0

Công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại liên đoàn lao động tỉnh thanh hóa luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công

61 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:02

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  MAI THỊ MINH ANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI LIÊN ĐỒN LAO ĐỘNG TỈNH THANH HĨA CHUN NGÀNH : QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CƠNG MÃ SỐ : 01 GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN: TS PHẠM THỊ HOÀNG PHƢƠNG HÀ NỘI – 2020 BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  MAI THỊ MINH ANH CQ54/01.01 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI LIÊN ĐỒN LAO ĐỘNG TỈNH THANH HĨA CHUN NGÀNH : QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CƠNG MÃ SỐ : 01 GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN: TS PHẠM THỊ HOÀNG PHƢƠNG HÀ NỘI – 2020 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu, kết luận văn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Sinh viên Mai Thị Minh Anh i Sv : Mai Thị Minh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG, CÁC HÌNH vi MỞ ĐẦU Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN CHO CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CHI THƯỜNG XUYÊN CHO CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI 1.1.1 Khái quát tổ chức trị - xã hội 1.1.2 Chi thường xun cho tổ chức cơng đồn 1.2 QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN TẠI CÁC TỔ CHỨC CƠNG ĐỒN 1.2.1 Lập dự toán 1.2.2 Chấp hành dự toán 12 1.2.3 Quyết toán 18 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI LIÊN ĐỒN LAO ĐỘNG TỈNH THANH HĨA 21 2.1 MỘT SỐ TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN ĐỒN LAO ĐỘNG TỈNH THANH HĨA 21 2.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển Liên đồn Lao động tỉnh Thanh Hóa 21 2.1.2 Hệ thống tổ chức Liên đồn lao động tỉnh Thanh Hóa 22 2.1.3 Nhiệm vụ quyền hạn Liên đồn Lao động tỉnh Thanh Hóa 23 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI LIÊN ĐỒN LAO ĐỘNG TỈNH THANH HĨA 25 ii Sv : Mai Thị Minh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài 2.2.1 Lập dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước Liên đồn Lao động tỉnh Thanh Hóa 25 2.2.2 Triển khai, tổ chức thực kế hoạch chi thường xuyên ngân sách nhà nước LĐLĐ tỉnh 29 2.2.3 Thực trạng toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước Liên đồn lao động tỉnh Thanh Hóa 37 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THANH HÓA 37 2.3.1 Kết 37 2.3.2 Hạn chế 39 3.1 ĐỊNH HƯỚNG, CẢI THIỆN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THANH HÓA 41 3.1.1 Định hướng công tác quản lý chi thường xuyên NSNN LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa 41 3.1.2 Nhiệm vụ công tác công đoàn 43 3.1.3 Quan điểm , phương hướng quản lý NSNN LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa 45 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THANH HÓA 46 3.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng cơng tác lập dự tốn chi thường xuyên NSNN LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa 46 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng cơng tác chấp hành dự tốn chi thường xuyên NSNN LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa 47 3.2.3 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng cơng tác tốn tra, kiểm tra chi thường xuyên NSNN LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa 47 iii Sv : Mai Thị Minh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài 3.3.CÁC KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI LIÊN ĐỒN LAO ĐỘNG TỈNH THANH HĨA 48 KẾT LUẬN 49 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO vii PHỤ LỤC viii iv Sv : Mai Thị Minh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBCC: Cán công chức CNVCLĐ: Công nhân viên chức lao động CNVC: Công nhân viên chức LĐLĐ: Liên đoàn Lao động LĐHĐ: Lao động hợp đồng NSNN: Ngân sách Nhà nước UBND: Ủy ban Nhân dân UBKT: Ủy ban Kiểm tra v Sv : Mai Thị Minh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài DANH MỤC CÁC BẢNG, CÁC HÌNH Hình 2.1 Hệ thống tổ chức Liên đồn Lao động tỉnh Thanh Hóa 22 Bảng 2.1 Dự tốn tài cơng đồn LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2019 29 Bảng 2.2 Tổng hợp so sánh kết thực chi NSNN so với kế hoạch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2019 30 Bảng 2.3 Số cán cơng đồn chun trách LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2019 31 Bảng 2.4 Chi thường xuyên ngân sách nhà nước LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2019 32 vi Sv : Mai Thị Minh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận văn Cơng đồn Việt Nam tổ chức trị – xã hội rộng lớn giai cấp cơng nhân, đội ngũ trí thức người lao động thành lập sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng người lao động Đồng thời, cơng đồn Việt Nam tham gia vào công tác quản lý nhà nước; quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, tra; giám sát hoạt động quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp vấn đề liên quan đến quyền nghĩa vụ người lao động Bên cạnh tổ chức cơng đồn có trách nhiệm việc tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống lên chủ nghĩa xã hội Ngân sách cơng đồn đóng vai trị quan trọng hoạt động cơng đồn công cụ quan trọng phục vụ cho việc thực chức năng, nhiệm vụ trị - xã hội tổ chức cơng đồn mà Đảng Nhà nước giao Quản lý ngân sách cơng đồn nói chung quản lý chi thường xun ngân sách cơng đồn nói riêng nhằm thực tốt chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng người lao động dựa thương lượng ký kết hợp đồng; tuyên truyền, giáo dục người lao động học tập, nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề; nâng cao hiểu biết pháp luật để thực kỷ luật lao động tự ý thức nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi Bên cạnh đó, cơng tác quản lý ngân sách tốt cịn giúp cơng đồn tổ chức tốt phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần thúc đẩy suất lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa Trong thời gian qua, cơng đồn có đổi chế quản lí kinh tế - tài chính, đổi cấu tổ chức hoạt động công tác quản lý Sv : Mai Thị Minh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài chi thường xun ngân sách cơng đồn Các cấp cơng đồn địa bàn tỉnh Thanh Hóa cố gắng tổ chức tổ chức thực chi tiêu định mức, hiệu Các cấp cơng đồn trọng việc đầu tư kinh phí cho cơng tác giáo dục, nâng cao trình độ CNVCLĐ, xây dựng cơng đồn sở vững mạnh Những kết mà tổ chức cơng đồn đạt q trình hoạt động đóng góp phần khơng nhỏ việc giữ vững ổn định trị - xã hội trình phát triển địa phương Nhờ quan tâm lãnh đạo đạo cấp ủy Đảng, cơng đồn cấp trên; hỗ trợ quan quyền; cộng tác quan, doanh nghiệp; nỗ lực đội ngũ cán tài mà LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đạt nỗ lực đáng ghi nhận Bên cạnh thành tựu đạt trình hoạt động, việc quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cịn tồn số hạn chế Từ đó, nhận thấy việc nghiên cứu cách toàn diện việc quản lý chi thường xuyên vấn đề cấp bách tổ chức LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn Qua thực tiễn, nghiên cứu, tơi cảm thấy nên góp phần vào việc khắc phục khó khăn trước mắt tồn tại đơn vị nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa Mục đích nghiên cứu đề tài luận văn Trên sở lý luận quản lý ngân sách nhà nước, tài liệu liên quan đến ngân sách cơng đồn, luận văn nghiên cứu thực trạng cơng tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước Liên đồn lao động tỉnh Thanh Hóa Thêm vào đó, đứng từ góc độ quản lý tài cơng mặt hạn chế công tác Đồng thời đề xuất phương án, giải pháp tối ưu nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn đơn vị nhằm đóng góp, hồn Sv : Mai Thị Minh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài thường xuyên chi tiết Tổng LĐLĐ, phối hợp hiệu Ban Thường vụ, Ban Tài phịng, ban khác LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa Bên cạnh cịn có hỗ trợ từ quan Thuế, Tài chính, Kho bạc nhà nước cấp ngân hàng, động, trách nhiệm cán làm công tác tài cơng đồn nói chung LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa nói riêng 2.3.2 Hạn chế 2.3.2.1 Hạn chế Một là, công tác tham mưu cho Ban Chấp hành công đồn đơi lúc chưa kịp thời Hai là, Cơng tác quản lý chi thường xuyên NSNN nói riêng quản lý NSNN nói chung chưa thật hiệu quả, số chi năm tăng chưa đạt mức hiệu cao công tác sử dụng nguồn kinh phí Ba là, báo cáo tốn nộp thời gian quy định đơn vị chưa xây dựng báo cáo toán chi thường xuyên định kì theo tháng hay theo quý Do quy định số lượng cán công nhân viên chức cán kế tốn cấp cơng đồn nên LĐLĐ tỉnh có kế tốn dẫn đến khối lượng công việc lớn nguyên nhân gây khó khăn khâu tốn chi thường xun NSNN LĐLĐ tỉnh 2.3.2.2 Nguyên nhân - Nguyên nhân khách quan + Hiện nước ta trình phát triển hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam trình phát triển hoàn thiện, nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh, quan hệ lao động + Hệ thống pháp luật chưa hồn thiện, cơng tác tra, kiểm tra, xử lý vi phạm cịn yếu Tình trạng vi phạm pháp luật tồn tại, song 39 Sv : Mai Thị Minh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài trường hợp chưa xử lý kịp thời nghiêm minh, Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Cơng đồn - Ngun nhân chủ quan + LĐLĐ tỉnh chưa trọng công tác, nghiệp vụ kế toán Tại số năm, đội ngũ kế toán LĐLĐ hầu hết làm kiêm nhiệm thời gian dành cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ kế tốn cơng đồn chủ yếu làm ngồi Do quy định số lượng cán công nhân viên chức cán kế toán cấp cơng đồn nên LĐLĐ tỉnh có kế tốn dẫn đến khối lượng công việc lớn nguyên nhân gây khó khăn khâu tốn chi thường xun NSNN LĐLĐ tỉnh + Cán phòng ban cịn tồn số hạn chế chun mơn, nghiệp vụ Tuy hầu hết cán Ban Tài có trình độ đại học, thạc sĩ khơng đào tạo chuyên sâu chuyên ngành quản lý tài cơng, mà tập huấn nghiệp vụ có thay đổi sách chế độ nên việc thực theo văn hướng dẫn cấp hạn chế + Cơ chế tuyển dụng vài năm qua không thật đổi Một số phận tình trạng hạn chế mặt nhân lực Gây phân bổ, xếp biên chế khơng đồng Dẫn tới tình trạng cân đối tổ chức máy + Cơ chế chi trả lương cho cán bộ, CNVC chưa có đổi hiệu quả, thâm niên làm việc lâu lương phụ cấp cao thay chi trả lương phụ cấp theo hiệu làm việc Từ đó, dẫn đến tiến độ cơng việc chưa thật hiệu 40 Sv : Mai Thị Minh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Chƣơng 3: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THANH HĨA 3.1 ĐỊNH HƢỚNG, CẢI THIỆN TRONG CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI LIÊN ĐỒN LAO ĐỘNG TỈNH THANH HĨA 3.1.1 Định hướng công tác quản lý chi thường xuyên NSNN LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa Trong năm vừa qua, tỉnh Thanh Hóa có thuận lợi tác động trực tiếp đến phong trào CNVCLĐ hoạt động cơng đồn Tồn cầu hóa kinh tế tạo hội phát triển, thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài, tiếp thu thành tựu khoa học công nghệ mới, tạo thêm việc làm, thu nhập nâng cao chất lượng CNVCLĐ Nền kinh tế tỉnh tiếp tục tăng trưởng, phát triển, đời sống nhân dân, CNVCLĐ có bước cải thiện Tổ chức Cơng đồn có đổi có kinh nghiệm hoạt động kinh tế thị trường, CNVCLĐ ngày nhận thức gắn bó với tổ chức cơng đồn Tiếp tục thực Nghị Đại hội XII Cơng đồn Việt Nam, Nghị Đại hội XIX cơng đồn tỉnh Thanh Hóa, Nghị Đại hội Đảng tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa dự báo xác định phương hướng cơng tác cơng đồn giai đoạn từ 2020 trở Nghị Đại hội Đại biểu Đảng tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII nhiệm kì 2015 - 2010 xác định: "Thanh Hóa tiếp tục nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng, phát huy sức mạnh đoàn kết nhân dân, tranh thủ thời cơ, vận hội mới; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa sử dụng hiệu nguồn lực đầu tư phát triển; đẩy mạnh tái cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mơ hình tăng trưởng; 41 Sv : Mai Thị Minh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài coi phát triển nơng nghiệp xây dựng nông thôn tảng, phát triển công nghiệp then chốt; tập trung phát triển du lịch dịch vụ có lợi thế; tăng cường ứng dụng tiến khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm lo phát triển văn hóa, quan tâm bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu tài ngun, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo cho phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định trị, củng cố quốc phịng – an ninh bảo đảm an toàn xã hội; Phấn đấu phát triển kinh tế; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm địa bàn tỉnh GRDP bình quân năm đạt 12% trở lên; Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.600 USD; năm 2020 tổng giá trị xuất đạt tỷ USD trở lên, 50% xã đạt chuẩn xây dựng NTM…" Cùng với thuận lợi nêu LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đứng trước khơng khó khăn, thách thức, là: Kinh tế giới tiềm ẩn yếu tố bất trắc khó lường tác động trực tiếp đến kinh tế tỉnh, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, việc làm, đời sống CNVCLĐ; tác động tiêu cực đến mặt trái kinh tế thị trường, q trình tồn cầu hóa, hội nhập kinh tế giới, phát triển nhanh khu vực kinh tế tư nhân đòi hỏi nguồn nhân lực với trình độ chun mơn, tay nghề cao Do phận công nhân lao động tay nghề thấp, tác phong cơng nghiệp khơng có tay nghề dễ bị việc làm Mối quan hệ lao động ngày phức tạp hơn, tranh chấp lao động, quản lý nhà nước lĩnh vực lao động, tiền lương thực chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích đáng người lao động Tại LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, cán bộ, CNVC phải tiếp tục cố gắng nâng cao trình độ, lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Từ yêu cầu đặt đáp ứng giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, sở dự báo tỉnh hình kinh tế - xã hội tỉnh, tình hình đội ngũ CNVCLĐ hoạt động cơng đồn, 42 Sv : Mai Thị Minh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài thời gian tới LĐLĐ tỉnh phải tập trung đẩy mạnh thực tốt mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ sau: Với hiệu hành động: Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo hoạt động cơng đồn quyền, lợi ích hợp pháp, đáng đoàn viên người lao động, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động vững mạnh Mục tiêu, phương hướng tổng quát: Tiếp tục đổi nội dung, phương thức hoạt động công đồn Tham gia thực sách, pháp luật, chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng đoàn viên người lao động Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, vận động phát triển, xây dựmg đội ngũ công nhân, viên chức, lao động xứng đáng lực lượng nòng cốt, đầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hỏa đất nước hội nhập kinh tế giới 3.1.2 Nhiệm vụ cơng tác cơng đồn Năm 2018 năm tiếp tục triển khai Nghị Đại hội XIX Cơng đồn tỉnh Thanh Hóa, sở phương hướng công tác, LĐLÐ tỉnh triển khai tập trung thực nhiệm vụ sau: Thứ nhất, công tác tuyên truyền giáo dục - Rà soát tiêu, nhiệm vụ đề Nghị Đại hội XI Cơng đồn Việt Nam Đại hội XIX Cơng đoàn tinh, chi tiêu chưa đạt để tiếp tục phấn đấu, thực thắng lợi Nghị - Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt CNVCLĐ Nghị Đại hội Đảng cấp, tuyên truyền kỷ niệm ngày lễ lớn đất nước địa phương Tiếp tục tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tiếp tục thực Chi thị 05-CT/TW ngày 15 tháng năm 2016 Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh"; tuyên truyền thực 43 Sv : Mai Thị Minh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài “Ngày Pháp luật Việt Nam" tăng cường tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ - Tổ chức điều tra, khảo sát, nắm bắt tâm trạng, tư tưởng nguyện vọng CNVCLĐ; tích cực phối hợp với quyền, thủ trưởng quan, đơn vị đẩy mạnh công tác xây dựng quan, đơn vị đạt chuẩn “cơ quan, đơn vị văn hố"; nâng cao chất lượng cơng tác tham gia quản lý, đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng đồn viên, CNVCLĐ; tăng cường tổ chức vận động hoạt động xã hội từ thiện; thực công tác thi khen thưởng Thứ hai, công tác tham gia quản lý, đại diện, bảo vệ quyền lợi ích đáng, hợp pháp CNVCLĐ - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực pháp luật, chế độ, sách CNVCLĐ, sách tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động, ký kết hợp đồng lao động - Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, cụ thể phong trào thi đua "Lao động giỏi"; "Lao động sáng tạo"; "Thi đua phục vụ nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp phát triển nông thôn" gắn với thực phong trào "Cả nước chung sức , chung lịng xây dựng nơng thơn mới"; phong trào " Xanh Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động"; phát huy sáng kiến , cải tiến k thuật , áp dụng vào công tác, sản xuất; đảm bảo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho CNVCLĐ… Thứ ba, công tác xây dựng tổ chức Cơng đồn - Bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cơng tác cơng đồn trình độ mặt cho đội ngũ cán cơng đồn, phấn đấu có 100 % cán bộ, CNVC bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ cơng tác cơng đồn, 100 % cán chun trách cơng đoản có trình độ đại học Chủ động giới thiệu đồn viên cơng đồn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp 44 Sv : Mai Thị Minh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Thứ tư, cơng tác kiểm tra cơng đồn - Hàng năm 100 % cơng đồn cấp có UBKT LĐLĐ tỉnh tổ chức kiểm tra đồng cấp 01 lần/năm Đồng thời phải ngày nâng cao chất lượng hoạt động UBKT LĐLĐ -Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực tiết kiệm, chống tham nhũng, lãnh phí cơng tác quản lý ngân sách cơng đồn 3.1.3 Quan điểm , phương hướng quản lý NSNN LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa Thứ nhất, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, đứng đầu đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phải trực tiếp đạo chịu trách nhiệm cơng tác thu, chi, quản lý tài chính, tài sản cơng đồn nói chung cơng tác quản lý chi thường xuyên NSNN LĐLĐ tỉnh nói riêng LĐLĐ tỉnh phải xem xét, đánh giá tồn cơng tác quản lý, sử dụng ngân sách cơng đồn từ khâu giao dự toán, tổ chức thực dự toán, tốn, từ có biện pháp chấn chỉnh yếu cơng tác quản lý tài Thứ hai, thực quản lý chi thường xuyên NSNN LĐLĐ tỉnh đoàn đảm bảo quy định Nhà nước Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cơng tác cơng đồn tình hình Điều chỉnh, bổ sung bất hợp lý quy định phân phối sử dụng ngân sách theo quy định Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thứ ba, kiểm tra, chấn chỉnh chế độ chi tiêu nội thực LĐLĐ tỉnh Thứ tư, công tác quản lý, sử dụng loại quy xã hội, qũy LĐLĐ tỉnh phát động phải đảm bảo tơn , mục đích quy định Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nghiêm cấm sử dụng sai mục đích loại qũy LĐLĐ tỉnh vận động quản lý Thứ năm, thực hành, tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí quản lý ngân sách cơng đồn 45 Sv : Mai Thị Minh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Thứ sáu, thực chế độ kế tốn Nhà nước Tổng Liên đồn Lao động Việt Nam, tiếp tục hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xuyên LĐLĐ tỉnh Tăng cường trách nhiệm quản lý chi NSNN LĐLĐ tỉnh, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm kỷ luật tài chế độ kế tốn Tăng cường cơng tác kiểm tra Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh Thứ bảy, thực nghiêm kế độ khen thưởng, kỷ luật công tác quản lý NSNN LĐLĐ tỉnh theo quy định pháp luật Điều lệ Công đoàn Việt Nam 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI LIÊN ĐỒN LAO ĐỘNG TỈNH THANH HĨA 3.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng cơng tác lập dự toán chi thường xuyên NSNN LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa - Quán triệt tinh thần tiết kiệm từ khâu lập dự toán ngân sách, phân bổ sử dụng ngân sách Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu sử dụng ngân sách Giảm chi phí hành chính, hội họp, tiếp khách Đồng thời tăng kinh phí cho cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao trình độ trị, chun mơn nghiệp vụ, sinh hoạt văn hóa, thi đua khen thưởng, phúc lợi xã hội hoạt động khác CNVCLĐ Các khoản chi phải định mức, tiêu chuẩn, chế độ Nhà nước Tổng Liên đoàn quy định Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Tổng Liên đoàn việc sử dụng nguồn kinh phí giao - Quy trình ngân sách hành trải qua nhiều thủ tục phức tạp, làm cho việc xét duyệt dự toán chưa sát với thực tế, chất lượng thấp Do cần phải tăng thời gian cho việc lập, xét duyệt định dự toán 46 Sv : Mai Thị Minh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng cơng tác chấp hành dự toán chi thường xuyên NSNN LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa - Trong q trình chấp hành dự tốn, LĐLĐ tỉnh phải có biện pháp tổ chức thực cách hiệu quả, theo dõi sát nhân tố ảnh hưởng đến ngân sách để có biện pháp kịp thời khó khăn, vướng mắc - Tăng cường công tác kiểm tra, tra xử lý vi phạm trình chấp hành ngân sách Việc kiểm tra, tra xử lý vi phạm trình quan trọng cơng tác quản lý ngân sách - Hồn thiện hệ thống thơng tin báo cáo lĩnh vực quản lý ngân sách, bảo đảm cung cấp kịp thời đầy đủ thông tin chấp hành ngân sách LĐLĐ tỉnh 3.2.3 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng cơng tác tốn tra, kiểm tra chi thường xuyên NSNN LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa - Đề cao trách nhiệm cá nhân đơn vị nhằm bảo đảm chất lượng tốn - Chú trọng đến khâu phân tích tốn ngân sách, thực xem xét tính hợp pháp, hợp lý nhiệm vụ chi thường xuyên thể chứng từ - Báo cáo toán phải công khai, minh bạch - Do việc kiểm tra tài đồng cấp cịn nhiều hạn chế nên cần phải kiện toàn lại UBKT đồng cấp LĐLĐ tỉnh Đồng thời bồi dưỡng nâng cao trình độ ủy viên UBKT lĩnh vực quản lý tài nói chung quản lý chi thường xuyên NSNN LĐLĐ tỉnh nói riêng Bên cạnh phải đại hóa cơng tác tra, kiểm tra để công tác tra, kiểm tra phát huy đạt hiệu 47 Sv : Mai Thị Minh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài 3.3.CÁC KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI LIÊN ĐỒN LAO ĐỘNG TỈNH THANH HĨA - Đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam + Cần hoàn thiện tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu, rà soát tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu lạc hậu, khơng cịn phù hợp với thực tế sửa đổi, bổ sung quy định cho phù hợp với thực tế Hệ thống định mức phải trở thành thực tế cho việc thực toán Chi sở hệ thống định mức thực kiểm tra, giám sát trình chi tiêu thực tế + Xây dựng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, trách nhiệm Đảng, hệ thống trị, tổ chức cơng đồn Tuy nhiên, việc năm cấp cơng đồn giảm 10% chi quản lý hành 10% chi hoạt động phong trào ảnh hưởng đến việc tổ chức hoạt động phong trào Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có đề xuất với phủ nên tăng ngân sách đầu tư, đồng thời có sách ưu đãi, khuyến khích huy động nguồn lực xã hội - Đối với Liên đồn Lao động tỉnh Thanh Hóa + Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, k quản lý tài cho cán lãnh đạo cán làm cơng tác kế tốn Bên cạnh nên tăng số lượng cán kế tốn để hồn thành thời hạn chất lượng công việc giao + Định kỳ tháng, quý tiến hành sơ kết thực tổng kết đánh giá việc thực quản lý NSNN LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa nói chung quản lý chi thường xuyên NSNN LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa nói riêng 48 Sv : Mai Thị Minh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài KẾT LUẬN Ngân sách cơng đồn cơng cụ tài quan trọng tổ chức cơng đồn Quản lý chi thường xun ngân sách nhà nước LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa khơng đáp ứng nhu cầu chi tiêu thực chức năng, nhiệm vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa mà cịn đóng vai trị khơng nhỏ nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa Để tài nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên NSNN LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa thời gian qua Đồng thời đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý tài LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa Trong q trình thực tập Ban Tài LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, nhận giúp đỡ, bảo cán Ban tài hướng dẫn tận tình giáo Phạm Thị Hồng Phương với kiến thức tiếp thu trình học tập, tơi hồn thành đề tài " Cơng tác quản lý chi thường xuyên NSNN LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa" Trải qua thời gian tìm hiểu thực tế đơn vị khơng dài khả nhìn nhận, đánh giá vấn đề hạn chế mặt lý luận Vì khơng thể tránh khỏi thiếu sót q trình viết nên tơi mong nhận đóng góp từ phía thầy, cán LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa Tơi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Học viện Tài nói chung khoa tài cơng nói riêng, cán đơn vị thực tập tạo điều kiện trình thực tập làm luận văn cuối khóa 49 Sv : Mai Thị Minh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nghị số 09C/NQ-BCH ngày 18/10/2016 Bộ Tài - Tổng Liên đồn Lao động Việt Nam, Thơng tư số 119/2004/TTLT-BTC-TLĐLĐVN ngày 18/12/2004 TS Bùi Tiến Hanh (2016), ''Giáo trình quản lý chi ngân sách nhà nước'', NXB Tài Chính PGS.TS Hồng Thị Thúy Nguyệt TS Đào Thị Bích Hạnh (đồng chủ biên) (2016), '' Giáo trình lý thuyết Quản lý tài cơng '', NXB Tài Tổng Liên đồn Lao động Việt Nam, Hướng dẫn xây dựng dự tốn tài cơng đồn (2017 - 2019) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2016), Quyết định 1908/QĐTLĐ ngày 19/12/2016 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2016), Quyết định 1910/QĐTLĐ ngày 19/12/2016 7.Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2016), Quyết định 1911/QĐTLĐ ngày 19/12/2016 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2016), Quyết định 1912/QĐTLĐ ngày 19/12/2016 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2016), Quyết định 1913/QĐTLĐ ngày 19/12/2016 10 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2016), Nghị số 07b/NQTLĐ ngày 21/01/2016 vii Sv : Mai Thị Minh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Phụ lục Tổng hợp kết luận kết quả, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp kiến nghị thực giải pháp luận văn Kết quả/Hạn chế Nguyên nhân Giải pháp/Kiến nghị thực giải pháp Do Tổng Liên đồn Dự tốn chi thường có văn xuyên NSNN hướng dẫn lập dự toán LĐLĐ tỉnh lập chi tiết, cụ thể Ban theo Tài LĐLĐ quy định, sát với tình tỉnh tiếp thu, nắm bắt hình thực tế, lập quy trình thực mẫu biểu, nội xây dựng dự toán dung theo mục lục xây dựng dự toán NSNN, thời dựa văn gian quy định hướng dẫn Tổng Liên đồn Cơng tác chấp hành chi thường xun Cán Ban Tài NSNN LĐLĐ người có kinh tỉnh, Ban Tài nghiệm làm việc tiến hành hạch lĩnh vực tài chính-kế tốn kế toán toán, nắm quy khoản chi theo trình, thủ tục cách tài khoản, mục chặt chẽ lục NSNN viii Sv : Mai Thị Minh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Cơng tác khóa sổ kế toán toán chi thường xuyên NSNN LĐLĐ tỉnh thực xác theo trình tự, mẫu biểu, nội dung Học viện tài Bên cạnh kinh nghiệm chun mơn có bề dày, Ban Tài thực cơng tác quản lý tài thơng qua phần mềm kế tốn để đảm bảo bảo mật xác Do đội ngũ kế tốn cơng đồn hầu hết làm kiêm nghiệm thời gian dành cho công tác Công tác tham mưu chuyên môn, nghiệp vụ cho Ban Chấp hành kế tốn chủ yếu làm cơng đồn đơi lúc ngồi cịn chưa kịp thời Cơ chế chi trả lương cho cán bộ, CNVC chưa có đổi mới, dẫn đến tiến độ công việc Tăng cường quản lý, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán tài kế tốn đơn vị Đưa sách chi trả lương cho cán bộ, CNVC việc chi trả lương theo hiệu công việc thay theo thâm niên cơng tác chưa thật hiệu Việc thực văn hướng dẫn từ cấp nhiều hạn chế Hệ thống pháp luật Thực đào tạo chưa hồn thiện, cơng chun sâu quản lý tác tra, kiểm tra, tài cơng cho xử lý vi phạm cịn yếu cán đơn vị, đặc biệt cán trực ix Sv : Mai Thị Minh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Cán phịng ban tiếp làm cơng tác quản hầu hết có đại lý tài học, thạc sĩ không đào tạo chuyên sâu quản lý tài cơng Báo cáo tốn năm nộp thời hạn quy định đơn vị chưa xây dựn báo cáo toán chi thường xuyên định kì theo tháng hay theo quý Do quy định số lượng cán bộ, CNVC Định kì hàng tháng hay cán kế hàng quý, tiến hành sơ tốn cấp cơng kết thực tổng đoàn nên LĐLĐ tỉnh kết đánh giá việc thực có kế tốn dẫn đến quản lý NSNN khối lượng công việc LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa lớn x Sv : Mai Thị Minh Anh CQ54/01.01 ... THIỆN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THANH HÓA 41 3.1.1 Định hướng công tác quản lý chi thường xuyên NSNN LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa ... toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước Liên đồn lao động tỉnh Thanh Hóa 37 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI LIÊN ĐỒN LAO ĐỘNG TỈNH THANH HĨA ...BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  MAI THỊ MINH ANH CQ54/01.01 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI LIÊN ĐỒN LAO ĐỘNG TỈNH THANH
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại liên đoàn lao động tỉnh thanh hóa luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công , Công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại liên đoàn lao động tỉnh thanh hóa luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công