0

TOÁN 10 Chuyên đề Mệnh Đề ( có đáp án lời giải chi tiết)

28 1 0
  • TOÁN 10 Chuyên đề Mệnh Đề ( có đáp án lời giải chi tiết)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 20:12

TOÁN 10 BÀI MỆNH ĐỀ MỤC LỤC TÀI LIỆU ĐỦ LOẠI-MÔN-LỚP WORD=>ZALO_0946 513 000 PHẦN A CÂU HỎI Bài tập tự luận Câu Trong câu sau, câu mệnh đề, câu mệnh đề chứa biến? Nếu mệnh đề tính đúng, sai mệnh đề a) + = b) d) Hôm trời mưa ! Câu Câu số vô tỷ c) 4x + < 2x – e) Hà nội thủ nước Việt Nam Xét tính sai mệnh đề sau phát biểu mệnh đề phủ định −235 ≤ π < 3,15 a) 1637 chia hết cho b) c) d) Câu số nguyên e) số nguyên tố nhỏ Phát biểu mệnh đề đảo mệnh đề sau xét tính sai mệnh đề đảo a) Nếu số chia hết cho số chia hết cho b) Nếu hình thoi ABCD hai đường chéo vng góc với c) Nếu số chia hết cho số số chẵn d) Nếu AB = BC = CA ABC tam giác Cho số thực x Xét mệnh đề P: “x số nguyên”, Q: “x + số nguyên” Phát biểu mệnh đề P ⇒ Q mệnh đề đảo Xét tính sai hai mệnh đề Câu Phát biểu mệnh đề sau, cách sử dụng khái niệm “điều kiện cần đủ” a) Một số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho ngược lại b) Một hình bình hành có đường chéo vng góc hình thoi ngược lại Câu Cho tam giác ABC tứ giác giác ABCD.Phát biểu điều kiện cần đủ để: a) ABC tam giác b) ABCD hình chữ nhật Câu Dùng kí hiệu để viết mệnh đề sau: a) Có số ngun khơng chia hết cho b) Mọi số thực cộng với chình c) Có số hữu tỷ nhỏ nghịch đảo d) Mọi số tự nhiên lớn số đối Câu Phát biểu thành lời mệnh đề sau xét tính sai ∀ a) Câu ∀x ∈ ¡ : x ≤ ∃ b) ∃n ∈ ¢ : n < n Lập mệnh đề phủ định mệnh đề sau xét tính sai ∀x ∈ ¡ : x ≥ ∃x ∈ ¢ : x + x + = a) b) c) ∃n ∈ Ơ : n < n d) x Ô : x ≠ x + Câu 10 Lập mệnh đề phủ mệnh đề sau xét tính sai a) Mọi hình vng hình thoi b) Có tam giác cân tam giác Bài tập trắc nghiệm Câu 11 Trong câu sau, câu mệnh đề? A.Hôm thứ mấy? C.An học lớp mấy? B.Các bạn học đi! D.Việt Nam nước thuộc Châu Á Câu 12 Trong câu sau, câu mệnh đề? a+b = c A.10 số phương B x2 − x = C D 2n + chia hết cho 3 >1 Câu 13 Cho mệnh đề: A = “8 không chia hết cho 2”; B = “ ” Khẳng định sau đúng? B = " ≤ 1" A B A.A = “8 chia hết cho 2”, A sai, , B sai, B = " ≥ 1" A A B B = “2 không chia hết cho 8”, A sai, sai , B đúng, ≤1 A A B B C = “8 chia hết cho 2”, A sai, =“ ”, B đúng, sai B = " = 1" A A B D = “8 chia hết cho 2”, A sai, , B đúng, sai Câu 14 Cho mệnh đề sau: 2 0" x với là: x x + 3x + ≤ B.Tồn cho x x + 3x + < D.Tồn cho Câu 39 Mệnh đề phủ định mệnh đề x x + 3x + > A.Tồn cho x x + 3x + = C.Tồn cho P : ∃x : x + x + Câu 40 Mệnh đề phủ định mệnh đề “ số nguyên tố” : A ∀x : x + x + ∀x : x + x + không số nguyên tố B C ∃x : x + x + ∃x : x + x + hợp số hợp số D " ∃x ∈ ¡ ,5x − 3x = 1" Câu 41 Phủ định mệnh đề " ∃x ∈ ¡ ,5 x − 3x " A " ∀ x ∈ ¡ ,5 x − x ≠ 1" C Câu 42 Cho mệnh đề " ∀x ∈ ¡ , x + x + < 0" A " ∃x ∈ ¡ , x + x + ≤ 0" C là: B D P ( x ) : " ∀x ∈ ¡ , x + x + > 0" số thực " ∀x ∈ ¡ ,5 x − x = 1" " ∃x ∈ ¡ ,5 x − x ≥ 1" Mệnh đề phủ định mệnh đề " ∀x ∈ ¡ , x + x + ≤ 0" B " ∃ x ∈ ¡ , x + x + > 0" D Câu 43 Mệnh đề sau mệnh đề sai? ∃n ∈ ¥ : n = n ∀n ∈ ¥ : n ≤ n A B C Câu 44 Trong mệnh đề sau tìm mệnh đề đúng? ∀x ∈ ¡ : x > ∀x ∈ ¥ : x M3 A B C ∀x ∈ ¡ : x > ∀x ∈ ¡ : − x < D D P ( x) là: ∃x ∈ ¡ : x > x ∃x ∈ ¡ : x > x Câu 45 Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? ∀x ∈ ¡ , x < ⇔ x < ∀n ∈ ¥ , n + A không chia hết cho B 2 ∀x ∈ ¡ , ( x − 1) ≠ x − ∃n ∈ ¥ , n + C D chia hết cho n Câu 46 Cho số tự nhiên, mệnh đề sau đúng? ∀n, n ( n + 1) ∀n, n ( n + 1) A số phương B số lẻ ∃n, n ( n + 1) ( n + ) ∀n, n ( n + 1) ( n + ) C số lẻ D số chia hết cho Câu 47 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? −π < −2 ⇔ π < A B π < ⇔ π < 16 C 23 < ⇒ 23 < 2.5 D 23 < ⇒ − 23 > −2.5 x Câu 48 Cho số thực Mệnh đề sau đúng? ∀x, x > ⇒ x > ∨ x < − ∀x, x > ⇒ − < x < A B 2 ∀x, x > ⇒ x > ± ∀x, x > ⇒ x ≥ ∨ x ≤ − C D Câu 49 Chọn mệnh đề đúng: ∀n ∈ N* , n − A bội số ∀n ∈ N, 2n + C s nguyờn t B x Ô , x = ∃n ∈ N, ≥ n + n D Câu 50 Trong mệnh đề sau mệnh đề sai? A.Hai tam giác chúng đồng dạng có góc B.Một tứ giác hình chữ nhật chúng có góc vuông C.Một tam giác vuông có góc tổng hai góc cịn lại D.Một tam giác chúng có hai đường trung tuyến có góc 60o Câu 51 Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề có mệnh đề đảo đúng? a b c a+b c A.Nếu chia hết cho chia hết cho B.Nếu hai tam giác diện tích a a C.Nếu chia hết cho chia hết cho D.Nếu số tận số chia hết cho Câu 52 Mệnh đề sau sai? ⇒ ABCD ABCD A.Tứ giác hình chữ nhật tứ giác có ba góc vng ⇔ µA = 60° ABC B.Tam giác tam giác ABC A ⇒ AB = AC C.Tam giác cân ABCD O ⇒ OA = OB = OC = OD D.Tứ giác nội tiếp đường tròn tâm Câu 53 Tìm mệnh đề đúng: A.Đường trịn có tâm đối xứng có trục đối xứng B.Hình chữ nhật có hai trục đối xứng ABC ⇔ µA = 450 C.Tam giác vuông cân ABC A ' B 'C ' ⇔ ∆ABC = ∆A ' B ' C ' D.Hai tam giác vng có diện tích Câu 54 Tìm mệnh đề sai: 10 5⇔ A chia hết cho Hình vng có hai đường chéo vng góc ABC C ⇔ AB = CA2 + CB B.Tam giác vuông ( O ) ⇔ ABCD ABCD C.Hình thang nội tiếp đường trịn hình thang cân 63 7⇒ D chia hết cho Hình bình hành có hai đường chéo vng góc Câu 55 Với giá trị thực A x mệnh đề chứa biến P ( x ) : 2x2 −1 < B C P ( x ) :" x + 15 ≤ x " Câu 56 Cho mệnh đề chứa biến P ( 0) P ( 3) A B với mệnh đề đúng: D x số thực Mệnh đề sau đúng: P ( 4) P ( 5) C D Câu 57 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A A∈ A B ∅⊂ A C A⊂ A x A Câu 58 Cho biết phần tử tập hợp , xét mệnh đề sau: ( I ) : x ∈ A ( II ) : { x} ∈ A ( III ) : x ⊂ A ( IV ) : { x} ⊂ A Trong mệnh đề sau, mệnh đề IV I II I III I A B C D D A ⊂ { A} II IV Câu 59 Các kí hiệu sau dùng để viết mệnh đề “ số tự nhiên” 7⊂¥ 7∈¥ 7 2x +1 2x +1 A.Phủ định mệnh đề “ ” mệnh đề “ ” 2 ∀k ∈ ¢ , k + k + ∃k ∈ ¢ , k + k + B.Phủ định mệnh đề “ số lẻ” mệnh đề “ số chẵn” ∀n ∈ ¥ n2 − ∀n ∈ ¥ C.Phủ định mệnh đề “ cho chia hết cho 24” mệnh đề “ cho n khụng chia ht cho 24 x Ô , x − x + > ∀x Ô , x x + ≤ D.Phủ định mệnh đề “ ” mệnh đề “ ” A = “∀x ∈ ¡ : x < x” Câu 62 Cho mệnh đề A đề ? “∃x ∈ ¡ : x < x” A B Trong mệnh đề sau, mệnh đề phủ định mệnh “∃x ∈ ¡ : x ≥ x ” A = “∀x ∈ ¡ : x + x ≥ − ” Câu 63 Cho mệnh đề sai A B C D A = “ ∃x ∈ ¡ : x + x ≥ − ” A = “∃x ∈ ¡ : x + x ≤ − ” A = “ ∃x ∈ ¡ : x + x < − ” A = “ ∃x ∈ ¡ : x + x > − ” C “∃x ∈ ¡ : x < x ” D “ ∃x ∈ ¡ : x ≤ x ” Đây mệnh đề Đây mệnh đề Đây mệnh đề sai P ( n ) : “n2 − Câu 65 Cho mệnh đề chứa biến P ( 5) P ( 2) hay sai? P ( 5) P ( 2) A P ( 5) P ( 2) C sai ABC chia hết cho 4” với B D H P ( 5) P ( 5) n 10 n số tự nhiên số nguyên Xét xem mệnh đề sai sai P ( 2) P ( 2) sai A chân đường cao từ Mệnh đề sau sai? 1 ⇔ = + 2 ABC AH AB AC A A.“ tam giác vuông ” với xét tính Đây mệnh đề Câu 64 Để chứng minh định lý sau phương pháp chứng minh phản chứng “Nếu n2 n chia hết cho chia hết cho 5”, học sinh lý luận sau: n (I) Giả sử chia hết cho n = 5k k (II) Như , với số nguyên n2 = 25k n2 (III) Suy Do chia hết cho (IV) Vậy mệnh đề chứng minh Lập luận trên: A.Sai từ giai đoạn (I) B.Sai từ giai đoạn (II) C.Sai từ giai đoạn (III) D.Sai từ giai đoạn (IV) Câu 66 Cho tam giác A Lập mệnh đề phủ định mệnh đề c) ∃n∈ Ơ : n2 < n d) x Ô :3x ≠ x2 + Lời giải a) c) ∃x ∈ ¡ : x2 < Sai ∀n∈ ¥ : n2 ≥ n b) ∀x ∈ ¢ : x2 + 2x + ỳng x Ô :3x = x + 2 Sai d) Đúng Câu 10 Lập mệnh đề phủ mệnh đề sau xét tính sai a) Mọi hình vng hình thoi b) Có tam giác cân tam giác Lời giải a) Có hình vng khơng phải hình thoi.Sai b) Mọi tam giác cân tam giác Bài tập trắc nghiệm Câu 11 Trong câu sau, câu mệnh đề? A Hôm thứ mấy? C An học lớp mấy? B Các bạn học đi! D Việt Nam nước