0

Luận văn ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả của các công ty thuộc ngành năng lượng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

78 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM - HỒ THỊ TRÚC VIÊN ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HIỆU QUẢ CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH NĂNG LƯỢNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM - HỒ THỊ TRÚC VIÊN ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HIỆU QUẢ CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH NĂNG LƯỢNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài Chính Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS ĐINH THỊ THU HỒNG i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HIỆU QUẢ CỦA CÁC CÔNG TY THUỘC NGÀNH NĂNG LƯỢNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM” cơng trình nghiên cứu độc lập tôi, hướng dẫn khoa học TS ĐINH THỊ THU HỒNG Các nội dung kết luận văn trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu Tất tài liệu tham khảo sử dụng luận văn trích dẫn đầy đủ rõ ràng TP.HCM, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Hồ Thị Trúc Viên ii LỜI CẢM ƠN Tôi trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo khoa Tài Chính khoa Sau Đại học; Quý Thầy Cô trường Đại học Kinh tế Tp HCM truyền đạt kiến thức quý báu cho Đặc biệt người hướng dẫn khoa học, TS Đinh Thị Thu Hồng, Cô hướng dẫn tận tình, chu đáo tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn Tơi trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo Cơng Ty Điện Lực Hóc Môn tạo điều kiện cho tham gia khóa học ln hỗ trợ tơi suốt q trình học tập cơng tác Tơi trân trọng bày tỏ tình cảm tập thể lớp cá nhân, bạn bè học tập chia sẻ với suốt trình học tập thực Luận văn sau Cuối cùng, tơi muốn nói lời cảm ơn đến gia đình ln đồng hành, động viên hỗ trợ tơi suốt q trình học tập Nhất Ba Mẹ nhắc nhở phải học tập không ngừng để trưởng thành Hồ Thị Trúc Viên iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU .vii DANH MỤC ĐỒ THỊ viii TÓM TẮT ix ABSTRACT x CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1 Lý chọn đề tài .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Bố cục luận văn Kết luận chương CHƯƠNG KHUNG LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 2.1 Khung lý thuyết .4 2.1.1 Một số khái niệm 2.1.1.1 Cấu trúc vốn DN 2.1.1.2 Hiệu doanh nghiệp 2.1.2 Mối quan hệ cấu trúc vốn hiệu DN qua lý thuyết 2.2 Các nghiên cứu trước cấu trúc vốn ảnh hưởng đến hiệu DN 11 2.2.1 Nghiên cứu Dimitris Margaritis, Maria Psillaki (2010) .11 2.2.2 Nghiên cứu Samuel Fosu (2013) .12 2.2.3 Nghiên cứu Kwangmin Park, SooCheong (Shawn) Jang (2013) .12 2.2.4 Nghiên cứu Wan Shahzlinda Shah Bt Shahara Wan Shahdila Shah Bt Shaharb (2015) 13 2.2.5 Nghiên cứu Oyakhilome W Ibhagui, Felicia O Olokoyo (2018) .14 2.2.6 Nghiên cứu Nguyễn Văn Duy, Đào Trung Kiên, Nguyễn Thị Hằng, Đào Thị Hương (2014) 14 2.2.7 Nghiên cứu Ngơ Văn Tồn Vũ Bá Thành (2016) 15 2.2.8 Nghiên cứu Võ Minh Long (2017) 15 iv 2.2.9 Nghiên cứu Le Thi Phuong Vy Phan Thi Bich Nguyet (2017) 16 Kết luận chương 17 CHƯƠNG DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Dữ liệu nghiên cứu .18 3.2 Giả thuyết nghiên cứu mơ hình nghiên cứu định lượng .18 3.2.1 Giả thuyết nghiên cứu 18 3.2.2 Mơ hình nghiên cứu 21 3.3 Mơ tả biến cách tính 21 3.3.1 Biến độc lập 21 3.2.3 Biến phụ thuộc 22 3.3 Phương pháp kỹ thuật 23 3.3.1 Thống kê mô tả 23 3.3.2 Các kiểm định cần thiết 23 3.3.3 Hồi quy mơ hình GMM GMM 24 Kết luận chương 25 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 Phân tích thực trạng cấu trúc vốn hiệu công ty ngành lượng 26 4.1.1 Tổng quan công ty ngành lượng Việt Nam 26 4.1.2 Thực trạng CTV DN ngành lượng niêm yết TTCK VN 28 4.1.3 Thực trạng hiệu DN ngành lượng niêm yết TTCK VN 29 4.1.4 Thực trạng mối quan hệ cấu trúc vốn hiệu DN ngành lượng niêm yết TTCK VN 30 4.2 Thống kê mô tả biến .31 4.3 Ma trận tương quan biến mơ hình .32 4.4 Tác động đòn bẩy đến hiệu công ty niêm yết ngành lượng 33 4.4.1 Ước lượng mơ hình: (1) Pool OLS, (2) FEM, (3) REM cho ROA 33 4.4.2 Ước lượng mơ hình Pool OLS, FEM, REM cho ROE 33 4.5 Kiểm định khuyết tật mơ hình 34 4.5.1 Kiểm định tượng tự đa cộng tuyến 34 4.5.2 Kiểm định tượng tự tương quan .35 4.5.3 Kiểm định phương sai sai số thay đổi (White test) 35 4.6 Tác động CTV đến hiệu DN ngành lượng GMM 37 Kết luận chương 40 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý NGHIÊN CỨU 41 5.1 Kết luận 41 v 5.2 Hàm ý nghiên cứu 41 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu .43 Kết luận chương 43 PHỤ LỤC 47 Phụ lục 1: Tập đoàn lượng lớn giới chuẩn bị vào Việt Nam 47 Phụ lục Các công ty lượng Anh "ngắm nghía" thị trường Việt Nam 48 Phụ lục 3a Đa dạng hóa liên quan khơng liên quan 48 Phụ lục 3b Ngành lượng Việt Nam ngược xu 48 Phụ lục 4a: Danh sách 44 công ty niêm yết thuộc ngành lượng, điện khí 49 Phụ lục 4b: Danh sách công ty ngành lượng/Điện khí 56 Phụ lục 5: Dữ liệu chạy mơ hình (trích) 57 Phụ lục 6: Cấu trúc vốn hiệu DN BQ qua năm 57 Phụ lục 7: Kết chạy mơ hình 58 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Chú thích CP Cổ phần DN Doanh nghiệp Hội đồng Công nghiệp Năng lượng EIC (Energy Industries Council) EVN Tập đoàn Điện lực Việt Nam PVN Tập đoàn Dầu khí Việt Nam TSSL Tỉ suất sinh lợi VCP Vốn cổ phần Hệ số phóng đại phương sai (varianceVIF inflating factor) VN Việt Nam vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tổng hợp ảnh hưởng CTV đến hiệu DN nghiên cứu trước 17 Bảng 3.1: Cấu trúc vốn DN qua năm Error! Bookmark not defined Bảng 3.2: Hiệu DN qua năm Error! Bookmark not defined Bảng 3.3: Mối quan hệ hiệu DN cấu trúc vốn Error! Bookmark not defined Bảng 3.4: Bảng kỳ vọng ảnh hưởng nhân tố đến hiệu DN .20 Bảng 3.5: Các tính thu thập liệu biến phụ thuộc .22 Bảng 3.6: Các kiểm định nhằm phát vi phạm mơ hình .23 Bảng 4.1: Thống kê mơ tả biến mơ hình .31 Bảng 4.2: Ma trận tương quan biến mơ hình .32 Bảng 4.3: Tổng hợp ảnh hưởng CTV đến ROA theo mơ hình ước lượng .33 Bảng 4.4: Ước lượng mô hình Pool OLS, FEM, REM cho ROE .34 Bảng 4.5: Kiểm định tượng đa cộng tuyến 35 Bảng 4.6: Kiểm định tượng tự tương quan 35 Bảng 4.7: Kiểm định phương sai sai số thay đổi 36 Bảng 4.8: Kiểm định phương sai sai số thay đổi Breusch & Pagan 37 Bảng 4.9: Ước lượng tác động CTV đến ROA 38 Bảng 4.10: Ước lượng tác động CTV đến ROE 39 viii DANH MỤC ĐỒ THỊ Hình 2.1: Mối quan hệ địn bẩy, dịng tiền tự do, đa dạng hóa hiệu DN Hình 3.5 :Mơ hình nghiên cứu 23 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ nghiên cứu trước 23 Hình 4.1: Cấu trúc vốn DN giai đoạn 2012-2018 28 Hình 4.2: Hiệu DN giai đoạn 2012-2018 29 Hình 4.4: Mối quan hệ TD ROE giai đoạn 2012-2018 30 52 Công ty Cổ phần Phân 23 PGD phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam 26/11/2009 33,000,000 56 89,999,025 89,999,025 44,099,522 15/11/2007 15,000,000 70.4 50,000,000 50,000,000 24,500,000 5/8/2015 27,146,707 11 30,311,066 30,311,066 14,281,886 6/3/2018 2,341,871,600 14.9 2,341,871,600 2,341,871,600 19/05/2006 310,700,000 36.3 318,154,614 8,080,386 326,235,000 159,855,150 21/09/2011 2,000,000 11.5 2,000,000 2,000,000 980,000 7/1/2011 15,000,000 13 15,000,000 15,000,000 7,350,000 38,072,430 ( 6.7% ) 35.8(0) 3,222 34.7(0.6) 1,705 13.3(0) 403 14.7(-0.4) 35,128 25.6(0.1) 8,303 10.4(0) 21 6.9(-0.1) 105 (Năng lượng Điện/Khí/ ) Cơng ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền 24 PGS Nam (Nhóm Dầu KhíNăng 14,219,187 ( 20.6% ) lượng Điện/Khí/ ) Cơng ty Cổ phần Đầu tư 25 PIC Điện lực (Năng lượng Điện/Khí/ ) 14,281,886 ( 0% ) Tổng Cơng ty Điện lực 26 POW Dầu khí Việt Nam – Cơng ty cổ phần ( 0% ) (Năng lượng Điện/Khí/) Công ty Cổ phần Nhiệt 27 PPC điện Phả Lại (Năng lượng Điện/Khí/) 112,584,738 ( 14.9% ) Cơng ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt 28 PPE Nam (Nhóm Dầu KhíNăng 670,800 ( 15.5% ) lượng Điện/Khí/) Công ty Cổ phần Dịch vụ 29 PPS kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam 3,215,590 ( 27.6% ) 53 (Năng lượng Điện/Khí/Nhóm Dầu Khí) Cơng ty Cổ phần Kinh 30 PVG doanh khí miền Bắc 7/1/2009 26,617,000 11.1 27,719,850 27,719,850 13,582,726 11/7/2014 18,583,100 18,583,100 18,583,100 9,105,719 16/03/2017 450,000,000 11.4 450,000,000 450,000,000 27/05/2016 42,200,000 15 42,200,000 42,200,000 20,678,000 1/6/2010 45,000,000 16 60,288,331 199,930 60,488,261 29,639,247 14/01/2009 12,500,000 14.9 31,999,969 31,999,969 9,800,000 21/07/2014 93,710,200 12 93,710,200 93,710,200 45,917,998 (Năng lượng Điện/Khí/) Cơng ty Cổ phần thủy 31 QPH điện Quế Phong 12,007,717 ( 5.7% ) 9,105,719 ( 0% ) 8(0) 222 20(0) 372 9(0) 4,050 27.7(-0.3) 1,182 14.5(0) 877 30(0) 960 22(-0.5) 2,108 (Năng lượng Điện/Khí/) Cơng ty Cổ phần Nhiệt 32 QTP điện Quảng Ninh (Năng lượng Điện/Khí/) Cơng ty Cổ phần Thủy 33 S4A điện Sê San 4A ( 0% ) 20,568,000 ( 0.3% ) (Năng lượng Điện/Khí/) Cơng ty Cổ phần Sơng 34 SBA Ba (Năng lượng Điện/Khí/) 29,582,412 ( 0.1% ) Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển điện miền 35 SEB Trung (Đầu tư phát triểnNăng 9,779,140 ( 0.1% ) lượng Điện/Khí/) 36 SHP Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam 42,587,878 ( 3.6% ) 54 (Năng lượng Điện/Khí/) Cơng ty Cổ phần Thủy 37 SJD Điện Cần Đơn 25/12/2006 20,000,000 35 68,998,620 68,998,620 22,539,583 30/09/2016 15,246,000 15,246,000 15,246,000 29/08/2006 63,500,000 26.9 63,500,000 63,500,000 31,115,000 19/07/2017 8,230,000 32 8,230,000 8,230,000 18/06/2009 70,000,000 20 70,000,000 70,000,000 34,300,000 24/09/2015 1,890,000 12.4 2,438,100 2,438,100 926,100 12/4/2016 99,996,671 11 106,589,629 106,589,629 48,965,328 2/11/2005 125,000,000 12.9 202,241,246 4,000,000 206,241,246 101,058,210 (Năng lượng Điện/Khí/) Cơng ty cổ phần Thủy 38 SP2 điện Sử Pán (Năng lượng Điện/Khí/) Cơng ty Cổ phần Thủy 39 TBC điện Thác Bà (Năng lượng Điện/Khí/) Cơng ty cổ phần Thủy 40 TDB điện Định Bình (Năng lượng Điện/Khí/) Cơng ty Cổ phần Thủy 41 TMP điện Thác Mơ (Năng lượng Điện/Khí/) Cơng ty Cổ phần điện 42 UEM ng Bí (Năng lượng Điện/Khí/) Cơng ty Cổ phần Phát 43 VPD triển Điện Lực Việt Nam (Năng lượng Điện/Khí/) 7,230,533 ( 22.2% ) ( 0% ) 30,804,526 ( 0.5% ) ( 0% ) 21.4(-0.2) 1,487 8.5(0) 130 26.2(0.4) 1,638 38.5(0) 317 34,140,470 39.5 ( 0.2% ) (-0.2) 926,100 36 ( 0% ) (0) 48,965,328 17.0 ( 0% ) (-0.1) 66,538,907 17.6 ( 17.1% ) (-0.3) 2,779 88 1,812 Công ty Cổ phần Thủy 44 VSH điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (Năng lượng Điện/Khí/) Nguồn: Truy cập từ trang web https://www.cophieu68.vn/snapshot.php?id=%5enangluong 3,692 55 56 Phụ lục 4b: Danh sách công ty ngành lượng/Điện khí STT MÃ CK BTP CHP CJC CNG DNH DRL DTK EAD EIC 10 GHC 11 GSM 12 HJS 13 HND 14 HPD 15 ISH 16 KHP 17 NBP 18 ND2 19 NT2 20 PCG 21 PEC 22 PGC 23 PGD 24 PGS 25 PIC 26 POW 27 PPC 28 PPE 29 PPS 30 PVG 31 QPH 32 QTP 33 S4A 34 SBA 35 SEB 36 SHP 37 SJD 38 SP2 39 TBC 40 TDB 41 TMP 42 UEM 43 VPD 44 VSH TÊN CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA - BTP CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG - CHP CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG (CEMC) - CJC CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM - CNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI - DNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC - DRL TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP - DTK CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK - EAD CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ - EIC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI - GHC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN - GSM CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU - HJS CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHỊNG - HND CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK ĐOA - HPD CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO - ISH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HỊA - KHP CƠNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH - NBP CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC - ND2 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH - NT2 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ - PCG CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC - PEC TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP - PGC CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM - PGD CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HĨA LỎNG MIỀN NAM - PGS CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC - PIC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VN – CƠNG TY CỔ PHẦN - POW CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI - PPC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - PPE CƠNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - PPS CƠNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC - PVG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG - QPH CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH - QTP CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A - S4A CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA - SBA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG - SEB CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM - SHP CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN - SJD CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN - SP2 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ - TBC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH - TDB CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ - TMP CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN NG BÍ - UEM CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM - VPD CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HINH - VSH 57 Phụ lục 5: Dữ liệu chạy mô hình (trích) MA CK CHP CHP CHP CHP CHP CHP CHP CJC CJC CJC CJC CJC CJC CJC … VPD VPD VPD VPD VPD VPD VPD VSH VSH VSH VSH VSH VSH VSH NAM 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 … 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ROA -0.002091 0.036953 0.064146 0.100852 0.083591 0.132130 0.033659 0.058053 0.044722 0.012416 0.025139 0.027960 0.020966 0.000787 … 0.009401 0.015436 0.022905 0.015077 0.020708 0.061406 0.069154 0.069181 0.053860 0.098713 0.049832 0.042245 0.042050 0.038469 ROE -0.005833 0.100444 0.149937 0.201896 0.154341 0.218391 0.054457 0.233411 0.201733 0.076043 0.096523 0.096849 0.069397 0.002816 … 0.030645 0.050552 0.068496 0.039327 0.050544 0.134579 0.135357 0.095540 0.075641 0.121269 0.090150 0.091123 0.097755 0.102260 STD 0.136959 0.158268 0.137094 0.106830 0.095979 0.087846 0.077243 0.666404 0.720870 0.804306 0.693338 0.681592 0.493434 0.529269 … 0.175231 0.119226 0.147012 0.142576 0.137232 0.154843 0.216161 0.212891 0.245831 0.148336 0.095752 0.079947 0.041117 0.054856 LTD 0.504540 0.473839 0.435091 0.393645 0.362422 0.307137 0.304680 0.084882 0.057445 0.032415 0.046220 0.029709 0.204456 0.191104 … 0.517426 0.575421 0.518590 0.474039 0.453078 0.388876 0.272934 0.062641 0.041884 0.037660 0.351438 0.456448 0.528730 0.568954 TD 0.641498 0.632106 0.572184 0.500476 0.458401 0.394984 0.381923 0.751286 0.778315 0.836721 0.739558 0.711300 0.697890 0.720377 … 0.692657 0.694648 0.665603 0.616615 0.590311 0.543719 0.489095 0.275532 0.287715 0.185996 0.447190 0.536395 0.569847 0.623809 SIZE 15.017618 15.041872 15.015975 14.995786 14.941661 14.948695 14.862467 12.293158 12.477450 12.664658 12.220153 12.117487 12.446730 12.454962 … 14.890494 15.023728 14.952696 14.872270 14.810151 14.786706 14.719100 15.034100 15.114326 15.107370 15.434777 15.625457 15.725465 15.889992 SGROW 0.111111 1.266397 0.185591 0.164132 (0.109173) 0.324532 (0.453807) 0.033759 (0.001014) (0.056039) 0.130867 (0.246375) (0.387565) (0.139507) … 0.505602 2.558746 0.324341 (0.151493) 0.018403 0.322297 0.033739 (0.276926) (0.146033) 0.954586 (0.157000) (0.041183) 0.175209 0.070021 Phụ lục 6: Cấu trúc vốn hiệu DN BQ qua năm NĂM 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ROA 5.57% 5.29% 6.28% 6.18% 7.06% 9.52% 9.13% ROE 10.01% 10.59% 14.20% 10.70% 13.25% 16.37% 14.96% STD 28.56% 29.27% 29.65% 27.51% 25.25% 25.19% 25.03% LTD 29.04% 28.36% 25.50% 26.09% 24.89% 22.80% 22.00% TD 57.60% 57.46% 55.15% 53.60% 50.14% 47.99% 47.03% TANG 0.876834 0.888975 0.866579 0.836351 0.826070 0.770550 0.789157 0.117581 0.092977 0.062750 0.071358 0.066404 0.055350 0.083311 … 0.165437 0.915760 0.925916 0.940403 0.942206 0.898873 0.917308 0.291357 0.652776 0.724595 0.161145 0.124811 0.105522 0.081095 58 Phụ lục 7: Kết chạy mơ hình sum ROA ROE STD LTD TD SIZE SGROW TANG Variable Obs Mean ROA ROE STD LTD TD 280 280 280 280 280 0700494 1286945 272104 2552649 5271106 SIZE SGROWTH TANG 280 280 280 13.87437 1697898 5313053 Std Dev Min Max 0772594 1258187 2254313 2242189 2371184 -.0768474 -.5555156 0255728 0001494 0297824 4162926 501644 9449264 949303 1.117984 1.330038 6838169 3355961 11.01507 -.7777827 0039763 16.8803 8.82967 9687438 corr ROA ROE STD LTD TD SIZE SGROW TANG (obs=280) ROA ROE STD LTD TD SIZE SGROWTH TANG ROA ROE STD 1.0000 0.7944 -0.3181 -0.3644 -0.6472 -0.2513 -0.0321 0.0130 1.0000 -0.1570 -0.1997 -0.3388 -0.1270 -0.0394 0.0181 1.0000 -0.4433 0.5300 -0.0710 -0.1103 -0.5319 LTD TD 1.0000 0.5251 1.0000 0.3695 0.2812 0.0464 -0.0610 0.6221 0.0838 SIZE SGROWTH 1.0000 0.0698 0.0433 1.0000 0.0431 TANG 1.0000 59 reg ROA STD LTD TD SIZE SGROW TANG Source SS df MS Model Residual 733248752 932106508 273 122208125 00341431 Total 1.66535526 279 005969015 ROA Coef STD LTD TD SIZE SGROWTH TANG _cons 443516 3979188 -.6335105 -.0024037 -.007351 0346401 1979155 Std Err .8125085 814224 8134141 0029392 0051594 0147067 0413952 t 0.55 0.49 -0.78 -0.82 -1.42 2.36 4.78 Number of obs F(6, 273) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| = = = = = = [95% Conf Interval] 0.586 0.625 0.437 0.414 0.155 0.019 0.000 -1.156063 -1.205037 -2.234872 -.00819 -.0175084 0056872 116421 vif Variable VIF 1/VIF TD STD LTD TANG SIZE SGROWTH 3039.87 2741.48 2723.54 1.99 1.25 1.02 0.000329 0.000365 0.000367 0.502385 0.800779 0.983136 Mean VIF 1418.19 imtest, white White's test for Ho: homoskedasticity against Ha: unrestricted heteroskedasticity chi2(21) Prob > chi2 = = 280 35.79 0.0000 0.4403 0.4280 05843 126.70 0.0000 Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test Source chi2 df p Heteroskedasticity Skewness Kurtosis 126.70 7.98 6.14 21 0.0000 0.2394 0.0132 Total 140.82 28 0.0000 2.043095 2.000875 967851 0033827 0028063 0635929 2794099 60 xtreg ROA STD LTD TD SIZE SGROW TANG , fe Fixed-effects (within) regression Group variable: MACK1 Number of obs Number of groups R-sq: Obs per group: within = 0.3200 between = 0.1910 overall = 0.2003 corr(u_i, Xb) = = 280 40 = avg = max = 7.0 = = 18.36 0.0000 F(6,234) Prob > F = -0.5013 ROA Coef STD LTD TD SIZE SGROWTH TANG _cons 2532212 265362 -.5357751 0319076 0054185 -.0427914 -.20506 5165978 5177977 5197582 0166242 0033427 0184944 2247072 sigma_u sigma_e rho 07177781 03450839 81225748 (fraction of variance due to u_i) Std Err t 0.49 0.51 -1.03 1.92 1.62 -2.31 -0.91 P>|t| 0.624 0.609 0.304 0.056 0.106 0.022 0.362 [95% Conf Interval] -.7645557 -.7547789 -1.559779 -.0008446 -.0011671 -.0792283 -.6477676 F test that all u_i=0: F(39, 234) = 14.07 1.270998 1.285503 4882284 0646597 0120041 -.0063546 2376477 Prob > F = 0.0000 xtreg ROA STD LTD TD SIZE SGROW TANG , re Random-effects GLS regression Group variable: MACK1 Number of obs Number of groups R-sq: Obs per group: within = 0.3040 between = 0.4328 overall = 0.3976 corr(u_i, X) = = 280 40 = avg = max = 7.0 = = 130.72 0.0000 Wald chi2(6) Prob > chi2 = (assumed) ROA Coef STD LTD TD SIZE SGROWTH TANG _cons 2054967 218562 -.4428486 -.000431 0040035 -.0214932 208492 5259284 5268967 5274565 0057673 0033832 0157187 0789916 sigma_u sigma_e rho 04520854 03450839 63185133 (fraction of variance due to u_i) Std Err z 0.39 0.41 -0.84 -0.07 1.18 -1.37 2.64 P>|z| 0.696 0.678 0.401 0.940 0.237 0.172 0.008 [95% Conf Interval] -.825304 -.8141365 -1.476644 -.0117348 -.0026274 -.0523012 0536713 1.236297 1.25126 5909471 0108727 0106344 0093148 3633128 61 xttest0 Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects ROA[MACK1,t] = Xb + u[MACK1] + e[MACK1,t] Estimated results: Var ROA e u Test: sd = sqrt(Var) 005969 0011908 0020438 0772594 0345084 0452085 Var(u) = chibar2(01) = Prob > chibar2 = 293.10 0.0000 hausman FEM_ROA REM_ROA Coefficients (b) (B) FEM_ROA REM_ROA STD LTD TD SIZE SGROWTH TANG 2532212 265362 -.5357751 0319076 0054185 -.0427914 2054967 218562 -.4428486 -.000431 0040035 -.0214932 (b-B) Difference 0477245 0468 -.0929265 0323386 001415 -.0212983 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .0155917 0097451 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 14.75 Prob>chi2 = 0.0223 (V_b-V_B is not positive definite) esttab OLS_ROA FEM_ROA REM_ROA, star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) (1) ROA (2) ROA (3) ROA STD 0.444 (0.55) 0.253 (0.49) 0.205 (0.39) LTD 0.398 (0.49) 0.265 (0.51) 0.219 (0.41) -0.634 (-0.78) -0.536 (-1.03) -0.443 (-0.84) TD SIZE -0.00240 (-0.82) SGROWTH -0.00735 (-1.42) 0.0319* (1.92) 0.00542 (1.62) 0.00400 (1.18) -0.0215 (-1.37) TANG 0.0346** (2.36) -0.0428** (-2.31) _cons 0.198*** (4.78) -0.205 (-0.91) N 280 t statistics in parentheses * p F = -0.5604 ROE Coef STD LTD TD SIZE SGROWTH TANG _cons 6963572 7260177 -1.004516 047829 0051385 -.0326159 -.363763 1.421768 1.42507 1.430466 0457526 0091996 0509 6184337 sigma_u sigma_e rho 10734495 09497316 56092235 (fraction of variance due to u_i) Std Err t 0.49 0.51 -0.70 1.05 0.56 -0.64 -0.59 P>|t| 0.625 0.611 0.483 0.297 0.577 0.522 0.557 [95% Conf Interval] -2.104744 -2.08159 -3.822754 -.0423108 -.0129862 -.1328966 -1.582172 F test that all u_i=0: F(39, 234) = 4.95 3.497459 3.533625 1.813722 1379687 0232632 0676649 8546463 Prob > F = 0.0000 xtreg ROE STD LTD TD SIZE SGROW TANG , re Random-effects GLS regression Group variable: MACK1 Number of obs Number of groups R-sq: Obs per group: within = 0.0509 between = 0.1890 overall = 0.1172 corr(u_i, X) = = 280 40 = avg = max = 7.0 = = 20.90 0.0019 Wald chi2(6) Prob > chi2 = (assumed) ROE Coef STD LTD TD SIZE SGROWTH TANG _cons 7356215 727648 -.9318868 -.0004405 000958 0038156 2379155 1.40251 1.40496 1.4053 0102348 0089846 0365779 1413308 sigma_u sigma_e rho 07281809 09497316 3702231 (fraction of variance due to u_i) Std Err z 0.52 0.52 -0.66 -0.04 0.11 0.10 1.68 P>|z| 0.600 0.605 0.507 0.966 0.915 0.917 0.092 [95% Conf Interval] -2.013247 -2.026022 -3.686224 -.0205003 -.0166516 -.0678757 -.0390878 3.48449 3.481318 1.82245 0196192 0185675 0755069 5149189 Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects ROE[MACK1,t] = Xb + u[MACK1] + e[MACK1,t] Estimated results: Var ROE e u Test: sd = sqrt(Var) 0158304 0090199 0053025 1258187 0949732 0728181 Var(u) = chibar2(01) = Prob > chibar2 = 96.29 0.0000 64 hausman FEM_ROE REM_ROE Coefficients (b) (B) FEM_ROE REM_ROE STD LTD TD SIZE SGROWTH TANG 6963572 7260177 -1.004516 047829 0051385 -.0326159 7356215 727648 -.9318868 -.0004405 000958 0038156 (b-B) Difference -.0392643 -.0016303 -.0726295 0482695 0041805 -.0364315 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .2332181 2385665 2671443 0445932 0019773 0353958 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 