0

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đánh giá sự hài lòng trong công việc của người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gỗ Minh An Huế

87 1 0
  • Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đánh giá sự hài lòng trong công việc của người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gỗ Minh An Huế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 09:57

Mục tiêu nghiên cứu đề tài là nghiên cứu và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao động, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòn cho người lao động tại Công ty TNHH chế biến gỗ Minh An. ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LỊNG ĐỐI VỚI CƠNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHẾ BIẾN GỖ MINH AN HUẾ VÕ THỊ HÀ NIÊN KHÓA 2017 - 2021 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LỊNG ĐỐI VỚI CƠNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHẾ BIẾN GỖ MINH AN HUẾ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS HOÀNG THỊ DIỆU THÚY VÕ THỊ HÀ Mã sinh viên: 17K4021050 Lớp: K51D - QTKD Niên khóa: 2017 – 2021 Huế, tháng 5/2021 Lời Cảm Ơn Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp trước hết em xin gửi đến quý Thầy, Cô giáo khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học kinh tế - Đại học Huế lời cảm ơn chân thành Đặc biệt, em xin gửi đến TS Hoàng Thị Diệu Thúy, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hồn thành khóa luận thực tập lời cảm ơn sâu sắc Em xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh Đạo, phịng ban Cơng ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gỗ Minh An tạo điều kiện thuận lợi cho em tìm hiểu thực tiễn suốt trình thực tập Cơng ty Cuối em xin cảm ơn Anh, Chị Phịng Hành chính- nhân sự, phịng kế tốn cơng ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gỗ Minh An nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn tận tình cho em kiến thức mới, tạo hội làm việc thực tiễn cung cấp thơng tin cần thiết để em hồn thành khóa luận Vì kiến thức thân cịn hạn chế, q trình thực tập, hồn thiện khóa luận em khơng tránh khỏi sai sót, kính mong nhận ý kiến đóng góp từ quý Thầy, Cô quý Công ty Em xin chân thành cám ơn! Huế, ngày 20 tháng năm 2020 Sinh viên thực VÕ THỊ HÀ SVTH: Võ Thị Hà i Khóa luận tốt nghiệp TS Hồng Thị Diệu Thúy MỤC LỤC Lời Cảm Ơn i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH vii PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài: Mục tiêu nghiên cứu: .2 2.1 Mục tiêu tổng quát: .2 2.2 Mục tiêu cụ thể: .2 2.3 Câu hỏi nghiên cứu: .3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 3.1 Đối tượng nghiên cứu: 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Phương pháp thu thập liệu: 4.1 Dữ liệu thứ cấp: 4.2 Dữ liệu sơ cấp Phương pháp phân tích, xử lý số liệu: Bố cục đề tài PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG .7 1.1 Khái niệm hài lòng: 1.2 Tầm quan trọng việc làm hài lòng người lao động: 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới hài lòng người lao động: 1.3.1 Bản chất công việc: .9 1.3.2 Điều kiện làm việc: .10 1.3.3 Đào tạo thăng tiến: 10 1.3.4 Lãnh đạo: Error! Bookmark not defined SVTH: Võ Thị Hà ii Khóa luận tốt nghiệp TS Hoàng Thị Diệu Thúy 1.3.5 Đồng nghiệp: .11 1.3.6 Tiền lương/thu nhập: 11 1.4 Các lý thuyết hài lịng cơng việc: .12 1.4.1 Thuyết nhu cầu Maslow .12 1.4.2 Thuyết nhu cầu Mc Clelland's: 14 1.4.3 Lý thuyết kỳ vọng Vroom: .16 1.4.4 Thuyết hai nhân tố Herzberg: 16 1.5 CÁC MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ SỰ HÀI LỊNG ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC: 17 1.5.1 Chỉ số mô tả công việc JDI Smith, Kendall Hulin (1969) 17 1.5.2 Mơ hình nghiên cứu Mosammod Mahamuda Parvin (2011) 17 1.5.3 Nghiên cứu AlamdarHussainKhan & cộng (2011) .17 1.5.4 Tiêu chí đo lường thoả mãn MSQ Weiss (1967) 18 1.5.5 Mơ hình nghiên cứu PGS.TS Trần Kim Dung (2005) .18 1.5.6 Mơ hình động thúc đẩy 18 1.6 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT VÀ CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU: .19 1.6.1 Quá trình hình thành thang đo: 19 1.6.2 Xây dựng thang đo biến nghiên cứu: 21 TÓM TẮT CHƯƠNG 23 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LỊNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ MINH AN .24 2.1 Giới thiệu Công ty TNHH chế biến gỗ Minh An: .24 2.1.1 Thông tin chung Công ty TNHH chế biến gỗ Minh An: .24 2.1.2 Sự hình thành phát triển Công ty : 24 2.1.3 Tình hình kết sản xuất kinh doanh Công ty: 25 2.1.4 Cơ cấu tổ chức Công ty: 26 2.1.5 Tình hình lao động Cơng ty: 29 SVTH: Võ Thị Hà iii Khóa luận tốt nghiệp TS Hồng Thị Diệu Thúy 2.1.6 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến hài lịng cơng việc người lao động Công ty TNHH chế biến gỗ Minh An: 32 2.1.6.1 Bản chất công việc: 32 2.1.6.2 Điều kiện làm việc 33 2.1.6.3 Cơ hội đào tạo thăng tiến: 33 2.1.6.4 Chính sách tiền lương phúc lợi: 34 2.1.6.5 Mối quan hệ với đồng nghiệp: .37 2.2 Phân tích đánh giá hài lịng cơng việc người lao động công ty TNHH chế biến gỗ Minh An: 37 2.2.1 Mô tả mẫu quan sát 37 2.2.1.1 Về độ tuổi: 37 2.2.1.2 Về số năm công tác: 38 2.2.1.3 Về thu nhập: .39 2.2.2 Phân tích nhân tố khám phá: 39 2.2.2.1 Kết phân tích nhân tố khám phá: .39 2.2.4 Phân tích hồi quy yếu tố ảnh hưởng đến hài lịng cơng việc người lao động công ty TNHH chế biến gỗ Minh An: 43 2.2.4.1 Kiểm định mối tương quan biến độc lập biến phụ thuộc 43 2.2.4.2 Xây dựng mơ hình hồi quy: .44 2.2.4.3 Phân tích hồi quy: 45 2.2.5 Đánh giá người lao động yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng công việc công ty TNHH chế biến gỗ Minh An 46 2.2.5.1 Đánh giá người lao động điều kiện làm việc .46 2.2.5.2 Đánh giá người lao động hội đào tạo thăng tiến 47 2.2.5.3 Đánh giá người lao động tiền lương phúc lợi 48 2.2.5.4 Đánh giá người lao động mối quan hệ với đồng nghiệp .49 2.2.5.5 Đánh giá hài lòng người lao động 50 TÓM TẮT CHƯƠNG 51 SVTH: Võ Thị Hà iv Khóa luận tốt nghiệp TS Hoàng Thị Diệu Thúy CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ MINH AN 52 3.1 Chiến lược phát triển Công ty TNHH chế biến gỗ Minh An giai đoạn từ năm 2021 – 2023: 52 3.2 Những giải pháp nhằm gia tăng hài lịng cơng việc người lao động công ty TNHH chế biến gỗ Minh An: 53 3.2.1 Giải pháp điều kiện làm việc: 53 3.2.2 Giải pháp hội đào tạo thăng tiến: .54 3.2.3 Giải pháp tiền lương phúc lợi: 54 3.2.4 Giải pháp trì mối quan hệ với đồng nghiệp: 55 TÓM TẮT CHƯƠNG 56 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57 Kết luận .57 Kiến nghị cấp trên: 55 Hạn chế nghiên cứu đề xuất hướng nghiên cứu 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 PHỤ LỤC 61 SVTH: Võ Thị Hà v Khóa luận tốt nghiệp TS Hồng Thị Diệu Thúy DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Nhân tố trì nhân tố động viên .17 Bảng 1.2: Thang đo yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng người lao động 19 Bảng 1.3: Thang đo hài lòng người lao động 22 Bảng 2.1: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty giai đoạn 2018 – 2020 25 Bảng 2.2: Cơ cấu lao động Công ty giai đoạn 2018- 2020 30 Bảng 2.3: Tình hình tiền lương Cơng ty TNHH Chế biến Gỗ Minh An năm 2020 35 Bảng 2.4: Các mức trợ cấp người lao động Công ty TNHH chế biến gỗ Minh An 36 Bảng 2.6: Ma trận xoay nhân tố biến độc lập lần 40 Bảng 2.7: Giá trị KMO biến phụ thuộc 42 Bảng 2.8: Hệ số xoay nhân tố cho biến phụ thuộc 42 Bảng 2.9: Ma trận hệ số tương quan Pearson .43 Bảng 2.10: Hệ số tương quan 44 Bảng 2.11: Độ phù hợp mơ hình 45 Bảng 2.12: Kết luận kiểm định giả thuyết 45 Bảng 2.13: Đánh giá người lao động yếu tố điều kiện làm việc 46 Bảng 2.14: Đánh giá người lao động yếu tố hội đào tạo thăng tiến 47 Bảng 2.15: Đánh giá người lao động yếu tố tiền lương phúc lợi 48 Bảng 2.16: Đánh giá người lao động yếu tố mối quan hệ với đồng nghiệp 49 Bảng 2.17: Đánh giá người lao động hài lòng 50 SVTH: Võ Thị Hà vi Khóa luận tốt nghiệp TS Hồng Thị Diệu Thúy DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Mơ hình Maslow .13 Hình 1.2: Thuyết David MC.Clelland 15 Hình 1.3: Lý thuyết kỳ vọng Vroom 16 Hình 1.4: Mơ hình thúc đẩy động Porter and Lawler 19 Hình 1.5: Mơ hình nghiên cứu hài lịng cơng việc người lao động tác giả đề xuất 21 Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức cơng ty .27 Hình 2.1`: Cơ cấu độ tuổi mẫu khảo sát .37 Hình 2.2: Cơ cấu số năm công tác mẫu khảo sát 38 Hình 2.3: Cơ cấu thu nhập mẫu khảo sát 39 SVTH: Võ Thị Hà vii Khóa luận tốt nghiệp TS Hoàng Thị Diệu Thúy PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài: Con người nguồn lực đóng vai trị quan trọng hoạt động, yếu tố then chốt định đến thành công hay thất bại doanh nghiệp Bởi doanh nghiệp có cơng nghệ sản xuất đại, chất lượng dịch vụ tốt, sở hạ tầng phát triển thiếu lực lượng lao động làm việc có hiệu doanh nghiệp khó tồn lâu dài tạo dựng lợi cạnh tranh Mỗi doanh nghiệp, để tồn phát triển mơi trường cạnh tranh gay gắt nay, ngồi việc làm hài lịng khách hàng bên ngồi, người mua sản phẩm thị trường cịn phải quan tâm đến hài lòng đội ngũ nhân viên, khách hàng nội doanh nghiệp Tuy nhiên, doanh nghiệp tập trung vào hài lòng khách hàng sản phẩm, dịch vụ mà quan tâm việc người lao động có hài lịng với cơng việc hay khơng Nhân lực yếu tố quan trọng cho thành cơng doanh nghiệp, theo chuyên gia, đối thủ cạnh tranh “nhái” chiến lược, phương thức kinh doanh, sản phẩm dịch vụ nhân tài “sao chép” Tuy nhiên, suy thoái kinh tế dẫn đến việc suy giảm doanh thu, thị trường bị thu hẹp, phát sinh nhiều vấn đề nguồn nhân lực: Tỉ lệ chảy máu chất xám, nhảy việc