bài 3: Kỹ năng thuyết trình (phần 1)

24 3.9K 14

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2012, 22:30

Nội dung bài học: Thuyết trình là một loại hoạt động giao tiếp - Kháiniệm thuyết trình; - Vaitròcủa hoạt động thuyết trình; Chuẩn bị thuyết trình: - Chọn nhủ đề; - Tìmhiểu khán giả; - Thu thập th 123doc.vn

Hình ảnh liên quan

-_ Chuẩn bị tâm lý và hình thức cho buổi - bài 3: Kỹ năng thuyết trình (phần 1)

hu.

ẩn bị tâm lý và hình thức cho buổi Xem tại trang 3 của tài liệu.
se Thuyết trình là một hình thức giao tiếp trong đó thuyết trình viên trực tiếp cung cấp thông tin trước một nhóm khán giả nhằm đạt - bài 3: Kỹ năng thuyết trình (phần 1)

se.

Thuyết trình là một hình thức giao tiếp trong đó thuyết trình viên trực tiếp cung cấp thông tin trước một nhóm khán giả nhằm đạt Xem tại trang 5 của tài liệu.
2.5. Chuẩn bị tâm lý và hình thức cho buổi thuyết trình 2.6. Các công tác hậu cần cho buổi thuyết trình - bài 3: Kỹ năng thuyết trình (phần 1)

2.5..

Chuẩn bị tâm lý và hình thức cho buổi thuyết trình 2.6. Các công tác hậu cần cho buổi thuyết trình Xem tại trang 7 của tài liệu.
- Thông tin nên biết: Những tư liệu thực tế, mô hình, số liệu cụ thể, - bài 3: Kỹ năng thuyết trình (phần 1)

h.

ông tin nên biết: Những tư liệu thực tế, mô hình, số liệu cụ thể, Xem tại trang 11 của tài liệu.
2.5. CHUẦN BỊ TÂM LÝ VÀ HÌNH THỨC CHO BUỔI THUYẾT TRÌNH - bài 3: Kỹ năng thuyết trình (phần 1)

2.5..

CHUẦN BỊ TÂM LÝ VÀ HÌNH THỨC CHO BUỔI THUYẾT TRÌNH Xem tại trang 19 của tài liệu.
- Quan tâm đến hình thức bên - bài 3: Kỹ năng thuyết trình (phần 1)

uan.

tâm đến hình thức bên Xem tại trang 21 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan