0

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã điện bàn tỉnh Quảng Nam

26 4 0
  • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã điện bàn tỉnh Quảng Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 14:04

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ DƢƠNG TẤN BÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN TỈNH QUẢNG NAM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 8.34.04.10 Đà Nẵng - Năm 2021 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Lê Bảo Phản biện 1: PGS.TS Bùi Quang Bình Phản biện 2: TS Huỳnh Văn Thắng Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ quản lý kinh tế họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 04 tháng năm 2021 Có thể tìm hiểu luận văn tại:  Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Từ thực trạng phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội phát triển đô thị địa bàn thị xã Điện Bàn năm gần đây, đặc biệt phát triển nhanh chóng vùng thị trấn Vĩnh Điện mở rộng (đơ thị Điện Bàn) địi hỏi phải đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông (HTGT), làm nảy sinh khó khăn phức tạp công tác quản lý nhà nước (QLNN) đầu tư xây dựng HTGT Trong năm qua, công tác quản lý nhà nước đầu tư xây dựng HTGT địa bàn thị xã Điện Bàn đạt thành cơng định, từ tạo thay đổi rõ nét hệ thống HTGT toàn thị xã, góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển ngành sản xuất nâng cao sống người dân Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước đầu tư xây dựng HTGT nhiều mặt hạn chế cần phải khắc phục như: Quy hoạch HTGT chưa gắn kết với quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH chung thị xã, cịn tình trạng buông lỏng quản lý quy hoạch, thường thực chậm, chắp vá; Nhu cầu vốn thực quy hoạch đầu tư xây dựng HTGT lớn nguồn lực địa phương để triển khai thực quy hoạch hạn hẹp; Kế hoạch đầu tư HTGT chưa đảm bảo đạt hiệu kinh tế xã hội cao Bố trí vốn đầu tư thực dự án chưa sát tiến độ có tính dàn trải; Hồ sơ thẩm định dự án HTGT hồ sơ thẩm định thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán chưa đầy đủ theo yêu cầu Một số đơn vị chủ đầu tư (chủ yếu cấp xã) hạn chế lực quản lý đấu thầu, dẫn đến cịn sai sót đấu thầu.v.v Với lý phân tích nêu trên, việc tác giả chọn đề tài “Quản lý nhà nước u tư n hạ t n nguồn v n N n s h nhà nướ tr n ị o th n n àn thị ã Đ ện Bàn, tỉnh Quản N m” làm luận văn tốt nghiệp cao học Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mụ t u tổn qu t: Nghiên cứu, xác lập tiền đề khoa học thực tiễn để đề xuất giải pháp nh m hồn thiện cơng tác LNN đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông b ng nguồn vốn NSNN địa bàn thị xã Điện Bàn 2.2 Mụ t u ụ thể - Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến cơng tác QLNN đầu tư xây dựng hạ tầng giao thơng b ng nguồn vốn NSNN - Phân tích, đánh giá, làm rõ thực trạng công tác QLNN đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông b ng nguồn vốn NSNN địa bàn thị xã Điện Bàn thời gian qua - Đề xuất giải pháp nh m hồn thiện cơng tác QLNN đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông b ng nguồn vốn NSNN địa bàn thị xã Điện Bàn thời gian đến Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đ tượn n h n ứu Các vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến công tác QLNN đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông b ng nguồn vốn NSNN vận dụng vào điều kiện cụ thể địa phương 3.2 Phạm v n h n ứu - Không gian nghiên cứu: Trên địa bàn thị xã Điện Bàn - Thời gian nghiên cứu: Các