0

Đánh giá chất lượng dịch vụ chuyển phát nhanh tại bưu điện huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế

114 1 0
  • Đánh giá chất lượng dịch vụ chuyển phát nhanh tại bưu điện huyện phú vang  tỉnh thừa thiên huế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 23:42

LỜ I CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằ ng số liệ u kế t nghiên u luậ n văn trung thự c chư a sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị Tôi xin cam đoan rằ ng mọ i giúp đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn đư ợ c m n thơng tin trích dẫ n luậ n văn đư ợ c rõ nguồ n gố c Nế u phát hiệ n có bấ t kỳ gian lậ n nào, tơi xin hồn tồn chị u trách nhiệ m trư c Hộ i đồ ng kế t luậ n văn củ a Huế , ngày 01 tháng 06 năm 2020 Ngư i cam đoan Châu Thị Hoài Phư ng i
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá chất lượng dịch vụ chuyển phát nhanh tại bưu điện huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế , Đánh giá chất lượng dịch vụ chuyển phát nhanh tại bưu điện huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế