0

Thực trạng phản ứng sau tiêm vác xin quinvaxem và thực hành chăm sóc trẻ sau tiêm chủng của các bà mẹ tại bắc ninh năm 2014

69 3 0
  • Thực trạng phản ứng sau tiêm vác xin quinvaxem và thực hành chăm sóc trẻ sau tiêm chủng của các bà mẹ tại bắc ninh năm 2014

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 14:27

BỌ GIÁO l)ực VÀ DÀO TẠO Bộ Y TẾ TRƯỞNG DẠI HỌC V HÀ NỘI NGUYỄN TIỈỊ THỦY DUNG TIIỤC TRẠNG PHÀN ỨNG SAU TIÊM VẢC XIN QU1NVAXEM VÀ THỰC HÀNH CHĂM SÓC TRẺ SAU TIÊM CHÙNG CÙA CÁC RÀ MẸ TẠI BẤC NINH NĂM 2014 KHỎA LUẬN TÓT nghiệp Cư NIIÃN Y KIIOA Khóa 2011 -2015 (Via VtcẾ -Véi‘ fie'rq rỏi hirửng dân khoa line: DUONG HUY LƯƠNG PHẠM QUANG THÁI THƯ VIỆN-TRUỞNŨ ĐAI WQC V HẮ NỘI D.lJXffifr «s> ■> XÁC NHẬN CỦA THÀY/CƠ HƯỚNG DÂN Rộ mơn Dịch te hợc l’hó trưởng khoa Dịch te Viện lạo Y học
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng phản ứng sau tiêm vác xin quinvaxem và thực hành chăm sóc trẻ sau tiêm chủng của các bà mẹ tại bắc ninh năm 2014 , Thực trạng phản ứng sau tiêm vác xin quinvaxem và thực hành chăm sóc trẻ sau tiêm chủng của các bà mẹ tại bắc ninh năm 2014