0

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC TÌM HIỀU VỀ MÔ HÌNH CÔNG VỤ CỦA NHẬT BẢN

27 0 0
  • KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC  TÌM HIỀU VỀ MÔ HÌNH CÔNG VỤ CỦA NHẬT BẢN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 11:37

BỘ NỘI VỤ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TÊN ĐỀ TÀI: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC TÌM HIỀU VỀ MƠ HÌNH CƠNG VỤ CỦA NHẬT BẢN BÀI TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN Học phần: Công vụ, công chức Mã phách: Hà Nội – 2021 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC 1.1CÔNG VỤ 1.1.1 Những vấn đề chung công vụ 1.1.2 Các xu hướng cải cách công vụ 2.1 CÔNG CHỨC 2.1.1 Những vấn đề chung công chức 2.1.3 Phân loại công chức ý nghĩa phân loại công chức CHƯƠNG 2: CÁC MƠ HÌNH CƠNG VỤ ĐIỂN HÌNH VÀ MƠ HÌNH CƠNG VỤ CỦA NHẬT BẢN 10 2.1 Các mơ hình cơng vụ điển hình 10 2.1.1 Mơ hình cơng vụ chức nghiệp 10 2.1.2 Mơ hình cơng vụ việc làm 12 2.2 Mơ hình cơng vụ Nhật Bản 14 Những vấn đề chung mơ hình cơng vụ Nhật Bản 14 Phạm vi công chức: 15 Tuyển dụng công chức 15 Đào tạo, bồi dưỡng công chức Nhật Bản 17 Công tác đánh giá công chức Nhật 19 Đạo đức công vụ công chức Nhật Bản: 22 KẾT LUẬN 24 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 25 LỜI MỞ ĐẦU Công vụ hoạt động quan trọng quốc gia giới Đây hoạt động nhằm phục vụ lợi ích nhân dân, lợi ích chung xã hội khơng lợi ích cá nhân Mỗi quốc gia giới áp dụng mơ hình công vụ khác Nhưng công vụ hoạt động nào? Các mơ hình cơng vụ, cơng chức điển hình mơ hình nào? Đặc điểm mơ nào? Để trả lời cho câu hỏi nên em muốn tìm hiểu kiến thức chung cơng vụ, cơng chức tìm hiểu mơ hình cơng vụ quốc gia giới Nhật Đối tượng nghiên cứu: hoạt động công vụ, công chức; mô hình cơng vụ Nhật Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu: khái quát lý thuyết công vụ, công chức; nêu hoạt động mơ hình cơng vụ Nhật Bản Phạm vi nghiên cứu: lý thuyết cơng vụ, cơng chức; mơ hình cơng vụ Nhật Bản Ý nghĩa việc nghiên cứu: nắm kiến thức công vụ, công chức; hiểu rõ mơ hình cơng vụ Nhật Bản CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC 1.1CƠNG VỤ 1.1.1 Những vấn đề chung cơng vụ Khái niệm - Công vụ thực quyền lực nhà nước lĩnh vực: lập pháp, hành pháp tư pháp - Quan niệm chung công vụ: + Công vụ hoạt động mang tính quyền lực pháp lý thực thi đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước người nhà nước trao quyền để thực chức nhà nước, lợi ích xã hội, người, công dân nhà nước Đặc trưng công vụ • Cơng vụ hoạt động mang tính phục vụ - Hoạt động hành thực chất nhằm đưa sách, pháp luật quan quyền lực nhà nước, quan hành nhà nước quan khác có thẩm quyền ban hành vào đời sống xã hội; vậy, cơng vụ cơng vụ mang tính chất phục vụ quyền lập pháp, hành pháp tư pháp Đồng thời hoạt động hành cịn mang tính chất phục vụ dân chúng đáp ứng quyền chủ thể cá nhân, tổ chức, cung cấp dịch vụ hành cho cá nhân, tổ chức • Hoạt động cơng vụ cán bộ, cơng chức có tính chun nghiệp - Tính chất bắt nguồn từ đặc điểm quan hành chính, nhà nước, phận hành quan khác nhà nước nhằm bảo đảm cho hoạt động nhà nước ổn định, liên tục có khả giải vấn đề nảy sinh việc thực chức năng, nhiệm vụ quan nhà nước Điều đòi hỏi thực thi công vụ công chức phải đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kĩ hành thường xun • Hoạt động cơng vụ công chức hoạt động không trực tiếp tạo vật chất cho xã hội hoạt động bảo đảm điều kiện, hỗ trợ, tổ chức quản lý hoạt động sản xuất giá trị vật chất giá trị tinh thần xã hội • Hoạt động cơng vụ bảo đảm ngân sách nhà nước • Hoạt động công vụ nhà nước điều chỉnh pháp luật, chủ yếu quy phạm luật hành - Hoạt động công vụ nhà nước dù quan niệm theo cách hoạt động gắn với quyền lực, để hạn chế lạm dụng quyền lực phải đặt quyền lực giới hạn, khn khổ định Điều thực sở pháp luật Pháp luật điều chỉnh khía cạnh công vụ nhà nước Các điều kiện để đảm bảo công vụ thực thi - Hệ thống pháp luật quy định hoạt động quan thực thi công vụ ( quan thực thi quyền hành pháp, quyền quản lý nhà nước) Hệ thống bao gồm Hiến pháp, đạo luật văn quy phạm pháp luật khác quan quyền lực nhà nước có thẩm quyền ban hành - Hệ thống quy tắc, luật lệ quy chế quy định cách thức tiến hành hoạt động công vụ quan hành nhà nước Chính phủ quan hành nhà nước có thẩm quyền ban hành, tạo thành hệ thống thủ tục hành chính, quy tắc quy định điều kiện tiến hành công vụ Các thủ tục hành rõ ràng, đơn giản thuận tiện tạo điều kiện cho công vụ thực đạt kết hiệu - Công chức với tư cách chủ thể thực tiến hành công vụ cụ thể Đây hạt nhân cơng vụ yếu tố bảo đảm bảo cho công vụ hiệu lực, hiệu Cần phải ý xây dựng đội ngũ cơng chức có đủ lực phẩm chất đáp ứng yêu cầu tạo sở quan trọng để triển khai thực hoạt động công vụ có hiệu - Cơng sở nơi tổ chức tiến hành công vụ Công sở cần phải bảo đảm điều kiện cần thiết để nhân dân tiếp cận với công vụ thuận tiện tiến hành công vụ Các nguyên tắc thi hành công vụ - Theo Điều Luật cán bộ, công chức 2008 quy định nguyên tắc thi hành công vụ sau: + Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật + Bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, cơng dân + Cơng khai, minh bạch, thẩm quyền có kiểm tra, giám sát + Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt hiệu + Bảo đảm thứ bậc hành phối hợp chặt chẽ 1.1.2 Các xu hướng cải cách công vụ Quy mô công vụ thu hẹp lại - Các quan nhà nước tập chung vào công cụ cốt lõi, quan trọng Xã hội hóa hoạt động cung cấp dịch vụ vốn coi công vụ giáo dục, y tế, môi trường Nhấn mạnh đến hiệu hoạt động cơng vụ - Những địi hỏi thời đại dẫn đến công vụ phải thay đổi chức quản lý, sử dụng nguồn lực tính tốn đến hiệu Hiệu coi tiêu chí đánh giá thực thi công vụ tổ chức cá nhân công chức - Nhấn mạnh vào trách nhiệm cá nhân thực thi công vụ Gắn việc trả lương với kết làm việc cá nhân Hoàn thiện thể chế nhà nước thể chế hành nhà nước - Hoàn thiện văn pháp luật, tạo sở cho hoạt động công vụ đjat hiệu - Tổ chức máy nhân theo hướng gọn lẹ, linh hoạt Đặc biệt cải cách thể chế công vụ tập trung vào vấn đề phân quyền quản lý công chức theo hướng: + Phân quyền cho cán bộ, quan tổ chức cấp quản lý công chức Cơ quan nhân trung ương tập trung vào vấn đề mang tính chiến lược + Đơn giản hóa quy tắc, thủ tục + Các sách quản lý cơng chức mang tính linh hoạt - Cơ quan nhân Trung ương chịu trách nhiệm vấn đề như: + Bổ nhiệm, lương, phân loại vị trí công vụ cấp cao + Quản lý công chức cao cấp + Đảm bảo hội bình đẳng việc làm, an toàn sức khỏe + Các quy định, quy tắc, thủ tục liên quan đến kỉ luật công chức giảm biên chế 2.1 CÔNG CHỨC 2.1.1 Những vấn đề chung cơng chức Khái niệm cơng chức • Khái niệm công chức quy định số nước giới: - Cộng Hòa Liên Bang Đức: nhân viên làm việc quan nhà nước, tổ chức văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, nghiên cứu khoa học quốc gia, nhân viên công tác xí nghiệp nhà nước, cơng chức làm việc quan phủ, nhân viên lao động công, giáo sư đại học, giáo viên trung học hay tiểu học, bác sỹ, hộ lý bệnh viện, nhân viên lái xe lửa - Pháp: công chức gồm loại: công chức làm việc thường xuyên máy nhà nước, bị chi phối Luật công chức; công chức bị chi phối Luật lao động, hợp đồng lao động luật tư - Nhật Bản: gồm công chức trung ướng địa phương • Cơng chức nhà nước quốc gia cơng dân quốc gia đó, tuyển dụng theo hình thức riêng, bổ nhiệm vào ngạch, chức danh gắn với vị trí việc làm quan nhà nước hưởng lương từ ngân sách nhà nước • Ở Việt Nam, vào Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật cán bộ, công chức Luật viên chức khái niệm cơng chức quy định sau: - Công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm quan Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cơng nhân quốc phịng; quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước Phân biệt công chức với cán bộ, viên chức - Theo Khoản Điều Luật cán bộ, công chức: Cán công dân Việt Nam, bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ( gọi chung cấp tỉnh ), huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ( gọi chung cấp huyện ), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước - Theo Điều Luật viên chức: Viên chức công dân Việt Nam tuyển dụng vào vị trí việc làm, làm việc đơn vị nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật - Điểm chung cán bộ, công chức viên chức: - Chỉ nhóm người đặc biệt - Có quy định hoạt động riêng - Có quyền, nghĩa vụ trách nhiệm riêng - Được hình thành theo cách riêng - Điểm khác biệt cán bộ, công chức viên chức: + Tính chất cơng việc: + Cán bộ, công chức vận hành quyền lực nhà nước, làm nhiệm vụ quản lý xã hội + Viên chức thực chức xã hội, trực tiếp thực nghiệp vụ + Cách thức tuyển vào quan: + Cán bộ: bầu cử vào vị trí việc làm + Cơng chức: thi tuyển, bổ nhiệm vào ngạch, chức danh, vị trí cơng việc + Viên chức: thi tuyển xét tuyển, ký hợp đồng làm việc + Thời gian làm việc: + Cán bộ: theo nhiệm kỳ lương dựa sở cấp Có nghĩa người có thâm niên cơng tác nhau, có cấp cao trả lương cao - Mỗi ngạch, bậc cho biết chức năng, nhiệm vụ cơng chức ngạch phải thực khơng gắn liền với vị trí mà cơng chức đảm nhiệm Cơng chức vị trí cơng việc khác chung ngạch lương giữ ngạch, bậc chuyển vị trí cơng việc - Trong mơ hình cơng vụ chức nghiệp, cơng chức tuyển dụng vào làm việc theo ngành hay lĩnh vực chun mơn để bổ nhiệm công chức vào ngạch phân công công việc công chức + Đặc điểm mô hình chức nghiệp - Người làm việc cho nhà nước chia theo nhóm lĩnh vực - Cơng chức tổ chức theo ngạch ngành chuyên môn - Việc tăng lương theo theo thâm niên công tác - Làm việc suốt đời không bị kỷ luật buộc việc - Cơ sở chủ yếu để tuyển dụng, đề bạt thâm niên, kinh nghiệm công tác cấp + Ưu điểm: - Hệ thống chức nghiệp vận hành liên tục, ổn định 11 - Công chức trở thành chức nghiệp suốt đời thăng chức đến bậc, đào tạo theo chuẩn mực chức danh, nắm công việc trước tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức - Sử dụng nhân viên linh hoạt ngạch thay lẫn + Nhược điểm: - Chú trọng vào cấp mà không tập trung vào kĩ năng, chuyên môn - Cơng chức khơng có tính linh hoạt - Khơng tạo cạnh tranh, phấn đấu mặt chuyên môn - Lương không trả theo chức vụ mà theo ngạch bậc Cùng ngạch, bậc làm việc khác lương nhau; làm việc ngạch, bậc khác lương lại khác - Cơng chức có thâm niên mức lương chế độ đãi ngộ cao quan tâm đến hiệu cơng - Trì trệ, khó thích ứng với nhu cầu thay đổi mơi trường, đặc biệt mơi trường trị, kinh tế - xã hội ngày 2.1.2 Mơ hình cơng vụ việc làm - Mơ hình thực chất hệ thống tiền lương thiết lập dựa sở đánh giá công việc Nền công vụ hình thành tảng hệ thống thứ bậc công việc thiết lập hệ thống pháp lí - Với mơ hình này, cơng việc xếp theo trật tự thứ bậc không phụ thuộc vào trình độ học vấn cơng chức mơ 12 hình chức nghiệp Đánh giá hiệu công việc phân loại công việc tương ứng với nhu cầu sử dụng công chức thực đội ngũ chun gia có chun mơn nghiệp vụ cao - Việc trả lương xác định theo vị trí cơng việc Cơng việc khó phức tập tương ứng với mức lương cao trả cho cơng chức thực cơng việc Ngun tắc hưởng lương theo việc làm thực nghiêm túc - Cơng chức chuyển từ vị trí sang vị trí khác với điều kiện vị trí phải có nhiệm vụ mức độ trách nhiệm tương tự, tiền lương nhận tương đương - Việc đánh giá công chức rõ ràng, vào kết mức độ hồn thành cơng việc Tuy nhiên việc xếp hạng công việc phức tạp; thực hệ thống đòi hỏi phải xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, thiết kế yếu cầu tất vị trí cơng việc cơng vụ + Đặc điểm mơ hình cơng vụ việc làm: - Cơng chức tuyển dụng vào vị trí việc làm thiết kế theo yêu cầu, tiêu chuẩn định - Khơng có ngạch bậc, có mức lương - Chế độ làm việc theo hợp đồng - Tuyển chọn người vào làm việc lực - Cạnh tranh công khai tất cấp, vào yêu cầu công việc - Mức độ linh hoạt cao 13 + Ưu điểm: - Có tính động, hiệu suất cao tận dụng hết khả công chức - Cho phép cá thể hóa lượng hóa tiêu chí quy trình cơng vụ tuyển dụng, đào tạo, đánh giá thành tích cơng tác, trả lương cơng chức thực thi công vụ - Việc thi tuyển cạnh tranh cơng khai tất vị trí công vụ không giới hạn phạm vi đối tượng dự tuyển 2.2 Mơ hình cơng vụ Nhật Bản Những vấn đề chung mơ hình cơng vụ Nhật Bản - Nhật Bản quốc gia áp dụng chế độ cơng vụ theo mơ hình hỗn hợp, nghĩa vừa có đặc điểm mơ hình cơng vụ chức nghiệp, vừa có mơ hình cơng vụ việc làm Công tác xem xét nội dung thời gian bổ nhiệm để làm việc chế độ đãi ngộ nhà nước với cơng chức đặc điểm mơ hình cơng vụ chức nghiệp thể rõ nét - Sau bổ nhiệm vào vị trí máy nhà nước, cơng chức Nhật Bản làm việc theo chế độ suốt đời ( tuổi nghỉ hưu ), trừ có bị kỷ luật buộc thơi việc - Trong đó, cơng tác tuyển dụng, bổ nhiệm, đánh giá, đào tạo bồi dưỡng công chức Nhật Bản lại gắn chặt với đặc điểm mơ hình cơng vụ việc làm Cơng chức làm việc theo vị trí công việc định nghiên cứu, mô tả chi tiết thời gian dài sau bổ nhiệm Công chức phải đáp ứng tất yêu cầu vị 14 trí cơng việc thay