0

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm

166 6 0
  • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 17:54

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý với mục tiêu giúp các bạn nắm vững các khái niệm, vai trò của các loại hệ thống thông tin quản lý gắn liền với việc tạo ưu thế cạnh tranh cho doanh nghiệp nói chung và hoạt động kinh doanh qua mạng Internet nói riêng. Hiểu rõ sự gắn kết của các HTTT và tác động của chúng đến hoạt động và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. Giáo trình Management Information System TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TẬP BÀI GIẢNG Môn học: H thống th ng tin quản l Mã m n học: IS251 Số tín chỉ: 3(2LT + TH) Dành cho sinh viên ngành không chuyên tin Bậc đào tạo: Đại học – Cao đẳng Học kỳ: Năm học: 2013-2014 Giảng vi n: Ths Nguy n Thị Thanh Tâm Đà Nẵng, tháng năm 2013 Copy right by Nguyen Thi Thanh Tam – ĐH Duy Tân Giáo trình Management Information System BỘ MƠN CMU - HTTT TẬP BÀI GIẢNG TÍN CHỈ T n m n học: H THỐNG TH NG TIN QUẢN L Số tín chỉ: 3TC Mã m n học: IS251 Học kỳ: 2/2012-2013 M n học: Bắt buộc 1.Thông tin giảng viên:  Họ t n: Ths Nguy n Thị Thanh Tâm  Thời gian, địa điểm làm vi c: Khoa ĐTQT - Trường ĐH Duy Tân  Đi n thoại: 01664130007  Email: ttamdtu@gmail.com Các môn học tiên Tin học ứng d ng Các môn học Copy right by Nguyen Thi Thanh Tam – ĐH Duy Tân Giáo trình Management Information System HỆ THỐNG THƠNG TIN QUẢN LÝ (MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS) Lời nói đầu Phân tích h thống khâu quan trọng dự án Ở Vi t nam máy tính n tử ph c v c ng vi c văn phịng chính, chưa thực đóng vai trị chủ đạo giúp người lĩnh vực quản l , tự động hóa để tăng suất lao động Một nguy n nhân thiếu nhiều nhà phân tích(analyste) chuy n gia tin học có khả năng:  Phân tích (tìm hiểu, khảo sát…) hoạt động xí nghi p, doanh nghi p, tổ chức hành xã hội…  Thiết kế h thống tin học ph c v c ng tác quản l lĩnh vực Trong đó, H thống th ng tin quản l gắn liền với vi c tạo ưu cạnh tranh cho doanh nghi p nói chung hoạt động kinh doanh qua mạng Internet nói ri ng • Mục đích mơn học:  Nắm vững khái ni m, vai trò loại h thống th ng tin quản l gắn liền vớivi c tạo ưu cạnh tranh cho doanh nghi p nói chung hoạt động kinh doanh qua mạng Internet nói riêng  Hiểu rõ gắn kết HTTT tác động chúng đến hoạt động cấu tổ chức doanh nghi p  Nắm vững y u cầu đặt với doanh nghi p đầu tư vào CNTT nhằm tạo trì khả cạnh tranh m i trường kinh tế M n học đòi hỏi số kỹ năng: + Khả đọc, hiểu vấn đề + Trình bày, di n đạt vấn đề (Ngh thuật !) + Khả thảo luận, làm vi c theo nhóm… + Khả đối phó cố, rủi ro… Trong giảng chia làm chương: • CHƢƠNG I TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Copy right by Nguyen Thi Thanh Tam – ĐH Duy Tân Giáo trình Management Information System • CHƢƠNG II ỨNG DỤNG CNTT, TẠO ƢU THẾ CẠNH TRANH CHO DOANH NGHIỆP • CHƢƠNG III CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA HTTT VÀ VAI TRÒ CỦA HTTT TRONG TỔ CHỨC DOANH • CHƢƠNG IV CÁC HỆ THỐNG THƠNG TIN • CHƢƠNG V PHÂN TÍCH KHẢ THI VÀ PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH • CHƢƠNG VI THIẾT KẾ CSDL • CHƢƠNG VII XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THƠNG TIN • CHƢƠNG VIII THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ: CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN TRONG THỜI KỲ MỚI Tài liệu tham khảo: [1] Bài giảng HTTT quản lý, PhạmThị Thanh Hồng PhạmMinh Tuấn, NXB Khoa học kỹ thuật, 2007 [2] Bài giảng PTTK Hệ Thống, PGS- TS Phan Huy Khánh, Đai học Đà Nẵng [3] Phân tích, thiết kế, hệ thống thơng tin quản lý, C.Smart R.Sims,2001 (bản dịch Ngô Trung Việt) [4] Phân tích thiết kế Tin học hệ thống quản lý - kinh doanh - nghiệp vụ, Ngô Trung Việt, Nhà xuất Giao thông vận tải, 2000 [5] Information Systems – Foundation of E-Business, Steven Alter, Prentice Hall, 2002 [6] Management Information Systems, Managing the Digital Firm 9th edition, Laudon, K C and Laudon, J.P., Prentice Hall, New Jersey, 2006 Chƣơng TỔNG QUAN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Mục đích: Copy right by Nguyen Thi Thanh Tam – ĐH Duy Tân Giáo trình Management Information System Chương cung cấp số khái ni m li n quan đến h thống th ng tin ảnh hưởng h thống th ng tin quản l doanh nghi p Nội dung chính: Thời đại th ng tin, khái ni m li n quan đến h thống th ng tin, phải quản l h thống th ng tin, h thống th ng tin gì, HTTT doanh nghi p, xu hướng phát triển ứng d ng c ng ngh th ng tin quản l doanh nghi p 1.1 Thời đại thơng tin gì? Internet tác động l n mặt kinh tế hoạt động doanh nghi p  Thương mại ntử (TMĐT)  Giao tiếp trực tiếp: Là vi c sử d ng c ng ngh truyền th ng(như mạng Internet) để làm vi c vị trí khác  Mơi trường làm vi c ảo: Là m i trường làm vi c có hỗ trợ c ng ngh Kh ng thiết thựchi n mộtvị trí thời gian kh ng gian xác định Có thể cho phép li n lạc với ai, đâu vào thời điểm  Nền kinh tế dựa tr n mong muốn người ti u dùng:  Bánh kem sinh nhật dành cho vật  Giầy thể thao đếm bước + Đặc điểm thời đại thông tin  Xuất hi n dựa xuất hi n hoạt động xã hội dựa tảng th ng tin  Kinh doanh thời đại th ng tin ph thuộc vào c ng ngh th ng tin sử d ng để thựchi n c ng vi c kinh doanh  Năng suất lao động trình sản xuất tăng l n cách nhanh chóng  Hi u sử d ng c ng ngh th ng tin xác định thành c ng thời đại th ng tin  C ng ngh th ng tin có mặt sản phẩm dịch v 1.2 Các loại thông tin doanh nghiệp Phân biệt liệu thông tin Nghi n cứu h thống th ng tin, vấn đề quan trọng cần phân bi t khác bi t khái ni m: li u th ng tin Dữ li u ki n hay quan sát thực tế chưa biến đổi sữa chữa cho m c đích khác, vi c doanh nghi p bán l hàng sinh nhiều li u số lượng hàng hoá, nơi bán hàng, thời gian bán hàng, địa điểm bán hàng, khách hàng chi trả tiền mặt hay chuyển khoảng,… nói cách khác, li u tất đặc tính thực thể người, địa điểm, đồ vật ki n,… Dữ li u có dạng: li u tính tốn li u đo đếm Khác với li u xem nguy n li u ban đầu, th ng tin cần phải phân bi t sản phẩm hoàn chỉnh thu sau trình xử l li u Đ i thuật ngữ li u th ng tin sử d ng thay Copy right by Nguyen Thi Thanh Tam – ĐH Duy Tân Giáo trình Management Information System số trường hợp Tuy vậy, trường hợp đó, cần xác định thông tin liệu xử lý cho thực có ý nghĩa người sử dụng Các đặc tính thông tin Chất lượng th ng tin xác định th ng qua đặc tính sau: - Độ tin cậy: độ tin cậy thể hi n độ xác thực độ xác Th ng tin có độ xác thấp gây cho doanh nghi p hậu tồi t Chẳng hạn h thống lập hố đơn bán hàng có nhiều sai sót, gây phàn nàn từ phía khách hàng Vi c dẫn đến vi c giảm số lượng khách hàng doanh số doanh nghi p - Tính đầy đủ: tính đầy đủ th ng tin thể hi n bao quát vấn đề đáp ứng y u cầu nhà quản l Nhà quản l sử d ng th ng tin kh ng đầy đủ dẫn đến định hành động kh ng đáp ứng đòi hỏi tình hình thực tế Điều làm hại doanh nghi p - Tính thích hợp dễ hiểu: Trong số trường hợp, nhiều nhà quản l kh ng sử d ng số báo cáo chúng có li n quan tới hoạt động thuộc trách nhi m họ Nguy n nhân chủ yếu chúng chưa thích hợp khó hiểu Có thể có nhiều th ng tin kh ng thích ứng cho người nhận, thiếu rõ ràng, sử d ng nhiều từ viết tắt đa nghĩa, bố trí chưa hợp l phần tử th ng tin Điều dẫn đến tổn phí tạo th ng tin kh ng dùng, định sai hiểu sai th ng tin - Tính an tồn: Th ng tin nguồn lực qu báu, tổ chức vốn nguy n vật li u Hiếm có doanh nghi p mà tiếp cận tới vốn nguy n li u Đối với th ng tin tương tự nư Th ng tin cần bảo v người quyền phép tiếp cận th ng tin Sự thiếu an toàn th ng tin gây thi t hại lớn cho tổ chức - Tính kịp thời: Th ng tin cần gởi tới cho người sử d ng vào m c đích cần thiết Các dạng thơng tin doanh nghiệp Trong doanh nghi p, có dạng th ng tin chủ yếu li n quan tới m c đích sử d ng khác nhau: - Thơng tin chiến lƣợc: thơng tin chiến lược có li n quan đến sách lâu dài doanh nghi p Nó mối quan tâm chủ yếu nhà quản l cao cấp Đối với phủ, th ng tin chiến lược bao gồm nghi n cứu dân cư, nguồn lực có giá trị quốc gia, số li u thống k cán cân thu chi đầu tư nước ngoài,… Đối với doanh nghi p, bao gồm th ng tin tiềm thị trường cách thức thâm nhập thị trường, chi phí cho nguy n vật li u, vi c phát triển sản phẩm, thay đổi suất lao động c ng vi c phát sinh Về chất, th ng tin chiến lượng th ng tin li n quan đến vi c lập kế hoạch lâu dài, thiết lập dự án đưa sở dự báo cho phát triển tương lai Phần lớn th ng tin chiến lược xuất phát từ ki n nguồn li u kh ng có từ q trình xử l th ng tin tr n máy tính Bảng 1.2 Tính chất th ng tin theo cấp định Copy right by Nguyen Thi Thanh Tam – ĐH Duy Tân Giáo trình Management Information System Đặc trƣng thơng tin Tác nghiệp Chiến thuật Chiến lƣợc Phần lớn thường kỳ, Sau thời kỳ dài, đặn trường hợp đặc bi t Dự đoán sơ Chủ yếu kh ng dự đốn Có th ng tin bất ngờ trước Tần suất Đều đặn, lặp lại Tính độc lập kết Dự kiến trước Thời điểm Quá khứ hi n Hi n tương lai Mức chi tiết Rất chi tiết Tổng hợp, thống k Tổng hợp, khái quát Nguồn Trong tổ chức Trong tổ chức Ngoài tổ chức chủ yếu Tính cấu trúc Cấu trúc cao Độ xác Rất xác Người sử d ng Chủ yếu có cấu trúc Một số phi cấu trúc Một số li u có tính chủ quan Giám sát hoạt động tác Người quản l cấp trung nghi p giang Dự đốn cho tương lai Phi cấu trúc cao Mang nhiều tính chủ quan Người quản l cấp cao - Thông tin chiến thuật: th ng tin sử d ng cho m c ti u ngắn hạn (một tháng năm), thường mối quan tâm phịng ban Đó th ng tin từ kết phân tích số li u bán hàng, đánh giá dòng tiền dự án, y u cầu nguồn lực cho sản xuất, báo cáo hàng năm Dạng th ng tin thường xuất phát từ li u hoạt động ngày Do đó, địi hỏi q trình xử l th ng tin hợp l xác Trong vi c lập kế hoạch hành động chiến thuật, cần phải kết hợp nhiều th ng tin từ nguồn khác trước đưa định - Thông tin điều hành (tác nghiệp): th ng tin thường sử d ng cho c ng vi c ngắn hạn di n vài ngày chí vài phịng ban Nó bao gồm th ng tin số lượng chứng khoán mà doanh nghi p có tay, lượng đặt hàng, tiến độ c ng vi c,… Th ng tin điều hành, chất, rút cách nhanh chóng từ li u hoạt động Nó thường địi hỏi hoạt động thu thập li u gấp rút, có người sử d ng th ng tin chiến thuật, lại có y u cầu đặc bi t so với th ng tin chiến thuật Các nguồn thông tin doanh nghiệp Th ng tin sử d ng doanh nghi p thu thập từ hai nguồn chủ yếu: nguồn th ng tin b n nguồn th ng tin b n Nguồn thơng tin ngồi: Mọi th ng tin mang tính chất định hướng nhà nước cấp tr n luật thuế, luật m i trường, quy chế bảo hộ… th ng tin mà tổ chức phải lưu trữ sử d ng thường xuy n Những th ng tin thường tổ chức phủ cung cấp Ngồi ra, th ng tin thị trường hoạt động đối thủ cạnh tranh, đối tác, xu hướng thay đổi,… th ng tin b n quan trọng mà doanh nghi p quan tâm, theo dõi Các đối tượng cung cấp bao gồm: Copy right by Nguyen Thi Thanh Tam – ĐH Duy Tân Giáo trình Management Information System - Khách hàng: Trong kinh tế thị trường th ng tin khách hàng v quan trọng Các th ng tin khách hàng doanh nghi p thường lưu lại hồ sơ khách hàng - Đối thủ cạnh tranh: Biết đối thủ cạnh tranh trực tiếp c ng vi c hàng ngày