0

Thực trạng và giải pháp cải thiện sinh kế nông hộ trên địa bàn xã tức tranh, huyện phú lương, tinh thái nguyên

66 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:20

ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG VĂN NGHỆ Tên đề tài: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THỆN SINH KẾ NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TỨC TRANH, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng nghiên cứu Chuyên ngành : Kinh tế nông nghiệp Lớp : K 47 - KTNN Khoa : KT & PTNN Khóa học : 2015 – 2019 Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Văn Tâm Thái Nguyên – 2020 i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập rèn luyện, sinh viên ngồi ghế nhà trường kiến thức lý thuyết học thực hành thực tập khâu vơ quan trọng Được trí ban chủ nhiệm khoa kinh tế phát triển nông thôn, hướng dẫn trực tiếp TS Nguyễn Văn Tâm, thực đề tài: “Thực trạng giải pháp cải thiện sinh kế nông hộ địa bàn xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên” Để hồn thành đề tài tơi nhận giúp đỡ tận tình nhiều quan, tổ chức, cá nhân Trước hết, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới thầy TS Nguyễn Văn Tâm, người tận tình giúp đỡ, hướng dẫn bảo tơi suốt q trình thực tế Tơi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Khoa Kinh tế & PTNT dạy dỗ năm học tập trường Tôi trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình cán UBND xã Tức Tranh giúp đỡ tơi q trình thu thập số liệu để hoàn thành đề tài Mặc dù cố gắng q trình hồn thành khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót, nên tơi mong nhận đóng góp ý kiến thầy, cô giáo khoa Kinh tế PTNT để đề tài hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 20 tháng 06 năm 2020 Sinh viên Hoàng Văn Nghệ ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Bảng thực trạng sử dụng đất xã Tức Tranh 25 Bảng 4.2: Bảng dự báo lao động địa bàn xã Tức Tranh 28 Bảng 4.3: Phân loại kinh tế hộ địa bàn xã Tức Tranh .34 Bảng 4.4: Các tài sản chủ yếu hộ điều tra 34 Bảng 4.5: Hiện trạng nhà hộ nghiên cứu 35 Bảng 4.6: Thu nhập từ trồng trọt theo xóm nhóm hộ 35 Bảng 4.7: Thu nhập từ trồng theo xóm .36 Bảng 4.8: Thu nhập từ trồng theo nhóm hộ 37 Bảng 4.9: Thu nhập bình qn chăn ni theo nhóm hộ .37 Bảng 4.10: Thu nhập chăn nuôi phân theo xóm nhóm hộ .38 Bảng 4.11: Thu nhập loại vật ni chăn ni theo xóm .38 Bảng 4.12: Thu nhập phi nơng nghiệp theo xóm nhóm hộ .39 Bảng 4.13: Chiến lược sinh kế yếu tố tự nhiên cho hộ nông dân 42 Bảng 4.14: Chiến lược sinh kế yếu tố người cho hộ nông dân .44 Bảng 4.15: Chiến lược sinh kế xã hội, cộng đồng cho hộ nông dân .45 iii DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Khung phân tích sinh kế Hình 4.1: Sơ đồ xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên .24 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Viết tắt Nguyên nghĩa BHYT Bảo hiểm y tế CN-TTCN Công nghiệp-tiểu thủ cổng nghiệp HĐND Hội đồng nhân dân KT&PTNT Kinh tế phát triển nông thôn SXNN Sản xuất nông nghiệp PNN Phi nông nghiệp TMDV Thương mại dịch vụ UBND Ủy ban nhân dân v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN .4 2.1 Cơ sở lý luận đề tài 2.1.1 Cở sở lí luận sinh kế 2.1.2 Khái niệm nguồn vốn sinh kế 2.1.3 Thu nhập 2.1.4 Hộ kinh tế hộ 11 2.2 Cơ sở thực tiễn 12 2.2.1 Những vấn đề tồn phát triển sinh kế hộ nông dân 13 2.2.2 Định hướng, mục tiêu cải thiện sinh kế cho hộ nông dân 14 2.2.3 Tình hình phát triển sinh kế hộ nơng dân nước giới học kinh nghiệm 14 2.2.4 Quá trình phát triển số nghiên cứu sinh kế 15 2.2.5 Một số nghiên cứu sinh kế 17 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 19 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 19 vi 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 19 3.2 Nội dung nghiên cứu 19 3.3 Phương pháp nghiên cứu 19 3.3.1 Phương pháp luận 19 3.3.2 Phương pháp thu thập thông tin 20 3.3.3 Phương pháp xử lý phân tích số liệu 21 3.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 21 3.4.1 Hệ thống tiêu phản ánh điều kiện sản xuất nông hộ 21 3.4.2 Chỉ tiêu phản ánh kết sản xuất 22 PHẦN 4.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 23 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội xã Tức Tranh 23 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 23 4.1.2 Điều kiện kinh tế- xã hội 26 4.1.3 Đánh giá thuận lợi khó khăn trình phát triển kinh tế xã Tức tranh 31 4.2 Đánh giá thực trạng sinh kế nông hộ địa bàn xã Tức Tranh, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên 33 4.2.1 Các thông tin hộ nghiên cứu 33 4.2.2 Hiện trạng hoạt động tạo sinh kế hộ nghiên cứu 35 4.2.3 Nhận xét chung sinh kế người dân 41 4.4 Các giải pháp phát triển sinh kế bền vững cho người dân xã Tức Tranh 46 4.4.1 Quan điểm định hướng chiến lược sinh kế bền vững 46 4.4.2 Các giải pháp phát triển sinh kế bền vững cho người dân xã Tức Tranh 47 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50 5.1 Kết luận 50 5.2 Kiến nghị 51 5.2.1 Đối với nhà nước 51 5.2.2 Đối với quyền địa phương 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 vii Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Nơng nghiệp ngành sản xuất đặc biệt, hoạt động có từ xa xưa loài người hầu giới xây dựng kinh tế phát triển từ nông nghiệp Dựa vào khai thác tiềm đất, để phát triển ngành khác Vì sử dụng nguồn tài nguyên đất đai hợp lí có hiệu kinh tế cao nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm đảm bảo cho nông nghiệp phát triển bền vững Trong bối cảnh nay, với khoảng 70% dân số Việt Nam sống chủ yếu nông thôn, để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống cho người dân khó thiếu yếu tố tác động hỗ trợ từ bên ngồi[7] Các yếu tố tạo thay đổi lớn nhận thức cải thiện sống cho người dân vùng nông thơn Đối với nơng thơn nói chung nơng nghiệp nói riêng can thiệp, hỗ trợ cần tác động vào trồng trọt chăn nuôi người nông dân chủ yếu Nâng cao thu nhập cải thiện chất lượng sống người dân đặc biệt người dân nông thôn từ lâu mối quan tâm hàng đầu Đảng Nhà nước ta Vì có nhiều sách, chương trình tháo gỡ khó khăn giúp người dân nghèo Và để thực tốt chương trình, sách có hiệu việc quan trọng cần làm nghiên cứu hoạt động sinh kế, phương thức sống người dân, có nhìn tồn diện từ giúp cho nhà hoạch định sách có nhìn tổng qt để có biện pháp tác động hợp lí có hiệu Để phát triển sản xuất, phát triển sinh kế, cần phải có đầy đủ thơng tin trạng hoạt động sinh kế người dân, phân tích cấu, tỷ lệ thu nhập hoạt động sinh kế người dân thời gian mà họ giành cho hoạt động sinh kế để tạo thu nhập ổn định trình sản xuất Tức Tranh xã thuộc huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Trong năm gần đây, quan tâm cấp xã đầu tư xây dựng sở hạ tầng điện, đường, trường học, trạm y tế …, nỗ lực cố gắng lãnh đạo nhân dân địa phương nên tình hình kinh tế - xã hội có bước chuyển biến tích cực, sản xuất phát triển, đời sống nhân dân ngày nâng cao Mặc dù vậy, Tức Tranh xã nơng nghiệp, kinh tế - xã hội cịn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí nguời dân cịn thấp, diện tích đất canh tác, vốn, khoa học kĩ thuật yếu Hoạt động sinh kế hộ địa phương chủ yếu trồng trọt chăn nuôi bao gồm trồng lúa, ngô, chè, ni lợn, ni gà, vịt, trâu, bị… Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tìm hiểu tình hình thực trạng hoạt động sinh kế người dân nơi sở cho việc xây dựng mơ hình phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân xã Tức Tranh nói riêng người dân địa bàn huyện Phú Lương nói chung, làm tiền đề cho can thiệp dự án phát triển nông thôn, chương trình xóa đói giảm nghèo, cải thiện sinh kế… để nâng cao đời sống cho người dân Với mục đích nên tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Thực trạng giải pháp cải thiện sinh kế nông hộ địa bàn xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung Đề tài tập trung phân tích thực trạng hoạt động sinh kế cấu thu nhập từ hoạt động sinh kế người dân xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Trên sở đề xuất giải pháp cải thiện sinh kế cho người dân 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội có liên quan đến hoạt động sinh kế người dân địa bàn xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên - Phân tích thực trạng sinh kế người dân địa bàn xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên - Đề xuất giải pháp cải thiện sinh kế, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp nâng cao thu nhập cho người dân địa phương 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học - Giúp thân vận dụng kiến thức học để 44 Bảng 4.14: Chiến lược sinh kế yếu tố người cho hộ nông dân STT Yếu tố nguồn lực Nhân Lao động Giới Trình độ văn hóa Sức khỏe Kinh nghiệm sản xuất Hiện trạng Tình trạng Mức độ sử dụng 4-6 khẩu/ hộ, Thiếu việc làm, hệ sống người trẻ chung nhà ỷ lại Có khoảng 2- Lao động theo lao động mùa vụ Nơng hộ nhàn thường làm thuê Tỷ lệ nam nữ Phân công lao cân động chưa hợp lý, nữ nhiều việc nam Trình độ văn hóa Khả tiếp cận phổ cập, kỹ thuật, quản lý trẻ em đến kinh tế yếu trường đầy đủ theo độ tuổi quy định - Tồn người - Cơng tác phịng dân có thẻ bệnh vệ sinh BHYT mơi trường chưa - Hay mắc đảm bảo bệnh thông - Không thường thường xuyến khám sức khỏe định kỳ Chiến lược sinh kế Giới thiệu việc làm, nâng cao thu nhập cho gia đình Xây dựng tổ đổi cơng, nhóm hỗ trợ phát triển kinh tế Nâng cao nhận thức cho nam giới, giảm gánh nặng công việc cho nữ - Đẩy mạnh công tác khuyến nông lâm - Tập huấn quản lý kinh tế kỹ thuât - Đẩy mạnh tuyên truyền phòng bệnh cho người dân - Tiêm chủng trì lịch, phịng chống tiêu chảy, bệnh đậu mùa, ốm vặt thời gian chuyển mùa Canh tác đất Hiệu sử dụng Thành lập hợp tác nhỏ lẻ, loại đất xã, người dân trao nhiều ruộng bỏ - Thiếu kinh đổi, giao lưu kinh hoang nghiệp chăn nuôi nghiệm với nhau, góp phần tạo thêm việc làm cho người dân (Nguồn: Tổng hợp từ kết phân tích tác giả) 45 Bảng 4.15: Chiến lược sinh kế xã hội, cộng đồng cho hộ nông dân STT 1.1 Yếu tố nguồn lực 2.3 Mức độ sử dụng Hương ước cộng đồng Có quy Tuân thủ tốt Nâng cao ý thức người định, quy ước quy định quy ước dân thực tốt cộng đồng cộng đồng đề Cơ cấu quyền lực Những người tác Trưởng thôn áp động lớn đến dụng hành hộ trưởng thôn, - Trưởng họ áp công an thôn, dụng luật tục người già, trưởn họ Kết hợp tốt truyền thống hành hành để quản lý thơn Có thể chấp vay vốn thơng qua tổ chức: hội phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn niên… - Sử dụng vốn ngồi mục đích sản xuất - Không đủ tự tin để vay vốn sản xuất Hỗ trợ người nghèo, cận nghèo vay vốn không lãi suất, hộ TB - vay vốn qua nhiều tổ chức với lãi suất thấp Nguồn thu tiền mặt thường xuyên Nguồn thu thất thường theo mùa vụ, làm thuê từ chè Chi tiêu sinh hoạt, khơng có tích lũy Phải làm th để có thêm tiền mặt -Trồng hàng hóa chu kỳ ngắn cay rau, đậu đỗ -Phát triển chăn nuôi Khả tiếp cận thị trường Bán sản phẩm Thiếu thông tin chợ địa phương giá cả, thị trường Tư thương đến đầu ra, đầu vào mua sản phẩm (Nguồn: Tổng hợp từ kết phân tích tác giả) Tài Khả tiếp cận nguồn vốn 2.1 2.2 Tình trạng Xã hội, cộng đồng 1.2 Chiến lược sinh kế Hiện trạng 46 4.4 Các giải pháp phát triển sinh kế bền vững cho người