đổi chun mơn, vị trí việc vượt qua kỳ thi để chuyển đổi - Nền cơng vụ Nhật Bản có tính thứ bậc cao chặt chẽ, đặc trưng mơ hình cơng vụ chức nghiệp Với đặc điểm có tác dụng khuyến khích cơng chức phát triển để thăng tiến cơng vụ qua lựa chọn người ưu tú cho vị trí lãnh đạo Song tác động ngược trở lại ưu điểm mơ hình cơng vụ việc làm - Nhiệm kỳ cán lãnh đạo bộ, ngành thường ngắn, hai năm cấu công chức nhà nước luôn trẻ hóa dễ tránh tiêu cực đặc quyền, đặc lợi Phạm vi công chức: - Phạm vi công chức Nhật Bản xác định Luật Cơng chức, theo bao gồm tồn người làm công ăn lương Ủy ban Nhân quốc gia quản lý - Công chức Nhật bao gồm tất người làm việc quan nhà nước, đơn vị nghiệp nhà nước bệnh viện công, trường học công Tuy nhiên phát triển mạnh mẽ khu vực tư nhân nên bệnh viện công trường học công đơn vị nghiệp khác Nhật Bản Tuyển dụng công chức Kỳ thi tuyển dụng công chức quốc gia Cơ quan Nhân quốc gia tổ chức thi 15 - Nguyên tắc thi tuyển dụng: Nhật Bản nêu hai nguyên tắc bản, xuyên suốt trình tổ chức thi tuyển + Phải đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, đối xử bình đẳng trình tổ chức + Nguyên tắc thành tích tức kết phản ánh thực chất người thi, khơng có yếu tố tình cảm thi - Nội dung hình thức thi: Mục đích thi tuyển cơng chức Nhật Bản để tuyển chọn người cách kiểm chứng khả thực thi cơng vụ Vì vậy, nội dung thi tuyển phải thể kiến thức bản, tổng hợp phần chuyên môn cần thiết - Hình thức thi: thi viết thi vấn đáp - Tổ chức thi: + Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức quốc gia trải qua vịng thi: ✓ Ở phịng thi thứ nhất, thí sinh phải làm thi trắc nghiệm, thi tự luận ✓ Ở vịng thi thứ hai, thí sinh phải vượt qua vấn trực tiếp + Thí sinh vượt qua hai vịng thi Cơ quan Nhân quốc gia gửi danh sách đến bộ, ngành cần tuyển dụng để thí sinh tham gia vấn Bộ + Kỳ thi tuyển dụng công chức quốc gia tổ chức ngày địa điểm khác để đảm bảo công cho tất thí sinh 16 tham dự kỳ thi Mỗi địa điểm thi có người Cơ quan Nhân quốc gia giám sát + Bộ đề thi tuyển công chức quốc gia biên soạn + Đối với công chức địa phương địa phương tự tổ chức thi Các địa phương có quyền hạn độc lập, Cơ quan Nhân quốc gia không can thiệp vào kỳ thi địa phương + Bộ đề thi công chức địa phương Trung tâm xây dựng đề thi cho công chức địa phương thực + Trung tâm xây dựng đề thi cho công chức địa phương không nằm Cơ quan Nhân quốc gia khơng thuộc Chính phủ Lãnh đạo Trung tâm xây dựng đề thi cho công chức địa phương thường cán hưu Cơ quan Nhân quốc gia + Nhật Bản có 47 tỉnh, thành phố Thủ đô Tokyo tự xây sựng đề thi cịn lại đị phương khác th Trung tâm xây dựng đề thi cho công chức địa phương xây dựng đề thi cho Tất công chức địa phương thi ngày Đào tạo, bồi dưỡng công chức Nhật Bản - Đội ngũ công chức Nhật Bản đánh giá cao chuyên nghiệp kỉ luật Khâu đào tạo ban đầu từ công chức trúng tuyển đóng góp phần khơng nhỏ vào thành tựu công vụ Nhật Bản - Ở Nhật, đào tạo ban đầu cho công chức trẻ tuyển dụng vào công vụ Nhật Bản thực theo hình thức đào tạo chỗ 17 thực đào tạo theo vị trí việc làm chủ yếu theo hình thức học việc giải tình - Các hình thức đào tạo: + Ở Nhật Bản, đào tạo công chức theo cấp bậc: có nhiều chương trình đào tạo cơng chức theo cấp bậc thâm niên công tác khác từ tuyển dụng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo Bất kì cơng chức Nhật Bản phải trải qua khóa học với nội dung chủ đạo hệ thống pháp luật, nguyên lí hành địa phương, lý thuyết chung sách cơng sách cơng Nhật Bản, khóa học văn hóa nước Châu Á đào tạo tiếng Anh + Đào tạo trình độ, trách nhiệm cơng chức: nội dung đào tạo công chức không hướng đến bổ sung kiến thức chuyên môn để đáp ứng u cầu cơng việc mà cịn bổ sung kiến thức hành chính, kinh tế, trị Nhật Bản giới đạo đức công vụ + Đào tạo cơng chức thơng qua hình thức phái cử luân chuyển: công chức Nhật Bản không đảm nhiệm vị trí mà luân chuyển đến vị trí cơng tác khác máy hành nhà nước để tạo linh hoạt công chức, đồng thời phát huy hết khả cơng chức Nhật Bản cịn phải cử cơng chức sang làm việc khu vực tư nhân thời hạn đến năm để đào tạo kĩ làm việc khả thích ứng Ngồi cơng chức Nhật cịn phái cử đến quan quốc tế phủ nước ngồi làm việc thời hạn từ tháng đến năm + Đào tạo cơng chức nước ngồi: với mục đích học hỏi kinh nghiệm, thành tựu giáo dụ, đào tạo nước phát triển 18 giới Nhật Bản cịn cử cơng chức đào tạo sau đại học nước với thời gian năm, đa phần đào tạo thạc sĩ + Các phương pháp đào tạo Nhật Bản hướng tới phát huy lực công chức - Các sở cung cấp khóa đào tạo ban đầu cho công chức trẻ Nhật Bản gồm: Viện Đào tạo công chức quản lý đô thị; Viện Đào tạo kỹ trao đổi văn hóa Nhật Bản; Cơ quan nhân lực quốc gia Với đội ngũ giảng viên chuyên gia, học giả, nhà khoa học Công tác đánh giá công chức Nhật - Giai đoạn trước đây, công tác đánh giá hiệu công việc củ công chức Nhật Bản xem xét dựa nội dung: hiệu công việc công chức thực nghĩa vụ trách nhiệm giao; việc ứng xử, tinh thần cạnh tranh thái độ công chức trách nhiệm nghĩa vụ giao + Tiêu chí đánh giá hiệu cơng việc giai đoạn là: tính xác, tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ, cẩn thận, tốc độ, tính kỉ luật, tinh thần học hỏi, hiểu biết, kiến thức, tính tích cực, nhanh nhẹn, báo cáo + Các tiêu chí chia làm nhóm: Nhóm nhóm yếu tố quan trọng gồm: tính xác tinh thần trách nhiệm Nhóm nhóm yếu tố quan trọng gồm: chăm chỉ, tốc độ, kỉ luật kiến thức Nhóm nhóm yếu tố khác gồm: cẩn thận, tinh thần học hỏi, hiểu biết, tính tích cực, nhanh nhẹn, báo cáo + Người lãnh đạo đánh giá cấp theo mức: xuất sắc, tốt, đạt yêu cầu, không đạt yêu cầu 19 - Tuy nhiên với cách đánh giá cho phức tạp, khó hiểu khó đánh giá Đồng thời để đề cao tinh thần phục vụ công chức thực quản lý hiệu cần thiết phải thúc đẩy trình quản lý nhân dựa hai yếu tố lực làm việc kết thực nhiệm vụ Vì hệ thống đánh giá thiết lập áp dụng kể từ tháng 4/2009 - Đánh giá lực công chức thực thời điểm từ tháng 10 năm trước đến tháng năm sau Đánh giá kết thực nhiệm vụ đánh giá khoảng từ tháng 10 đến tháng từ tháng đến tháng hàng năm - Các tiêu chí đánh giá lực công chức thiết kế cách khoa học, phản ánh toàn diện phẩm chất người công chức để đáp ứng yêu cầu công việc tương lai, cụ thể bao gồm yếu tố đạo đức, giải thích, phối hợp, quản lý hoạt động, lãnh đạo tổ chức, phát triển nguồn nhân lực - Thang đánh giá xây dựng mức theo thứ tự giảm dần: Cao S; A,B trung bình; C,D khơng tốt Đánh giá công chức dựa nội dung sau: + Đánh giá tinh thần cạnh