liệu lấy thời gian 05 năm theo kế hoạch đầu tư trung hạn thị xã Điện Bàn giai đoạn 2015-2019 Các giải pháp có ý nghĩa đến năm 2025 - Nội dung nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu công tác quản lý nhà nước đầu tư xây dựng HTGT đường b ng nguồn vốn NSNN thị xã Điện Bàn Phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Phươn ph p thu thập ữ l ệu + Thu thập liệu thứ cấp: Thông qua thông tin từ Chi cục Thống kê thị xã Điện Bàn; Các báo cáo đầu tư hạ tầng giao thông b ng nguồn vốn NSNN UBND thị xã phịng chun mơn thị xã.v.v + Thu thập liệu sơ cấp: Tác giả luận văn tiến hành điều tra khảo sát công tác QLNN đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông b ng nguồn vốn NSNN để làm rõ thực trạng thị xã thông qua bảng câu hỏi chuẩn bị sẵn Phiếu điều tra khảo sát xây dựng sở áp dụng thang đo Likert Các nhận định đánh giá công tác quản lý đo lường b ng thang Likert với 1: Rất không đồng ý đến 5: Rất đồng ý Khi ý nghĩa giá trị trung bình xác định sau:Từ 1.00 - 1.80: Rất không đồng ý; Từ 1.81 2.60:Không đồng ý; Từ 2.61 - 3.40: Không đồng ý không phản đối; Từ 3.41 - 4.20:Đồng ý; Từ 4.21 - 5.00: Rất đồng ý - Lựa chọn địa điểm khảo sát: Tại 20 xã, phường địa bàn thị xã Điện Bàn để làm rõ thực trạng công tác QLNN đầu tư hạ tầng giao thông b ng nguồn vốn NSNNở thị xã - Lựa chọn đối tượng vấn: Chọn 100 cá nhân, tổ chức để khảo sát vấn đánh giá họ tình hình thực nội dung QLNN đầu tư hạ tầng giao thông b ng nguồn vốn NSNN địa bàn thị xã Điện Bàn theo mẫu vấn chuẩn bị sẵn 4.2 Phươn ph p ph n tí h:Để nghiên cứu QLNN đầu tư HTGT b ng nguồn vốn ngân sách nhà nước địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể sau đây:Phương pháp khảo cứu tài liệu; Phương pháp phân tích thống kê; Phương pháp thống kê mô tả; Phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp Tổng quan tài liệu nghiên cứu: Để thực đề tài “Quản lý nhà nước đầu tư n hạ tầng giao thông bằn n u n vốn n n sách nhà nước địa bàn thị ã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam ”, tác giả tham khảo sách giáo trình, tài liệu luận án, luận văn nghiên cứu khoa học có liên quan, cụ thể sau: Phan Huy Đường (2010), “ uản lý nhà nước kinh tế”, Nhà xuất bảnđại học quốc gia; Lê Bảo (2019), Giáo trình Kinh tế đầu tư, Nhà xuất Đà Nẵng; Nguyễn Duy Bách (2017) “ uản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước địa bàn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội”, Luận văn thạc sĩ; Phạm Thị Lệ (2017) “ uản lý dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh”, Luận văn thạc sĩ v.v Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn trình bày theo chương Chương Một số vấn đề lý luận đầu tư xây dựng b ng nguồn vốn ngân sách nhà nước Chương Thực trạng quản lý nhà nước đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông b ng nguồn vốn ngân sách nhà nước địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Chương Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông b ng nguồn vốn ngân sách nhà nước địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1 KHÁI QUÁT QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1.1 Một s kh n ệm a Khái niệm u tư: Đầu tư trình sử dụng vốn nh m tạo nên tài sản để sinh lợi dần theo thời gian Đầu tư hoạt động sử dụng nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất, nguồn lực lao động trí tuệ để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian định nh m thu lợi nhuận cho chủ thể đầu tư lợi ích kinh tế xã hội b Khái niệm u tư ng hạ t n o th n ường bộ: Đầu tư xây