0

Quản lý thu thuế tại chi cục thuế quận tây hồ, hà nội luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công

56 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:42

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐỖ THU TRANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI QUẢN LÝ THU THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂY HỒ, HÀ NỘI Chuyên ngành : Quản lý Tài cơng Mã số : 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN TS BÙI TIẾN HANH HÀ NỘI – 2020 BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐỖ THU TRANG Lớp: CQ54/01.02 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI QUẢN LÝ THU THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂY HỒ, HÀ NỘI Chuyên ngành : Quản lý Tài công Mã số : 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN TS BÙI TIẾN HANH HÀ NỘI - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp Đỗ Thu Trang i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CCT : Chi cục Thuế CQNN : Cơ quan nhà nước CQT : Cơ quan thuế DN : Doanh nghiệp ĐTNT : Đối tượng nộp thuế GTGT : Giá trị gia tăng HĐND : Hội đồng nhân dân KBNN : Kho bạc nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NNT : Người nộp thuế NSNN : Ngân sách nhà nước NQD : Ngoài quốc doanh SDĐ : Sử dụng đất TN : Tài nguyên TNCN : Thu nhập cá nhân TNDN : Thu nhập doanh nghiệp UBND : Ủy ban nhân dân ii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Danh mục chữ viết tắt ii Mục lục iii Danh mục bảng, hình v MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ THU THUẾ 1.1 Những vấn đề chung thuế 1.1.1 Khái niệm đặc điểm thuế 1.1.2 Phân loại thuế 1.2 Những vấn đề chung quản lý thu thuế 1.2.1 Khái niệm nguyên tắc quản lý thu thuế 1.2.2 Nội dung quản lý thu thuế 1.2.2.1 Quản lý đối tượng nộp thuế 1.2.2.2 Lập dự toán thu thuế 10 1.2.2.3 Tổ chức thực dự toán thu thuế 13 1.2.2.4 Kiểm tra thuế 15 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá quản lý thu thuế 15 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂY HỒ, HÀ NỘI 17 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Chi cục Thuế quận Tây Hồ 17 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội quận Tây Hồ 17 2.1.2 Chi cục Thuế quận Tây Hồ 18 2.1.2.1 Chức nhiệm vụ Chi cục Thuế quận Tây Hồ 18 2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức máy Chi cục Thuế quận Tây Hồ 21 2.2 Thực trạng quản lý thu thuế Chi cục Thuế quận Tây Hồ 24 2.2.1 Thực trạng quản lý đối tượng nộp thuế Chi cục Thuế quận Tây Hồ 24 2.2.2 Thực trạng lập dự toán thu thuế Chi cục Thuế quận Tây Hồ 26 iii 2.2.3 Thực trạng tổ chức thực dự toán thu thuế Chi cục Thuế quận Tây Hồ 31 2.2.4 Thực trạng kiểm tra thuế Chi cục Thuế quận Tây Hồ 35 2.3 Đánh giá chung thực trạng quản lý thu thuế Chi cục Thuế quận Tây Hồ 37 2.3.1 Kết đạt 37 2.3.2 Hạn chế bất cập 37 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế bất cập 38 Chương 3: HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂY HỒ, HÀ NỘI 39 3.1 Phương hướng, mục tiêu hoàn thiện quản lý thu thuế Chi cục Thuế quận Tây Hồ 39 3.1.1 Phương hướng 39 3.1.2 Mục tiêu 39 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý thu thuế Chi cục Thuế quận Tây Hồ 40 3.2.1 Giải pháp 40 