0

bộ đề thi tuyển sinh vào 10 các trường chuyên môn hóa học 2015 2020

37 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:41

bộ đề thi tuyển sinh vào 10 các trường chuyên môn hóa học 2015 2020 bộ đề thi tuyển sinh vào 10 các trường chuyên môn hóa học 2015 2020 bộ đề thi tuyển sinh vào 10 các trường chuyên môn hóa học 2015 2020 bộ đề thi tuyển sinh vào 10 các trường chuyên môn hóa học 2015 2020 bộ đề thi tuyển sinh vào 10 các trường chuyên môn hóa học 2015 2020 bộ đề thi tuyển sinh vào 10 các trường chuyên môn hóa học 2015 2020 bộ đề thi tuyển sinh vào 10 các trường chuyên môn hóa học 2015 2020 bộ đề thi tuyển sinh vào 10 các trường chuyên môn hóa học 2015 2020 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2017 – 2018 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC Mơn: Hóa học (Hệ chuyên) Ngày thi: 07/06/2017 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 02 trang) Câu 1.1 1.2 Nội dung t  CuSO4 + SO2  + 2H2O a Cu + 2H2SO4 đặc  - Xuất khí khơng màu, mùi hắc; dung dịch có màu xanh b Ba + 2H2O   Ba(OH)2 + H2  Al2O3 + Ba(OH)2   Ba(AlO2)2 + H2O - Hỗn hợp tan hoàn tồn tạo dung dịch suốt, có khí H2 bay c Fe2O3 + 6NaHSO4   Fe2(SO4)3 + 3Na2SO4 + 3H2O - Fe2O3 tan, tạo dung dịch màu vàng nâu d CaC2 + 2H2O   Ca(OH)2 + C2H2  - Mẫu đất đèn bị hịa tan, tạo khí khơng màu, khơng mùi Khơng ghi tượng trừ ½ số điểm X + Na2CO3   tạo kết tủa trắng (1)  tạo khí mùi khai (2) Y + NaOH  Y + HCl   khơng có tượng (3) Y + BaCl2   tạo kết tủa trắng (4) Z + AgNO3   tạo kết tủa trắng (5) Z + BaCl2   khơng có tượng (6) Từ (2)  Y muối amoni Từ (4)  Y muối sunfat cacbonat Từ (3)  Y muối cacbonat Vậy Y (NH4)2SO4 (Y dùng làm phân đạm) Từ (5)  Z muối sunfat clorua Từ (6)  Z muối sunfat Vậy Z KCl (Z dùng làm phân Kali) Vậy X phân lân, tan nước nên X Ca(H2PO4)2 Ca(H2PO4)2 + Na2CO3   CaCO3  + 2NaH2PO4 Điểm 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ t0 t  2NH3  + Na2SO4 + 2H2O (NH4)2SO4 + 2NaOH  (NH4)2SO4 + HCl   khơng có tượng (NH4)2SO4 + BaCl2   BaSO4  + 2NH4Cl KCl + AgNO3   AgCl  + KNO3 KCl + BaCl2   tượng Thiếu lập luận trừ 0,25đ - Trích mẫu thử - Cho H2O dư vào mẫu thử: 1.3 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 2.1 + Các mẫu thử hịa tan: NaCl; Na2CO3; Na2SO4 (nhóm 1) + Các mẫu thử khơng tan: BaCO3; BaSO4 (nhóm 2) - Sục tiếp CO2 vào mẫu nhóm 2: + Mẫu tan BaCO3 BaCO3 + CO2 + H2O   Ba(HCO3)2 + Mẫu không tan BaSO4 - Dùng Ba(HCO3)2 cho vào mẫu nhóm 1: + Mẫu không tạo kết tủa NaCl + Mẫu tạo kết tủa Na2CO3; Na2SO4 Na2CO3 + Ba(HCO3)2   BaCO3  + 2NaHCO3 Na2SO4 + Ba(HCO3)2   BaSO4  + 2NaHCO3 - Dùng CO2 nhận biết BaCO3 BaSO4 tương tự trên, từ nhận biết dung dịch Na2CO3; Na2SO4 R tinh bột: (C6H10O5)n (C6H10O5)n   C6H12O6   C2H5OH   CH3COOH   etyl axetat axit, t (C6H10O5)n + nH2O  nC6H12O6 men r­ỵu C6H12O6   2C2H5OH + 2CO2 men giÊm C2H5OH + O2   CH3COOH + H2O axit, t 2.2 CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O Thiếu điều kiện PU trừ 0,25đ Z hợp chất có cơng thức chung: NanT 23n 39,316 Ta có: =  MT = 35,5n 23n + M T 100 Chọn n =  MT = 35,5: Clo (Cl) Vậy X Cl2; Z NaCl Dung dịch chất Y làm đỏ quỳ tím  chọn Y HCl  2HCl PTHH: Cl2 + H2  HCl + NaOH  NaCl + H2O t0 t  Na2SO4 + 2HCl 2NaCl (rắn) + H2SO4 (đặc)  0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,125đ 0,125đ 0,125đ 0,125đ  MnCl2 + Cl2 + 2H2O 4HCl(đặc) + MnO2  H2SO4.nSO3 + nH2O   (n + 1)H2SO4 t0 3.1 0,5đ 98.60 = 0,6 mol 100.98 0,6 Từ PU  noleum = mol n+1 0,6 (98 + 80n) = 50,7  n+1 nH2SO4 =  0,5đ n=3 3.2 SO3 + H2O   H2SO4 0,2 0,2 0,2 (Vì sau PU tạo thành oleum nên H2O hết, SO3 dư) - Trong dung dịch H2SO4 ban đầu có: 98.180 = 1,8 mol 100.98 2.180 = = 0,2 mol 100.18 nH2SO4 = nH2O 0,5đ - Gọi x = nSO3 cần dùng nH2SO4 dung dịch sau = 0,2 + 1,8 = mol nSO3 dung dịch sau = x – 0,2 mol Ta có:  n SO3 n H 2SO4 = x - 0,2 = 0,5đ x = 6,2  m = 6,2.80 = 496 gam Gọi x, y số mol M R Mx + Ry = 6,06 (1) Nếu M R tác dụng với H2O dung dịch A (MOH, R(OH)3 tác dụng với HCl tạo muối clorua (MCl, RCl3); muối kết tủa, muối clorua tủa kim loại phải khơng tác dụng với H2O