tăng cao: Theo nghiên cứu thị trường lao động Anphabe: tỷ lệ nghỉ việc người lao động năm 2018 đạt mức cao vòng năm trở lại Cũng theo đánh giá này, trung bình cơng ty thất thoát tới 95% nhân tài tiềm năng; 51% người lao động có xu hướng "nhảy việc" 31% số cịn lại khơng thực gắn kết với tổ chức Đình cơng lao động tiếp tục xảy ra: theo báo cáo nhanh từ cấp cơng đồn báo nhân dân, tính đến hết ngày 7-2-2021, nước xảy 33 vụ ngừng việc tập thể, đình cơng, giảm 10 so với dịp trước Tết năm 2020 Tính chất, quy mơ ngừng việc tập thể, đình công không phức tạp so với năm SVTH: Võ Thị Hà Khóa luận tốt nghiệp Missing Total Trung lập Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Total System TS Hoàng Thị Diệu Thúy 19 92 13 125 134 DKLV3 Frequency Không đồng ý Trung lập Valid Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Total Missing System Total 11 43 61 10 125 134 DKLV4 Frequency Valid Missing Total Trung lập Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Total System SVTH: Võ Thị Hà 27 75 23 125 134 14.2 68.7 9.7 93.3 6.7 100.0 Percent 8.2 32.1 45.5 7.5 93.3 6.7 100.0 Percent 20.1 56.0 17.2 93.3 6.7 100.0 15.2 73.6 10.4 100.0 16.0 89.6 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 8.8 8.8 34.4 43.2 48.8 92.0 8.0 100.0 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 21.6 21.6 60.0 81.6 18.4 100.0 100.0 64 Khóa luận tốt nghiệp TS Hồng Thị Diệu Thúy Đào tạo thăng tiến Statistics DTTT1 Valid 125 N Missing Mean 4.15 Std Deviation 554 Variance 307 Minimum Maximum DTTT2 125 3.70 599 358 DTTT3 125 3.88 679 461 DTTT4 125 3.51 577 333 DTTT 125 3.8100 47136 222 2.25 4.75 DTTT1 Frequency Percent Valid Missing Total Trung lập Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Total System 11 84 30 125 134 8.2 62.7 22.4 93.3 6.7 100.0 DTTT2 Frequency Percent Không đồng ý Trung lập Valid Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Total Missing System Total 38 78 125 134 2.2 28.4 58.2 4.5 93.3 6.7 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 8.8 8.8 67.2 76.0 24.0 100.0 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 2.4 2.4 30.4 32.8 62.4 95.2 4.8 100.0 100.0 DTTT3 SVTH: Võ Thị Hà 65 Khóa luận tốt nghiệp TS Hồng Thị Diệu Thúy Frequency Khơng đồng ý Trung lập Valid Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Total Missing System Total Percent 25 78 18 125 134 3.0 18.7 58.2 13.4 93.3 6.7 100.0 DTTT4 Frequency Percent Khơng đồng ý Trung lập Valid Đồng ý Hồn toàn đồng ý Total Missing System Total 57 63 125 134 2.2 42.5 47.0 1.5 93.3 6.7 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 3.2 3.2 20.0 23.2 62.4 85.6 14.4 100.0 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 2.4 2.4 45.6 48.0 50.4 98.4 1.6 100.0 100.0 Lương thưởng phúc lợi Statistics LTPL2 LTPL3 LTPL4 LTPL 125 125 125 125 9 3.90 3.82 3.91 3.8747 Std Deviation 749 723 762 66217 Variance 562 522 581 438 Minimum 2 2.00 Maximum 5 5.00 N Valid Missing Mean SVTH: Võ Thị Hà 66 Khóa luận tốt nghiệp TS Hoàng Thị Diệu Thúy LTPL2 Frequency Percent Khơng đồng ý Trung lập Valid Đồng ý Hồn tồn đồng ý Total Missing System Total 33 63 26 125 134 2.2 24.6 47.0 19.4 93.3 6.7 100.0 LTPL3 Frequency Percent Valid Missing Total Không đồng ý Trung lập Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Total System 37 65 20 125 134 2.2 27.6 48.5 14.9 93.3 6.7 100.0 LTPL4 Frequency Percent Không đồng ý Trung lập Valid Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Total Missing System Total SVTH: Võ Thị Hà 33 61 28 125 134 2.2 24.6 45.5 20.9 93.3 6.7 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 2.4 2.4 26.4 28.8 50.4 79.2 20.8 100.0 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 2.4 2.4 29.6 32.0 52.0 84.0 16.0 100.0 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 2.4 2.4 26.4 28.8 48.8 77.6 22.4 100.0 100.0 67 Khóa luận tốt nghiệp TS Hồng Thị Diệu Thúy Mối quan hệ với đồng nghiệp Statistics MQH1 MQH2 MQH3 MQH4 MQH 125 125 125 125 125 9 9 4.08 3.79 3.73 3.71 3.8667 Std Deviation 667 722 700 682 58199 Variance 445 521 490 465 339 Minimum 2 2.33 Maximum 5 5 5.00 Valid N Missing Mean MQH1 Frequency Percent Trung lập Đồng ý Valid Hoàn toàn đồng ý Total Missing System Total 23 69 33 125 134 17.2 51.5 24.6 93.3 6.7 100.0 MQH2 Frequency Percent Valid Missing Total Không đồng ý Trung lập Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Total System SVTH: Võ Thị Hà 42 61 20 125 134 1.5 31.3 45.5 14.9 93.3 6.7 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 18.4 18.4 55.2 73.6 26.4 100.0 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 1.6 1.6 33.6 35.2 48.8 84.0 16.0 100.0 100.0 68 Khóa luận tốt nghiệp TS Hồng Thị Diệu Thúy MQH3 Frequency Percent Khơng đồng ý Trung lập Valid Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Total Missing System Total 40 67 14 125 134 3.0 29.9 50.0 10.4 93.3 6.7 100.0 MQH4 Frequency Percent Khơng đồng ý Trung lập Valid Đồng ý Hồn tồn đồng ý Total Missing System Total 37 72 11 125 134 3.7 27.6 53.7 8.2 93.3 6.7 100.0 Valid Cumulativ Percent e Percent 3.2 3.2 32.0 35.2 53.6 88.8 11.2 100.0 100.0 Valid Cumulativ Percent e Percent 4.0 4.0 29.6 33.6 57.6 91.2 8.8 100.0 100.0 Sự hài lòng Statistics N Valid Missin g HL1 125 HL2 125 HL3 125 HL 125 9 9 4.43 513 263 4.09 684 468 3.96 677 458 4.1600 52466 275 2.67 5.00 Mean Std Deviation Variance Minimum Maximum SVTH: Võ Thị Hà 69 Khóa luận tốt nghiệp TS Hoàng Thị Diệu Thúy HL1 Valid Trung lập Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Total Frequenc Percent y 69 51.5 Missin System g Total Valid Percent Cumulative Percent 8 55.2 56.0 55 41.0 44.0 125 93.3 100.0 6.7 134 100.0 100.0 HL2 Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent Không đồng ý 8 Trung lập 21 15.7 16.8 17.6 Đồng ý 69 51.5 55.2 72.8 34 25.4 27.2 100.0 125 93.3 100.0 Missing System 6.7 Total 134 100.0 Valid Hoàn toàn đồng ý Total HL3 Frequency Percent Valid Valid Cumulative Percent Percent Không đồng ý 3.0 3.2 3.2 Trung lập 19 14.2 15.2 18.4 Đồng ý 80 59.7 64.0 82.4 22 16.4 17.6 100.0 Hoàn toàn đồng ý SVTH: Võ Thị Hà 70 Khóa luận tốt nghiệp Total TS Hoàng Thị Diệu Thúy 125 93.3 Missing System 6.7 Total 134 100.0 100.0 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ Phân tíchnhân tố cho biến độc lập Lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Component Approx Chi-Square df Sig .787 1696.41 231 000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % 7.452 33.870 33.870 3.275 14.886 14.886 2.145 9.748 43.619 2.903 13.197 28.083 1.596 7.257 50.875 2.675 12.161 40.244 1.377 6.257 57.132 2.645 12.021 52.266 1.312 5.962 63.094 2.382 10.829 63.094 Rotated Component Matrixa Component BCCV2 BCCV5 SVTH: Võ Thị Hà 871 837 71 Khóa luận tốt nghiệp BCCV3 BCCV4 BCCV1 LTPL2 LTPL4 LTPL3 LTPL1 LTPL5 DTTT4 DTTT2 DTTT1 DTTT3 DKLV3 DKLV1 DKLV2 DKLV4 MQH2 MQH3 MQH4 MQH1 TS Hoàng Thị Diệu Thúy 673 621 537 918 913 517 382 376 831 829 617 616 822 703 689 510 752 687 633 533 Lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity SVTH: Võ Thị Hà df Sig Rotated Component Matrixa Component BCCV2 BCCV5 Approx Chi-Square 795 1583.44 190 000 881 846 72 Khóa luận tốt nghiệp BCCV3 BCCV4 BCCV1 DTTT2 DTTT4 DTTT3 DTTT1 LTPL2 LTPL4 LTPL3 DKLV3 DKLV1 DKLV2 DKLV4 MQH2 MQH3 MQH4 MQH1 TS Hoàng Thị Diệu Thúy 673 621 543 834 834 616 612 916 913 520 844 734 681 515 738 710 617 569 Phân tích EFA cho biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig Component 706 106.002 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % 2.106 70.214 70.214 2.106 70.214 70.214 463 15.435 85.650 431 14.350 100.000 Component Matrixa SVTH: Võ Thị Hà 73 Khóa luận tốt nghiệp TS Hoàng Thị Diệu Thúy Component HL2 HL3 HL1 846 836 832 MƠ HÌNH HỒI QUY Ma trận hệ số tương quan Pearson Correlations HL HL BCCV DKLV DTTT LTPL MQH Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N SVTH: Võ Thị Hà BCCV DKLV DTTT LTPL MQH 415** 556** 551** 489** 649** 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 125 415** 389** 431** 563** 481** 000 125 125 000 125 000 125 000 125 000 125 556** 389** 428** 287** 486** 000 125 000 125 125 000 125 001 125 000 125 551** 431** 428** 408** 448** 000 125 000 125 000 125 125 000 125 000 125 489** 563** 287** 408** 384** 000 125 000 125 001 125 000 125 125 000 125 649** 481** 486** 448** 384** 000 125 000 125 000 125 000 125 000 125 125 74 Khóa luận tốt nghiệp TS Hoàng Thị Diệu Thúy Độ phù hợp mơ hình Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Std Error of Square the Estimate a 763 582 564 34624 a Predictors: (Constant), MQH, LTPL, DKLV, DTTT, BCCV b Dependent Variable: HL DurbinWatson 1.808 Kiểm định ANOVA ANOVAa df Mean Square Model Sum of F Squares Regression 19.867 3.973 33.143 Residual 14.266 119 120 Total 34.133 124 a Dependent Variable: HL b Predictors: (Constant), MQH, LTPL, DKLV, DTTT, BCCV Sig .000b Hệ số tương quan Model (Constant) BCCV DKLV LTPL DTTT Coefficientsa Unstandardized Standardized t Sig Collinearity Coefficients Coefficients Statistics B Std Error Beta Tolerance VIF 468 329 1.421 158 -.096 083 -.090 -1.152 252 574 1.742 273 080 243 3.422 001 695 1.439 184 059 233 3.152 002 644 1.554 242 080 217 3.015 003 678 1.475 SVTH: Võ Thị Hà 75 Khóa luận tốt nghiệp MQH 349 a Dependent Variable: HL TS Hoàng Thị Diệu Thúy 067 387 5.170 000 627 1.594 Phiếu số: …… PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG Xin chào quý anh (chị)! Tôi tên Võ Thị Hà sinh viên khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Huế Hiện tại, nghiên cứu hài lòng làm người lao động Công ty TNHH chế biến gỗ Minh An Ý kiến quý anh (chị) đóng góp vơ q giá nghiên cứu tơi Tồn thơng tin thu bảo mật dùng cho mục đích nghiên cứu Rất mong giúp đỡ quý anh/chị Tôi xin chân thành cảm ơn! Phần 1: Nội dung khảo sát Câu 1: Xin anh/chị cho biết mức độ đồng ý phát biểu sau cách đánh dấu (x) vào ô số mà anh/chị cho phản ánh ý kiến câu hỏi, tương ứng theo mức độ: (1) = Hoàn tồn khơng đồng ý (2) = Khơng đồng ý (3) = Trung lập (4) = Đồng ý (5) = Hoàn tồn đồng ý SVTH: Võ Thị Hà 76 Khóa luận tốt nghiệp Các nhân tố Bản chất công việc Công việc phù hợp với lực, khả thân Anh (Chị) phân chia công việc hợp lý Công việc không áp lực Công việc cần nhiều kỹ Cơng việc có quyền hạn trách nhiệm rõ ràng, phù hợp Điều kiện làm việc Phương tiện thiết bị cần thiết trang bị đầy đủ để thực công việc cách tốt Giờ giấc làm việc rõ ràng Không gian làm việc sẽ, thống mát Khơng khí làm việc thoải mái, vui vẻ Cơ hội đào tạo thăng tiến Anh (Chị) đào tạo bồi dưỡng kỹ cần thiết cho công việc Công ty tạo điều kiện học tập, nâng cao kỹ Anh (Chị) có nhiều hội thăng tiến Cơng ty có sách thăng tiến rõ ràng Các nhân tố Lương thưởng phúc lợi Tiền lương trả công Tiền lương trả tương xứng với kết làm việc Công ty thực chế độ bảo hiểm xã hội, y tế tốt Các khoản trợ cấp, phúc lợi trả hợp lý Anh (Chị) nhận tiền thưởng vào dịp lễ, tết Mối quan hệ với đồng nghiệp Mọi người ln có cảm giác đối xử công Mọi người tạo điều kiện cho công người lao động phát triển Anh/chị thường dễ dàng đề đạt, đóng góp ý kiến lên ban lãnh đạo Đồng nghiệp hợp tác, giúp đỡ lẫn Sự hài lịng cơng việc Anh/ chị mong muốn gắn bó lâu dài cơng ty Cơng ty có chế độ hình thức bảo vệ quyền lợi cho người lao động Anh/ chị có thấy tự tin nói cơng ty SVTH: Võ Thị Hà TS Hoàng Thị Diệu Thúy Mức độ 5 Mức độ 5 77 Khóa luận tốt nghiệp TS Hồng Thị Diệu Thúy Phần 2: Thơng tin cá nhân (Xin anh (chị) vui lịng đánh dấu X vào trống □ thích hợp nhất) Giới tính: □ Nam □ Nữ Độ tuổi: □ Từ 18-30 □ Trên 30-40 □ Trên 40-50 □Trên 50 Trình độ học vấn: □ Đại học □ Trung cấp, cao đẳng □ Phổ thơng □ Khác Vị trí cơng tác: □ Lao động gián tiếp □ Lao động trực tiếp Số năm công tác: □ năm □ Từ 1- năm □ 3-7 năm □ năm Thu nhập hàng tháng anh (chị) □ Dưới triệu đồng □ 3-5 triệu đồng □ Trên 5-7 triệu đồng □ Trên triệu đồng Xin chân thành cảm ơn! SVTH: Võ Thị Hà 78 ... HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LỊNG ĐỐI VỚI CƠNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHẾ BIẾN GỖ MINH AN. .. ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ MINH AN .24 2.1 Giới thiệu Công ty TNHH chế biến gỗ Minh An: .24 2.1.1 Thông tin chung Công ty TNHH chế biến gỗ Minh. .. Giới thiệu Công ty TNHH chế biến gỗ Minh An: 2.1.1 Thông tin chung Công ty TNHH chế biến gỗ Minh An: Tên đơn vị: Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gỗ Minh An Tên giao dịch: Minh An Wood processing
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đánh giá sự hài lòng trong công việc của người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gỗ Minh An Huế, Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đánh giá sự hài lòng trong công việc của người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gỗ Minh An Huế