dựng hạ tầng GTĐB từ NSNN phối hợp hoạt động nh m sử dụng nguồn vốn NSNN để xây dựng cơng trình GTĐB đáp ứng mục tiêu đầu tư xác định khoảng thời gian với nguồn kinh phí định khuôn khổ quy định quản lý hành nhà nước ĐTXD NSNN” c Khái niệm quản lý nhà nước u tư ng hạ t ng giao thông: Quản lý nhà nước đầu tư xây dựng tầng giao thông từ NSNN quản lý Nhà nước sở phối hợp hoạt động nh m sử dụng nguồn vốn NSNN để xây dựng cơng trình giao thơng đáp ứng mục tiêu đầu tư xác định khoảng thời gian với nguồn kinh phí định khuôn khổ quy định quản lý hành nhà nước ĐTXD NSNN 1.1.2 Đặc điểm quản lý nhà nƣớc đầu tƣ tầng giao th ng dựng hạ ng nguồn vốn Ng n sách nhà nƣớc Chủ thể đầu tư Nhà nước bỏ vốn từ ngân sách để tiến hành hoạt động xây dựng cơng trình giao thơng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương.Hiệu vốn đầu tư NSNN mang lại chủ yếu hiệu kinh tế - xã hội; Chính quyền địa phương tham gia trực tiếp vào quản lý toàn q trình đầu tư xây dựng cơng trình thuộc nguồn vốn NSNN nh m đảm bảo phù hợp với chiến lược, quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.v.v… 1.1.3 Vai tr quản lý nhà nướ o th n u tư n hạ t n n n uồn v n N n s h nhà nướ Quản lý nhà nước đầu tư xây dựng hạ tầng giao thơng góp phần quan trọng việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội đất nước địa phương, tác động đến tăng trưởng phát triển kinh tế địa phương; Quản lý nhà nước đầu tư xây dựng hạ tầng giao thơng góp phần đại hóa HTGT, tăng phương tiện vận tải đưa vào sử dụng.v.v… 1.1.4 Phân cấp quản lý nhà nước cấp huyện u tư n hạ t n o th n n n uồn v n N n s h nhà nướ 1.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC t n 1.2.1 Xây d ng quy hoạch, kế hoạ h u tư n hạ o th n n n uồn v n N n s h nhà nướ Quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng HTGT việc hoạch định trước vùng, tuyến đường cần đầu tư, mức vốn đầu tư, thời gian bỏ vốn đầu tư uy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng HTGT thường phải trước bước phát trình phát triển kinh tế xã hội Tiêu chí đánh iá: Quy hoạch đầu tư xây dựng HTGT từ nguồn vốn ngân sách nhà nước phải sát với thực tế, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội địa phương; uy hoạch đầu tư xây dựng HTGT từ nguồn vốn ngân sách nhà nước phải trưng cầu ý kiến nhân dân công bố công khai; Kế hoạch đầu tư xây dựng HTGT từ nguồn vốn ngân sách nhà nước phải tuân thủ quy định luật pháp.v.v… 1.2.2 Lập, thẩm ịnh d án thiết kế kỹ thuật - tổng d toán ịnh u tư nghạ t ng giao thông a Lập d án đầu tư: Theo Điều 3, Luật xây dựng 2014: Lập dự án đầu tư xây dựng gồm việc lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng b Thẩm định d án đầu tư: Các kết luận rút từ trình thẩm định sở để quan có thẩm quyền nhà nước định đầu tư cho phép đầu tư c Thẩm định thiết kế kỹ thuật - tổng d toán Việc thẩm định, phê duyệt thiết kế -kỹ thuật tổng dự toán phải thực đầy đủ quy định thủ tục, trình tự kỹ thuật nh m bảo đảm chất lượng thiết kế tổng dự toán d Quyết định đầu tư Theo nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18-06-2015, quản lý d án đầu tư ng, Khoản 2, điều 12 “Nội dung định đầu tư bao gồm: Mục tiêu đầu tư; Xác định chủ đầu tư; Hình thức quản lý dự án; Địa điểm, diện tích đất sử dụng, phương án bảo vệ môi trường kế hoạch tái định cư phục hồi (nếu có); Cơng nghệ, công suất thiết kế, phương án kiến trúc, tiêu chuẩn kỹ thuật cấp cơng trình; Chế độ khai thác sử dụng tài nguyên quốc gia v.v Tiêu chí đánh iá: Nội dung lập dự án đầu tư xây dựng HTGT qui định; Công tác thẩm