0

Độ nhạy cảm đối với rủi ro tỷ giá tại thị trường Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

204 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:37

Độ nhạy cảm đối với rủi ro tỷ giá tại thị trường Việt Nam và các nước Đông Nam Á.Độ nhạy cảm đối với rủi ro tỷ giá tại thị trường Việt Nam và các nước Đông Nam Á.Độ nhạy cảm đối với rủi ro tỷ giá tại thị trường Việt Nam và các nước Đông Nam Á.Độ nhạy cảm đối với rủi ro tỷ giá tại thị trường Việt Nam và các nước Đông Nam Á.Độ nhạy cảm đối với rủi ro tỷ giá tại thị trường Việt Nam và các nước Đông Nam Á. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ HỒNG MINH ĐỘ NHẠY CẢM ĐỐI VỚI RỦI RO TỶ GIÁ TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - LÊ THỊ HỒNG MINH ĐỘ NHẠY CẢM ĐỐI VỚI RỦI RO TỶ GIÁ TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 9340201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS Nguyễn Thị Ngọc Trang TP Hồ Chí Minh – Năm 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án tiến sĩ với đề tài “Độ nhạy cảm rủi ro tỷ giá thị trường Việt Nam nước Đơng Nam Á” cơng trình nghiên cứu độc lập riêng Các thông tin, số liệu cơng bố Luận án có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng, cụ thể theo quy định, Các kết nghiên cứu Luận án tơi tự phân tích cách trung thực, khách quan chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Nghiên cứu sinh Lê Thị Hồng Minh Lê Thị Hồng Minh ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH viii TÓM TẮT ix ABSTRACT x CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Lý nghiên cứu 1.2 Khoảng trống nghiên cứu độ nhạy cảm tỷ giá, mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu .5 1.5 Kết đóng góp nghiên cứu .6 1.6 Cấu trúc Luận án .7 CHƯƠNG TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TRƯỚC ĐÂY 2.1 Nền tảng lý thuyết độ nhạy cảm tỷ giá (exchange rate exposure) 2.1.1 Độ nhạy cảm rủi ro tỷ giá cần thiết nghiên cứu độ nhạy cảm tỷ giá 2.1.2 Các kênh truyền dẫn thay đổi tỷ giá hối đoái đến tỷ suất sinh lợi chứng khoán .11 2.1.3 Nhận diện độ nhạy cảm tỷ giá 16 iii 2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm độ nhạy cảm tỷ giá 20 2.2.1 Nghiên cứu thực nghiệm độ nhạy cảm tỷ giá cấp độ công ty 21 2.2.2 Nghiên cứu thực nghiệm độ nhạy cảm tỷ giá cấp độ thị trường 46 Kết luận chương .51 CHƯƠNG 3.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 52 Dữ liệu 52 3.1.1 Độ nhạy cảm rủi ro tỷ giá cấp độ thị trường 52 3.1.2 Độ nhạy cảm rủi ro tỷ giá cấp độ công ty .55 3.2 Mô hình nghiên cứu thực nghiệm 57 3.2.1 Độ nhạy cảm tỷ giá cấp độ thị trường 57 3.2.2 Độ nhạy cảm tỷ giá cấp độ công ty .60 3.3 Phương pháp ước lượng mơ hình 70 3.3.1 Ước lượng độ nhạy cảm tỷ giá cấp độ thị trường 70 3.3.2 Ước lượng độ nhạy cảm tỷ giá cấp độ công ty .72 3.3.3 Ước lượng nhân tố tác động đến độ nhạy cảm tỷ giá .74 Kết luận chương .76 CHƯƠNG 4.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 78 Độ nhạy cảm rủi ro tỷ giá cấp độ thị trường 78 4.1.1 Thống kê mô tả .78 4.1.2 Kiểm định tính dừng .80 4.1.3 Kết hồi quy .80 4.2 Độ nhạy cảm rủi ro tỷ giá cấp độ công ty 95 4.2.1 Kết hồi quy với giai đoạn nghiên cứu từ 2010 đến 2017 .95 iv 4.2.2 Kết hồi quy theo năm giai đoạn 2010 – 2017 98 4.2.3 Nhận diện yếu tố tác động đến khả xảy độ nhạy cảm tỷ giá .102 4.2.4 Kết hồi quy nhân tố tác động đến độ nhạy cảm tỷ giá công ty thị trường nước Đông Nam Á 105 Kết luận chương 109 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý .111 5.1 Các kết luận nghiên cứu 111 5.2 Các hàm ý sách 113 5.3 Hạn chế Luận án 118 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ .120 TÀI LIỆU THAM KHẢO .121 PHỤ LỤC PHỤ LỤC A: CÁC CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ PHỤ LỤC B1: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ĐỘ NHẠY CẢM TỶ GIÁ CẤP ĐỘ THỊ TRƯỜNG PHỤ LỤC B2: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ĐỘ NHẠY CẢM TỶ GIÁ CẤP ĐỘ CÔNG TY .19 PHỤ LỤC B3: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘ NHẠY CẢM TỶ GIÁ CẤP ĐỘ CÔNG TY 53 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Cộng đồng kinh tế ASEAN ACE ASEAN Economic Community ASEAN Association of Southeast Asian Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Nations IMF International Monetary Fund Quỹ tiền tệ quốc tế FEM Fixed Effect Model Mơ hình hiệu ứng tác động cố định GARCH Generalised Autoregressive Mơ hình tự hồi quy phương sai có Conditional Heteroskedasticity điều kiện tổng quát GICS Global Industry Standard GMM Generalized method of moments Phương pháp moment tổng quát GLS Generalized Least Square Phương pháp bình phương nhỏ tổng qt REM Random Effect Model Mơ hình hiệu ứng tác động ngẫu Classification Chuẩn phân ngành toàn cầu nhiên RER Real exchange rate Tỷ giá thực song phương OLS Ordinary Least Square Phương pháp bình phương nhỏ CPTPP Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership Hiệp định Đối tác Tồn diện Tiến xun Thái Bình Dương vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Chỉ số thị trường chứng khốn nước Đơng Nam Á 54 Bảng 3.2 Số lượng công ty theo phân ngành quốc gia .55 Bảng 3.3 Cách tính biến phương trình ước lượng (3.4) (3.5) .58 Bảng 3.4 Phân tích liên kết lý thuyết mơ hình khả dẫn đến độ nhạy cảm tỷ giá 63 Bảng 4.1 Thống kê mô tả biến 78 Bảng 4.2 Kết kiểm định nghiệm đơn vị liệu bảng) 80 Bảng 4.3 Kết hồi quy độ nhạy cảm tỷ giá theo phương trình (3.4): INDEXi,t = β0 + β1MSCIACWIt + β2NERi,t + β3Di,t*NERi,t + εi,t 81 Bảng 4.4 Kết hồi quy phương trình (3.4) theo phương pháp GLS 82 Bảng 4.5 Độ mở thương mại (%GDP) sáu nước ASEAN giai đoạn 2010- 2017 83 Bảng 4.6 Tỷ trọng Tài khoản vãng lai/GDP (%) sáu nước ASEAN giai đoạn 2010 - 2017 .84 Bảng 4.7 Vị đầu tư quốc tế nước ASEAN giai đoạn 2010 -2017 (đơn vị: tỷ USD) 84 Bảng 4.8 Chỉ số cường độ thương mại nội vùng giai đoạn 2007-2012 87 Bảng 4.9 Tỷ trọng thương mại nội vùng giai đoạn 2010-2014 (%) 87 Bảng 4.10 Tỷ trọng thương mại nội vùng nước ASEAN giai đoạn 20152017 88 Bảng 4.11 Kết hồi quy độ nhạy cảm tỷ giá theo phương trình (3.5): INDEXi,t = β0 + β1MSCIACWIt + β2RERi,t + β3Di,t*RERi,t + εi,t .89 Bảng 4.12 Kết hồi quy phương trình (3.5) theo phương pháp GLS 90 Bảng 4.13 Thống kê thay đổi dự trữ ngoại hối nước giai đoạn 2005 -2017 91 vii Bảng 4.14 Chế độ điều hành tỷ giá hối đoái nước giai đoạn 2010 -2017 .92 Bảng 4.15 Kết hồi quy phương trình (3.4) (3.5) theo phương pháp GLS với mẫu nghiên cứu nước ASEAN (Malaysia, Singapore, Việt Nam) 93 Bảng 4.16 Kết hồi quy phương trình (3.4) (3.5) theo phương pháp DGMM 94 Bảng 4.17 Số lượng cơng ty có độ nhạy cảm rủi ro tỷ giá theo quốc gia giai đoạn 2010-2017 96 Bảng 4.18 Số lượng cơng ty theo phân ngành có độ nhạy cảm rủi ro tỷ giá quốc gia giai đoạn 2010-2017 97 Bảng 4.19 Số lượng cơng ty có độ nhạy cảm rủi ro tỷ giá thị trường Indonesia hàng năm giai đoạn 2010-2017 .99 Bảng 4.20 Số lượng cơng ty có độ nhạy cảm rủi ro tỷ giá thị trường Malaysia hàng năm giai đoạn 2010-2017 99 Bảng 4.21 Số lượng cơng ty có độ nhạy cảm rủi ro tỷ giá thị trường Philippines hàng năm giai đoạn 2010-2017 100 Bảng 4.22 Số lượng cơng ty có độ nhạy cảm rủi ro tỷ giá thị trường Singapore hàng năm giai đoạn 2010-2017 100 Bảng 4.23 Số lượng cơng ty có độ nhạy cảm rủi ro tỷ giá thị trường Thái Lan hàng năm giai đoạn 2010-2017 101 Bảng 4.24 Số lượng cơng ty có độ nhạy cảm rủi ro tỷ giá thị trường Việt Nam hàng năm giai đoạn 2010-2017 .101 Bảng 4.25 Phân nhóm kết hồi quy theo trường hợp khả dẫn đến độ nhạy cảm tỷ giá quốc gia giai đoạn 2010-2017 102 Bảng 4.26 Kết hồi quy phương trình (3.13) (3.14) thị trường nước Đông Nam Á .106 Bảng 4.27 Hệ số Odd từ phương trình (3.14) 107 viii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Các kênh truyền dẫn tỷ giá 15 Hình 4.1 CPI trung bình nước ASEAN CPI Mỹ giai đoạn 2010-2017 (năm 2010 = 100) 79 Hình 4.2 Tốc độ tăng trưởng trung bình giá trị tài sản nước ngồi rịng (NFA) nước ASEAN giai đoạn 2010-2017 85 Hình 5.1 Quy mơ thị trường trái phiếu nội địa (% GDP) kinh tế năm 2017 114 47 48 49 50 51 52 53 PHỤ LỤC B3: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘ NHẠY CẢM TỶ GIÁ CẤP ĐỘ CƠNG TY Bảng 39 Hồi quy phương trình (3.13) thị trường Indonesia xtreg exposure mv da mtbv tr qr,re Random-effects GLS regression Group variable: firm1 Number of obs Number of groups = = 2,087 268 R-sq: within = 0.0004 between = 0.0512 overall = 0.0083 Obs per group: = avg = max = 7.8 corr(u_i, X) Wald chi2(5) Prob > chi2 = (assumed) exposure Coef Std Err z mv da mtbv tr qr _cons -.028974 -.0400122 0033984 0015798 -.0003697 1.709939 0112519 0545757 0020915 001188 0017109 3169867 sigma_u sigma_e rho 18174761 93517588 03639566 (fraction of variance due to u_i) -2.58 -0.73 1.62 1.33 -0.22 5.39 P>|z| = = 13.72 0.0175 [95% Conf Interval] 0.010 0.463 0.104 0.184 0.829 0.000 -.0510274 -.1469785 -.0007009 -.0007486 -.0037229 1.088657 -.0069207 0669542 0074976 0039081 0029836 2.331222 Bảng 40 Hồi quy phương trình (3.14) thị trường Indonesia xtlogit exposured mv da mtbv tr qr,re vce(bootstrap) (running xtlogit on estimation sample) Bootstrap replications (50) 50 Random-effects logistic regression Group variable: firm1 Number of obs Number of groups = = 2,087 268 Random effects u_i ~ Gaussian Obs per group: = avg = max = 7.8 Integration method: mvaghermite Integration pts = 12 Log likelihood Wald chi2(5) Prob > chi2 = = 6.55 0.2560 = -1229.0121 (Replications based on 268 clusters in firm1) exposured Observed Coef Bootstrap Std Err mv da mtbv tr qr _cons -.0008514 -.0167103 -.0085023 -.0054663 0014641 -1.134319 0189164 1413585 0046056 0027163 0052695 5484067 /lnsig2u -3.655663 sigma_u rho 1607618 0077945 z 0.964 0.906 0.065 0.044 0.781 0.039 Normal-based [95% Conf Interval] -.0379268 -.2937678 -.0175291 -.0107902 -.008864 -2.209176 036224 2603473 0005245 -.0001425 0117921 -.0594613 4.800811 -13.06508 5.753754 3858935 0371283 0014553 6.44e-07 17.75873 989676 LR test of rho=0: chibar2(01) = 0.18 -0.05 -0.12 -1.85 -2.01 0.28 -2.07 P>|z| Prob >= chibar2 = 0.334 54 xtlogit exposured mv da mtbv tr qr,re vce(bootstrap)or (running xtlogit on estimation sample) Bootstrap replications (50) 50 Random-effects logistic regression Group variable: firm1 Number of obs Number of groups = = 2,087 268 Random effects u_i ~ Gaussian Obs per group: = avg = max = 7.8 Integration method: mvaghermite Integration pts = 12 Log likelihood Wald chi2(5) Prob > chi2 = = 6.49 0.2611 = -1229.0121 (Replications based on 268 clusters in firm1) exposured Observed OR Bootstrap Std Err P>|z| Normal-based [95% Conf Interval] mv da mtbv tr qr _cons 999149 9834286 9915337 9945486 1.001465 3216412 0230716 1242891 0046961 0031245 0048976 2084731 0.971 0.895 0.073 0.082 0.765 0.080 9549375 7676531 9823722 9884435 9919119 0902946 1.045407 1.259855 1.000781 1.000691 1.01111 1.145728 /lnsig2u -3.655663 3.935988 -11.37006 4.058731 sigma_u rho 1607618 0077945 3163782 03044 0033964 3.51e-06 7.609258 9462358 z -0.04 -0.13 -1.80 -1.74 0.30 -1.75 LR test of rho=0: chibar2(01) = 0.18 Prob >= chibar2 = 0.334 Bảng 41 Hồi quy phương trình (3.13) thị trường Malaysia xtreg exposure mv da mtbv tr qr,re Random-effects GLS regression Group variable: firm1 Number of obs Number of groups R-sq: Obs per group: within = 0.0089 between = 0.3142 overall = 0.0811 corr(u_i, X) Wald chi2(5) Prob > chi2 = (assumed) exposure Coef Std Err z mv da mtbv tr qr _cons -.1243276 -.1143438 0051619 -.0016041 -.0033586 2.939177 006954 0686864 0034777 0006452 0019297 1322883 sigma_u sigma_e rho 16821394 66604551 05996011 (fraction of variance due to u_i) -17.88 -1.66 1.48 -2.49 -1.74 22.22 P>|z| 0.000 0.096 0.138 0.013 0.082 0.000 = = 5,349 682 = avg = max = 7.8 = = 349.41 0.0000 [95% Conf Interval] -.1379571 -.2489666 -.0016542 -.0028687 -.0071408 2.679897 -.1106981 0202791 011978 -.0003395 0004235 3.198457 55 Bảng 42 Hồi quy phương trình (3.14) thị trường Malaysia xtlogit exposured mv da mtbv tr qr,re vce(bootstrap) (running xtlogit on estimation sample) Bootstrap replications (50) 50 Random-effects logistic regression Group variable: firm1 Number of obs Number of groups = = 5,349 682 Random effects u_i ~ Gaussian Obs per group: = avg = max = 7.8 Integration method: mvaghermite Integration pts = 12 Log likelihood Wald chi2(5) Prob > chi2 = = 27.45 0.0000 = -2876.741 (Replications based on 682 clusters in firm1) exposured Observed Coef Bootstrap Std Err mv da mtbv tr qr _cons -.0891635 1387539 -.0218561 8.97e-06 -.0052667 -2.862053 0178159 2214286 0108048 0019423 0063707 3542413 /lnsig2u -12.70292 sigma_u rho 0017442 9.25e-07 z -5.00 0.63 -2.02 0.00 -0.83 -8.08 Normal-based [95% Conf Interval] P>|z| 0.000 0.531 0.043 0.996 0.408 0.000 -.124082 -.2952382 -.043033 -.0037978 -.0177531 -3.556354 -.054245 5727459 -.0006791 0038157 0072197 -2.167753 2.886563 -18.36048 -7.045362 0025174 2.67e-06 0001031 3.23e-09 0295202 0002648 LR test of rho=0: chibar2(01) = 2.1e-04 Prob >= chibar2 = 0.494 xtlogit exposured mv da mtbv tr qr,re vce(bootstrap)or (running xtlogit on estimation sample) Bootstrap replications (50) 50 Random-effects logistic regression Group variable: firm1 Number of obs Number of groups = = 5,349 682 Random effects u_i ~ Gaussian Obs per group: = avg = max = 7.8 Integration method: mvaghermite Integration pts = 12 Log likelihood Wald chi2(5) Prob > chi2 = = 26.65 0.0001 = -2876.741 (Replications based on 682 clusters in firm1) exposured Observed OR Bootstrap Std Err P>|z| Normal-based [95% Conf Interval] mv da mtbv tr qr _cons 914696 1.148841 9783811 1.000009 9947471 0571513 016719 236672 0106949 0017892 0067675 0197942 0.000 0.501 0.046 0.996 0.439 0.000 8825074 7671929 9576423 9965084 981571 0289878 9480587 1.720345 9995689 1.003522 1.0081 1126775 /lnsig2u -12.70292 1.293787 -15.2387 -10.16715 sigma_u rho 0017442 9.25e-07 0011283 1.20e-06 0004909 7.32e-08 0061977 0000117 LR test of rho=0: chibar2(01) = 2.1e-04 z -4.88 0.67 -2.00 0.01 -0.77 -8.26 Prob >= chibar2 = 0.494 56 Bảng 43 Hồi quy phương trình (3.13) thị trường Philippines xtreg exposure mv da mtbv tr qr,re Random-effects GLS regression Group variable: firm1 Number of obs Number of groups R-sq: Obs per group: within = 0.0074 between = 0.1896 overall = 0.0570 corr(u_i, X) = = 1,094 146 = avg = max = 7.5 = = 40.40 0.0000 Wald chi2(5) Prob > chi2 = (assumed) exposure Coef Std Err z mv da mtbv tr qr _cons -.1323964 -.0978722 -4.86e-07 -.0054857 0002405 4.35612 0239152 0940281 0000149 0016332 0002297 5619304 sigma_u sigma_e rho 4241539 1.1775865 11483763 (fraction of variance due to u_i) -5.54 -1.04 -0.03 -3.36 1.05 7.75 P>|z| [95% Conf Interval] 0.000 0.298 0.974 0.001 0.295 0.000 -.1792693 -.2821638 -.0000296 -.0086868 -.0002096 3.254757 -.0855236 0864195 0000286 -.0022847 0006907 5.457483 Bảng 44 Hồi quy phương trình (3.14) thị trường Philippines xtlogit exposured mv da mtbv tr qr,re vce(bootstrap) (running xtlogit on estimation sample) Bootstrap replications (50) 50 Random-effects logistic regression Group variable: firm1 Number of obs Number of groups = = 1,094 146 Random effects u_i ~ Gaussian Obs per group: = avg = max = 7.5 Integration method: mvaghermite Integration pts = 12 Log likelihood Wald chi2(5) Prob > chi2 = = 0.73 0.9814 = -622.14552 (Replications based on 146 clusters in firm1) exposured Observed Coef Bootstrap Std Err mv da mtbv tr qr _cons 0143238 -.1076575 -.000027 -.0002439 0004228 -1.362899 034658 2501786 0027947 0028872 0006599 7561162 /lnsig2u -12.63666 sigma_u rho 001803 9.88e-07 z 0.41 -0.43 -0.01 -0.08 0.64 -1.80 P>|z| 0.679 0.667 0.992 0.933 0.522 0.071 Normal-based [95% Conf Interval] -.0536046 -.5979985 -.0055045 -.0059026 -.0008705 -2.84486 0822522 3826834 0054505 0054149 0017161 1190613 3.021492 -18.55867 -6.71464 0027238 2.99e-06 0000933 2.65e-09 0348285 0003686 57 xtlogit exposured mv da mtbv tr qr,re vce(bootstrap)or (running xtlogit on estimation sample) Bootstrap replications (50) 50 Random-effects logistic regression Group variable: firm1 Number of obs Number of groups = = 1,094 146 Random effects u_i ~ Gaussian Obs per group: = avg = max = 7.5 Integration method: mvaghermite Integration pts = 12 Log likelihood Wald chi2(5) Prob > chi2 = = 1.32 0.9325 = -622.14552 (Replications based on 146 clusters in firm1) exposured Observed OR Bootstrap Std Err P>|z| Normal-based [95% Conf Interval] mv da mtbv tr qr _cons 1.014427 8979351 999973 9997562 1.000423 2559177 0386699 2652212 002329 002603 0004093 2202374 0.707 0.715 0.991 0.925 0.301 0.113 9413975 5033004 9954187 9946674 999621 0473777 1.093122 1.602 1.004548 1.004871 1.001225 1.382377 /lnsig2u -12.63666 2.253593 -17.05362 -8.219694 sigma_u rho 001803 9.88e-07 0020316 2.23e-06 0001981 1.19e-08 0164103 0000818 z 0.38 -0.36 -0.01 -0.09 1.03 -1.58 Bảng 45 Hồi quy phương trình (3.13) thị trường Singapore xtreg exposure mv da mtbv tr qr,re Random-effects GLS regression Group variable: firm1 Number of obs Number of groups R-sq: Obs per group: within = 0.0072 between = 0.3920 overall = 0.1393 corr(u_i, X) Wald chi2(5) Prob > chi2 = (assumed) exposure Coef Std Err z mv da mtbv tr qr _cons -.2097603 -.2924954 -.0010524 0006558 -.0010693 4.779909 0166209 1075 0004471 0012879 0039268 3062497 sigma_u sigma_e rho 38621116 9753101 13555123 (fraction of variance due to u_i) -12.62 -2.72 -2.35 0.51 -0.27 15.61 P>|z| 0.000 0.007 0.019 0.611 0.785 0.000 = = 2,116 270 = avg = max = 7.8 = = 181.49 0.0000 [95% Conf Interval] -.2423366 -.5031917 -.0019288 -.0018684 -.0087656 4.179671 -.1771839 -.0817992 -.000176 0031801 006627 5.380147 58 Bảng 46 Hồi quy phương trình (3.14) thị trường Singapore xtlogit exposured mv da mtbv tr qr,re vce(bootstrap) (running xtlogit on estimation sample) Bootstrap replications (50) 50 Random-effects logistic regression Group variable: firm1 Number of obs Number of groups = = 2,116 270 Random effects u_i ~ Gaussian Obs per group: = avg = max = 7.8 Integration method: mvaghermite Integration pts = 12 Log likelihood Wald chi2(5) Prob > chi2 = = 2.41 0.7907 = -1145.2514 (Replications based on 270 clusters in firm1) exposured Observed Coef Bootstrap Std Err mv da mtbv tr qr _cons -.0178746 1121081 -.0030101 -.0020492 -.0101951 -.7845467 039079 2475037 0173001 0024646 0158556 6966951 /lnsig2u -1.897186 sigma_u rho 3872855 0436036 z -0.46 0.45 -0.17 -0.83 -0.64 -1.13 Normal-based [95% Conf Interval] P>|z| 0.647 0.651 0.862 0.406 0.520 0.260 -.0944679 -.3729902 -.0369177 -.0068798 -.0412716 -2.150044 0587187 5972063 0308974 0027813 0208814 5809505 1.821892 -5.468028 1.673656 3527962 0759771 064958 0012809 2.309031 6184109 xtlogit exposured mv da mtbv tr qr,re vce(bootstrap)or (running xtlogit on estimation sample) Bootstrap replications (50) 50 Random-effects logistic regression Group variable: firm1 Number of obs Number of groups = = 2,116 270 Random effects u_i ~ Gaussian Obs per group: = avg = max = 7.8 Integration method: mvaghermite Integration pts = 12 Log likelihood Wald chi2(5) Prob > chi2 = = 3.83 0.5746 = -1145.2514 (Replications based on 270 clusters in firm1) exposured Observed OR Bootstrap Std Err P>|z| Normal-based [95% Conf Interval] mv da mtbv tr qr _cons 9822842 1.118634 9969944 9979529 9898567 4563265 0320189 2036277 0069584 0025443 0096938 2627625 0.583 0.538 0.666 0.422 0.298 0.173 9214909 7829637 983449 9929785 9710384 1476168 1.047088 1.598211 1.010726 1.002952 1.00904 1.410638 /lnsig2u -1.897186 5328849 -2.941621 -.8527508 sigma_u rho 3872855 0436036 1031893 0222225 2297392 0157899 6528712 1147008 z -0.55 0.62 -0.43 -0.80 -1.04 -1.36 59 Bảng 47 Hồi quy phương trình (3.13) thị trường Thái Lan xtreg exposure mv da mtbv tr qr,re Random-effects GLS regression Group variable: firm1 Number of obs Number of groups R-sq: Obs per group: within = 0.0048 between = 0.1576 overall = 0.0399 corr(u_i, X) = = 3,211 404 = avg = max = 7.9 = = 82.24 0.0000 Wald chi2(5) Prob > chi2 = (assumed) exposure Coef Std Err z mv da mtbv tr qr _cons -.0916917 0205487 -.018174 -.0039553 0011986 2.614566 0112945 0805338 0046527 0007952 0013956 2421264 sigma_u sigma_e rho 25424054 73288103 10741661 (fraction of variance due to u_i) -8.12 0.26 -3.91 -4.97 0.86 10.80 P>|z| 0.000 0.799 0.000 0.000 0.390 0.000 [95% Conf Interval] -.1138286 -.1372947 -.0272932 -.005514 -.0015368 2.140007 -.0695549 1783921 -.0090548 -.0023967 0039339 3.089125 Bảng 48 Hồi quy phương trình (3.14) thị trường Thái Lan xtlogit exposured mv da mtbv tr qr,re vce(bootstrap) (running xtlogit on estimation sample) Bootstrap replications (50) 50 Random-effects logistic regression Group variable: firm1 Number of obs Number of groups = = 3,211 404 Random effects u_i ~ Gaussian Obs per group: = avg = max = 7.9 Integration method: mvaghermite Integration pts = 12 Log likelihood Wald chi2(5) Prob > chi2 = = 3.83 0.5745 = -1810.6998 (Replications based on 404 clusters in firm1) exposured Observed Coef Bootstrap Std Err mv da mtbv tr qr _cons -.0420594 0233967 0078211 -.0003127 0031191 -.1818351 0233067 1950791 0128387 0022805 0053973 5245105 /lnsig2u -10.92516 sigma_u rho 0042426 5.47e-06 z -1.80 0.12 0.61 -0.14 0.58 -0.35 P>|z| 0.071 0.905 0.542 0.891 0.563 0.729 Normal-based [95% Conf Interval] -.0877397 -.3589512 -.0173422 -.0047825 -.0074595 -1.209857 0036209 4057447 0329845 004157 0136977 8461866 4.152527 -19.06396 -2.786352 0088088 0000227 0000725 1.60e-09 2482855 0183934 60 xtlogit exposured mv da mtbv tr qr,re vce(bootstrap)or (running xtlogit on estimation sample) Bootstrap replications (50) 50 Random-effects logistic regression Group variable: firm1 Number of obs Number of groups = = 3,211 404 Random effects u_i ~ Gaussian Obs per group: = avg = max = 7.9 Integration method: mvaghermite Integration pts = 12 Log likelihood Wald chi2(5) Prob > chi2 = = 3.68 0.5960 = -1810.6998 (Replications based on 404 clusters in firm1) exposured Observed OR Bootstrap Std Err P>|z| Normal-based [95% Conf Interval] mv da mtbv tr qr _cons 9588129 1.023673 1.007852 9996873 1.003124 8337388 0241874 2060491 0119466 0019161 0046998 4212549 0.095 0.907 0.509 0.870 0.506 0.719 9125593 689966 9847068 995939 9939548 3097076 1.007411 1.518779 1.031541 1.00345 1.012378 2.244441 /lnsig2u -10.92516 4.347034 -19.44519 -2.405125 sigma_u rho 0042426 5.47e-06 0092214 0000238 0000599 1.09e-09 3004234 0267015 z -1.67 0.12 0.66 -0.16 0.67 -0.36 Bảng 49 Hồi quy phương trình (3.13) thị trường Việt Nam xtreg exposure mv da mtbv tr qr,re Random-effects GLS regression Group variable: firm1 Number of obs Number of groups R-sq: Obs per group: within = 0.0038 between = 0.0015 overall = 0.0010 corr(u_i, X) Coef mv da mtbv tr qr _cons -.021038 -.0022937 0561355 -.000926 003801 7125612 sigma_u sigma_e rho 1.690544 1,558 197 = avg = max = 7.9 = = 1.55 0.9068 Wald chi2(5) Prob > chi2 = (assumed) exposure = = Std Err .0355136 2324863 0555815 0017956 0078244 9389246 z -0.59 -0.01 1.01 -0.52 0.49 0.76 P>|z| 0.554 0.992 0.313 0.606 0.627 0.448 [95% Conf Interval] -.0906434 -.4579584 -.0528023 -.0044454 -.0115345 -1.127697 (fraction of variance due to u_i) 0485674 453371 1650732 0025933 0191366 2.55282 61 Bảng 50 Hồi quy phương trình (3.14) thị trường Việt Nam xtlogit exposured mv da mtbv tr qr,re vce(bootstrap) (running xtlogit on estimation sample) Bootstrap replications (50) 50 Random-effects logistic regression Group variable: firm1 Number of obs Number of groups = = 1,558 197 Random effects u_i ~ Gaussian Obs per group: = avg = max = 7.9 Integration method: mvaghermite Integration pts = 12 Log likelihood Wald chi2(5) Prob > chi2 = = 9.25 0.0996 = -638.30116 (Replications based on 197 clusters in firm1) exposured Observed Coef Bootstrap Std Err mv da mtbv tr qr _cons 0263911 -.751569 0701477 -.0037586 -.1068417 -2.016606 0620744 428372 0793658 0030436 0536775 1.65348 /lnsig2u -3.543722 sigma_u rho 1700163 0087097 z Normal-based [95% Conf Interval] P>|z| 0.43 -1.75 0.88 -1.23 -1.99 -1.22 0.671 0.079 0.377 0.217 0.047 0.223 -.0952725 -1.591163 -.0854065 -.0097241 -.2120477 -5.257366 1480546 0880247 2257018 0022068 -.0016357 1.224155 4.529188 -12.42077 5.333324 3850179 0391043 0020085 1.23e-06 14.39185 9843649 xtlogit exposured mv da mtbv tr qr,re vce(bootstrap)or (running xtlogit on estimation sample) Bootstrap replications (50) 50 Random-effects logistic regression Group variable: firm1 Number of obs Number of groups = = 1,558 197 Random effects u_i ~ Gaussian Obs per group: = avg = max = 7.9 Integration method: mvaghermite Integration pts = 12 Log likelihood Wald chi2(5) Prob > chi2 = = 8.46 0.1328 = -638.30116 (Replications based on 197 clusters in firm1) exposured Observed OR Bootstrap Std Err P>|z| Normal-based [95% Conf Interval] mv da mtbv tr qr _cons 1.026742 471626 1.072667 9962484 8986679 1331065 0674489 2039987 0983507 0036515 0403862 2329103 0.688 0.082 0.444 0.305 0.017 0.249 9027017 2020301 8962305 9891172 8228984 0043128 1.167828 1.10098 1.283837 1.003431 981414 4.108042 /lnsig2u -3.543722 4.96294 -13.27091 6.183461 sigma_u rho 1700163 0087097 4218903 0428493 001313 5.24e-07 22.01514 9932579 z 0.40 -1.74 0.77 -1.03 -2.38 -1.15 ... nhạy cảm dao động tỷ giá thể hình thức bao gồm độ nhạy cảm giao dịch rủi ro tỷ giá, độ nhạy cảm kinh tế rủi ro tỷ giá độ nhạy cảm chuyển đổi rủi ro tỷ giá 10 Độ nhạy cảm giao dịch rủi ro tỷ giá. .. nghiệm độ nhạy cảm rủi ro tỷ giá, Luận án hướng đến mục tiêu đánh giá độ nhạy cảm tỷ giá thị trường Việt Nam nước Đông Nam Á với hai mục tiêu nghiên cứu cụ thể sau:  Đánh giá độ nhạy cảm tỷ giá cấp... nghiệm độ nhạy cảm tỷ giá 2.1 Nền tảng lý thuyết độ nhạy cảm tỷ giá (exchange rate exposure) 2.1.1 Độ nhạy cảm rủi ro tỷ giá cần thiết nghiên cứu độ nhạy cảm tỷ giá Độ nhạy cảm rủi ro tỷ giá thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: Độ nhạy cảm đối với rủi ro tỷ giá tại thị trường Việt Nam và các nước Đông Nam Á., Độ nhạy cảm đối với rủi ro tỷ giá tại thị trường Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm