0

Đổi mới tuyên truyền kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện quảng uyên, tỉnh cao bằng hiện nay

127 3 0
  • Đổi mới tuyên truyền kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện quảng uyên, tỉnh cao bằng hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 08:06

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN HÀ ÍCH SƠN ĐỔI MỚI TUYÊN TRUYỀN KINH TẾ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở HUYỆN QUẢNG UYÊN, TỈNH CAO BẰNG HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH TRỊ HỌC HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN HÀ ÍCH SƠN ĐỔI MỚI TUYÊN TRUYỀN KINH TẾ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở HUYỆN QUẢNG UYÊN, TỈNH CAO BẰNG HIỆN NAY Chuyên ngành: Công tác tƣ tƣởng Mã số: 60 31 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH TRỊ HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS, TS Lƣơng Khắc Hiếu HÀ NỘI - 2016 Luận văn chỉnh sửa theo khuyến nghị Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PGS, TS Phạm Huy Kỳ LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình tơi thực Luận văn hồn thành với hướng dẫn PGS,TS Lương Khắc Hiếu Các số liệu, tài liệu nêu cơng trình trung thực đáng tin cậy Kết nghiên cứu chưa cơng bố Tác giả luận văn Hà Ích Sơn MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: ĐỔI MỚI TUYÊN TRUYỀN KINH TẾ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ HIỆN NAY - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 1.1 Tuyên truyền kinh tế: khái niệm yếu tố cấu thành 1.2 Đổi tuyên truyền kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số 22 1.3 Sự cần thiết phải đổi tuyên truyền kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số 28 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG ĐỔI MỚI TUYÊN TRUYỀN KINH TẾ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở HUYỆN QUẢNG UYÊN, TỈNH CAO BẰNG HIỆN NAY 35 2.1 Những yếu tố tác động đến đổi tuyên truyền kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng 35 2.2 Thực trạng đổi tuyên truyền kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng 38 2.3 Những vấn đề đặt đổi tuyên truyền kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng 65 Chƣơng 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC ĐỔI MỚI TUYÊN TRUYỀN KINH TẾ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở HUYỆN QUẢNG UYÊN, TỈNH CAO BẰNG HIỆN NAY 71 3.1 Quan điểm tiếp tục đổi tuyên truyền kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng 71 3.2 Một số giải pháp tiếp tục đổi tuyên truyền kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng 75 KẾT LUẬN 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 Phụ lục 101 DANH MỤC BIỂU Biểu đồ 2.1: Đánh giá nguồn tiếp nhận thông tin tuyên truyền kinh tế 44 Biểu đồ 2.2: Đánh giá nội dung tuyên truyền kinh tế 49 Biểu đồ 2.3: Đánh giá nội dung tuyên truyền kinh tế 49 Biểu đồ 2.4: Đánh giá hiệu loại hình tuyên truyền 59 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BCH Ban chấp hành CNXH Chủ nghĩa xã hội CNH, HĐH Cơng ghiệp hóa, đại hóa ĐBDTTS Đồng bào dân tộc thiểu số KTTT Kinh tế thị trường MTTQ Mặt trận Tổ quốc XHCN Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Các dân tộc thiểu số chiếm khoảng 13,8% dân số nước, sinh sống hầu hết khắp miền Tổ quốc, tập trung đông miền núi, vùng cao Đây khu vực có vị trị đặc biệt quốc phịng, an ninh, biên giới, cửa quốc gia, có nhiều tài nguyên đất đai, khoáng sản để phục vụ phát triển kinh tế đất nước, xuất phát điểm sơng lớn, có vai trị quan trọng bảo vệ môi trường Mỗi dân tộc thiểu số có sắc riêng góp phần làm cho văn hóa Việt Nam trở nên đa dạng phong phú Nhưng nhiều nguyên nhân khác nhau, đặc biệt lịch sử điều kiện tự nhiên khắc nghiệt khiến cho dân tộc thiểu số phát triển dân tộc đa số mặt kinh tế Đảng Nhà nước ta chủ trương tạo điều kiện tốt để dân tộc có điều kiện phát triển bình đẳng ban hành nhiều sách đặc thù để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS Trong nhiều năm qua, kinh tế lĩnh vực quan trọng hàng đầu cấp ủy nhiều địa phương xác định rõ trở thành nhiệm vụ chiến lược công tác lãnh đạo, quản lý nơi có ĐBDTTS sinh sống Theo tuyên truyền kinh tế trở thành mặt trận lớn để truyền bá, phổ biến chủ trương, đường lối, sách, pháp luật kinh tế đến đơng đảo ĐBDTTS với mục đích nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, trở thành hành động thực tiễn để thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế đề Quảng Un huyện miền núi nằm phía Đơng tỉnh Cao Bằng, với dân số khoảng 40 nghìn người, nơi tập trung nhiều đồng ĐBDTTS sinh sống Nền kinh tế huyện xây dựng theo cấu: nông nghiệp (54%), công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (19%), thương mại, dịch vụ (27%) Nhìn chung phát triển kinh tế trình chuyển đổi theo chủ trương Đảng Nhà nước phát triển kinh tế vùng ĐBDTTS Những năm qua Đảng Chính quyền huyện Quảng Uyên tập trung lãnh đạo, đạo công tác tuyên truyền kinh tế cho nhân dân, nhờ nhận thức ĐBDTTS kinh tế bước nâng lên, làm thay đổi cách nghĩ, cách làm sản xuất, kinh doanh, tạo bước chuyển biến phát triển kinh tế Một phận nhân dân nhanh chóng thích ứng với chế kinh tế thị trường, mạnh dạn vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế Trong năm 2010 - 2015 mức tăng trưởng kinh tế huyện đạt 14,3%/ năm, việc chuyển đổi cấu kinh tế mơ hình sản xuất bước thực tốt hơn, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ngày nâng lên Đạt số kết bản, song kinh tế huyện Quảng Uyên nhiều hạn chế Sản xuất nông nghiệp chiếm phần lớn cấu kinh tế, hiệu sản xuất hàng hóa chưa cao, thiếu thị trường tiêu thụ Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khơng có khả cạnh tranh lớn, khu vực dịch vụ thương mại chưa thực hình thành phát triển đầy đủ Nhìn chung chất lượng kinh tế thấp, tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng tăng, đói nghèo chiếm tỷ lệ lớn nhân dân Công tác tuyên truyền kinh tế sau nhiều năm hoạt động hiệu bộc lộ nhiều hạn chế nội dung, hình thức, phương pháp phương tiện, với nguồn lực vật chất, tinh thần giành cho công tác tuyên truyền kinh tế chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ…Những hạn chế làm cho hiệu tuyên truyền kinh tế địa phương giảm Trình độ hiểu biết ĐBDTTS thấp, chưa nắm bắt đầy đủ đường lối phát triển kinh tế Đảng Nhà nước thời kỳ Thực tế đặt yêu cầu phải đổi tuyên truyền kinh tế để nâng cao hiệu tuyên truyền đường lối, chủ trương, sách kinh tế, nâng cao hiểu biết, phổ biến kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, hình thành văn hóa kinh tế cho ĐBDTTS Xuất phát từ vấn đề lý luận thực tiễn trên, cán công tác huyện Quảng Uyên, chọn đề tài “Đổi tuyên truyền kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng nay” làm luận văn thạc sĩ Chính trị học chuyên ngành Công tác tư tưởng Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trong năm qua có nhiều cơng trình nghiên cứu, nhiều viết có liên quan đến đổi tuyên truyền kinh tế cho ĐBDTTS, kể đến số cơng trình theo nhóm vấn đề sau: * Về tuyên truyền, công tác tuyên truyền: - PGS TS Lương Khắc Hiếu (chủ biên) (2008) Nguyên lý công tác tư tưởng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội - TS Phạm Huy Kỳ (2009), Các loại hình tuyên truyền tiêu chuẩn đánh giá hiệu loại hình tun truyền, Tạp chí Lý luận trị Truyền thơng số (10/2009) - TS Hồng Quốc Bảo (2006), Học tập phương pháp tuyên truyền cách mạng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội - TS Hà Thị Bình Hịa (2012), Giáo trình Tâm lý học tuyên truyền, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội * Về đổi công tuyên truyền, tuyên truyền kinh tế: - Học viện Báo chí Tuyên truyền (2003), Giáo trình Nguyên lý tuyên truyền, Hà Nội - Huỳnh Ngọc Hải (2013), Đổi công tác tuyên truyền miệng Đảng quận Bình Tân - Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn Luận văn thạc sĩ, Học viện Báo chí Tuyên truyền - Lê Thị Hồng Duyên (2014), Đổi phương pháp công tác tuyên truyền Đảng Thành phố Bến Tre nay, Luận văn thạc sĩ, Học viện Báo chí Tuyên truyền - Phan Ngọc Huy (2014), Đổi công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên nay, Luận văn thạc sĩ, Học viện Báo chí Tuyên truyền 106 Phụ lục Quảng Uyên, ngày … tháng năm 2016 PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho đối tượng ĐBDTTS) Để giúp chúng tơi có thơng tin trung thực, khách quan phục vụ việc nghiên cứu vấn đề “Đổi tuyên truyền kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Quảng Uyên, tỉnh cao Bằng nay” Xin Ơng (bà) vui lịng cho biết ý kiến số vấn đề sau Đồng ý với ý kiến xin ông (bà) đánh dấu (X) vào ô vuông bên cạnh Câu hỏi 1: Ơng (bà) quan niệm vai trị tuyên truyền kinh tế? Rất quan trọng Quan trọng Bình thường Khơng quan trọng Khó trả lời Câu hỏi 2: Theo ơng (bà), tổ chức, cá nhân dƣới có trách nhiệm tuyên truyền kinh tế? Cấp ủy đảng ……………… Các doanh nghiệp …… Chính quyền cấp …… Đảng viên …………… Ban tuyên giáo cấp … Quần chúng ………… Các ngành kinh tế ……… Doanh nhân ………… MTTQ đoàn thể…… 10 Cán tuyên giáo …… Câu hỏi 3: Ông (bà) tiếp nhận đƣợc thông tin kinh tế từ nguồn dƣới đây? Đài truyền hình Trung ương địa phương …………………… Đài tiếng nói Việt Nam đài phát thanh, truyền sở … Cán tuyên truyền …………………………………………… Hội nghị, họp, sinh hoạt tổ nhân dân ………………………… Sách, báo, tạp chí, tờ gấp ……………………………………… Tranh, ảnh, hiệu, pa nơ, áp phích ……………………… Triển lãm, hội chợ …………………………………………… 107 Internet ………………………………………………………… Biểu diễn văn nghệ …………………………………………… 10 Tham quan thực tế …………………………………………… 11 Quảng cáo …………………………………………………… 12 Các nguồn khác (ghi rõ) …………………………………… …………………………………………………………………… Câu hỏi 4: Ông (bà) đánh giá nhƣ nội dung tuyên truyền