0

Nghiên cứu giá trị chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla có tiêm thuốc đối quang trong đánh giá phình động mạch não trước và sau điều trị can thiệp nội mạch

184 1 0
  • Nghiên cứu giá trị chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla có tiêm thuốc đối quang trong đánh giá phình động mạch não trước và sau điều trị can thiệp nội mạch

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 20:39

BỘ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO T/\O BỘ YTÉ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI LÊ THỊ THỦY LAN NGHIÊN cứu GIÁ TRỊ CHỤP CÕNG HƯỞNG TÙ 1.5TESLA CÓ TIÊM THƯỚC DỚI QUANG TRONG ĐÁNH GIẢ PHÌNH ĐỌNG MẠCH NÃO TRƯỚC VÀ SAƯ 1)1 Èư TRỊ CAN THI ẸP NỌI MẠCH LUẬN ÁN TIẾN si Y HỌC HÀ XĨI 2015 •W.-
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giá trị chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla có tiêm thuốc đối quang trong đánh giá phình động mạch não trước và sau điều trị can thiệp nội mạch, Nghiên cứu giá trị chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla có tiêm thuốc đối quang trong đánh giá phình động mạch não trước và sau điều trị can thiệp nội mạch