0

dự án xây dựng trang trại nuôi gà

161 14 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2021, 18:11

... Vị trí địa lý ranh giới dự án Dự án ? ?Xây dựng trang trại chăn nuôi gà với quy mơ 10.000 gà đẻ/lứa xây dựng lị ấp trứng cơng nghệ Pháp diện tích xây dựng 5.800 m2” xây dựng ấp 4, xã Phú Lý, huyện... hoạch sử dụng đất Dự án ? ?Xây dựng trang trại chăn nuôi gà với quy mô 10.000 gà đẻ/lứa xây dựng 01 lò ấp trứng cơng nghệ Pháp diện tích xây dựng 5.800 m2” với diện tích xây dựng trang trại 5.800 m2... Nội dung chủ yếu dự án 1.4.1 Mô tả mục tiêu dự án Mục tiêu dự án 17 Công ty TNHH Thủy Hoàng Kim đầu tư dự án ? ?Xây dựng trang trại chăn nuôi gà với quy mô 10.000 gà con/lứa xây dựng 01 lị ấp trứng
- Xem thêm -

Xem thêm: dự án xây dựng trang trại nuôi gà ,