0

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đánh giá sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Khách sạn Century Riverside Huế

101 3 0
  • Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đánh giá sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Khách sạn Century Riverside Huế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 09:53

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở các vấn đề lý luận về sự hài lòng trong công việc và dựa vào đánh giá của nhân viên khách sạn Century riverside để đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của nhân viên trong công việc, giúp khách sạn nắm bắt và cải thiện những vấn đề trong chính sách quản trị nhân sự. ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -  - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI KHÁCH SẠN CENTURY RIVERSIDE HUẾ Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Trần Vĩnh Kha TS Lê Thị Ngọc Anh Lớp: K51A QTKD Niên khóa: 2017 - 2021 Huế, 01/2021 Lời cảm ơn Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, ngồi nỗ lực thân tơi nhận nhiều giúp đỡ ủng hộ từ nhiều phía Lời đầu tiên, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc chân thành tới tập thể cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu thực khóa luận Trước hết, tơi xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo trường Đại học kinh tế Huế, quý thầy cô giáo Khoa Quản Trị Kinh Doanh cung cấp cho kiến thức chuyên ngành phong phú, bổ ích năm qua tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập thực khóa luận Đồng thời, xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến TS Lê Thị Ngọc Anh người trực tiếp tận tình hướng dẫn, góp ý đồng hành tơi suốt q trình thực chun đề vừa qua Thực sự, ý kiến đóng góp lời khuyên quý báu Tiếp theo, xin trân trọng cám ơn Ban Giám Đốc, anh chị nhân viên khách sạn Century Riverside tận tình giúp đỡ, bảo để tơi có thuận lợi trình nghiên cứu thực đề tài Cuối cùng, cố gắng nỗ lực việc thực chuyên đề này, với vốn kiến thức thời gian có hạn nên tơi khơng thể tránh khỏi sai sót hạn chế định Do đó, tơi mong nhận ý kiến đóng góp q thầy để chuyên đề hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2021 Sinh viên thực Trần Vĩnh Kha MỤC LỤC PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .3 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể .3 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu .3 3.1 Đối tượng nghiên cứu .3 3.2 Đối tượng khảo sát 3.3 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập số liệu 4.2 Phương pháp chọn mẫu xác định kích thước mẫu 4.2.1 Phương pháp xác định kích thước mẫu .4 4.2.2 Phương pháp chọn mẫu .5 4.2.3 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 5 Ý nghĩa thực tiễn Kết cấu đề tài .8 PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Định nghĩa hài lòng công việc 1.1.2 Các lý thuyết hài lịng cơng việc 10 1.2 Mô hình nghiên cứu giải thuyết 14 1.2.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 15 1.2.2 Mối quan hệ khái niệm nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 16 1.2.3 Đo lường biến quan sát .18 CHƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ MỨC ĐỘ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI KHÁCH SẠN CENTURY RIVERSIDE HUẾ 21 2.1 Tổng quan khách sạn Century-Huế 21 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 21 2.1.2 Bộ máy quản lý KS 23 2.1.3 Thực trạng công tác quản trị nhân khách sạn Century Riverside Huế 29 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng mức độ hài lòng công việc nhân viên Khách sạn Century Riverside Huế 32 2.2.1 Mô tả mẫu nghiên cứu .32 2.2.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo 37 2.2.