định dự án đầu tư yêu cầu mục đích; Hồ sơ thẩm định dự án HTGT đầy đủ theo qui định; Hồ sơ thẩm định thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán đáp ứng đầy đủ yêu cầu; Thiết kế - kỹ thuật - tổng dự toán quy phạm, quy chuẩn; định mức kinh tế - kỹ thuật.v.v 10 - kỹ thuật.v.v… 1.2.5 Thanh, qu ết toán vốn đầu tƣ dựng c ng trình hạ tầng giao th ng Thanh tốn vốn đầu tưlà việc chủ đầu tư trả tiền cho nhà thầu có khối lượng cơng việc hồn thành Vốn đầu tư tốn tồn chi phí hợp pháp thực trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác sử dụng Tiêu chí đánh iá:Thanh tốn vốn đầu tư xây dựng cơng trình HTGT theo hợp đồng kí kết; Tính xác, hợp pháp khối lượng thực hiện, định mức, đơn giá, dự tốn loại cơng việc, chất lượng cơng trình; Vốn tốn khơng vượt dự tốn giá trị hợp đồng Tổng số vốn toán cho dự án không vượt tổng mức đầu tư duyệt.v.v 1.2.6 Thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm lĩnh v u tư n hạ t n o th n n n uồn v n N NN Tùy tình hình cụ thể dự án đầu tư tra, kiểm tra khâu tất khâu trình đầu tư xây dựng Công tác tra, kiểm tra hoạt động đầu tư xây dựng phải vào quy định pháp luật tra kiểm tra Tiêu chí đánh iá: Số lần tra, kiểm tra dự án đầu tư xây dựng HTGT; Công tác tổ chức tra, kiểm tra dự án đầu tư xây dựng HTGT qui định pháp luật; Số vụ vi phạm đầu tư xây dựng HTGT; Số vụ vi phạm xử lí đầu tư xây dựng HTGT; Cơng tác xử lí vi phạm đầu tư xây dựng HTGT qui định pháp luật 11 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 1.3.2 Điều kiện kinh tế 1.3.3 Điều kiện ã hội KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên a Vị trí ịa lý Địa hình c Khí hậu d Tài nguyên 2.1.2 Đặc điểm kinh tế Giá trị sản xuất Điện Bàn tăng nhanh, tổng giá trị sản xuất toàn kinh tế (theo giá so sánh 2010) năm 2015 đạt 17.102 tỷ 12 đồng, đến năm 2019 tăng lên 26.461 tỷ đồng Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân thời kỳ 2015-2019 thị xã đạt 11,52% Tổng thu ngân sách năm 2015 thị xã Điện Bàn 1.729.004 triệu đồng, đến năm 2019 tổng thu ngân sách năm 2015 thị xã Điện Bàn 4.589.766 triệu đồng Tốc độ tăng trưởng bình quân tổng thu ngân sách giai đoạn 2015-2019 27,6% 2.1.3 Đặc điểm xã hội Dân số, lao động thị xã có xu hướng tăng qua năm Tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 3,10% đến năm 2019 giảm xuống 1,3% Bảng 2.5: Các tiêu ã hội thị ã Điện Bàn giai đoạn 2015-2019 Chỉ tiêu Đơn Năm Năm Năm Năm Năm vị 2015 2016 2017 2018 2019 tính Tổng dân số người 207.563 208.178 209.711 211.749 226.637 Tổng lao động người 120.791 123.582 125.633 126.833 128.345 Lao động người 5.750 5.850 6.180 6.250 6.400 tạo việc làm Tổng số hộ dân Hộ Số hộ nghèo Hộ 1.663 1.498 1.193 915 745 Tỷ lệ hộ nghèo % 3,10 2,71 2,15 1,62 1,30 35 39 44 49 55 TN bình quân Triệu đầu người/ năm 53.531 55.172 55.505 56.596 57.307 đồng (Ngu n: Niên giám thống kê thị ã Điện Bàn) 13 2.1.4 Đ nh ến QLNN hun ều k ện t nh n KT-XH ảnh hưởn u tư HTGT n n uồn v n n n s h thị ã Đ ện Bàn Điện Bàn n m khu vực thời tiết, khí hậu có biến động phức tạp mưa bão thường xuất sớm, tình trạng xâm nhập mặn, tình trạng xói mịn, sạt lỡ đất khu vực ven sơng, ven biển,… làm ảnh hưởng lớn đến diện tích đất thị xã điều gây khơng khó khăn công tác quản lý nhà nước đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông thị xã Điện Bàn Nhiều cơng trình hạ tầng thị - nông thông đầu tư xây dựng, đặc biệt việc đầu tư xây dựng trục giao thông đối ngoại, trọng yếu đầu tư từ nguồn vốn NSNN tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương Để khai thác tốt tiềm kinh tế có, thị xã cần đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM 2.2.1 Thực trạng dựng qu hoạch kế hoạch đầu tƣ dựng hạ tầng giao th ng a C n t qu hoạ h u tư n hạ t n o th n Trong nhiều năm qua công tác quy hoạch HTGT ý, bám sát chiến lược phát triển kinh tế xã hội Đại hội Đảng thị xã Điện Bàn đề qua kỳ đại hội quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Huyện UBND thị xã Điện Bàn, 14 tỉnh uảng Nam ban hành uyết định số 15/ Đ-UBND ngày 10/04/2009 phê duyệt quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông thị xã Điện Bàn, tỉnh C n t uảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 lập kế hoạ h u tư n hạ t n o th n Bảng 2.7.Tình hình vốn NSNN đầu tư vào loại đường giao thông địa bàn thị xã Điện Bàn, giai đoạn 2016-2019 ĐVT: Triệu đ ng Năm Tổng Đƣờng cấp huyện Đƣờng cấp xã 2015 300.200 259.500 40.700 2016 315.000 252.000 63.000 2017 366.700 269.360 97.340 2018 423.150 338.520 84.630 2019 492.814 394.251 98.563 Tổng 1.897.864 1.513.631 384.233 (Ngu n: Phịng Quản lý thị thị ã Điện Bàn) + Đối với công tác quy hoạch đầu tư xây dựng HTGT: Phần lớn ý kiến không đồng ý với nhận định uy hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nước gắn với thực tế, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội địaphương, quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH chung thị xã; Công tác quản lý quy hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông cấp quan tâm mức;.v.v + Đối với công tác lập kế hoạch đầu tư xây dựng HTGT:Phần lớn ý kiến không đồng ý với nhận định Xây dựng ban hành Kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn 15 ngân sách nhà nước gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội xuất phát từ nhu cầu địa phương; v.v… 2.2.2 Thực trạng c ng tác lập, thẩm định dự án thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán qu ết định đầu tƣ Phần lớn ý kiến không đồng ý với nhận định Công tác lập, thẩm định dự án thiết kế kỹ thuật - tổng dự toánvà định đầu tư chưa tuân thủ quy trình; Hồ sơ thẩm định dự án hạ tầng giao thông đầy đủ theo qui định; Thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán quy phạm, quy chuẩn; định mức kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Nhà nước v.v Phần lớn ý kiến đồng ý với nhận định Nội dung lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông qui định; Công tác thẩm định dự án đầu tư yêu cầu mục đích; Các quy định ràng buộc pháp lý thiếu cụ thể, chế tài đơn vị tư vấn thực chưa đủ mạnh.v.v… 2.2.3 Thực trạng cơng tác đấu thầu Bảng 2.13 Tình hình thẩm định kế hoạch đấu thầu dự án hạ tầng giao thông địa bàn thị xã Điện Bàn, giai đoạn 2015-2019 Năm Số lƣợng gói thầu Tổng giá trị gói thầu (triệu đồng) 2015 12 198.000 2016 2017 2018 2019 Tổng cộng 15 17 20 30 94 245.000 259.000 318.500 431.213 1.451.713 (Ngu n: Phịng Tài - Kế hoạch thị ã Điện Bàn) 16 Phần lớn ý kiến đồng ý với nhận định Tổ chức đấu thầu xây dựng hạ tầng giao thông thực theo qui trình đấu thầu; Hình thức lựa chọn nhà thầu qui định; Phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu qui định; Đánh giá hồ sơ dự thầu xác bám sát nội dung hồ sơ mời thầu; Phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu qui định.v.v… 2.2.4 Th c trạng công tác quản lý chất lượng nghiệm thu cơng trình xâyd ng hạ t ng giao thơng Phần lớn ý kiến đồng ý với nhận định Năng lực Ban Quản lý dự án chủ đầu tư cịn hạn chế; Cơng tác nghiệm thu thực trình tự qui định;Cơng tác nghiệm thu phần tồn cơng trình xây dựng thực hồ sơ thiết kế kỹ thuật; Phần lớn ý kiến không đồng ý với nhận định Cán quản lý đảm bảo có trình độ chun mơn phù hợp quản lý đầu tư xây dựng; Công tác quản lý chất lượng đảm bảo thiết kế kỹ thuật phê duyệt.v.v… 2.2.5 Thực trạng c ng tác thanh, qu ết toán vốn đầu tƣ dựng c ng trình HTGT Phần lớn ý kiến đồng ý với nhận định Thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơng trình hạ tầng giao thơng theo hợp đồng kí kết; Vốn tốn khơng vượt dự tốn giá trị hợp đồng tổng mức đầu tư duyệt; Xác định rõ số lượng, chất lượng TSCĐ tăng đầu tư mang lại để có kế hoạch đưa vào khai thác, sử dụng kịp thờivà phần lớn ý kiến không đồng ý với nhận định Tính xác, hợp pháp khối lượng thực 17 hiện, định mức, đơn giá, dự toán loại công việc thi công; Xác định đầy đủ xác nguồn vốn đầu tư, chi phí hợp pháp bỏ để xây dựng cơng trình v.v… 2.2.6 Thực trạng c ng tác tra, kiểm tra lí vi phạm đầu tƣ dựng HTGT Bản 2.17 Tổn hợp HTGT n t th nh tr u tư n n v n N NN từ năm 2016-2019(ĐVT: Triệu đ n ) Năm 2015 2016 2017 2018 2019 Tổng Số Số dự án sai Vốn thu hồi lại tra phạm 04 02 40,865 04 03 69,225 05 03 74,315 06 05 98,153 06 05 105,021 25 18 387,579 (Ngu n: Phòng Thanh tra thị ã Điện Bàn) Phần lớn ý kiến đồng ý với nhận định Công tác tổ chức tra, kiểm tra dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông qui định pháp luật; Công tác xử lí vi phạm đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông qui định pháp luật; Các quy định pháp lý thiếu cụ thể chế tài chưa đủ mạnh phần lớn ý kiến không đồng ý với nhận định Số lần tra, kiểm tra dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông hợp lý; Tất vi phạm đầu tư xây dựng phát xử lý 18 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM 2.3.1 Thành công Công tác lập quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng HTGT năm qua triển khai theo định hướng Chính phủ, UBND Tỉnh Quảng Nam HĐND thị xã Điện Bàn; UBND thị xã Điện Bàn, phòng ban, ngành thị xã Điện Bàn tập trung đạo thực quy hoạch, kế hoạch theo quy định Nhà nước quản lý đầu tư HTGT Công tác quản lý nhà nước đầu tư xây dựng HTGT lập, thẩm định dự án thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán định đầu tư, UBND thị xã Điện Bàn thực định đầu tư dự án đầu tư xây dựng HTGT b ng nguồn vốn ngân sách địa phương thẩm quyền phân cấp công tác thẩm định dự án đầu tư yêu cầu mục đích Trong công tác quản lý nhà nước thanh, tốn vốn đầu tư xây dựng cơng trình HTGT, UBND thị xã Điện Bàn đạo nghiêm túc việc tốn vốn đầu tư xây dựng cơng trình HTGT theo hợp đồng kí kết.Trong cơng tác tổ chức tra, kiểm tra dự án đầu tư xây dựng HTGT Phòng Thanh tra, Kho bạc nhà nước, Phòng Tài - Kế hoạch phối hợp tra, kiểm tra xử lí vi phạm đầu tư xây dựng HTGT bước vào khuôn khổ pháp luật 2.3.1 Nhữn mặt hạn hế uy hoạch HTGT chưa gắn kết với quy hoạch tổng thể phát 19 triển KT-XH chung thị xã Chất lượng đồ án quy hoạch chưa cao, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển.Kế hoạch đầu tư HTGT chưa xuất phát từ nhu cầu địa phương thị xã Điện Bàn Hệ thống định mức, đơn giá tiêu chuẩn làm chuẩn mực cho quan thiết kế thẩm định thiết kế dự toán thiếu Thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán số dự án chưa quy phạm, quy chuẩn; định mức kinh tế - kỹ thuật nhà nước ban hành Chưa đảm bảo đầy đủ quy định thủ tục, trình tự kỹ thuật nh m bảo đảm chất lượng thiết kế tổng dự toán Một số đơn vị chủ đầu tư (chủ yếu cấp xã) hạn chế lực quản lý đấu thầu, dẫn đến cịn sai sót đấu thầu Trong công tác quản lý chất lượng nghiệm thu cơng trình xây dựng