doanh nghi p hi n - Doanh nghiệp có liên quan: doanh nghi p sản xuất hàng hố có li n quan - Doanh nghiệp cạnh tranh: muốn doanh nghi p tồn lâu dài, nhà quản l cần có th ng tin đối thủ cạnh tranh xuất hi n trọng tương lai - Các nhà cung cấp: Người bán doanh nghi p đầu mối cần có đặc bi t th ng tin họ giúp doanh nghi p hoạch định kế sách phát triển kiểm sốt tốt chi phí chất lượng sản phẩm hay dịch v - Các tổ chức phủ: đóng vai trị người cung cấp th ng tin có tính thức mặt pháp chế Nhìn chung, th ng tin thu thập từ nguồn b n ngồi doanh nghi p cung cấp th ng qua báo chí, tài li u nghi n cứu đặc bi t tổ chức cung cấp th ng tin chuy n bi t Nguồn th ng tin nội doanh nghi p: Ngoài nguồn th ng tin b n ngoài, doanh nghi p có nguồn th ng tin quan trọng từ h thống sổ sách báo cáo kinh doanh thường kỳ doanh nghi p Tuỳ theo loại y u cầu th ng tin khác nhau, người ta tiến hành bước xử l li u khác nhau, đó, hình thành h thống th ng tin với dạng khác nhau, ph c v cho m c ti u đa dạng có đặc tả khác phần cứng phần mềm, người sử d ng người điều hành 1.3 Hệ thống thông tin quản lý 1.3.1 Thế hệ thống? Khái ni m h thống cung cấp thuật ngữ để hiểu rõ làm doanh nghi p cung cấp giá trị cho khách hàng làm để doanh nghi p hoạt động hi u H thống tập hợp thành phần điều hành nhằm đạt m c đích Khái ni m h thống quen thuộc với đời sống xã hội: h thống giao th ng, h thống truyền th ng, v v…Trong giáo trình này, tập trung vào h thống có sử d ng c ng ngh th ng tin để thực hi n hoạt động doanh nghi p tổ chức phủ H thống thân h thống thành phần h thống khác Những h thống mà xem xét thực chất h thống nằm h thống khác đồng thời chứa h thống khác thực hi n phần nhi m v khác c ng vi c Vi c hiểu h thống đặc bi t thường địi hỏi phải có số kiến thức h thống lớn mà ph c v Những yếu tố h thống bao gồm: Copy right by Nguyen Thi Thanh Tam – ĐH Duy Tân Giáo trình Management Information System o M c đích: l mà h thống tồn ti u chí sử d ng đánh giá mức độ thành c ng h thống o Phạm vi: Phạm vi h thống nhằm xác định nằm h thống nằm ngồi h thống o M i trường: bao gồm tất yếu tố nằm h thống o Đầu vào: đối tượng th ng tin từ m i trường b n h thống đưa vào h thống o Đầu ra: đối tượng th ng tin đưa từ h thống m i trường b n ngồi 1.3.2 Hệ thống thơng tin quản lý H thống th ng tin quản l h thống chức thực hi n vi c thu thập, xử l , lưu trữ cung cấp th ng tin hỗ trợ vi c định, điều khiển, phân tích vấn đề, hiển thị vấn đề phức tạp tổ chức H thống th ng tin bao gồm th ng tin c thể đặc bi t người, địa điểm khác nhau, ki n b n tổ chức m i trường xung quanh Những hoạt động chủ yếu xảy trình xử l li u h thống th ng tin nhóm thành nhóm sau ( xem hình 1): o Nhập liệu: hoạt động thu thập nhận li u từ doanh nghi p từ m i trường b n để xử l h thống th ng tin o Xử lý thơng tin: Q trình chuyển đổi từ li u hỗn hợp b n ngồi thành dạng có nghĩa ngưịi sử d ng o Xuất liệu: Sự phân phối th ng tin xử l tới người hoạt động cần sử d ng th ng tin o Lƣu trữ thơng tin: Các th ng tin kh ng xử l để sử d ng thời điểm doanh nghi p thu nhận nó, mà thế, tương lai, tiến hành phân tích để xây dựng kế hoạch đưa định có tính h thống, th ng cần để sử d ng Vì vậy, vi c lưu trữ th ng tin hoạt động quan trọng h thống th ng tin Các th ng tin lưu trữ thường tổ chức dạng trường, file, báo cáo, sở li u o Thông tin phản hồi: h thống th ng tin thường điều khiển th ng qua th ng tin phản hồi Th ng tin phản hồi li u xuất, giúp cho thân người điều hành mạng lưới th ng tin đánh giá lại hồn thi n q trình thu thập xử l li u mà họ thực hi n Copy right by Nguyen Thi Thanh Tam – ĐH Duy Tân Giáo trình Management Information System MƠI TRƢỜNG Khách hàng Ngƣời cung cấp TỔ CHỨC Lưu trữ thơng tin xử lý thu thập HỆ THỐNG THƠNG TIN Nhập liệu Các hãng điều chỉnh Xử lý liệu Phân tích Sắp xếp Tính tốn Xuất liệu Phản hồi Đối thủ cạnh tranh Đối thủ cạnh tranh Hình 1.1 Các chức h thống th ng tin Lưu , h thống th ng tin kh ng thiết phải cần đến máy tính- ngày c ng ngh th ng tin giúp vận hành h thống th ng tin hi u nhiều H thống th ng tin thủ c ng sử d ng giấy bút, sử d ng rộng rãi doanh nghi p Vi t Nam hi n H thống th ng tin vi tính (Computer Based Information System) dựa vào c ng ngh phần cứng phần mềm máy tính để xử l phổ biến th ng tin Trong giáo trình này, sử d ng c m từ h thống th ng tin, nhắc tới h thống th ng tin vi tính Mặc dù h thống th ng tin vi tính sử d ng c ng ngh th ng tin để xử l li u th thành th ng tin có nghĩa, cần phân bi t rõ máy tính chương trình vi tính với h thống th ng tin Các máy tính n tử chương trình phần mềm tảng kỹ thuật, c ng c nguy n li u cho h thống th ng tin hi n đại Máy tính thiết bị lưu trữ xử l th ng tin Các chương trình vi tính, hay phần mềm, tập hợp thị hướng dẫn điều khiển xử l máy tính Tìm hiểu hoạt động máy tính chương trình đóng vai trò quan trọng vi c thiết kế giải pháp cho vấn đề doanh nghi p, máy tính phần h thống th ng tin Máy tính chương trình yếu tố kh ng thể thiếu h thống th ng tin vi tính, thân chúng th i kh ng thể tạo th ng tin mà doanh nghi p cần Để tìm hiểu h thống th ng tin, ta cần phải nắm vấn đề cần giải quyết, quy trình thiết kế triển khai, quy trình đưa giải pháp Các nhà quản l hi n đại phải biết phối hợp hiểu biết máy tính với kiến thức h thống th ng tin 1.4 Phân loại hệ thống thông tin quản lý 10 Copy right by Nguyen Thi Thanh Tam – ĐH Duy Tân Giáo trình Management Information System o Nhà cung cấp có tiếp t c cung cấp hoàn thi n phần mềm trọn gói kh ng? o Nhà cung cấp hỗ trợ th m dịch v gia tăng giá trị (nhân vi n hỗ trợ, đào tạo mi n phí, nhân vi n phát triển nghi n cứu)?  Chi phí o Giá mua phần mềm có bao gồm m đun ph trợ, phương ti n kh i ph c li u, thiết kế hình, thời gian cố vấn, đào tạo, hỗ trợ thiết lập h thống kh ng? o Li u có tồn chi phí bảo trì hợp đồng bảo trì h thống kh ng? o Chi phí điều hành hàng năm cho khối lượng c ng vi c xử l phần mềm bao nhiêu? o 7.3 Chi phí để tạo phần mềm theo y u cầu người sử d ng thiết lập bao nhi u? Các phƣơng thức quản lý trình xây dựng phất triển hệ thống thơng tin 7.3.1 Th ngồi Thu ngồi (outsourcing) vi c tổ chức thực hi n vi c thiết kế quản l điều hành h thống th ng tin dựa vào tổ chức doanh nghi p Đây phương thức tiến hành từ doanh nghi p bắt đầu nghĩ đến khai thác h thống th ng tin Cho tới thời gian gần đây, doanh nghi p bắt đầu thu nhiều lợi ích rõ ràng Ƣu điểm việc thuê ngồi:  Tính kinh tế: Các nhà cung cấp b n ngồi doanh nghi p thường có chuy n gia dịch v h thống th ng tin c ng ngh mà họ cung cấp cho khách hàng đa dạng khác Do tính chuy n m n hố hi u kinh tế theo số lượng, họ cung cấp dich v giá trị với chi phí thấp so với trường hợp c ng ty phải tự làm lấy vi c thiết kế khai thác sử d ng h thống th ng tin  Chất lượng dịch vụ: Do nhà cung cấp khách hàng họ kh ng làm khách hàng, n n c ng ty thường dựa vào nhà cung cấp b n vào nhân vi n họ vi c thiết kế phát triển h thống th ng tin Các c ng ty thu ngồi ph c v tốt nhờ tổ chức b n ngồi với mức chi phí  Tính dự đốn được: Các hợp đồng thu ngồi với mức giá cố định mức độ dịch v xác định làm giảm mức độ bất định chi phí cho doanh nghi p  Tính linh hoạt: Các doanh nghi p phát triển thường phải đối phó với thay đổi thường di n m i truờng kinh doanh số thay đổi gắn với thay đổi sở hạ tầng cho h thống th ng tin Thu ngồi giúp cho doanh nghi p có khả sử d ng c ng ngh ti n tiến mà kh ng phải tốn nhiều cho vi c đầu tư xây dựng ban đầu 152 Copy right by Nguyen Thi Thanh Tam – ĐH Duy Tân Giáo trình Management Information System  Có thể sử d ng nhân c ng cho dự án khác  Có thể sử d ng nguồn vốn tài cho hoạt động khác Nhƣợc điểm Kh ng phải tổ chức lu n lu n có lợi ích nhờ vi c thu Thu đ i gây số vấn đề quan trọng cần phải giải cho doanh nghi p sau:  Mất khả kiểm soát: Khi c ng ty đặt trách nhi m phát triển điều hành h thống th ng tin cho tổ chức khác, quyền kiểm sốt h thống th ng tin C ng ty bị ph thuộc hoàn toàn vào lựa chọn sở hạ tầng c ng ngh th ng tin mà nhà cung cấp có  Sự bất ổn thơng tin chiến lược: Các bí mật thương mại th ng tin ri ng doanh nghi p rị rỉ tới đối thủ cạnh tranh th ng qua nhà cung cấp Điều thực có hại nhà cung cấp phát triển sử d ng ứng d ng mang lại ưu cạnh tranh cho doanh nghi p khách hàng tới doanh nghi p khách hàng khác  Tính phụ thuộc: Các doanh nghi p trở n n l thuộc vào nhà cung cấp Một nhà cung cấp gặp khó khăn tài dịch v tồi gây vấn đề nghi m trọng cho khách hàng Do thu ngồi có lợi gây hại cho doanh nghi p, n n doanh nghi p n n cân nhắc vai trò h thống th ng tin tổ chức trước đưa định thu ngồi Th ng thường có số trường hợp mà doanh nghi p thu sau:  Khi doanh nghi p bị giới hạn hội để khác bi t hoá hoạt động dịch v nhờ h thống th ng tin  Khi vi c ngưng tr dịch v h thống th ng tin kh ng đóng vai trò quan trọng hoạt động doanh nghi p Chẳng hạng c ng ty hàng kh ng, vi c ngưng tr h thống đặt chỗ trước gây tai hại lớn, làm thất thoát doanh thu doanh nghi p Nhưng số doanh nghi p khác c ng ty bảo hiểm, vi c đáp ứng lời phàn nàn khách hàng kh ng làm ảnh hưởng quan trọng tới sống c ng ty Đối với doanh nghi p dạng sau vi c thu ngồi lựa chọn tốt  Khi vi c thu kh ng tước bí kỹ thuật cần cho vi c phát triển h thống th ng tin tương lai doanh nghi p  Khi khả h thống th ng tin hi n có doanh nghi p bị hạn chế, kh ng có hi u quả, yếu kỹ thuật Một số doanh nghi p thu cách d dàng để tân trang lại c ng ngh th ng tin doanh nghi p 7.3.2 Sử dụng nội lực Khác với trình thu ngồi, sử d ng nội lực (Insourcing) cách mà doanh nghi p tiến hành vi c phát triển khai thác h thống th ng tin hoàn toàn nhờ vào lực lượng nhân c ng doanh nghi p Hi n nay, doanh nghi p có khuynh hướng kh ng thực hi n vi c sử d ng nội lực tồn nhiều hạn chế Nó địi hỏi phải có chuy n gia giỏi c ng ngh th ng tin doanh nghi p, nghĩa doanh 153 Copy right by Nguyen Thi Thanh Tam – ĐH Duy Tân Giáo trình Management Information System nghi p phải tốn nhiều chi phí để có nhân c ng Hơn nữa, vi c sử d ng nội lực địi hổi doanh nghi p cịn tốn chi phí cho vi c xây dựng sở hạ tầng trang bị cho sở kỹ thuật cần thiết để trì khả sáng tạo đảm bảo cho h thống hoạt động tốt Chính vậy, th ng thường, có doanh nghi p lớn, mạnh có khả lựa chọn phương pháp để phát triển quản l khai thác h thống th ng tin Tuy nhi n, vi c sử d ng nội lực giúp cho doanh nghi p đảm bảo vi c thực hi n mang tính chiến lược h thống th ng tin doanh nghi p hoàn thành thời hạn cho dự án nhi m v c thể mang tính chiến lược doanh nghi p Các c ng ty thường áp d ng phương pháp tiết ki m chi phí nhờ vi c tự làm lấy kh ng có nhà cung cấp phù hợp tr n thị trường Do hạn chế lớn phương pháp vi c phải đầu tư lớn vào sở trang thiết bị, người, khoảng kh ng, v v… n n, chi phí thiết bị giảm xuống nhu xu hướng năm gần đây, sử d ng nguồn lực b n bắt đầu 7.3.3 Thuê nhân công hợp đồng: Thu nhân c ng hợp đồng kh ng phải cách làm mới, xuất hi n từ bắt đầu hình thành chủ nghĩa tư Đó cách thức mà tổ chức thu người có kinh nghi m, kiến thức, kỹ tốt thực hi n c ng vi c cần hoàn thành thời gian gấp rút Vi c thu nhân c ng hợp đồng đem lại cho