3.2.1.1 Giải pháp đẩy mạnh quản lý, giám sát tình hình người nộp thuế nhằm giảm thiểu tình trạng thất thu thuế 40 3.2.1.2 Giải pháp tăng cường hiệu kiểm tra thuế 41 3.2.1.3 Giải pháp tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế nắm bắt xác quy trình nộp thuế theo quy định pháp luật 41 3.2.1.4 Giải pháp nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ ý thức trách nhiệm cán công chức thuế 42 3.2.2 Kiến nghị 43 KẾT LUẬN 44 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO vi PHỤ LỤC vii iv DANH MỤC CÁC BẢNG, CÁC HÌNH Số hiệu Tên bảng, hình Trang Bảng 2.1 Số lượng DN hộ cá nhân Chi cục Thuế quận Tây 25 Hồ quản lý giai đoạn 2017 – 2019 Bảng 2.2 Tình hình thực thu NSNN CCT quận Tây Hồ 29 giai đoạn 2017 – 2019 Bảng 2.3 Kết kiểm tra trụ sở NNT giai đoạn 2017 – 2019 v 36 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận văn Thuế công cụ quản lý Nhà nước hữu hiệu Ở Việt Nam, thuế nguồn thu chủ yếu quan trọng thường chiếm 90% tổng khoản thu Ngân sách nhà nước giúp huy động nguồn lực tài cho Nhà nước thực chức năng, nhiệm vụ phục vụ xã hội Bên cạnh đó, thuế có vai trị kích thích tăng trưởng kinh tế, phân phối cải thực công xã hội Do vậy, đòi hỏi hoạt động quản lý thu thuế phải thực nghiêm chỉnh theo quy định pháp luật đạt hiệu cao Những năm qua Nhà nước xây dựng cải thiện sách thu thuế, pháp luật thuế nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp thuế hồn thành nghĩa vụ thuế Nhờ đó, trình quản lý thuế diễn trơn tru, gọn nhẹ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tăng thu ngân sách nhà nước, phát triển kinh tế, đời sống nhân dân cải thiện, xã hội ổn định Tuy nhiên, xu hướng hội nhập quốc tế công nghệ thông tin phát triển với tốc độ nhanh chóng, hệ thống quản lý thu thuế cần tăng cường, hoàn thiện để phù hợp với thực tiễn Nhận thức tính cấp thiết vấn đề đó, với kiến thức giảng dạy nhà trường qua thời gian thực tập Chi cục Thuế quận Tây Hồ hướng dẫn cán đơn vị, lựa chọn đề tài nghiên cứu “Quản lý thu thuế Chi cục Thuế quận Tây Hồ, Hà Nội” Mục đích nghiên cứu đề tài luận văn Đề tài tập trung phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động quản lý thu thuế Chi cục Thuế quận Tây Hồ sở vấn đề lý luận chung quản lý thu thuế tình hình thực tế địa phương Thơng qua đó, điểm mạnh, điểm yếu nguyên nhân điểm yếu quản lý thu thuế Chi cục Thuế, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm tăng cường, phát huy điểm mạnh hạn chế điểm yếu giúp hoạt động quản lý thu thuế Chi cục Thuế quận Tây Hồ ngày hoàn thiện Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài luận văn Đối tượng nghiên cứu đề tài luận văn vấn đề lý luận thực tiễn quản lý thu thuế Phạm vi nghiên cứu luận văn: Về nội dung nghiên cứu: tập trung phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thu thuế bao gồm quản lý đối tượng nộp thuế, lập dự toán thu thuế, tổ chức thực thu thuế kiểm tra thuế Chi cục Thuế Về không gian nghiên cứu: Chi cục Thuế quận Tây Hồ, Hà Nội; thực trạng giai đoạn 2017 - 2019 phương hướng, giải pháp đề xuất nghiên cứu áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025 Dữ liệu phương pháp nghiên cứu đề tài luận văn Dữ liệu nghiên cứu đề tài luận văn bao gồm tình hình thực thu ngân sách nhà nước, tình hình hoạt động người nộp thuế, kết kiểm tra thuế giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019 thu thập dạng số; liệu thông tin thu thập từ vấn,… Phương pháp nghiên cứu gồm phương pháp luận nghiên cứu khoa học phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể Phương pháp luận sử dụng nghiên cứu luận văn phương pháp vật biện chứng phương pháp vật lịch sử Ngoài phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể sử dụng viết luận văn phương pháp thu thập thông tin, phương pháp phân tích, thống kê, so sánh tổng hợp Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục… danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn kết cấu gồm chương: Chương 1: Những vấn đề chung quản lý thu thuế; Chương 2: Thực trạng quản lý thu thuế Chi cục Thuế quận Tây Hồ, Hà Nội; Chương 3: Hoàn thiện quản lý thu thuế Chi cục Thuế quận Tây Hồ, Hà Nội kế hoạch giao, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vận động tối đa cho nguồn thu NSNN Để đạt kết này, khơng thể khơng nhắc đến vai trị Đội thuộc Chi cục Thuế thực nhiệm vụ thu khoản thu, sắc thuế giao quản lý Tuy nhiên, số khoản thu khơng hồn thành dự tốn ngun nhân tình hình kinh tế địa bàn khơng ổn định, cịn tượng người nộp thuế nộp chậm tiền thuế hay doanh nghiệp giải thể, bỏ trốn tích khiến cho việc thực thu thuế nói riêng quản lý thu thuế nói chung gặp khó khăn 2.2.4 Thực trạng kiểm tra thuế Chi cục Thuế quận Tây Hồ Trong giai đoạn 2017 – 2019, công tác kiểm tra thuế Chi cục Thuế quận Tây Hồ tổ chức thực theo Quyết định số 746/QĐ-TCT việc ban hành quy trình kiểm tra thuế Dựa việc triển khai đồng biện pháp kiểm tra, công tác kiểm tra thuế ngày tăng cường giúp phát hiện, xử lý kịp thời vi phạm thuế, chống thất thu thuế đồng thời nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật thuế NNT thực kê khai, tính thuế nộp thuế cải cách thủ tục hành tạo điều kiện cho NNT phát triển kinh doanh hàng hóa, dịch vụ Kiểm tra thuế trụ sở quan thuế thực dựa phân tích thơng tin, liệu NNT để đánh giá mức độ rủi ro, đồng thời phối hợp với quan liên quan phường quận Tây Hồ nhằm chống thất thu NSNN Các cán Đội Kiểm tra thuế sử dụng liệu kê khai thuế NNT hệ thống sở liệu ngành thuế thông tin, tài liệu thu thập có liên quan, từ phân tích, đánh giá, lựa chọn danh sách NNT có rủi ro thuế để thực kiểm tra hồ sơ khai thuế Kiểm tra thuế trụ sở NNT Chi cục Thuế Tây Hồ triển khai thực theo quy định Việc phân tích, đánh giá lựa chọn NNT có rủi ro thuế để lập kế hoạch kiểm tra trụ sở NNT dựa việc theo dõi hoạt 35 động kê khai, nộp thuế NNT Đội Kiểm tra thuế chịu trách nhiệm lập kế hoạch kiểm tra dựa tiêu nhiệm vụ kiểm tra Cục Thuế giao kết phân tích rủi ro ứng dụng TPR để tổng hợp, báo cáo trình Chi cục trưởng Chi cục Thuế phê duyệt Căn danh sách NNT phải kiểm tra trụ sở NNT Chi cục trưởng phê duyệt, Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế giao cụ thể số lượng NNT phải kiểm tra thuế cho cán đội Các cán Đội Kiểm tra thuế thực kiểm tra trụ sở NNT theo Khoản Điều I Phần II Quyết định số 746/QĐ-TCT Bảng 2.3 Kết kiểm tra trụ sở NNT giai đoạn 2017 - 2019 Chỉ tiêu Đơn vị tính Số kiểm tra Cuộc Số tiền thuế truy thu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 