tranh: đánh giá khả cơng chức q trình thực nghĩa vụ; đánh giá nhằm xem xét cơng chức bình tĩnh chắn hành động yêu cầu vị trí họ + Đánh giá lực: đánh giá xem mức độ công chức đạt mục tiêu thể vai trị cơng việc 20 - Quy trình đánh giá cơng chức Nhật Bản thiết lập sở phát huy tính chủ động, sáng tạo người đánh giá trách nhiệm hướng dẫn, đạo đưa lời khuyên công chức đánh giá theo giai đoạn: + Giai đoạn đầu kì: cơng chức tự viết đề xuất theo vị trí cơng việc giao mục tiêu cần đạt được, xác định độ khó tính cần thiết ( sở đánh giá kết ); làm rõ nội dung đánh giá, phẩm chất cần thiết để thực mục tiêu ( sở đánh giá lực ) Người có thẩm quyền tiến hành thẩm định nội dung sở vấn trực tiếp + Giai đoạn trung kỳ: công chức thực cơng việc viết ra, người có thẩm quyền đánh giá nắm bắt công việc, tiến độ thực công chức, ghi chép, đạo, hướng dẫn công chức thực nhiệm vụ dề + Giai đoạn cuối kỳ: công chức tự viết báo cáo để xác nhận lại nội dung công việc, tự đánh giá thơng báo kết , người có thẩm quyền đánh giá công chức trực tiếp vấn công chức, đưa lời khuyên định kết công chức - Kết đánh giá cơng chức sử dụng cách có hệ thống việc bổ nhiệm, miễn nhiễm, việc, tăng lương, công chức Cụ thể đề bạt: + Để bổ nhiệm mức Trưởng phòng Bộ (Trưởng nhóm, phó phịng) kết đánh giá lần gần lực phải lần đạt mức cao (S A), lần đạt Tốt trở lên (B) lần đánh giá kết gần phải đạt từ Tốt trở lên (B) 21 + Để bổ nhiệm chức trưởng phòng cần sử dụng kết lần đánh giá, lần đánh giá gần lực phải đạt mức cao (S A), kết phải đạt tốt trở lên (B), lần đánh giá lực lại phải đạt tốt trở lên (B) + Để bổ nhiệm chức thứ trưởng, cục trưởng hay vụ trưởng Bộ trung ương cần sử dụng kết lần đánh giá, lực lần gần kết năm gần phải đạt mức cao (S A), lần lại phải loại tốt (B) trở lên - Như thấy kết đánh giá xem trọng tạo động lực để cơng chức phấn đấu trì, nâng mức độ kết đánh giá, xác định mức độ ổn định kết đánh giá công chức Đạo đức công vụ công chức Nhật Bản: - Đây nội dung quan tọng quy định công vụ, công chức Nhật Bản Đạo đức công vụ phần lớn nuôi dưỡng, phát huy chế, phương pháp quản lý khách quan chế độ thi tuyển công khai, công - Quy tắc ứng xử công chức Nội Nhật Bản ban hành quy định trưởng, thứ trưởng cấp cao quốc vụ khanh, yêu cầu cao phải làm việc lợi ích dân, người phục vụ cho tồn thể nhân dân Vì vậy, họ khơng gây ảnh hưởng để có lợi ích đặc biệt quan chức kỳ vọng người phục vụ tồn thể nhân dân, khơng lạm quyền bổ nhiệm nhiệm vụ mục đích riêng - Cịn có số nguyên tắc bắt buộc kinh tế như: không phép làm việc doanh nghiệp không doanh nghiệp 22 trả thù lao Trong cơng ty, hay tổ chức lợi ích cơng cộng, họ phép giữ vị trí danh dự khơng tra thù lao; thế, trưởng phải báo cáo với thủ tướng, thứ trưởng phải báo cáo với cho trưởng - Công chức Nhật Bản phải hạn chế tham gia vào giao dịch chứng khoán, bất động sản, câu lạc tránh quan hệ không rõ ràng với doanh nghiệp - Công chức Nhật Bản không nhận nhiều tiền thù lao cho phát biểu công ty mời đến; phải giao nộp q từ nước ngồi ( phủ nước ngồi) người khác, q có giá trị 20 ngàn yên - Tại thời điểm nhận chức trưởng từ chức phải tiết lộ thông tin tài sản vợ/chồng cái, họ phải gửi cổ phiếu tài sản khác vào ngân hàng tín dụng ngân hàng khác không nên thay đổi hợp đồng đương chức - Đối với cơng chức bình thường có nghĩa vụ dành toàn thời gian làm việc cho việc công, phải công không phân biệt đối xử thực nhiệm vụ; phải tuân thủ luật pháp, quy định lệnh cấp - Nghiêm cấm cơng chức có hành động hành vi gây tổn hại đến công việc; tách khỏi tổ chức lợi nhuận, quy định tham gia vào công việc ngồi cơng việc cơng; khơng lợi dụng nhiệm vụ vị trí để thu để thu lợi nhuận cá nhân; cấm nhận tiền, hàng hóa dịch vụ, cấm tiếp nhận giải trí chiêu đĩa đặc biệt, du lịch, doanh nghiệp mời 23 - Cơng chức vi phạm ( ngồi tội danh tham nhũng, nhận hối lộ, biến thủ tài sản công say rượu lái xe, có lời nói hành động không đắn, bất lịch bị coi vi phạm) mức độ nhẹ khiển trách, sau giảm lương, đình cơng việc nặng sa thải, cơng chức bị xem xét đến tiền lương, trợ cấp hưu trí KẾT LUẬN Trên em khái quát kiến thức công vụ, công chức; với em tìm hiểu mơ hình cơng vụ Nhật Bản Từ mơ hình cơng vụ Nhật Bản, Việt Nam rút nhiều học để công vụ nước ta trở lên tốt Ví dụ việc ln trẻ hóa đội ngũ công chức để tạo hội cho công chức trẻ nước ta phát huy tài năng; phải thường xuyên kiểm tra giám sát để tránh vi phạm đạo đức cơng vụ xử lí nghiêm vi phạm có ảnh hưởng xấu đến cơng vụ nước nhà Vì cơng vụ hoạt động mang tính phục vụ, đội ngũ cán bộ, cơng chức thực lợi ích xã hội, nhân dân; khơng xử lí nghiêm vi phạm cán cơng chức làm nhân dân lịng tin vào đội ngũ cán bộ, cơng chức cơng vụ nước nhà Tóm lại, để có cơng vụ tốt cần phải thực công tác tuyển dụng, đánh giá, kiểm tra cách công khai, minh bạch, công bằng; khơng để quan hệ tình cảm chi phối hoạt động 24 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO công vụ, công chức http://truongnganhang.edu.vn/Portals/0/users/bt02/042018/12/[T BD]%20C%C3%B4ng%20v%E1%BB%A5%20c%C3%B4ng%20ch%E1%BB%A9c.pdf chuyên đề công vụ, công chức; https://snv.binhdinh.gov.vn/upload/files/CC_TB03%20%20Chuyen%20de%203%20%20Chuyen%20nganh%20tong%20hop(1).pdf đạo đức công vụ, công chức Nhật Bản; http://baodongnai.com.vn/chinhtri/201705/dao-duc-cong-vu-cua-congchuc-nhat-ban-2809262/ mơ hình cơng vụ, công chức Nhật Bản; https://lienhiephoi.soctrang.gov.vn/index.php/tin-t-c-s-ki-ntin-t-c-s-kin/tin-th-gi-i/1878-mo-hinh-cong-v-cong-ch-c-nh-t-b-n-va-gia-tr-thamchi-u-d-i-v-i-vi-t-nam phương pháp đánh giá công chức Nhật Bản; https://tcnn.vn/news/detail/39142/Phuong_phap_danh_gia_cong_chuc_ cua_Nhat_Ban_kinh_nghiem_doi_voi_Viet_Namall.html 25 ... 1.1CÔNG VỤ 1.1.1 Những vấn đề chung công vụ 1.1.2 Các xu hướng cải cách công vụ 2.1 CÔNG CHỨC 2.1.1 Những vấn đề chung công chức 2.1.3 Phân loại công... VỤ, CÔNG CHỨC 1.1CƠNG VỤ 1.1.1 Những vấn đề chung cơng vụ Khái niệm - Công vụ thực quyền lực nhà nước lĩnh vực: lập pháp, hành pháp tư pháp - Quan niệm chung công vụ: + Công vụ hoạt động mang tính... xã hội trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ( gọi chung cấp tỉnh ), huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ( gọi chung cấp huyện ), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước -
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC TÌM HIỀU VỀ MÔ HÌNH CÔNG VỤ CỦA NHẬT BẢN , KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC TÌM HIỀU VỀ MÔ HÌNH CÔNG VỤ CỦA NHẬT BẢN