hạ tầng giao thơng chưa quan tâm mức.v.v… 2.3.3 Nguyên nhân mặt hạn chế + Nguyên nhân khách quan: + Nguyên nhân chủ quan: KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM 3.1 CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 D báo xu hướn th n ổ tron lĩnh v n n uồn v n N n s h nhà nướ u tư 20 3.1.2 C nước lĩnh v văn ản pháp luật l n qu n ến quản lý nhà u tư ng 3.1.3 Định hướn ph t tr ển năm 2020, ịnh hướn thị thị ã Đ ện Bàn ến ến năm 2030 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN 3.2.1 Hoàn thiện c ng tác hoạch đầu tƣ Đ vớ n t dựng qu hoạch kế dựng hạ tầng giao th ng n qu hoạ h u tư n HTGT Cần quan tâm đến vấn đề nâng cao chất lượng công tác quy hoạch đầu tư xây dựng HTGT tất khâu: từ khâu điều tra, khảo sát, xây dựng quy hoạch, thẩm định phê duyệt quy hoạch đầu tư xây dựng HTGT Cần phối hợp chặt chẽ với sở quản lý cơng trình chun ngành để thống triển khai quy hoạch đầu tư xây dựng HTGT sử dụng đất xây dựng cơng trình, mạng lưới cơng trình HTGT Cần rà sốt lại quy hoạch đầu tư xây dựng HTGT để tránh tình trạng quy hoạch treo, dự án treo làm ảnh hưởng đến lợi ích nhà nước Nhân dân gây xúc xã hội Đ i với công tác xây d ng kế hoạ h u tư ng HTGT Việc lập kế hoạch hàng năm cần phải thực cách chủ động có phối hợp chặt chẽ đơn vị liên quan thị xã Khi xây dựng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng HTGT phải xác định nguồn vốn để hoàn thành dự án, đảm bảo cân đối vốn đầu tư tiến độ để thực dự án đầu tư 21 3.2.2 Hồn thiện cơng tác lập, thẩm ịnh d thuật - tổng d toán ịnh án thiết kế kỹ u tư Cần quy định rõ trách nhiệm người lập dự án, người thẩm định người phê duyệt dự án Chủ đầu tư người chịu trách nhiệm lập dự án đầu tư xây dựng HTGT Người thẩm định phải chịu trách nhiệm nội dung thẩm định Người phê duyệt dự án đầu tư xây dựng HTGT chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung phê duyệt chịu trách nhiệm trực tiếp nội dung dự án đầu tư xây dựng HTGT đầu tư xây dựng HTGT phê duyệt 3.2.3 Hoàn th ện n t t ấu th u Thực đấu thầu dự án đầu tư xây dựng HTGT b ng vốn NSNN phải đảm bảo nguyên tắc khách quan, công khai, công b ng, minh bạch theo qui định luật Đấu thầu, nh m đảm bảo thực gói thầu tiến độ, chất lượng Cần nâng cao chất lượng yêu cầu hồ sơ mời thầu Cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, chuyên nghiệp hố cơng tác đấu thầu cho cán tham gia hoạt động đấu thầu.Cần xây dựng tiêu chí cụ thể khoa học phương pháp phù hợp để đánh giá lực, kinh nghiệm nhà thầu dự thầu 3.2.4 Tăn thu n trình ườn u tư n t quản lý hất lượn n h ệm n hạ t n o thông Chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế, giám sát, nhà thầu thi công phải trọng đủ điều kiện lực, kinh nghiệm chuyên môn theo quy định pháp luật Kiểm tra, đôn đốc đơn vị tư vấn giám sát thường xuyên giám sát thi công trường Cán 22 tư vấn giám sát phải người có lực chun mơn theo chuyên ngành đầu tư xây dựng HTGT đòi hỏi, phải có kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm cao nh m đảm bảo nâng cao chất lượng hiệu giám sát.Việc tính tốn khối lượng hồn thành giai đoạn thi công xây dựng cần phải thực rà soát kỹ từ giai đoạn nghiệm thu sở hồ sơ thiết kế, vẽ hồn cơng Lập bảng tính chi tiết để lưu hồ sơ file mềm phục vụ q trình tốn sau 3.2.5 Tăn ường cơng tác thanh, tốn v n u tư xây d ng cơng trình hạ t ng giao thông Cần xác định trách nhiệm chủ đầu tư, quan quản lý nhà nước đầu tư trình quản lý, sử dụng, cấp phát vốn đầu tư Hồn thiện quy trình kiểm sốt chi khâu quy trình kiểm sốt chi đầu tư xây dựng HTGT từ NSNN qua KBNN từ khâu kế hoạch vốn đầu tư đến khâu cuối toán vốn đầu tư xây dựng HTGT Tăng cường trách nhiệm quan thẩm tra, phê duyệt tốn vốn đầu tư dự án hồn thành.Quyết tốn vốn đầu tư dự án hồn thành phải đảm bảo xác đầy đủ, phù hợp tổng mức vốn đầu tư duyệt Cơng tác thanh, tốn cần đảm bảo nguyên tắc như: nhà nước xây dựng cơng khai quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tư; xây dựng cơng khai quy trình kiểm tra; thời gian toán chế tài thực 23 3.2.6 Đẩ mạnh phạm tron u tư n tác th nh tr , k ểm tr lí v n hạ t n o th n Cần đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra từ bên quan tra Kiểm tốn nh m đưa cơng tác tra, kiểm tra trở thành công cụ đắc lực UBND thị xã quản lý đầu tư xây dựng HTGT từ nguồn vốn NSNN.Cần có chế tài xử phạt nghiêm minh đơn vị, cá nhân có sai phạm đầu tư xây dựng HTGT từ nguồn vốn NSNN tất khâu từ quy hoạch, kế hoạch đến lập dự án, thẩm định, định đầu tư, đấu thầu, thi cơng xây dựng cơng trình, tốn đưa cơng trình vào khai thác sử dụng địa bàn thị xã Điện Bàn KẾT LUẬN CHƢƠNG KẾT LUẬN Điện Bàn thị xã đồng b ng ven biển phía Bắc tỉnh Quảng Nam, có 21.471 diện tích tự nhiên với dân số khoảng 230.000 người; có 20 đơn vị hành chính, gồm 07 phường 13 xã Trong giai đoạn từ 2015-2019, công tác Quản lý nhà nước đầu tư xây dựng HTGT từ nguồn vốn NSNN địa bàn thị xã Điện Bàn Điện Bàn, thị xã Điện Bàn Quảng Nam đạt thành công định, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội thị xã Điện Bàn phát triển Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, công tác Quản lý nhà nước đầu tư xây dựng HTGT từ nguồn vốn NSNN địa bàn thị xã Điện Bàn số hạn chế Nghiên cứu Quản lý nhà nước đầu tư xây dựng HTGT từ nguồn vốn NSNN có nhiều cách tiếp cận Trong luận văn, tác 24 giả chọn cách tiếp cận khâu trình đầu tư xây dựng HTGT Trong trình nghiên cứu, luận văn làm rõ số vấn đề lý luận quản lý nhà nước đầu tư xây dựng HTGT từ nguồn vốn NSNN, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước đầu tư xây dựng HTGT từ nguồn vốn NSNN địa bàn thị xã Điện Bàn giai đoạn 2015-2019 đề xuất số giải pháp để góp phần hồn thiện cơng tác Quản lý nhà nước đầu tư xây dựng HTGT địa bàn thị xã Điện Bàn thời gian đến Việc triển khai thực đồng giải pháp: Hoàn thiện công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư Công tác lập, thẩm định dự án thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán định đầu tư Công tác đấu thầu Công tác quản lý chất lượng nghiệm thu cơng trình Cơng tác thanh, tốn cơng trình Cơng tác tra, kiểm tra xử lý vi phạm, góp phần hồn thiện công tác Quản lý nhà nước đầu tư xây dựng HTGT từ nguồn vốn NSNN địa bàn thị xã Điện Bàn Mặc dầu có nhiều nổ lực trình nghiên cứu, nhiên, lực cá nhân điều kiện thời gian nhiều hạn chế nên chắn nội dung luận văn tránh khỏi thiếu sót, kính mong q thầy bạn độc giả quan tâm góp ý để nội dung luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn ... lý nhà nước đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông b ng nguồn vốn ngân sách nhà nước địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Chương Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước đầu tư xây dựng. .. xây dựng hạ tầng giao thông b ng nguồn vốn ngân sách nhà nước địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC... hệ thống hạ tầng giao thơng 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM 2.2.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã điện bàn tỉnh Quảng Nam, Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã điện bàn tỉnh Quảng Nam