0

Bài giảng: Kỹ năng thuyết trình - Nhận xét thuyết trình

18 3,944 23

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2012, 22:35

Thuyết trình là quá trình truyền đạt thông tin nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể: HIỂU, TẠO DỰNG QUAN HỆ, và THỰC HIỆN Về cấu trúc, nhìn chung, một bài thuyết trình thường được chia làm 3 phầ 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng: Kỹ năng thuyết trình - Nhận xét thuyết trình,

Hình ảnh liên quan

Hình ảnh - Bài giảng: Kỹ năng thuyết trình - Nhận xét thuyết trình

nh.

ảnh Xem tại trang 4 của tài liệu.