0

Giáo dục lý tưởng nghề nghiệp cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn hà nội hiện nay

112 10 0
  • Giáo dục lý tưởng nghề nghiệp cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn hà nội hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 08:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN TRẦN QUANG THÁI GIÁO DỤC LÝ TƢỞNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI HIỆN NAY Chuyên ngành: Công tác tư tưởng Mã số : 60 31 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH TRỊ HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS Lƣơng Khắc Hiếu HÀ NỘI - 2016 Luận văn chỉnh sửa theo khuyến nghị Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PGS.TS Trƣơng Ngọc Nam LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nêu luận văn trung thực Luận văn hoàn thành hướng dẫn khoa học PGS,TS Lương Khắc Hiếu Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu khoa học khác Tác giả luận văn Trần Quang Thái MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: GIÁO DỤC LÝ TƢỞNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 1.1 Lý tưởng nghề nghiệp giáo dục lý tưởng nghề nghiệp cho sinh viên 1.2 Các yếu tố cấu thành hoạt động giáo dục lý tưởng nghề nghiệp cho sinh viên 23 1.3 Sự cần thiết phải giáo dục lý tưởng nghề nghiệp cho sinh viên 28 Chƣơng 2: GIÁO DỤC LÝ TƢỞNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI HIỆN NAY THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 37 2.1 Những nhân tố tác động đến giáo dục lý tưởng nghề nghiệp cho sinh viên trường đại học địa bàn Hà Nội 37 2.2 Giáo dục lý tưởng nghề nghiệp cho sinh viên trường đại học địa bàn Hà Nội – Thành tựu, hạn chế nguyên nhân 44 2.3 Những vấn đề đặt giáo dục lý tưởng nghề nghiệp cho sinh viên trường đại học địa bàn Hà Nội 64 Chƣơng 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG GIÁO DỤC LÝ TƢỞNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI HIỆN NAY 71 3.1 Phương hướng tăng cường giáo dục lý tưởng nghề nghiệp cho sinh viên trường đại học địa bàn Hà Nội 71 3.2 Giải pháp tăng cường giáo dục lý tưởng nghề nghiệp cho sinh viên trường đại học địa bàn Hà Nội 75 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Nội dung giáo dục lý tưởng nghề nghiệp cho sinh viên 46 Biểu đồ 2.2: Con đường tiếp nhận thông tin giáo dục lý tưởng ghề nghiệp cho sinh viên 48 Biểu đồ 2.3: Thời gian thích hợp cho việc giáo dục lý tưởng nghề nghiệp cho sinh viên 50 Biểu đồ 2.4: Mức độ tự tin lựa chọn nghề nghiệp sinh viên 51 Biểu đồ 2.5: Mong muốn nghề nghiệp tương lai sinh viên 53 Biểu đồ 2.6: Đánh giá quan tâm đến công tác giáo dục lý tưởng nghề nghiệp cho sinh viên nhà trường 57 Biểu đồ 2.7: Nội dung giáo dục lý tưởng nghề nghiệp cho sinh viên thực nhà trường qua năm học 63 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Victor Hugo nói: “Con người có vật chất sinh tồn, có lý tưởng nói đến sống Bạn muốn hiểu khác sinh tồn sống ? Động vật sinh tồn, người sống” Lý tưởng sống mục đích tốt đẹp mà người muốn hướng tới, lí do,mục đích mà người mong mỏi đạt Người có lý tưởng sống cao đẹp người suy nghĩ hành động để hồn thiện hơn, giúp ích cho mình, gia đình xã hội đất nước Sinh đời, khao khát sống hạnh phúc, với lịng khao khát thúc giục kiếm tìm hạnh phúc Hơn nữa, tự đáy lịng, người ln ước ao có sống bình an, vui tươi, khơng lo âu buồn phiền, khơng đau khổ ốn thán, muốn an hưởng