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA .42 2.2.4 Phân tích hồi quy đo lường mức độ 50 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN CENTURY RIVERSIDE HUẾ 65 3.1 Định hướng phát triển khách sạn Century Riverside Huế .65 3.2 Các giải pháp đề xuất .65 3.2.1 Giải pháp đồng nghiệp 65 3.2.2 Giải pháp lãnh đạo 66 3.2.3 Giải pháp Cơ hội đào tạo thăng tiến 66 3.2.4 Giải pháp thu nhập 66 3.2.5 Giải pháp điều kiện làm việc 67 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .69 Kết luận 69 Hạn chế đề tài 70 Kiến nghị 71 3.1 Kiến nghị ban lãnh đạo 71 3.2 Kiến nghị tỉnh Thừa Thiên Huế nhà nước 71 PHỤ LỤC 73 DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Thuyết hai nhân tố Herzberg .12 Bảng 2: tình hình nguồn nhân lực khách sạn 26 Bảng 3: tình hình tài sản nguồn vốn 28 Bảng 4: Tình hình doanh thu khách sạn 29 Bảng 5: Kết kiểm định Cronbach’s alpha .38 Bảng 6: Kết kiểm định Cronbach’s Alpha thang đo biến phụ thuộc 41 Bảng 7: Tóm tắt kết kiểm định tin cậy thang đo 42 Bảng 8: Kiểm định KMO Bartlett cho biến độc lập 43 Bảng 9: Tổng phương sai trích trị số Eigenvalue biến độc lập 44 Bảng 10: Ma trận xoay nhân tố .45 Bảng 11: Kiểm định KMO Bartlett biến phụ thuộc .46 Bảng 12: Tổng phương sai trích trị số Eigenvalue biến phụ thuộc 47 Bảng 13: Kết phân tích nhân tố cho biến phụ thuộc .47 Bảng 14: Kết phân tích hồi quy 50 Bảng 15: Đánh giá độ phù hợp mơ hình hồi quy 51 Bảng 16: Kiểm định ANOVA độ phù hợp mơ hình hồi quy .53 Bảng 17: Kết kiểm định Independent-samples T-test biến giới tính 54 Bảng 18: Kiểm định Oneway ANOVA biến độ tuổi 55 Bảng 19: Kết phân tích ANOVA khác biệt độ tuổi 55 Bảng 20: Kiểm định Oneway ANOVA biến trình độ học vấn 56 Bảng 21: Kết phân tích ANOVA khác biệt trình độ học vấn .56 Bảng 23: Kết phân tích ANOVA khác biệt thâm niên 57 Bảng 24: Kiểm định Oneway ANOVA biến phận làm việc 58 Bảng 25: Kết phân tích ANOVA 58 Bảng 26: Kiểm định Oneway ANOVA biến mục đích làm việc 58 Bảng 27: Kết phân tích ANOVA khác biệt mục đích làm việc 59 Bảng 28: Đánh giá nhân viên yếu tố thu nhập 59 Bảng 29: Đánh giá nhân viên yếu tố lãnh đạo 60 Bảng 30: Đánh giá nhân viên yếu tố hội đào tạo thăng tiến 61 Bảng 31: Đánh giá nhân viên yếu tố đồng nghiệp .61 Bảng 32: Đánh giá nhân viên yếu tố điều kiện làm việc 62 Bảng 33: Đánh giá nhân viên yếu tố hài lòng 63 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 16 Sơ đồ 2: Sơ đồ tổ chức máy quản lý khách sạn CenturyError! Bookmark not defined Sơ đồ 3: mơ hình nghiên cứu sau hiệu chỉnh 49 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Một số hình ảnh khách sạn 22 Hình 2: Cơ cấu giới tính 33 Hình 3: Cơ cấu theo độ tuổi 34 Hình 4: Cơ cấu theo trình độ học vấn 35 Hình 5: Cơ cấu theo phận làm việc .36 Hình 6: Cơ cấu theo thâm niên làm việc 37 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT SPSS KMO VIF EFA Frequency KS Statistical Package for the Social Sciences (Phần mềm thống kê khoa học xã hội) Hệ số Kaiser – Meyer – Olkin Variance Inflation Factor (Hệ số phóng đại phương sai) Exploratory Factor Analysis (Phân tích nhân tố khám phá) Kĩ thuật thống kê mơ tả Khách sạn Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Ngọc Anh PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, kinh tế giới bước phát triển không ngừng Nhu cầu người mặt sống ngày tăng cao, đặc biệt phải kể đến du cầu du lịch Tuy nhiên vào năm 2020, giới nói chung Việt nam nói riêng phải gánh chịu thiệt hại kinh tế nặng nề dịch Covid-19 bùng phát nói lĩnh vực dịch vụ ngành chịu tổn thất nặng nề Tuy nhiên với công tác chống dịch hiệu quả, Việt nam tạo tiếng vang lớn giới, nhờ giai đoạn hậu Covid Việt nam điểm đến du dịch lý