Trái giả thiết (loại) Chỉ có kim loại kiềm tác dụng với H2O tạo MOH, R không tác dụng với H2O tan dung dịch kiềm suy R kim loại có oxit hiđroxit lưỡng tính M + H2 O  MOH + 1/2H2 x x 0,5x R + MOH + H 2O  MRO2 + 3/2 H2 0,25đ y y y 1,5y Ta có nH2 = 3,808: 22,4 = 0,17 (mol) 0,5x + 1,5y = 0,17 hay x + 3y = 0,34 (2) Dung dịch A thu gồm y mol MRO2 (x – y) mol MOH Chia A làm hai phần Cô cạn phần thứ thu 4,48 gam chất rắn nên hai phần 8,96 gam 0,25đ y(M + R + 32) + (x – y)(M + 17) = 8,96 (3) Từ (1), (2), (3) ta x = 0,1; y = 0,08 Thay x, y vào (1) ta có 0,1M + 0,08R = 6,06 Hay 10M + 8R = 606 M Li Na K R 67 (loại) 47 (loại) 27 (Al) Vậy M Kali (K); R nhôm (Al) mK = 0,1.39 = 3,9 gam  4a 0,25đ %mK = 3,9.100%: 6,06 = 64,35% %mAl = 100% - 64,35% = 35,65% 4b Phần (1/2 dung dịch A) chứa: KOH ( 0, 08 x-y = 0,01 mol); KAlO2 ( = 2 0,04 mol) 5a Khi thêm HCl vào phần hai ta kết tủa Al(OH)3 nAl(OH)3 = 0,78 : 78 = 0,01mol Có hai trường hợp xảy ra: Trường hợp 1: Al(OH)3 chưa bị hòa tan HCl + KOH  KCl + H2 O 0,01 0,01 HCl + KAlO2 + H2O  KCl + Al(OH)3 0,01 0,01 0,01 Vậy VHCl = 0,02:1 = 0,02 lít Trường hợp 2: Al(OH)3 bị hòa tan phần HCl + KOH  KCl + H2 O (1) 0,01 0,01 HCl + KAlO2 + H2O  KCl + Al(OH)3 (2) 0,04 y/2 = 0,04 0,04 Số mol Al(OH)3 thu 0,01 mol suy số mol Al(OH)3 bị HCl hòa tan 0,04 – 0,01 = 0,03 mol 3HCl + Al(OH)3  AlCl3 + 3H2O (3) 0,09 0,03 Tổng số mol HCl là: 0,01 + 0,04 + 0,09 = 0,14 mol Vậy VHCl = 0,14 : = 0,14 lít - Xác định cơng thức rượu: mrượu = 29,6 gam nrượu = nN2 = 11,2/28 = 0,4 mol Mrượu = 29,6/0,4 = 74  14n + 18 = 74  n = 4: C4H9OH Vậy công thức cấu tạo rượu là: CH3CH2CH2CH2OH - Gọi số mol chất hỗn hợp X: Số mol CxHyCOOC4H9 = a Số mol CxHyCOOH = b Số mol C4H9OH = c + Hỗn hợp X tác dụng dung dịch NaOH: CxHyCOOC4H9 + NaOH   CxHyCOONa + C4H9OH (*) a a a a CxHyCOOH + NaOH  (*’)  CxHyCOONa + H2O b b b b C4H9OH + NaOH   khơng PU 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 5b c Có: nNaOH = a + b = 0,25.2 = 0,5 (1) Tổng số mol rượu sau PU là: a + c = 0,4 (2) - Mặt khác: Xét PU đốt cháy: nCO2 = 69,44/22,4 = 3,1 mol mCO2 = 3,1.44 = 136,4 gam mH2O = 50,4 gam nH2O = 2,8 mol X + O2  CO2 + H2 O  62g 136,4g 50,4g BTKL  mO2 cần để đốt X = 136,4 + 50,4 - 62 = 124,8 gam  nO2 = 3,9 mol Bảo toàn nguyên tố oxi cho PU cháy ta được: nO X = nO CO2 + nO H2O – nO đốt cháy = 3,1.2 + 2,8 – 3,9.2 = 1,2 mol (3)  2a + 2b + c = 1,2 Từ (1), (2), (3)  a = 0,2; b = 0,3; c = 0,2 - Xét PU (*) (*’): + Bảo toàn khối lượng ta có: mmuối = mX + mNaOH - mrượu – mH2O mmuối = 62 + 0,5.40 – 0,4.74 – 0,3.18 = 47 gam Tổng số mol muối = a + b = 0,5  Mmuối = 47/0,5 = 94  12x + y + 44 + 23 = 94  12x + y = 27  x = 2; y = Vậy công thức axit C2H3COOH (hay CH2=CH-COOH) naxit ban đầu = a + b = 0,5 mol nancol ban đầu = a + c = 0,4 < naxit ban đầu  Tính hiệu suất phản ứng theo ancol neste tạo = a = 0,2 mol n H% = este 100% = (0,2/0,4).100% n ancol H% = 50% 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Ghi chú: Bài làm có cách giải khác, điểm tối đa phần SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 02 trang) KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018 – 2019 Ngày thi: 06/06/2018 Mơn thi: Hóa học (hệ chun) Thời gian làm bài: 150 phút Câu 1: (2 điểm) 1.1 Viết phương trình hóa học phản ứng xảy thí nghiệm sau: a) Dung dịch BaCl2 + dung dịch NaHSO4 (tỉ lệ mol : 1) b) Dung dịch Ba(HCO3)2 + dung dịch KHSO4 (tỉ lệ mol : 1) c) Dung dịch Ca(H2PO4)2 + dung dịch KOH (tỉ lệ mol : 1) d) Dung dịch Ca(OH)2 + dung dịch NaHCO3 (tỉ lệ mol : 1) 1.2 Cho BaO vào dung dịch H2SO4, thu kết tủa A dung dịch B Thêm lượng dư bột Al vào dung dịch B, thu dung dịch C khí H2 bay Thêm dung dịch Na2CO3 vào dung dịch C thấy tách kết tủa D Xác định A, B, C, D viết phương trình hóa học phản ứng xảy Câu 2: (2 điểm) 2.1 Cho hợp chất natri X, Y, Z có mối quan hệ sau:  CO2   Y (1) X t   CO2 (2) o dd Z   Y (3) Y   Z (4) Xác định công thức X, Y, Z viết phương trình hóa học biểu diễn mối quan hệ 2.2 Cho sơ đồ chuyển hóa sau: X1 (1) X2 (2) X3 (3) X4 (6) (4) X5 (5) X6 X3 Xác định công thức chất X1, X2, X3, X4, X5, X6 (thuộc hợp chất hữu cơ) viết phương trình hóa học biểu diễn chuyển hóa Câu 3: (2 điểm) 3.1 Cho 30,1 gam hỗn hợp hai kim loại gồm Al kim loại M vào nước Sau phản ứng thu dung dịch B 7,84 lít khí (đktc) Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch B để thu lượng kết tủa lớn Lọc cân kết tủa 7,8 gam a) Viết phương trình hóa học phản ứng xảy b) Xác định kim loại M 3.2 Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 0,5M vào 400 ml dung dịch Al2(SO4)3 a M Đồ thị biểu diễn phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 sau: a) Viết phương trình hóa học phản ứng xảy b) Tính a V Câu 4: (2 điểm) 4.1 Hòa tan hết 5,4 gam hỗn hợp bột kim loại A hóa trị (II) kim loại B hóa trị (III) MA vào dung dịch H2SO4 loãng, thu 10,08 lít khí H2 (đktc) Biết = , tỉ lệ số MB Tìm kim loại A B 4.2 Cho hỗn hợp X có khối lượng 31,6 gam gồm sắt oxit sắt hòa tan hết dung dịch HCl dư thu 3,36 lít khí H2 (đktc) dung dịch Y Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu kết tủa Z Lọc kết tủa Z rửa sau nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu 36 gam chất rắn a) Viết phương trình hóa học phản ứng xảy b) Xác định công thức oxit sắt mol kim loại hỗn hợp Câu 5: (2 điểm) 5.1 Một hỗn hợp X gồm hiđrocacbon A, B thuộc dãy đồng đẳng, thể khí đktc Để đốt cháy hết X cần 20,16 lít O2 đktc, phản ứng tạo 7,2 gam H2O Xác định công thức cấu tạo A, B, biết cho lượng X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu 62,7 gam kết tủa (biết A, B ankan, anken, ankin) 5.2 A hỗn hợp gồm rượu etylic axit hữu dãy đồng đẳng có dạng CnH2n+1COOH Cn+1H2n+3COOH Chia A thành phần Phần cho tác dụng hết với Na thấy 3,92 lít khí H2 (đktc) Đốt cháy hồn tồn phần 2, sản phẩm cháy dẫn qua bình đựng H2SO4 đặc đến bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư khối lượng bình tăng thêm 17,1 gam, cịn bình xuất 147,75 gam kết tủa a) Xác định cơng thức axit b) Tính khối lượng axit hỗn hợp A Cho: H = 1; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Zn = 65; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137 –––––––––– HẾT –––––––––– Ghi chú: Cán coi thi không giải thích thêm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI HƯỚNG DẪN CHẤM KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018 – 2019 Ngày thi: 06/06/2018 Mơn thi: Hóa học (hệ chun) Thời gian làm bài: 150 phút Câu 1: (2 điểm) 1.1 Viết phương trình hóa học phản ứng xảy thí nghiệm sau: a) Dung dịch BaCl2 + dung dịch NaHSO4 (tỉ lệ mol : 1) b) Dung dịch Ba(HCO3)2 + dung dịch KHSO4 (tỉ lệ mol : 1) c) Dung dịch Ca(H2PO4)2 + dung dịch KOH (tỉ lệ mol : 1) d) Dung dịch Ca(OH)2 + dung dịch NaHCO3 (tỉ lệ mol : 1) 1.2 Cho BaO vào dung dịch H2SO4, thu kết tủa A dung dịch B Thêm lượng dư bột Al vào dung dịch B, thu dung dịch C khí H2 bay Thêm dung dịch Na2CO3 vào dung dịch C thấy tách kết tủa D Xác định A, B, C, D viết phương trình hóa học phản ứng xảy Ý NỘI DUNG BaCl2 + NaHSO4  BaSO4 + NaCl + HCl Ba(HCO3)2 + KHSO4  BaSO4 + KHCO3 + CO2 + H2O 1.1 Ca(H2PO4)2 + KOH  CaHPO4 + KH2PO4 + H2O Ca(OH)2 + NaHCO3  CaCO3 + NaOH + H2O Cho BaO vào H2SO4: BaO + H2SO4  BaSO4 + H2O BaO + H2O  Ba(OH)2 (nếu có) Kết tủa A BaSO4 dung dịch B H2SO4 dư Ba(OH)2 Trường hợp 1: Dung dịch B H2SO4 dư 2Al + 3H2SO4  Al2(SO4)3 + 3H2 Dung dịch C Al2(SO4)3 1.2 Al2(SO4)3 + 3Na2CO3 + 3H2O  2Al(OH)3 + 3CO2 + 3Na2SO4 Kết tủa D Al(OH)3 Trường hợp 2: Dung dịch B Ba(OH)2 2Al + 2H2O + Ba(OH)2  Ba(AlO2)2 + 3H2 Dung dịch C Ba(AlO2)2 Ba(AlO2)2 + Na2CO3  BaCO3 + 2NaAlO2 Kết tủa D BaCO3 Câu 2: (2 điểm) 2.1 Cho hợp chất natri X, Y, Z có mối quan hệ sau:  CO2 to dd Z   Y   CO2   Y (1) (2) (3) X Y   Z (4) ĐIỂM 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 Xác định công thức X, Y, Z viết phương trình hóa học biểu diễn mối quan hệ 2.2 Cho sơ đồ chuyển hóa sau: X1 (1) X2 (2) X3 (3) X4 (6) (4) X6 (5) X3 X5 Xác định công thức chất X1, X2, X3, X4, X5, X6 (thuộc hợp chất hữu cơ) viết phương trình hóa học biểu diễn chuyển hóa Ý NỘI DUNG X: NaOH; Y: NaHCO3; Z: Na2CO3 NaOH + CO2  NaHCO3 ĐIỂM (1) t 2.1 2NaHCO3  (2)  Na2CO3 + CO2 + H2O CO2 + H2O + Na2CO3  2NaHCO3 (3) NaOH + NaHCO3  Na2CO3 + H2O (4) X1: (C6H10O5)n; X2: C6H12O6; X3: C2H5OH; X4: CH3COOH; X5: C2H4; X6: CH3COOC2H5 Xác định sai chất trừ 0,1 điểm o (C6H10O5)n + nH2O  nC6H12O6 men r­ỵu C6H12O6   2C2H5OH + 2CO2 2.2 C H OH + O  men giÊm  CH3COOH + H2O o H2SO4 ®Ỉc, 180 C C2H5OH   C2H4 + H2O H2SO4 lo·ng C2H4 + H2O   C2H5OH axit, t o axit, t o CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O Mỗi PTHH 0,1 điểm (1) (2) (3) (4) (5) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,4 0,6 (6) Câu 3: (2 điểm) 3.1 Cho 30,1 gam hỗn hợp hai kim loại gồm Al kim loại M vào nước Sau phản ứng thu dung dịch B 7,84 lít khí (đktc) Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch B để thu lượng kết tủa lớn Lọc cân kết tủa 7,8 gam a) Viết phương trình hóa học phản ứng xảy b) Xác định kim loại M 3.2 Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 0,5M vào 400 ml dung dịch Al2(SO4)3 a M Đồ thị biểu diễn phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 sau: a) Viết phương trình hóa học phản ứng xảy b) Tính a V Ý NỘI DUNG Trường hợp 1: M kim loại kiềm 2M + 2H2O  2MOH + H2 0,4 mol 0,2 mol 2Al + 2MOH + 2H2O  2MAlO2 + 3H2 0,1 mol 0,1 mol 0,15 mol MOH + HCl  MCl + H2O MAlO2 + HCl + H2O  Al(OH)3 + MCl 0,1 mol 0,1 mol Ta có: 0,4M + 0,1.27 = 30,1  M = 68,5 (loại) Mỗi PTHH 0,1 điểm, tính M 0,1 điểm 3.1 Trường hợp 2: M kim loại kiềm thổ M + 2H2O  M(OH)2 + H2 0,2 mol 0,2 mol 2Al + M(OH)2 + 2H2O  M(AlO2)2 + 3H2 0,1 mol 0,05 mol 0,15 mol M(OH)2 + 2HCl  MCl2 + 2H2O M(AlO2)2 + 2HCl + 2H2O  2Al(OH)3 + MCl2 0,05 mol 0,1 mol Ta có: 0,2M + 0,1.27 = 30,1  M = 137 (Ba) Vậy kim loại cần tìm Ba Mỗi PTHH 0,1 điểm, tính M 0,1 điểm 3Ba(OH)2 + Al2(SO4)3  3BaSO4 + 2Al(OH)3 0,3 mol 0,1 mol 0,3 mol 0,2 mol Ba(OH)2 + 2Al(OH)3  Ba(AlO2)2 + 4H2O 0,1 mol 0,2 mol nAl2(SO4)3 = 0,1 mol 3.2 0,1 a= = 0,25 M 0, nBa(OH)2 = 0,3 + 0,1 = 0,4 mol 0, n V= = = 0,8 lít CM 0,5 ĐIỂM 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu 4: (2 điểm) 4.1 Hòa tan hết 5,4 gam hỗn hợp bột kim loại A hóa trị (II) kim loại B hóa trị (III) MA vào dung dịch H2SO4 lỗng, thu 10,08 lít khí H2 (đktc) Biết = , tỉ lệ số MB Tìm kim loại A B 4.2 Cho hỗn hợp X có khối lượng 31,6 gam gồm sắt oxit sắt hòa tan hết dung dịch HCl dư thu 3,36 lít khí H2 (đktc) dung dịch Y Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu kết tủa Z Lọc kết tủa Z rửa sau nung khơng khí đến khối lượng không đổi thu 36 gam chất rắn a) Viết phương trình hóa học phản ứng xảy b) Xác định công thức oxit sắt mol kim loại hỗn hợp Câu IV: (2,5 điểm) Dung dịch X dung dịch HCl Dung dịch Y dung dịch NaOH Cho 60 ml dung dịch X vào cốc chứa 100 gam dung dịch Y, thu dung dịch A chứa chất tan Cô cạn dung dịch A thu 14,175 gam chất rắn Z Nung Z đến khối lượng không đổi thu 8,775 gam chất rắn a/ Tính nồng độ mol/lít dung dịch X, nồng độ phần trăm dung dịch Y công thức Z b/ Cho 1,64 gam hỗn hợp X1 gồm Al, Fe vào cốc đựng 84 ml dung dịch X Sau phản ứng thêm tiếp 160 gam dung dịch Y vào cốc, phản ứng hoàn toàn, lọc lấy kết tủa, đem nung ngồi khơng khí đến khối lượng khơng đổi, thu 1,31 gam chất rắn Y1 Tính thành phần % theo khối lượng kim loại hỗn hợp X1 Câu V: (1,5 điểm) Cho etan (C2H6) qua xúc tác, nhiệt độ cao thu hỗn hợp khí X gồm chất etan, etilen, axetilen H2 Tỷ khối hỗn hợp X etan 0,6 Cho 0,4 mol hỗn hợp X qua dung dịch Br2 dư, phản ứng hoàn toàn, tính số mol Br2 tham gia phản ứng (Cho: Ba = 137; S = 32; Zn = 65; N = 14; Cl = 35,5; Na = 23; O = 16; H = 1; Al = 27; Fe = 56; C = 12) ………… HẾT………… Cán coi thi không giải thích thêm SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2015-2016 Mơn thi: HĨA HỌC HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC Câu I I.1 Nội dung Điểm 1,5 A Na B NaCl C NaOH D Na2CO3 2Na + Cl2  2NaCl ®pnc 2NaCl   2Na + Cl2 ®pdd 2NaCl + H2O   2NaOH + H2 + Cl2 cmn NaOH + HCl  NaCl + H2O 2NaOH + CO2  Na2CO3 + H2O Na2CO3 + Ca(OH)2  2NaOH + CaCO3 (A, B, C, D NaCl, NaOH, Na2CO3, NaHCO3) I.2 a/ Đá vơi tan ra, sủi bọt khí dung