may lành bất hạnh, giàu sang nghèo nàn Để đạt khát vọng đó, người ta ln tìm cho lẽ sống cho đời, hay nói lý tưởng Lý tưởng hướng dẫn đời họ vượt qua chông gai can đảm chấp nhận nghịch cảnh Vì có lý tưởng để theo đuổi, có lẽ sống cho đời niềm hạnh phúc lớn lao người Nếu khơng có lý tưởng sống trở nên nhàm chán, người hết động lực để hành động thực tiễn tồn người dần trở nên vơ nghĩa Chính vậy, giáo dục lý tưởng cho người nói chung thời đại vấn đề cần thiết thể, đảng cầm quyền Qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đạt thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đường xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp, ngành, toàn xã hội, nỗ lực Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cơng tác giáo dục hệ trẻ thu nhiều kết tích cực Tuổi trẻ Việt Nam ngày có mơi trường, điều kiện tốt để rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, bước hồn thiện nhân cách Trong xây dựng phận niên – sinh viên tin tưởng vào lãnh đạo Đảng đường phát triển đất nước; sống có trách nhiệm với Tổ quốc, gia đình thân; có ước mơ, hồi bão; có kiến thức, kỹ năng, sức khỏe tốt; tư động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm Tuy nhiên vấn đề đáng quan tâm sinh viên xác định lý tưởng nghề nghiệp Nghề nghiệp thể thành đạt hạnh phúc cá nhân Khi cá nhân chọn nghề phù hợp với sở trường, lực, tính cách thân họ phấn khởi, hăng say sáng tạo lao động, từ suất hiệu lao động cao giúp cá nhân phát triển tối đa khả thân thúc đẩy xã hội phát triển Đối với sinh viên vấn đề khơng có nghề, có nghề nghiệp phù hợp mà phải xác định lý tưởng cao nghề nghiệp Nhưng thực tế sinh viên tốt nghiệp đại học trường khơng có việc làm, làm trái ngành, trái nghề phải qua đào tạo lại tốn khó tồn xã hội Vấn đề xúc thành phố lớn thủ đô Hà Nội Thủ Hà Nội nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trung tâm đầu não trị, văn hố khoa học kĩ thuật, đồng thời trung tâm lớn giao dịch kinh tế quốc tế nước Đây nơi có mật độ tập trung trường đại học, cao đẳng cao nước Hiện nay, địa bàn thành phố có 126 sở đào tạo cho học sinh, sinh viên, có 56 trường đại học cơng lập 13 trường đại học ngồi cơng lập [61] Thành phố Hà Nội có nhiều trường đại học có quy mơ sinh viên lớn Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Nông nghiệp hàng loạt trường đại học đầu ngành khác Sư phạm 1, Y khoa, Nhạc viện, Thủy lợi, Học viện Kỹ thuật qn Chính vậy, giáo dục lý tưởng nghề nghiệp cho sinh viên trường đại học Hà Nội vấn đề lớn cấp thiết so với địa bàn khác Trong năm qua công tác giáo dục lý tưởng nghề nghiệp cho sinh viên trường đại học Hà Nội quan tâm đầu tư Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Ban giám hiệu trường đại học ngày quan tâm đến giáo dục lý tưởng nghề nghiệp cho sinh viên bối cảnh đổi bản, toàn diện giáo dục – đào tạo Nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục phong phú phù hợp, gắn với đặc điểm nghề nghiệp tương lai sinh viên Tuy nhiên, công tác giáo dục lý tưởng nghề nghiệp cho sinh viên chưa thường xuyên quan tâm, kịp thời Một số nội dung giáo dục cịn trừu tượng, thiếu tính cụ thể, chưa thật phù hợp với đặc điểm sinh viên ngành nghề, lĩnh vực công tác tương lai Phương pháp, hình thức giáo dục cố gắng đa dạng hoá chưa đáp ứng nhu cầu đổi sinh viên, phương tiện giáo dục sử dụng chưa phát huy tối đa hiệu Từ vấn đề lý luận thực tiễn nêu tác giả lựa chọn đề