0

mot so loai giao tu

4 3 0
  • mot so loai giao tu

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 03:54

Số loại giao tử: A.4 B.6 C.8 D.10 Câu 8: Có 3 tế bào sinh tinh đều có kiểu gen Aa EeGgHh tiến hành giảm phân xảy ra trao đổi chéo thì tối đa cho bao nhiêu loại giao tử.. - Trường hợp cơ [r] (1)BÀI TẬP TÍNH SỐ LOẠI GIAO TỬ CỦA KG -Nếu đề bài cho thể có kiểu gen, thì số loại giao tử tính: + Không có trao đổi chéo, các NST có cấu trúc khác nhau: 2n ( n: số cặp NST) + Không có trao đổi chéo, có y cặp NST đồng dạng (có cấu trúc giống nhau): 2n -y 1y ( n: số cặp NST , y số cặp đồng dạng, n-y : số cặp có cấu trúc khác nhau)) + Có trao đổi chéo: ☺ Tại điểm: 2n-x.4x (x: số cặp NST có trao đổi chéo) ( Dấu hiệu: Tạo lọai giao tử chia phân lớp KH ) ☺ Tại điểm không cùng lúc: n-x.6x ( Dấu hiệu: Tạo lọai giao tử chia phân lớp KH ) ☺ Trao đổi chéo kép: n-x.8x ( Dấu hiệu: Tạo lọai giao tử chia phân lớp KH ) + Có y cặp NST không phân li giảm phân 1: 2n-y.2y Có y cặp NST không phân li giảm phân 2: 2n-y.3y - Nếu đề bài cho số tế bào cụ thể (a tế bào) : + Không có trao đổi chéo: thực tế tạo loại tinh trùng tổng số tinh trùng  Số loại tinh trùng tạo : a.2 (loại) ≤ 2n ( số G.tử tế bào tạo nhỏ số g.tử thể tạo ra) + Có trao đổi chéo (nhận biết: đề bài cho sẵn thấy có kg dạng liên kết): tế bào tạo giao tử : liên kết và hoán vị  Số loại tinh trùng tạo : a.4 (loại) - Từ tế bào sinh trứng: Thực tế tạo loại trứng tổng số loại trứng hình thành trường hợp Câu 1: Một tế bào sinh dục cái có kiểu gen AaBBDdEeffXY giảm phân bình thường cho số loại giao tử là: A B C D 16 Câu 2: Có tế bào sinh tinh cá thể có kiểu gen AaBbddEe tiến hành giảm phân bình thường hình thành tinh trùng Số loại tinh trùng tối đa có thể tạo là : A B C D Câu 3: Cho tế bào có kiểu gen sau AB DE HhGgXY giảm phân sinh tinh trùng thực tế số giao tử tối đa mà các tế ab DE bào có thể tạo Biết đã xảy tượng hoán vị gen A và a A 10 B C 20 D 15 Câu Có tế bào sinh tinh trùng có kiểu gen AaBbDdEe tiến hành giảm phân xảy trao đổi chéo thì tối đa cho số loại tinh trùng là A 64 B 12 C 16 D Câu 5: Cho tế bào có kiểu gen AaBBCcDd cùng giảm phân hình thành giao tử Số loại giao tử ít và nhiều là: A.1 và B.1 và C.2 và D.6 và Câu 6: Loài ruồi giấm 2n=8 , kí hiệu NST là AaBbDdXY Trong điều kiện bình thường, TB sinh tinh tạo tối đa bao nhiêu kiểu giao tử ? A B C D 16 Câu 7: Xét cặp NST ruồi giấm đực mang cặp gen và Trong giảm phân không phân ly cặp lần phân bào Số loại giao tử: A.4 B.6 C.8 D.10 Câu 8: Có tế bào sinh tinh có kiểu gen Aa EeGgHh tiến hành giảm phân xảy trao đổi chéo thì tối đa cho bao nhiêu loại giao tử ? - Trường hợp thể có kiểu gen trên giảm phân cho tối đa bao nhiêu loại giao tử ? Câu 9: Có tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbDd thực giảm phân Số loại tinh trùng tối thiểu và tối đa có thể tạo là A và 32 B và C và D và 12 Câu 10: Xét tế bào sinh dục cá thể ruồi giấm đực có kiểu gen gen A cách gen B 15cM, gen D cách gen E 20cM hỏi tế bào trên giảm phân tạo số loại tinh trùng tối đa là bao nhiêu? A B C 12 D 16 Câu 11: Ở loài sinh vật, xét tế bào sinh tinh có hai cặp nhiễm sắc thể kí hiệu là Aa và Bb Khi tế bào này giảm phân hình thành giao tử, giảm phân I cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân li; giảm phân II diễn bình thường Số loại giao tử có thể tạo từ tế bào sinh tinh trên là A B C D (2) Câu 12: ruồi giấm 2n = NST Giả sử quá trình giảm phân ruồi cái có cặp NST mà cặp xảy TĐC đơn không cùng lúc Số giao tử là: A 21 x B 22 x C 23 x D 24 x Câu 13: cà chua 2n = 24 NST, quá trình giảm phân có cặp NST mà cặp xảy TĐC đơn,1 TĐC kép Số giao tử là: A 210 B 215 C 216 D 218 Câu 14: ngô 2n = 20 NST, quá trình giảm phân có cặp NST tương đồng, cặp xảy TĐC chỗ thì số loại giao tử tạo là: A 210 B 212 C 215 D 220 Câu 15: Bộ NST ruồi giấm 2n = NST các NST cặp tương đồng khác cấu trúc Nếu quá trình giảm phân có cặp NST tương đồng mà cặp xảy TĐC chỗ thì số loại giao tử tạo là: A 210 B 27 C 55 D 25 Câu 16: Kiểu gen loài loại loại Trường hợp đúng là: A 1,2,3 B 3,4,5 AB DE Khi giảm phân bình thường tạo số giao tử là: ab de 16 loại 32 loại C 1,3,5 loại D 1,4,5 Câu 17: Một tế bào sinh tinh trùng chứa các gen trên cặp NST có kiểu gen Aa DE Thực tế giảm phân bình de thường có thể tạo nên số loại giao tử là: A loại B loại C loại D A và B Câu 18: Tế bào sinh trứng loài sinh vật có 2n = 14 NST Do tác nhân đột biến đoạn NST trên crômatit, còn các cặp NST khác bình thường( giả thiết không có TĐC và không có đột biến khác) Số loại giao tử có thể tạo là: A 27 x B 214 x C 26 x D 213 BÀI TẬP TÍNH SỐ LOẠI GIAO TỬ CỦA KG -Nếu đề bài cho thể có kiểu gen, thì số loại giao tử tính: + Không có trao đổi chéo, các NST có cấu trúc khác nhau: 2n ( n: số cặp NST) + Không có trao đổi chéo, có y cặp NST đồng dạng (có cấu trúc giống nhau): 2n -y 1y ( n: số cặp NST , y số cặp đồng dạng, n-y : số cặp có cấu trúc khác nhau)) (3) + Có trao đổi chéo: ☺ Tại điểm: 2n-x.4x (x: số cặp NST có trao đổi chéo) ( Dấu hiệu: Tạo lọai giao tử chia phân lớp KH ) ☺ Tại điểm không cùng lúc: n-x.6x ( Dấu hiệu: Tạo lọai giao tử chia phân lớp KH ) ☺ Trao đổi chéo kép: n-x.8x ( Dấu hiệu: Tạo lọai giao tử chia phân lớp KH ) + Có y cặp NST không phân li giảm phân 1: 2n-y.2y Có y cặp NST không phân li giảm phân 2: 2n-y.3y - Nếu đề bài cho số tế bào cụ thể (a tế bào) : + Không có trao đổi chéo: thực tế tạo loại tinh trùng tổng số tinh trùng  Số loại tinh trùng tạo : a.2 (loại) ≤ 2n ( số G.tử tế bào tạo nhỏ số g.tử thể tạo ra) + Có trao đổi chéo (nhận biết: đề bài cho sẵn thấy có kg dạng liên kết): tế bào tạo giao tử : liên kết và hoán vị  Số loại tinh trùng tạo : a.4 (loại) - Từ tế bào sinh trứng: Thực tế tạo loại trứng tổng số loại trứng hình thành trường hợp Câu 1: Một tế bào sinh dục cái có kiểu gen AaBBDdEeffXY giảm phân bình thường cho số loại giao tử là: A B C D 16 Câu 2: Có tế bào sinh tinh cá thể có kiểu gen AaBbddEe tiến hành giảm phân bình thường hình thành tinh trùng Số loại tinh trùng tối đa có thể tạo là : A B C D Câu 3: Cho tế bào có kiểu gen sau AB DE HhGgXY giảm phân sinh tinh trùng thực tế số giao tử tối đa mà các tế ab DE bào có thể tạo Biết đã xảy tượng hoán vị gen A và a A 10 B C 20 D 15 HD: - tế bào: Do tb GP có TĐC tạo loại g.tử nên ta có: 4= 20 (gt) Câu Có tế bào sinh tinh trùng có kiểu gen AaBbDdEe tiến hành giảm phân xảy trao đổi chéo thì tối đa cho số loại tinh trùng là A 64 B 12 C 16 D Câu 5: Cho tế bào có kiểu gen AaBBCcDd cùng giảm phân hình thành giao tử Số loại giao tử ít và nhiều là: A.1 và B.1 và C.2 và D.6 và HD: Tùy vào cách xếp cách xếp kỳ GP giống thì tế bào cho loại giao tử Như số lượng thì là số loại thực chất là Và ngược lại, cách xếp tế bào khác thì tế bào cho loại giao tử và các giao tử tế bào này khác giao tử tế bào khác Vậy nên, tổng là là loại giao tử khác Câu 6: Loài ruồi giấm 2n=8 , kí hiệu NST là AaBbDdXY Trong điều kiện bình thường, TB sinh tinh tạo tối đa bao nhiêu kiểu giao tử ? A B C D 16 Câu 7: Xét cặp NST ruồi giấm đực mang cặp gen và Trong giảm phân không phân ly cặp lần phân bào Số loại giao tử: A.4 B.6 C.8 D.10 HD: Cặp rối loạn GP2 nên tạo loại giao tử Cặp không xảy TĐC ( ruồi đực) tạo giao tử  Số giao tử tạo ra: = ( gt) Câu 8: Có tế bào sinh tinh có kiểu gen Aa EeGgHh tiến hành giảm phân xảy trao đổi chéo thì tối đa cho bao nhiêu loại giao tử ? - Trường hợp thể có kiểu gen trên giảm phân cho tối đa bao nhiêu loại giao tử ? HD: - tế bào: Do tb GP có TĐC tạo loại g.tử nên ta có: 4= 12 (gt) - Cơ thể: Các cặp Aa, Ee, Gg, Hh cặp tạo loại gt: 4= 16 Cặp có TĐC tạo giao tử  Số g.tử tạo ra: 16.4=64 (gt) Câu 9: Có tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbDd thực giảm phân Số loại tinh trùng tối thiểu và tối đa có thể tạo là A và 32 B và C và D và 12 Câu 10: Xét tế bào sinh dục cá thể ruồi giấm đực có kiểu gen gen A cách gen B 15cM, gen D cách gen E 20cM hỏi tế bào trên giảm phân tạo số loại tinh trùng tối đa là bao nhiêu? A B C 12 D 16 HD: Do ruồi giấm đực không có TĐC nên giảm phân cho 2.2=4 gt (4) Câu 11: Ở loài sinh vật, xét tế bào sinh tinh có hai cặp nhiễm sắc thể kí hiệu là Aa và Bb Khi tế bào này giảm phân hình thành giao tử, giảm phân I cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân li; giảm phân II diễn bình thường Số loại giao tử có thể tạo từ tế bào sinh tinh trên là A B C D Câu 12: ruồi giấm 2n = NST Giả sử quá trình giảm phân ruồi cái có cặp NST mà cặp xảy TĐC đơn không cùng lúc Số giao tử là: A 21 x B 22 x C 23 x D 24 x Câu 13: cà chua 2n = 24 NST, quá trình giảm phân có cặp NST mà cặp xảy TĐC đơn,1 TĐC kép Số giao tử là: A 210 B 215 C 216 D 218 Câu 14: ngô 2n = 20 NST, quá trình giảm phân có cặp NST tương đồng, cặp xảy TĐC chỗ thì số loại giao tử tạo là: A 210 B 212 C 215 D 220 Câu 15: Bộ NST ruồi giấm 2n = NST các NST cặp tương đồng khác cấu trúc Nếu quá trình giảm phân có cặp NST tương đồng mà cặp xảy TĐC chỗ thì số loại giao tử tạo là: A 210 B 27 C 55 D 25 Câu 16: Kiểu gen loài loại loại Trường hợp đúng là: A 1,2,3 B 3,4,5 AB DE Khi giảm phân bình thường tạo số giao tử là: ab de 16 loại 32 loại C 1,3,5 loại D 1,4,5 Câu 17: Một tế bào sinh tinh trùng chứa các gen trên cặp NST có kiểu gen Aa DE Thực tế giảm phân bình de thường có thể tạo nên số loại giao tử là: A loại B loại C loại D A và B Câu 18: Tế bào sinh trứng loài sinh vật có 2n = 14 NST Do tác nhân đột biến đoạn NST trên crômatit, còn các cặp NST khác bình thường( giả thiết không có TĐC và không có đột biến khác) Số loại giao tử có thể tạo là: A 27 x B 214 x C 26 x D 213 Câu Đáp án A C C B Từ câu 12-17 A D A C A 10 C (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: mot so loai giao tu, mot so loai giao tu