0

Nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng và nhận xét giá trị các phương pháp chẩn đoán TDMP do lao từ tháng 102013 đến tháng 92014 tại khoa hô hấp bệnh viện bạch mai

60 3 0
  • Nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng và nhận xét giá trị các phương pháp chẩn đoán TDMP do lao từ tháng 102013 đến tháng 92014 tại khoa hô hấp bệnh viện bạch mai

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan