0

Bài giảng: Kỹ năng thuyết trình - Nhận xét thuyết trình

18 3,905 23
  • Bài giảng: Kỹ năng thuyết trình - Nhận xét thuyết trình

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2012, 22:35

Thuyết trình là quá trình truyền đạt thông tin nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể: HIỂU, TẠO DỰNG QUAN HỆ, và THỰC HIỆN Về cấu trúc, nhìn chung, một bài thuyết trình thường được chia làm 3 phầ 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng: Kỹ năng thuyết trình - Nhận xét thuyết trình,

Hình ảnh liên quan

Hình ảnh - Bài giảng: Kỹ năng thuyết trình - Nhận xét thuyết trình

nh.

ảnh Xem tại trang 4 của tài liệu.