tài “Giáo dục lý tưởng nghề nghiệp cho sinh viên trường đại học địa bàn Hà Nội nay” để nghiên cứu làm đề tài luận văn Thạc sĩ Khoa học trị, chuyên ngành Cơng tác tư tưởng Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Về vấn đề công tác sinh viên, giáo dục sinh viên giáo dục lý tưởng nghề nghiệp cho sinh viên, năm gần có nhiều tác giả nghiên cứu khía cạnh phương pháp tiếp cận khác nhau, trình bày dạng sách, luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp báo, tạp chí 2.1 Những cơng trình nghiên cứu liên quan đến sinh viên giáo dục lý tưởng cho sinh viên “Cải tiến công tác giáo dục trị, tư tưởng, lý tưởng, lối sống cho sinh viên hệ thống giáo dục quốc dân”, Đề tài khoa học cấp Nhà nước mã số NN.7 năm 1995 Phạm Tất Dong (chủ biên); “Giáo dục lý tưởng cách mạng cho hệ trẻ Việt Nam điều kiện mới”, Bài báo khoa học Trung ương Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (1996-1997); “Định hướng giá trị cho học sinh, sinh viên thời kì cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước”, Nxb Sinh viên, Hà Nội, 2002 Dương Tự Đam;“Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục sinh viên”, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002 Đoàn Nam Đàn; “Phát triển lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho sinh viên Việt Nam nay”, Nxb Chính trị quốc gia, 2005 Nguyễn Đức Tiến; “Vấn đề giáo dục lý tưởng cho sinh viên kinh tế thị trường Việt Nam nay”, Luận văn thạc sĩ Triết học năm 2005 Diệp Minh Giang, Đại học Khoa học xã hội Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; “Đổi cơng tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho niên Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội giai đoạn nay” Luận văn thạc sĩ công tác tư tưởng năm 2011 Sa Thị Thu Hằng, Học viện Báo Chí Tun truyền Các cơng trình trên, góc độ khác đề cập đến nhiều vấn đề sinh viên, tình hình sinh viên, cơng tác giáo dục sinh viên công tác giáo dục lý tưởng cho sinh viên Các tác giả cung cấp cho người đọc thông tin thực trạng xã hội sinh viên, định hướng lý tưởng cho sinh viên 2.2 Những cơng trình nghiên cứu liên quan đến giáo dục lý tưởng nghề nghiệp cho sinh viên “Bí thành công đời người Định hướng nghề nghiệp”, Nhà xuất VHTT, Hà Nội, Năm 1999 William G Benham'S; Tuổi trẻ với nghề truyền thống Việt Nam, Nhà xuất Thanh niên, Hà Nội Nguyễn Viết Sự (2001); “Những nẻo đường lập nghiệp” Nhà xuất Lao động - Xã hội, Hà Nội, 2003 Đặng Danh Ánh; Giáo dục nghề nghiệp vấn đề giải pháp, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Viết Sự (2004); “Thị trường lao động định hướng nghề nghiệp cho niên”, Nxb lao động - xã hội, Hà Nội, Năm 2005 Nguyễn Hữu Dũng; “Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên báo chí Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh” Luận văn thạc sĩ Hồ Chí Minh học năm 2014 cuả Nguyễn Thị Nhung, Học viện Báo Chí Tuyên truyền; Các cơng trình làm rõ vấn đề lý luận giáo dục lý tưởng cho sinh viên thực trạng tư tưởng, giáo dục lý tưởng cho sinh viên, từ đưa phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo sinh viên Tuy nhiên, cơng trình chưa đề cập nhiều đến lý tưởng nghề nghiệp giáo dục lý tưởng nghề nghiệp cho sinh viên Hà Nội 2.3 Những cơng trình nghiên cứu liên quan đến sinh viên Hà Nội giáo dục lý lưởng nghề nghiệp cho sinh viên trường đại học Hà Nội Động xu hướng nghề nghiệp sinh viên, Tạp chí Đại học trung học chuyên nghiệp số 12 trang 27 – 30 Đỗ Mộng Tuấn (1986); Một vài suy nghĩ việc định hướng củng cố xu hướng nghề nghiệp học viên lớp đào tạo Học viện Chính trị quân sự, Tạp chí nghiên cứu Giáo dục số 1, trang 63-64 Hoàng Ngọc Phách (1987); Bí thành cơng đời người Định hướng nghề nghiệp, Nhà xuất VHTT, Hà Nội William G Benham'S (1999); Xu hướng nghề nghiệp sinh viên ngành văn hố thơng tin q trình đào tạo trường cao đẳng - đại học, Luận án Tiến sỹ, Viện Khoa học Giáo dục, Hà Nội Đỗ Ngọc Anh (2006); Thị trường lao động định hướng nghề nghiệp cho niên, Nhà xuất lao động - xã hội, Hà Nội Nguyễn Hữu Dũng (2005); Định hướng nghề nghiệp việc làm, Nhà xuất Lao động – xã hội, Hà Nội Tổng cục Dạy nghề (Dự án Giáo dục kỹ thuật dạy nghề khoản vay 1656 VIE/SF), (2005) Nhìn chung đề tài nghiên cứu vấn đề liên quan đến sinh viên, giáo dục lý tưởng cho sinh viên, định hướng nghề nghiệp, lý tưởng chọn nghề nghiệp vấn đề đạo đức nghề nghiệp sinh viên Đây sở liệu bổ ích cho việc nghiên cứu đề tài “Giáo dục lý tưởng nghề 93 26 Lương Khắc Hiếu, Giáo trình Nguyên lý cơng tác tư tưởng tập I,II, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2008 27 Phạm Minh Hạc (2001), Phát triển tồn diện người thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa, Nxb, Chính trị quốc gia, Hà Nội 28 Trần Lệ Hằng (2008) Thực trạng hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông nước ta nay, Viện Tâm lý học, Hà Nội 29 Nguyễn Văn Hộ - Hà Thị Đức (2002), Giáo dục học đại cương, Nxb, Giáo dục, Hà Nội 30 GS TS Lê Hữu Nghĩa - TS Lê Văn Chiến (2014), Tác động đầu tư trực tiếp nước ngồi đến suất lao động trình độ cơng nghệ Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 31 Nghị Hội nghị lần thứ 4BCH TW khóa VII 32 TS Phạm Đình Nghiệp (2000), Giáo dục lý tưởng cách mạng cho hệ niên tình hình mới, Nxb Thanh Niên, Hà Nội, 2000 33 Ph.N.Gônôbôlin ( 1979), Những phẩm chất tâm lý người giáo viên 34 Phạm Minh Hạc (1995), chương Tâm lý học người thầy giáo Tâm lý học, Nxb giáo dục 35 Nguyễn Thị Thanh Hằng (1984), Tìm hiểu lý tưởng nghề nghiệp sinh viên 36 Bùi Văn Huệ, Bản sắc sư phạm trình đào tạo giáo viên, nghiên cứu giáo dục 3/1993 37 M.I.Kalimin (1977), Giáo dục cộng sản, NXB Thanh niên 38 Philip Kotler (2008) Sức mạnh thương hiệu, Nhà xuất Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh 39 V.I.Lênin (1955), Nhiệm vụ đoàn niên, NXB Thanh niên 40 V.I.Lênin (1970), Bàn giáo dục, NXBGD 94 41 Lý tưởng nghề nghiệp lối sống sinh viên Tập tài liệu thi chuyên đề khoa học lý tưởng trị sinh viên tồn quốc 1985 Thơng tin khoa học Viện nghiên cứu thực hành 42 Đặng Hoàng Minh (2009) Khả tự định hướng cho nghề nghiệp sống tương lai học sinh, Tạp chí khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 43 Hồ Chí Minh (1968), Nhiệm vụ thầy cô giáo quan trọng, vẻ vang, Nxb Giáo dục 44 Hồ Chí Minh (1970), Bàn niên, Nxb Thanh niên 45 Hồ Chí Minh (1973), Báo cáo trị Đại hội đại biểu tồn quốc lầnthứ hai Đảng Lao động Việt Nam - tháng năm 1951, Nxb, Giáo dục Giải phóng 46 Hồ Chí Minh (1977), Về vấn đề giáo dục, Nxb Giáo dục 47 Hồ Chí Minh tồn tập (1995), Tập 2, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 48 Hồ Chí Minh tồn tập (1995), Tập 4, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 49 Hoàng Phê (1994), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hố thơng tin, Hà Nội 50 Lý Việt Quang (2013), “Quan điểm Hồ Chí minh giáo dục tinh thần yêu nước hệ trẻ” Tạp chí Lịch sử Đảng, tháng 51 Quy chế công tác Sinh viên trường đào tạo Bộ Giáo dục Đào tạo, 2007 52 Tạp chí khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng-số 2(43).2001 53 Văn Tùng (2001), Một số vấn đề công tác niên thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Nxb Thanh niên, Hà Nội 54 Văn Tùng (2007), Tư tưởng Hồ Chí Minh tổ chức giáo dục niên, Công ty sách, Hà Nội 55 Nguyễn Thị Ánh Tuyết (1970), Nghiên cứu nguyện vọng lựa chọn nghềnghiệp học sinh lớp 10, Nghiên cứu giáo dục 56 Từ Điển Triết học (1986), Nxb Tiến Bộ, Mátxcơva 95 57 UNESCO (1993), Về giáo dục quốc tế 58 Nguyễn Quang Uẩn (2000), Tâm lý học, Nxb Giáo dục 59 Vụ Giáo dục Đào tạo, Dạy nghề - Ban Tuyên giáo Trung ương (2015), Hỏi – đáp giáo dục đào tạo, dạy nghề, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 60 Phạm Viết Vượng (2000), Giáo dục học, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 61 http://kenhtuyensinh.vn/truong-dai-hoc-va-hoc-vien-tai-ha-noi 96 PHỤC LỤC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN KHOA KHOA TUYÊN TRUYỀN Ngày tháng năm 2016 PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN Để giúp đỡ làm tốt công tác giáo dục lý tưởng nghề nghiệp cho sinh viên trường đại học địa bàn Hà Nội nay, xin bạn vui lịng cho biết ý kiến vấn đề sau Nhất trí nội dung bạn đánh dấu (X) vào ô vuông bên canh Câu 1: Xin bạn cho biết đôi điều thân ? - Họ tên (nếu có thể): - Giới tính: Nam  Nữ  - Bạn sinh viên khối trường nào: + Đại học công nghiệp  + Đại học khoa học xã hội nhân văn  + Đại học Sư phạm Hà Nội  + Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam  - Bạn sinh viên năm thứ mấy: + Năm thứ  + Năm thứ hai  + Năm thứ ba  + Năm thứ tư  97 Câu Theo bạn giáo dục lý tƣởng nghề nghiệp cho sinh viên bao gồm nội dung nào? + Giáo dục truyền thống nghề nghiệp  + Giáo dục đạo đức nghề nghiệp  + Giáo dục lòng yêu nghề  + Giáo dục ý thức nâng cao trình độ nghề nghiệp  + Giáo dục sáng tạo nghề nghiệp  + Giáo dục đổi hoạt động nghề nghiệp  + Giáo dục trách nhiệm với nghề nghiệp  *Nội dung khác: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………… Câu Bạn đƣợc tiếp cận với nội dung giáo dục thông qua hình thức sau ? + Thơng qua giảng, môn học trường  + Lồng ghép hoạt động đoàn thể (Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, CLB đội, nhóm…)  + Sinh hoạt chuyên đề Nhà trường tổ chức  + Qua dư luận xã hội  + Bản thân tự tìm hiểu  *Hình thức khác: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 98 Câu Xin bạn cho biết nội dung giáo dục lý tƣởng nghề nghiệp sau bạn đƣợc đào tạo nhà trƣờng ? Nội dung giáo dục Khơng có Khơng Thường Rất nội dung thường xun thường xuyên xuyên     + Giáo dục đạo đức nghề nghiệp     + Giáo dục lòng yêu nghề     + Giáo dục ý thức nâng cao trình                 + Giáo dục truyền thống nghề nghiệp độ nghề nghiệp + Giáo dục sáng tạo nghề nghiệp + Giáo dục đổi hoạt động nghề nghiệp + Giáo dục trách nhiệm với nghề nghiệp * Nội dung khác: 99 Câu Theo bạn, hoạt động giáo dục lý tƣởng nghề nghiệp cho sinh viên hiệu vào thời gian nào? Nội dung giáo dục Năm Năm Năm Năm Trong thứ thứ thứ thứ suốt trình học đại học           + Giáo dục lòng yêu nghề      + Giáo dục ý thức nâng cao                     + Giáo dục truyền thống nghề nghiệp + Giáo dục đạo đức nghề nghiệp trình độ nghề nghiệp + Giáo dục sáng tạo nghề nghiệp + Giáo dục đổi hoạt động nghề nghiệp + Giáo dục trách nhiệm với nghề nghiệp Câu Những nhận định sau phù hợp với mong muốn bạn công việc tƣơng lai ? + Muốn có cơng việc ngành đào tạo sau trường  + Muốn cống hiến kiến thức, kĩ đào tạo cho phát triển nghề  + Muốn thể sáng tạo thân nghề nghip tương  100 + Muốn có cơng việc phù hợp với lực thân  + Muốn có cơng việc với sở trường thân  + Muốn có đóng góp đổi liên quan tới nghề nghiệp đào tạo tương lai  + Muốn học nâng cao trình độ chun mơn nghề nghiệp  Câu Bạn cảm thấy nhận định sau với mình? + Cảm thấy có đam mê theo đuổi nghề nghiệp chọn  + Cảm thấy tự tin có cơng việc ngành đào tạo tương lai  + Cảm thấy có khả sáng tạo liên quan tới nghề nghiệp tương lai  + Cảm thấy tự tin đào tạo trường đáp ứng nhu cầu thị trường  + Cảm thấy tự tin tuân thủ đạo đức nghề nghiệp  + Cảm thấy nghề nghiệp chọn phù hợp với tính cách thân  Câu Bạn đánh giá nhƣ công tác giáo dục lý tƣởng nghề nghiệp cho sinh viên nhà trƣờng ? + Được nhà trường quan tâm  + Quan tâm mức độ hạn chế  + Rất quan tâm  + Bng lỏng  * Ý kiến khác: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 101 Câu Theo bạn, nguyên nhân hạn chế công tác giáo dục lý tƣởng nghề nghiệp cho sinh viên ? + Do Đảng uỷ Ban giám đốc nhà trường không nhận thức tầm quan trọng công tác giáo dục lý tưởng nghề nghiệp cho sinh viên  + Do cán giảng viên nhà trường không quan tâm đến nội dung  + Do nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục không hấp dẫn  + Do thân sinh viên không xác định tương lai nghề nghiệp  * Ý kiến khác: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn bạn! 102 PHỤ LỤC KẾT QUẢ TỔNG HỢP PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN NGHIÊN CỨU: GIÁO DỤC LÝ TƢỞNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC Câu 1: Xin bạn cho biết đơi điều thân ? - Giới tính Nam 235 – 39,2% Nữ 365 – 60,8% - Bạn sinh viên khối trƣờng nào: Đại học Công nghiệp Hà Nội Đại học khoa học xã hội 145 - 24,1% 135 - 22,5% nhân văn Đại học Sư phạm Hà Nội Học viện Thanh thiếu niên Việt 160 - 26,7% 160 - 26,7% Nam - Bạn sinh viên năm thứ mấy: Năm thứ 163 - 27,2% Năm thứ hai 134 - 22,3% Năm thứ ba 140 - 23,3% Năm thứ tư 163 - 27,2% 103 Câu Theo bạn giáo dục lý tƣởng nghề nghiệp cho sinh viên bao gồm nội dung nào? Giáo dục truyền thống nghề nghiệp 280 - 46,7% Giáo dục đạo đức nghề nghiệp 364 - 60,7% Giáo dục lòng yêu nghề 320- 53,3% Giáo dục ý thức nâng cao trình độ 252 - 42% nghề nghiệp Giáo dục sáng tạo nghề 274 - 45,7% nghiệp Giáo dục đổi hoạt 235 - 39,2% động nghề nghiệp Giáo dục trách nhiệm với nghề 350 - 58,3% nghiệp Câu Bạn đƣợc tiếp cận với nội dung giáo dục thơng qua hình thức sau ? Thông qua giảng, môn học 176 - 29,3% trường Lồng ghép hoạt động đoàn 228 - 38% thể (Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, CLB đội, nhóm…) Sinh hoạt chuyên đề Nhà trường tổ 128 - 21,3% chức Qua dư luận xã hội 116 - 19,3% Bản thân tự tìm hiểu 220 - 36,7% 104 Câu Xin bạn cho biết nội dung giáo dục lý tƣởng nghề nghiệp sau bạn đƣợc đào tạo nhà trƣờng ? Khơng Khơng Thường Rất có nội thường xuyên thường dung xuyên 22 152 410 16 3,7% 25,3% 68,3% 2,7% 17 129 432 22 2,8% 21,5% 72% 3,7% 13 146 413 28 2,2% 24,3% 68,8% 4,7% 88 167 332 13 14,7% 27,8% 55,3% 2,2% 28 171 387 14 4,7% 28,5% 64,5% 2,3% Giáo dục đổi hoạt 48 176 366 10 động nghề nghiệp 8% 29,3% 61% 1,7% Giáo dục trách nhiệm với nghề 32 96 455 17 5,3% 16% 75,9% 2,8% Nội dung giáo dục Giáo dục truyền thống nghề nghiệp Giáo dục đạo đức nghề nghiệp Giáo dục lòng yêu nghề Giáo dục ý thức nâng cao trình độ nghề nghiệp Giáo dục sáng tạo nghề nghiệp nghiệp xuyên 105 Câu Theo bạn, hoạt động giáo dục lý tƣởng nghề nghiệp cho sinh viên hiệu vào thời gian nào? Nội dung giáo dục Năm Năm Năm Năm Trong thứ thứ thứ thứ suốt trình học đại học Giáo dục truyền thống nghề 34 206 72 77 311 5,7% 17,7% 12% 12,8% 51,8% 86 82 420 0,8% 1,2% 14,3% 13,7% 70% 14 16 92 101 377 2,3% 2,7% 15,3% 16,8% 62,9% 109 122 356 trình độ nghề nghiệp 1% 1,2% 18,2% 20,3% 59,3% Giáo dục sáng tạo 20 23 123 113 321 3,3% 3,8% 20,5% 18,8% 53,6% 140 134 321 hoạt động nghề nghiệp 1% 1,3% 23,3% 22,3% 52,1% Giáo dục trách nhiệm với 10 24 107 154 305 1,7% 4% 17,8% 25,7% 50,8% nghiệp Giáo dục đạo đức nghề nghiệp Giáo dục lòng yêu nghề Giáo dục ý thức nâng cao nghề nghiệp Giáo dục đổi nghề nghiệp 106 Câu Những nhận định sau phù hợp với mong muốn bạn công việc tƣơng lai ? Muốn có cơng việc ngành đào tạo sau 513 - 85,5% trường Muốn cống hiến kiến thức, kĩ đào 485 - 80,8% tạo cho phát triển nghề Muốn thể sáng tạo thân nghề 410 - 68,3% nghiệp tương lai Muốn có công việc phù hợp với lực thân 384 - 64% Muốn có cơng việc với sở trường thân 334 - 55,7% Muốn có đóng góp đổi liên quan tới nghề 426 - 71% nghiệp đào tạo tương lai Muốn học nâng cao trình độ chun mơn nghề nghiệp 467 - 77,8% Câu Bạn cảm thấy nhận định sau với mình? Cảm thấy có đam mê theo đuổi nghề nghiệp chọn 215 - 25,8% Cảm thấy tự tin có cơng việc ngành đào tạo 256 - 39,3% tương lai Cảm thấy có khả sáng tạo liên quan tới nghề nghiệp 205 - 34,2% tương lai Cảm thấy tự tin đào tạo trường có 301 - 50% thể đáp ứng nhu cầu thị trường Cảm thấy tự tin tuân thủ đạo đức nghề nghiệp 410 - 68,3% Cảm thấy nghề nghiệp chọn phù hợp với tính cách 223 - 37,2% thân 107 Câu Bạn đánh giá nhƣ công tác giáo dục lý tƣởng nghề nghiệp cho sinh viên nhà trƣờng ? Được nhà trường quan tâm 86 - 14,4% Quan tâm mức độ hạn chế 162 - 27% Rất quan tâm 352 - 58,6% Buông lỏng – 0% Câu Theo bạn, nguyên nhân hạn chế công tác giáo dục lý tƣởng nghề nghiệp cho sinh viên ? Do Đảng uỷ Ban giám đốc nhà trường không nhận thức 196 - 32,7% tầm quan trọng công tác giáo dục lý tưởng nghề nghiệp cho sinh viên Do cán giảng viên nhà trường không quan tâm 211 - 35,2% đến nội dung Do nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục không 240 - 40% hấp dẫn Do thân sinh viên không xác định tương lai 170 - 28,3% nghề nghiệp ... tăng cường giáo dục lý tưởng nghề nghiệp cho sinh viên trường đại học địa bàn Hà Nội 71 3.2 Giải pháp tăng cường giáo dục lý tưởng nghề nghiệp cho sinh viên trường đại học địa bàn Hà Nội ... giáo dục lý tưởng nghề nghiệp cho sinh viên trường đại học địa bàn Hà Nội 7 - Luận văn tiến hành nghiên cứu công tác giáo dục lý tưởng nghề nghiệp cho sinh viên trường đại học công lập địa bàn. .. Giáo dục lý tưởng nghề nghiệp cho sinh viên trường đại học địa bàn Hà Nội – Thành tựu, hạn chế nguyên nhân 44 2.3 Những vấn đề đặt giáo dục lý tưởng nghề nghiệp cho sinh viên trường đại học địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục lý tưởng nghề nghiệp cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn hà nội hiện nay , Giáo dục lý tưởng nghề nghiệp cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn hà nội hiện nay

Từ khóa liên quan