0

VAN DE DOI XUNG TAM 17 QUANG TRUNG

4 0 0
  • VAN DE DOI XUNG TAM 17 QUANG TRUNG

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:41

Pheùp ÑXTaâm coù ñieåm naøo bieán thaønh chính noù.. Coù Pheùp ÑXTaâm coù 2 ñieåm bieán thaønh chính noù.[r] (1)ĐỐI XỨNG TÂM Caâu 93:Trong M.Phaúng Oxy, cho ñieåm I(x ; y0 ) Goïi M( x ; y ) laø ñieåm tuyø yù vaø M’( x’ ; y’ ) laø aûnh cuûa M qua phép ĐXTâm I Khi đó biểu thức toạ độ phép ĐXTâm I là : ìïï x ' = x0 - x ìïï x ' = x0 + x ìïï x = x0 + x ' ìïï x = x0 - x ' í í í í ïïî y ' = y0 - y ïïî y ' = y0 + y ïïî y = y0 + y ' ï y = y0 - y ' A B C D ïî Caâu 94:Trong m.phaúng Oxy, cho pheùp ÑXTaâm, coù taâm I(  ;  ) Moåi ñieåm M( x ; y ) bieán thaønh M’( x’, y’) Khẳng định nào sau đây là đúng : ïìï x ' = 2a - x ïìï x ' = x - 2a ïìï x ' = a - x ïìï x ' = x - a í í í í ï ï ï ï A ïî y ' = 2b - y B ïî y ' = y - 2b C ïî y ' = b - y D ïî y ' = y - b Câu 95:Trong mphẳng toạ độ Oxy , Tìm ảnh A’của điểm A( ; ) qua phép ĐX tâm I( ; ) : A ( ; ) B ( ; -1 ) C ( -5 ; -3 ) D ( ; -1 ) Câu 96:Trong mphẳng toạ độ Oxy , Tìm ảnh A’của điểm A( ;- ) qua phép ĐX tâm I( ; -1 ) : A (-5 ; -1 ) B (-5 ; ) C ( ; ) D (-2 ; ) Câu 97:Qua phép đối xứng tâm I ( ; ) ;điểm M biến thành M’( ; -1 ) Hỏi điểm M có toạ độ : A ( ; -3 ) B ( ; -3 ) C ( -2 ; -3 ) D ( -2 ; ) Caâu 98:Trong mphaúng Oxy, Cho hai ñieåm I( ; ) vaø M( ; -1 ) Aûnh cuûa ñieåm M qua pheùp ÑXTaâm I là điểm M’ có toạ độ là : A ( ; ) B ( -1 ; ) C ( -1 ; ) D ( ; -4 ) Câu 99:Trong mphẳng Oxy cho đường (d) : 3x – 2y - = 0; Aûnh (d) qua phép Đ.x.Tâm O là đường thaúng coù phöông trìnhø : A -3x + 2y - = B 3x + 2y - = C 3x + 2y + = D 3x – 2y - = Câu 100:Trong mphẳng Oxy, Cho đường thẳng (d) : x = gọi (d’) là ảnh (d) qua phép ĐXTâm O(0 ; 0) thì (d’) coù phöông trình laø : A y = B x = C x = -2 D y = -2 Câu 101:Trong mphẳng Oxy, Cho đường thẳng (d) : x – y + = 0.Hỏi bốn đường cho sau đây, đường nào có thể biến thành (d) qua phép ĐXTâm : A 2x – 2y + = B 2x + y - = C x + y - = D 2x + 2y - = Câu 102:Trong mphẳng Oxy, Cho đường thẳng (d) : 3x +2 y -1 = Tìm phương trình đường (d’) là aûnh cuûa (d) qua pheùp ÑXTaâm O( ; ) : A 3x - 2y + = B 2x + 3y + = C x + y + = D 3x + 2y + = Câu 103:Trong mphẳng Oxy, Cho đường thẳng (d) : 3x - y + = Tìm phương trình đường (d’) là aûnh cuûa (d) qua pheùp ÑXTaâm O( ; ) : A 3x – y – = B x – 9y – = C 3x - y + = D 3x – 9y – = 2 Câu 104:Trong mphẳng Oxy, Cho đường tròn ( C) : x + y + 2x – 6y + = Tìm phương trình đường tròn (C’) là ảnh (C) qua phép ĐXTâm O( ; ) : A x2 + y2 + 2x – 6y + = B x2 + y2 - 2x + 6y + = 2 C x + y - 2x – 6y + = D x2 + y2 - 2x – 6y + = Câu 105:Trong mphẳng Oxy, Cho đường thẳng (d) : 3x - y + = Tìm phương trình đường (d’) là aûnh cuûa (d) qua pheùp ÑXTaâm I( ; ) : A 3x - y - 11 = B 3x - y + = C 3x - y + 11 = D x - 3y - 11 = Câu 106:Trong mphẳng Oxy, Cho đường tròn ( C) : x + y2 + 2x – 6y + = Tìm phương trình đường tròn (C’) là ảnh (C) qua phép ĐXTâm I( ; ) : A ( x + )2 + ( y – )2 = B ( x – )2 + ( y + )2 = C ( x – )2 + ( y – )2 = D ( x – )2 + ( y – )2 = Câu 107:Trong M.Phẳng Oxy, tìm phương trình đường (d’) là ảnh (d) : 2x + y + = qua phép ĐXTâm với tâm là gốc toạ độ : (2) A 2x + y + = B -2x + y – = C -2x - y – = D 2x + y – = Câu 108:Trong M.Phẳng Oxy, tìm phương trình đường (’) là ảnh () : x -2y + = qua phép ĐXTâm với tâm là gốc toạ độ : A x - 2y – = B 2x + y – = C x + 2y – = D x - 2y + = Câu 109Trong M.Phẳng Oxy, tìm phương trình đường (’) là ảnh () : 3x + 2y – = qua phép ĐXTâm với tâm là I( ; -3 ) : A (’) : 2x + 3y + = B (’) : 3x + 2y + = C (’) : 3x - 2y + = D (’) : 3x + 2y - = Câu 110:Trong M.Phẳng Oxy, tìm phương trình đường (d’) là ảnh (d) : 3x - y + = qua phép ĐXTâm với tâm là I( ; ) : A (d’) : 3x - y - 11 = B (d’) : 3x - y + 11 = C (d’) : x -3y - 11 = D (d’) : 3x + y - 11 = Câu 111 :Trong M.Phẳng Oxy, tìm phương trình đường (d’) là ảnh (d) : x + y - = qua phép ÑXTaâm I(1 ; ) : A (d’) : x + y + = B (d’) : x - y - = C (d’) : x + y - = D (d’) : x - y + = Câu 112:Trong M.Phẳng Oxy, tìm phương trình đường (d’) là ảnh (d) : x - 2y + = qua phép ÑXTaâm O(0 ; ) : A (d’) : x - 2y + = B (d’) : 2x - 2y - = C (d’) : 2x - y - = D (d’) : x - 2y - = Câu 113:Trong M.Phẳng Oxy, tìm phương trình đường (d’) là ảnh (d) : y = x qua phép ĐXTâm I, với I( ; -1 ) : A (d’) : y = x - B (d’) : y = x - C (d’) : y = x + D (d’) : y = x + Câu 114:Trong M.Phẳng Oxy, tìm phương trình đường tròn (C’) là ảnh (C) : (x -2) +(y – )2 = qua phép ĐXTâm với tâm là gốc toạ độ : A ( x +2 )2 + ( y + )2 = B ( x -2 )2 + ( y + )2 = C ( x +2 )2 + ( y + )2 = 16 D ( x +2 )2 + ( y – )2 = Câu 115:Trong M.Phẳng Oxy, tìm phương trình đường tròn (C’) là ảnh (C) : (x +2) +(y + )2 = 16 qua phép ĐXTâm với tâm là điểm I( ; ) : A ( x + 12 )2 + ( y + )2 = 16 B ( x – 12 )2 + ( y + )2 = 16 C ( x – 12 )2 + ( y - )2 = 16 D ( x +2 )2 + ( y + )2 = 16 Câu 116:Trong M.Phẳng Oxy, tìm ph trình đường tròn (C’) là ảnh (C) : x + y2 – 10x + 2y – = qua phép ĐXTâm với tâm là I( ; -5 ) ? A (C’) : x2 + y2 + 6x - 2y - 25 = B (C’) : x2 + y2 - 8x - 8y - = C (C’) : x2 + y2 - 6x + 2y - 15 = D (C’) : x2 + y2 + 2x + 18y + 55 = Câu 117:Cho Đ.tròn ( C) :x2 + y2 = và Đ.tròn ( C’) :( x - ) + ( y – ) = Tìm toạ độ TĐxứng bieán (C ) thaønh (C’) ? A I( ; 1) B I( -2 ; -1) C I( ; 4) D I( -8 ; -4) Câu upload.123doc.net:Trong M.Phẳng Oxy, cho đường tròn (C) : ( x – ) + ( y + )2 = 12 ;(C’) : x2 + y2 + 2x - 6y – = Có hay không phép ĐXTâm I biến ( C) thành (C’) Nếu có tìm toạ độ tâm I phép ĐXứng đó : A Coù, I(2 ; ) B Khoâng coù C Coù, I(4 ; ) D Coù, I(2 ; -3 ) 2 Câu 119:Trong M.Phẳng Oxy, cho đường tròn (C) : x + y - 6x + 4y - = ; (C’) : x + y2 + 2x + 4y - 13 = Có hay không phép ĐXTâm I biến ( C) thành (C’) Nếu có tìm toạ độ tâm I phép ĐXứng đó : A Coù; I( ; ) B Coù; I( ; ) C Coù; I( ; -2 ) D Khoâng coù Câu 120:Trong M.Phẳng Oxy, tìm ph trình đường tròn (C’) là ảnh (C) : x + y2 = qua phép ÑXTaâm I( ; 0) : A ( C’) : ( x - )2 + y2 = B ( C’) : ( x + )2 + y2 = C ( C’) : x2 + ( y + )2 = D ( C’) : x2 + (y – )2 = Câu 121:Cho hình ( H) gồm hai đường tròn ( O) và ( O’) có cùng bán kính và cắt hai điểm Nhận xét nào sau đây là đúng ? A ( H) coù moät Truïc ÑX B ( H) coù hai taâm ÑX vaø moät Truïc ÑX C ( H) coù hai truïc ÑX nhöng khoâng coù taâm ÑX D ( H) coù moät taâm ÑX vaø hai Truïc ÑX (3) Caâu 122:Cho Ñ.troøn ( C) :x2 + y2 = Tìm phöông trình Ñ.troøn (C’) laø aûnh cuûa ( C) qua pheùp ÑXTaâm I, với I( ; ) ? A ( C’) :( x – )2 + ( y - 2)2 = B ( C’) :( x – )2 + ( y - 2)2 = C ( C’) :( x – )2 + y2 = D ( C’) :( x – )2 + ( y - 1)2 = Câu 123:Trong M.Phẳng Oxy, tìm phương trình đường tròn (C’) là ảnh đường tròn (C) : x + y2 + 2x – 6y + = qua phép ĐXTâm với tâm là I( ; ) : A (C’) : 2x2 + 2y2 - 6x – 2y + = B (C’) : x2 + y2 - 6x – 2y + 12 = 2 C (C’) : x + y - 6x – 2y + = D (C’) : x2 + y2 + 2x – 6y + = Câu 124:Trong M.Phẳng Oxy, tìm ph trình đường tròn (C’) là ảnh (C) : ( x +2 )2 +( y – )2 = qua phép ĐXTâm với tâm là gốc toạ độ : A (C’) : ( x -2 )2 +( y - )2 = B (C’) : ( x +2 )2 +( y + )2 = C (C’) : ( x -3 )2 +( y + )2 = D (C’) : ( x -2 )2 +( y + )2 = Câu 125:Trong M.Phẳng Oxy, tìm ph trình đường tròn (C’) là ảnh (C) : ( x -3 )2 +( y + )2 = qua phép ĐXTâm với tâm là gốc toạ độ : A (C’) : ( x + )2 +( y - )2 = B (C’) : ( x - )2 +( y + )2 = C (C’) : ( x + )2 +( y + )2 = D (C’) : ( x - )2 +( y - )2 = x y2 + =1 b Caâu 126:Cho Elíp (E) : a Qua pheùp ÑXTaâm O thì (E) bieán thaønh : x y2 x y2 x y2 x y2 = + = = + =1 2 2 b2 a2 a2 b A (H) : a B (E’) : b C (H) : b D (E) : a Caâu 127:Cho Parabol (P) : y2 = x Vieát phöông trình cuûa Parabol (P’) laø aûnh cuûa (P) qua pheùp ÑXTaâm I, với I( ; ) ? A (P’) : y2 = -x + B (P’) : y2 = x - C (P’) : y2 = -x - D (P’) : y2 = x + x y2 + =1 Caâu 128:Cho Elíp (E) : Vieát ph.trình cuûa (E’) laø aûnh cuûa (E) qua pheùp ÑXTaâm I( ; ) ? ( x - 1)2 y + =1 A (E’) : ( x + 2) y2 + =1 C (E’) : ( x - 2)2 y + =1 B (E’) : ( x +1) y2 + =1 D (E’) : Câu 129:Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng : A Pheùp ÑXTaâm coù ñieåm naøo bieán thaønh chính noù B Coù Pheùp ÑXTaâm coù ñieåm bieán thaønh chính noù C Coù Pheùp ÑXTaâm coù voâ soá ñieåm bieán thaønh chính noù D Phép ĐXTâm có đúng điểm biến thành chính nó Câu 130:Hình gồm hai hai đường tròn phân biệt có cùng bán kính có bao nhiêu TĐXứng ? A Hai B Khoâng coù C Moät D Voâ soá Câu 131:Phát biểu nào sau đây không đúng ? A Phép ĐXTâm biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng với đoạn thẳng đả cho B Phép ĐXTâm biến tam giác thành tam giác tam giác đả cho C Phép ĐXTâm biến đường thẳng thành đường thẳng song song với nó D Phép ĐXTâm biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính Caâu 132:Xeùt pheùp ÑXTaâm I Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai : A Đường tròn biến thành chính nó B Những đường tròn có tâm I biến thành chính nó C Taâm I bieán thaønh chính noù D Những đường thẳng qua tâm I biến thành chính nó (4) Caâu 133:Phaùt bieåu naøo sau ñaây sai : A Đường tròn tâm I có tâm đối xứng là điểm I B.Hình tạo hai đường thẳng s.song có Tâm ĐX nằm trên đường thẳng s.song với hai đường thaúng naøy C Đường thẳng d có tâm đối xứng là điểm nằm trên d D Hình bình hành có tâm đối xứng là giao điểm hai đường chéo Câu 134:Tìm mệnh đề sai : A Phép ĐXTâm bảo toàn khoảng cách giửa hai điểm B Phép ĐXTâm biến đường thẳng thành đường thẳng song song trùng với nó C Neáu IM’ = IM thì ÑI(M) = M’ D Pheùp ÑXTaâm bieán tam giaùc thaønh tam giaùc baèng noù Caâu 135:Trong caùc hình sau, hình naøo khoâng coù Taâm ÑX : A Hình Bình Haønh B Hình thang caân C Hình Thoi D Hình Chữ Nhật Caâu 136:Trong caùc hình sau, hình naøo coù Truïc ÑX nhöng khoâng coù Taâm ÑX : A Parabol B Hình Bình Haønh C Hình Thoi D Hypebol Câu 137:Trong các hình sau, hình nào vừa có Trục ĐX vừa có Tâm ĐX : A Parabol B Hình Thang Caân C Hình Bình Haønh D Elíp Caâu 93:Trong caùc hình sau, hình naøo coù Taâm ÑX nhöng khoâng coù Truïc ÑX : A Parabol B Hình Chữ Nhật C Lục Giác Đều D Hình Bình Haønh Câu 138:Trong các hình sau đây, hình nào có vô số tâm đối xứng : A Hai đường thẳng song song B Hai đường thẳng cắt C Đường Elíp D Hình lục giác (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: VAN DE DOI XUNG TAM 17 QUANG TRUNG, VAN DE DOI XUNG TAM 17 QUANG TRUNG