doanh nghi p nhiều lợi ích Những người làm hợp đồng bổ sung tức nhu cầu lao động thiếu cho c ng vi c đòi hỏi kỹ chuy n m n đặc bi t mà nhân c ng doanh nghi p kh ng đáp ứng Những người làm hợp đồng thường kh ng hưởng đầy đủ quyền lợi người làm vi c bi n chế c ng ty, n n c ng ty tiết ki m nhiều chi phí Vi c sử d ng nhân c ng hợp đồng giúp cho doanh nghi p có mức độ linh hoạt cao hơn, họ thu nhân c ng lâu hay mau tuỳ theo y u cầu c ng vi c Đây phương pháp tốt để sa thải nhân c ng cần thiết Nếu người làm vi c kh ng tốt kh ng có kỹ thuật kỹ đáp ứng y u cầu doanh nghi p, doanh nghi p kết thúc hợp đồng Tuy nhi n vi c sử d ng nhân c ng hợp đồng có điểm yếu nó:  Người thu làm hợp đồng thường kh ng có trách nhi m kh ng gắn bó với c ng vi c doanh nghi p Chính vậy, kiếm c ng vi c phù hợp hơn, rời bỏ khỏi c ng ty, kể thời điểm mà c ng ty bí người làm vi c  Những kiến thức có li n quan tới c ng vi c người làm hợp đồng theo người khỏi doanh nghi p Vì vậy, vi c lập tài li u kh ng thực hi n tốt c ng ty người hợp đồng khác thu vào chân người cũ, phải tiến hành lại c ng vi c từ thời điểm đầu ti n 154 Copy right by Nguyen Thi Thanh Tam – ĐH Duy Tân Giáo trình Management Information System  Đ i doanh nghi p khó kiếm người có kiến thức kỹ cần thiết cho c ng vi c đòi hỏi khoảng thời gian gấp rút Điều làm chậm tr tiến độ c ng vi c đ i gây hạn chế cho vi c đạt m c ti u chiến lược mà doanh nghi p đặt ban đầu Hi n nay, doanh nghi p tìm nhân c ng làm hợp đồng theo địa giới thi u vi c làm nhờ vào vi c đăng quảng cáo tìm người tr n phương ti n th ng tin đại chúng 7.3.4 Kết hợp: Vi c kết hợp nguồn lực c ng ty với tiến c ng ngh th ng tin lựa chọn mà doanh nghi p định hướng cho thân Hi n nay, kh ng có sở li u trung tâm thực hi n vi c hợp nhất, mà thành phần khác phần cứng điều khiển đường truyền th ng, dịch v mạng, dịch v h thống th ng tin,… hợp nhằm nâng cao tính hi u hoạt động h thống th ng tin làm giảm trùng lặp sở vật chất nhân lực doanh nghi p Do nguy n nhân đó, n n số lợi ích tất yếu vi c sử d ng hợp tiết ki m chi phí cho doanh nghi p Vi c xuất hi n c ng ngh tự động, sách trị,… nhân tố ảnh hưởng tới lựa chọn hoạt động hợp doanh nghi p 7.4 Nguyên nhân thành công thất bại xây dựng phát triển hệ thống thông tin Những nghi n cứu gần cho thấy kh ng có nguy n nhân định thành c ng hay thất bại xây dựng phát triển h thống th ng tin Người ta xác định yếu tố sau định thành bại h thống: 7.4.1 Vai trò ngƣời sử dụng: Sự tham gia người sử d ng trình thiết kế thực hi n h thống th ng tin đ i thực có ích cho toàn c ng vi c Trước hết, người sử d ng hợp tác chặt chẽ trình thiết kế họ có nhiều hội để định hình h thống theo quyền ưu ti n họ y u cầu c ng vi c Thứ hai, họ có phản ứng tích cực h thống họ người tham gia vào trình biến đổi h thống Sự tham gia họ thúc đẩy xu hướng tích cực h thống Tuy nhi n mối quan h chuy n gia thiết kế người sử d ng lại nguy n gây vấn đề cho vi c phát triển h thống th ng tin Người sử d ng chuy n gia thường có kiến thức khác nhau, có mối quan tâm khác nhau, có thứ tự ưu ti n c ng vi c khác Điều tạo n n gọi hố ngăn cách giao tiếp người sử d ng nhà thiết kế Những khác bi t dẫn tới bất đồng lịng trung thành với tổ chức, bất đồng cách thức giải vấn đề nảy sinh, khác bi t cách sử d ng từ vựng chuy n m n Chẳng hạn như, chuy n gia h thống th ng tin có xu hướng giải theo hướng kỹ thuật hay máy móc đơn vấn đề nảy sinh Họ tìm kiếm giải pháp tinh vi tu kỹ thuật, sử d ng tính hi u phần mềm phần cứng để tối ưu hoá chi phí cho vi c sử d ng nỗ lực mang tính tổ chức Ngược lại, người sử d ng lại nghi ng h thống giải vấn đề kinh doanh hay làm thuận ti n cho nhi m v tổ chức Thường hướng giải khác bi t, n n họ bắt đầu nói 155 Copy right by Nguyen Thi Thanh Tam – ĐH Duy Tân Giáo trình Management Information System ng n ngữ khác Đó nguy n nhân chủ yếu dẫn tới điểm mà h thống kh ng thoả mãn y u cầu người sử d ng bị đẩy khỏi vi c thực hi n h thống Khi hố ngăn cách giao tiếp người sử d ng người thiết kế lớn, hay hai nhóm chay theo m c ti u khác nhau, rủi ro h thống cao Khi xảy trường hợp vậy, người sử d ng thường bị đẩy khỏi trình thực hi n h thống Khi họ kh ng hiểu chuy n gia h thống th ng tin nói dự án rơi vào bàn tay thao túng chuy n gia h thống th ng tin Và kh ng nghi ngờ h thống hỗ trợ nhu cầu tổ chức mức thấp 7.4.2 Mức độ hỗ trợ quản lý: Nếu h thống th ng tin có hỗ trợ cấp quản l người sử d ng chuy n gia h thống hiểu d dàng Cả hai nhóm cảm nhận tham gia đánh giá cao có mức độ ưu ti n cao Họ d đánh giá c ng lao khen thưởng nỗ lực mà họ bỏ để phát triển h thống Sự yểm trợ máy quản l đồng thời đảm bảo dự án xây dựng h thống nhận đầy đủ kinh phí nguồn lực đảm bảo cho thành c ng Hơn nữa, thay đổi thói quen thủ t c làm vi c, xếp lại tổ chức cho phù hợp với h thống có hỗ trợ cấp lãnh đạo để đảm bảo có hi u 7.4.3 Mức độ rủi ro độ phức tạp việc thực dự án Các h thống thường khác kích cỡ, lĩnh vực, mức độ phức tạp cấu trúc kỹ thuật Các nhà nghi n cứu xác định có ba yếu tố ảnh hưởng tới mức độ rủi ro dự án  Quy mô dự án: Các dự án lớn xét số tiền chi phí cho nó, số lượng nhân vi n sử d ng cho dự án, thời gian dành cho vi c thực hi n dự án, số đơn vị bị tác động, có độ rủi ro cao Một nhân tố tạo rủi ro khác kinh nghi m thân doanh nghi p dự án tương tự Nếu doanh nghi p quen với vi c thực hi n dự án lớn, có chi phí cao, mức độ rủi ro giảm  Kết cấu dự án: Một số dự án có cấu trúc lớn so với dự án khác Các y u cầu chúng thường rõ ràng hơn, trực tiếp hơn, đó, vi c xác định li u xuất