bài 4: Kỹ năng thuyết trình (phần 2)

20 1.2K 7
bài 4: Kỹ năng thuyết trình (phần 2)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trình bày phần mở đầu bài thuyết trình cần gây ấn tượng mạnh mẽ và thuyết phục khán giả - Chào những người tham dự và giới thiệu bản thân - Đưa ra cấu trúc bài thuyết trình - Thông báo thời gia

Ngày đăng: 08/08/2012, 22:31

Hình ảnh liên quan

vào bảng biểu minh họa và thuyết trình liên tục. -_ Chỉ nên di chuyển đến khoảng cách 1m với khán giả - bài 4: Kỹ năng thuyết trình (phần 2)

v.

ào bảng biểu minh họa và thuyết trình liên tục. -_ Chỉ nên di chuyển đến khoảng cách 1m với khán giả Xem tại trang 14 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan