0

“Một số bài tập nhằm nâng cao thành tích môn bóng bàn của học sinh lớp 5 trường Tiểu học châu Hoàn năm học 2019 2020”

28 0 0
  • “Một số bài tập nhằm nâng cao thành tích môn bóng bàn của học sinh lớp 5 trường Tiểu học châu Hoàn năm học 2019  2020”

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 16:41

Giáo dục thể chất là một mặt của giáo dục toàn diện, đồng thời là một bộ phận không thể tách rời của sự nghiệp giáo dục của Đảng và Nhà nước ta. Sự nghiệp giáo dục nói chung và giáo dục thể chất nói riêng đã góp phần hết sức quan trọng trong việc đào tạo thế hệ trẻ phát triển toàn diện, hoàn thiện về nhân cách, trí tuệ và thể chất để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, giữ vững và tăng cường an ninh quốc phòng. PHÒNG GIÁO DỤC $ ĐÀO TẠO HUYỆN CHƯ PĂH TRƯỜNG TIỂU HỌC IAKA ĐỀ TÀI MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM NÂNG CAO THÀNH TÍCH MƠN BĨNG BÀN CỦA HỌC SINH LỚP TRƯỜNG TIỂU HỌC IAKA NĂM HỌC 2019 – 2020 Giáo viên: Lưu Văn Thúc Năm học: 2019 - 2020 MỤC LỤC Trang Mục Lục DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài 1.3 Đối tượng nghiên cứu .4 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận 1.4.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn .4 1.4.3 Nhóm phương pháp thống kê tốn học 1.5 Giới hạn đề tài NỘI DUNG 2.1 Cơ sở lí luận vấn đề 2.2 Thực trạng vấn đề nghiên cứu 2.3 Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề .7 2.3.1 Mục tiêu giải pháp .7 2.3.2 Nội dung hình thức giải pháp 2.3.3 Mối quan hệ giải pháp, biện pháp 20 2.4 Kết đạt được, giá trị khoa học, phạm vi nghiên cứu hiệu ứng dụng 20 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận 24 3.2 Kiến nghị 24 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Lý chọn đề tài Giáo dục thể chất mặt giáo dục toàn diện, đồng thời phận tách rời nghiệp giáo dục Đảng Nhà nước ta Sự nghiệp giáo dục nói chung giáo dục thể chất nói riêng góp phần quan trọng việc đào tạo hệ trẻ phát triển toàn diện, hoàn thiện nhân cách, trí tuệ thể chất để phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước, giữ vững tăng cường an ninh quốc phòng Thể dục thể thao có tầm quan trọng việc xây dựng bảo vệ Tổ quốc, thể rõ tư tưởng việc làm Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Người dạy: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng Nước nhà, gây đời sống mới, việc cần đến sức khỏe thành công” Chỉ thị số 36 – CT/TW ngày 24 tháng 03 năm 1994 ban chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam công tác Thể dục thể thao giai đoạn khẳng định phương hướng “Phát triển thể dục thể thao phận quan trọng sách phát triển kinh tế - xã hội Đảng Nhà nước nhằm bồi dưỡng phát huy nhân tố người; công tác thể dục thể thao phải góp phần tích cực nâng cao sức khoẻ, thể lực; giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống lành mạnh; làm phong phú đời sống văn