cần thiết chúng thường bị người sử d ng thay đổi, người sử d ng kh ng hài lịng với mà họ muốn  Kinh nghiệm công nghệ: Mức độ rủi ro dự án tăng l n đội thực hi n dự án nhân vi n thực hi n h thống th ng tin thiếu chuy n gia kỹ thuật cần thiết Nếu đội thực hi n kh ng quen với phần cứng, phần mềm h thống, phần mềm ứng d ng, hay h thống quản l sở li u dự án, trường hợp sau d xảy ra:  Khó giữ thời hạn nảy sinh nhu cầu kỹ  Có vấn đề kỹ thuật khác c ng c kh ng sử d ng thích hợp  Phải chi ti u cao mức hạn định thiếu kinh nghi m với phần cứng phần mềm kh ng theo ti u chuẩn thống 7.4.4 Chất lƣợng quản lý trình thực 156 Copy right by Nguyen Thi Thanh Tam – ĐH Duy Tân Giáo trình Management Information System Vi c phát triển h thống cần phải quản l cách thận trọng có phối hợp Mỗi dự án thường bao gồm vi c nghi n cứu phát triển Rất khó xác định y u cầu cách chi tiết để tự động hoá q trình Cùng th ng tin định nghĩa di n giải hoàn toàn khác cách nhìn nhận người khác Những người sử d ng khác có tập nhu cầu địi hỏi khác Do đó, cần phải đánh giá chi phí, lợi ích, kế hoạch thực hi n dự án Thiết kế cuối kh ng phải lu n d dàng có Nhiều h thống th ng tin phức tạp bao hàm nhiều nhóm quan tâm, nhiều chi tiết, dẫn tới kh ng chắn tính đắn kế hoạch khởi đầu h thống Th ng thường, yếu tố đảm bảo thành c ng d bị qu n lãng Vi c đào tạo để đảm bảo người sử d ng sử d ng h thống hoàn toàn hiểu tiềm sử d ng h thống thường bị quyền ưu ti n so với c ng vi c khác chí bị qu n lãng trình phát triển h thống Nguy n nhân số tiền cung cấp cho dự án kh ng đủ cho hoạt động đào tạo Mâu thuẫn tính kh ng chắn nảy sinh kết thừa vi c quản l tổ chức dự án tồi Đ i vi c quản l tồi dẫn tới số kết sau:  Chi phí vượt mức dự tính  Thời gian nhiều so với mức hy vọng  Hạn chế kỹ thuật trình thực hi n xảy nhiều mức dự kiến  Thất bại viẹc đạt lợi ích mong muốn Quản l dự án tồi t tới đâu? Trung bình, dự án tư nhân thường có khoảng thời gian hoàn thành dự án lớn gấp đ i so với dự tính ban đầu Phần lớn dự án đưa vào vận hành kh ng có chức (những hứa hẹn có phi n cuối) Các dự án nhà nước có mức thất bại tương tự vậy, đ i cịn tồi t Vậy nguyên nhân gây quản lý tồi tệ nhƣ vậy? Sự thiếu hiểu biết lạc quan: Các kỹ thuật ước tính độ dài thời gian cho phân tích thiết kế thường thực hi n tồi Kh ng có chuẩn mực nào, có li u truyền bá tổ chức với phần lớn ứng d ng lần đầu ti n sử d ng (nghĩa kh ng có kinh nghi m lĩnh vực quan tâm từ trước đó) Những người làm c ng vi c nghi n cứu thường kh ng tiến hành nghi n cứu cho h thống thương mại có kích cỡ lớn, mà thường tập trung vào h thống có kích cỡ nhỏ, d dàng học dự án phần mềm Các h thống có kích cỡ lớn, thiếu hiểu biết tinh thần lạc quan cao Do đó, h thống đặc bi t lớn tỉ l thất bại đặc bi t cao Nguy n nhân giả thuyết tất tốt đẹp thực tế lại xảy Tháng làm việc hoang tưởng: Theo truyền thống, nhà thiết kế thường sử d ng đơn vị tính chi phí dự án theo tháng làm vi c Các dự án ước tính theo cách đặt câu hỏi cần bao nhi u tháng làm vi c Tuy nhi n, dù chi phí cho sản phẩm mà người sản xuất tháng khác nhau, toàn chi phí cho q trình phát triển dự án giữ nguy n Điều có nghĩa th m nhân vi n cho dự án kh ng có nghĩa cần giảm thời gian cần thiết để hoàn thành dự án Kh ng giống thu hoạch lúa, c ng vi c mà phần tham gia hoàn toàn xác định 157 Copy right by Nguyen Thi Thanh Tam – ĐH Duy Tân Giáo trình Management Information System kh ng thay đổi, trao đổi th ng tin thành vi n kh ng cần thiết, kh ng cần phải đào tạo, phân tích thiết kế h thống bao gồm nhi m v li n kết theo lịch trình thời gian, kh ng thể thực hi n cách ri ng rẽ, đòi hỏi vi c mở rộng li n lạc đào tạo Phát triển phần mềm vốn nỗ lực chung nhóm, n n chi phí li n lạc tăng l n theo cấp số mũ mà số thành vi n tăng l n Từ phân tích tr n, rõ ràng vi c tăng th m nhân c ng làm giảm tiến độ c ng vi c phải tăng thời gian li n lạc, thời gian học hỏi cá nhân, đòi hỏi tăng th m chi phí 158 Copy right by Nguyen Thi Thanh Tam – ĐH Duy Tân Giáo trình Management Information System Câu hỏi ôn tập thảo luận Hãy m tả chi tiết bước xây dựng h thống th ng tin Vi c thiết kế h thống th ng tin quản l hoàn toàn vi c chuy n gia kỹ thuật có kh ng? Vi c thiết kế h thống th ng tin quản l phải thực hi n sau bước thử nghi m có kh ng? Hãy tranh luận vai trò người sử d ng chuy n gia xử l h thống th ng tin hoạt động phát triển h thống sau:  Phân tích h thống  Xác định nhu cầu th ng tin  Đánh giá đặc điểm  Thiết kế  Kiểm tra  Chuyển đổi Hãy so sánh phương pháp xây dựng phát triển h thống đề cập Phương pháp đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghi p? Mỗi phương pháp thích hợp với loại hình doanh nghi p nào? Thế thu ngoài, sử d ng nguồn nội lực, thu nhân c ng hợp đồng, phương pháp kết hợp Mỗi phương pháp có ưu nhược điểm cho doanh nghi p thích hợp cho loại hình doanh nghi p nào? Chƣơng THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 159 Copy right by Nguyen Thi Thanh Tam – ĐH Duy Tân Giáo trình Management Information System Mục đích: Sau học xong chương này, người học cung cấp kiến thức li n quan tới thương mại n tử Nội dung - Tổng quan xu hướng - An tồn & An ninh mạng - Thực trạng thương mại n tử Vi t Nam Chọn giải pháp cho Vi t Nam Như biết, c ng ty có ưu cạnh tranh cung cấp sản phẩm hay dịch v đem lại giá trị gia tăng cho khách hàng Có nhiều phương pháp để cạnh tranh marketing, đổi sản phẩm, dịch v khách hàng…Nhưng hi n với đà phát triển tin học cho phép thiết kế h thống th ng qua mạng Internet để giao dịch, dịch