9.12 Prob>chi2 = 0.1669 esttab OLS_ROE FEM_ROE REM_ROE, star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) (1) ROE (2) ROE (3) ROE STD 1.271 (0.77) 0.696 (0.49) 0.736 (0.52) LTD 1.208 (0.73) 0.726 (0.51) 0.728 (0.52) -1.426 (-0.86) -1.005 (-0.70) -0.932 (-0.66) -0.000572 (-0.10) 0.0478 (1.05) -0.000441 (-0.04) -0.0104 (-0.99) 0.00514 (0.56) 0.000958 (0.11) TANG 0.0445 (1.49) -0.0326 (-0.64) 0.00382 (0.10) _cons 0.212** (2.52) -0.364 (-0.59) TD SIZE SGROWTH N 280 t statistics in parentheses * p z = Pr > z = 0.149 0.395 Prob > chi2 = 0.152 Prob > chi2 = 0.231 Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: iv(SIZE SGROWTH TANG) Hansen test excluding group: chi2(25) = 24.09 Prob > chi2 = Difference (null H = exogenous): chi2(3) = 9.03 Prob > chi2 = 0.514 0.029 Sargan test of (Not robust, Hansen test of (Robust, but overid restrictions: chi2(28) = 35.64 but not weakened by many instruments.) overid restrictions: chi2(28) = 33.12 weakened by many instruments.) -1.44 -0.85 66 Dynamic panel-data estimation, two-step difference GMM Group variable: MACK1 Time variable : NĂM Number of instruments = 35 F(7, 40) = 66.12 Prob > F = 0.000 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Std Err t P>|t| = = = = = 200 40 5.00 ROE Coef [95% Conf Interval] ROE L1 -.3657673 0254303 -14.38 0.000 -.4171639 -.3143707 STD LTD TD SIZE SGROWTH TANG 15.52553 15.09048 -16.27993 3300227 0046609 -.1218704 5.189777 5.176681 5.222394 0452916 0022343 0469057 2.99 2.92 -3.12 7.29 2.09 -2.60 0.005 0.006 0.003 0.000 0.043 0.013 5.036598 4.62802 -26.83478 238485 0001452 -.2166703 26.01446 25.55295 -5.725074 4215603 0091767 -.0270705 Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable Instruments for first differences equation Standard D.(SIZE SGROWTH TANG) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L(2/5).(STD LTD TD) Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Pr > z = Pr > z = 0.486 0.033 Prob > chi2 = 0.606 Prob > chi2 = 0.214 Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: iv(SIZE SGROWTH TANG) Hansen test excluding group: chi2(25) = 28.41 Prob > chi2 = Difference (null H = exogenous): chi2(3) = 5.22 Prob > chi2 = 0.289 0.157 Sargan test of (Not robust, Hansen test of (Robust, but overid restrictions: chi2(28) = 25.39 but not weakened by many instruments.) overid restrictions: chi2(28) = 33.62 weakened by many instruments.) -0.70 -2.13 ... em chọn đề tài: “Ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả của các công ty thuộc ngành lượng được niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam? ?? để làm luận văn tốt nghiệp, với mong... 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS ĐINH THỊ THU HỒNG i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HIỆU QUẢ CỦA CÁC CÔNG TY THUỘC NGÀNH. .. NGÀNH NĂNG LƯỢNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM? ?? cơng trình nghiên cứu độc lập tôi, hướng dẫn khoa học TS ĐINH THỊ THU HỒNG Các nội dung kết luận văn trung thực chưa công
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả của các công ty thuộc ngành năng lượng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Luận văn ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả của các công ty thuộc ngành năng lượng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam