0

Bài Giảng kiểm soát nội bộ

29 5 0
  • Bài Giảng kiểm soát nội bộ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2021, 13:56

5/11/2021 KIỂM SỐT NỘI BỘ 5/11/2021 NỘI DUNG MƠN HỌC Chương Tổng quan kiểm soát nội Chương Gian lận biện pháp phòng ngừa gian lận Chương Khn mẫu hệ thống kiểm sốt nội theo báo cáo COSO Chương Kiểm soát nội tài sản chu trình kinh doanh chủ yếu doanh nghiệp 5/11/2021 GIÁO TRÌNH SỬ DỤNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO  Giáo trình:  Đường Ngun Hưng, Giáo trình Kiểm sốt nội bộ, NXB Giáo dục, 2016  Khoa Kế toán, Trường Đại học kinh tế HCM, Giáo trình Kiểm sốt nội bộ, tái lần  Tài liệu tham khảo:  Phan Trung Kiên, Kiểm toán bản, NXB Tài chính, 2009  Nguyễn Phú Giang, Kiểm tốn nội bộ, NXB Tài Chính, 2015  Kiểm tốn nội đại – Đánh giá hoạt động hệ thống kiểm soát (Victor Z.Brink and Herbert Witt)  Brink’s Modern Internal Auditing-A Common Body of Knowledge (Robert R Moeller)Seventh Edition  Internal Audit- Assurance and advisory services (Urton L Anderson and others)-Fourth Edition  Auditing and Assurance services- An integrated approach (Alvin A.Arens and others)sixteenth edition  Các tài liệu COSO tổ chức nghề nghiệp khác 5/11/2021 5/11/2021 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ Giới thiệu Định nghĩa Lịch sử phát triển kiểm soát nội Kiểm soát nội quản trị rủi ro 5/11/2021 GIỚI THIỆU Thiết lập hệ thống kiểm sốt nội xác lập chế giám sát nhằm:  Giảm bớt nguy rủi ro tiềm ẩn kinh doanh (sai sót vơ tình gây thiệt hại, rủi ro làm chậm kế hoạch, tăng giá thành, giảm chất lượng sản phẩm ),  Bảo vệ tài sản khỏi bị hư hỏng, mát, hao hụt, gian lận, lừa gạt, trộm cắp…  Đảm bảo tính xác số liệu kế tốn báo cáo tài chính,  Đảm bảo thành viên tuân thủ nội quy công ty quy định luật pháp,  Đảm bảo sử dụng tối ưu nguồn lực đạt mục tiêu đặt ra,  Bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, cổ đông gây dựng lòng tin họ 5/11/2021 ĐỊNH NGHĨA Kiểm sốt nội q trình bị chi phối Hội đồng quản trị, người quản lý nhân viên đơn vị, thiết lập để cung cấp đảm bảo hợp lý nhằm đạt mục tiêu hoạt động, báo cáo tuân thủ 5/11/2021 5/11/2021 5/11/2021 KSNB LÀ MỘT Q TRÌNH KSNB q trình, nghĩa hoạt động bản, trì liên tục rộng khắp tổ chức KSNB trình bao gồm việc lập kế hoạch, thực hiện, giám sát đánh giá hoạt động đơn vị, 5/11/2021 KSNB CHỊU SỰ CHI PHỐI CỦA CON NGƯỜI KSNB chịu chi phối người (bao gồm ban giám đốc, hội đồng quản trị nhân viên đơn vị) Mặc dù hoạt động kiểm soát thường ban hành ban giám đốc vận hành chúng hữu hiệu có tham gia phối hợp thành viên đơn vị Kiểm soát nội hữu hiệu thành viên đơn vị hiểu rõ trách nhiệm, quyền hạn mình, thực để hướng tới mục tiêu đơn vị 5/11/2021 5/11/2021 KIỂM SOÁT NỘI BỘ CUNG CẤP SỰ ĐẢM BẢO HỢP LÝ KSNB cung cấp bảo đảm hợp lý việc đạt mục tiêu xuất phát từ hạn chế tiềm tàng KSNB: Ràng buộc quan hệ chi phí lợi ích, thơng đồng cá nhân tổ chức, sai lầm người, lạm quyền nhà quản lý 5/11/2021 10 KIỂM SOÁT NỘI BỘ GIÚP ĐẠT ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU KSNB thiết lập trì để đạt mục tiêu tổ chức, bao gồm mục tiêu hoạt động, báo cáo tuân thủ Nhóm mục tiêu hoạt động: Nhấn mạnh đến hữu hiệu hiệu việc sử dụng nguồn lực Nhóm mục tiêu báo cáo: Nhấn mạnh đến tính trung thực đáng tin cậy báo cáo tài phi tài mà đơn vị cung cấp cho bên bên ngồi Nhóm mục tiêu tn thủ: Nhấn mạnh đến việc tuân thủ pháp luật quy định 5/11/2021 11 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA KIỂM SOÁT NỘI BỘ Giai đoạn hình thành phát triển: Thuật ngữ kiểm soát nội bắt đầu xuất vào cuối kỷ 19 Năm 1905, Robert Montgomery đưa ý kiến số vấn đề kiểm soát nội tác phẩm “Lý thuyết thực hành kiểm toán” Năm 1929, thuật ngữ kiểm soát nội đề cập thức cơng bố Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Năm 