0

On tap Chuong II Goc

10 0 0
  • On tap Chuong II Goc

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 20:26

Bài 1: Mỗi hình sau ứng với những kiến thức nào đã häc?. Nöa mÆt ph¼ng bê a.1[r] (1)BĐTD: CHƯƠNG II: GÓC (2) Bài 1: Mỗi hình sau ứng với kiến thức nào đã häc? a x x *M O  Nöa mÆt ph¼ng bê a x x y O   tOy  1800 xOt   tOy  900 xOt Gãc bÑt  Gãc tï xOy x  xOy 1800 10 A t y O O Hai gãc kÒ bï Hai gãc phô O y O Gãc vu«ng  xOy 900 t y x y O x y Gãc nhän xOy vµ ®iÓm M n»m  gãc xOy t y Tia Ot là ph©n  gi¸c cña gãc xOy O R C B Tam gi¸c ABC §êng trßn ( O,R) (3) 15 10 11 12 13 14 Bài 2: Bài tập trắc nghiệm Câu 1: Hãy chọn câu trả lời đúng ? (15s) Gãc 650 vµ gãc nµo sau ®©y lµ hai gãc phô nhau? A 1150 B 250 C 350 D 450 §¸p ¸n: B) 250 ( Tổng số đo hai góc phụ 900) (4) 15 10 11 12 13 14 Câu 2: Hãy chọn câu trả lời đúng? (15s)    xOz Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, ta có xOy Khi đó: A Tia Ox n»m gi÷a hai tia Oy vµ OZ B Tia Oy n»m gi÷a hai tia Ox vµ Oz C Tia Oz n»m gi÷a hai tia Ox vµ Oy    yOz xOz D xOy §¸p ¸n: B vµ D (5) 15 10 11 12 13 14 Câu 3: Hãy chọn câu trả lời đúng? Cho h×nh vÏ, biÕt: xOy = 1300 Ot lµ tia ph©n gi¸c cña gãc xOy (15s) y t Sè ®o gãc xOt lµ: x’ A) 500 B) 650 C) 90 D) 1150 O §¸p ¸n: B) 650 Vì tia Ot là phân giác góc xOt nên 130  tOy   xOy  xOt  650 2 x (6) 15 10 11 12 13 14 Câu 4: Hãy chọn câu trả lời đúng? (15s) y Cho h×nh vÏ, biÕt: xOy = 1300 Sè ®o gãc x'Oy lµ: 1300 A) 500 §¸p ¸n: A) 500 B) 650 C) 90 D) 1150 x ' Oy x’  xOy và Nên  xOy  yOx ' 1800 là hai góc kề bù O x (7) Bài 3: Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa Ox, vẽ hai tia Ox, Oz   cho: xOy 1200 600 và xOz a) Chứng tỏ tia Ot là tia phân giác góc xOz? b) Vẽ tia Ot là phân giác góc yOz Chứng tỏ góc xOt là góc vuông? t z y 1200 O 600 x (8) b) Chứng minh góc xOt là góc vuông?  900 xOt   xOy  yOt  xOt tia Ot nằm tia Oy, Oz (2) Trên cùng nửa mặt phẳng chứa tia Oy, có 600 yOt yOt  300 yOt  yOz (1) Tia Ot là phân giác góc yOz (9) Hướngưdẫnưhọcưởưnhà: - ễn lại kiến thức đã học - Xem lại lời giải các bài đã làm, - Lµm bµi tËp: 34; 35; 37 (SGK/87) 31; 32 (SBT/58) *Lưu ý: Cần có lý luận và biểu thức tính trình bày lời giải - TiÕt sau chuÈn bÞ kiÓm tra 45 phót (mang compa, thíc ®o gãc) (10) yOt 300 Vì tia Ot là phân giác góc yOz nên yOt  0   yOt  yOz (30  60 ) Trên cùng nửa mặt phẳng chứa tia Oy, có  tia Ot nằm tia Oy và Oz     xOy  yOt  xOt Thay số được:  600  300 900 xOt Vậy góc xOt là góc vuông (11)
- Xem thêm -

Xem thêm: On tap Chuong II Goc, On tap Chuong II Goc