tưởng ngành du lịch lần bùng sáng, phát triển mạnh mẽ Thành Phố Huế thành phố phát triển du lịch Theo tổng cục Thống Kê, năm 2018 tổng lượng du khách đến Huế tăng 14% doanh thu tăng gần 25% so với năm 2017, vào năm 2019 doanh thu tiếp tục tăng 10,54% Bên cạnh đó, cạnh tranh diễn vô gay gắt hàng loạt dự án không ngừng mọc lên Đối với ngành du lịch, dịch vụ nói chung kinh doanh khách sạn nói riêng, với đặc điểm sản xuất tiêu thụ thời điểm, nhân viên cung cấp dịch vụ tương tác nhân viên với khách hàng nhận dịch vụ yếu tố quan trọng trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm dịch vụ hài lòng khách hàng Do tác động lớn đến việc kinh doanh lực cạnh trạnh doanh nghiệp Theo Bách khoa tồn thư mở Wikipedia, nói “nhân lực yếu tố quan trọng cho cạnh tranh thành công doanh nghiệp, việc giữ chân nhân viên giỏi kiểm soát ổn định đội ngũ nhân giúp khách sạn tiết kiệm chi phí đào tạo tuyển dụng” Đặc biệt giai đoạn khó khăn nay, việc tìm hiểu mức độ hài lịng cơng việc nhân viên Khách sạn quan trọng nhằm đánh giá xem họ có hài lịng với cơng việc họ hay khơng? Từ giúp doanh nghiệp áp dụng sách nhân phù hợp, đánh giá yếu tố định đến gắn bó nhân viên khách sạn tương lai Đối với ngành kinh doanh khách sạn điều phải trăn trở mà đặc thù sản phẩm ngành chủ yếu sản phẩm dịch vụ nên lao động ngành SVTH: Trần Vĩnh Kha Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Ngọc Anh đặc biệt so với ngành khác tính chất nội dung cơng việc, mang tính chun mơn hóa cao nên khó thay nhân viên Khách sạn Century Riverside khách sạn quốc tế sao, thuộc quyền sở hữu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch Huế Trong thời gian tới bên cạnh hội có mà ngành du lịch Thừa Thiên Huế đà phát triển khách sạn Century Riverside phải đứng trước nhiều khó khăn, thách thức thời điểm dịch Covid Để cạnh tranh với khách sạn lớn khác địa bàn tỉnh vấn đề đặt lên hàng đầu việc nghiên cứu, tìm giải pháp tối ưu để tạo động lực làm việc cho nhân viên, để nhân viên có phong thái làm việc thật động, nhiệt tình Bởi lẽ hình ảnh nhân viên hình ảnh cơng ty Làm điều khách sạn Century Riverside tạo dựng hình ảnh tốt đẹp mắt khách hàng tạo lợi cạnh tranh cho Xuất phát từ thực tế lý trên, định chọn đề tài “Đánh giá hài lịng cơng việc nhân viên Khách sạn Century Riverside Huế” Để làm đề tài nghiên cứu cho khóa luận tốt nghiệp SVTH: Trần Vĩnh Kha Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Ngọc Anh Scale Mean if Item Deleted daotao daotao daotao daotao daotao Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 14.89 10.936 571 844 14.82 11.457 603 834 15.01 9.863 784 785 15.06 10.889 595 837 15.00 10.014 764 791 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 803 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected if Item Variance if Item-Total Deleted Item Correlation Deleted dongnghiep dongnghiep dongnghiep dongnghiep 10.98 7.532 639 743 10.99 6.820 685 719 11.10 7.702 595 764 11.36 8.059 554 783 Reliability Statistics SVTH: Trần Vĩnh Kha Cronbach's Alpha if Item Deleted 79 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Ngọc Anh Cronbach's Alpha 680 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected if Item Variance if Item-Total Deleted Item Correlation Deleted dieukien dieukien dieukien dieukien dieukien Cronbach's Alpha if Item Deleted 14.42 10.792 061 784 12.91 6.525 604 543 12.93 7.060 593 558 12.94 6.607 571 560 13.23 7.343 477 609 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 809 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected if Item Variance if Item-Total Deleted Item Correlation Deleted hailong hailong hailong SVTH: Trần Vĩnh Kha Cronbach's Alpha if Item Deleted 7.10 2.033 672 725 7.14 1.908 654 744 7.27 1.983 649 747 80 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Ngọc Anh 2.2 EFA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Compon ent 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Approx Chi-Square df Sig Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Tot % of Cumulati Tot % of Cumulati al Varian ve % al Varian ve % ce ce 3.89 3.89 16.947 16.947 16.947 16.947 8 2.86 2.86 12.439 29.386 12.439 29.386 1 2.44 2.44 10.618 40.003 10.618 40.003 2 2.19 2.19 9.539 49.543 9.539 49.543 4 1.92 1.92 8.384 57.927 8.384 57.927 8 1.32 1.32 5.747 63.674 5.747 63.674 2 966 4.202 67.876 811 3.528 71.404 718 3.122 74.526 630 2.738 77.264 613 2.664 79.928 585 2.544 82.472 573 2.493 84.966 481 2.090 87.055 472 2.053 89.108 458 1.989 91.097 419 1.822 92.919 390 1.697 94.616 SVTH: Trần Vĩnh Kha 81 697 1267.49 253 000 Rotation Sums of Squared Loadings Tot % of Cumulati al Varian ve % ce 3.22 14.031 14.031 2.58 11.215 25.247 2.50 10.870 36.117 2.49 10.861 46.978 2.49 10.841 57.819 1.34 5.855 63.674 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Ngọc Anh 19 358 1.557 96.173 20 336 1.460 97.633 21 295 1.281 98.914 22 206 895 99.809 23 044 191 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component 889 878 731 730 693 daotao3 daotao5 daotao4 daotao2 daotao1 dongnghiep 819 dongnghiep 804 dongnghiep 783 dongnghiep 718 dieukien2 813 dieukien3 805 dieukien4 797 dieukien5 682 thunhap1 802 thunhap2 758 thunhap4 756 thunhap3 755 lanhdao1 793 lanhdao2 778 lanhdao4 747 lanhdao3 728 thunhap5 dieukien1 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations SVTH: Trần Vĩnh Kha 82 761 746 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Ngọc Anh 2.3 Mơ hình hồi quy Model Summaryb Mode R R Adjusted R Std Error of Durbinl Square Square the Estimate Watson a 615 579 535 539 1.652 a Predictors: (Constant), dieukien, thunhap, daotao, dongnghiep, lanhdao b Dependent Variable: hailong Model Sum of Squares ANOVAa df Mean Square F Sig Regressio 23.718 4.744 16.332 000b n Residual 38.920 134 290 Total 62.638 139 a Dependent Variable: hailong b Predictors: (Constant), dieukien, thunhap, daotao, dongnghiep, lanhdao Model Coefficientsa Unstandardized Standardiz t Sig Collinearity Coefficients ed Statistics Coefficien ts B Std Beta Toleranc VIF Error e 663 368 1.801 074 041 052 055 789 432 957 1.045 226 055 293 4.113 000 911 1.098 167 058 199 2.870 005 964 1.037 (Constant) thunhap lanhdao daotao dongnghie 280 054 p dieukien 078 056 a Dependent Variable: hailong SVTH: Trần Vĩnh Kha 370 5.231 000 928 1.078 096 1.400 164 990 1.010 83 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Ngọc Anh 2.4 Kiểm định khác biệt nhóm Giới tính Group Statistics N Mean Std Deviation 63 3.48 639 77 3.67 689 gioi tinh hailon Nam g Nữ Std Error Mean 080 079 Levene's Test for Equality of t-test for Equality of Means Variances F Sig T df Sig Mean Std 95% Confidence (2- Differe Error Interval of the Differe Difference tailed) nce nce Lower HL Equal 0.24 0.876 - variances 138 0.097 1.673 0.18951 assumed SVTH: Trần Vĩnh Kha - 84 0.11331 0.41356 Upper 0.03454 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Ngọc Anh Equal - variances 1.685 153.842 0.094 - 0.11244 - 0.18951 0.41188 not assumed Độ tuổi Test of Homogeneity of Variances hailong Levene df1 df2 Sig Statistic 1.969 136 122 ANOVA hailong Sum of Squares Between Groups Within Groups Total SVTH: Trần Vĩnh Kha df Mean Square 2.487 829 60.151 136 442 62.638 139 85 F 1.875 Sig .137 0.03285 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Ngọc Anh Trình độ học vấn Test of Homogeneity of Variances hailong