0

Xác định vận tốc truyền sóng âm trong không khí

46 0 0
  • Xác định vận tốc truyền sóng âm trong không khí

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 23:45

Tr-ờng đại học vinh KHOA VậT Lý - - TRịNH THị HồNG XáC ĐịNH VậN TốC TRUYềN SóNG ÂM TRONG KHÔNG KHí KHóA LUậN TốT NGHIệP ĐạI HọC Vinh - 2010 Lời cảm ơn Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc lời cảm ơn chân thành thầy giáo Ths Phạm Khắc L-u, ng-ời đà tận tình h-ớng dẫn, động viên, giúp đỡ em từ lúc nhận đề tài đến hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm Khoa Vật lí, thầy cô giáo, gia đình bạn bè đà quan tâm, góp ý tạo điều kiện thuận lợi để khóa luận hoàn thành tốt đẹp Vì điều kiện thời gian nh- lực thân nhiều hạn chế nên luận văn khó tránh khỏi sai sót Em mong nhận đ-ợc nhiều ý kiến đóng góp quý báu từ thầy cô bạn Em xin kính chúc thầy cô bạn mạnh khoẻ thành công công tác Vinh 5/ 2010 TrÞnh ThÞ Hång Mơc lơc Néi dung TRANG Mở đầu Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu Đối t-ợng nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Ph-ơng pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Nội dung Ch-ơng I Cơ sở lí thuyết 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Định nghĩa sóng âm 1.1.2 Các đặc tr-ng sóng âm 1.2 Cơ sở lí thuyết xác định tốc độ truyền âm 1.3 KÕt luËn ch-¬ng …………………………………………… Ch-¬ng II Thí nghiệm xác định vận tốc truyền sóng âm không khí 2.1 Mục đích thí nghiệm 2.2 Giới thiƯu bé thÝ nghiƯm…………………………………… 2.2.1 Danh mơc thiÕt bị thí nghiệm 2.2.2 Lắp đặt thiết bị thí nghiệm 10 2.3 Thí nghiệm 1: xác định vận tốc truyền sóng âm không khí nhiệt độ phòng 11 2.3.1 Mục đích b-ớc tiến hành thí nghiệm 11 2.3.2 Kết thí nghiệm 1…………………………………….…… 12 2.3.3 Xư lÝ sè liƯu thÝ nghiƯm 1.……………………………….… 21 2.4 Thí nghiệm2: khảo sát phụ thuộc vận tốc truyền sóng âm vào nhiệt độ 24 2.4.1 Mục đích b-ớc tiến hành thÝ nghiƯm 2……………… 24 2.4.2 KÕt qu¶ thÝ nghiƯm 2……………………………………….… 24 2.4.3 Xư lÝ sè liƯu thÝ nghiƯm 2…………………………………… 26 2.5 NhËn xÐt thÝ nghiƯm…………………………………………… 27 2.5.1 -u ®iĨm…………………………………………………… 27 2.5.2 Hạn chế, khó khăn 28 2.5.3 Một số ®Ị xt……………………………………………… 29 2.6 KÕt ln ch-¬ng 2…………………………………………… 29 KÕt luận chung 31 Tài liệu tham khảo 32 Phụ lục Pl.1 Cài đặt ch-ơng trình CASSY Lab 33 Pl.1.1 Giới thiệu cài đặt 33 Pl.1.2 Chức số phím 35 Pl.2 Cài đặt thí ngiệm đo vận tốc âm 37 Pl.2.1 Cài đặt thông số 37 Pl.2.2 Cài đặt chế độ ghi 41 mở đầu Lý chọn đề tài Vật lí môn học thực nghiệm, từ trải nghiệm thực tế, qua quan sát, tới thí nghiệm t- logic nhà khoa học mà định luật, thuyết vật lí đà đ-ợc đời Mặt khác, đổi ph-ơng pháp dạy học phải theo h-ớng tích cực hóa hoạt động học sinh, đặt học sinh vào vị trí trung tâm, giúp em phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo Cho nên việc sử dụng thí nghiệm vật lí tiến trình dạy học cấp học, bậc học thiếu Việc tiến hành thí nghiệm vật lí giúp sinh viên rèn luyện thao tác kỹ thí nghiệm, đức tính ng-ời lao động xà hội kích thích khả sáng tạo sinh viên Bên cạnh lần tiếp xúc với thí nghiệm đại lần sinh viên đ-ợc tiếp cận với ứng dụng khoa học công nghệ dạy học Khi mà ngành giáo dục b-ớc vào công đổi mạnh mẽ nh- ngày việc đ-a ứng dụng khoa học kỹ thuật vào ch-ơng trình phổ thông ngày phổ biến Bëi vËy, sinh viªn vËt lÝ tiÕp cËn, sư dơng thành thạo thiết bị thí nghiệm đại cần thiết Những hiểu biết kĩ thí nghiệm hành trang quan trọng ng-ời giáo viên vật lí t-ơng lai Cho đến nay, ch-ơng trình đào tạo Khoa Vật Lí - Đại Học Vinh, Ban chủ nhiệm khoa thầy cô giáo khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viªn nghiªn cøu khoa häc víi rÊt nhiỊu mảng đề tài phong phú đa dạng Song, mảng thực nghiệm lại ch-a đ-ợc nhiều sinh viên quan tâm, khai thác, trình nghiên cứu đòi hỏi phải đầu t- nhiều thời gian, công sức gặp không khó khăn Chính thầy cô luôn động viên, cỗ vũ kêu gọi sinh viên tham gia đề tài thực nghiệm Những năm gần đây, Khoa Vật lí đà đ-ợc cung cấp số thiết bị thí nghiệm mới, nằm dự án mức B GD ĐH Các thí nghiệm có khả đáp ứng yêu cầu vỊ tÝnh gi¸o dơc, gi¸o d-ìng, ph¸t triĨn nh-ng ch-a đ-ợc đ-a vào sử dụng cho việc nghiên cứu, học tập sinh viên Một số thí nghiệm Xác định vận tốc truyền sóng âm không khí Bộ thí nghiệm có nhiều tính để khai thác: Ngoài mục đích xác định vận tốc truyền sóng âm không khí, khảo sát phụ thuộc tốc độ truyền vào nhiệt độ thí nghiệm đo vận tốc âm kỳ thi Olimpic Vật lí sinh viên toàn quốc vừa qua không thực đ-ợc Vì lí định chọn đề tài thực nghiệm với nội dung: xác định vận tốc truyền sóng âm không khí Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu sở lí thuyết xác định vận tốc truyền sóng âm, mối quan hệ vận tốc truyền âm vào nhiệt độ Dùng thí nghiệm để xác định vận tốc truyền sóng âm kiểm chứng mối quan hệ vận tốc truyền âm vào nhiệt độ Giả thuyết khoa học Nghiên cứu thành công thí nghiệm Xác định vận tốc truyền sóng âm không khí cung cấp tài liệu tham khảo cho bạn sinh viên sử dụng thí nghiệm Đối t-ợng nghiên cứu - Cơ sở lí thuyết liên quan đến sóng âm - Bộ thí nghiệm xác định vận tốc truyền sóng âm không khí Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu sở lí thuyết xác định vận tốc truyền sóng âm không khí nhiệt độ định - Tìm hiểu biểu thức mối liên hệ vận tốc nhiệt độ - Lắp ráp tiến hành thí nghiệm: + Thí nghiệm 1: Xác định vận tốc truyền sóng âm không khí nhiệt độ phòng + Thí nghiệm 2: Xác định vận tốc truyền sóng âm nhiệt độ khác - Tìm hiểu chức đồ họa phần mềm CASSY Lab để hiển thị mối quan hệ vận tốc truyền âm vào nhiệt độ - Nêu lên -u