kinh tế nay? Rất bổ ích Bình thường Ít bổ ích Khơng bổ ích Khó trả lời Câu hỏi 5: Ơng (bà) đánh giá nhƣ mức độ hấp dẫn hình thức tuyên truyền dƣới đây? Hấp dẫn Phát hành tài liệu, sách, tờ rơi, tờ gấp ………… Trên báo, tạp chí, đài phát thanh, đài truyền hình Triển lãm, hội chợ ……………………………… Biểu diễn văn nghệ …………………………… Tham quan mơ hình điểm, điển hình tiên tiến … Phim, ảnh, băng, đĩa hình …………………… Khẩu hiệu, pa nơ, áp phích, băng zơn ………… Hội thi, thi tìm hiểu …………………………… Hội nghị, hội thảo, tọa đàm …………………… 10 Lớp học ……………………………………… 11 Sinh hoạt chi ……………………………… 12 Sinh hoạt khu dân cư ………………………… 13 Quảng cáo …………………………………… 14 Qua Internet ………………………………… Bình Khơng thƣờng hấp dẫn Khó trả lời 108 Câu hỏi 6: Ông (bà) muốn đƣợc tuyên truyền nội dung dƣới đây? Chủ trương, đường lối Đảng kinh tế……………………………… Chính sách, pháp luật Nhà nước kinh tế ………………………… Tình hình kinh tế giới………………………………………………… Tình hình kinh tế đất nước …………………………………………… Những tiến khoa học, kỹ thuật ……………………………………… Điển hình, nhân tố ………………………………………………… Chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí ………………………………… Bảo vệ tài nguyên, môi trường phát triển bền vững ……………… Những thất bại rủi ro sản xuất, kinh doanh …………………… 10 Những quy định Nhà nước địa phương sản xuất kinh doanh 11 Quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế Nhà nước địa phương 12 Thị trường giá …………………………………………………… 13 Ơng (bà) đề xuất thêm nội dung khác ………………………… Câu hỏi số 7: Theo ông (bà), nguyên nhân dƣới dẫn đến hiệu tuyên truyền kinh tế chƣa cao? Thiếu quan tâm đạo cấp ủy đảng…………………………… Chính quyền ngành kinh tế chưa coi trọng công tác tuyên truyền Thiếu đạo, hướng dẫn Ban tuyên giáo cấp ……………… Nội dung tuyên truyền chưa phù hợp, chưa thiết thực …………………… Phương pháp tuyên truyền thiếu sức hấp dẫn, thuyết phục ……………… Đội ngũ cán tuyên truyền vừa thiếu vừa yếu ………………………… Cơ sở vật chất, phương tiện tuyên truyền thiếu lạc hậu ……………… Chủ trương, đường lối, sách phát triển kinh tế chưa hợp lịng dân… Ơng (bà) nêu thêm nguyên nhân khác ……………………… Câu hỏi số 8: Theo ơng (bà), cần có giải pháp để nâng cao hiệu tuyên truyền kinh tế? Nâng cao nhận thức vai trò, vị trí, tầm quan trọng tuyên truyền kinh tế … Xây dựng chủ trương, sách, kế hoạch phát triển kinh tế đắn … Đổi nội dung tuyên truyền kinh tế ………………………………………… 109 Đổi phương pháp tuyên truyền kinh tế …………………………………… Tăng cường đầu tư đại hóa phương tiện tuyên truyền kinh tế …………… Tích cực phối hợp Ban tuyên giáo quan quản lý Nhà nước ………… Tăng cường đạo cấp ủy đảng ………………………………………… Tăng cường trách nhiệm quyền ngành kinh tế ………………… Tăng cường trách nhiệm doanh nghiệp, tổ chức kinh tế …………… 10 Kiện toàn máy tăng cường cán làm công tác tuyên truyền kinh tế …… 11 Ơng (bà) nêu thêm ngun nhân khác ……………………………… Ơng (bà) vui lịng cho biết đơi điều thân? Năm sinh (ghi rõ):………… Anh (chị) thuộc đối tƣợng dƣới đây: Nam …………………… Công nhân ………………………… Nữ …………………… Nông dân ………………………… Dân tộc: Doanh nhân ……………………… Dân tộc Kinh………… Thanh niên ………………………… Dân tộc thiểu số ……… Đối tượng khác …………………… Trình độ học vấn: Trung học sở……… Trung học phổ thông … Dưới đại học ………… Đại học ……………… 110 Phụ lục BÁO CÁO Kết điều tra số liệu "Đổi tuyên truyền kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng nay" A KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TRONG NHÓM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Tổng số phiếu phát ra: 150 phiếu, tổng số phiếu thu về: 150 phiếu Đánh giá vai trò tuyên truyền kinh tế cho ĐBDTTS huyện Quảng Uyên Nội dung đánh giá Tổng số ý kiến Tỷ lệ % Rất quan trọng 111/150 74% Quan trọng 31/150 20,7% Bình thường 3/150 2% Khơng quan trọng 0/150 0% Khó trả lời 5/150 3,3% Đánh giá tổ chức, cá nhận có trách nhiệm tuyên truyền kinh tế Nội dung đánh giá Cấp ủy đảng Chính quyền cấp Ban tuyên giáo Các ngành kinh tế MTTQ đoàn thể Các doanh nghiệp Đảng viên Quần chúng Doanh nhân 10 Cán tuyên giáo Tổng số ý kiến 109/150 119/150 115/150 11/150 75/150 95/150 68/150 28/150 71/150 85/150 Tỷ lệ % 72,6% 79,3% 76,7% 74% 50% 63,3% 45,4% 18,6% 47,4 56,7% 111 Đánh giá về nguồn tiếp nhận thông tin kinh tế Tổng số Nội dung đánh giá ý kiến Tỷ lệ % Từ cấp ủy 82/150 54,7% Từ ngành tuyên giáo 92/150 61,4% Từ quyền cấp 89/150 59,3% Từ ngành kinh tế 90/150 60% Từ nguồn khác 0/150 0% Đánh giá nội dung tuyên truyền kinh tế Tổng số Nội dung đánh giá ý kiến Tỷ lệ % Rất bổ ích 83/150 55,4% Bình thường 52/150 33,3% Ít bổ ích 6/150 4,0% Khơng bổ ích 7/150 4,6% Khó trả lời 4/150 2,6% Đánh giá hiệu loại hình tuyên truyền Các loại hình tuyên truyền Tuyên truyền miệng Phương tiện thông tin đại chúng Phương tiện trực quan Qua hoạt động văn hóa, văn nghệ Tốt 45/150 30% 72/150 48% 20/150 13,3% 12/150 8% Chỉ mức trung bình 70/150 46,6% 68/150 45,3% 75/150 50% 58/150 38,7% Chƣa tốt 17/150 11,4% 8/150 5,4% 25/150 16,7% 48/150 32% Khó trả lời 18/150 12% 2/150 1,3% 30/150 20% 32/150 21,3% 112 Đánh giá mức độ hấp dẫn hình thức tuyên truyền Bình Khơng Các loại hình tun truyền Hấp dẫn thƣờng hấp dẫn Phát hành tài liệu, sách, tờ rơi, tờ gấp 36/150 68/150 23/150 24% 45,3% 15,3% Trên báo, tạp chí, đài phát thanh, đài 101/150 38/150 5/150 truyền hình 67,3% 25,3% 3,3% Triển lãm, hội chợ 76/150 46/150 7/150 50,7% 30,7% 4,7% Biểu diễn văn nghệ 18/150 64/150 34/150 12% 42,6% 22,7% Tham quan mơ hình điểm, điển hình 80/150 34/150 12/150 tiên tiến 53,3% 22,7% 8% Phim, ảnh, băng, đĩa hình 32/150 72/150 16/150 21,3% 48% 10,7% Khẩu hiệu, pa nơ, áp phích, băng zơn 22/150 75/150 26/150 14,7% 50% 17,3% Hội thi, thi tìm hiểu 40/150 59/150 25/150 26,7% 39,3% 16,7% Hội nghị, hội thảo, tọa đàm 67/150 56/150 3/150 44,7% 37,3 2% 10 Lớp học 38/150 73/150 11/150 25,3 48,6% 7,3% 11 Sinh hoạt chi 24/150 62/152 35/150 16% 42,3% 23,3% 12 Sinh hoạt khu dân cư 17/150 55/150 46/150 11,3% 36,7% 30,7% 13 Qua quảng cáo 42/150 64/150 16/150 28% 42,7% 10,7% 14 Qua Internet 45/150 61/150 8/150 30% 40,7% 5,3% Khó trả lời 23/150 15,3%| 6/150 4% 21/150 14% 34/150 22,7% 24/150 16% 30/150 20% 27/150 18% 26/150 17,3% 24/150 16% 28/150 18,7% 29/150 19,3% 32/150 21,3% 28/150 18,6% 36/150 24% Đánh giá đạo, triển khai tuyên truyền kinh tế cấp, ngành: Bình Chƣa Khó trả Các loại hình tuyên truyền Tốt thƣờng tốt lời Sự đạo cấp ủy đảng 46/150 82/150 13/150 9/150 30,7% 54,6% 8,7% 6% Sự đạo, hướng dẫn ngành tuyên giáo 40/150 88/150 11/150 11/150 26,7% 58,7% 7,3% 7,3% Sự đạo quyền cấp 23/150 102/150 12/150 13/150 15,3% 