v khách hàng… cách tốt cho doanh nghi p lẫn đối tác khách hàng 8.1 Thƣơng mại điện tử gì? - Thương mại n tử (Còn gọi thị trường n tử, thị trường ảo, E-commerce hay E – Business) qui trình mua bán ảo th ng qua vi c truyền li u máy tính th ng qua sách phân phối tiếp thị Tại mối quan h hay thương mại trực tiếp người cung cấp khách hàng tiến hành th ng qua Internet - Theo nghĩa rộng: Thương mại n tử giao dịch tài chính, thương mại phương pháp n tử như: Trao đổi li u n tử, chuyển tiền n tử hoạt động gởi/ rút tiền thẻ tín d ng - Theo nghĩa hẹp: Thương mại n tử bó hẹp thương mại n tử vi c mua bán hàng hóa dịch v th ng qua phương ti n n tử, th ng qua Internet mạng li n th ng khác 8.2 Sự cần thiết phải có TMĐT 8.2.1 Đối với ngƣời tiêu dùng Số người sử d ng Internet gia tăng nhu cầu trao đổi, mua bán đa dạng khiến thương mại n tử trở thành phương thức ưu vi t so với loại hình giao dịch trước  319 tri u  1.093 tri u  1.018tri u  817 tri u 160 Năm 2007 Năm 2006 Năm 2005 Năm 2004 Copy right by Nguyen Thi Thanh Tam – ĐH Duy Tân Giáo trình Management Information System Thống kê số ngƣời sử dụng Internet toàn cầu Ngƣời Tiêu dùng Thông tin Được cập nhật kh ng giới hạn kh ng gian, thời gian lưu lượng truyền tải Nhu cầu Được thỏa mãn tối đa, đem lại mức giá hợp l , phương thức giao dịch thuận lợi khả lựa chọn đa dạng 8.2.2 Đối với doanh nghệp Tất c ng ty đề quan tâm đến thương mại n tử đơn giản giúp họ tăng th m lợi nhuận qua vi c tăng lượng bán giảm chi phí  Chi phí cho vi c xử l y u cầu bán hàng, cung cấp câu hỏi giá cả, xác nhận sản phẩm giảm nhờ TMĐT  Trong TMĐT thỏa thuận giá chuyển giao mặt hàng d dàng hơn, Web cung cấp th ng tin cạnh tranh giá hi u TMĐT đẩy mạnh tốc độ tính xác để doanh nghi p trao đổi th ng tin giảm chi phí cho hai b n giao dịch  TMĐT cho người kinh doanh nhiều hội lựa chọn thương mại truyền thống họ biết đồng thời nhiều loại sản phẩm laoij dịch v từ nhiều người bán khác lu n sẵn sàng hàng ngày, hàng Có khách hàng muốn sử d ng lượng th ng tin lớn định mua bán người khác kh ng cần thiết  TMĐT cịn đáp ứng dịch v sản phẩm tới nơi xa s i 161 Copy right by Nguyen Thi Thanh Tam – ĐH Duy Tân Giáo trình Management Information System Quảng bá th ng tin tiếp thị cho thị trường tồn cầu với chi phí cực thấp Dịch v tốt cho khách hàng doanh nghi p - Tăng doanh thu - Giảm chi phí hoạt động - Lợi cạnh tranh - Thiết lập củng cố quan h đối tác 8.2.3 Đối với xã hội  Hoạt động trực tuyến: TMĐT tạo m i trường để làm vi c, mua sắm, giao dịch … từ xa n n giảm vi c lại, nhi m, tai nạn…  Nâng cao mức sống: Nhiều hàng hóa, nhiều nhà cung cấp tạo áp lực giảm giá khả mua sắm khách hàng cao hơn, nâng cao mức sống cho người  Lợi ích cho nước nghèo: Những nước nghèo tiếp cận với sản phẩm, dịch v từ nước phát triển th ng qua Internet TMĐT Đồng thời học tạp kinh nghi m, kỹ năng… đào tạo qua mạng  Dịch v c ng cung cấp thuận ti n hơn: dịch v c ng cộng y tế, giáo d c, dịch v c ng phủ … thực hi n qua mạng với chi phí thấp hơn, thuận ti n Cấp loại giấy phép qua mạng, tư vấn y tế… ví d thành c ng điển hình 8.3 Mơ hình thƣơng mại điện tử thông dụng Giao dịch TMĐT di n với chủ thể chủ yếu gồm: Chính phủ, Doanh nghi p Người ti u dùng Sự kết hợp chủ thể hình thành n n loại hình hoạt động TMĐT Ngƣời tiêu dùng Doanh nghiệp B2C C2C Business – To – Consumer Consumer – To – Consumer B2B Tam – ĐH Duy Tân Copy right by Nguyen Thi Thanh Business – To – Business C2B 162 Consumer – To – Business C2G Consumer – To – Govemment B2G Business – To – Govemment B2E Business – To - Employee Chính phủ G2C Govemment – To – Consumer G2B Govemment – To – Business G2G Govemment – To – Govemment Giáo trình Management Information System 8.4 Các hình thức giao dịch thƣơng mại điện tử: Chính phủ Doanh nghiệp Ngƣời tiêu dùng Chính phủ Doanh nghiệp Ngƣời tiêu dùng G2G G2B G2C Vd: Điều phối Vd: Thông tin Vd: Thông tin B2G B2B B2C Vd: Đấu thầu Vd: Thƣơng mại điện tử Vd: thƣơng mại điện tử C2G C2B C2C Vd: Đóng thuế Vd: So sánh giá Vd: Đấu giá C2C:  eBay.com  www.sieuthihangchatluong.com  www.vietco.com  www.chodientu.com  www.1001shoppings.com B2C:  Amazon.com  www.saigontourist.com  www.vinabook.com  www.megabuy.com.vn  www.btsplaza.com.vn B2B:  E-marketplace  B2Bi (B2B integration) ERP, SCM, CRM EDI ( Electronic Data Interchange) 8.5 Xu hƣớng TMĐT toàn cầu 163 Copy right by Nguyen Thi Thanh Tam – ĐH Duy Tân Giáo trình Management Information System  Internet phát triển mạnh mẽ động lực để thức đẩy tăng trưởng bu n bán tr n phạm vi toàn cầu Các nước tr n giới sẳn sàng nhập Dự báo thời gian tới thương mại n tử đem lại cho doanh nghi p nguồn lợi nhuận khổng lồ  Doanh thu từ bán hàng qua mạng chiếm phần lớn Bán hàng qua mạng Internet kh ng nhiều thời gian trở n n phổ biến khách hàng nhà kinh doanh năm gần đây, đặc bi t kỷ nguy n tới Theo chuy n gia lĩnh vực CNTT, doanh thu từ bán hàng qua mạng Internet tiếp t c tăng năm tới giữ mức ổn định vài năm  Thương mại n tử toàn cầu phát triển mạnh Thương mại n tử tạo điều ki n cho doanh nghi p nhỏ vừa nước phát triển cạnh tranh với doanh nghi p lớn Ngành ngân hàng, giáo d c, tư vấn, thiết kế, marketing dịch v tương tự thay đổi nhiều chất lượng dịch v , cách thức ph c v khách hàng đưa vào Internet Thương mại n tử Vi c li n lạc đối tác quốc gia khác d dàng, nhanh chóng, kinh tế nhiều Tóm lại: - Với TMĐT quyền người mua gia tăng đáng kể, chọn lựa hàng hóa, tham khảo th ng tin, khảo sát giá, mua hàng từ nhà cung cấp tr n Internet, y u cầu đặc bi t theo sở thích cá nhân, mua rẻ hơn, sách trả lại hàng kh ng hài lịng… - Với TMĐT, doanh nghi p (người bán) phải cạnh tranh nhiều hơn, nổ lực ph c v khách hàng tốt hơn, lợi nhuận tr n hàng hơn, song, ph c v thị trường lớn hơn, tiết ki m nhiều chi phí kinh doanh 8.6 An toàn An ninh mạng TMĐT Ngày nay, tr n mạng Internet kỳ di u, người ta thực hi n hàng tỷ Đ la giao dịch ngày Một khối lượng hàng hóa tiền bạc khổng lồ tỷ tỷ n tử tí hon chuyển thực miếng mồi béo bở cho tay ăn trộm hay khủng bố có tri thức Cuộc c ng từ chối dịch v ạt vào trang Web TMĐT lớn tr n giới Yahoo com, Amazon com, Buy com xảy tháng 2/2000 Các si u thị n tử khổng lồ đột nhi n bị hàng tri u khách hàng “ma” x ng vào khiến tắc nghẽn ngừng hoạt động vài ngày làm thi t hại khoảng tỷ USD Đã nhiều lần th ng tin thẻ tín d ng bị đánh cắp kho li u h thống TMĐT “Đem bỏ chợ” học lớn lĩnh vực TMĐT Trong thực tế c ng ty nhỏ kh ng có khả thiết lập h thống kỹ thuật ri ng cho trang Web TMĐT Họ phải thường mang “đứa con” (trang Web TMĐT) l n “bỏ” nơi thu chỗ (hosting) Những lỗ hỏng mà họ lợi d ng để chui vào người phát triển trang Web tạo lỗi chương trình ứng d ng Tr n “chợ” đ ng đảo vi c có vài trang Web có lỗ hỏng bình thường th ng qua lỗ hỏng toàn “chợ” bị vạ lây Sự tin tưởng tảng giao dịch thương mại thành c ng, điều TMĐT Nhiều điều tra cho thấy trở ngại cho TMĐT thiếu tin tưởng hai hay nhiều giao dịch “ảo” “cửa hàng” TMĐT bạn đủ cách khác sửa chữa nội dung trang Web đưa vào th ng tin 164 Copy right by Nguyen Thi Thanh Tam – ĐH Duy Tân Giáo trình Management Information System xấu, tạo trang Web có địa gần giống để làm lạc hướng khách hàng (chẳng hạn www.microsfot.com ) đưa th ng tin bí mật khách hàng ngoài, chuyển khách hàng đến trang web khác họ định truy cập vào trang chủ website TMĐT  Bảo v h thống cung cấp dịch v Sử d ng mạng sử d ng tường lửa (FireWall) lớp áp d ng thiết bị phát hi n xâm nhập (IDS) cho mạng (Netword IDS) cho máy chủ (Host IDS) Bảo v ứng d ng h thống kiển soát lỗ hỏng ứng d ng ứng d ng Web Ứng d ng tường lửa h có chống c ng tầng ứng d ng, chống virus, kiểm soát truy cập h thống, mã hóa li u tr n server  Bảo v giao dịch Mã hóa nội dung giao dịch đảm bảo giữ bí mật Đảm bảo tính tồn vẹn giao dịch, thay đổi phải phát hi n Xác định nguồn gốc giao dịch bảo đảm chống từ chối giao dịch hay giao dịch từ nguồn giả Các bi n pháp kỹ thuật bảo v giao dịch kỹ thuật mã hóa, chứng thực số chữ k số  Bảo v khách hàng giao dịch Sử d ng thẻ cứng để xác thực, chống virus Trojan, sử d ng tường lửa cá nhân (personal Firewall) 8.7 Thực trạng TMĐT Việt Nam Cái nhìn chung TMĐT Vi t nam Theo khảo sát Asia Digital Marketing Yearbook, tính đến tháng 5/2007 số người sử d ng Internet Vi t Nam đứng hàng 17 20 quốc gia vùng lãnh thổ đứng đầu giới Theo tỉ l người sử d ng Internet vào khoảng 17,5% dân số (tr n 14 tri u người) Có đến 72% số người độ tuổi 18-30 sử d ng Internet thường xuy n để tán gẫu(chat) 81% số người độ tuổi 41-50 thường xuy n đọc tin tức tr n Internet Có thể thấy người dân Vi t Nam chưa thật tận d ng hết lợi ích mà TMĐT mang lại, phần hạn chế vi c sử d ng máy tính cubgx tâm l mua hàng qua mạng với họ chưa an toàn Doanh nghi p Vi t Nam thờ với TMĐT Kết khảo sát tr n phản ánh thực tế đa phần doanh nghi p có Website xem website dùng để quảng cáo, giới thi u sản phẩm Do đó, doanh nghi p chưa đầu tư khai thác hết lợi ích TMĐT mang lại cho doanh nghi p Thậm chí vi c đầu tư Marketing Website để đối tượng khách hàng biết đến chưa doanh nghi p quan tâm thực hi n hi u Nhìn chung đầu tư cho TMĐT doanh nghi p ph thuộc vào tầm nhìn, quan điểm lãnh đạo doanh nghi p Cũng có nhiều cá nhân doanh nghi p thành lập Website TMĐT (Sàn giao dịch, Website ph c v vi c cung cấp thông tin Website rao vặt si u thị n tử) để dành vị ti n phong Tuy nhi n, nhìn chung Website chưa thực marketing tốt phát triển tốt để mang lại lợi nhuận kinh tế đáng kể TMĐT Vi t Nam u đứng tội phạm mạng? Năm 2006 – hàng loạt c ng tr n mạng hướng vào doanh nghi p hoạt động TMĐT gây nhiều trở ngại cho thị trường non trẻ Vi t Nam Nạn nhân v c ng DdoS 165 Copy right by Nguyen Thi Thanh Tam – ĐH Duy Tân Giáo trình Management Information System Hàng loạt c ng xảy nhằm vào Website chuy n TMĐT VietCo (3/2006), hay nhà cung cấp Hosting Nhân Hòa (7/2006) Chợ Đi n Tử (9/2006) cho thấy loại hình c ng qua mạng khiến TMĐT “đi u đứng” Tác động lớn Vi c thiếu hiểu biết chưa thật quan tâm đến vấn đề bảo mật Website khiến trang Web TMĐT Vi t Nam li n t c bị hacker ghé thăm lấy li u giao dịch, th ng tin khách hàng Điều nguy hiểm th ng tin bị lộ thi t hại tài kh n lường 8.8 Giải pháp cho TMĐT Việt Nam Cơ sở hạ tầng Năng lực chuy n m n B C Luật TMĐT A TMĐT Số người truy cập Internet Nhận thức cộng đồng E 166 D Copy right by Nguyen Thi Thanh Tam – ĐH Duy Tân ... [1] Bài giảng HTTT quản lý, PhạmThị Thanh Hồng PhạmMinh Tuấn, NXB Khoa học kỹ thuật, 2007 [2] Bài giảng PTTK Hệ Thống, PGS- TS Phan Huy Khánh, Đai học Đà Nẵng [3] Phân tích, thiết kế, hệ thống. .. CMU - HTTT TẬP BÀI GIẢNG TÍN CHỈ T n m n học: H THỐNG TH NG TIN QUẢN L Số tín chỉ: 3TC Mã m n học: IS251 Học kỳ: 2/201 2-2 013 M n học: Bắt buộc 1 .Thông tin giảng viên:  Họ t n: Ths Nguy n Thị Thanh. .. đối tượng th ng tin đưa từ h thống m i trường b n ngồi 1.3.2 Hệ thống thơng tin quản lý H thống th ng tin quản l h thống chức thực hi n vi c thu thập, xử l , lưu trữ cung cấp th ng tin hỗ trợ vi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm, Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm