0

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại xã tung qua lìn, huyện phong thổ, tỉnh lai châu

85 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - VÀNG A PHÚC Tên đề tài: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ TUNG QUA LÌN, HUYỆN PHONG THỔ, TỈNH LAI CHÂU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng nghiên cứu Chuyên ngành : Phát triển nông thôn Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa học : 2016 - 2020 Thái Nguyên - 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - VÀNG A PHÚC Tên đề tài: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI TẠI XÃ TUNG QUA LÌN, HUYỆN PHONG THỔ, TỈNH LAI CHÂU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng nghiên cứu Chuyên ngành : Phát triển nông thôn Lớp : Phát triển nông thônK48 Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa học : 2016 - 2020 Giảng viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Mạnh Hùng Thái Nguyên - 2020 i LỜICẢMƠN Qua trình thực tập tốt nghiệp, bước đầu tiếp cận với kiến thức thực tế, tiền đề giúp nâng cao kiến thức trải nghiệm so với tơi tiếp thu trường nhằm đáp ứng nhu cầu lao động hoàn thành khóa học Được trí Ban giám hiệu Nhà trường Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế & PTNT, hướng dẫn trực tiếp củaTh.S Nguyễn Mạnh Hùng thực đề tài: “Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải phápxây dựng nông thôn xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu” Sau thời gian tìm hiểu địa phương, đến đề tài hoàn thiện Ngoài nỗ lực thân, tơi cịn nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ tập thể cá nhân Trước hết, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Th.S Nguyễn Mạnh Hùng, người tận tình bảo tơi suốt q trình thực tập hồn thiện đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn quan tâm dạy bảo thầy cô giáo trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Cục Thống kê, Ủy ban nhân dân xãTung Qua Lìn, phịng ban xã, huyện Phong Thổ giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp cách tốt Trong thời gian thực tập tốt nghiệp, thân cố gắng khắc phục khó khăn để hồn thiện khóa luận Tuy nhiên, với thời gian ngắn hạn chế kiến thức nên chun đề tơi khó tránh khỏi thiếu sót Vậy kính mong thầy giáo viên hướng dẫn, giúp đỡ, góp ý, tạo điều kiện để khóa luận tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2020 Sinh viên Vàng A Phúc ii DANHMỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Tình hình sử dụng đất xãTung Qua Lìn năm 2019 30 Bảng 4.2 Tình hình dân số lao động xã Tung Qua Lìn năm 2019 35 Bảng 4.3 Cơ cấu giá trị sản xuất ngành địa bàn xã Tung Qua Lìnnăm 2019 36 Bảng 4.4 Cơ cấu giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp xã Tung Qua Lìn năm 2019 37 Bảng 4.5: Hiện trạng quy hoạch xã Tung Qua Lìnnăm 2019 39 Bảng 4.6: Hiện trạng đường giao thơng xã Tung Qua Lìn năm 2019 40 Bảng 4.7.Hệ thống thủy lợi xã Tung Qua Lìn năm 2019 42 Bảng 4.8: Hiện trạng điện xã Tung Qua Lìn năm 2019 43 Bảng 4.9: Tình hình thực sở vật chất văn hóa (Tính đến tháng 12 năm 2019) 44 Bảng 4.10: Thông tin truyền thơng xã Tung Qua Lìn năm 2019 45 Bảng 4.11.Hiện trạng nhà dân cư xã Tung Qua Lìn năm 2019 46 Bảng 4.12 Thực trạng số tiêu kinh tế tổ chức sản xuấtcủa xã Tung Qua Lìn năm 2019 47 Bảng 4.13 Tình hình GD&ĐT xã Tung Qua Lìn năm 2019 49 Bảng 4.14 Thực trạng Y tế xã Tung Qua Lìn năm 2019 50 Bảng 4.15: Tình hình văn hóa xã Tung Qua Lìn năm 2019 50 Bảng 4.16 Thực trạng mơi trường an tồn thực phẩm xã Tung Qua Lìn năm 2019 51 Bảng 4.17:Thực trạng hệ thống trị tiếp cận pháp luật xã Tung Qua Lìn năm 2019 54 Bảng 4.18 Thực trạng Quốc phòng vàAn ninh xã Tung Qua Lìnnăm 2019 55 Bảng 4.19.Tổng kết tiêu chí xã so với tiêu chí chung 57 iii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT ANTT : An ninh trật tự BPTNNNT : Bộ Phát triển nông nghiệp, nông thôn BCĐ : Ban đạo BQL : Ban quản lý CNH : Cơng nghiệp hóa DTTN : Diện tích tự nhiên HTX : Hợp tác xã HĐH : Hiện đại hóa HĐND : Hội đồng nhân dân NN&PTNT : Nông nghiệp phát triển nông thôn NTM : Nông thôn NVH : Nhà văn hóa KHKT : Khoa học kỹ thuật PTNT : Phát triển nông thôn UBND : Ủy ban nhân dân UBMTTQ : Ủy ban mặt trân tổ quốc TCXDVN : Tổ chức xây dựng Việt Nam THCS : Trung học sở TB : Trung bình TP : Thành phố iv MỤCLỤC LỜICẢMƠN i DANHMỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Các khái niệm nông thôn phát triển nông thôn 2.1.2 Đơn vị nông thôn 2.1.3 Chức nông thôn 2.1.4 Chủ thể xây dựng nông thôn 2.1.5 Nguồn gốc động lực xây dựng nông thôn 2.2 Quan điểm Đảng xây dựng nông thôn 12 2.3 Nguyên tắc thực xây dựng nông thôn 14 2.4 Cơ sở thực tiễn xây dựng nông thôn 15 2.4.1.Kinh nghiệm xây dựng nông thôn số nước giới 15 v 2.4.2 Tình hình xây dựng nơng thơn Việt Nam 18 2.4.3 Một số kinh nghiệm rút qua việc triển khai xây dựng mô hình nơng thơn 25 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Đối tượng nghiên cứu 27 3.2 Nội dung nghiên cứu 27 3.3 Phương pháp nghiên cứu 27 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội xã Tung Qua Lìn 29 4.1.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên 29 4.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội xã Tung Qua Lìn giai đoạn 2019-2019 34 4.2.1 Dân số lao động xã Tung Qua Lìn năm 2019 34 4.2.2 Cơ cấu kinh tế xã Tung Qua Lìn năm 2019 36 4.2.3 Thực trạng sản xuất nơng nghiệp xã Tung Qua Lìn giai đoạn 2017 – 2019 37 4.3 Thực trạng nơng thơn xã Tung Qua Lìn 38 4.3.1.Xây dựng Kế hoạch thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thôn giai đoạn 2016 – 2020 38 4.3.2.Kết bước đầu tổ chức thực Kế hoạch thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2016– 2020 39 4.4 Đánh giá người dân xây dựng mơ hình nơng thơn 57 4.5 Những hạn chế yếu tồn nguyên nhân 62 4.5.1 Những hạn chế yếu Error! Bookmark not defined 4.5.2 Nguyên nhân hạn chế yếu Error! Bookmark not defined 4.6 Một số giải pháp nhằm trì phát triển bền vững mơ hình nơng thơn địa bàn xã Tung Qua Lìn 65 vi 4.6.1 Giải pháp vốn 65 4.6.2 Giải pháp quy hoạch 65 4.6.3 Giải pháp giao thông, thủy lợi 65 4.6.4 Giải pháp giảm nghèo 65 4.6.5 Giải pháp phát triển giáo dục đào tạo 66 4.6.6 Giải pháp phát triển kinh tế 66 4.6.7 Giải pháp phát triển hình thức tổ chức sản xuất 67 4.6.8 Giải pháp văn hóa – mơi trường 67 4.6.9 Giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức hệ thống trị sở, giữ gìn an ninh trật tự 68 4.6.10 Các biện pháp khác 68 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69 5.1 Kết luận 69 5.2 Kiến nghị 69 5.2.1.Kiến nghị cấp quyền 69 5.2.2 Đối với người dân 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 PHIẾU KHẢO SÁT PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Việt Nam nước nông nghiệp, dân số khu vực nông thôn chiếm khoảng 70% dân số nước Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam có vai trị quan trọng phát triển kinh tế - xã hội Vì vậy, phát triển nơng nghiệp, nông thôn yêu cầu cấp thiết trình phát triển Nhận thức vấn đề này, Đảng Nhà nước ban hành nghị quyết, định vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn Căn Quyết định số 398/QĐ-TTg ngày 11 tháng năm 2016 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành kế hoạch triển khaiNghị số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 Quốc hội Khóa XIII phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 20162020 đồng bộ, kịp thời, thống có hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2016-2020 Ngày 17 tháng 10 năm 2016 Chính phủ Quyết định số1980/QĐTTg việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn giai đoạn 2016 - 2020, với mục tiêu: đến năm 2020: 50% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn hướng dẫn việc thực Bộ tiêu trí quốc gia nơng thơn mới… Xây dựng nông thôn tất tỉnh phạm vi toàn quốc quan tâm, chủ đề nhiều hội thảo, hội nghị, đề tài nghiên cứu nhằm thực thắng lợi nghị Đảng Chính phủ Trên sở định Chính phủ, Bộ Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn, địa phương tiến hành rà sốt xây dựng chương trình hành động để thực thắng lợi xây dựng nơng thơn theo tiêu chí Xã Tung Qua Lìn xã nằm phía Bắc huyện Phong Thổ, gồm bản, Căng Ký, Cò Ký, Căng Há, Khấu Dầu, Hờ Mèo, gồm dân tộc, H’mơng, Hà Nhì,Thái, Giấy, Mường, Kinhcùng sinh sống Địa hình đồi núi dốc bị chia cắt dãy núi đất khe suối tạo thành dải đất hẹp, có đường 132 thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội địa phương Xã UBND tỉnh Lai Châu chọn làm xã xây dựng nông thôn mới, năm qua cịn nhiều khó khăn kinh tế xã hội xã đạt nhiều khởi sắc Kinh tế nơng nghiệp nói chung kinh tế hộ xã Tung Qua Lìn nói riêng dần phát triển theo đà chung nước khơng tránh khỏi mâu thuẫn cịn tồn cần giải Xuất phát từ thực trạng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp xây dựng nông thơn địa bàn xãTung Qua Lìn, huyệnPhong Thổ, tỉnhLai Châu” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Trên sở đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội mơ hình nơng thơn xã Tung Qua Lìnthời gian qua đề xuất giải pháp chủ yếu đẩy mạnh q trình xây dựng mơ hình nơng thơn địa phương thời gian tới 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn mơ hình nông thôn xây dựng nông thôn nước ta - Đánh giá thực trạng xây dựng mơ hình nơng thơn xã Tung Qua Lìnthời gian qua - Phân tích ngun nhân yếu tố ảnh hưởng đến trình xây dựng mơ hình nơng thơn địa bàn nghiên cứu - Đề xuất định hướng giải pháp chủ yếu đẩy mạnh q trình xây dựng mơ hình nơng thơn địa phương năm tới 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiêncứu Đối tượng nghiên cứu chủ thể tham gia q trình xây dựng mơ hình nơng thôn bao gồm hộ nông dân, cán cấp, tổ chức đoàn thể thuộc xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 1.3.2 Phạmvi nghiêncứu 63 mức 100%, khơng có khu chợ xã Về bưu điện có 5% mức tốt, có 76,67% đánh giá chất lượng cịn lại chất lượng trung bình Về y tế đánh giá người dân 5% mức tốt, 76,67% mức lại trung bình Như qua ý kiến người dân cho thấy hầu hết chất lượng điều kiện sở hạ tầng đầu tư nâng cấp đáp ứng nhu cầu người dân, nhiên cịn vài cơng trình cần nhà nước cần hỗ trợ đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp cơng trình sở hạ tầng, đảm bảo điều kiện tốt cho người dân sinh hoạt phát triển kinh tế 4.5 Những điểm mạnh, hạn chế yếu tồn nguyên nhân 4.5.1 Những điểm mạnh xã - Người dân có kinh nghiệm, tích cực động sáng tạo sản xuất - Xã có tổng diện tích lúa nước 79,44ha sản lượng ước tính đạt 45 tạ/1ha - Xã có vùng trồng ngơ vụ khoảng 521,06 - An ninh trị đảm bảo, ổn định thuận lợi cho phát triển xã - Có nguồn nhân lực dồi 4.5.2 Những hạn chế yếu - Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm tăng chưa lĩnh vực, tỷ trọng nông nghiệp cịn cao Chuyển dịch cấu trồng, vật ni so với yêu cầu chậm - Việc ứng dụng tiến bộKHCN vào sản xuất thấp, suất chưa cao Do phong tục tập quán người dân ( đa số dân tộc thiểu số) - Phát triển nghành nghề tiểu thủ công nghiệp quy mô nhỏ, chưa thu hút vốn đầu tư chiếm tỷ trọng thấp cấu kinh tế - Hoạt động thương mại - dịch vụ có phát triển đáp ứng yêu cầu thiết yếu trao đổi mua bán người dân - Giao thông: năm qua với phương châm nhà nước với nhân dân làm nhiều tuyến đường liên xã, thôn bê tơng hóa Tuy nhiên 64 có nhiều tuyến đường cần phải đầu tư xây dựng nâng cấp trước bắt đầu có tượng xuống cấp - Trường học: Những năm qua đầu tư xây dựng điểm trường, phòng học trang thiết bị xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu dạy học 4.5.3 Nguyên nhân hạn chế yếu Dựa kết điều tra hộ nông dân vấn cán xã: xã Tung Qua Lìn cịn số khó khăn hạn chế Nguyên nhân hạn chế sau: - Một là: Trong sản xuất nơng nghiệp có chuyển biến theo hướng sản xuất hàng hóa, mang tính chất nhỏ lẽ thiếu bền vững, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp Ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp chiếm tỷ trọng thấp cấu kinh tế chưa đáp ứng nhu cầu giải việc làm chỗ cho nông dân người lao động Lĩnh vực thương mại, dịch vụ chưa đầu tư để đáp ứng yêu cầu cho phát triển - Hai là: Xây dựng sở hạ tầng giao thơng thiếu đồng - Ba là: Trình độ dân trí cịn thấp, cơng tácđào tạo nghề gắn với giải việc làm nhiều bất cập, chất lượng sống vật chất, tinh thần người dân chưa cao Cơng tác xóa đói giảm nghèo chưa thật bền vững - Bốn là: Do ảnh hưởng thời tiết, giá thị trường diễn biến phức tạp, số giá tiêu dung tăng cao, hàng hóa sản xuất nơng nghiệp, vật tư phân bón, thuốc BVTV, vật liệu xây dựng ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân - Năm là: Sự đạo cấp ủy, điều hành quyền số lĩnh vực chưa tập trung, đơi lúc cịn lúng túng, bị động chưa tháo gỡ kịp thời Vai trò tham mưu ngành, cán chuyên môn theo kịp yêu cầu phát triển xã hội non trẻ 65 4.6 Một số giải pháp nhằm trì phát triển bền vững mơ hình nơng thơn địa bàn xã Tung Qua Lìn Dựa kết vấn cán xã, kết điều tra khảo sát nghiên cứu kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế xã hội huyện, xã Đề tài đưa giải pháp sau: 4.6.1 Giải pháp vốn - Huy động tối đa nguồn vốn để tiếp tục trì mơ hình nơng thơn Cùng với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước - Giải pháp huy động vốn: Huy động nguồn lực sẵn có nhân dân tùy theo khả để đóng góp sức người, sức của; phát huy tính sáng tạo tham gia đóng góp nhân dân doanh nghiệp 4.6.2 Giải pháp quy hoạch - Tiếp tục xây dựng nội dung quy hoạch, phát huy ý tưởng quy hoạch, đưa mục tiêu thực qua đẩy nhanh thực quy hoạch 4.6.3 Giải pháp giao thông, thủy lợi - Tăng cường đầu tư, nâng cấp trục đường giao thông hệ thống thủy lợi cần thiết đáp ứng nhu cầu người dân - Thường xun kiểm tra, giám sát, tu sửa, bê tơng hóa hệ thống giao thông hệ thống thủy lợi có - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ cơng trình giao thơng, thủy lợi Có biện pháp xử phát hành động, hành vi phá hoại cơng trình cơng cộng 4.6.4 Giải pháp giảm nghèo - Tiếp tục hỗ trợ giảm nghèo, hỗ trợ hộ nghèo cải thiện nhà ở, nâng cao thu nhập cho người dân nghèo - Quan tâm công tác XĐGN giải việc làm, tạo điều kiện cho người dân vay vồn đầu tư sản xuất, thực tốt công tác ưu đãi người nghèo, giải 66 tốt chế độ sách người có cơng trường hợp thuộc diện sách xã hội 4.6.5 Giải pháp phát triển giáo dục đào tạo - Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến tiêu chí phổ cập trung học, giao cho trường THCS, Hội khuyến học làm tốt công tác tham mưu, vận động số niên độ tuổi tiếp tục tham gia học tập trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề - Nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo: Liên kết với số trường dạy nghề mở lớp dạy nghề địa phương nghề như: Quản lý điện, khí, chăn nuôi, thú y Thông báo cho nhà trường tuyển sinh số lao động trẻ để đào tạo nghề nhằm cung cấp lao động có trình độ cho doanh nghiệp địa bàn tỉnh, cụm công nghiệp xã - Đẩy mạnh, triển khai thực tốt công tác giáo dục Mở lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn - Thực chuyển dịch cấu lao động theo hướng tăng dần tỷ trọng lao động lĩnh vực công nghiệp xây dựng thương mại dịch vụ; giảm dần tỷ trọng lao động lĩnh vực nông nghiệp - Đồng thời tập trung đào tạo hướng nghiệp để nâng cao trình độ chun mơn cho lao động, giúp họ có nhiều khả tìm kiếm công việc, việc làm phù hợp cho thu nhập ổn định 4.6.6 Giải pháp phát triển kinh tế - Phát triển ngành sản xuất nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân như: + Trồng trọt: Tập trung phát triển lâm nghiệp cơng nghiệp ngắn ngày Giảm dần diện tích đất nông nghiệp cách hợp lý để tăng dần cụm công nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cấu lao động + Chăn nuôi: Giữ ổn định đàn trâu bò, tập trung phát triển đàn lợn gia cầm 67 + Chú trọng tạo điều kiện phát triển trang trại giá trị trồng trọt chăn nuôi + Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp: Khuyến khích hộ sản xuất cơng nghiệp tiểu thủ công nghiệp + Dịch vụ: Chú trọng mở điểm dịch vụ 4.6.7 Giải pháp phát triển hình thức tổ chức sản xuất Phát triển hình thức tổ chức sản xuất như: Mở rộng hình thức hợp tác; khuyến khích thành lập thêm doanh nghiệp địa bàn; khuyến khích phát triển trang trại; tổ chức lớp đào tạo nghề cho người nơng dân 4.6.8 Giải pháp văn hóa – mơi trường - Xây dựng đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh: + Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, thường xun đơn đốc, kiểm tra tiêu chí an ninh, trật tự, tỷ lệ sinh thứ trở lên để phấn đấu giữ vững danh hiệu làng văn hóa, đảm bảo đạt tiêu đề + Có kế hoạch tu sửa, nâng cấp số nhà văn hóa sân thể thao chưa đạt chuẩn nhằm tạo điều kiện nhân dân có nơi rèn luyện thể thao, giao lưu văn hóa + Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, chuyển giao khoa học kĩ thuật để nhân dân nắm rõ chấp hành tốt sách pháp luật, tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi - Bảo vệ phát triển môi trường nông thôn + Tuyên truyền, phổ biến luật bảo vệ môi trường nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nhân dân + Đề xuất với quan có thẩm quyền lựa chọn doanh nghiệp đầu tư, xây dựng sản xuất kinh doanh địa bàn chấp hành tốt quy định bảo vệ môi trường trước mắt lâu dài 68 4.6.9 Giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức hệ thống trị sở, giữ gìn an ninh trật tự - Củng cố, nâng cao chất lượng vai trò tổ chức hệ thống trị sở + Quan tâm có sách ưu tiên hợp lý để khuyến khích cán tiếp tục học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đảm bảo đội ngũ cán đáp ứng yêu cầu việc xây dựng phát triển địa phương - Giữ gìn an ninh trật tự + Tăng cường kiểm tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT trục đường xã quản lý + Củng cố hoạt động tổ tuần tra nhân dân, tổ liên gia tự quản, thường xuyên nắm bắt tình hình an ninh trật tự thơn xóm, xử lý kịp thời vụ việc xảy địa bàn nhằm giữ vững phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc đảm bảo an ninh nông thôn 4.6.10 Các biện pháp khác - Trên sở đề án xây dựng nơng thơn xã, thơn, xóm, hộ gia đình cần xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung tham gia, thực mình; tạo nên sức mạnh tổng hợp, thành phong trào thi đua xây dựng nông thôn sôi nổi, liên tục, rộng khắp cộng đồng - Tổ chức hoạt động quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng chủ trương sách Đảng nhà nước xây dựng nông thôn mới; mục tiêu cần đạt xây dựng nơng thơn mới; mức độ, hình thức tham gia đóng góp nhân dân cộng đồng để nhân dân cộng đồng hiểu rõ chủ động tự giác tham gia, đồng thời qua tuyên truyền tranh thủ hỗ trợ cá nhân 69 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong q trình nghiên cứu tơi rút số kết luận sau: -Về điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội: Tung Qua Lìn xã miền núi có diện tích đất tự nhiên lớn thuận lợi cho phát triển lâm nghiệp.Cơ sở hạ tầng bước cải thiện phần đáp ứng sản xuất nông lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ đời sống dân cư Đặc biệt xã có nguồn lao động trẻ, cần cù, động có kinh nghiệm sản xuất Tuy nhiên bên cạnh cịn có khó khăn đất nơng nghiệp phân tán, manh mún Năng lực sản xuất, trình độ người dân hạn chế chưa mạnh dạn áp dụng KHKT Việc thực tiêu chí xây dựng mơ hình NTM: Xã chưa đạt mơ hình nơng thơn theo tiêu chí quốc gia Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2009 chưa đạt 10 tiêu chí Về nhận thức người dân việc xây dựng mơ hình nơng thơn mới: Người dân có nhận thức mơ hình nơng thơn thơng qua cán xã, phương tiện thông tin đại chúng Nhiệt tình tham gia xây dựng mơ hình nơng thơn đóng góp cơng lao động việc xây dựng sở hạ tầng, bầu tiểu ban xây dựng nông thôn mới, tập huấn khuyến nông khuyến lâm… - Những hạn chế yếu nguyên nhân hạn chế yếu kém: phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp quy mô nhỏ, hoạt động thương mại – dịch vụ đáp ứng nhu cầu thiết yếu người dân Do phong tục tập quán người dân, trình độ dân chí chưa cao, sản xuất nơng nghiệp nhỏ lẻ thiếu bền vững, lĩnh vực thương mại – dịch vụ chưa đâu tư để đáp ứng cho phát triển 70 Một số giải pháp nhằm trì phát triển bền vững mơ hình nơng thôn địa bàn xã: tiếp tục đẩy mạnh phịng trào xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư; phát triển ngành sản xuất tăng thu nhập cho người dân, giảm nghèo; kiểm tra, đầu tư nâng cấp, tu sửa cơng trình giao thơng, thủy lợi; củng cố, nâng cao chất lượng vai trò tổ chức hệ thống trị sở; bảo vệ môi trường nông thôn “xanh-sạch-đẹp”; đẩy mạnh triển khai công tác giáo dục, mở lớp đào tạo nghề nông thôn; vận động, tuyên truyền người dân “gìn giữ bảo vệ” mơ hình nơng thơn 5.2 Kiến nghị 5.2.1.Kiến nghị cấp quyền *Đối với cấp trung ương - Điều chỉnh bổ sung sách hỗ trợ tạo việc làm cho lao động người dân xã thực nông thôn - Điều chỉnh bổ sung sách liên quan đến tiêu chí nơng thơn - Thực đồng sách hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, trợ cấp học phí cho đối tượng thuộc gia đình sách - Để thực Đề án, BQL xã phải yêu cầu số cán xã, thôn thường xuyên tham gia quản lý, giám sát trực tiếp lĩnh vực; Vì đề nghị Trung ương, Tỉnh có kinh phí phụ cấp cho cán tham gia thực giám sát Đề án * Đối với cấp quyền địa phương - Đề nghị quyền huyện, tỉnh có sách ưu tiên, quan tâm tới xã giúp việc thực tiêu chí dễ dàng - Đầu tư, hỗ trợ người dân nhà dân cư, qua xóa bỏ nhà tạm, dột nát dịa bàn - Kết hợp với sở đào tạo nghề địa bàn có kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp, lao động cơng nghiệp người dân nói chung 71 - Có sách tạo việc làm tạo điều kiện thuận lợi cho hộ dân địa bàn chuyển đổi ngành nghề - Có sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển ngành nghề phụ để người dân nâng cao thu nhập giảm thời gian dư thừa - Thường xuyên kiểm tra sở SX - KD địa bàn việc thực tiêu chuẩn mơi trường - Thực rà sốt định kỳ xét kết thực tiêu chí - Bổ sung kiện tồn thành viên ban đạo chương trình xây dựng thực đề án xây dựng NTM địa bàn xã - Xây dựng kế hoạch triển khai kiên cố hóa kênh mương giao thơng nơng thơn, sửa chữa nâng cấp hệ thống hồ đập thủy lợi với hỗ trợ nhà nước 5.2.2 Đối với người dân - Chú ý đầu tư cho sản xuất đồng ruộng sở sản xuất tiểu thủ cơng nghiệp, dịch vụ để có thu nhập cao - Tất người xã cần tham gia ý kiến vào đề án xây dựng NTM đồ án quy hoạch NTM xã cho việc thực thuận lợi thuận với nhu cầu người dân - Tham gia vào lựa chọn công việc cần làm trước việc làm sau để thiết thực với yêu cầu người dân xã phù hợp với khả năng, điều kiện địa phương -Tự giám sát cộng đồng công trình xây dựng địa bàn thơn Thành lập nhóm quản lý, vận hành tu bảo dưỡng cơng trình sau nghiệm thu bàn giao 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ nông nghiệp phát triển nơng thơn (2005) kinh tế sách nông nghiệp phát triển nông nghiệp, nhà xuất trị quốc gia Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy BCH trung ương khóa VII, Lưu hành nội bộ, Hà Nội, 1994 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ năm, BCH Trung ương khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, nxb Chính trị quốc gia – thật, Hà Nội, 2011 Đề án xây dựng nông thôn xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu Nguyễn Đình Cúc “Giáo trình phát triển nơng thôn” nhà xuất lao động – xã hội 2005 7.UBND xã Tung Qua Lìn,Báo cáo kết xây dựng nông thôn năm 2019 nhiệm vụ năm 2020 UBND xã Tung Qua Lìn, Biến động diện tích theo mục đích sử dụng đất UBND xã Tung Qua Lìn, Báo cáo thực trạng phát triển văn hố – xã hội – TDTT địa bàn xã năm 2019 10 UBND xã Tung Qua Lìn Báo cáo thống kê đất hàng năm 2019 11 http://nongthonmoi.gov.vn/21/225/Xay-dung-nong-thon-moi-Bai-hoc-vakinh-nghiem-tu-Trung-Quoc.htm 12 http://www.Agroviet.gov.vn phát huy vai trị nơng dân xây dựng nơng thơn 13 www.quangninh.gov.vn 14 http://www.vietbao.vn, xây dựng mơ hình nơng thơn PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA XÃ TUNG QUA LÌN, HUYỆN PHONG THỔ, TỈNH LAI CHÂU Tồn cảnh Căng Ký, xã Tung Qua Lìn UBND xã Tung Qua Lìn Mơ hình ni cá hồi Đường bê tơng theo chương trình nơng thơn PHIẾU KHẢO SÁT CÁC HỘ NÔNG DÂN VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI I Thông tin chung chủ hộ - Họ tên:…………………………………………………………… - Giới tính:……………………… Năm sinh…………………… …… - Địa chỉ: ……………………………………………………………… Trình độ  Cấp  Cấp  Cấp  khác ………………………………………………………………………………… Bình quân nhân hộ  người  người  người  người Diện tích đất nơng nghiệp ………………………………………………………………………………… II Thơng tin cần điều tra Ơng (bà) nghe giới thiệu mục đích, ý nghĩa nội dung xây dựng nông thôn chưa?  Đã nghe đầy đủ;  Đã nghe chưa nhiều lắm;  Chưa nghe Ông (bà) hiểu mục đích, ý nghĩa nội dung xây dựng nông thôn chưa?  Đã hiểu được;  Chưa thật hiểu lắm;  Chưa hiểu Ơng bà có tham gia vào chương trình xây dựng nơng thơn khơng ? Có Khơng 4.Ơng (bà) có sẵn sàng đóng góp cơng, để xây dựng nơng thơn khơng?  Sẵn sàng đóng góp  Cịn tùy  Khơng muốn đóng góp 5.Nếu khơng muốn đóng góp cơng, để xây dựng nơng thơn lý gì?  Do nghèo  Do không tin tưởng vào việc xây dựng nông thôn  Do sợ tham nhũng, cho việc Chính phủ Các kênh tiếp cận thơng tin người dân mơ hình nơng thơn mớilà: Có Kênh thơng tin Khơng Từ cán xã, thơn Từbạn bè, hàng xóm Từ phương tiện thơng tin đại chúng Theo ơng (bà) Mục đích xây dựng NTM để làm gì? Mục đích xây dựng NTM Có Khơng Xây dựng sở hạ tầng Nâng cao thu nhập cho người dân Cải thiện sống người dân bền vững tất mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, mơi trường Những cơng việc mà ông (bà) tham gia vào xây dựng mô hình nơng thơn địa phương STT Nội dung công việc Bầu tiểu ban xây dựng nông thôn Đóng góp ý kiến vào quy hoạch đề án xây dựng nông thôn Đóng góp ý kiến vào việc lựa chọn nội dung thực Xây dựng kế hoạch thực Trực tiếp thi cơng thực cơng trình Tập huấn khuyến nông khuyến lâm Giám sát thi cơng cơng trình Đóng góp vào cơng trình xây dựng sở hạ tầng nằm nội dung chương trình NTM Có Khơng Những khó khăn q trình xây dựng nơng thơn ………………………………………………………………………………… 10 Ơng (bà) cho ý kiến chất lượng sở hạ tầng hạng mục sau: TT Hạng mục Giao thông Thủy lợi Điện Trường học Nhà văn hóa thơn, xã Chợ nơng thôn Bưu điện Y tế Tốt Trung bình Xin trân trọng cảm ơn Ơng (bà) cộng tác CHỦ HỘ (Ký, họ tên) ... cần giải Xuất phát từ thực trạng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: ? ?Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn địa bàn x? ?Tung Qua Lìn, huyệnPhong Thổ, tỉnhLai Châu? ?? 1.2 Mục tiêu nghiên. .. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - VÀNG A PHÚC Tên đề tài: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ TUNG QUA LÌN, HUYỆN PHONG THỔ, TỈNH LAI CHÂU KHÓA LUẬN... Nguyễn Mạnh Hùng thực đề tài: ? ?Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải phápxây dựng nông thôn xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu? ?? Sau thời gian tìm hiểu địa phương, đến đề tài hoàn thiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại xã tung qua lìn, huyện phong thổ, tỉnh lai châu , Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại xã tung qua lìn, huyện phong thổ, tỉnh lai châu