hoá, tinh thần nhân dân; nâng cao suất lao động xã hội sức chiến đấu lực lượng vũ trang” Mơn bóng bàn mơn thể thao đưa vào thi đấu thức kỳ thi học sinh giỏi; Các kỳ Đại hội thể dục thể thao, Seagame, Olympic trở thành môn thể thao phù hợp với nhiều lứa tuổi nhiều người yêu thích, đặc biệt lứa tuổi học sinh Là giáo viên dạy môn thể dục mà thân tơi u thích tập luyện mơn bóng bàn từ hồi cịn nhỏ điều kiện gia đình nên tơi khơng theo học cách mà phải tự nghiên cứu tập luyện học Đại học thể dục thể thao học động tác bản… Bây trở thành giáo viên thể dục, với kinh nghiệm tự học với kiến thức trang bị trường Đại học, mong muốn có nhiều hệ học sinh u thích mơn bóng bàn tập luyện với tập kỹ thuật chuẩn từ ngày đầu theo học mà không cảm thấy chán nản Từ mong muốn trên, định lựa chọn đề tài: “Một số tập nhằm nâng cao thành tích mơn bóng bàn học sinh lớp trường Tiểu học châu Hoàn năm học 2019 - 2020” 1.2 Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài - Mục tiêu: Giúp học sinh nhanh chóng hình thành kỹ thuật líp bóng thuận tay, trái tay giật bóng cầu vồng thuận tay, trái tay chuẩn bóng bàn - Nhiệm vụ: Tạo sở tảng vững cho học sinh thường xuyên tập luyện thể dục thể thao nhằm nâng cao kỹ thuật, chiến thuật, thể lực tâm lý thi đấu để nâng cao thành tích chung thơng qua tập luyện số tập kỹ thuật mơn bóng bàn 1.3 Đối tượng nghiên cứu Học sinh khối trường Tiểu học IaKa.Trong chọn 20 em lớp 5A lớp thực nghiệm, 20 em lớp 5B lớp đối chứng 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Trên sở nhận xét thực trạng học sinh học bóng bàn trường Tiểu học IaKa, góp ý đồng nghiệp với tích lũy từ thân tổng hợp tài liệu nghiên cứu liên quan đến nội dung đề tài Nhằm mục đích tìm hiểu sở lý luận tổng hợp tất tài liệu cần thiết để đưa phương hướng giải đề tài 1.4.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục Qua nhiều năm tập luyện, thi đấu, huấn luyện, tích lũy số kinh nghiệm trình giảng dạy động tác… Từ có tập hiệu cho học sinh - Phương pháp làm mẫu Bất kỳ kỹ thuật muốn truyền đạt đến học sinh, học mơn bóng bàn cần đến làm mẫu giáo viên, động tác làm mẫu phải chuẩn, đẹp tạo hứng thú cho học sinh luyện tập - Phương pháp đàm thoại Thường xuyên trao đổi với em vấn đề nảy sinh tập luyện sau buổi giao lưu, thi đấu - Phương pháp trải nghiệm thực tế thi đấu Bằng việc cho em thi đấu thường xuyên với với bạn khác để từ tìm điểm mạnh để phát triển, điểm yếu em tìm cách khắc phục 1.4.3 Nhóm phương pháp thống kê tốn học Để giải nhiệm vụ cách xác hồn thiện tơi sử dụng phương pháp thống kê toán học để rút kết cụ thể từ có sở đánh giá hiệu tập 1.5 Giới hạn đề tài Học sinh trường Tiểu học IaKa năm học 2019 – 2020 đề tài nghiên cứu đến kỹ thuật líp bóng thuận tay, trái tay, giật bóng thuận tay, trái tay cấp độ học sinh trung học sở, nhiều kỹ thuật chưa nghiên cứu khác như: giao bóng, cắt bóng, đập bóng, đẩy bóng… tiếp tục