68% 8% 8,7% Tổ chức, thực ngành kinh tế 11/150 106/150 14/150 19/150 7,3% 70,7% 9,3% 12,7% Tổ chức, thực đoàn thể nhân 5/150 88/150 36/150 21/150 dân 3,3% 58,7% 24% 14% Tổ chức, thực doanh nghiệp 14/150 91/150 24/150 21/150 9,3% 60,7% 16% 14% 113 Đánh giá phối hợp Ban Tuyên giáo với quan quản lý Nhà nƣớc cấp tuyên truyền kinh tế thời gian qua: Nội dung đánh giá Tổng số ý kiến Tỷ lệ % Tốt 32/150 21,3% Bình thường 95/150 63,3% chưa tốt 19/150 12,7% Khó trả lời 4/150 2,7% Đánh giá hiệu tuyên truyền kinh tế thời gian qua Nội dung đánh giá Tổng số ý kiến Tỷ lệ % Tốt 10/150 6,7% Bình thường 119/150 79,3% chưa tốt 18/150 12% Khó trả lời 3/150 2% 10 Đánh giá nguyên nhân dẫn đến hiệu tuyên truyền kinh tế thời gian qua chƣa cao Tổng số ý Nội dung đánh giá Tỷ lệ % kiến Thiếu quan tâm đạo cấp ủy đảng 71/150 47,3% 107/150 71,3% Thiếu đạo, hướng dẫn Ban Tuyên giáo 46/150 30,7% Nội dung tuyên truyền chưa phù hợp, chưa thiết thực 85/150 56,7% Phương pháp tuyên truyền thiếu sức hấp dẫn, thuyết phục 100/150 66,9% Đội ngũ cán tuyên truyền vừa thiếu vừa yếu 95/150 63,3% Cơ sở vật chất, phương tiện tuyên truyền thiếu lạc hậu 77/150 51,3% 45/150 30% Chính quyền ngành kinh tế chưa coi trọng tuyên truyền kinh tế Chủ trương, đường lối, sách phát triển kinh tế chưa hợp lòng dân 114 11 Đánh giá mức độ cần thiết cần thiết nội dung có liên quan đến tuyên truyền kinh tế Khơng Rất cần Khó trả Các loại hình tun truyền Cần thiết cần thiết lời thiết Chủ trương, đường lối Đảng kinh tế 122/150 19/150 6/150 3/150 81,3% 12,7% 4% 2% 120/150 22/150 2/150 6/150 80% 14,7% 1,3% 4% 62/150 72/150 3/150 13/150 41,3% 48% 2% 8,7% 102/150 35/150 0/150 13/150 68% 23,3% 0% 8,7% 69/150 59/150 2/150 20/150 46% 39,3% 1,3% 13,3% 67/150 62/150 3/150 18/150 44,7% 41,3% 2% 12% 99/150 35/150 0/150 16/150 66% 23,3% 0% 10,7% 78/150 48/150 12/150 12/150 52% 32% 8% 8% Thất bại rủi ro sản xuất, kinh 44/150 74/150 5/150 27/150 doanh 29,3% 49,3% 3,3% 18% 10 Quy định Nhà nước địa 68/150 56/150 12/150 14/150 phương sản xuất, kinh doanh 45,3% 37,3% 8% 9,3% 11 Quy hoạch kế hoạch phát triển 83/150 50/150 6/150 11/150 kinh tế đất nước địa phương 55,3% 33,3% 4% 7,3% 12 Thị trường, giá 76/150 52/150 6/150 16/150 50,7% 34,7% 4% 10,7% Chính sách, pháp luật Nhà nước kinh tế Tình hình kinh tế giới Tình hình kinh tế đất nước Những tiến khoa học, kỹ thuật Điển hình, nhân tố Chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí kinh tế Bảo vệ tài nguyên, môi trường 115 12 Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu tuyên truyền kinh tế Nội dung đánh giá Nâng cao nhận thức vai trị, vị trí, tầm quan trọng tun Tổng số ý kiến Tỷ lệ % 118/150 78,7% 108/150 72% Đổi nội dung tuyên truyền kinh tế 112/150 74,7% Đổi phương pháp tuyên truyền kinh tế 114/150 76% Tăng cường dầu tư đại hóa phương tiện tuyên truyền kinh tế 81/150 54% Tích cực phối hợp Ban Tuyên giáo quan quản lý Nhà nước 106/150 70,7% Tăng cường đạo cảu cấp ủy đảng 98/150 65,3% Tăng cường trách nhiệm quyền ngành kinh tế 104/150 69,3% Tăng cường trách nhiệm doanh nghiệp, tổ chức kinh tế 84/150 56% 86/150 57,3% truyền kinh tế Xây dựng chủ trương, sách, kế hoạch phát triển kinh tế đắn 10 Kiện toàn máy tăng cường cán làm công tác tuyên truyền kinh tế 13 Đánh giá tiêu chí cần có cán tuyên truyền kinh tế Nội dung đánh giá Tổng số ý kiến Tỷ lệ % Nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên truyền 129/150 86% Am hiểu lĩnh vực kinh tế 139/150 92,7% Có phẩm chất đạo đức tốt 106/150 70,7% Có kỹ tuyên truyền tốt 129/150 86% Ứng dung công nghệ thơng tin, máy tính 105/150 70% Thường xun cập nhật thông tin 121/150 80,7% Kiên định lập trường quan điểm Đảng 109/150 72,7% Nhiệt tình, tâm huyết với công tác tuyên truyền kinh tế 113/150 75,3% 116 B KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TRONG NHÓM ĐỐI TƢỢNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Tổng số phiếu phát ra: 300 phiếu, tổng số phiếu thu 300 phiếu Đánh giá vai trò tuyên truyền kinh tế cho ĐBDTTS huyện Quảng Uyên Nội dung đánh giá Tổng số ý kiến Tỷ lệ % Rất quan trọng 169/300 56,3% Quan trọng 92/300 30,7% Bình thường 19/300 6,3% Khơng quan trọng 5/300 1,7% Khó trả lời 15/300 5% Đánh giá tổ chức, cá nhận có trách nhiệm tuyên truyền kinh tế Nội dung đánh giá Tổng số ý kiến Tỷ lệ % Cấp ủy đảng 145/300 48,3% Chính quyền cấp 171/300 57% Ban tuyên giáo 146/300 48,7% Các ngành kinh tế 161/300 53,7% MTTQ đoàn thể 101/300 33,7% Các doanh nghiệp 140/300 46,7% Đảng viên 90/300 30% Quần chúng 62/300 20,7% Doanh nhân 115/300 38,3% 10 Cán tuyên giáo 93/300 31% 117 Đánh giá về nguồn tiếp nhận thông tin kinh tế Tổng số Nội dung đánh giá ý kiến Tỷ lệ % Đài truyền hình Trung ương địa phương 228/300 76% Đài tiếng nói Việt Nam đài phát thanh, truyền sở 187/300 62,3% Cán tuyên truyền 97/300 32,3% Hội nghị, họp, sinh hoạt tổ nhân dân 81/300 27% Sách, báo, tạp chí, tờ gấp 145/300 48,3% Tranh, ảnh, hiệu, pa nơ, áp phích 104/300 34,7% Triển lãm, hội chợ 105/300 35% Internet 61/300 20% Biểu diễn văn nghệ 59/300 19,7% 10 Tham quan thực tế 76/300 25,3% 11 Quảng cáo 95/300 31,7% Đánh giá nội dung tuyên truyền kinh tế Nội dung đánh giá Tổng số ý kiến Tỷ lệ % Rất bổ ích 158/300 52,6% Bình thường 97/300 32,4% Ít bổ ích 33/300 11% Khơng bổ ích 4/300 1,4% Khó trả lời 8/300 2,6% 118 Đánh giá mức độ hấp dẫn hình thức tuyên truyền kinh tế thời gian qua Các loại hình tun truyền Hấp dẫn Bình thƣờng Khơng hấp dẫn Khó trả lời Phát hành tài liệu, sách, tờ rơi, tờ gấp 97/300 32,3% 134/300 44,7% 40/300 13,3% 29/300 9,7% Trên báo, tạp chí, đài phát thanh, đài truyền hình 172/300 57,3% 100/300 33,3% 12/300 4% 16/300 5,3% Triển lãm, hội chợ 115/300 38,3% 98/300 32,7% 34/300 11,3% 53/300 17,7% Biểu diễn văn nghệ 76/300 25,3% 104/300 34,7% 42/300 14% 78/300 26% Tham quan mô hình điểm, điển hình tiên tiến 139/300 46,3% 95/300 31,7% 25/300 8,3% 41/300 13,7% Phim, ảnh, băng, đĩa hình 71/300 23,7% 130/300 43,3% 45/300 15% 54/300 18% Khẩu hiệu, pa nơ, áp phích, băng zơn 72/300 24% 121/300 40,3% 46/300 15,3% 61/300 20,4% Hội thi, thi tìm hiểu 119/300 39,7% 99/300 33% 33/300 11% 49/300 16,3% Hội nghị, hội thảo, tọa đàm 120/300 40% 91/300 30,3% 32/300 10,7% 57/300 19% 10 Lớp học 76/300 25,3% 119/300 39,7% 45/300 15% 60/300 20% 11 Sinh hoạt chi 60/300 20% 115/300 38,3% 77/300 25,7% 48/300 16% 12 Sinh hoạt khu dân cư 59/300 19,7% 111/300 37% 66/300 22% 64/300 21,3% 13 Qua quảng cáo 117/300 39% 103/300 34,3% 30/300 10% 50/300 16,7% 14 Qua Internet 135/300 45% 93/300 31% 22/300 7,3% 50/300 16,7% 119 Đánh giá mong muốn đƣợc cung cấp thông tin nội dung có liên quan đến tuyên truyền kinh tế Nội dung đánh giá Tổng số ý kiến Tỷ lệ % Chủ trương, đường lối Đảng kinh tế 217/300 72,3% Chính sách, pháp luật Nhà nước kinh tế 212/300 70,7% Tình hình kinh tế giới 162/300 54% Tình hình kinh tế đất nước 196/300 65,3% Những tiến khoa học, kỹ thuật 171/300 57% Điển hình, nhân tố 123/300 41% Chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí 160/300 53,3% Bảo vệ tài nguyên, môi trường phát triển bền vững 120/300 40% Những thất bại, rủi ro sản xuất, kinh doanh 141/300 47% 10 Những quy định Nhà nước địa phương sản xuất, kinh doanh 130/300 43,3% 11 Quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế Nhà nước địa phương 149/300 49,7% 12 Thị trường, giá 162/300 54% Đánh giá nguyên nhân dẫn đến hiệu tuyên truyền kinh tế thời gian qua chƣa cao Nội dung đánh giá Thiếu quan tâm đạo cấp ủy đảng Tổng số ý kiến Tỷ lệ % 181/300 60,3% 195/300 65% Thiếu đạo, hướng dẫn Ban Tuyên giáo 119/300 39,7% Nội dung tuyên truyền chưa phù hợp, chưa thiết thực 174/300 58% Phương pháp tuyên truyền thiếu sức hấp dẫn, thuyết phục 168/300 56% Đội ngũ cán tuyên truyền vừa thiếu vừa yếu 139/300 46,3% Cơ sở vật chất, phương tiện tuyên truyền thiếu lạc hậu 129/300 43% Chủ trương, đường lối, sách phát triển kinh tế chưa hợp lịng dân 111/300 37% Chính quyền ngành kinh tế chưa coi trọng tuyên truyền kinh tế 120 Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu tuyên truyền kinh tế Nội dung đánh giá Nâng cao nhận thức vai trị, vị trí, tầm quan trọng tun Tổng số ý kiến 219/300 truyền kinh tế Xây dựng chủ trương, sách, kế hoạch phát triển Tỷ lệ % 73% 184/300 61,3% Đổi nội dung tuyên truyền kinh tế 168/300 56% Đổi phương pháp tuyên truyền kinh tế 157/300 52,3% Tăng cường dầu tư đại hóa phương tiện tuyên truyền kinh tế 142/300 47,3% Tích cực phối hợp Ban Tuyên giáo quan quản lý Nhà nước 147/300 49% Tăng cường đạo cấp ủy đảng 132/300 44% Tăng cường trách nhiệm quyền ngành kinh tế 158/300 52,7% Tăng cường trách nhiệm doanh nghiệp, tổ chức kinh tế 141/300 47% 146/300 48,7% kinh tế đắn 10 Kiện toàn máy tăng cường cán làm công tác tuyên truyền kinh tế ... TRONG ĐỔI MỚI TUYÊN TRUYỀN KINH TẾ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở HUYỆN QUẢNG UYÊN, TỈNH CAO BẰNG HIỆN NAY 2.1 Những yếu tố tác động đến đổi tuyên truyền kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện. .. TRONG ĐỔI MỚI TUYÊN TRUYỀN KINH TẾ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở HUYỆN QUẢNG UYÊN, TỈNH CAO BẰNG HIỆN NAY 35 2.1 Những yếu tố tác động đến đổi tuyên truyền kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số. .. kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng 65 Chƣơng 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC ĐỔI MỚI TUYÊN TRUYỀN KINH TẾ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở HUYỆN QUẢNG UYÊN,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới tuyên truyền kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện quảng uyên, tỉnh cao bằng hiện nay , Đổi mới tuyên truyền kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện quảng uyên, tỉnh cao bằng hiện nay