456 548 473 Triệu đồng 26.516 38.812 38.356 Số tiền phạt Triệu đồng 10.841 14.162 11.960 Tổng số tiền thuế Triệu đồng 37.357 52.974 50.316 truy thu phạt Nguồn: Kết kiểm tra thuế trụ sở NNT 2017 – 2019 Chi cục Thuế quận Tây Hồ Bảng số liệu cho thấy kết kiểm tra thuế năm 2018 so với năm 2017: số lượng kiểm tra năm tăng 20%, số tiền thuế truy thu tăng 48% số tiền phạt tăng 31% so với năm 2017 Kết kiểm tra thuế năm 2019 so với năm 2018: số lượng kiểm tra giảm đi, chất lượng kiểm tra nâng cao Cụ thể, số kiểm tra giảm 14%, số tiền truy thu giảm 2%, số tiền phạt giảm 16% so với năm 2018 Các vi phạm dẫn đến tình trạng thất thu số khoản thu, sắc thuế xảy chủ yếu lĩnh vực hoạt động kinh doanh ăn 36 uống, dịch vụ, cho thuê nhà, cửa hàng cửa hiệu, xây dựng tư nhân Nguyên nhân dẫn đến tình trạng người nộp thuế kê khai chậm doanh thu bán hàng, hạch tốn chi phí khơng quy định pháp luật, khai khống lỗ,… 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂY HỒ 2.3.1 Kết đạt Trong giai đoạn 2017 – 2019, Chi cục Thuế quận Tây Hồ đạt kết sau: Tổng thu NSNN giai đoạn 2017 - 2019 ln hồn thành vượt mức kế hoạch giao Cụ thể: Tổng thu NSNN năm 2017 đạt 252,9% tiêu giao, năm 2018 đạt 113,6% dự toán năm 2019 đạt 121,1% kế hoạch giao Lập dự tốn thu thuế sát với tình hình thực tế, đảm bảo khả thực thu hầu hết tiêu thu thuế hoàn thành kế hoạch giao Chất lượng kiểm tra thuế trụ sở NNT ngày đảm bảo tốt thể qua số truy thu bình quân kiểm tra tăng lên Năm 2017 58 triệu 15 nghìn đồng đến năm 2018 năm 2019 70 triệu 83 nghìn đồng 81 triệu đồng Ứng dụng tốt công nghệ thông tin quản lý thu thuế Cụ thể: tổ chức thực kê khai qua mạng đạt 100%, đồng thời việc triển khai hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp đạt 100% 2.3.2 Hạn chế bất cập Song song với kết đạt được, Chi cục Thuế quận Tây Hồ tồn số hạn chế cần cải thiện sau: 37 Dù tổng số thu NSNN giai đoạn 2017 – 2019 ln hồn thành vượt mức kế hoạch đặt số khoản thu, sắc thuế khơng hồn thành tiêu giao Thu từ khu vực kinh tế NQD năm 2017 số thực đạt 86,3% dự tốn, năm 2018 tỷ lệ hồn thành so với dự toán 54,8%; Thuế TNCN năm 2017 đạt 91,6% dự tốn, năm 2018 đạt 97,5% dự tốn; Lệ phí trước bạ năm 2018 đạt 78,7% tiêu giao Chất lượng kiểm tra ngày hoàn thiện tỷ lệ hoàn thành số kiểm tra so với kế hoạch tăng lên từ năm 2017 (81,4%) đến năm 2019 (110%) Tuy nhiên, việc thực kiểm tra chống thất thu thuế số bất cập, cụ thể năm 2017 số kiểm tra thực đạt 81,4% kế hoạch năm 2018 số kiểm tra thực đạt 96,14% kế hoạch 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế bất cập Nguyên nhân khách quan Số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia tăng nhanh chóng phân bố rộng địa bàn khiến cho việc quản lý gặp khó khăn Một số NNT thực kê khai, nộp thuế chậm không hiểu rõ thời gian, quy trình cố ý khơng nộp thuế, gian lận tiền thuế Các sách pháp luật thuế cịn chưa hồn thiện, khơng phù hợp với tình hình mới, số nội dung cịn chồng chéo, phức tạp Nguyên nhân chủ quan Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ số cán công chức thuế chưa đáp ứng yêu cầu cải cách quản lý thuế tình hình mới; chưa nắm rõ chế độ sách ban hành, chưa thông thạo phần mềm, ứng dụng công nghệ để tiến hành xử lý nghiệp vụ cách nhanh chóng 38 Chương 3: HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂY HỒ, HÀ NỘI 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU THUẾ CỦA CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂY HỒ 3.1.1 Phương hướng Nắm nguồn thu, đặc biệt với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đảm bảo thu đúng, thu đủ, tâm hồn thành tiêu giao, ứng dụng cơng nghệ thông tin vào quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh địa bàn Thực tốt việc tuyên truyền, tư vấn sách thuế cho người nộp thuế, thực công khai, dân chủ lĩnh vực thuế Thực kiểm tra, giám sát, đảm bảo doanh nghiệp, hộ kinh doanh; đồng thời thực giám sát cán tổ chức quản lý thu thuế Chủ động phối hợp lực lượng: Thuế - Công an – Quản lý thị trường – UBND phường nhằm kịp thời xử lý vướng mắc, khiếu nại, thắc mắc doanh nghiệp, hộ kinh doanh Quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán công chức thuế Kịp thời tham mưu cho Quận ủy, UBND để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 3.1.2 Mục tiêu Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN HĐND, UBND quận Cục Thuế Hà Nội giao Nhờ nguồn lực để thực thi mục tiêu, tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo giúp ổn định kinh tế vĩ mô, tốc độ tăng trưởng kinh tế vững chắc, đời sống vật chất tinh thần người dân cải thiện 39 Cải cách thủ tục hành chính, đại hóa ngành thuế theo kịp với phát triển xã hội đất nước xu hướng quản lý thu thuế giới Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết trí, chủ động, sáng tạo tồn cán cơng chức thuế 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN LÝ THU THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂY HỒ 3.2.1 Giải pháp 3.2.1.1 Giải pháp đẩy mạnh quản lý, giám sát tình hình người nộp thuế nhằm giảm thiểu tình trạng thất thu thuế Chi cục Thuế cần tăng cường quản lý người nộp thuế số lượng, quy mô, ngành nghề, sản phẩm, dịch vụ phù hợp với lĩnh vực kinh doanh,…nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, đối chiếu sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ Tăng cường phối hợp với UBND phường, Ban quản lý chợ, quản lý thị trường quan có liên quan rà sốt đối tượng thuộc diện nộp thuế để khơng bỏ sót nguồn thu, hạn chế mức thấp tình trạng thất thu thuế không quản lý đầy đủ người nộp thuế Đồng thời, phối hợp tốt với quan chức có liên quan nhằm nắm bắt kịp thời thông tin ĐTNT chuyển địa điểm kinh doanh, tạm ngừng ngừng kinh doanh, giải thể, bỏ trốn địa bàn Thường xuyên thực khảo sát doanh thu, chi phí thực tế phát sinh người nộp thuế làm cho việc tính số thuế phải nộp giúp tăng khả thực kế hoạch thu góp phần đảm bảo thu đầy đủ, xác, kịp thời tránh thất thu NSNN Trường hợp phát NNT khai gian dối, cố tình chống đối, khơng hợp tác với quan thuế phải có biện pháp xử lý nghiêm minh 40 3.2.1.2 Giải pháp tăng cường hiệu kiểm tra thuế Nâng cao chất lượng lập kế hoạch chuẩn bị thực kiểm tra thuế thông qua tăng cường phát đối tượng nộp thuế có rủi ro cao, bất thường hoạt động kinh doanh để đưa vào kế hoạch kiểm tra thuế, thu thập đầy đủ thông tin đối tượng kiểm tra trước tiến hành kiểm tra giúp đạt hiệu cao kiểm tra chống thất thu thuế Đẩy mạnh việc áp dụng phần mềm tin học nhằm hỗ trợ kiểm tra loại hồ sơ khai thuế giao người nộp thuế gửi đến quan thuế Tăng cường phối hợp chặt chẽ với quan Công an nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi gian lận trốn thuế, đặc biệt mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, điều tra trường hợp khơng cịn hoạt động địa đăng ký kinh doanh nợ thuế Áp dụng nghiêm túc, mạnh tay mức phạt theo quy định pháp luật doanh nghiệp có biểu gian lận trốn thuế 3.2.1.3 Giải pháp tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế nắm bắt xác quy trình nộp thuế theo quy định pháp luật Tăng cường hướng dẫn cho NNT văn ban hành; tổ chức tập huấn luật, sách thuế cho đối tượng chưa hiểu rõ chế kế toán viên doanh nghiệp,… Kết hợp linh hoạt hình thức tuyên truyền, hỗ trợ truyền thống phát thanh, phát hành ấn phẩm, tờ rơi,…với hình thức tuyền truyền đại qua thư điện tử, cổng thông tin điện tử quan thuế,… tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho NNT tìm hiểu, tuân thủ thực nộp thuế Đồng thời, trọng tổ chức đàm thoại, trả lời qua đường dây nóng để giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc NNT 41 Bồi dưỡng cán thuế lực chuyên môn nhân cách tận tâm, nhiệt tình giúp đỡ, thực tốt cơng tác tiếp dân việc kê khai, nộp thuế tuân thủ quy trình nội dung 3.2.1.4 Giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ý thức trách nhiệm cán công chức thuế Việc đảm nhiệm công việc phù hợp với khả năng, trình độ chun mơn vô quan trọng giúp nâng cao hiệu hoạt động Mỗi cán thuế cần bố trí quản lý khu vực cụ thể, thực nhiệm vụ định Nhờ đó, cán thuế tập trung xử lý, phân tích sâu vào khía cạnh vấn đề cần giải quyết; đồng thời phát huy tối đa lực hồn thành tốt tiêu giao Đặc biệt, Đội Kiểm tra thuế, Đội Quản lý thuế liên phường đảm nhiệm khối lượng công việc lớn, phạm vi rộng, việc bố trí, phân cơng trách nhiệm quản lý với khu vực quận cần thiết Hệ thống pháp luật thuế thường xuyên sửa đổi phù hợp với thực tế Việc nắm vững thay đổi thể chế quản lý thuế đảm bảo cho cán thuế NNT tuân thủ quy định pháp luật Do đó, Chi cục Thuế cần tổ chức tập huấn luật, chế sách thuế ban hành cho cán công chức thuế Bên cạnh, việc ứng dụng công nghệ thông tin quản lý thu thuế giúp nâng cao hiệu suất hiệu quản lý thuế theo nội dung quản lý nhờ tính ưu việt máy tính cơng nghệ tin học Chi cục Thuế cần tăng cường đào tạo cán am hiểu thông thạo thực nghiệp vụ máy tính như: Quản lý hồ sơ, Quản lý Xử lý kê khai/ toán thuế, Quản lý sổ sách,… Đồng thời, Chi cục Thuế cần đưa tiêu chí đánh giá chất lượng quản lý thuế đội ngũ cán thuế Việc đánh giá chất lượng công tác cách 42 khách quan kết hợp với khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tạo động lực cho cán nâng cao hiệu thực thi công vụ lực quản lý 3.2.2 Kiến nghị Thứ nhất, kiến nghị với Tổng cục Thuế hoàn thiện hệ thống sách pháp luật thuế Hệ thống sách pháp luật thuế sở pháp lý quan trọng để thực quản lý thu thuế Việc tuân thủ văn quy phạm pháp luật đảm bảo cho việc quản lý đối tượng nộp thuế, lập kế hoạch thu thuế, tổ chức thực thu thuế, kiểm tra thuế,…được tiến hành cách đồng góp phần đạt hiệu cao quản lý thu thuế nói riêng quản lý thu NSNN nói chung Do đó, hệ thống pháp luật thuế cần phải đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế quan thuế thực nghĩa vụ trách nhiệm Bên cạnh đó, cần bổ sung quy định đánh thuế để bao quát hoạt động kinh tế phát sinh kinh tế thị trường hội nhập bán hàng trực tuyến hay công ty đa quốc gia,… Hơn nữa, cần phát kịp thời sách pháp luật thuế khơng cịn phù hợp với thực tiễn, từ thay đổi, bổ sung góp phần hoàn thiện hệ thống quản lý thu thuế Thứ hai, kiến nghị với UBND quận việc ban hành văn hướng dẫn thực thu thuế theo chế độ, sách hành nhà nước, đồng thời phải phù hợp với tình hình thực tế địa phương Ngoài ra, nâng cao phối hợp quan địa phương Kho bạc nhà nước quận, UBND phường,…thực nhiệm vụ thu địa bàn quận 43 KẾT LUẬN Việt Nam bước xây dựng hoàn thiện hệ thống quản lý hành nhà nước phù hợp với tình hình phát triển đất nước, nắm bắt kịp thời xu hướng quản lý giới, có hệ thống quản lý thu thuế Xây dựng hệ thống quản lý thu thuế hiệu góp phần khơng nhỏ việc đảm bảo mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, trị, an ninh quốc phịng,…được ổn định ngày phát triển vững Hiện nay, hoạt động quản lý thu thuế đạt kết quả, thành tựu định song số tồn cần khắc phục Sau nghiên cứu đề tài “Quản lý thu thuế Chi cục Thuế quận Tây Hồ, Hà Nội”, xin đưa kết luận sau: Luận văn trình bày vấn đề lý luận thuế quản lý thu thuế; Trên sở lý luận trình bày, luận văn tập trung phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thu thuế Chi cục Thuế quận Tây Hồ, Hà Nội, từ thấy hoạt động quản lý thu thuế Chi cục Thuế Tây Hồ đạt kết đáng ghi nhận tồn số hạn chế cần cải thiện; Trên sở điểm mạnh, điểm yếu nguyên nhân điểm yếu ra, luận văn đề xuất, kiến nghị số giải pháp nhằm tăng cường hoàn thiện hệ thống quản lý thu thuế địa bàn quận Tây Hồ giai đoạn 2021 – 2025 Nhờ giúp đỡ nhiệt tình cán bộ, công chức Chi cục Thuế quận Tây Hồ hướng dẫn tận tình TS Bùi Tiến Hanh, tơi hồn thành luận văn với đề tài “Quản lý thu thuế Chi cục Thuế quận Tây Hồ, Hà Nội” Song không tránh khỏi hạn chế định, tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy cơ, cán Chi cục Thuế bạn bè 44 Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành TS Bùi Tiến Hanh, người trực tiếp hướng dẫn tận tình giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn cán bộ, công chức Chi cục Thuế quận Tây Hồ tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhiệt tình cho tơi suốt q trình thực tập thực luận văn Sinh viên Đỗ Thu Trang 45 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2019), Quyết định số 110/QĐ-BTC Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố Chi cục Thuế quận Tây Hồ, Kết thực thu ngân sách nhà nước 05 năm 2014 – 2019 Chi cục Thuế quận Tây Hồ, Kết kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế 2017 – 2019 Chi cục Thuế quận Tây Hồ, Tình hình hoạt động người nộp thuế Chính phủ (2016), Nghị định số 163/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành số điều Luật ngân sách nhà nước PGS TS Nguyễn Thị Liên PGS TS Nguyễn Văn Hiệu (2014), Giáo trình Thuế (Dùng cho đối tượng khơng chun), NXB Tài PGS TS Hồng Thị Thúy Nguyệt TS Đào Thị Bích Hạnh (2017), Giáo trình Quản lý thu ngân sách nhà nước, NXB Tài Quốc hội (2015), Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 Quốc hội (2019), Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 10 Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế (2015), Quyết định số 746/QĐ-TCT việc ban hành quy trình kiểm tra thuế vi PHỤ LỤC Kết quả/Hạn chế Nguyên nhân Giải pháp/Kiến nghị thực giải pháp Kết Tổng số thu NSNN Sự phối hợp chặt chẽ hoàn thành vượt mức kế Chi cục Thuế, Kho hoạch giao bạc nhà nước NHTM trình thu thuế, đồng thời tạo điều kiện cho NNT nộp thuế điện tử tiết kiệm thời gian, chi phí Lập dự tốn thu thuế Xây dựng cụ thể, chi tiết sát với thực tiễn khoản thu gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tình hình thực thu năm trước Chất lượng kiểm tra Thực giám sát chặt thuế trụ sở NNT chẽ tiến độ kiểm tra, báo ngày đảm cáo kịp thời lãnh đạo đội bảo Chi cục Ứng dụng có hiệu Cập nhật kịp thời phần công nghệ thông tin vào mềm ứng dụng phục vụ quản lý thu thuế quản lý thu thuế vii Hạn chế Một số khoản thu khơng Một phận NNT chưa Tăng cường tun hồn thành dự tốn nắm rõ quy trình, thủ truyền, hỗ trợ NNT: giao tục, thời gian nộp thuế hướng dẫn sách pháp luật thuế có hiệu lực, kết hợp hình thức tuyên truyền, hỗ trợ khác đồng thời kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho NNT Một số nội dung Đơn giản hóa thủ tục sách thuế cịn hành thuế, đồng chồng chéo, phức tạp thời thực cải cách khiến NNT bối rối, khó cho phù hợp với thực khăn trình nộp tiễn thuế Kiểm tra, chống thất thu Một phận NNT cố ý - Tăng cường rà sốt, thuế cịn số bất cập khơng nộp tiền thuế, phát ĐTNT có rủi gian lận tiền thuế ro thuế cao nhằm đưa vào kế hoạch kiểm tra thuế - Tăng cường phối hợp với quan Công an phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi gian lận trốn thuế viii - Áp dụng mạnh tay mức phạt theo quy định pháp luật Số lượng doanh nghiệp - Đẩy mạnh phối hợp ngày gia tăng dẫn với UBND phường, Ban đến việc quản lý gặp quản lý thị trường,…rà khó khăn soát kịp thời đối tượng thuộc diện phải nộp thuế theo quy định - Kết hợp quản lý số lượng, quy mô ngành nghề NNT Một số cán thuế có - Bố trí cơng việc phù trình độ chun mơn hợp với lực chưa đáp ứng kịp thời cán đảm bảo nhu cầu, khối lượng tiêu kế hoạch kiểm cơng việc kiểm tra lớn tra hồn thành tốt - Tăng cường tập huấn sách kiểm tra thuế cho cán thuế - Đào tạo cán sử dụng phần mềm máy tính ix ... LÝ THU THUẾ TẠI CHI CỤC THU? ?? QUẬN TÂY HỒ 2.2.1 Thực trạng quản lý đối tượng nộp thu? ?? Chi cục Thu? ?? quận Tây Hồ Quản lý đối tượng nộp thu? ?? bước quy trình quản lý thu thuế Để quản lý người nộp thu? ??,... Những vấn đề chung quản lý thu thuế; Chương 2: Thực trạng quản lý thu thuế Chi cục Thu? ?? quận Tây Hồ, Hà Nội; Chương 3: Hoàn thiện quản lý thu thuế Chi cục Thu? ?? quận Tây Hồ, Hà Nội Chương 1: NHỮNG... vi quản lý Chi cục Thu? ??: đăng ký thu? ??; khai thu? ??; tính thu? ??; thơng báo thu? ??; nộp thu? ??; hồn thu? ??; khấu trừ thu? ??; miễn thu? ??; giảm thu? ??; xóa nợ tiền thu? ??, tiền phạt; kế toán thu? ?? người nộp thu? ??; đôn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thu thuế tại chi cục thuế quận tây hồ, hà nội luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công , Quản lý thu thuế tại chi cục thuế quận tây hồ, hà nội luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công

Từ khóa liên quan