nghiên cứu thời gian tới NỘI DUNG 2.1 Cơ sở lí luận vấn đề Nghị Trung Ương II khóa VII nghị Trung Ương II khóa VIII tháng 12/1996 việc đổi phương pháp dạy học với mục đích: Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh: - Bồi dưỡng phương pháp tự học, tự sáng tạo - Rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn - Tác động đến tình cảm đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh Để góp phần thực mục tiêu “Đào tạo học sinh thành người động, độc lập, sáng tạo tiếp thu tri thức khoa học, kĩ thuật đại, biết vận dụng tìm giải pháp hợp lí cho vấn đề sống thân xã hội” Bộ môn thể dục môn khác trường Tiểu học cố gắng đổi phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh Bóng bàn mơn thể thao vừa cá nhân vừa đồng đội, thi đấu đối kháng gián tiếp không va chạm thân thể trực tiếp có bàn lưới ngăn cách, hoạt động thi đấu bóng bàn theo hướng toàn diện nhanh - mạnh - bền - dẻo - khéo léo - biến hoá 2.2 Thực trạng vấn đề Trong mơn bóng bàn động tác líp bóng động tác thường tập luyện sau thực tốt bắt đầu buổi tập, lần thi đấu thực kỹ thuật Kỹ thuật líp bóng sau phát triển lên thành kỹ thuật giật bóng Mà kỹ thuật giật bóng bóng bàn kỹ thuật chủ yếu để dành phần thắng bóng bàn đại ngày Với kỹ thuật líp bóng bàn, trước tơi dạy líp bóng theo cách mà huấn luyện viên khác dạy Với cách với thời gian dài hình thành động tác, nhiên phải có giám sát huấn luyện viên thường xuyên khơng dẫn đến sai lầm dẫn đến sai động tác Mà sai động tác khó cho việc thực hiệu đường bóng, mà có muốn sửa lại nhiều thời gian Mơn bóng bàn mơn mà người tập cảm thấy khó tập luyện buổi ban đầu, muốn đánh bóng khơng theo ý mình, khơng biết kỹ thuật líp bóng biết líp bóng bên thuận tay Để giúp người tập chơi người biết chơi kỹ thuật chưa chuẩn, nhanh chóng thực kỹ thuật líp bóng thuận tay, trái tay giật bóng thuận tay, trái tay cách tốt Vì lý mà tơi đưa tập để phần hỗ trợ giáo viên, người chơi có tập thiết thực hữu ích đảm nhận huấn luyện, tập luyện mơn bóng bàn để nâng cao thành tích mơn thể thao 2.3 Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề 2.3.1 Mục tiêu giải pháp Rút ngắn thời gian mà bảo đảm kỹ thuật cần thiết kỹ thuật líp bóng, giật bóng Từ hình thành chiến thuật thi đấu để hoàn thiện thể lực, chiến thuật bóng bàn để đạt thành tích cao lần thi đấu 2.3.2 Nội dung cách thức thực giải pháp - Thực kỹ thuật líp bóng vào bánh xe líp bóng bàn Líp bóng thuận tay: Líp bóng kỹ thuật công, đồng thời đánh q độ tạo hội để dứt điểm Líp bóng đảm bảo độ sác, đánh bóng độ tay linh hoạt dễ điều khiển điểm rơi Líp bóng thuận tay dùng để đối phó với bóng xốy lên xốy xuống, đánh tạo bóng xốy lên Qua tìm hiểu nghiên cứu tơi cho em tập kỹ thuật líp bóng với bánh xe đạp, động tác khơng khác với động tác kỹ thuật động tác líp bóng thơng thường: Bánh xe đạp dụng cụ tận dụng từ xe đạp bị hỏng số phận phần bánh trước quay Ta lấy nguyên phần bánh trước lật ngược lại đem hàn với chân đế vành bánh xe công nông cho chiều cao từ mặt đất đến phần tâm bánh xe cao khoảng 76 cm (bằng chiều cao bàn bóng bàn) - Thực tập líp bóng thuận tay + Giai đoạn (chuẩn bị) Chân trái đứng trước, chân phải đứng sau (với người thuận tay phải), đứng cách bàn từ 30 – 40 cm (cách bánh xe 20 – 30 cm), khoảng cách hai chân rộng vai, hai đầu gối khuỵu trọng tâm dồn vào chân phải Tay duỗi tự nhiên, cánh tay với cẳng tay hợp với góc khoảng 45 độ, cổ tay, cẳng tay hợp với thành đường thẳng, cánh tay với cẳng tay hợp với góc khoảng 140 – 145 độ Thân cúi, người nghiêng sang phải góc khoảng 45 độ so với đường biên ngang cuối bàn (bánh xe), vai phải thấp vai trái Vợt để cách hông khoảng 40 cm, đầu vợt chúc xuống, mặt vợt nghiêng phía trước hợp với phương thẳng đứng bàn (bánh xe) góc 60 độ (hình 1) Hình a Hình b Hình 1: Giai đoạn chuẩn bị líp phải (Hình a – tập bàn; hình b tập với bánh xe) - Giai đoạn (đánh bóng) Khi bóng đối phương đánh sang chạm bàn nẩy lên, cổ tay, cẳng tay cầm vợt dùng sức lăng vợt theo phương từ lên trước sang trái Điểm tiếp xúc vợt bóng phần nửa bóng Thời điểm đánh bóng phía bên trước mặt chút thời điểm nảy cao bóng tương ứng giai đoạn ba đường vịng cung bóng bay (phía bánh xe) Khi vợt chạm bóng cổ tay miết mạnh vợt vào bóng cẳng tay gấp nhanh vượt qua bóng, vợt chuyển động theo đường vòng cung phối hợp với sức thân tạo vịng cung đánh bóng qua lưới (hình 2) Hình a Hình b Hình 2: Giai đoạn đánh bóng líp phải (Hình a – tập bàn; hình b tập với bánh xe) + Giai đoạn (kết thúc) Theo quán tính trọng tâm chuyển từ chân phải sang chân trái, vợt theo quán tính chậm dần, mắt nhìn theo bóng kết thúc vợt phía trước mặt ngang tầm mắt bên trái, sau nhanh chóng trở tư ban đầu để đánh (hình 3) Hình a Hình b Hình 3: Giai đoạn kết thúc líp phải thuận tay (Hình a – tập bàn; hình b tập với bánh xe) Ở tập với bánh xe đạp giai đoạn tương tự giai đoạn khác líp bóng Tuy nhiên ta tập với bánh xe động tác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, điểm bật không sợ đánh vợt xuống (đánh vợt xuống dẫn đến đánh sai kỹ thuật) mà người tập dễ dàng tập luyện, từ rút ngắn thời gian tập luyện mà đảm bảo kỹ thuật động tác theo yêu cầu (hình 3b) Số lượng thời gian luyện tập 10 bàn lực bật mạnh có sức cơng kích lớn Trong thi đấu vừa chủ động cơng kích lại vừa sử dụng kỹ thuật độ từ giằng co bị động sang cơng (hình7) Hình 7: (động tác giật bóng) Giật bóng đánh trả cách chắn bóng thấp bóng xốy xuống, so với cơng nhanh có nhiều thời để phát động cơng Giật bóng trình độ cao đối phó với cơng nhanh, cắt bóng loại cách đánh khác có hiệu tương đối lớn Căn vào khác vị trí đánh bóng, kỹ thuật giật bóng phân chia thành: giật vồng trái tay, giật vồng thuận tay, né người giật vồng Căn vào khác phương pháp đánh bóng độ cao đường cầu vồng phân chia thành: giật vồng xốy mạnh (cịn gọi bóng vồng cao) giật vồng giật xung Trong đề tài nghiên cứu đến kỹ thuật giật vồng thuận tay, giật vồng trái tay - Kỹ thuật giật vồng thuận tay Thực kỹ thuật động tác: 14 + Giai đoạn (chuẩn bị) Đứng vị trí cách bàn 40 – 60 cm (bánh xe khoảng 40cm), chân trái đứng trước, trọng tâm thể đặt lên chân phải, hai gối co, hóp bụng ngực, thân người xoay sang phải, vai phải hạ thấp, tay phải co tự nhiên, cẳng tay đưa sau hạ thấp, đưa vợt xuống phía sau bên phải thân, đồng thời xoay làm cho mặt vợt nghiêng trước Đợi bóng bật lên thời điểm cao dùng lực cánh tay, cẳng tay làm vung vợt lên phía trước đón bóng, lúc với xoay thân sang bên trái (hình: 8) Hình a Hình b Hình: Tư chuẩn bị giật bóng (Hình a – tập bàn; hình b tập với bánh xe) + Giai đoạn (Đánh bóng) Ở thời điểm bóng bật bàn xuống (giai đoạn – 4), dùng mặt vợt nghiêng trước đánh vào phần lệch bóng (phần – ngang bánh xe) Trong giây lát vợt đánh vào bóng mũi bàn chân phải đạp đất, lườn háng bên phải xoay sang bên trái để trợ lực Cẳng tay với kéo theo cánh tay phát lực đưa vợt ma sát vào bóng theo hướng lên trước 15 sang trái Cần phải sử dụng đầy đủ sức mạnh cổ tay làm cho bóng xốy lên mạnh mẽ (hình 9) Hình a Hình b Hình: Giai đoạn tiếp xúc bóng (Hình a – tập bàn; hình b tập với bánh xe) + Giai đoạn (kết thúc) Sau đánh bóng, cánh tay vung vợt theo đà trước lên sang trái nhanh chóng trở tư chuẩn bị ban đầu Trong trình thực kỹ thuật động tác, trọng tâm thể chuyển từ chân phải sang chân trái (Hình 10) Hình a Hình b Hình: 10 giai đoạn kết thúc (Hình a – tập bàn; hình b tập với bánh xe) 16 Số lượng thời gian luyện tập + Sau xem giáo viên làm mẫu động tác, em vào thực với bánh xe, thời gian thực lượt từ đến phút sau thực với bóng bàn (có người cầm bóng) + Những ngày đầu tập từ đến lượt, sau giảm dần số lượt giật bóng với bánh xe kỹ thuật giật thực kỹ thuật dần chuyển sang giật nhiều bàn Cách thực hiện: Đối với tập với bánh xe này, giáo viên cần cho học sinh thực sau thực đầy đủ bước khởi động Thời gian thực buổi động tác giai đoạn đầu từ đến 10 phút (nhưng chia nhỏ từ – phút với bánh xe vào thực kỹ thuật với bóng bàn với giáo viên) Thực liên tục đến buổi đầu sau tùy vào khả trình độ em mà giáo viên cần có tập riêng phù hợp cho em Trong cho em thực kỹ thuật với bánh xe tập có bóng bàn giáo viên cần quan sát nhắc người tập yêu cầu động tác, cho người tập thấy động tác từ ngắn gọn được, tốt… để khuyến khích người tập tập theo có lời nói để người tập thấy chưa đạt chưa được, cao hơn, thấp xuống… để người tập tự chỉnh sửa - Kỹ thuật giật vồng trái tay + Giai đoạn (chuẩn bị) Đứng bên trái bàn thân người cách bàn 50 - 60 cm (cách bánh xe 30 – 40 cm), chân phải đứng trước đứng song song (Người thuận tay trái ngược lại), khoảng cách hai chân rộng vai, đầu gối khụyu xuống, trọng tâm hạ thấp dồn vào hai chân Góc độ người lúc người bàn thành góc 40 – 45 độ, góc độ cẳng tay cánh tay khoảng 120 – 130 độ, vợt để bên đùi trái (Người thuận tay trái ngược lại) hình 11 17 Hình a Hình b Hình: 11 giai đoạn chuẩn bị giật bóng (Hình a – tập bàn; hình b tập với bánh xe) + Giai đoạn (đánh bóng) Khi bóng đối phương đánh sang giai đoạn – đường vịng cung vợt nhanh chóng lăng từ sau trước, lên trên, sang phải Điểm tiếp súc bóng, cấu động tác duỗi cẳng tay tiếp xúc bóng cổ tay miết nhiều vào bóng để tăng lực ma sát tạo thành vòng cung qua lưới Vợt lăng đến đâu, trọng tâm thể chuyển dịch tương ứng để phối hợp lực cách đồng (hình 12) Hình a Hình b 18 Hình: 12 giai đoạn chuẩn đánh bóng (Hình a – tập bàn; hình b tập với bánh xe) + Giai đoạn (kết thúc) Khi tiếp xúc bóng xong, vợt theo qn tính chuyển động chậm dần kết thúc ngang đuôi mắt phải (người đánh tay trái ngược lại), trọng tâm thể chuyển dịch sang chân phải Đánh bóng xong nhanh chóng chuyển tư chuẩn bị (hình 13) Hình a Hình b Hình: 13 giai đoạn kết thúc (Hình a – tập bàn; hình b tập với bánh xe) Số lượng thời gian luyện tập + Sau xem giáo viên làm mẫu động tác, em vào thực với bánh xe, thời gian thực lượt từ đến phút sau thực với bóng bàn (có người cầm bóng) + Những ngày đầu tập từ đến lượt, sau giảm dần số lượt giật bóng với bánh xe kỹ thuật giật thực kỹ thuật dần chuyển sang giật nhiều bàn 2.3.3 Mối quan hệ giải pháp, biện pháp - Đối với buổi tập người phụ trách hay người huấn luyện cần chuẩn bị đầy đủ dụng cụ thiết bị hỗ trợ cần thiết cho buổi tập ví dụ như: bánh xe, vợt cũ ,đồng hồ… 19 - Với buổi ban đầu người huấn luyện cần phải thực tập làm mẫu, phân tích giảng giải cho người tập xem đoạn video, clip giải đấu có nội dung cần huấn luyện ngày hơm cho người tập xem để người tập hiểu rõ mục đích tập mà thực hiện… buổi sau cần nối rõ nhấn mạnh mục đích điểm mạnh để phát huy, chỗ sai sót người tập để người tập tự điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu tập 2.4 Kết đạt được, giá trị khoa học, phạm vi nghiên cứu hiệu ứng dụng Nhóm đối chứng lớp 5B, nhóm thực nghiệm lớp 5A - Kết đạt được: + Trước sử dụng tập bổ trợ tơi cho kiểm tra số lần líp bóng giật bóng hai lớp 5A 5B gần tương đồng Lớp 5A TT Số lần Họ tên Líp Giật Rơ Châm Su A Trương Thị Lan Anh Phạm Ngọc Ánh 4 Nguyễn Viết Thành Đạt 5 Võ Trung Hậu Rơ Châm Hiên 7 Nguyễn Bảo Hoàng Rơ Châm Kha Phạm Thế Lực 10 Phạm Thị Bích Thảo 11 Hồ Thị Ánh Huyền 6 12 Bùi Văn Thương 10 13 Nguyễn Đình Quân 14 Phạm Thị Bích Thảo 15 Nguyễn Văn Tuấn 20 16 Rơ Châm Sở 17 Võ Thị Huệ 18 Lê Đình Văn 19 Hoàng Bach Tuyết 20 Cao Bá Ngọc Lớp 5B TT Số lần Họ tên Líp Giật Rơ Châm Biên 10 Rơ Châm Bin 10 Rơ Châm Chiến 10 A Rơ Chuyên 11 Siu Hồ 12 6 Rơ Châm Kim 10 Rơ Châm Ngư 11 8 Rơ Châm Nguyn 10 Rơ Châm Nhuyn 12 10 Rơ Châm Nuên 12 11 Rơ Châm Phanh 13 12 Rơ Châm Phú 11 13 Rơ Châm Phúc 11 10 14 Rơ Châm Quyền 10 10 15 Rơ Châm Sa 12 16 Siu Tuyến 11 17 Rơ Châm Xưa 11 18 Rơ Châm Xuê 10 19 Rơ Châm Tân 11 20 Ksor YôSuê 10 + Sau tập luyện với tập bổ trợ kỹ thuật líp bóng, giật bóng bánh xe lớp 5A em có tiến rõ rệt thể sau: 21 Lớp 5A lớp thực nghiệm (sử dụng tập bổ trợ) Lớp 5A TT Số lần Họ tên Líp Giật Rơ Châm Su A 16 13 Trương Thị Lan Anh 15 14 Phạm Ngọc Ánh 12 16 Nguyễn Viết Thành Đạt 15 14 Võ Trung Hậu 19 15 Rơ Châm Hiên 17 16 Nguyễn Bảo Hoàng 18 18 Rơ Châm Kha 16 13 Phạm Thế Lực 14 16 10 Phạm Thị Bích Thảo 20 14 11 Hồ Thị Ánh Huyền 15 12 12 Bùi Văn Thương 16 16 13 Nguyễn Đình Quân 14 15 14 Phạm Thị Bích Thảo 17 14 15 Nguyễn Văn Tuấn 16 16 16 Rơ Châm Sở 14 14 17 Võ Thị Huệ 16 13 18 Lê Đình Văn 16 17 19 Hoàng Bạch Tuyết 14 15 20 Cao Bá Ngọc 15 13 Lớp 5B lớp đối chứng (lớp đối chứng) Lớp 5B TT Số lần Họ tên Rơ Châm Biên 22 Líp Giật 13 Rơ Châm Bin 12 Rơ Châm Chiến 12 A Rơ Chuyên 11 5 Siu Hồ 12 Rơ Châm Kim 13 Rơ Châm Ngư 13 Rơ Châm Nguyn 9 Rơ Châm Nhuyn 12 10 Rơ Châm Nuên 12 11 Rơ Châm Phanh 13 12 Rơ Châm Phú 12 13 Rơ Châm Phúc 11 14 Rơ Châm Quyền 14 10 15 Rơ Châm Sa 13 16 Siu Tuyến 15 17 Rơ Châm Xưa 13 10 18 Rơ Châm Xuê 13 19 Rơ Châm Tân 12 20 Ksor YôSuê 11 Kết thu nhóm thực nghiệm đạt số lần líp giật bóng cao so với nhóm đối chứng - Giá trị khoa học: Những tập sử dụng dựa tập có sẵn có khác biệt tập với dụng cụ giống với cấu trúc đường bóng, điều giúp em có cảm giác thực với bóng Vì q trình tập luyện giúp cho học sinh có tự tin kỹ thuật chuẩn thời gian tương đối ngắn để phát huy địn đánh mình, biết trì nhịp độ trận đấu trước đặc biệt cố gắng lần thi đấu để đem lại thành tích tốt 23 - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu phạm vi kỹ thuật líp bóng thuận tay, trái tay giật bóng vồng thuận tay, trái tay cho đội tuyển học sinh trường Tiểu học IaKa năm học 2019 - 2020 nhiều kỹ thuật chiến thuật khác môn bóng bàn mà đề tài tơi chưa đề cập đến kỹ thuật: di chuyển, giao bóng, đỡ giao bóng, bạt bóng, đập bóng, cắt bóng, gị bóng, thả bóng, giật xung… - Hiệu ứng dụng: + Qua lần áp dụng tập, kĩ thuật cách linh hoạt, sáng tạo tập luyện Học sinh nhanh chóng tập kĩ thuật, chất lượng buổi tập nâng lên rõ rệt, em tập luyện cách hưng phấn, giúp em ngồi việc giải trí mà cịn rèn luyện tố chất thể lực như: nhanh, mạnh, bền, dẻo, khéo léo, biến hoá… phát huy khiếu làm sở tảng cho mơn bóng bàn sau đội tuyển cấp… + Học sinh khơng cịn nhút nhát, e dè, sợ sệt lần thực động tác tham gia thi đấu mà thay vào tự tin, mạnh dạn thi đấu, phạm vào lỗi đáng tiếc Ngồi cịn rèn luyện cho em phẩm chất đạo đức, tinh thần đoàn kết, biết giúp đỡ luyện tập thi đấu để tiến 24 KẾT LUẬN 3.1 Kết luận - Khái quát nội dung nghiên cứu: Việc áp dụng tập với “bánh xe” cho kỹ thuật líp bóng thuận tay, líp bóng trái tay giật bóng vồng thuận tay, giật vồng trái tay sở để tiến hành tập chiến thuật sau Vì hướng dẫn học sinh tập luyện tập kĩ thuật nêu cần phải thực cách xác nghiêm túc từ ngày đầu Giáo viên trước hướng dẫn tập luyện cần phải nghiên cứu thật kĩ giáo án kĩ thuật động tác cách nhuần nhuyễn Luôn theo dõi, ghi chép kết sau buổi tập, đợt để tổng kết rút kinh nghiệm cho buổi tập sau - Kết nội dung tập: Trên số tập áp dụng trình huấn luyện thân đồng nghiệp có kết khả quan Tuy nhiên chưa hồn chỉnh tơi mong muốn góp ý chân thành đồng nghiệp, bạn có chun mơn để mơn bóng bàn ngày phát triển đạt thành tích cao - Hướng phổ biến áp dụng đề tài: Cho trưng bày, hướng dẫn cách làm đồ dùng dạy học “bánh xe” cho đơn vị huyện, tỉnh biết Các giáo viên áp dụng rộng rãi, cần làm đến hai dụng cụ “bánh xe” áp dụng cho giảng dạy tập luyện Dụng cụ làm trường (nếu khó khăn việc hàn chân cho dụng cụ lật xe đạp lên có dụng cụ để thực hành) - Hướng nghiên cứu tiếp đề tài: Từ việc thực tốt kỹ thuật qua tập với “bánh xe” nghiên cứu tiếp số kỹ thuật kỹ thuật “giao bóng cướp công” số chiến thuật khác để dần hồn chỉnh q trình huấn luyện, tập luyện thi đấu mơn bóng bàn 3.2 Kiến nghị - Đối với bậc cha, mẹ học sinh quan tâm đến việc học tập em Mặt khác cần dành cho em khoảng thời gian 25 vui chơi, tập luyện thể dục thể thao giúp em phát triển khiếu có mơn bóng bàn - Đối với lãnh đạo cấp trên: + Tham mưu tạo điều kiện để trường có bàn phịng tập bóng bàn thường xuyên + Mở lớp tập huấn kỹ thuật bóng bàn cho đội ngũ cốt cán giáo viên có khiếu trường nhằm nâng cao trình độ kiến thức chun mơn Ia Ka, ngày 12 tháng 03 năm 2020 Người viết Lưu Văn Thúc 26 Tài liệu tham khảo TT Tên tài liệu Tác giả Lý luận phương pháp TDTT Nxb TDTT, Thành phố Hồ Chí Minh Lê Bửu, Dương Nguyệt Chí Sinh Lý họcTDTT - Nxb TDTT Hà Nội Lưu Quang Hiệp, Nguyễn Thị Uyên Một số vấn đề tuyển chọn VĐV trẻ, Nxb Hà Nội Phạm Xuân Ngà Tích luỹ chun mơn cá nhân Tự thực Một số clip giải vơ địch tồn Quốc, giới Siêu tầm Học hỏi từ anh em đồng nghiệp, huấn luyện viên Tự thực số câu lạc tỉnh 27 NHẬN XÉT CỦA BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG NHẬN XÉT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC 28 ... để nâng cao thành tích chung thơng qua tập luyện số tập kỹ thuật mơn bóng bàn 1.3 Đối tượng nghiên cứu Học sinh khối trường Tiểu học IaKa.Trong chọn 20 em lớp 5A lớp thực nghiệm, 20 em lớp 5B lớp. .. thành tích mơn bóng bàn học sinh lớp trường Tiểu học châu Hoàn năm học 2019 - 2020” 1.2 Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài - Mục tiêu: Giúp học sinh nhanh chóng hình thành kỹ thuật líp bóng thuận tay,... hệ học sinh u thích mơn bóng bàn tập luyện với tập kỹ thuật chuẩn từ ngày đầu theo học mà không cảm thấy chán nản Từ mong muốn trên, định lựa chọn đề tài: “Một số tập nhằm nâng cao thành tích
- Xem thêm -

Xem thêm: “Một số bài tập nhằm nâng cao thành tích môn bóng bàn của học sinh lớp 5 trường Tiểu học châu Hoàn năm học 2019 2020”, “Một số bài tập nhằm nâng cao thành tích môn bóng bàn của học sinh lớp 5 trường Tiểu học châu Hoàn năm học 2019 2020”