0

Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong hoạt động lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở huyện mê linh, thành phố hà nội hiện nay

120 2 0
  • Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong hoạt động lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở huyện mê linh, thành phố hà nội hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NGUYỄN THỊ MINH NGHĨA THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NGUYỄN THỊ MINH NGHĨA THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY Chuyên ngành : Triểt học Mã số : 60 22 03 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS VŨ CÔNG THƢƠNG HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Đề tài nghiên cứu chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Minh Nghĩa MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 10 1.1 Thống lý luận thực tiễn - nguyên tắc chủ nghĩa Mác - Lênin 10 1.2 Biểu việc vận dụng thống lý luận thực tiễn hoạt động lãnh đạo, quản lý đội ngũ cán chủ chốt cấp sở 21 1.3 Vai trò việc vận dụng thống lý luận thực tiễn hoạt động lãnh đạo, quản lý đội ngũ cán chủ chốt cấp sở 44 Chƣơng 2: THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 53 2.1 Thực trạng việc vận dụng thống lý luận thực tiễn hoạt động lãnh đạo, quản lý đội ngũ cán chủ chốt cấp sở huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội 53 2.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu việc vận dụng thống lý luận thực tiễn hoạt động lãnh đạo, quản lý đội ngũ cán chủ chốt cấp sở huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội 84 KẾT LUẬN 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 108 PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài 87 năm qua, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc ta giành nhiều thắng lợi vĩ đại mang tính chất bước ngoặt lịch sử Tổng kết 30 năm đổi nước ta, Đảng Cộng sản Việt Nam rút học kinh nghiệm chủ yếu, học quan trọng phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ XII khẳng định: “Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam” [22, tr.46] Vì vậy, việc nghiên cứu, học tập để nắm vững, biết vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhiệm vụ trách nhiệm hàng đầu cán bộ, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn cách mạng dân tộc Trong hệ thống quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, thống lý luận thực tiễn nguyên tắc nhất, xuyên suốt toàn hệ thống lý luận trình lãnh đạo phong trào cách mạng C.Mác, Ph.Ăngghen,V.I.Lênin Hồ Chí Minh Đây vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn người Sức mạnh lý luận mối liên hệ với thực tiễn, sức mạnh thực tiễn mối quan hệ với lý luận Sự thống lý luận thực tiễn thống biện chứng, sở thống vai trò thực tiễn lý luận ngược lại Nước ta thực công đổi toàn diện đất nước xu tồn cầu hóa hội nhập quốc tế Trong bối cảnh đó, có thêm nhiều hội cho phát triển đất nước, đứng trước nhiều thách thức, khó khăn Một loạt vấn đề nảy sinh q trình phát triển kinh tế, trị, văn hóa, xã hội địi hỏi lý luận phải nghiên cứu, tổng kết giải đáp Vai trò lý luận ngày tăng lên Cùng với điều đó, cán bộ, đảng viên phải khơng ngừng trau dồi, nâng cao trình độ mình, nắm vững nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước thị, nghị cấp để vận dụng vào thực tiễn cách sáng tạo, có hiệu quả, có vậy, thực mục tiêu đề Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII khẳng định: “Đổi phải toàn diện, đồng bộ, có bước phù hợp; tơn trọng quy luật khách quan, xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực tiễn, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tập trung giải kịp thời, hiệu vấn đề thực tiễn đặt ra” [22, tr.69] Tuy nhiên, thực tế cho thấy, bên cạnh đa số cán bộ, đảng viên nói chung, cán chủ chốt cấp sở nói riêng vận dụng tốt nguyên tắc thống lý luận thực tiễn, cịn khơng cán bộ, đảng viên nói chung, cán chủ chốt cấp sở nói riêng vi phạm nguyên tắc này, biểu cụ thể tách rời lý luận thực tiễn, coi trọng lý luận xem nhẹ thực tiễn ngược lại, xem nhẹ lý luận đề cao thực tiễn Thực trạng làm cho phận cán chủ chốt cấp sở mắc phải bệnh như: bệnh chủ quan ý chí, xa rời quần chúng, xa rời thực tiễn, bệnh kinh nghiệm, bệnh giáo điều, bệnh hình thức, bệnh quan liêu Một phận cán chủ chốt cấp sở không quan tâm đến việc tổng kết kinh nghiệm thực tiễn để khái qt, bổ sung, hồn chỉnh, phát triển lý luận, khơng quan tâm tới việc nâng cao trình độ lý luận, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn, tổng kết thực tiễn chưa có mục đích đắn, chưa quán triệt tốt nguyên tắc khách quan, quan điểm thực tiễn, cịn tơ hồng, bơi đen thực tiễn, vận dụng lý luận cịn giáo điều, hình thức Thực tế làm suy giảm vai trò đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung, đội ngũ cán chủ chốt cấp sở nói riêng q trình xây dựng, phát triển kinh tế, trị, văn hóa, xã hội đất nước Đồng thời, làm giảm niềm tin nhân dân cán bộ, đảng viên nói chung, cán chủ chốt cấp sở nói riêng, cản trở việc thực mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội Đảng, Nhà nước nhân dân ta Huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội tách từ tỉnh Vĩnh Phúc sáp nhập Hà Nội vào tháng năm 2008, huyện phía Bắc Thủ Hà Nội, với điều kiện kinh tế, trị, văn hóa, xã hội có bước phát triển Trong năm qua, việc vận dụng thống lý luận thực tiễn hoạt động lãnh đạo, quản lý đội ngũ cán chủ chốt cấp sở huyện Mê Linh tương đối tốt Nhờ đó, kinh tế, trị, văn hóa, xã hội huyện phát triển ổn định, đời sống nhân dân nâng cao vật chất lẫn tinh thần Bên cạnh kết đạt cịn hạn chế định trình độ lý luận, lực tổ chức thực tiễn, khả vận dụng, cụ thể hóa chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, thị, nghị cấp vào thực tiễn địa phương chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập xu tồn cầu hóa huyện Do đó, địi hỏi đội ngũ cán chủ chốt cấp sở huyện Mê Linh phải vận dụng tốt thống lý luận thực tiễn hoạt động lãnh đạo, quản lý Xét thấy tầm quan trọng vấn đề tính thiết giai đoạn nay, tơi chọn vấn đề: “Thống lý luận thực tiễn hoạt động lãnh đạo, quản lý đội ngũ cán chủ chốt cấp sở huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội nay”, làm đề tài nghiên cứu viết luận văn tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trong năm gần có nhiều viết, cơng trình khoa học nhiều tác giả thực nghiên cứu nguyên tắc thống lý luận thực tiễn nhiều khía cạnh khác Có thể kể số cơng trình tiêu biểu sau: - Vi Thái Lang, “Về mối quan hệ biện chứng lý luận thực tiễn”, Tạp chí triết học, số 1/1999 Quan điểm mà tác giả đề cập đến viết mối quan hệ biện chứng lý luận thực tiễn vạch rõ bình diện thể luận nhận thức luận Quan hệ q trình mang tính lịch sử - xã hội cụ thể, nên nắm tính chất biện chứng q trình để nhận thức vận dụng thiết lập lập trường thực tiễn sáng suốt, tránh chủ nghĩa giáo điều máy móc chủ nghĩa thực dụng thiển cận bệnh lý luận sng - Nguyễn Đình Trãi, “Nguyên tắc thống lý luận thực tiễn với việc nâng cao tư lý luận cho giảng viên Mác - Lênin trường Chính trị nay”, Tạp chí Triết học, số 1/1999 Tác giả phân tích rõ thống lý luận thực tiễn với tư cách nguyên tắc chủ nghĩa Mác - Lênin nêu vị trí, vai trị ngun tắc việc nâng cao tư lý luận cho giảng viên trường Chính trị tỉnh, thành phố yêu cầu tất yếu khách quan trình cơng nghiệp hố, đại hố nước ta - Bài viết: “Thống lý luận thực tiễn tư tưởng triết học Hồ Chí Minh” PGS.TS Trần Văn Phòng sách “Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh”, Nxb Lao động, Hà Nội, 2002 Tác giả tập trung nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt tư tưởng triết học hệ thống tư tưởng Người Một nội dung quan trọng có ý nghĩa sâu sắc, liên quan trực tiếp công tác giáo dục đào tạo cán việc vận dụng ngun tắc thống lý luận thực tiễn Tác giả tìm hiểu hệ thống lại quan điểm chủ tịch Hồ Chí Minh, nhìn nhận, xem xét, đánh giá góc độ triết học, xem thống lý luận thực tiễn giải pháp chủ yếu nhằm khắc phục bệnh kinh nghiệm bệnh giáo điều Đây coi di sản lý luận quý báu mà chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho - Trần Văn Phòng, “Quán triệt thống lý luận thực tiễn hoạt động lý luận nay”, Tạp chí Nghệ thuật quân sự, số 2/1998 - Trần Văn Phòng, “Quán triệt thống lý luận thực tiễn trình đổi Đảng”, Tạp chí Khoa học trị, số 4/2005 - Lê Đức Phúc, “Mối liên hệ lý luận thực tiễn nghiên cứu giáo dục”, Tạp chí giáo dục, số 28/2002 Trong viết trên, tác giả phân tích tầm quan trọng nguyên tắc thống lý luận thực tiễn, việc vận dụng nguyên tắc nghiên cứu lĩnh vực cụ thể trình đổi mới, hoạt động lý luận, nghiên cứu giáo dục - Nguyễn Thị Thuỷ, “Thống lý luận thực tiễn việc định đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh Quảng Ninh nay”, luận văn thạc sỹ Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2010 Luận văn nêu lên tầm quan trọng nguyên tắc thống lý luận thực tiễn hoạt động cụ thể công tác lãnh đạo, quản lý việc định Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng việc quán triệt thống lý luận thực tiễn việc định đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh tỉnh Quảng Ninh, luận văn đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc quán triệt thống việc định đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh tỉnh Quảng Ninh - Đặng Tuyết Em, “Vấn đề thống lý luận thực tiễn phong cách làm việc người cán lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh nước ta (qua thực tế tỉnh Kiên Giang)”, luận văn thạc sĩ Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2000 Luận văn phân tích tầm quan trọng việc thực thống lý luận thực tiễn phong cách làm việc người cán lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng việc thực nguyên tắc phong cách làm việc người cán lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh tỉnh Kiên Giang Từ luận văn đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm thực tốt thống lý luận thực tiễn phong cách làm việc người cán lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh tỉnh Kiên Giang - Vũ Công Thương, “Sự thống lý luận thực tiễn hoạt động lãnh đạo cán chủ chốt cấp xã tỉnh miền Đông Nam Bộ (qua thực tế tỉnh Bình Phước)”, luận án tiến sĩ Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2012 Luận án làm rõ thực chất thống lý luận thực tiễn, biểu tầm quan trọng việc thực nguyên tắc hoạt động lãnh đạo cán chủ chốt cấp xã Tác giả phân tích thực trạng việc thực thống lý luận thực tiễn hoạt động lãnh đạo cán chủ chốt cấp xã tỉnh miền Đông Nam Bộ (qua thực tế tỉnh Bình Phước) Trên sở đó, tác giả đưa số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu việc thực thống lý luận thực tiễn hoạt động lãnh đạo cán chủ chốt cấp xã tỉnh miền Đông Nam Bộ 102 nói khơng đơi với làm, nói đằng làm nẻo, lý luận xa rời thực tiễn Cần tiếp tục thực tốt quy định sinh hoạt Đảng lấy phiếu tín nhiệm, sinh hoạt hai chiều, điều tra, thăm dò dư luận xã hội nhân dân - yếu tố cần thiết phục vụ cho công tác xây dựng Đảng Dựa vào nhân dân, gắn bó với nhân dân, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân tảng quan trọng giúp Đảng tự chỉnh đốn, góp phần xây dựng Đảng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức ngày sạch, vững mạnh Thứ ba, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải liền với việc đề cao trách nhiệm công dân bảo đảm giữ vững kỷ luật, kỷ cương xã hội, không tách rời, đối lập thực hành dân chủ với kỷ cương, pháp luật Văn kiện Đại hội XII Đảng rõ: Phát huy dân chủ phải liền với tăng cường pháp chế, đề cao trách nhiệm công dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương đề cao đạo đức xã hội Phê phán biểu dân chủ cực đoan, dân chủ hình thức Xử lý nghiêm hành vi lợi dụng dân chủ để làm an ninh trị, trật tự, an toàn xã hội hành vi vi phạm quyền dân chủ quyền làm chủ nhân dân [22, tr.170] Một đặc trưng hoạt động lãnh đạo, quản lý đội ngũ cán chủ chốt cấp sở tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng nhân dân Do vậy, bệnh quan liêu xa rời quần chúng, xa rời thực tiễn hoàn toàn xa lạ với hoạt động lãnh đạo, quản lý đội ngũ cán chủ chốt cấp sở Nếu đội ngũ cán chủ chốt cấp sở quan liêu, xa rời thực tiễn, xa rời quần chúng nhân dân ảnh hưởng tiêu cực tới việc thực chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước thị, nghị cấp Bởi vì, đội ngũ cán chủ chốt cấp sở sở chủ trương, đường lối, sách, pháp luật, thị, nghị cụ thể hố vào thực tiễn, hướng dẫn cho nhân dân địa phương thực Đồng 103 thời, kịp thời phản ánh với cấp tâm tư, nguyện vọng nhân dân vấn đề thực tiễn sống đặt địa phương để cấp điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện chủ trương, đường lối, sách, pháp luật Thực tế huyện Mê Linh cho thấy, số cán chủ chốt cấp sở có chức, có quyền, có địa vị xa rời quần chúng, khơng thấu hiểu nguyện vọng, tâm tư, tình cảm nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, đồng chí, khơng dám học hỏi nhân dân sợ nhân dân phê bình, lịng tự kiêu, tự mãn Một số cán chủ chốt cấp sở khơng chủ động tìm hiểu, nắm bắt thực tế địa phương nắm bắt không đến nơi, đến chốn hời hợt bề ngồi, khơng thấu hiểu chất vấn đề Từ đó, khơng qn triệt đầy đủ chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, thị nghị cấp trên, trình tổ chức thực chủ trương, đường lối, sách, pháp luật, thị, nghị tiến hành cách qua loa, đại khái, không thường xuyên kiểm tra, chỉnh đốn, không giải đắn, kịp thời vấn đề thực tiễn địa phương đặt Bệnh quan liêu, xa rời quần chúng gây ảnh hưởng nghiêm trọng máy lãnh đạo, quản lý, ngăn cản đội ngũ cán chủ chốt cấp sở tiếp cận vấn đề thực tiễn, làm cho họ không bám sát sở, không lắng nghe ý kiến đảng viên quần chúng nhân dân địa phương, khiến cho đội ngũ cán chủ chốt cấp sở thiếu nhạy bén với thực tiễn - “mảnh đất màu mỡ” cho nảy sinh, phát triển bệnh chủ quan, nóng vội Vì vậy, để hoạt động lãnh đạo, quản lý đạt hiệu đội ngũ cán chủ chốt cấp sở cần phải chống bệnh quan liêu, xa rời quần chúng Để đẩy lùi bệnh quan liêu, xa rời quần chúng đội ngũ cán chủ chốt cấp sở phải vận dụng tốt thống lý luận thực tiễn hoạt động lãnh đạo, quản lý mình, thực nói phải đơi với 104 làm, lý luận phải gắn liền với thực tiễn Bởi lẽ, nói đơi với làm, chuẩn mực đạo đức dân tộc Việt Nam Nó xa lạ với lối nói sng, nói nhiều làm ít, xa lạ với việc nói đường làm nẻo, nói mà khơng làm Nói đơi với làm có nghĩa phải tránh bệnh chủ quan, hình thức, bệnh quan liêu giấy tờ Đội ngũ cán chủ chốt cấp sở phải xâm nhập thực tế, bám sát địa bàn, phải nghe dân nói, nhìn thấy dân làm, phải làm với dân, phải chia sẻ khó khăn, gian khổ dân, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng dân dân tin tưởng, u thương ủng hộ Ngồi nói đơi với làm, đòi hỏi đội ngũ cán chủ chốt cấp sở phải xem xét, kiểm tra chu đáo, tỉ mỉ, cẩn thận cơng việc, tránh tình trạng quan liêu, cấp gửi thị xuống cấp dưới, cấp lại xuống cấp mà không kiểm tra việc thực cụ thể Khi báo cáo ngược trở lại không kiểm tra sai, thiếu đủ nào, số giấy tờ khơng thể vận dụng tốt thống lý luận thực tiễn hoạt động lãnh đạo, quản lý Bên cạnh cần thực chế độ cán bộ, đảng viên tự phê bình trước nhân dân, để nhân dân trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến, nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên Tạo điều kiện cho nhân dân thực quyền giám sát trực tiếp, giám sát thông qua tổ chức, mặt trận, đồn thể phương tiện thơng tin đại chúng Phát huy quyền làm chủ nhân dân chế tổng thể hệ thống trị “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” Đội ngũ cán chủ chốt cấp sở cần phải tăng cường tiếp xúc trực tiếp với quần chúng, gần gũi, hồ với quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến quần chúng, học hỏi quần chúng Trên số giải pháp chủ yếu, giải pháp có quan hệ mật thiết tác động qua lại, hỗ trợ lẫn Chính áp dụng đồng giải pháp góp phần vận dụng tốt thống lý luận thực tiễn hoạt động lãnh đạo, quản lý đội ngũ cán chủ chốt cấp sở huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 105 Tiểu kết chƣơng Việc vận dụng thống lý luận thực tiễn hoạt động lãnh đạo, quản lý đội ngũ cán chủ chốt cấp sở huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đạt kết quan trọng, điều thể khâu: định hoạt động lãnh đạo, quản lý; tổ chức thực định địa phương; kiểm tra việc thực định ban hành; tổng kết rút kinh nghiệm việc thực định Bên cạnh kết đạt được, đội ngũ cán chủ chốt cấp sở huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội số hạn chế việc vận dụng thống lý luận thực tiễn hoạt động lãnh đạo, quản lý như: việc định biểu chủ quan, xa rời thực tiễn địa phương; tổ chức thực định số hạn chế, bất cập; kiểm tra việc thực định thiếu chặt chẽ; tổng kết rút kinh nghiệm việc thực định biểu rập khn máy móc, thiếu sáng tạo Những kết hạn chế có nhiều nguyên nhân khác Tìm nguyên nhân kết hạn chế, sở luận văn đưa số giải pháp chủ yếu nhằm vận dụng tốt thống lý luận thực tiễn hoạt động lãnh đạo, quản lý đội ngũ cán chủ chốt cấp sở huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội như: nâng cao trình độ lý luận trị cho đội ngũ cán chủ chốt cấp sở; quy hoạch, tạo nguồn thực tốt sách cán bộ; đẩ y ma ̣nh công tác tổ ng kế t thực tiễn ; phát huy dân chủ sở, chống quan liêu, xa rời quần chúng 106 KẾT LUẬN Thống lý luận thực tiễn nguyên tắc hàng đầu nhận thức luận Mácxit Lý luận lý thuyết suông xa rời thực tiễn thực tiễn khơng ly khỏi lý luận Thực tiễn quy định lý luận, khơng phải mối quan hệ chiều mà lý luận tác động trở lại thực tiễn, “kim nam” cho thực tiễn Thống lý luận thực tiễn nguyên tắc chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng thời nguyên tắc hoạt động lãnh đạo, quản lý đội ngũ cán chủ chốt cấp nói chung, đội ngũ cán chủ chốt cấp sở nói riêng Vì vậy, địi hỏi người cán đảng viên, đội ngũ cán chủ chốt cấp sở phải tuân thủ vận dụng tốt nguyên tắc nhận thức hoạt động thực tiễn Hiện huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đa số đội ngũ cán chủ chốt cấp sở vận dụng tốt nguyên tắc Bên cạnh đó, số cán chủ chốt cấp sở chưa nắm chất nguyên tắc thống lý luận thực tiễn, chưa có vận dụng nguyên tắc vào thực tiễn hoạt động lãnh đạo, quản lý Do đó, số địa phương, số cán chủ chốt cấp sở có biểu giáo điều, tuyệt đối hóa kinh nghiệm, quan liêu, xa rời thực tiễn, chủ quan ý chí Thực tế ảnh hưởng lớn tới việc định, tổ chức thực định công tác kiểm tra việc thực định, tổng kết thực tiễn Nó làm suy giảm hiệu phát triển kinh tế xã hội địa phương, làm giảm hiệu cơng việc, giảm sút lịng tin nhân dân với đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng nói chung, đội ngũ cán chủ chốt cấp sở nói riêng, làm ảnh hưởng khơng nhỏ tới vai trị lãnh đạo, quản lý Đảng Nhà nước toàn xã hội Để vận dụng tốt thống lý luận thực tiễn hoạt động lãnh đạo, quản lý đội ngũ cán chủ chốt cấp sở, cần phải tiến hành 107 đồng nhiều giải pháp, quan trọng chủ yếu giải pháp như: nâng cao trình độ lý luận trị cho đội ngũ cán chủ chốt cấp sở; quy hoạch, tạo nguồn thực tốt sách cán ; đẩ y ma ̣nh công tác tổ ng kế t thực tiễn ; phát huy dân chủ sở, chống quan liêu, xa rời quần chúng đội ngũ cán Hiện nay, dù kinh tế - xã hội xu phát triển, hoà với xu phát triển đất nước huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhiều tình thực tiễn đặt địi hỏi phải giải Chính vậy, việc nâng cao hiệu lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán chủ chốt cấp nói chung, đội ngũ cán chủ chốt cấp sở nói riêng tất yếu Đây nhân tố định đến thành công nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp, nơng thơn huyện Mê Linh Do đó, địi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên, đội ngũ cán chủ chốt cấp sở phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, sức học tập, nâng cao trình độ mặt, nâng cao lực vận dụng thống lý luận thực tiễn hoạt động lãnh đạo, quản lý; nâng cao lực tư biện chứng; gương mẫu đầu việc nắm bắt triển khai thực chủ trương, đường lối Đảng sách, pháp luật Nhà nước thị, nghị cấp địa phương Bên cạnh cần, tích cực ngăn ngừa phịng chống có hiệu bệnh bệnh giáo điều, bệnh kinh nghiệm, bệnh chủ quan ý chí xa rời thực tế, xa rời nhân dân, bệnh quan liêu, hình thức Với tinh thần chắn xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp sở đủ lực, phẩm chất đạo đức trí tuệ, đáp ứng ngày tốt yêu cầu đổi địa phương, đáp ứng mong đợi Đảng, Nhà nước nhân dân, hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước nhân dân giao phó 108 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Đức Bình (1983), Mấy vấn đề tổ chức thực tiễn, tập 4, Nxb Sự thật, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2002), Giáo trình triết học Mác - Lênin, Nxb Giáo dục, Hà Nội Đảng huyện Mê Linh, Đảng uỷ thị trấn Chi Đơng (2015), Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Đảng thị trấn Chi Đông lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020, tháng năm 2015 Đảng huyện Mê Linh, Đảng uỷ thị trấn Quang Minh (2015), Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Đảng thị trấn Quang Minh lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020, tháng năm 2015 Đảng huyện Mê Linh, Đảng uỷ xã Chu Phan (2016), Báo cáo sơ kết tháng phương hướng nhiệm vụ tháng cuối năm 2016, Số 43 BC/ĐU ngày 09 tháng 09 năm 2016 Đảng huyện Mê Linh, Đảng uỷ xã Đại Thịnh (2015), Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Đảng xã Đại Thịnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2015 2020, tháng năm 2015 Đảng huyện Mê Linh, Đảng uỷ xã Liên Mạc (2014), Báo cáo tổng kết việc lãnh đạo thực nhiệm vụ trị, kinh tế, văn hố - xã hội, quốc phịng - an ninh năm 2014 phương hướng nhiệm vụ năm 2015, Số 50 - BC/ĐU ngày 20 tháng 12 năm 2014 Đảng huyện Mê Linh, Đảng uỷ xã Tam Đồng (2015), Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Đảng xã Tam Đồng lần thứ IX nhiệm kỳ 2015 2020, tháng năm 2015 Đảng huyện Mê Linh, Đảng uỷ xã Thạch Đà (2015), Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Đảng xã Thạch Đà lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 2020, tháng năm 2015 109 10 Đảng huyện Mê Linh, Đảng uỷ xã Thanh Lâm (2015), Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Đảng xã Thanh Lâm nhiệm kỳ 2015 - 2020, tháng năm 2015 11 Đảng huyện Mê Linh, Đảng uỷ xã Tiền Phong (2015), Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Đảng xã Tiền Phong lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015 - 2020, tháng năm 2015 12 Đảng huyện Mê Linh, Đảng uỷ xã Tiến Thắng (2015), Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Đảng xã Tiến Thắng nhiệm kỳ 2015 - 2020, tháng năm 2015 13 Đảng huyện Mê Linh, Đảng uỷ xã Văn Khê (2016), Báo cáo tổng kết việc lãnh đạo thực nhiệm vụ trị, kinh tế, văn hố - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017, Số 47- BC/ĐU ngày 08 tháng 12 năm 2016 14 Đảng huyện Mê Linh, Đảng uỷ xã Vạn Yên (2013), Báo cáo tổng kết việc lãnh đạo thực nhiệm vụ trị, kinh tế, văn hố - xã hội, quốc phịng - an ninh năm 2013 phương hướng nhiệm vụ năm 2014, Số 55 - BC/ĐU ngày 15 tháng 12 năm 2013 15 Đảng thành phố Hà Nội (2015), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Hà Nội 16 Đảng thành phố Hà Nội, Đảng huyện Mê Linh (2015), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng huyện Mê Linh lần thứ X, Hà Nội 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Khố VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Khố IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb trị Quốc gia, Hà Nội 20 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI, Nxb trị Quốc gia, Hà Nội 110 21 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Báo cáo tổng kết số vấn đề lý luận thực tiễn qua 30 năm đổi (1986 - 2016), Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội 22 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XII, Nxb trị Quốc gia, Hà Nội 23 Đặng Tuyết Em, (2000), Vấn đề thống lý luận thực tiễn phong cách làm việc người cán lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh nước ta (Qua thực tế tỉnh Kiên Giang), Luận văn thạc sĩ Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 24 Vũ Văn Hiền (chủ biên) (2007), Xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo quản lý nhằm đáp ứng u cầu nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 25 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2004), Giáo trình triết học Mác - Lênin, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 26 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2014), Một số kỹ lãnh đạo, quản lý cán lãnh đạo, quản lý sở, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 27 Nguyễn Duy Hùng (Chủ biên) (2007), Luận khoa học số giải pháp xây dựng đội ngũ cán phường nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 28 Vi Thái Lang (1999), “Về mối quan hệ biện chứng lý luận thực tiễn”, Tạp chí triết học, (1) 29 V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 41, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 30 V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 44, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 31 V.I.Lênin (1980), Toàn tập, tập 18, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 32 V.I.Lênin (1984), Toàn tập, tập 29, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 111 33 Nguyễn Văn Lý (Chủ biên) (2013), Nâng cao lực tư lý luận đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp huyện người dân tộc thiểu số Tây Nguyên (Qua khảo sát tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk), Nxb Chính trị Quốc Gia, Hà Nội 34 C.Mác - Ph.Ăngghen (1995), Tồn tập, tập 1, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 35 C.Mác - Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 36 C.Mác - Ph.Ăngghen (1995), Tồn tập, tập 4, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 37 C.Mác - Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 20, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 38 C.Mác - Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 21, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 39 Nguyễn Thị Tuyết Mai (chủ biên) (2007), Nâng cao lực tổ chức thực tiễn cán chủ chốt cấp xã, (Qua khảo sát đồng sông Hồng) (Sách tham khảo), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 40 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 5, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 41 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 8, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 42 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 9, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 43 Mai Đức Ngọc (2008), Vai trò cán lãnh đạo chủ chốt cấp xã việc giữ vững ổn định trị - xã hội nông thôn nước ta nay, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội 44 Lê Hữu Nghĩa (Chủ biên) (2002), Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh, Nxb Lao động, Hà Nội 45 Trần Văn Phòng (1998), “Quán triệt thống lý luận thực tiễn hoạt động lý luận nay”, Tạp chí Nghệ thuật quân sự, (2) 46 Trần Văn Phịng (2005), “Bản lĩnh trị người cán lãnh đạo, quản lý nước ta nay”, Tạp chí Lý luận trị, (6) 47 Trần Văn Phòng (2005), “Quán triệt thống lý luận thực tiễn trình đổi Đảng”, Tạp chí Khoa học Chính trị, (4) 48 Lê Đức Phúc (2002), “Mối liên hệ lý luận thực tiễn nghiên cứu giáo dục” Tạp chí Giáo dục, (28) 112 49 Bùi Tiến Quý, Dương Danh Mỵ (2005), Một số vấn đề hoạt động tổ chức quyền địa phương nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 50 Hồ Bá Thâm (1995), Nâng cao lực tư đội ngũ cán lãnh đạo chủ chốt cấp xã nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 51 Trần Thành (Chủ biên) (2003), Tư lý luận với hoạt động người cán lãnh đạo, đạo thực tiễn, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 52 Vũ Công Thương (2012), Sự thống lý luận thực tiễn hoạt động lãnh đạo cán chủ chốt cấp xã tỉnh miền Đông Nam Bộ (Qua thực tế tỉnh Bình Phước), luận án tiến sĩ Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 53 Nguyễn Thị Thuỷ (2010), Thống lý luận thực tiễn việc định đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh Quảng Ninh nay, Luận văn thạc sĩ Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 54 Nguyễn Đình Trãi (1999) “Ngun tắc thống lý luận thực tiễn với việc nâng cao tư lý luận cho giảng viên Mác - Lênin trường Chính trị nay”, Tạp chí Triết học, (1) 55 Nguyễn Phú Trọng (2005), “Tổng kết thực tiễn - nhiệm vụ trọng yếu công tác lý luận nay”, Tạp chí cộng sản, (15) 56 Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sầm (Đồng chủ biên) (2003), Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 57 Từ điển tiếng Việt (2008), Nxb Từ điển Bách Khoa, Hà Nội 58 Từ điển Triết học (1986), Nxb Tiến bộ, Matxcơva 59 Viện ngôn ngữ học (2000), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, Trung tâm từ điển học, Hà Nội - Đà Nẵng PHỤ LỤC Phụ lục CƠ CẤU GIỚI TÍNH CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở HUYỆN MÊ LINH STT Tên Xã, Thị trấn Nữ Tổng số cán chủ chốt Số Lƣợng Tỷ Lệ (%) Số Lƣợng Tỷ lệ (%) Nam Đại Thịnh 11 72,7 27,3 Hoàng Kim 10 80 20 Kim Hoa 10 90 10 Mê Linh 11 72,7 27,3 TT Quang Minh 11 81,8 18,2 Tam Đồng 10 90 10 Thạch Đà 11 10 90,9 9,1 Tiền Phong 11 81,8 18,2 Tiến Thắng 11 10 90,9 9,1 10 Tiến Thịnh 10 80 20 11 Tráng Việt 11 72,7 27,3 12 Tự Lập 10 80 20 13 Văn Khê 11 10 90,9 9,1 14 Chu Phan 10 80 20 15 Thanh Lâm 11 81,8 18,2 16 TT Chi Đông 10 80 20 17 Vạn Yên 10 90 10 18 Liên Mạc 11 10 90,9 9,1 190 158 83,2 32 16,8 TỔNG (Nguồn: Ban Tổ chức Huyện ủy Mê Linh, 2016) Phụ lục CƠ CẤU ĐỘ TUỔI CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở HUYỆN MÊ LINH STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Từ 30 tuổi trở Từ 31 đến Tổng số cán xuống 40 tuổi Tên Xã, Thị trấn chủ chốt Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ lƣợng (%) lƣợng (%) Đại Thịnh 11 9,1 18,2 Hoàng Kim 10 20 30 Kim Hoa 10 10 10 Mê Linh 11 9,1 27,3 TT Quang Minh 11 0 9,1 Tam Đồng 10 10 20 Thạch Đà 11 0 18,2 Tiền Phong 11 18,2 9,1 Tiến Thắng 11 0 18,2 Tiến Thịnh 10 10 20 Tráng Việt 11 0 9,1 Tự Lập 10 10 20 Văn Khê 11 0 18,2 Chu Phan 10 10 10 Thanh Lâm 11 0 18,2 TT Chi Đông 10 0 20 Vạn Yên 10 10 10 Liên Mạc 11 9,1 18,2 TỔNG 190 13 6,8 32 16,9 Từ 41 đến 50 tuổi Số Tỷ lệ lƣợng (%) 18,2 10 30 27,3 36,3 20 18,2 27,3 27,3 20 45,4 40 27,3 20 45,4 30 20 36,3 53 27,9 Từ 51 đến 55 tuổi Số Tỷ lệ lƣợng (%) 36,3 20 40 27,2 27,3 30 45,4 18,2 36,3 30 27,3 20 36,3 40 18,2 40 40 18,2 58 30,5 Từ 56 tuổi trở lên Số Tỷ lệ lƣợng (%) 18,2 20 10 9,1 27,3 20 18,2 27,2 18,2 20 18,2 10 18,2 20 18,2 10 20 18,2 34 17,9 (Nguồn: Ban Tổ chức Huyện ủy Mê Linh, 2016) Phụ lục TRÌNH ĐỘ CHUN MƠN NGHIỆP VỤ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở HUYỆN MÊ LINH Chƣa qua đào tạo STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tên Xã, Thị Trấn Đại Thịnh Hoàng Kim Kim Hoa Mê Linh TT Quang Minh Tam Đồng Thạch Đà Tiền phong Tiến Thắng Tiến Thịnh Tráng Việt Tự Lập Văn Khê Chu Phan Thanh Lâm TT Chi Đông Vạn Yên Liên Mạc TỔNG Trung cấp Cao Đẳng Đại học Sau đại học Tổng số cán chủ chốt Số lƣợng Tỷ lệ (%) Số lƣợng Tỷ lệ (%) Số lƣợng Tỷ lệ (%) Số lƣợng Tỷ Lệ (%) Số lƣợng Tỷ lệ (%) 11 10 10 11 11 10 11 11 11 10 11 10 11 10 11 10 10 11 190 1 0 0 0 0 0 10 10 0 9,1 0 0 10 0 10 0 2,6 1 2 1 1 24 9,1 20 10 9,1 10 18,2 9,1 18,2 30 10 9,1 30 9,1 10 27,3 12,6 2 1 0 1 19 27,2 10 20 18,2 9,1 10 9,1 0 9,1 10 20 10 30 10 6 10 8 128 63,7 60 60 54,5 63,6 80 54,5 90,9 81,8 70 72,7 70 72,7 50 81,8 60 70 54,5 67,4 0 0 2 1 14 0 27,3 18,2 9,1 0 18,2 18,2 9,1 10 18,2 7,4 (Nguồn: Ban Tổ chức Huyện uỷ Mê Linh, 2016) Phụ lục TRÌNH ĐỘ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở HUYỆN MÊ LINH Sơ cấp Tổng số STT Tên Xã, Thị trấn cán Số Tỷ lệ chủ chốt lƣợng (%) Trung cấp Cao cấp Số lƣợng Tỷ lệ (%) Số lƣợng Tỷ lệ (%) Đại Thịnh 11 9,1 72,7 18,2 Hoàng Kim 10 10 80 10 Kim Hoa 10 20 80 0 Mê Linh 11 0 10 90,9 9,1 TT Quang Minh 11 9,1 81,8 9,1 Tam Đồng 10 0 90 10 Thạch Đà 11 0 10 90,9 9,1 Tiền Phong 11 9,1 81,8 9,1 Tiến Thắng 11 18,2 81,8 0 10 Tiến Thịnh 10 10 70 20 11 Tráng Việt 11 18,2 72,7 9,1 12 Tự Lập 10 10 90 0 13 Văn Khê 11 9,1 81,8 9,1 14 Chu Phan 10 20 60 20 15 Thanh Lâm 11 9,1 10 90,9 0 16 TT Chi Đông 10 0 90 10 17 Vạn Yên 10 10 80 10 18 Liên Mạc 11 9,1 81,8 9,1 TỔNG 190 18 9,5 155 81,6 17 8,9 (Nguồn: Ban Tổ chức Huyện uỷ Mê Linh, 2016) ... dụng thống lý luận thực tiễn hoạt động lãnh đạo, quản lý đội ngũ cán chủ chốt cấp sở 44 Chƣơng 2: THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN... đạo, quản lý đội ngũ cán chủ chốt cấp sở - Phân tích thực trạng việc vận dụng thống lý luận thực tiễn hoạt động lãnh đạo, quản lý đội ngũ cán chủ chốt cấp sở huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 8... CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 53 2.1 Thực trạng việc vận dụng thống lý luận thực tiễn hoạt động lãnh đạo, quản lý đội ngũ cán chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong hoạt động lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở huyện mê linh, thành phố hà nội hiện nay , Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong hoạt động lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở huyện mê linh, thành phố hà nội hiện nay