0

Kiến thức, thực hành về bệnh cúm AH5N1 của người dân tại một số xã thuộc tám tỉnh của Việt Nam năm 2013

84 5 0
  • Kiến thức, thực hành về bệnh cúm AH5N1 của người dân tại một số xã thuộc tám tỉnh của Việt Nam năm 2013

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 20:39

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TÉ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI HOÀNG THỊ THÚY KIÊN THỨC, THỰC HÀNH VÉ BỆNH CÚM A/H5N1 CỦA NGƯỜI DÂN TẠI MỘT sô XÃ THUỘC TÁM TỈNH CỦA VIỆT NAM NÃM 2013 KHỐ LUẬN TƠT NGHIỆP BÁC SỸ Y KHOA Chuyên ngành: Bác sỳ Y học Dự pỉk>ng Khoa 2009-2015 Người hướng dần khoa họe: PGS.TS LÊ THỊ TÀI HÀ NỘI-2015 •W.- -Tí ca: cho ngưửi gia đinh? lCồ thè l nhiêu kha nứng trư iừi) liêm vĩc xin phong bệnh Khơng ìn tiêt canh Chi san phàm cua gia cam dã đuọc nau chín kỳ Clu mua gia cẩm san plum gia cầm lò nguiin gổc Không lảm thu vả ân loai gia vàm ổm, chốt Rứa tay với xù phóng sau tiẻp xúc với gia câm trước ản •KT 4» HỄ? Ik-V khâu trang, gâng lay liềp xúc VỚÌGC 8.1 lạn che nép xúc gia cam ké ca GC cỏn khoe Không cho tic cm ttcp xúc vói gia cầm hoậc chơi cạnh chng gia câm Núng cao sức đẻ khung 226 227 I rong 11 tin qua gi.i dính ỏng/bã có bị nhièm cúm Aí HSN1 p Nêu co gia đính minh đà xu trí nhu thê VỚI người h| nhicm bệnh? (Có thè cá nhiên kha nàng ưa tời) b Không lim gi c Khác (ghi rô) Co Không w>c»l Không lam gi Dua người bẻnh đèn sơ Y tê đê điêu tri kíp thơi Những người sóng tmng gia dính càn •KT 4» HỄ? đèn sờ Y lé dê xớ nghiệm Uõng thuốc kháng xi rút theo du đmh au thầy thuốc Khư tnìng vệ sinh nhã cưa theo hướng dẫn cua co quan Y le Khi tiẽp xúc VỚI nguơi bệnh phái deo khâu trang ĩhóng bảo cho nhùng xung quanh blél hứng báo cho cán y te va quyền biết Khac (ghi rỗ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TÉ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI HOÀNG THỊ THÚY KIÊN THỨC, THỰC HÀNH VÉ BỆNH CÚM A/H5N1 CỦA NGƯỜI DÂN TẠI MỘT sô XÃ THUỘC TÁM TỈNH CỦA VIỆT NAM NÃM 2013 KHOÁ LUẬN TÔT NGHIỆP BÁC SỸ Y KHOA Chuyên ngành: Bác sỳ Y học Dự pỉk>ng Khoa 2009-2015 Người hướng dần khoa họe: PGS.TS LÊ THỊ TÀI HÀ NỘI 2015 •W.- -Tí ca:
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiến thức, thực hành về bệnh cúm AH5N1 của người dân tại một số xã thuộc tám tỉnh của Việt Nam năm 2013, Kiến thức, thực hành về bệnh cúm AH5N1 của người dân tại một số xã thuộc tám tỉnh của Việt Nam năm 2013