dịch: CaCO3 + 2KHSO4  CaSO4 + K2SO4 + H2O + CO2  b/ Dung dịch xuất màu vàng 3Cl2 + 6FeSO4  2Fe2(SO4)3 + 2FeCl3 c/ Xuất lớp gương sau đun nhẹ dung dịch X (-C6H10O5-)n + nH2O C6H12O6 + Ag2O Ax   t0 dd NH3   t0 nC6H12O6 C6H12O7 + 2Ag  d/ Hỗn hợp nổ mạnh 2KNO3 + S + 3C  K2S + N2 + 3CO2 II II.1 Cho hỗn hợp X vào lượng nước dư, C2H5OH tan nước, hỗn hợp C6H6 CH3COOC2H5 không tan, phân lớp Chiết lấy hỗn hợp C6H6 CH3COOC2H5; phần dung dịch C2H5OH tan nước đem chưng cất làm khô CuSO4 khan thu C2H5OH + Hỗn hợp C6H6 CH3COOC2H5 cho vào dung dịch NaOH lấy dư, CH3COOC2H5 tan theo phản ứng xà phịng hố: CH3COOC2 H5 + NaOH   CH3COONa + C2 H5OH + Chiết lấy C6H6; lại dung dịch CH3COONa C2H5OH đem chưng cất lấy C2H5OH làm khô CuSO4 khan Cô cạn dung dịch lấy CH3COONa khan, cho phản ứng với H2SO4 đặc thu CH3COOH cho phản ứng với C2H5OH theo phản ứng este hoá thu CH3COOC2H5 H SO   CH3COOH + C2H5OH   CH3COOC2 H5 + H2O II.2 Dùng dung dịch HCl làm thuốc thử, nhận ra: - MnO2 có khí màu vàng MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O - Ag2O có kết tủa xuất kết tủa trắng Ag2O + 2HCl → 2AgCl↓ + H2O - Fe3O4 tạo dung dịch màu vàng Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O - CuO tạo dung dịch màu xanh CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O - (Fe FeO) có khí khơng màu thoát Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O III a/ Dung dịch X tác dụng vừa đủ với dung dịch Ba(OH)2 đun nóng thu 0,75 khí A nên A NH3  dung dịch X có chứa nhóm amoni Dung dịch C tác dụng với AgNO3 (trong môi trường HNO3) thu kết tủa màu trắng hóa đen ngồi ánh sáng nên kết tủa có AgCl  dung dịch X có chứa gốc clorua Khi cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch X lượng kết tủa thu tăng dần đến giá trị cực đại sau lại giảm dần, nên dung dịch X có chứa muối kim loại Al Zn Vậy dung dịch X có chứa muối clorua, muối sunfat nhơm (hoặc kẽm) amoni b/ Khi a = 8,01 gam, Z phản ứng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 0,75 1,2M thu bã rắn nặng 6,99 gam, nên: Z gồm R2On (với R kim loại Al Zn) BaSO4 Bã rắn nặng 6,99 gam BaSO4 mBaSO4  6,99 gam  mR2On  1,02 gam + R2On 0,03/n 2nHCl  2RCln + nH2O 0,06 mol M R2On = 1, 02 = 34n 0, 03 / n Chọn n = M R2On = 102  MR = 27 (Al)  Vậy dung dịch X có chứa: AlCl3 (NH4)2SO4 Al2(SO4)3 NH4Cl IV HCl + NaOH  NaCl + H2O a/ NaCl + nH2O  NaCl.nH2O (Z) NaCl.nH2O  NaCl + nH2O Do dung dịch thu chứa chất tan nên HCl NaOH phản ứng vừa đủ với Có: nHCl = nNaOH = nNaCl = 8,775: 58,5 = 0,15 mol CM (HCl) = 0,15 = 2,5M 0,06 C% (NaOH) = 0,15×40 ×100% = 6% 100 Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: mH2O = 14,175 - 8,775 = 5,4 gam; nH2O = 0,3 mol  n = 0,3: 0,15 = Vậy công thức Z NaCl.2H2O 1,5 b/ Số mol HCl có 84 ml dung dịch X: nHCl = 0,084× 2,5 = 0,21 mol Số mol NaOH có 160 gam dung dịch Y: n NaOH = 160×6 = 0,24mol 100×40 Al + 3HCl  AlCl3 + 3/2H2 a 3a (1) a Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 b 2b (2) b Giả sử X1 có Al Vậy số mol HCl cần dùng để hòa tan hết lượng Al là: n HCl = 1,64 ×3 = 0,182 < 0,21 27 Giả sử X1 có Fe Vậy số mol HCl cần dùng để hòa tan hết lượng Fe là: n HCl = 1,64 ×2 = 0,059 < 0,21 56 Vậy với thành phần Al Fe X1 HCl dư Khi thêm dung dịch Y: HCl +  NaOH 0,21 - (3a + 2b) NaCl + H2O (3) 0,21 - (3a + 2b) FeCl2 + 2NaOH  Fe(OH)2 + 2NaCl b 2b (4) b AlCl3 + 3NaOH  Al(OH)3 + 3NaCl a 3a (5) a Đặt số mol Al Fe 1,64 gam hỗn hợp X1 a b Có: 27a + 56b = 1,64 (*) Tổng số mol NaOH tham gia phản ứng (3), (4) (5) 0,21 mol  số mol NaOH dư là: 0,24 – 0,21 = 0,03 mol Al(OH)3 + NaOH  NaAlO2 + 2H2O a 0,03 Trường hợp 1: a ≤ 0,03 Al(OH)3 bị hịa tan hồn tồn, kết tủa có Fe(OH)2 4Fe(OH)2 + O2  2Fe2O3 + 4H2O b b/2 Chất rắn Y1 Fe2O3 b/2 = nFe2O3 = 1,31: 160 = 0,081875;  b = 0,016375 mol Từ (*)   a = 0,02678 mol (≤ 0,03) %mAl = 27× 0,02678 ×100: 1,64 = 44,09%; %mFe = 55,91% Trường hợp 2: a > 0,03 Al(OH)3 bị hịa tan phần, kết tủa có Fe(OH)2 Al(OH)3 dư Al(OH)3 + NaOH  NaAlO2 + H2O a 0,03 Al(OH)3  Al2O3 + H2O a - 0,03 (a - 0,03)/2 4Fe(OH)2 + O2  2Fe2O3 + 4H2O b b/2 Chất rắn Y1 có Al2O3 Fe2O3 51 (a - 0,03) + 80 b = 1,31 (**) Từ (*) (**) suy ra: a = 0,04; b = 0,01  %mAl = 27× 0,04 ×100: 1,64 = 65,85%; %mFe = 34,15% V Có: d nC H MX X 0, = = = nX C2 H M C2 H 1,5 Gọi nC2H6 ban đầu = 0,6 mol  nX = mol Độ tăng số mol là: – 0,6 = 0,4 mol = nH2 tạo thành Nhận xét: nH2 tạo thành = nBr2 cần cộng vào hỗn hợp X mol hỗn hợp X cần 0,4 mol Br2 nên số mol Br2 cần phản ứng với 0,4 mol hỗn hợp X là: 0,4.0,4 = 0,16 mol Pu: C2H6 -> C2H2 + 2H2 C2H6 -> C2H4 + H2 C2H2 + 2Br2 -> C2H2Br4 C2H4 + Br2 -> C2H4Br2 So mol Br2 pu = so mol H2 sinh X/C2H6 = 0,6 => Mx = 0.6.C2H6 Bao toan khoi luong: mt = ms => nt.C2H6 = 0,4.0,6.C2H6 => nt = 0,24 mol => nH2 = ntang = ns – nt = 0,4 – 0,24 = 0,16 mol = nBr2 - HẾT Ghi chú: Bài làm có cách giải khác, hưởng điểm tối đa phần SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2016 – 2017 Mơn thi: HĨA HỌC (Hệ chun) Ngày thi: 15/06/2016 Thời gian làm bài: 150 phút (Đề thi gồm có 02 trang) Câu 1: (2,5 điểm) 1.1 (1,5 điểm) Cho muối A, B, C ứng với gốc axit khác nhau, biết: A + dung dịch HCl  có khí A + dung dịch NaOH  có khí B + dung dịch HCl  có khí B + dung dịch NaOH  có kết tủa Ở dạng dung dịch C + A  có khí Ở dạng dung dịch C + B  có khí có kết tủa Xác định cơng thức muối viết phương trình phản ứng xảy 1.2 (1,0 điểm) Muối X đốt cháy cho lửa màu vàng Đun nóng MnO2 với hỗn hợp muối X H2SO4 đặc tạo khí Y có màu vàng lục Khí Y tác dụng với dung dịch NaOH vôi tạo hai loại chất tẩy trắng A B a) Xác định X, Y; gọi tên A, B viết phương trình phản ứng xảy b) A B có tác dụng tẩy trắng nhờ tác dụng với CO2 khơng khí Hãy viết phương trình hóa học để giải thích Câu 2: (2,0 điểm) 2.1 (1,5 điểm) Một dung dịch gồm chất: NaCl, Ca(HCO3)2, CaCl2, MgSO4, Na2SO4 Làm để thu muối ăn tinh khiết từ dung dịch trên? 2.2 (0,5 điểm) Trên bao bì loại phân bón NPK có kí hiệu 20.10.10 a) Nêu ý nghĩa kí hiệu Độ dinh dưỡng phân: - Đạm: %mN có phân, - Lân: %mP2O5 tương ứng với lượng P có phân, - Kali: %mK2O tương ứng với lượng K có phân b) Tính khối lượng nguyên tố N, P, K có 150 kg loại phân Câu 3: (2,0 điểm) 3.1 (1,0 điểm) (2) (3) (4) (5) (1) Cho sơ đồ sau: X   A   C   E  B   D  Biết: X chất khí, A polime có phân tử khối lớn, C phản ứng với kim loại Na không phản ứng với dung dịch NaOH, D phản ứng với kim loại Na dung dịch NaOH, E phản ứng với dung dịch NaOH không phản ứng với kim loại Na Xác định chất X, A, B, C, D, E viết phương trình phản ứng theo sơ đồ 3.2 (1,0 điểm) Hịa tan hồn tồn 13,45 gam hỗn hợp muối hiđrocacbonat cacbonat kim loại kiềm 300 ml dung dịch HCl 1M Sau phản ứng, để trung hịa HCl dư cần 75 ml dung dịch Ca(OH)2 1M Xác định công thức muối Câu 4: (1,5 điểm) Đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp khí X gồm a gam hiđrocacbon A b gam hiđrocacbon B thu 35,2 gam CO2 16,2 gam H2O Nếu thêm vào V lít X lượng a/2 gam A hỗn hợp khí Y, đốt cháy hồn tồn Y thu 48,4 gam CO2 23,4 gam H2O Xác định công thức phân tử A B, biết chúng chất khí điều kiện thường Câu 5: (2,0 điểm) Cho X, Y hai dung dịch HCl có nồng độ khác Lấy V lít dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu 35,875 gam kết tủa Để trung hịa V’ lít dung dịch Y cần 500 ml dung dịch NaOH 0,3M a) Trộn V lít dung dịch X với V’ lít dung dịch Y lít dung dịch Z Tính nồng độ mol/lít dung dịch Z b) Nếu lấy 100 ml dung dịch X 100 ml dung dịch Y tác dụng hết với kim loại Fe lượng H2 hai trường hợp lệch 0,448 lít (đktc) Tính nồng độ mol/lít dung dịch X dung dịch Y Cho biết: H = 1, N = 14, Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85, Cs = 133, S = 32, Ba = 137, Ca = 40, C = 12, O = 16, Cl = 35,5 HẾT -Ghi chú: - Học sinh khơng sử dụng bảng hệ thống tuần hồn ngun tố hố học; - Cán coi thi khơng giải thích thêm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2016 – 2017 Mơn thi: HĨA HỌC (Hệ chuyên) Ngày thi: 15/06/2016 ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC Câu Hướng dẫn chấm Điểm 1.1 (1.5 điểm) - A muối amoni gốc axít yếu (NH4)2CO3 0,5 (NH4)2CO3 + 2HCl  2NH4Cl + CO2 + H2O (NH4)2CO3 +2NaOH  Na2CO3 + 2NH3 + 2H2O - B muối axít Ba(HCO3)2 Ba(HCO3)2 +2HCl  BaCl2 +2 CO2 +2 H2O 0,5 Ba(HCO3)2 + 2NaOH  BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O - C muối axít gốc a xít mạnh NaHSO4 2NaHSO4 + (NH4)2CO3  Na2SO4 +(NH4)2SO4 CO2 + H2 O + 0,5 2NaHSO4 + Ba(HCO3)2  BaSO4 + Na2SO4 + 2H2O + CO2 1.2 (1,0 điểm) Câu (2,5 điểm) - Khí Y màu vàng lục Cl2; Muối X cháy có lửa màu vàng NaCl; Chất tẩy trắng A nước Gia- Ven; Chất tẩy trắng B clorua vôi t  Na2SO4 2NaCl + H2SO4 đặc  o 4HCl + MnO2 t   o 0,25 + 2HCl MnCl2 + Cl2 + 2H2O t  Hoặc: MnO2 + 4NaCl + 2H2SO4  o 0,25 MnCl2 + Cl2 + 2Na2SO4 + H2O Cl2 + 2NaOH  NaClO + NaCl + H2O nước Gia-ven Cl2 + Ca(OH)2  CaOCl2 + H2O 0,25 Cl2 + Ca(OH)2 -> CaCl2 + Ca(OCl)2 + H2O clorua vôi Tác dụng tẩy trắng CO2 khơng khí: 0,25 NaClO + CO2 + H2O  NaHCO3 + HClO 2CaOCl2 + CO2 + H2O  CaCO3 + CaCl2 + 2HClO CaOCl2: muối hỗn tạp, muối chứa gốc axit: clorua hipoclorit OCl HClO có tính oxi hóa mạnh, khơng bền nên có tác dụng tẩy trắng 2.1 (1,5 điểm) Cho dd BaCl2 dư vào dd A, lọc bỏ kết tủa, dd lại là: NaCl, MgCl2, BaCl2 dư, CaCl2, Ca(HCO3)2 BaCl2 +MgSO4  BaSO4 0,5 + MgCl2 Na2SO4 + BaCl2  BaSO4 + 2NaCl - Cho dd Na2CO3 dư vào dd lại, lọc bỏ kết tủa, dung dịch lại là: NaCl, NaHCO3, Na2CO3 dư MgCl2 + Na2CO3  MgCO3 + 2NaCl BaCl2 + Na2CO3  BaCO3 CaCl2 + Na2CO3  CaCO3 Câu (2,0 điểm) 0,5 + 2NaCl + 2NaCl Ca(HCO3)2 + Na2CO3  CaCO3 + 2NaHCO3 - Cho dd HCl dư vào dd cịn lại, cạn dd thu NaCl tinh khiết NaHCO3 + HCl  NaCl + CO2 0,5 + H2 O Na2CO3 + 2HCl  2NaCl + CO2 + H2O 2.2 (0,5 điểm) a) Cho biết tỉ lệ khối lượng thành phần N P2O5.K2O mẫu phân đóng gói 20%, 10% 10% 0,25 m N = 20%.150 = 30 kg; b) 31.2 10%.150 = 6,55 kg; 142 39.2 mK = 10%.150 = 12,45 kg 94 mP = 0,25 3.1 (1,0 điểm) Câu (2,0 điểm) X là: CO2; A là: (C6H10O5)n B là: C6H12O6; C là: C2H5OH D là: CH3COOH; E là: CH3COOC2H5 Các phản ứng: 0,375 0,125 x 5= as, diệp lục  6nCO2 + 5nH2O  0,625 t , xt   n C6H12O6 (C6H10O5)n+ nH2O C6H12O6 (C6H10O5)n + 6nO2 lên men  o o  2C2H5OH + 2CO2 30 32 C mengiâm    CH3COOH C2H5OH + O2 + H2O a xít,t   CH3COOC2H5 + H2O   o CH3COOH + C2H5OH 3.2 (1,0 điểm) Gọi A kim loại kiềm; x, y số mol muối axít muối trung hòa AHCO3 + HCl  ACl + CO2 + H2O (1) x x (mol)  A2CO3 + 2HCl 2ACl + CO2 + H2O (2) y 2y (mol)  Ca(OH)2 + 2HCl CaCl2 + H2O (3) 0,075 0,15 (mol) 0,25 Theo đề: mol HCl =0,3.1 = 0,3(mol); mol Ca(OH)2 = 0,075.1= 0,075(mol) Mol HCl (3) = 0,15; => mol HCl (1) (2) = 0,15 Ta có: x + 2y = 0,15 (Đk: < y < 0,075) Mặt khác: Ax + 61x +2Ay + 60y = 13,45 0,5 A(0,15 – 2y) + 61( 0,15 – 2y) +2Ay +60y = 13,45 => y = 0,15 A  4,3 62 + Với y > => A> 28,7 (1) + Với y < 0,075 => A< 59,7 (2) Từ (1) (2) => A kali K 0,25 Vậy CTPT hai muối: KHCO3 K2CO3 Câu (1,5 điểm) * Đặt công thức A CxHy; B CnHm Khi đốt X: mol CO2 =0,8; mol H2O = 0,9 Khi đốt Y: mol CO2 = 1,1; mol H2O =1,3 a gamA có: mol CO2 = 1,1 – 0,8 =0,3 Khi đốt mol H2O = 1,3 – 0,9 = 0,4 => mol H2O > mol CO2 Vậy A hidrocacbon có cơng thức CnH2n +2 a * Đặt số mol gamA x => mol CO2 = n.x; mol H2O = (n + 1).x => (n + 1).x – n.x = x = 0,4 – 0,3 = 0,1 => mol A X = 0,2 Phương trình cháy A: 0,5 0,5 CnH2n+2 + 3n  O2 t nCO2 + (n+ 1)H2O (1)  0,1 0,3 mol Theo (1) => n = => CTPT A C3H8 * Trong X có: + mol CO2(B) = 0,8 – 0,6 = 0,2 + mol H2O(B) = 0,9 - 0,8 = 0,1 Đặt cơng thức B CxHy ta có: x:y = 1:1 suy B có dạng (CH)n, n số chẵn n  suy B C2H2 C4H4 AgNO3 + HCl  AgCl + HNO3 (1) 0,25 0,25 (mol)  NaOH + HCl NaCl + H2O (2) 0,15 0,15 (mol) Theo đề: mol AgCl = 0,25; mol NaOH = 0,15 Từ (1) (2) => nồng độ mol/lít Z = Câu (2,0 điểm)  0,015 0,025 = 0,02  2V  V' V + V'=2  0,5 0, 25  0,15 = 0,2M V V ' Số mol HCl 0,1 lít dd là: 0,025/V 0,015/V’ Theo đề mol H2 = 0,02 Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 (3) 0,025/V 0,025/2V (mol) Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 (4) ’ 0,015/V 0,015/2V’ (mol) * Nếu CX > CY ta có:  0,025 0,015 = 0,02  (V , V '  2) V'  2V V + V'=2  V = 0,5 Giải ta được:  V2 =2,5(loaïi) Với V1 = V = 0,5 => V’ = 1,5 (lít) => CX = 0,5M CY = 0,1M * Nếu CX < CY ta có: 0,5 0,5 0,5 (V , V '  2) V =1,725 Giải ta được:  V2 =  0,725(loaïi) 0,5 Với V1 = V = 1,725 => V’ = 0,275 => CX = 0,145M CY = 0,55M Ghi chú: - HS giải theo cách khác, hợp lý đạt điểm tối đa phần điểm dành cho câu SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 02 trang) KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2017 – 2018 Mơn: Hóa học (hệ chun) Ngày thi: 07/06/2017 Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: (3,0 điểm) 1.1 Trình bày tượng hồn thành phương trình hóa học xảy thí nghiệm sau: a Cho mảnh đồng kim loại vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng b Cho hỗn hợp đồng số mol Ba Al2O3 vào lượng nước dư c Cho Fe2O3 vào dung dịch NaHSO4 d Cho mẫu đất đèn vào nước 1.2 X, Y, Z ba hóa chất dùng phổ biến làm phân bón hóa học Chúng phân bón đơn để cung cấp ba thành phần chính: đạm, lân kali cho trồng Ba hóa chất tan nước, biết:  tạo kết tủa trắng X + Na2CO3  t Y + NaOH   tạo khí mùi khai   khơng có tượng Y + HCl  tạo kết tủa trắng Y + BaCl2   tạo kết tủa trắng Z + AgNO3   khơng có tượng Z + BaCl2  Xác định chất X, Y, Z hoàn thành phương trình phản ứng 1.3 Có mẫu chất bột màu trắng gồm: NaCl; Na2CO3; Na2SO4; BaCO3; BaSO4 Chỉ dùng CO2 H2O phân biệt mẫu chất (các dụng cụ thí nghiệm có đủ) Câu 2: (2,0 điểm) 2.1 Cho polime thiên nhiên R vào nước đun nóng, thấy tạo thành dung dịch keo Nhỏ tiếp vài giọt dung dịch iot vào dung dịch keo khơng thấy tượng gì, sau thời gian thấy xuất màu xanh Từ chất R thực dãy chuyển hóa sau:  A   B   C   etyl axetat R  Xác định R, A, B, C hoàn thành phương trình phản ứng theo sơ đồ chuyển hóa (mỗi mũi tên tương ứng với phản ứng) 2.2 Cho sơ đồ chuyển hóa sau:  Y   Y   Z   X X  Biết: X phi kim; Y Z hợp chất có chứa nguyên tố X Dung dịch chất Y làm đỏ quỳ tím Z muối natri, natri chiếm 39,316% khối lượng Xác định chất X, Y, Z hoàn thành phương trình phản ứng theo sơ đồ chuyển hóa (mỗi mũi tên tương ứng với phản ứng) Câu 3: (2,0 điểm) H2SO4 nguyên chất có khả hấp thụ SO3 tạo oleum theo phương trình sau:  H2SO4.nSO3 H2SO4 + nSO3  (oleum) 3.1 Hòa tan 50,7 gam oleum có cơng thức H2SO4.nSO3 vào nước, thu 98 gam dung dịch H2SO4 60% Xác định giá trị n 3.2 Hấp thụ hoàn toàn m gam SO3 vào 180 gam dung dịch H2SO4 98%, thu oleum có cơng thức H2SO4.3SO3 Xác định giá trị m Câu 4: (1,5 điểm) Cho 6,06 gam hỗn hợp X gồm kim loại kiềm M kim loại R có hóa trị III vào nước, thấy hỗn hợp X tan hoàn tồn tạo dung dịch A 3,808 lít khí (đktc) Chia dung dịch A làm hai phần nhau: Cô cạn phần thứ thu 4,48 gam chất rắn khan Thêm V lít dung dịch HCl 1M vào phần thứ hai thấy xuất 0,78 gam kết tủa a Xác định tên hai kim loại tính thành phần % khối lượng kim loại X b Tính giá trị V Câu 5: (1,5 điểm) Thực phản ứng este hóa axit CxHyCOOH rượu CnH2n+1OH, sau thời gian tách bỏ nước thu hỗn hợp X gồm este, axit rượu Đốt cháy hồn tồn 62 gam hỗn hợp X, thu 69,44 lít khí CO2 (đktc) 50,4 gam H2O Mặt khác, cho 62 gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 2M, sau phản ứng hoàn toàn thu 29,6 gam rượu Tách lấy lượng rượu hóa hồn tồn thu thể tích thể tích 11,2 gam khí nitơ đo điều kiện nhiệt độ, áp suất a Xác định công thức cấu tạo rượu axit b Tính hiệu suất phản ứng este hóa Cho: C = 12; S = 32; O = 16; N = 14; H = 1; Cl = 35,5; Na = 23; K = 39; Ba = 137; Fe = 56; Zn = 65; Al = 27; Ca = 40; Cu = 64; Ag = 108 …………… HẾT ……… Ghi chú: Cán coi thi khơng giải thích thêm ... Bài làm có cách giải khác, hưởng điểm tối đa phần SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn thi: HÓA HỌC (Hệ chuyên) Ngày thi: 15/06/2016... Học sinh không sử dụng bảng hệ thống tuần hồn ngun tố hố học; - Cán coi thi khơng giải thích thêm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn thi: HÓA... 12) ………… HẾT………… Cán coi thi khơng giải thích thêm SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2015- 2016 Môn thi: HĨA HỌC HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC Câu I I.1
- Xem thêm -

Xem thêm: bộ đề thi tuyển sinh vào 10 các trường chuyên môn hóa học 2015 2020, bộ đề thi tuyển sinh vào 10 các trường chuyên môn hóa học 2015 2020