dân xã Tức Tranh 4.4.1 Quan điểm định hướng chiến lược sinh kế bền vững Hướng tới chiến lược sinh kế bền vững điều thường xuyên nhắc đến diễn đàn hội nghị quốc tế hội nghị mang tầm quốc gia, đối tượng đặc biệt người có hồn cảnh đặc biệt khó khăn, xây dựng mơ hình sinh kế bền vững nhằm hướng tới phát triển bền vững cho người Phát triển không đơn phát triển kinh tế mà song song với tiến xã hội bảo vệ mơi trường Ngày nay, người gánh chịu hậu thảm họa thiên nhiên, khủng hoảng kinh tế phát triển bền vững mục tiêu quan trọng, việc phát triển mơ hình sinh kế bền vững phương thức chiến lược xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, chất lượng sống người, hương tiếp cận phát triển nông thơn xóa đói giảm nghèo Tiếp cận nhằm mục đích phê phán quan điểm đại hóa lí thuyết phát triển đặt người vị trí trung tâm, hướng cộng đồng với phát triển bền vững thỏa mãn đáp ứng nhu cầu tương lai Chiến lược sinh kế xem định việc lựa chọn, kết hợp quản lý nguồn vốn sinh kế người nhằm để kiếm sống Kết sinh kế người hướng tới thể qua yếu tố: Sự hưng thịnh hơn: Bao gồm gia tăng mức thu nhập, hội việc làm nguồn vốn tài nâng cao Đời sống nâng cao: Ngoài tiền thứ mua tiền, mức sống đánh giá giá trị hàng hóa phi vật chất khác, mức độ đánh giá thể phương diện giáo dục, y tế, khả sử dụng dịch vụ xã hội hộ gia đình Khả tổn thương giảm: Người nghèo phải sống trạng thái dễ bị tổn thương Bởi ưu tiên họ tập trung cho việc bảo vệ gia đình khỏi mối hiểm họa tiềm ẩn, thay phát triển hội Việc giảm tổn thương nằm ổn định giá thị trường, khả kiểm soát dịch bệnh, khả chống chọi với thiên tai 47 An ninh lương thực củng cố: An ninh lương thực vấn đề cốt lõi phát triển người, tránh tổn thương nghèo đói Việc tăng cường an ninh lương thực thực nhiều cách tăng khả tiếp cận nguồn tài nguyên đất, tăng nguồn thu nhập người dân vv Sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên: Việc phát triển cần đôi với tái tạo bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, tránh ô nhiễm môi trường Những tiêu mong muốn kết người cần đạt được, đồng thời biểu sinh kế bền vững Một sinh kế xem bền vững đối phó phục hồi áp lực, cú sốc trì, nâng cao khả tài sở hạ tầng tương lai mà không làm tổn hại đến nguồn tài nguyên thiên nhiên 4.4.2 Các giải pháp phát triển sinh kế bền vững cho người dân xã Tức Tranh * Quan điểm định hướng chiến lược sinh kế bền vững Hướng tới chiến lược sinh kế bền vững điều thường xuyên nhắc đến diễn đàn hội nghị quốc tế hội nghị mang tầm quốc gia, đối tượng đặc biệt người có hồn cảnh đặc biệt khó khăn, xây dựng mơ hình sinh kế bền vững nhằm hướng tới phát triển bền vững cho người Phát triển không đơn phát triển kinh tế mà song song với tiến xã hội bảo vệ môi trường Ngày nay, người gánh chịu hậu thảm họa thiên nhiên, khủng hoảng kinh tế phát triển bền vững mục tiêu quan trọng, việc phát triển mô hình sinh kế bền vững phương thức chiến lược xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, chất lượng sống người, hương tiếp cận phát triển nông thôn xóa đói giảm nghèo Tiếp cận nhằm mục đích phê phán quan điểm đại hóa lí thuyết phát triển đặt người vị trí trung tâm, hướng cộng đồng với phát triển bền vững thỏa mãn đáp ứng nhu cầu tương lai 48 Chiến lược sinh kế xem định việc lựa chọn, kết hợp quản lý nguồn vốn sinh kế người nhằm để kiếm sống Kết sinh kế người hướng tới thể qua yếu tố: Sự hưng thịnh hơn: Bao gồm gia tăng mức thu nhập, hội việc làm nguồn vốn tài nâng cao Đời sống nâng cao: Ngoài tiền thứ mua tiền, mức sống đánh giá giá trị hàng hóa phi vật chất khác, mức độ đánh giá thể phương diện giáo dục, y tế, khả sử dụng dịch vụ xã hội hộ gia đình Khả tổn thương giảm: Người nghèo phải sống trạng thái dễ bị tổn thương Bởi ưu tiên họ tập trung cho việc bảo vệ gia đình khỏi mối hiểm họa tiềm ẩn, thay phát triển hội Việc giảm tổn thương nằm ổn định giá thị trường, khả kiểm soát dịch bệnh, khả chống chọi với thiên tai An ninh lương thực củng cố: An ninh lương thực vấn đề cốt lõi phát triển người, tránh tổn thương nghèo đói Việc tăng cường an ninh lương thực thực nhiều cách tăng khả tiếp cận nguồn tài nguyên đất, tăng nguồn thu nhập người dân vv Những tiêu mong muốn kết người cần đạt được, đồng thời biểu sinh kế bền vững Một sinh kế xem bền vững đối phó phục hồi áp lực, cú sốc trì, nâng cao khả tài sở hạ tầng tương lai mà không làm tổn hại đến nguồn tài nguyên thiên nhiên *Các giải pháp khả thi lựa chọn sinh kế bền vững cho người dân xã Tức Tranh  Giải pháp phát triển nguồn lực người Đầu tư vào người để phát triển cộng đồng bền vững chiến lược lâu dài, cần phải có quan tâm nỗ lực người dân phía xã hội Bởi người dân chủ thể, đồng thời người dân sản phẩm trình tham gia vào mạng lưới xã hội Con người sống trưởng thành môi trường giáo dục tốt trở thành 49 người phát triển theo chiều hướng tích cực Nguồn vốn người củng cố khả lựa chọn hoạt động sinh kế phù hợp hiệu Thay đổi người trước hết thay đổi nhận thức, địi hỏi cần phải có sách chương trình dự án nhằm nâng cao trình độ dân trí Phải làm thay đổi sâu sắc từ cách nhìn nhận người dân giá dục, làm cho họ hiểu tri thức nguồn vốn làm thay đổi sống, góp phần nâng cao địa vị họ xã hội Thay đổi nhận thức hành vi khơng giáo dục ngồi xã hội mà cịn phải giáo dục gia đình, giáo dục lối sống, nhân phẩm, phát triển giáo dục nâng cao trình độ dân trí nhóm dân cư nghèo giải pháp lâu dài để xây dựng nguồn vốn người, trình độ họ nâng cao họ có hội việc lựa chọn cho hoạt động sinh kế phù hợp với sở thích thân đồng thời có nguồn thu nhập có ý thức cách phân bổ chi tiêu hợp lý, khoa học Như đời sống nâng cao, người có điều kiện chăm lo cho thân phát triển toàn diện thể xác lẫn tinh thần  Giải pháp sách vốn Áp dụng hình thức chấp lãi suất phù hợp: - Đối với hộ khơng nghèo cần có tài sản chấp vật tư đảm bảo cách phù hợp - Đối với nhóm hộ nghèo, cận nghèo cần thực chế độ tín dụng tài trợ, sử dụng hình thức cho vay thông qua sở quần chúng hội Phụ nữ, hội Nơng dân…và cần có ưu đãi lãi suất cho hộ nông dân nhóm - Tăng nguồn vốn cho vay: Phát triển mạnh quy trình cho vay hộ nông dân Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Củng cố phát triển hợp tác xã tín dụng, tăng cường vốn vay dài hạn trung hạn thơng qua chương trình phát tiển kinh tế - Cho vay đối tượng: Những đối tượng phải cón nhu cầu thực để phát triển sản xuất, kiểm soát việc sử dụng vốn mục đích có hiệu quả, đặc biệt ưu tiên cho hộ nghèo 50 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Sau thời gian nghiên cứu thực đề tài “Thực trạng giải pháp cải thiện sinh kế nông hộ địa bàn xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên” Tôi rút số kết luận sau: Cộng đồng người dân địa bàn xã, Nhóm hộ nghèo hộ cận nghèo có hội tiếp cận nguồn vốn sách Đảng nhà nước thấp nhóm hộ trung bình - cộng đồng bị ảnh hưởng phong tục tập quán lạc hậu Hoạt động sinh kế người dân nơi phong phú đa dạng có đủ loại hình sản xuất từ nơng nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi) đến hoạt động tiểu thủ công nghiệp (phi nông nhiệp), Thu nhập người dân nơi chủ yếu từ hoạt động nơng nghiệp chính, phi nơng nghiệp tương đối Trong hoạt động nơng nghiệp trồng trọt coi hoạt động sinh kế người dân nơi đây, Với lúa chè loại trồng người dân trồng chủ yếu mang lại thu nhập cao cho người dân Những khó khăn mà người dân thường gặp phải trình sản xuất mình: + Thiếu vốn đầu tư vào sản xuất + Nhiều sâu bệnh hại trồng ảnh hưởng đến suất sản lượng, + Người dân trình độ dân trí chưa cao cịn trông chờ ỷ lại vào hỗ trợ nhà nước, Bên cạnh hoạt động trồng trọt người dân địa bàn xã cịn tiến hành chăn ni gia súc, gia cầm, Đây coi nguồn sinh kế thứ người dân nơi nguồn thu nhập đáng kể cho kinh tế gia đình, giúp cải thiện chất lượng sống cho thành viên gia đình, Tuy nhiên cơng tác chăn nuôi hộ thường gặp phải nhiều rủi ro dịch bệnh thường xuyên xuất đàn gia súc, gia cầm ảnh hưởng lớn đến kinh tế hộ, Ngoài ra, người dân địa phương làm thuê, bốc vác mùa nông nhàn để kiếm thêm nguồn thu 51 nhập trang trải sống gia đình Hoạt động phi nơng nghiệp người dân xã Tức Tranh Nhìn chung hoạt động sinh kế người dân xã Tức Tranh phải chịu tác động lớn yếu tố khách quan chủ quan như: nguồn vốn tự nhiên, nguồn vốn người, nguồn vốn xã hội, nguồn vốn tài chính,,, Trong tác động đáng kể tác động mạnh mẽ nguồn vốn người nguồn vốn tài chính, Để hoạt động sinh kế người dân hoạt động ổn định lâu dài cần phải có sách chiến lược hợp lý công tác quản lý phân bố việc sử dụng nguồn lực địa phương, đồng thời trọng vào chiến lược nâng cao trình độ dân trí người dân địa bàn xã đặc biệt nhóm đối tượng hộ nghèo hộ cận nghèo, Để từ góp phần vào cơng xây dựng cộng đồng xã hội phát triển hưng thịnh, Việc thực hoạt động sinh kế người dân thơn cần phải có hỗ trợ Nhà nước tổ chức xã hội nguồn lực cịn thiếu yếu, hỗ trợ cần thiết hữu hiệu, Các sách, dự án hỗ trợ cho người dân cần tính đến trước mắt lâu dài, tạo điều kiện cho người dân tham gia vào dự án phát triển nông nghiệp, cộng đồng với tư cách chủ thể trung tâm có họ tham gia vào hoạt động sinh kế để nâng cao đời sống cho thân thành viên gia đình 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với nhà nước Nhà nước cần phải xây dựng chương trình, dự án như: khuyến nơng, tín dụng,,, dựa nguồn lực có sẵn địa phương để tạo hội thuận lợi hỗ trợ nhiều mặt để kinh tế hộ phát triển, đặc biệt hộ nghèo ưu tiên cho nông nghiệp bảo hiểm sản xuất, tăng vốn đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nâng cao giá trị kinh tế nông sản Có sách biện pháp hỗ trợ tạo lập tăng cường vốn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thúc đẩy liên kết hộ, hỗ trợ đào tạo người lao động, tăng cường quy hoạch, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng 52 5.2.2 Đối với quyền địa phương Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân nói chung người lao động nơng thơn nói riêng nhiệm vụ hàng đầu cấp ngành từ Trung ương đến địa phương Thơng qua việc tìm hiểu sinh kế cộng đồng dân tộc địa bàn nghiên cứu cho thấy an ninh lương thực sinh kế người dân gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng lớn đến sống hàng ngày người dân, Nhằm hạn chế khó khăn phủ quan có liên quan tổ chức cần có chương trình hỗ trợ mang tính tổng hợp, kết hợp chặt chẽ quyền, tổ chức người dân, Nâng cao hiểu biết người dân sách bảo tồn nguồn lợi từ tự nhiên, nhằm giúp người dân sử dụng có hiệu bền vững nguồn lợi có sẵn địa phương góp phần đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân Các cấp sở, quyền địa phương phải nâng cao vai trị lãnh đạo, đầu tư thích đáng sở hạ tầng, vốn, hệ thống thủy lợi, tạo công ăn việc làm cho người lao động, Kết hợp nguồn vốn nhà nước với vốn nhân dân đóng góp để bước thực chương trình hành động, Phối hợp tổ chức Đồn niên, Hộ nơng dân, Hội phụ nữ,,, tạo dựng phong trào, khuyến khích phát triển sản xuất, nâng cao hiệu sản xuất đến hộ gia đình 5.2.3 Đối với hộ nơng dân Để phát triển sản xuât nâng cao thu nhập hộ phải biết bố trí trồng phù hợp với chỗ đất trũng nước vào mùa mưa, hay đất khô cằn vào mùa khơ, tận dụng phân bón từ chăn ni, đầu tư hướng để đem lại hiệu cao nhất, Tránh làng phí nguồn tài nguyên đất, Đầu tư xây dựng cải tiến hệ thống hầm biogas việc xử lý chất thải từ chăn nuôi vừa mang lại hiệu kinh tế, vừa hạn chế ô nhiễm môi trường; áp dụng biện pháp cải tạo, nâng cao độ phì cho đất Trong hồn cảnh dịch bệnh bùng phát chủ nơng hộ có chăn ni phải nâng cao ý thức phịng chống dịch bệnh, thực theo hướng dẫn cán thú y, Nếu phát đàn gia súc, gia cầm nơng hộ có biểu mắc bệnh phải thơng báo cho cán thú y, không bán chạy để tránh lây lan dịch bệnh Mạnh dạn vay vốn đầu tư sản xuất mạnh dạn đầu tư vào số ngành có 53 khả mang lại thu nhập cao Biết cách huy động sử dụng nguồn vốn cho hiệu Mỗi nông hộ sử dụng đất gắn liền với bảo vệ tài nguyên đất, không để đất nghỉ khai thác hết tiềm đất 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế xã hội UBND xã Tức Tranh năm 2019 Bộ kế hoạch đầu tư, sử dụng phương pháp tiếp cận sinh kế khung phân tích, 2003 Dự án giảm nghèo Việt Nam giai đoạn (2009), Nghiên cứu sinh kế: Dự án giảm nghèo tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn Dương Văn Sơn Nguyễn Trường Kháng, 2010 Giáo trình Xã hội học nơng thơn Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010 Đào Thế Tuấn (1997), Kinh tế hộ nơng dân, Nxb trị quốc gia, Hà Nội Frankellis (1993), Kinh tế hộ gia đình nơng dân phát triển nơng nghiệp, Nxb nơng nghiệp, Tp Hồ Chí Minh Quyết định số 09/2011/QĐ – TTg ngày 30/01/2011 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011- 2015 Tô Tiến Dũng (1999), Kinh tế hộ nông dân vấn đề phát triển kinh tế trang trại Việt Nam, Tài liệu hội thảo dự án HAU- JICA, Hà Nội Trần Đức Viên, Nguyễn Văn Vinh, Mai Văn Thành (2005), Phân cấp quản lý tài nguyên rừng sinh kế người dân, NXB Nông nghiệp, Hà Nội II Tài liệu internet 10 https://123doc.org//document/1182667-bai-giang-kinh-te-nong-ho.htm 11 http://tailieu.vn/doc/bai-giang-cong-nghe-6-bai-25-thu-nhap-cua-gia-dinh1648095.html 12.https://www.google.com.vn/search PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ Khảo sát điều tra hộ gia đình địa bàn xã Tức Tranh Thơng tin thu thập từ hộ điều tra sử dụng cho mục đích nghiên cứu đề tài, khơng phục vụ cho mục đích khác BẢNG HỎI HỘ GIA ĐÌNH Mã số bảng hỏi: Họ tên chủ hộ: Giới tính………Tơn giáo: …… Tuổi………… Dân tộc…………………Trình độ…………………………… Thơn(Xóm) .Xã .Huyện Tỉnh Nguồn thu nhập hộ: Nơng nghiệp Phi nơng nghiệp Các nguồn thu nhập từ nông nghiệp: ( ) từ trồng trọt; ( ) từ chăn nuôi; ) khác… ( Gia đình Ơng (Bà) xã đánh giá hộ: [ ] Hộ Khá: [ ] Hộ cận nghèo: [ ] Hộ Nghèo Gia đình Ơng (Bà) có trồng chè khơng? ( ) có ( ) khơng Diện tích đất trồng chè nay: ………………….m2 1.TÀI SẢN – SINH HOẠT Nhà Gia đình Nguồn nước sinh Tài sản có sử hoạt gia đình ơng/bà dụng điện Nước máy Ti vi cấm kiên cố không Nước giếng màu Gà bán có khoan Ti vi vịt kiên cố không nước ngầm đen trắng bò nhà nước ao, suối Xe 4.Dê tạm nước mưa máy 5.Lợn Xe đạp Bếp ga Số Giá Gia Số Giá lượng trị súc, gia lượng trị Ông/Bà cho biết loại đất gia đình Loại đất STT Diện tích (m2) Tổng diện tích 2.1 Đất trồng hàng năm - Đất trồng lúa - Đất trồng hàng năm khác 2.2 Đất trồng lâu năm - Đất trồng chè - Đất trồng ăn 2.3 Đất nuôi ao hồ 2.4 Đất Ông (bà) cho biết ảnh hưởng thời tiết đến sản xuất gia đình Hiện tuong tượng thời tiết Loại Mức độ sản xuất ảnh hưởng ảnh hưởng ảnh hưởng cụ thể cụ thể (tích cực) (tiêu cực) Hạn hán • Lúa • khơng ảnh hưởng • tăng suất • giảm suất 2.Nắng • Chè • ảnh hưởng • tăng chất lượng • giảm chất nóng • ăn • ảnh hưởng nhiều • giảm sâu bệnh gió • chăn ni • ảnh hưởng • giảm chi phí nhiều lượng • tăng sâu bênh • tăng chi phí Ơng (Bà) cho biết tình hình vay vốn sử dụng vốn vay gia đình (năm 2017) Tổng số tiền vay Nguồn vay Ngân hàng Bạn bè (người quen, hàng xóm…) tổ chức đồn, hội… Khác Lãi suất Mục đích sử dụng • sản xuất sa mộc • ngơ • chăn ni • khác Số vốn cần vay Nơi vay Ngân hàng (cụ thể) Bạn bè (người quen, hàng xóm…) tổ chức đồn, Lãi suất Hiện gia đình Ơng (bà)có khoản tiết kiệm khơng? (1) Có; (2) Không …………………………………………………… Nếu có hình thức nào? (1) Tiền mặt; (2) Gửi ngân hàng; (3) Khác (ghi rõ)………………… ……………………………………………………………………… Gia đình có tiếp cận với nguồn thơng tin từ tổ chức trị xã hội địa phương khơng? (1) có; (2) khơng ……………………………………………………………………… Gia đình có cần hỗ trợ từ quyền khơng? (1) có; (2) khơng ………………………………………………………………………… Xin ơng bà cho biết chất lượng sở hạ tầng địa phương: Cơ sở hạ tầng Chất lượng Quan hệ hàng xóm • Hệ thống điện • tồi • tồi • Đường giao thơng • Trường học • Bệnh viện • tồi • trung bình • tốt • tồi • trung bình • tốt • Chợ • tốt • tốt 10 Xin ơng bà cho biết mối liên hệ gia đình với cá nhân, dịng họ quyền địa phương: Với tổ chức trị xã hội địa phương • • • • tồi tồi trung bình tốt • tốt Quan hệ họ hàng, dịng tộc • • • • tồi tồi trung bình tốt • tốt Quan hệ hàng xóm • • • • tồi tồi trung bình tốt • tốt 11 Gia đình ơng/bà có khám sức khoẻ định kỳ hay khơng? (1) có; (2) khơng …………………………………………………………………………… 12 Số người gia đình có thẻ BHTY:… người; Tỷ lệ …… (%) 13 Gia đình có người mắc bệnh kinh niên hay khơng? (1) có; (2) khơng ……………………………………………………………………………… THƠNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN BĐKH Xin ơng (bà) vui lịng trả lời câu hỏi sau: • Ông/Bà nghe/biết BĐKH chưa? (1) Có (2) Khơng • Ơng/ Bà biết thơng tin BĐKH/ TTKH từ đâu? (1) Ti vi/đài; (2) Báo, sách, tạp chí; (3) Hop; (4) Tập huấn/ hội thảo; (5) Internet; (6) Bạn bè, hàng xóm; ………………………………… • Ơng/Bà thấy biểu BĐKH/TTKH địa phương có rõ ràng khơng? (1) có; (2) khơng; (3) khơng biết …………………………………… • Theo Ơng/Bà xuất diễn biến BĐKH /TTKH diễn so với 10-20 năm trước: (1) xấu hơn; (2) tốt hơn; (3) Bình thường ………………………………………… • Theo Ơng/Bà 10-20 năm tới diễn biến BĐKH/TTKH sẽ: (1) xấu hơn; (2) tốt hơn; (3) Bình thường ……………………………………… Ơng/Bà có biết biểu bất thường BĐKH/TTKH thường xảy địa phương: (1) Nắng nóng; (2) Hạn hán; (3) Lũ lụ; (4) gió; (5) Rét đậm; (6) Rét hại; ………………………………… • Biểu xuất thường xuyên năm gần đây? (1) Nắng nóng; (2) Hạn hán; (3) gió; (4) Rét đậm; (6) Rét hại; …………………………………………………………………… • Theo Ơng/Bà BĐKH có ảnh hưởng xấu đến: (1) Sản xuất; (2) sức khoẻ; (3) Nguồn nước; (4) Sinh hoạt; (5) Thu nhập; …………………………… • Theo Ơng /Bà ngun nhân tượng (BĐKH) do: (1) Con người; (2) Tự nhiên; (3) Không biết; • Nguyện vọng ơng (bà) sách nhà nước: (1) Được hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm; (2) Được vay vốn ngân hàng; (3) Được hỗ trợ dịch vụ giống cây; (4) Được hỗ trợ đào tạo kiến thức khoa học kỹ thuật kiến thức quản lý; (5) Cảnh báo bất thường thời tiết khí hậu ĐIỀU TRA VIÊN (Ký, ghi rõ họ tên) CHỦ HỘ (Ký, ghi rõ họ tên) ... địa bàn xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên - Phân tích thực trạng sinh kế người dân địa bàn xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên - Đề xuất giải pháp cải thiện sinh kế, thúc... tỉnh Thái Nguyên - Nội dung 2: Đánh giá th2:yện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên? ??i01a nông hôntrên địa bàn xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên - Nội dung 3: Đề xuất giải pháp cải thiện sinh. .. động sinh kế hộ nông dân xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 3.1.2.1 Phạm vi không gian Đề tài nghiên cứu địa bàn xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp cải thiện sinh kế nông hộ trên địa bàn xã tức tranh, huyện phú lương, tinh thái nguyên , Thực trạng và giải pháp cải thiện sinh kế nông hộ trên địa bàn xã tức tranh, huyện phú lương, tinh thái nguyên