1936, Hiệp hội Kế tốn viên cơng chứng Hoa Kỳ (AICPA) đưa định nghĩa kiểm soát nội năm 1949 AICPA cơng bố cơng trình nghiên cứu kiểm soát nội Năm 1958, 1962, 1972 Ủy ban thủ tục kiểm toán (CAP) trực thuộc AICPA ban hành chuẩn mực Báo cáo thủ tục kiểm toán Năm 1962, Ủy ban thủ tục kiểm toán tiếp tục ban hành Báo cáo thủ tục kiểm toán Năm 1992, COSO phát hành Báo cáo thức, tài liệu giới đưa Khn mẫu lý thuyết kiểm sốt nội cách đầy đủ có hệ thống 5/11/2021 12 5/11/2021 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA KIỂM SOÁT NỘI BỘ Giai đoạn đại: Báo cáo COSO 1992 chưa thật hoàn chỉnh lập sở lý thuyết kiểm soát nội Sau loạt nghiên cứu kiểm sốt nội nhiều lĩnh vực khác nhau, đời kiểm soát nội phát triển theo hướng quản trị, kiểm so nội cho doanh nghiệp nhỏ, kiểm soát nội mơi trường có nghệ thơng tin, kiểm sốt nội kiểm toán độc lập, hay kiểm so nội chuyên sâu vào ngành nghề cụ thể giám sát kiểm soá nội Năm 2013, báo cáo COSO cập nhật cho phù hợp với thay đổi môi trường kinh doanh Báo cáo COSO (2013) thay cho báo cáo COSO (1992), có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2014 5/11/2021 13 CHƯƠNG GIAN LẬN VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA GIAN LẬN 2.1 Định nghĩa gian lận sai sót 2.2 Các nghiên cứu gian lận 2.3 Những gian lận phổ biến làm sai lệch thông tin báo cáo tài 5/11/2021 14 ĐỊNH NGHĨA VỀ GIAN LẬN VÀ SAI SÓT Gian lận việc thực hành vi không hợp pháp nhằm lừa gạt, dối trá để thu lợi ích Thơng thường, gian lận báo cáo tài phát sinh hội tụ đủ yếu tố sau: Một cá nhân hay tổ chức cố ý trình bày sai kiện, yếu tố quan trọng Việc trình bày sai làm người bị hại tin vào điều Người bị hại dựa vào trình bày sai để định phải gánh chịu thiệt hại tài sản định Có ba cách thơng thường để đơn vị đối phó với gian lận ngăn ngừa, phát trừng phạt Việc ngăn ngừa phát gian lận đạt kết tốt thông qua hệ thống kiểm soát nội hữu hiệu 5/11/2021 15 5/11/2021 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ GIAN LẬN CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC TRÊN THẾ GIỚI  Nghiên cứu Edwin H.Sutherland(1883 – 1950): Ông quan tâm đặc biệt đến hành vi gian lận thực nhà quản lý chủ sở hữu  Nghiên cứu Donald R Cressey (1919-1987): Tập trung phân tích gian lận góc độ tham biển thủ Theo ơng gian lận phát sinh hội tụ đủ ba nhân tố áp lực, hội hợp lý hóa hành vi gian lận  Nghiên cứu D.W Steve Albrecht (1984): nghiên cứu ông nhằm xác định dấu hiệu quan trọng gian lận để ngăn ngừa phát chúng  Nghiên cứu Richard C Hollinger (1983): Nghiên cứu ông nguyên nhân chủ yếu gian lận điều kiện làm việc Ngồi ơng cịn tìm loạt liên hệ thu nhập, tuổi tác, vị trí mức độ hài lịng cơng việc với tình tạng biển thủ 5/11/2021 16 CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU GIAN LẬN CỦA HIỆP HỘI CÁC NHÀ ĐIỀU TRA GIAN LẬN HOA KỲ (ACFE) Mục tiêu ACFE thông qua nghiên cứu gian lận để phân loại chúng, từ giúp tổ chức, nhà quản lý nhận thức loại gian lận thường xảy để giúp họ đối phó Về loại gian lận bao gồm: Gian lận liên quan đến tài sản Tham Gian lận báo cáo tài Ngồi ra, ACFE đưa số liệu thống kê số vấn đề người thực gian lận, đặc điểm tổ chức có gian lận phát sinh (kỹ quản lý, cách thức tổ chức…) để nhà quản lý am hiểu gian lận 5/11/2021 17 NHỮNG GIAN LẬN PHỔ BIẾN LÀM SAI LỆCH THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Qua nghiên cứu, ACFE thống kê phương pháp gian lận phổ biến thường sử dụng báo cáo tài chính, hai phương pháp thường sử dụng nhiều là: Gian lận tài sản: Gian lận tiền, gian lận tài sản phi tiền tệ Gian lận báo cáo tài chính: Gian lận báo cáo tài xảy so với biển thủ tài sản Tuy nhiên tác động chúng báo cáo tài lớn nhiều lần so với hành vi biển thủ tài sản Các phương pháp thực gian lận báo cáo tài bao gồm che giấu nợ phải trả chi phí, ghi nhận doanh thu khơng có thật, định giá sai tài sản, ghi nhận sai niên độ không công bố thông tin quan trọng 5/11/2021 18 5/11/2021 GIAN LẬN TIỀN Một loại gin lận phổ biến theo kết điều tra ACFE gian lận tiền Thuật ngữ tiền khơng có tienf mặt mà cịn bao gồm khoản tương đương tiền séc, chứng tiền gửi,… Các phương pháp gian lận sau: Đối với thu tiền: Tiền bị đánh cắp trước ghi vào sổ (thu tiền không ghi sổ bán hàng) Tiền bị đánh cắp sau ghi vào sổ (Nhận séc tiền mặt không nộp vào quỹ) Đối với chi tiền Chi cá nhân toán tiền công ty Sử dụng séc cty để chi dùng cá nhân Tính trả lương khống Chi khống Biển thù tiền quỹ công ty 5/11/2021 19 GIAN LẬN ĐỐI VỚI TÀI SẢN PHI TIỀN TỆ Phần lớn gian lận thuộc nhóm đánh cắp hàng tồn kho hay tài sản hữu hình khác như: Đánh cắp tài sản, sử dụng tài sản xho mục đích cá nhân Nhân viên đánh cắp thơng tin mật Đánh cắp cổ phiếu, trái phiếu 5/11/2021 20 GHI NHẬN DOANH THU KHƠNG CĨ THẬT Là việc ghi nhận vào sổ sách nghiệp vụ bán hàng hay cung cấp dịch vụ khơng có thực Thủ thuật thường sử dụng là: Tạo khách hàng ma lập chứng từ giả mạo hàng hóa khơng giao đầu niên độ sau lập bút toán hàng bán bị trả lại Không ghi nhận hàng bán bị trả lại Khai cao doanh thu so với thực tế Ghi nhận doanh thu điều kiện giao hàng chưa hoàn tất, chưa chuyển quyền sở hữu rủi ro hàng hóa (dịch vụ) 5/11/2021 21 5/11/2021 ĐỊNH GIÁ SAI TÀI SẢN Không đánh giá giá trị suy giảm TS (khi hàng bị hư hỏng, khơng sử dụng được, khơng có khả thu hồi) Vốn hóa sai khoản chi phí Đánh giá sai giá trị tài sản giao dịch hợp nhất, chia tách, sáp nhập, góp vốn Phân loại TS sai 5/11/2021 22 GHI SAI NIÊN ĐỘ Doanh thu hay chi phí ghi nhận khơng kỳ, chẳng hạn doanh thu chi phí kỳ chuyển sang kỳ hay ngược lại để làm tăng giảm thu nhập hay chi phí 5/11/2021 23 KHÔNG KHAI BÁO ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN Nợ tiềm tàng Các kiện sau ngày kết thúc niên độ Thông tin bên liên quan Những thay đổi sách kế tốn Thuyết minh khơng đầy đủ tiêu báo cáo tài 5/11/2021 24 5/11/2021 CHE GIẤU NỢ PHẢI TRẢ VÀ CHI PHÍ Khơng ghi nhận nợ phải trả chi phí Vốn hóa khoản chi phí khơng phép vốn hóa Khơng lập dự phịng nợ phải trả 5/11/2021 25 CHƯƠNG KHN MẪU HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ THEO BÁO CÁO CỦA COSO 3.1 Báo cáo COSO 3.2 Các phận hệ thống kiểm soát nội theo báo cáo COSO 3.3 Vai trò trách nhiệm bên liên quan đến kiểm soát nội 3.4 Kiểm soát nội doanh nghiệp nhỏ 5/11/2021 26 BÁO CÁO COSO Mục tiêu Báo cáo COSO 2013 thiết lập khuôn mẫu đưa hướng dẫn quản trị rủi ro, kiểm soát nội biện pháp để giảm thiểu gian lận, từ giúp cải thiện hiệu hoạt động tăng cường giám sát đơn vị 5/11/2021 27 5/11/2021 CẤU TRÚC CỦA BÁO CÁO COSO Báo cáo COSO 2013 bao gồm ba phần, là: Phần 1: Tóm tắt dành cho người điều hành Phần 2: Khn mẫu kiểm sốt nội Phần 3: Cơng cụ đánh giá hệ thống kiểm sốt nội Ngồi ra, COSO cịn ban hành thêm sổ tay kiểm sốt nội cho việc lập trình bày báo cáo tài cho người bên ngồi, trình bày phương pháp tiếp cận kiểm sốt nội cho việc lập trình bày báo cáo tài ví dụ minh họa 5/11/2021 28 KHN MẪU CỦA KIỂM SỐT NỘI BỘ THEO COSO Các phận hệ thống kiểm soát nội Mối quan hệ phận hợp thành hệ thống kiểm soát nội Mối quan hệ mục tiêu đơn vị phận hợp thành hệ thống kiểm soát nội Sự hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội  Hạn chế tiềm tàng tiền đề Kiểm soát nội 5/11/2021 29 CÁC BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 5/11/2021 30 10 5/11/2021 PHÂN TÍCH RỦI RO Phân tích rủi ro bao gồm việc xem xét tầm quan trọng khả xảy rủi ro, từ cân nhắc việc đối phó với rủi ro Xác định tầm quan trọng rủi ro việc đạt mục tiêu thường dựa vào tiêu chuẩn sau: Khả (hay tần suất) rủi ro xảy Mức độ tác động, mức độ thiệt hại rủi ro xuất Thời gian tác động sau rủi ro xảy 5/11/2021 43 PHẢN ỨNG VỚI RỦI RO ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH Một đánh giá tầm quan trọng rủi ro, nhà quản lý cần xem xét phương pháp quản trị chúng cách thích hợp Điều bao gồm việc xem xét giả định rủi ro phân tích tính hợp lý chi phí phải bỏ để giảm rủi ro, từ chọn lựa biện pháp thích hợp Biện pháp lựa chọn để đối phó rủi ro bao gồm: Chấp nhận rủi ro: Khơng có hành động thực để đối phó với rủi ro nhận dạng Né tránh rủi ro: Không thực hành động cho mang lại rủi ro ngưng sản xuất sản phẩm, từ chối mở rộng thị trường Giảm thiểu rủi ro: Thực hành động cần thiết để giảm thiểu khả thiệt hại rủi ro xảy ra, thông thường chúng gắn liền với định doanh thường nhật Chia sẻ rủi ro: Giảm khả xảy rủi ro hay thiệt hại rủi ro đem lại cách chuyển rủi ro cho người khác hay chia sẻ phần rủi ro Kỹ thuật phổ biến mua bảo hiểm, tham gia liên doanh doanh, sử dụng nghiệp phịng ngừa tài chính, hay giao thầu hoạt động định 5/11/2021 44 HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT Hoạt động kiểm sốt tập hợp sách thủ tục nhằm đảm bảo thực thị nhà quản lý để giảm thiểu rủi ro đe dọa đến việc đạt mục tiêu đơn vị Hoạt động kiểm soát tồn cấp độ tổ chức đơn vị, giai đoạn khác quy trình kinh doanh bao gồm kiểm sốt cơng nghệ 5/11/2021 45 15 5/11/2021 PHÂN LOẠI HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT Xét mục đích: Kiểm sốt phịng ngừa: (cịn gọi hoạt động kiểm soát trước) thiết kế để tránh sai sót trước giao dịch xử lý Kiểm soát phát hiện: thiết kế để xác định sai sót bất thường xảy cho phép quản lý có hành động khắc phục kịp thời Kiểm soát bù đắp: việc tăng cường thêm thủ tục kiểm soát nhằm bổ xung cho thủ tục kiểm soát khác Xét chức Soát xét nhà quản trị cấp cao Quản trị hoạt động Phân chia trách nhiệm hợp lý Kiểm sốt q trình xử lý thơng tin Kiểm sốt vật chất Phân tích rà sốt 5/11/2021 46 CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT LIÊN QUAN TỚI NGUYÊN TẮC CỦA KIẾM SOÁT NỘI BỘ SAU: Nguyên tắc 10: Đơn vị lựa chọn xây dựng hoạt động kiểm soát để giảm thiểu rủi ro (đe dọa đến việc đạt mục tiêu) xuống mức thấp chấp nhận Nguyên tắc 11: Đơn vị lựa chọn xây dựng hoạt động kiểm sốt chung cơng nghệ nhằm hỗ trợ cho việc đạt mục tiêu đơn vị Nguyên tắc 12: Đơn vị triển khai hoạt động kiểm sốt thơng qua sách thủ tục kiểm sốt 5/11/2021 47 THƠNG TIN VÀ TRUYỀN THƠNG Thơng tin truyền thông bao gồm việc thu thập, xử lý cung cấp thông tin nội tổ chức với bên ngồi Về mặt thơng tin, hệ thống phải đủ khả thu thập, xử lý thông tin hình thành báo cáo tài hoạt động Về mặt truyền thông, hệ thống phải bảo đảm thông tin cần thiết chuyển cho người thích hợp cách kịp thời Qua đó, nội đơn vị, cá nhân phải thông báo mong đợi đánh giá cơng việc khuyến khích báo cáo lên cấp trục trặc phát sinh Đối với bên ngoài, cá nhân đơn vị hiểu tổ chức không chấp nhận hành vi sai phạm 5/11/2021 48 16 5/11/2021 THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LIÊN QUAN ĐẾN BA NGUYÊN TẮC SAU ĐÂY CỦA KIỂM SOÁT NỘI BỘ: Nguyên tắc 13: Đơn vị thu thập, tạo lập sử dụng thơng tin thích hợp có chất lượng nhằm hỗ trợ cho vận hành kiểm soát nội Nguyên tắc 14: Đơn vị truyền thông nội thông tin cần thiết nhằm hỗ trợ cho vận hành kiểm soát nội Nguyên tắc 15: Đơn vị truyền thơng với bên ngồi vấn đề có tác động tới việc vận hành kiểm soát nội 5/11/2021 49 GIÁM SÁT Đây trình theo dõi đánh giá chất lượng thực việc kiểm sốt nội để đảm bảo triển khai, điều chỉnh môi trường thay đổi, cải thiện có khiếm khuyết Ví dụ, thường xuyên rà soát báo cáo chất lượng, hiệu hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ, đánh giá theo dõi việc ban lãnh đạo tất nhân viên có tuân thủ chuẩn mực ứng xử công ty hay không… 5/11/2021 50 GIÁM SÁT HIỆU QUẢ CẦN THỎA MÃN NGUYÊN TẮC SAU: Nguyên tắc 16: Đơn vị lựa chọn, triển khai thực việc giám sát thường xuyên định kỳ để đảm bảo phận kiểm soát nội hữu hoạt động hữu hiệu Nguyên tắc 17: Đơn vị đánh giá truyền đạt khiếm khuyết kiểm soát nội kịp thời cho cá nhân có trách nhiệm để họ thực hành động sửa chữa, bao gồm nhà quản lý cao cấp Hội đồng quản trị, cần thiết 5/11/2021 51 17 5/11/2021 CHƯƠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CÁC TÀI SẢN VÀ CÁC CHU TRÌNH KINH DOANH CHỦ YẾU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 4.1 Kiểm sốt nội chu trình mua hàng toán 4.2 Kiểm soát nội chu trình bán hàng thu tiền 4.3 Kiểm sốt nội chu trình tiền lương 4.4 Kiểm soát nội tiền 4.5 Kiểm soát nội TSCĐ 5/11/2021 52 KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TỐN 4.1.1 Đặc điểm, sai phạm xảy mục tiêu kiểm sốt chu trình mua hàng toán 4.1.2 Các thủ tục kiểm soát chủ yếu chu trình mua hàng tốn 5/11/2021 53 ĐẶC ĐIỂM CỦA CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TỐN Là chu trình quan trọng gồm nhiều khâu liên quan đến hầu hết chu trình, nghiệp vụ khác, liên quan đến nhiều tài sản nhạy cảm nên dễ bị tham ô, biển thủ Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản, giao dịch liên quan đến hàng tồn kho phát sinh nhiều nên chứa đựng nhiều rủi ro sai phạm 5/11/2021 54 18 5/11/2021 CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TỐN THƯỜNG BAO GỒM CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC SAU: Đề nghị mua hàng Xét duyệt mua hàng Lập đơn đặt hàng Nhận hàng Lập phiếu nhập kho Theo dõi nợ phải trả Thanh tốn 5/11/2021 55 MỤC TIÊU KIỂM SỐT TỔNG QT Sự hữu hiệu hiệu Báo cáo đáng tin cậy Tuân thủ pháp luật quy định 5/11/2021 56 MỤC TIÊU KIỂM SOÁT CỤ THỂ Mua hàng : Mua đúng, mua đủ, mua kịp thời theo phê duyệt mua hàng: Mua đúng: theo phê duyệt về:  Đúng hàng: Tên hàng, quy cách, phẩm chất, hình thức mơ tả hàng  Đúng nhà cung cấp  Đúng giá (càng thấp tốt cao giá đó) Mua đủ: đủ số lượng theo phê duyệt Mua kịp thời: kịp thời đáp ứng nhu cầu hoạt động sx kinh doanh 5/11/2021 57 19 5/11/2021 CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT CHỦ YẾU ĐỐI VỚI CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TỐN Thủ tục kiểm soát chung Thủ tục kiểm soát cụ thể Phân chia trách nhiệm đầy đủ Kiểm sốt q trình mua hàng Kiểm sốt q trình xử lý thơng tin Kiểm sốt q trình nhận hàng Kiểm tra độc lập việc thực Kiểm sốt q trình lưu kho Kiểm sốt nợ phải trả người bán 5/11/2021 58 KIỂM SỐT Q TRÌNH MUA HÀNG Thủ tục kiểm sốt đề nghị mua hàng Thủ tục kiểm soát xác nhận cam kết mua hàng Thủ tục kiểm soát đặt hàng Thủ tục kiểm soát phê duyệt mua hàng Thủ tục kiểm soát lựa chọn nhà cung cấp 5/11/2021 59 KIỂM SỐT Q TRÌNH NHẬN HÀNG Việc nhận hàng cần giao cho phận độc lập với phận đặt hàng Bộ phận cần lưu hồ sơ riêng cho đơn đặt hàng nhận hàng chưa nhận hàng Cần lập báo cáo nhận hàng, báo cáo phải gửi cho kế toán phận mua hàng Bộ phận nhận hàng cần lập bảng kiểm tra thông tin hàng mua gửi đến cho phận mua hàng Nhanh chóng chuyển hàng đến nơi lưu trữ 5/11/2021 60 20 5/11/2021 KIỂM SỐT Q TRÌNH LƯU KHO Bảo quản hàng 5/11/2021 Kiểm kê Các thủ tục kiểm soát quan trọng khác 61 KIỂM SOÁT NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN Kế tốn cơng nợ đối chiếu hóa đơn mua hàng với đơn đặt hàng, hợp đồng, báo cáo nhận hàng, phiếu nhập kho Ghi tham chiếu lên hóa đơn Điều chỉnh sai sót, khơng quan, sửa đổi Lưu hóa đơn vào tập hồ sơ chưa tốn theo trình tự thời hạn tốn Liệt kê khoản phải trả đến hạn lập chứng từ toán Phê duyệt chứng từ toán, toán đóng dấu tốn vào chứng từ Lưu chứng từ toán cuối vào hồ sơ chi tiền theo số thứ tự chứng từ 5/11/2021 62 KIỂM SỐT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN 4.2.1 Đặc điểm, sai phạm xảy mục tiêu kiểm sốt chu trình bán hàng thu tiền 4.2.2 Các thủ tục kiểm soát chủ yếu chu trình bán hàng thu tiền 5/11/2021 63 21 5/11/2021 ĐẶC ĐIỂM CỦA CHU TRÌNH Chu trình bán hàng thu tiền chu trình quan trọng, hiệu hoạt động doanh nghiệp chịu nhiều ảnh hưởng hữu hiệu hiệu chu chình Chu trình có đặc điểm sau: Chu trình trải qua nhiều khâu, có liên quan đến nhiều tài sản nhạy cảm Nợ phải thu khách hàng khoản mục có chiếm tỉ trọng lớn tổng tài sản đơn vị Chu trình thường bao gồm bước: Xử lý đơn đặt hàng khách hàng, lập lệnh bán hàng, xét duyệt bán chịu, giao hàng, lập hóa đơn, theo dõi nợ phải thu thu tiền 5/11/2021 64 MỤC TIÊU KIỂM SOÁT Sự hữu hiệu hiệu Báo cáo tài đáng tin cậy Tuân thủ pháp luật quy định 5/11/2021 65 CÁC THỦ TỤC KIỂM SỐT CHỦ YẾU ĐỐI VỚI CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN Thủ tục kiểm soát chung 5/11/2021 Thủ tục kiểm soát cụ thể Phân chia trách nhiệm đầy đủ Kiểm sốt q trình tiếp nhận đơn đặt hàng xét duyệt bán chịu Kiểm soát trình xử lý thơng tin Kiểm sốt q trình giao hàng lập hóa đơn Kiểm tra độc lập việc thực Kiểm soát việc thu tiền nợ phải thu khách hàng 66 22 5/11/2021 KIỂM SỐT Q TRÌNH TIẾP NHẬN ĐƠN ĐẶT HÀNG VÀ XÉT DUYỆT BÁN CHỊU Bước cơng việc Thủ tục kiểm sốt Tiếp nhận đơn đặt hàng  Kê khai theo mẫu đánh số trước  Xét duyệt đơn đặt hàng Xác minh người mua hàng  Liên hệ với khách hàng Kiểm tra đơn giá  Đối chiếu đơn giá đơn đặt hàng với bảng giá thức  Liên hệ với khách hàng có chênh lệch Xác nhận khả cung ứng  Liên hệ với phận kho cập nhật vào hệ thống Lập lệnh bán hàng  Lập liên  Gửi lệnh bán hàng sang phận bán chịu Xét duyệt bán chịu  Bộ phận xét duyệt phải độc lập với phận bán hàng  Có sách bán chịu  Kiểm tra hệ thống tín dụng khách hàng 5/11/2021 67 KIỂM SỐT Q TRÌNH GIAO HÀNG VÀ LẬP HĨA ĐƠN Bước cơng việc Bộ phận giao hàng Thủ tục kiểm soát  Lập chứng từ gửi hàng (phiếu giao hàng phiếu xuất kho)  Chuyển chứng từ gửi hàng cho phận kho  Nhận hàng từ thủ kho đối chiếu với chứng từ gửi hàng  Lập chứng từ vận chuyển gửi với chứng từ gửi hàng cho phận lập hóa đơn Kho  Xuất kho  Ghi thẻ kho 5/11/2021 68 KIỂM SOÁT VIỆC THU TIỀN VÀ NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG Bước công việc Thủ tục kiểm soát Đối với phương thức  Khuyến khích tốn qua ngân hàng bán hàng thu tiền  Sử dụng hóa đơn bán hàng mặt  Sử dụng máy tính tiền tưh động  Đối chiếu tiền mặt quỹ với số tiền in từ máy tính tiền tự động  Tách chức ghi chép việc thu tiền từ điểm bán hàng chức hạch toán tiền sổ  Định kỳ kiểm kê kho để phát bán hàng để sổ sách Đối với phương thức  Định kỳ đối chiếu doanh thu sổ kế toán với chứng từ với số liệu bán chịu phận khác  Mở sổ kế toán chi tiết nợ phải thu định kỳ đối chiếu công nợ  Định kỳ lập báo cáo số dư nợ phải thu hàng bán bị trả lại theo nhân viên địa điểm bán hàng, phân tích tuổi nợ  Ban hành sách lập dự phịng nợ phải thu khó địi xóa sổ khoản nợ phải thu khó đòi  Định kỳ lập báo cáo số dự phịng trích lập, số nợ phải thu xóa sổ  Kiểm tra việc trình bày nợ phải thu báo cáo tài 5/11/2021 69 23 5/11/2021 KIỂM SỐT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG 4.3.1 Đặc điểm, sai phạm xảy mục tiêu kiểm sốt chu trình tiền lương 4.3.2 Các thủ tục kiểm soát chủ yếu chu trình tiền lương 5/11/2021 70 ĐẶC ĐIỂM TIỀN LƯƠNG Tiền lương biểu tiền số lượng chất lượng sức lao động mà người lao động bỏ trình sản xuất, kinh doanh Tiền lương nguồn thu nhập chủ yếu người lao động yếu tố ci phí cấu thành nên giá trị sản phẩm, dịch vụ đơn vị tạo Thông thường tiền lương bao gồm: lương khoản khác tiền thưởng theo doanh số, tiền làm thêm giờ, tiền tăng ca 5/11/2021 71 HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG Về có hai hình thức trả lương là: a Lương theo thời gian: Áp dụng cho phận quản lý Là khoản tiền trả cho người lao động theo thời gian làm việc họ (ngày, tháng, quý năm) Được tính vị trí làm việc, thời gian làm việc, cấp bậc, thàng lương b Lương theo sản phẩm: Áp dụng cho công nhân sản xuất hay cho nhân viên bán hàng – lương theo doanh số dạng lương theo sản phẩm Được tính dựa số lượng, chất lượng sản phẩm, công việc hay lao vụ hoàn thành 5/11/2021 72 24 5/11/2021 ĐẶC ĐIỂM CỦA CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG Là chu trình quan trọng Chi phí tiền lương có liên quan mật thiết với nghĩa vụ phải thực Trải qua nhiều khâu Chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí nhiều đơn vị Việc xác định kết lao động để trả lương tăng lương địi hỏi xét đốn nhà quản lý cấp cao Hiệu hoạt động đơn vị bị ảnh hưởng hữu hiệu hiệu chu trình Các bước công việc bao gồm: Lập thu thập chứng từ ban đầu để tính lương; Tính lương khoản trích theo lương; Trả lương; Nộp thuế thu nhập nhân khoản trích theo lương; Ghi sổ kế toán 5/11/2021 73 MỤC TIÊU TỔNG QUÁT CỦA CHU TRÌNH Sự hữu hiệu hiệu Báo cáo tài đáng tin cậy Tuân thủ pháp luật quy định 5/11/2021 74 MỤC TIÊU CỤ THỂ Xác định mức lương phù hợp cho nhân viên (hợp pháp, hợp lệ, hợp lý, hợp tình) – Đây mục tiêu quan trọng quy trình Tiền lương nhân viên tính tốn cách đầy đủ, xác & kịp thời Nhân công ty cập nhật cách đầy đủ, xác & kịp thời Sức lao động nhân viên đánh giá theo quy định chấm công công ty Tiền lương công ty tính cách đầy đủ, xác kịp thời sở chấm công Tiền lương nhân viên tồn cơng ty ln chi trả đầy đủ, xác, kịp thời Ghi nhận báo cáo cách đúng, đủ, kịp thời, ngắn gọn, rỏ ràng dể hiểu tất chức công ty quy định 5/11/2021 75 25 5/11/2021 CÁC THỦ TỤC KIỂM SỐT CHỦ YẾU ĐỐI VỚI CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG Thủ tục kiểm soát chung Thủ tục kiểm soát cụ thể • • • • Phân chia trác nhiệm chức khác Kiểm sốt q trình xử lý thông tin Kiểm tra độc lập việc thực Phân tích rà sóat hay đánh giá tính hợp lý chi phí tiền lương • Xây dựng sách tiền lương • Kiểm sốt q trình lập bảng chấm cơng tài liệu liên quan để tính lương • Kiểm sốt q trình tiền lương khoản khấu trừ • Ban hành sách tiền lương rõ ràng • Kiểm sốt q trình nộp thuế thu nhập cá nhân khoản khấu trừ cho Nhà nước 5/11/2021 76 KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI TIỀN 4.4.1 Đặc điểm, sai phạm xảy mục tiêu kiểm soát tiền 4.4.2 Các thủ tục kiểm soát chủ yếu tiền 5/11/2021 77 ĐẶC ĐIỂM VỐN BẰNG TIỀN Trong trình sản xuất kinh doanh vốn tiền vừa sử dụng để đáp ứng nhu cầu toán khoản nợ doanh nghiệp mua sắm vật tư, hàng hoá sản xuất kinh doanh, vừa kết việc mua bán thu hồi khoản nợ Tiền có mối quan hệ mật thiết với giao dịch chủ yếu mua, bán, tốn nợ, đầu tư, góp vốn … nên gian lận sai sót tiền có tác động lan tỏa lớn đến tình hình tài chính, kết kinh doanh dịng tiền lưu chuyển doanh nghiệp Giao dịch tiền có số phát sinh lớn, số lượng giao dịch lớn Tiền tài sản ngăn hạn có tính ln chuyển cao dễ bị gian lận, trộm cắp Các thủ thuật gian lận thường đa dạng che dấu tinh vị Vì trình quản trị vốn tiền, thủ tục nhằm bảo vệ vốn tiền khỏi ăn cắp lạm dụng quan trọng, đòi hỏi việc sử dụng vốn tiền cần phải tuân thủ nguyên tắc chế độ quản lý tiền tệ thống Nhà nước Chẳng hạn tiền mặt quỹ doanh nghiệp dùng để chi tiêu hàng ngày không vượt mức tồn quỹ mà doanh nghiệp Ngân hàng thoả thuận theo hợp dồng thương mại có tiền thu bán hàng phải nộp cho Ngân hàng 5/11/2021 78 26 5/11/2021 Mục tiêu kiểm soát tiền Sự hữu hiệu hiệu quả: Các hoạt động thu chi tồn quỹ kiểm soát chặt chẽ giúp hạn chế tối đa mát, lạm dụng, tăng hiệu kinh doanh, đảm bảo khả tốn Báo cáo tài tin cậy: Đảm bảo việc trình bày khoản mục tiền báo cáo tài tuân thủ quy định chuẩn mực, thông tin tiền tin cậy Tuân thủ pháp luật quy định: Việc thu chi quản lý tiền cần tuân thủ quy định pháp luật, quy chế quản lý tài đơn vị nhà nước (đối với doanh nghiệp nhà nước) 5/11/2021 79 CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT CHỦ YẾU ĐỐI VỚI TIỀN • Sử dụng nhân viên có lực trung thực • Phân chia trách nhiệm đầy đủ • Kiểm sốt q trình xử lý thơng tin • Phân tích rà sốt • Bảo vệ tài sản Các thủ tục kiểm sốt chung • Kiểm sốt cụ thể thu tiền mặt • Kiểm sốt cụ thể chi tiền mặt • Các thủ tục kiểm sốt tồn quỹ tiền mặt • Kiểm sốt cụ thể thu tiền gửi ngân hàng • Kiểm soát cụ thể chi tiền gửi ngân hàng • Các thủ tục kiểm sốt số dư Thủ tục kiểm soát cụ thể tiền mặt Các thủ tục kiểm soát cụ thể tiền gửi ngân hàng 5/11/2021 80 Kiểm soát cụ thể thu tiền mặt Thu tiền trực tiếp từ bán hàng, cung cấp dịch vụ • Đối với siêu thị • Đối với cửa hàng bán lẻ • Đối với DN cung cấp dịch vụ • Đối với DN sử dụng vé • Đối với DN lớn 5/11/2021 Thu nợ khách hàng Các khoản giảm giá, hàng bán bị trả lại • Thu nợ sở khách hàng • Khách hàng đến DN trực tiếp trả 81 27 5/11/2021 THỦ TỤC KIỂM SOÁT CỤ THỂ VỀ CHI TIỀN Chi trả tiền cho nhà cung cấp • Ban hành quy trình ln chuyển chứng từ • Khi nhân hóa đơn cần đối chiếu hóa đơn với chứng từ khác để kiểm tra phê duyệt số tiền tốn • Tồn chứng từ toán cuối phải lưu vào hồ sơ chi tiền theo số phiếu chi Thanh toán khoản chi tiêu khác • Sử dụng phiếu đề nghị tốn có xác nhận trưởng phận • Phê duyệt phiếu đề nghị tốn • Lập phiếu chi chi tiền 5/11/2021 82 KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI TSCĐ 4.5.1 Đặc điểm, sai phạm xảy mục tiêu kiểm soát TSCĐ 4.5.2 Các thủ tục kiểm soát chủ yếu TSCĐ 5/11/2021 83 ĐẶC ĐIỂM TSCĐ TSCĐ nhân tố trình sản xuất, kinh doanh Phần lớn hoạt động kinh doanh đơn vị cần đến TSCĐ để sản xuất, bán hàng, quản lý sai phạm mua sắm, quản lý, sử dụng trích khấu hao TSCĐ ảnh hưởng đến tính hữu hiệu hiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh đơn vị TSCĐ số đơn vị thường chiếm tỉ trọng đáng kể so với tổng tài sản Bảng cân đối kế toán, đặc biệt doanh nghiệp sản xuất thuộc lĩnh vưc cong nghiệp nặng, dầu khí TSCĐ thường bao gồm nhiều loại, bảo quản nhiều nơi việc mát, hư hỏng, dễ xảy khó phát Trong cơng việc hàng ngày, nhân viên trực tuyến sử dụng tài sàn tổ chức, TSCĐ dễ bị biển thủ, chiếm dụng, lạm dụng khả không cao tiền hàng hóa 5/11/2021 84 28 5/11/2021 MỤC KIỂM TIÊU SOÁT Sự hữu hiệu hoạt động, Báo cáo đáng tin cậy, Tuân thủ pháp luật quy định 5/11/2021 85 CÁC THỦ TỤC KIỂM SỐT CHỦ YẾU ĐỐI VỚI TSCĐ Thủ tục kiểm sốt chung • • • • • • Xây dựng kế hoạch đầu tư TSCĐ Phân chia trách nhiệm đầy đủ Kiểm sốt q trình xử lý thơng tin Kiểm tra độc lập việc thực Kiểm soát vật chất Phân tích, rà sốt 5/11/2021 Thủ tục kiểm sốt cụ thể • • • • • • • • • • Đề xuất mua tài sản Xét duyệt mua tài sản Lựa chọn nhà cung cấp Lập đơn đặt hàng Nhận TSCĐ Ghi nhận TSCĐ Giao trách nhiệm quản lý tài sản Kiểm kê tài sản Tính giá ghi chép khấu hao TSCĐ Ghi nhận nợ phải trả tốn cho nhà cung cấp • Thủ tục kiểm sốt việc sửa chữa, nâng cấp TSCĐ 86 Thank you! 5/11/2021 87 29 ... THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ THEO BÁO CÁO CỦA COSO 3.1 Báo cáo COSO 3.2 Các phận hệ thống kiểm soát nội theo báo cáo COSO 3.3 Vai trò trách nhiệm bên liên quan đến kiểm soát nội 3.4 Kiểm soát nội doanh... nội Mối quan hệ mục tiêu đơn vị phận hợp thành hệ thống kiểm soát nội Sự hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội  Hạn chế tiềm tàng tiền đề Kiểm soát nội 5/11/2021 29 CÁC BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT... CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ Giới thiệu Định nghĩa Lịch sử phát triển kiểm soát nội ? ?Kiểm soát nội quản trị rủi ro 5/11/2021 GIỚI THIỆU Thiết lập hệ thống kiểm sốt nội xác lập chế giám
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài Giảng kiểm soát nội bộ, Bài Giảng kiểm soát nội bộ

Từ khóa liên quan