điểm, hạn chế h-ớng khắc phục thí nghiệm - Tìm hiểu cách sử dụng cài đặt thông số phần mềm CASSY Lab Ph-ơng pháp nghiên cứu - Nghiên cứu lí thuyết: đọc, tổng hợp tài liệu liên quan đến sóng âm - Nghiên cứu thực nghiệm: tiến hành thí nghiệm xác định vận tốc truyền sóng âm không khí nhiệt độ phòng vận tốc truyền sóng âm nhiệt độ khác Cấu trúc luận văn Luận văn bao gồm : Mở đầu Nội dung Ch-ơng Lý thuyết sóng âm Ch-ơng Thực hành Kết luận chung Phụ lục Nội dung CHƯƠNG I cở sở lí thuyết 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Định nghĩa sóng âm Theo nghĩa hẹp sóng âm sóng truyền môi tr-ờng rắn, lỏng, khí đến tai ta làm cho màng nhĩ dao động, gây cảm giác âm Về sau ng-ời ta mở rộng sóng âm cho tất sóng cơ, có gây cảm giác âm hay không Nh- vậy: Sóng âm sóng truyền môi tr-ờng rắn, lỏng khí Sóng âm có loại: sóng ngang vµ sãng däc + Sãng ngang: lµ sãng dao động phân tử môi tr-ờng vuông góc với ph-ơng truyền sóng + Sóng dọc: sóng dao động phân tử môi tr-ờng song song với ph-ơng truyền sóng Đối với chất rắn, sóng ngang sóng dọc truyền đ-ợc, chất lỏng chất khí có sóng ngang truyền đ-ợc Trong phạm vi đề tài ta quan tâm tới sóng âm (sóng dọc) truyền không khí 1.1.2 Các đặc tr-ng sóng âm - Biên độ: Biên độ A sóng biên độ dao động phần tư cđa m«i tr-êng cã sãng trun qua - Chu kì (hoặc tần số): Chu kì T sóng chu kì dao động phần tử môi tr-ờng có sóng truyền qua Đại l-ợng f đ-ợc gọi tần số sóng T - Tốc ®é trun sãng: Tèc ®é trun sãng v lµ tèc độ lan truyền dao động môi tr-ờng Đối với môi tr-ờng định tốc độ truyền sóng có giá trị không đổi Nó phụ thuộc vào nhiệt độ chất môi tr-ờng truyền sóng Vận tốc truyền âm chất rắn lớn chất lỏng, vận tốc truyền âm chất láng lín h¬n chÊt khÝ - VËn tèc nhãm sóng: vận tốc mà biên độ sóng di chuyển không gian Vận tốc nhóm đ-ợc cho bëi mèi liªn hƯ : vg   k  tần số góc sóng k số sóng hay độ lớn vectơ sóng Vận tốc nhóm sóng biểu diễn truyền l-ợng hay thông tin mang sóng - Vận tốc pha sóng: vận tốc mà pha sóng truyền không gian Vận tốc pha đ-ợc diễn đạt qua tần số góc vectơ sóng mối liªn hƯ : vp   k Khi  tØ lƯ thn víi k th× vËn tèc nhãm b»ng vËn tốc pha - B-ớc sóng: quÃng đ-ờng mà sóng truyền chu kì v.T v f - Năng l-ợng sóng: l-ợng dao động tất phần tử môi tr-ờng có sóng truyền qua 1.2 Cơ sở lí thuyết xác định tốc độ truyền âm Khi sóng âm truyền qua không khí làm cho phân tử không khí dao động quanh vị trí cân theo ph-ơng trùng với ph-ơng truyền sóng Ph-ơng trình sóng ph-ơng trình mô tả dao động phân tử môi tr-ờng, độ dịch chuyển u( x, y, z, t ) hàm tọa độ thời gian Hàm u hàm tuần hoàn phải thõa mÃn ph-ơng trình sóng :  2u  v u  2t (1) Trong toán tử Laplace v vận tốc truyền âm Trong hệ trục Đề vuông góc toán tử Laplace có dạng : 2 2   2x 2 y 2z (2) NÕu nghiên cứu sóng lan truyền theo ph-ơng (chẳng hạn ph-ơng x) ph-ơng trình (1) trë thµnh :  2u  u  v 2t 2x (3) Giải ph-ơng trình (3) Đặt: Ta cã: `   x  vt   x  vt (4) u u  u  u u     x  x  x   u u  u  u u    v(  ) t  t  t    2u  2u  2u  2u      2  x  2  2u  2u  2u  u  v (   )  2t Thay vào ph-ơng trình (3) ta nhận đ-ợc: 2u u u ( )0  1 ( )      u( , )   1 ( )d  ( )  u( , )   ( ) ( ) (5) Trong , hàm tùy ý liên tục khả vi lần Hay: u( x, t )   ( x  vt)  ( x  vt) (6) Nh- vËy nghiƯm cđa ph-ơng trình (3) dạng tổng hợp hai sóng cã h-íng lan trun ng-ỵc Trong tr-êng hỵp sãng âm lan truyền không khí dạng , phụ thuộc vào áp suất khối l-ợng riêng chÊt khÝ Tõ (6) ta nhËn thÊy v sÏ phô thuộc vào khối l-ợng riêng áp suất khí, thĨ theo c«ng thøc sau : v CP p CV Trong đó: p, lần l-ợt áp suất, khối l-ợng riêng chất khí (7) - Đây thí nghiệm có sử dụng thiết bị đại: Sensor- CASSY, phần mềm CASSY Lab, máy vi tính, giúp sinh viên làm quen sử dụng thành thạo - Phần mềm CASSY Lab có nhiều tính năng: Cho cài đặt thông số cần thiết với giá trị biến thiên tùy thuộc vào ng-ời tiÕn hµnh thÝ nghiƯm: vÝ dơ nh- bµi thÝ nghiệm đo vận tốc âm không khí ta cài đặt thông số: quÃng đ-ờng, nhiệt độ, thời gian, vận tốc Sau phần mềm tự động vẽ đồ thị, dạng đồ thị (hàm, ẩn) tùy chọn Phần mềm sử dụng với thí nghiệm khác, ví dụ: Đo từ tr-ờng trái đất, khảo sát phụ thuộc điện trở vào nhiệt độ - Sau cài đặt ch-ơng trình CASSY Lab b-ớc tiến hành thí nghiệm sau t-ơng đối đơn giản, không cần tốn nhiều công sức 2.5.2 Hạn chế, khó khăn - Do thí nghiệm ch-a đ-ợc vận hành, khai thác nên b-ớc đầu gặp nhiều khó khăn việc cài đặt, khôi phục lại thiết bị - Bộ thí nghiệm nhiều thiết bị, khó khăn trình vận chuyển - Giá thành đắt - Phải tiến hành thí nghiệm nhiều lần với quÃng đ-ờng khác khó xác định khoảng cách từ loa đến microphone, thời điểm bắt đầu phát xung âm - Đối với thí nghiệm khảo sát mối quan hệ phụ thuộc vận tốc nhiệt độ độ xác ch-a cao nguyên nhân sau : + Khi tăng nhiệt độ không khí ống bị ảnh h-ởng môi tr-ờng bên chênh lệch nhiệt độ hay đối l-u + Thời gian truyền có thêm thời gian trễ ta khó xác định đ-ợc xác vận tốc Do mà hệ số đoạn nhiệt xác định thực nghiệm t-ơng đối lớn so với lý thut 28 2.5.3 Mét sè ®Ị xt - Nh- đà nói khó xác định đ-ợc khoảng cánh từ loa đến microphone thời điểm bắt đầu phát xung ta không nên xác định vËn tèc theo c«ng thøc : v S t Víi S khoảng cách từ loa đến microphone t thời gian xung truyền quÃng đ-ờng S Mà ta nên tiến hành theo b-ớc thí nghiệm mà đà trình bày thí nghiệm 1, hạn chế đ-ợc sai số quÃng đ-ờng sai số cđa thêi gian trun Cơ thĨ nh- sau: + Khã xác định xác khoảng cách từ loa đến microphone, ta xác định xác hiệu quÃng đ-ờng S1 S + Khi kích hoạt loa, xung ph¸t bao giê cịng cã thêi gian trễ Do tiến hành thí nghiệm theo b-ớc mục 2.3.1 giúp ta hạn chế đ-ợc sai số hệ thống - Để ổn định nhiệt độ èng ë thÝ nghiƯm ta cã thĨ cho èng đo vận tốc âm vào ống khác mà ta giữ nhiệt độ mà mong muốn - Khi xác định vận tốc nhiệt độ ta nên tiến hành thí nghiệm nhiều lần khoảng nhiệt độ dao động nhỏ quanh giá trị nhiệt độ ta xét, sau xác định vận tốc trung bình 2.6 Kết luận ch-ơng Trong ch-ơng đà thực đ-ợc công việc sau: - Giới thiệu cụ thể thiết bị thí nghiệm, sơ đồ lắp ráp thí nghiệm, hình ảnh thực thí nghiệm - Tiến hành thí nghiệm xác định vận tốc truyền sóng âm không khí nhiệt độ phòng, đ-a bảng số liệu cụ thể chi tiết xử lí sai số - Tiến hành thí nghiệm xác định vận tốc truyền sóng âm không khí nhiệt độ khác nhau, đ-a bảng số liệu, xử lí đồ thị, kiểm tra lại mối quan hệ vận tốc truyền âm nhiệt độ thực nghiệm 29 - Nhận xét thí nghiệm: Nêu lên đ-ợc tính -u việt, khó khăn, hạn chế thí nghiệm, từ đ-a số đề xuất ph-ơng pháp đo, cải tiến thí nghiệm để tăng độ xác 30 Kết luận chung Luận văn đà đạt đ-ợc kết sau: - Tìm hiểu đ-ợc sở lí thuyết sóng âm, đ-a đ-ợc công thức xác định vận tốc truyền âm, mối liên hệ vận tốc truyền âm vào nhiệt độ, hệ số đoạn nhiệt - Giới thiệu cụ thể thiết bị thí nghiệm hình ảnh trực quan, sử dụng thành thạo thiết bị thí nghiệm lắp ráp thí nghiệm - Tiến hành thành công thí nghiệm: + Thí nghiệm1: Xác định vận tốc truyền sóng âm không khí nhiệt độ phòng + Thí nghiệm2: Xác định vận tốc truyền sóng âm nhiệt độ khác - Đ-a bảng số liệu thí nghiệm chi tiết, cụ thể, xử lí số liệu + Đối với thí nghiệm 1: Đà tìm đ-ợc giá trị vận tốc truyền sóng âm nhiệt độ phòng, với sai số nằm phạm vi cho phép + Đối với thí nghiệm 2: Kiểm tra đ-ợc mối quan hệ vận tốc truyền âm vào nhiệt độ thực nghiệm Xác định Đồng thời xác định đ-ợc số đoạn nhiệt không khí - Nêu lên đ-ợc -u điểm, hạn chế khó khăn thí nghiƯm Tõ ®ã ®-a mét sè ®Ị xt - Sử dụng thành thạo tiến hành thành công thí nghiệm vật lí - Nắm đ-ợc việc cài đặt, cách sử dụng phần mềm CASSY Lab Bên cạnh kết mà luận văn đà làm đ-ợc, tiếp tục khai thác thí nghiệm với loại khí khác để tìm vận tốc số đoạn nhiệt Tuy nhiên khuôn khổ khoá luận làm Song qua đây, mong có quan tâm nghiên cứu phát triển đề tài lên, để sớm hoàn thiện đ-ợc thí nghiệm hay đem vào đào tạo Hy vọng khoá luận tốt nghiệp tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn quan tâm tới thí nghiệm 31 Tài liệu tham kh¶o [1] david Halliday – Robert Resnick – Jearl Walker (2006), Cơ sở vật lí Tập II Nhà xuất giáo dục [2] Đại học Bách Khoa Hà Nội ViÖn VËt LÝ kÜ thuËt, ThÝ nghiÖm thùc tËp vËt lí đại c-ơng (2001) [3] Mạnh Tuấn Hùng (2000), Ph-ơng pháp toán lí, Đại học Vinh [4] Leybold (2004), File h-íng dÉn sư dơng phÇn mỊm CASSY_ PDF 524202 [5] Bài h-ớng dẫn thí nghiệm (2005), Đại học Vinh [6] www.vatlyvietnam.org 32 phụ lục Pl.1 Cài đặt ch-ơng trình CASSY Lab Pl.1.1 Giới thiệu cài đặt * Giới thiệu: CASSY Lab phần mềm hỗ trợ thí nghiệm vật lí, đ-ợc sử dụng nhiều thí nghiệm, ví dụ: Đo từ tr-ờng trái đất, khảo sát phụ thuộc điện trở vào nhiệt độ, xác định vận tốc truyền âm không khí CASSY Lab hỗ trợ nhiều loại CASSY-S (Sensor-CASSY, Power-CASSY, CASSY-Display) cổng USB (Windows 98 / 2000 phiên cao hơn) giao diện nối tiếp (Windows 95/NT phiên cao hơn) máy tính * Cài đặt phÇn mỊm B-íc 1: chän Start.exe /English / Install CASSY-S and CASSY Lab/ Forward/ Forware B-íc 2: nhËp name vµ mà kích hoạt phần mềm Name: Educational equipment victory company Code: uvip9mc5grwf433avy9pwbms Nếu không nhập mà kích hoạt phần mềm CASSY Lab chạy nh-ng bị hạn chế số tính dùng khoảng thêi gian 20 bi B-íc 3: Chän Install CASSY Lab/ OK Nh- đà hoàn tất cài đặt CASSY Lab Nh- đà nói trên, thí ngiệm CASSY Lab hỗ trợ cho CASSY-S, phạm vi khóa luận nghiên cứu hỗ trợ với Sensor-Cassy Do để tiến hành thí nghiệm ta cần kết nối giao diện SensorCassy với máy tÝnh Cơ thĨ nh- sau : Chän cỉng vµo cho Sensor-CASSY cách nhấn phím F5 General hộp thoại sau xuất : 33 , chọn Ta chọn đầu vào cho Sensor-CASSY cổng (COM1), cổng lại tắt Cụ thể nh- sau: Nh- việc kết nối Sensor- CASSY Lab đà hoàn tất 34 Pl 1.2 Chức số phím Sau đà kích hoạt đ-ợc CASSY Lab, để sử dụng đ-ợc phần mềm cách hiệu quả, ta cần biết đ-ợc chức số phím quan trọng th-ờng đ-ợc sử dụng 35 TT Tên gọi Nút trái chuột Cài đặt Kích hoạt sửa đổi Kích hoạt sửa đổi Sensor-CASSY thông số sẵn thông số sẵn có có phần Nút phải chuột mềm phần mềm CASSY CASSY Lab Nút tốc độ Lab Mở đóng thông số Thiết lập thông số hiển thị Hiển thị Di chuyển ranh giới Thiết lập thông số hình Tên hiển thị Bảng Chỉnh sửa giá trị đo Thiết lập hiển thị thuộc tính bảng, ví dụ: Kích th-ớc bảng, xóa đo l-ờng đồng loạt Biểu đồ Cài đặt giá trị biểu đồ Ngoài tính khác: Chọn dạng đồ thị, kẻ ô, kẻ đ-ờng nối, Fit ®å thÞ Th-íc tØ lƯ Di chun th-íc tØ lệ Cài dặt max, cho lên hay xuống d-ới th-ớc tỉ lệ theo phạm vi đo mong muốn KÝ hiƯu trơc Chän kÝ hiƯu cho th-íc ThiÕt lËp th«ng sè tØ lƯ Ranh giíi Di chun ranh giới bảng biểu đồ 36 F4 Nhấn phím lần xóa kết đo l-ờng giữ lại cài đặt Nhấn phím hai lần xóa đo l-ờng với tất cài đặt ban đầu F3 Mở loạt phép đo tr-ớc F2 Vẫn giừ nguyên thiết lập cũ để tiến hành phép đo Bên cạnh có chức l-u lại kết vừa tiến hành F9 Bắt đầu dừng lại phép đo Ngoài ra, bạn ngừng đo l-ờng cách thiết lập thời gian đo F5 Thay đổi thiết lập hµnh (vÝ dơ CASSY, tham sè / Formula / FFT, Display, ) Chức phải đ-ợc kích hoạt hai lần cho thông số đo F6 Bật / tắt hiển thị lớn thông tin trạng thái trực tuyến tắt F1 Mở tập tin giúp đỡ F7 Đóng tất hiển thị mở lại chúng Pl.2 Cài đặt thí nghiệm xác định vận tốc truyền âm không khí Sau đà cài đặt CASSY-Lab giao diện với Sensor-CASSY, công việc liên quan đến thí nghiệm Xác định vận tốc truyền âm không khí là: cài đặt thông số chọn chế độ ghi Pl.2.1 Cài đặt thông số B-ớc 1: Cài đặt nhiệt độ (nếu cần), thời gian, kích hoạt phát xung loa 37 Nhiệt độ chế độ phát xung loa đ-ợc kết nối trực tiếp với SensorCASSY, phần mềm CASSY Lab tự động nhận tín hiệu Thời gian đo thông số có sẵn phần mềm CASSY Lab Bởi ta khai báo trực tiếp thông số trên Sensor Cụ thể: Nhấn F5/ CASSY hộp thoại sau: - Khai báo nhiệt độ Nhấn chuột trái vào hai nút ô ( vị trí hộp nhiệt độ Sensor-CASSY) cài đặt giới hạn nhiệt độ đóng lại Cụ thể nhsau: 38 - TiÕp tơc khai b¸o thêi gian NhÊn cht tr¸i vào nút ô đầu chọn nh- sau: sau đóng lại - Kích hoạt phát xung loa Nhấn vào nút ô cuối Sensor sau đóng lại B-ớc 2: Cài đặt quÃng đ-ờng vận tốc Nhấn F5/ Parameter/Formula/FFT hộp thoại sau: 39 - Khai báo quÃng đ-ờng Do quÃng đ-ờng số, ta nhấp chuột vào Parameter điền đầy đủ thông tin nh-: đơn vị (Unit), giới hạn (fromto), giới hạn sau dấu chấm thập phân (Decimal Pleaces), ký hiƯu (Symbol) Cơ thĨ: - Khai b¸o vËn tèc Tiếp tục nhập vận tốc, nh-ng có điều khác biệt vận tốc hàm ta phải nhập hàm thĨ cho nã Cơ thĨ nh- sau: 40 Pl.2.2 Cài đặt chế độ ghi Khi thực phép đo ta tùy chọn cách ghi kết quả: Hoặc ghi tự động, ghi tay, nối thêm phép đo, cách chọn: F5/Display Measuring Parameters Lúc xuất hộp thoại sau: Automatic Recording: Ghi tù ®éng Manual Recording: Ghi b»ng tay Append New Meas: Nối thêm phép đo Với thí nghiệm ta chän c¸ch ghi b»ng tay (Manual Recording) Nh- vËy: Với thông số đà cài đặt nh- ta tiến hành đ-ợc thí nghiệm theo b-ớc đà trình bày ch-ơng L-u ý: Khi cần xác định dạng đ-ờng thẳng gần ®iĨm thùc nghiƯm nhÊt thi ta sư dơng lƯch Fit theo dạng đ-ờng thẳng nh- sau: Đ-a chuột vào vùng biểu đồ/ Nhấn chuột phải/ Fit Function/Best-fit StraightLine 41 Sau nhấn chuột trái vào điểm đầu đồ thị / Di chuột qua tất điểm thực nghiệm/Nhấn chuột trái Khi xuất đ-ờng thẳng cần tìm 42 ... thí nghiệm Xác định vận tốc truyền sóng âm không khí Bộ thí nghiệm có nhiều tính để khai thác: Ngoài mục đích xác định vận tốc truyền sóng âm không khí, khảo sát phụ thuộc tốc độ truyền vào... hệ vận tốc truyền âm vào nhiệt độ, đồng thời đ-a công thức xác định hệ số đoạn nhiệt khí CHƯƠNG II THí nghiệm xác định vận tốc truyền sóng âm không khí 2.1 Mục đích thí nghiệm - Xác định vận tốc. .. niệm 1.1.1 Định nghĩa sóng âm 1.1.2 Các đặc tr-ng sóng âm 1.2 Cơ sở lí thuyết xác định tốc độ truyền âm 1.3 Kết luận ch-ơng Ch-ơng II Thí nghiệm xác định vận tốc truyền sóng âm không khí 2.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định vận tốc truyền sóng âm trong không khí , Xác định vận tốc truyền sóng âm trong không khí