thuộc Châu Á Lời giải Các đáp án A, B, C khơng phải mệnh đề ta khơng biết tính sai câu Đáp án D Câu 12 Trong câu sau, câu mệnh đề? A 10 số phương x2 − x = C B a +b = c 2n + D chia hết cho Lời giải Các đáp án B, C, D mệnh đề mà mệnh đề chứa biến Đáp án A >1 Câu 13 Cho mệnh đề: A = “8 không chia hết cho 2”; B = “ ” Khẳng định sau đúng? B = " ≤ 1" A B A A = “8 chia hết cho 2”, A sai, , B sai, B = " ≥ 1" A A B B = “2 không chia hết cho 8”, A sai, sai , B đúng, ≤1 A A B B C = “8 chia hết cho 2”, A sai, =“ ”, B đúng, sai B = " = 1" A A B D = “8 chia hết cho 2”, A sai, , B đúng, sai Lời giải B - Đáp án A sai khẳng định đúng, B sai A - Đáp án B sai vì: = “2 không chia hết cho 8” Đây mệnh đề phủ định mệnh đề A = “8 không chia hết cho 2” B = " = 1" B = " > 1" - Đáp án D sai khơng phải mệnh đề phủ định 14 Đáp án C Câu 14 Cho mệnh đề sau: = 1, π = 3,14 2 0" Câu 39 Mệnh đề phủ định mệnh đề x x + 3x + > A Tồn cho x x + 3x + = C Tồn cho x với là: x x + 3x + ≤ B Tồn cho x x + 3x + < D Tồn cho Lời giải Chọn B 20 Phủ định “với mọi” “tồn tại” > ≤ Phủ định P : ∃x : x + x + Câu 40 Mệnh đề phủ định mệnh đề “ số nguyên tố” : A ∀x : x + x + ∀x : x + x + không số nguyên tố B hợp số ∃x : x + x + D số thực Lời giải C ∃x : x + x + hợp số Chọn A ∃ ∀ Phủ định Phủ định “là số nguyên tố” “không số nguyên tố” " ∃x ∈ ¡ ,5x − 3x = 1" Câu 41 Phủ định mệnh đề " ∃x ∈ ¡ ,5 x − 3x " A " ∀ x ∈ ¡ ,5 x − x ≠ 1" C Chọn C Phủ định Phủ định ∃ = là B Phủ định ∀ > là " ∃x ∈ ¡ ,5 x − x ≥ 1" D Lời giải ∀ ≠ Câu 42 Cho mệnh đề " ∀x ∈ ¡ , x + x + < 0" A " ∃x ∈ ¡ , x + x + ≤ 0" C Phủ định " ∀x ∈ ¡ ,5 x − x = 1" P ( x ) : " ∀x ∈ ¡ , x + x + > 0" Chọn C là: Mệnh đề phủ định mệnh đề " ∀x ∈ ¡ , x + x + ≤ 0" B " ∃ x ∈ ¡ , x + x + > 0" D Lời giải P ( x) là: ∃ ≤ Câu 43 Mệnh đề sau mệnh đề sai? ∃n ∈ ¥ : n = n ∀n ∈ ¥ : n ≤ 2n A B ∀x ∈ ¡ : x > C Lời giải D ∃x ∈ ¡ : x > x Chọn C ∃0 ∈ ¡ : 02 = Ta có: Câu 44 Trong mệnh đề sau tìm mệnh đề đúng? ∀x ∈ ¡ : x > ∀x ∈ ¥ : x M3 A B ∀x ∈ ¡ : − x < C Lời giải Chọn D 21 D ∃x ∈ ¡ : x > x Ta có: ∃0,5 ∈ ¡ : 0,5 < 0.52 Câu 45 Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? ∀n ∈ ¥ , n + A không chia hết cho ∀x ∈ ¡ , ( x − 1) ≠ x − C B ∀x ∈ ¡ , x < ⇔ x < ∃n ∈ ¥ , n + D chia hết cho Lời giải Chọn A Với số tự nhiên có trường hợp sau: n = 3k ⇒ n + = ( 3k ) + chia dư n = 3k + ⇒ n + = ( 3k + 1) + = 9k + 6k + chia dư 2 n = 3k + ⇒ n + = ( 3k + ) + = 9k + 12k + chia dư n Câu 46 Cho số tự nhiên, mệnh đề sau đúng? ∀n, n ( n + 1) ∀n, n ( n + 1) A số phương B số lẻ ∃n, n ( n + 1) ( n + ) ∀n, n ( n + 1) ( n + ) C số lẻ D số chia hết cho Lời giải Chọn D ∀n ∈ ¥ , n ( n + 1) ( n + ) tích số tự nhiên liên tiếp, đó, ln có số chia hết cho 2.3 = số chia hết chia hết cho Câu 47 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? −π < −2 ⇔ π < A 23 < ⇒ 23 < 2.5 C B π < ⇔ π < 16 D Lời giải 23 < ⇒ − 23 > −2.5 Chọn A Mệnh đề kéo theo sai P Q sai Vậy mệnh đề đáp án A sai x Câu 48 Cho số thực Mệnh đề sau đúng? ∀x, x > ⇒ x > ∨ x < − ∀x, x > ⇒ − < x < A B 2 ∀x, x > ⇒ x > ± ∀x, x > ⇒ x ≥ ∨ x ≤ − C D Lời giải Chọn A Câu 49 Chọn mệnh đề đúng: 22 A ∀n ∈ N* , n − ∀n ∈ N, + bội số B n C Chọn D ∃2 ∈ N, 2 + x Ô , x = ∃n ∈ N, ≥ n + n số nguyên tố D Lời giải Câu 50 Trong mệnh đề sau mệnh đề sai? A Hai tam giác chúng đồng dạng có góc B Một tứ giác hình chữ nhật chúng có góc vng C Một tam giác vuông có góc tổng hai góc cịn lại D Một tam giác chúng có hai đường trung tuyến có góc 60o Lời giải Chọn A Câu 51 Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề có mệnh đề đảo đúng? a b c a+b c A Nếu chia hết cho chia hết cho B Nếu hai tam giác diện tích a a C Nếu chia hết cho chia hết cho D Nếu số tận số chia hết cho Lời giải Chọn C a a Nếu chia hết cho chia hết cho mệnh đề Câu 52 Mệnh đề sau sai? ⇒ ABCD ABCD A Tứ giác hình chữ nhật tứ giác có ba góc vng µ ⇔ A = 60° ABC B Tam giác tam giác ⇒ ABC AB = AC A C Tam giác cân ABCD O ⇒ OA = OB = OC = OD D Tứ giác nội tiếp đường trịn tâm Lời giải Chọn B µA = 60° ABC Tam giác có chưa đủ để tam giác Câu 53 Tìm mệnh đề đúng: A Đường trịn có tâm đối xứng có trục đối xứng B Hình chữ nhật có hai trục đối xứng ABC ⇔ µA = 450 C Tam giác vuông cân ABC A ' B 'C ' ⇔ ∆ABC = ∆A ' B ' C ' D Hai tam giác vng có diện tích Lời giải 23 Chọn B Câu 54 Tìm mệnh đề sai: 10 5⇔ A chia hết cho Hình vng có hai đường chéo vng góc ABC C ⇔ AB = CA2 + CB B Tam giác vuông ( O ) ⇔ ABCD ABCD C Hình thang nội tiếp đường trịn hình thang cân ⇒ 63 D chia hết cho Hình bình hành có hai đường chéo vng góc Lời giải Chọn D Mệnh đề kéo theo sai P Q sai Vậy mệnh đề đáp án D sai Câu 55 Với giá trị thực A x mệnh đề chứa biến B Chọn A P ( ) : 2.02 − < P ( x ) : 2x2 −1 < C Lời giải mệnh đề đúng: D P ( x ) :" x + 15 ≤ x " Câu 56 Cho mệnh đề chứa biến P ( 0) P ( 3) A B Chọn D P ( ) :"5 + 15 ≤ 52 " với x số thực Mệnh đề sau đúng: P ( 4) P ( 5) C D Lời giải Câu 57 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A A∈ A B ∅⊂ A A⊂ A C Lời giải D A ⊂ { A} Chọn A Giữa hai tập hợp quan hệ “thuộc” x A Câu 58 Cho biết phần tử tập hợp , xét mệnh đề sau: ( I ) : x ∈ A ( II ) : { x} ∈ A ( III ) : x ⊂ A ( IV ) : { x} ⊂ A Trong mệnh đề sau, mệnh đề IV I II I III I A B C Lời giải Chọn C ( II ) : { x} ∈ A sai hai tập hợp khơng có quan hệ “thuộc” 24 D II IV ( III ) : x ⊂ A sai phần tử tập hợp khơng có quan hệ “con” Câu 59 Các kí hiệu sau dùng để viết mệnh đề “ số tự nhiên” 7⊂¥ 7∈¥ 7 2x +1 2x +1 A Phủ định mệnh đề “ ” mệnh đề “ ” ∀k ∈ ¢ , k + k + ∃k ∈ ¢ , k + k + B Phủ định mệnh đề “ số lẻ” mệnh đề “ số chẵn” ∀n ∈ ¥ n2 − ∀n ∈ ¥ C Phủ định mệnh đề “ cho chia hết cho 24” mệnh đề “ cho n −1 không chia hết cho 24 x Ô , x x + > x Ô , x − x + ≤ D Phủ định mệnh đề “ ” mệnh đề “ ” Lời giải Chọn B ∃ ∀ Phủ định Phủ định số lẻ số chẵn A = “∀x ∈ ¡ : x < x” Câu 62 Cho mệnh đề A đề ? “∃x ∈ ¡ : x < x ” A Chọn B Phủ định ∀ B Trong mệnh đề sau, mệnh đề phủ định mệnh “∃x ∈ ¡ : x ≥ x” “∃x ∈ ¡ : x < x” C Lời giải D “ ∃x ∈ ¡ : x ≤ x ” ∃ < ≥ Phủ định A = “∀x ∈ ¡ : x + x ≥ − ” Câu 63 Cho mệnh đề sai Lập mệnh đề phủ định mệnh đề 25 A xét tính A B C D A = “∃x ∈ ¡ : x + x ≥ − ” A = “ ∃x ∈ ¡ : x + x ≤ − ” A = “∃x ∈ ¡ : x + x < − ” A = “∃x ∈ ¡ : x + x > − ” Chọn C Đây mệnh đề Đây mệnh đề Đây mệnh đề sai Đây mệnh đề sai Lời giải ∃ ≥ < Phủ định Phủ định ∀ Câu 64 Để chứng minh định lý sau phương pháp chứng minh phản chứng “Nếu n2 n chia hết cho chia hết cho 5”, học sinh lý luận sau: n (I) Giả sử chia hết cho n = 5k k (II) Như , với số nguyên n2 = 25k n2 (III) Suy Do chia hết cho (IV) Vậy mệnh đề chứng minh Lập luận trên: A Sai từ giai đoạn (I) B Sai từ giai đoạn (II) C Sai từ giai đoạn (III) D Sai từ giai đoạn (IV) Lời giải Chọn A n Mở đầu chứng minh phải là: “Giả sử không chia hết cho 5” P ( n ) : “n2 − Câu 65 Cho mệnh đề chứa biến P ( 5) P ( 2) hay sai? P ( 5) P ( 2) A P ( 5) P ( 2) C sai chia hết cho 4” với B P ( 5) n ABC với H sai P ( 2) sai P ( 5) P ( 2) D sai Lời giải chân đường cao từ 26 A số tự nhiên số nguyên Xét xem mệnh đề Chọn C P ( 5) P ( 2) 24M4 cịn sai khơng chia hết cho Câu 66 Cho tam giác n Mệnh đề sau sai? A “ B “ C “ D “ ABC ABC ABC ABC tam giác vuông A ⇔ 1 = + 2 AH AB AC A ⇔ BA = BH BC ” tam giác vuông ” A ⇔ HA = HB.HC tam giác vuông ” A ⇔ BA = BC + AC tam giác vuông ” Lời giải Chọn D Đáp án phải là: “ ABC tam giác vuông 2 A ⇔ BC = AB + AC ” x2 − x + = Câu 67 Cho mệnh đề “phương trình có nghiệm” Mệnh đề phủ định mệnh đề cho tính đúng, sai mệnh đề phủ định là: x2 − x + = A Phương trình có nghiệm Đây mệnh đề x − 4x + = B Phương trình có nghiệm Đây mệnh đề sai x − 4x + = C Phương trình vơ nghiệm Đây mệnh đề x − 4x + = D Phương trình vơ nghiệm Đây mệnh đề sai Lời giải Chọn D x2 − x + = Phủ định có nghiệm vơ nghiệm, phương trình có nghiệm A = “ ∃n ∈ ¥ : 3n + A Câu 68 Cho mệnh đề số lẻ”, mệnh đề phủ định mệnh đề tính đúng, sai mệnh đề phủ định là: A = “∀n ∈ ¥ : 3n + A số chẵn” Đây mệnh đề A = “∀n ∈ ¥ : 3n + B số chẵn” Đây mệnh đề sai A = “∃n ∈ ¥ : 3n + C số chẵn” Đây mệnh đề sai A = “∃n ∈ ¥ : 3n + D số chẵn” Đây mệnh đề Lời giải Chọn B ∃ ∀ Phủ định ∃6 ∈ ¥ : 3.6 + Phủ định “số lẻ” “số chẵn” Mặt khác, mệnh đề phủ định sai số lẻ Câu 69 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? ABCD A Để tứ giác hình bình hành, điều kiện cần đủ hai cạnh đối song song 27 x=2 điều kiện đủ a, b a+b C Để tổng hai số nguyên chia hết cho 13, điều kiện cần đủ số chia hết cho 13 a, b a+b > D Để có hai số số dương điều kiện đủ Lời giải Chọn C a = 6, b = a + b = 13M 13 Tồn cho số không chia hết cho 13 B Để x = 25 Câu 70 Trong mệnh đề sau, mệnh đề có mệnh đề đảo đúng? a+b > A Nếu tổng hai số có số lớn B Trong tam giác cân hai đường cao C Nếu tứ giác hình vng hai đường chéo vng góc với D Nếu số tự nhiên chia hết cho chia hết cho Lời giải Chọn B “Tam giác có hai đường cao tam giác cân” mệnh đề Câu 71 Trong mệnh đề sau, mệnh đề định lí? ∃x ∈ ¥ , x x A chia hết cho ⇒ chia hết cho ∃x ∈ ¥ , x x B chia hết cho ⇒ chia hết cho ∀x ∈ ¥ , x x C chia hết cho ⇒ chia hết cho ∃x ∈ ¥ , x x 12 D chia hết cho ⇒ chia hết cho Lời giải Chọn D ∀x ∈ ¥ , x x 12 Định lý là: chia hết cho ⇒ chia hết cho Câu 72 Trong mệnh đề sau, mệnh đề định lí? ∀x ∈ ¡ , x > −2 ⇒ x > A ∀x ∈ ¡ , x > ⇒ x > B ∀x ∈ ¡ , x > ⇒ x > C a, b 3 a +b D Nếu chia hết cho chia hết cho Lời giải Chọn B 28 ... Đây mệnh đề Đây mệnh đề Đây mệnh đề sai P ( n ) : “n2 − Câu 65 Cho mệnh đề chứa biến P ( 5) P ( 2) hay sai? P ( 5) P ( 2) A P ( 5) P ( 2) C sai ABC chia hết cho 4” với B D H P ( 5) P ( 5) n 10. .. " Mệnh đề sau đúng? P ( 0) P ( 5) A B C n∈¥ Câu 28 Với mệnh đề sau n ( n + 1) ( n + ) M6 A n ( n + 1) C số lẻ B P ( 3) n ( n + 1) D P ( 4) số phương n >0 D Câu 29 Trong mệnh đề sau, mệnh đề mệnh. .. Châu Á Lời giải Các đáp án A, B, C mệnh đề ta khơng biết tính sai câu Đáp án D Câu 12 Trong câu sau, câu mệnh đề? A 10 số phương x2 − x = C B a +b = c 2n + D chia hết cho Lời giải Các đáp án B,
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 10 Chuyên đề Mệnh Đề ( có đáp án lời giải chi tiết), TOÁN 10 Chuyên đề Mệnh Đề ( có đáp án lời giải chi tiết)