Levene df1 df2 Sig Statistic 1.213 137 301 ANOVA hailong Sum of Squares Between Groups SVTH: Trần Vĩnh Kha 1.483 df Mean Square 741 86 F 1.661 Sig .194 Khóa luận tốt nghiệp Within Groups Total GVHD: TS Lê Thị Ngọc Anh 61.156 137 62.638 139 446 Bộ phận làm việc Test of Homogeneity of Variances hailong Levene df1 df2 Sig Statistic 679 132 690 ANOVA hailong SVTH: Trần Vĩnh Kha 87 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Ngọc Anh Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square 1.993 285 60.645 132 459 62.638 139 Thâm niên làm việc Test of Homogeneity of Variances hailong Levene df1 df2 Sig Statistic 890 137 413 SVTH: Trần Vĩnh Kha 88 F 620 Sig .739 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Ngọc Anh ANOVA hailong Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square 752 376 61.886 137 452 62.638 139 Mục đích làm việc Test of Homogeneity of Variances hailong Levene df1 df2 Sig Statistic 153 137 858 SVTH: Trần Vĩnh Kha 89 F 833 Sig .437 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Ngọc Anh ANOVA hailong Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square 1.630 815 61.008 137 445 62.638 139 Thống kê mô tả Thu nhập SVTH: Trần Vĩnh Kha 90 F 1.830 Sig .164 Khóa luận tốt nghiệp thunhap1 thunhap2 thunhap3 thunhap4 thunhap5 Valid N (listwise) GVHD: TS Lê Thị Ngọc Anh Descriptive Statistics N Minimu Maximu Mean m m 140 3.51 140 2.97 140 3.13 140 3.36 140 2.46 140 SVTH: Trần Vĩnh Kha 91 Std Deviation 1.232 1.118 1.105 1.194 955 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Ngọc Anh Lãnh đạo lanhdao1 lanhdao2 lanhdao3 lanhdao4 Valid N (listwise) Descriptive Statistics N Minimu Maximu Mean m m 140 3.90 140 3.78 140 3.65 140 3.68 Std Deviation 1.152 1.093 1.187 1.061 140 Cơ hội đào tạo thăng tiến daotao1 daotao2 daotao3 daotao4 daotao5 Valid N (listwise) Descriptive Statistics N Minimu Maximu Mean m m 140 3.81 140 3.87 140 3.69 140 3.64 140 3.69 Std Deviation 1.052 912 1.032 1.033 1.024 140 Đồng nghiệp dongnghiep1 dongnghiep2 dongnghiep3 dongnghiep4 Descriptive Statistics N Minimu Maximu Mean m m 140 3.83 140 3.82 140 3.71 140 3.45 SVTH: Trần Vĩnh Kha 92 Std Deviation 1.092 1.201 1.103 1.068 Khóa luận tốt nghiệp Valid N (listwise) GVHD: TS Lê Thị Ngọc Anh 140 Điều kiện làm việc dieukien1 dieukien2 dieukien3 dieukien4 dieukien5 Valid N (listwise) Descriptive Statistics N Minimu Maximu Mean m m 140 2.19 140 3.69 140 3.68 140 3.67 140 3.38 Std Deviation 783 1.092 976 1.109 1.035 140 Sự hài lòng hailong1 hailong2 hailong3 Valid N (listwise) Descriptive Statistics N Minimu Maximu Mean m m 140 3.66 140 3.61 140 3.49 140 SVTH: Trần Vĩnh Kha 93 Std Deviation 756 819 791 ... lý luận hài lòng công việc dựa vào đánh giá nhân viên khách sạn Century riverside để đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hài lòng nhân viên công việc, giúp khách sạn nắm bắt cải thiện vấn đề sách quản. .. 20 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Thị Ngọc Anh CHƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ MỨC ĐỘ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI KHÁCH SẠN CENTURY RIVERSIDE HUẾ 2.1 Tổng quan khách sạn Century- Huế. .. cơng việc nhân viên khách sạn Century Riverside Huế 3.2 3.3 Đối tượng khảo sát Nhân viên làm việc khách sạn Century Riverside Huế Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: Được thực khách sạn Century
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đánh giá sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Khách sạn Century Riverside Huế, Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đánh giá sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Khách sạn Century Riverside Huế