0

Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế từ thực tiễn tại tỉnh bình thuận

92 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 17:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ KIM HOA PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ TỪ THỰC TIỄN TẠI TỈNH BÌNH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Bình Thuận - Năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ KIM HOA PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ TỪ THỰC TIỄN TẠI TỈNH BÌNH THUẬN Chuyên ngành: Luật Kinh tế Hướng ứng dụng Mã số: 8380107 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ ANH Bình Thuận – Năm 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Pháp luật xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế từ thực tiễn tỉnh Bình thuận” cơng trình nghiên cứu cá nhân hướng dẫn người hướng dẫn khoa học chưa công bố Các số liệu, thông tin sử dụng luận văn hồn tồn khách quan, trung thực trích dẫn nguồn gốc rõ ràng Bình Thuận, ngày 05 tháng năm 2021 Tác giả Nguyễn Thị Kim Hoa MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG TÓM TẮT – ABSTRACT PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài nghiên cứu Tình hình nghiên cứu 3 Câu hỏi nghiên cứu Mục đích nghiên cứu 5 Đối tượng phạm vị nghiên cứu 6 Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài: Kết cấu Luận văn: CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ 1.1 Khái niệm vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế 1.1.1 Khái niệm vi phạm hành 1.1.2 Khái niệm vi phạm hành lĩnh vực y tế 10 1.2 Một số nội dung xử phạt hành lĩnh vực y tế 11 1.2.1 Khái niệm xử phạt vi phạm hành 11 1.2.2 Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành 12 1.2.3 Thời hiệu xử phạt vi phạm hành 13 1.2.4 Các hình thức xử phạt vi phạm hành nguyên tắc áp dụng 14 1.2.4.1 Các hình thức xử phạt vi phạm hành 14 1.2.4.2 Các nguyên tắc áp dụng 15 1.2.5 Mức phạt tiền hành vi vi phạm hành lĩnh vực y tế 17 1.2.6 Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu xử phạt hành lĩnh vực y tế 19 1.2.6.1 Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu 19 1.2.6.2 Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu lĩnh vực y tế 20 1.2.7 Thẩm quyền quy định hành vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt 23 1.2.8 Một số quy định thủ tục xử phạt vi phạm hành 26 TIỂU KẾT CHƯƠNG I 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT XỬ PHẠT VI PHẠM 30 HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ TẠI TỈNH BÌNH THUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP 30 2.1 Giới thiệu khái quát tỉnh Bình Thuận ngành Y tế tỉnh Bình Thuận 30 2.1.1 Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên 30 2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 31 2.1.3 Khái quát Sở Y tế tỉnh Bình Thuận 32 2.2 Tình hình phát triển sở hành nghề kinh doanh có điều kiện lĩnh vực y tế tỉnh Bình Thuận 35 2.3 Thực trạng xử phạt hành lĩnh vực y tế 38 2.3.1 Công tác đạo triển khai thi hành pháp luật xử phạt hành địa phương ngành Y tế 38 2.3.2 Công tác phổ biến, thông tin, tuyên truyền pháp luật xử phạt hành lĩnh vực Y tế 40 2.3.3 Kết xử phạt hành lĩnh vực y tế tỉnh Bình Thuận từ năm 2011 đến năm 2020 42 2.3.4 Xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh 44 2.3.5 Xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế vi phạm quy định dược, mỹ phẩm trang thiết bị y tế 47 2.3.6 Xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế vi phạm quy định an toàn thực phẩm 49 2.3.7 Xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế vi phạm quy định y tế dự phòng phòng, chống HIV/AIDS, bảo hiểm y tế, dân số 53 2.4 Đánh giá chung 54 2.4.1 Những mặt tích cực, ưu điểm thực thi pháp luật xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế 54 2.4.2 Những vấn đề chưa phù hợp, chưa hoàn thiện pháp luật xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế 57 2.5 Một số giải pháp góp phần hồn thiện pháp luật, nâng cao lực, tăng cường hiệu lực, phát huy hiệu thực thi pháp luật xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế 60 2.5.1 Một số giải pháp kiến nghị góp phần hồn thiện pháp luật xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế 62 2.5.2 Giải pháp nâng cao lực người có thẩm quyền hoạt động xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế 64 2.5.3 Giải pháp tăng cường hiệu lực phát huy hiệu xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế 66 TIỂU KẾT CHƯƠNG 68 KẾT LUẬN 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Số lượng sở hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ lĩnh vực y tế năm 2002, năm 2011 năm 2020 Bảng 2.2 Kết phổ biến, thông tin, tuyên truyền pháp luật an toàn thực phẩm xử phạt hành an tồn thực phẩm Bảng 2.3 Thống kê kết xử phạt (chỉ tính hình thức phạt tiền) lĩnh vực y tế tỉnh Bình Thuận từ năm 2011 đến năm 2020 Bảng 2.4 Thống kê kết xử phạt (chỉ tính hình thức phạt tiền) sở khám bệnh, chữa bệnh tỉnh Bình Thuận từ năm 2011 đến năm 2020 Bảng 2.5 Thống kê kết xử phạt (chỉ tính hình thức phạt tiền) sở kinh doanh dược, mỹ phẩm tỉnh Bình Thuận từ năm 2011 đến năm 2020 Bảng 2.6 Thống kê kết xử phạt (chỉ tính hình thức phạt tiền) sở kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý ngành Y tế tỉnh Bình Thuận từ năm 2011 đến năm 2020 Bảng 2.7 Thống kê kết tra, kiểm tra, xử phạt y tế dự phòng phòng, chống HIV/AIDS, bảo hiểm y tế, dân số tỉnh Bình Thuận từ năm 2011 đến năm 2020 TĨM TẮT Cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân nói chung, hoạt động khám, chữa bệnh, cung ứng thuốc (dược), an tồn thực phẩm nói riêng không quan, đơn vị nhà nước trọng triển khai thực theo văn quy phạm pháp luật, theo chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động mà cịn vấn đề có tính thời tồn dân quan tâm Trong đó, xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế - hình thức chế tài đặc biệt có phạm vi rộng, hành vi vi phạm đa dạng, đối tượng có khả vi phạm nhiều liên quan đến chất lượng dịch vụ y tế, bảo đảm an toàn sức khỏe dịch vụ ăn, uống hàng ngày nên quan tâm Tuy nhiên, nghiên cứu đề tài pháp luật xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế chưa đầy đủ, tồn diện; cịn số vấn đề chưa ý mức Do đó, tác giả chọn nghiên cứu đề tài “Pháp luật xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế từ thực tiễn tỉnh Bình Thuận” với mong muốn làm rõ số luận điểm từ nhận thức thực tiễn khách quan tình hình thực thi pháp luật xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế Luận văn tập trung nghiên cứu số vấn đề lý luận quy định pháp luật xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế; tình hình tổ chức thực thi pháp luật xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế tỉnh Bình Thuận Qua nghiên cứu, hướng đến giải vấn đề: Tình hình, kết xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế phản ánh cho phép nhận định lực quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; hiệu lực, hiệu việc thực thi pháp luật xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế mối quan hệ có liên quan; nội dung cần thiết kiến nghị thực để nâng cao lực, tăng cường hiệu lực, phát huy hiệu xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế Do giới hạn nhiều mặt, lý luận, Luận văn tiếp cận, nghiên cứu số vấn đề chủ yếu xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế; thực tiễn, nhiều yếu tố chưa khảo sát, nghiên cứu đầy đủ đặc điểm nhân thân chủ sở bị xử phạt hành chính; khoảng thời gian từ có hành vi vi phạm đến bị xử phạt hành chính; so sánh tình hình vi phạm hành lĩnh vực y tế vùng, khu vực tỉnh; phân tích sâu số quy định cụ thể hành vi vi phạm mức phạt vi phạm hành Nghị định Chính phủ quy định xử phạt hành lĩnh vực y tế Để thực mục tiêu nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp khảo sát, đối chiếu, so sánh, phân tích đánh giá sở phương pháp luận phép biện chứng vật Qua nghiên cứu, Luận văn bước đầu tiếp cận nghiên cứu pháp luật xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế đặt mối quan hệ với văn quy phạm pháp luật quy định trật tự hành lĩnh vực y tế với hàm ý quy định nghĩa vụ, trách nhiệm chủ thể khơng rõ ràng, khó thực tương ứng quy định chế tài xử phạt vi phạm hành khơng thực nghĩa vụ, trách nhiệm khó thuyết phục, giảm hiệu lực, hiệu Đồng thời, tiếp cận tình hình vi phạm hành lĩnh vực y tế khơng tự thân đối tượng vi phạm hành chính, mà trước hết bất cập quy định nghĩa vụ, trách nhiệm hành có phần nguyên nhân hạn chế hoạt động xử phạt hành quan, người có thẩm quyền Kết nghiên cứu có ý nghĩa khuyến nghị Sở Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Bộ Y tế cơng tác tham mưu tổ chức thực thi pháp luật xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế Tác giả Luận văn mong muốn quy định xử phạt hành nên ý đến đặc điểm kinh tế - xã hội vùng địa lý để bảo đảm co chế tài phù hợp Nếu có điều kiện, nên khuyến khích nghiên cứu sâu một nhóm quy định xử phạt vi phạm hành có tính phổ biến lĩnh vực y tế so sánh yếu tố vùng, miền Từ khóa: Vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính, y tế, dược phẩm, Bình Thuận ABSTRACT The protection, care and improvement of the people's health in general and the activities of medical examination and treatment, supply of drugs (pharmacy) and food safety in particular are not only paid attention by state agencies and units in implementing proper legal documents, strategies, programs and action plans, but also are topical issues that concerned by the entire population In which, the administrative sanction in health sector should be paid more and more attention due to it is a special sanction with a wide scope, diverse acts of violation, quite a lot of likely violating subjects and relevant to the quality of the medical services, the guarantee of health safety in daily food and drink service However, the research on the topic of law sanctioning administrative violations in the health sector is not complete and comprehensive; there are still a number of issues that have not been given adequate attention Therefore, the author chose the topic "Law on sanctioning of administrative violations in the health sector from practice in Binh Thuan province" with the desire to clarify some arguments from objective practical perception of the situation of law enforcement on administrative sanctions in the health sector The thesis focuses on a number of theoretical issues and legal regulations on sanctioning of administrative violations in the health sector; the situation of the implementation of the law on sanctioning of administrative violations in the health sector in Binh Thuan province Through research, the thesis aims to solve the problem: How the situation and results of sanctioning of administrative violations in the health sector reflect and allow to comment on the capacity of agencies and persons with competence to sanction the administrative violations; effectiveness and efficiency of law enforcement on sanctioning of administrative violations in the health sector and the relevant relationships; the necessary contents to be proposed for implementation in order to improve capacity, strengthen effectiveness and promote efficiency of sanctioning of administrative violations in the health sector 66 2.5.3 Giải pháp tăng cường hiệu lực phát huy hiệu xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế Thứ nhất, phải tăng số lần, số lượt tra, kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực y tế, sở khám, chữa bệnh tư nhân, sở kinh doanh dược, mỹ phẩm Các vi phạm hành phải xử lý nghiêm minh, công bằng; không chủ sở vi phạm có tâm lý “hên xui” việc có vi phạm hành chính, bị xử phạt khơng bị xử phạt hành Việc thực tốt giải pháp khoản 3.2 Luận văn sở để tăng số lần, số lượt tra, kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực y tế, sở khám, chữa bệnh tư nhân, sở kinh doanh dược, mỹ phẩm Thứ hai, trước xây dựng kế hoạch tra chuyên ngành y tế hàng năm, Giám đốc Sở Y tế cần đạo Thanh tra Sở Y tế tổng hợp kỹ, đầy đủ nguồn thông tin tình hình vi phạm hành vấn đề có nguy ảnh hưởng đến sức khỏe người dân; nâng cao khả dự báo tình hình vi phạm nguy đến sức khỏe cộng đồng để tập trung tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; không bị động bảo đảm thời gian thực hiện, bảo đảm hoàn thành kế hoạch Đồng thời, phải đạo Thanh tra Sở Y tế xây dựng kế hoạch tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế riêng hàng năm, đề giải pháp bảo đảm tuân thủ pháp luật, khắc phục sai sót, hạn chế, phịng ngừa sai phạm Thanh tra Sở; khơng xây dựng chung kế hoạch tra chuyên ngành, tra hành chính, tra phòng, chống tham nhũng Thứ ba, Ủy ban nhân dân tỉnh cần đạo Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động xử phạt hành Thanh tra Sở Y tế; nên định kỳ tra, kiểm tra 02 năm/lần để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục sai sót, hạn chế, sai phạm (nếu có) thi hành pháp luật xử phạt hành lĩnh vực y tế Qua thực tế cho thấy sau lần tra, kiểm tra, việc phát thực kiến nghị đoàn tra, kiểm tra, khắc phục sai sót, khuyết điểm giúp Thanh tra Sở Y tế tự 67 nhận thức, tự chấn chỉnh, bảo đảm tuân thủ pháp luật tốt Việc tra, kiểm tra quan có chức năng, thẩm quyền giúp phòng ngừa tùy tiện hành vi tiêu cực khác xử phạt hành Thanh tra Sở Thứ tư, cần có biện pháp bảo đảm thi hành nghiêm minh định xử phạt hành lĩnh vực y tế Thực tế số trường hợp chủ sở bị xử phạt hành khơng thực Sở Y tế Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố nên xây dựng Quy chế phối hợp thực nhiệm vụ quản lý nhà nước y tế; đó, phải có nội dung xác định trách nhiệm Sở Y tế việc cung cấp thông tin (quyết định xử phạt) xử phạt hành lĩnh vực y tế cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm đạo quan chức Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giám sát thực biện pháp bảo đảm thực thi định xử phạt hành Thứ năm, cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, công khai danh sách sở, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế Thứ sáu, lâu dài, cần nghiên cứu thực mơ hình Thanh tra Sở tập trung thực tra chuyên ngành xử phạt hành theo thẩm quyền; nhiệm vụ tra hành chính, tra phòng, chống tham nhũng nên giao cho Thanh tra tỉnh 68 TIỂU KẾT CHƯƠNG Tỉnh Bình Thuận có vị trí địa lý đặc điểm khí hậu thuộc vùng Duyên hải miền Trung, kinh tế - xã hội nằm khu vực chịu ảnh hưởng mạnh mẽ khu vực Miền Đông Nam Quy mô GRDP năm 2018 xếp hạng thứ 33/63 tỉnh, thành phố, tăng trưởng kinh tế xếp hạng thứ 28/63 tỉnh, thành phố, GRDP/người xếp thứ 26/63 tỉnh, thành phố64 Như vậy, tỉnh Bình Thuận có quy mơ phát triển kinh tế thu nhập bình quân đầu người mức trung bình so với tỉnh, thành phố nước Do đó, tình hình thi hành pháp luật xử phạt vi phạm hành nói chung xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế tỉnh Bình Thuận nhiều mặt mang nét chung đa số tỉnh thuộc nhóm tỉnh có trình độ phát triển kinh tế - xã hội trung bình Xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế tỉnh Bình Thuận thời gian qua chủ yếu Chánh Thanh tra Sở Y tế Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố định xử phạt Trong đó, áp dụng hình thức phạt tiền chủ yếu Cơng tác thi hành pháp luật xử phạt hành lĩnh vực y tế 10 năm qua tỉnh Bình Thuận triển khai đồng bộ, từ công tác đạo, điều hành, công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật; đặc biệt, quan có thẩm quyền tổ chức tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật xử phạt hành chính, kịp thời chấn chỉnh sai sót, hạn chế việc áp dụng pháp luật xử phạt hành thực tế Về bản, việc áp dụng pháp luật xử phạt hành lĩnh vực y tế để xử phạt bảo đảm tuân thủ pháp luật; góp phần phát triển mạnh mẽ dịch vụ y tế phục vụ nhu cầu người dân đóng góp vào phát triển kinh tế tỉnh Tuy nhiên, hạn chế nhân lực, áp lực khối lượng công việc Thanh tra Sở Y tế, phân cấp quản lý lĩnh vực hành nghề khám, chữa bệnh, Số liệu tổng cục thống kê, https://www.gso.gov.vn; Danh sách đơn vị hành Việt Nam theo GRDP, https://vi.wikipedia.org; Danh sách đơn vị hành Việt Nam theo GRDP bình quân đầu người, https://vi.wikipedia.org 64 69 dược, mỹ phẩm hạn chế cấp huyện điểm chưa phù hợp quy định pháp luật hành xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế mà công tác thi hành pháp luật xử phạt hành lĩnh vực y tế tỉnh Bình Thuận cịn tồn hạn chế, sai sót Qua tìm hiểu, nghiên cứu, tác giả Luận văn nhận thấy có nhiều nội dung kiến nghị hồn thiện pháp luật, giải pháp tổ chức thi hành pháp luật xử phạt vi phạm hành nói chung pháp luật xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế nói riêng, thể báo cáo quan nhà nước Trung ương địa phương, thể viết, cơng trình nghiên cứu tác giả nước Tác giả Luận văn khơng trình bày lại kiến nghị có Các kiến nghị, giải pháp tác giả Luận văn trình bày xuất phát từ thực tiễn thi hành pháp luật xử phạt vi phạm hành tỉnh Bình Thuận từ u cầu nội qua nghiên cứu đề tài Trong đó, tác giả cho cần phải thực đồng giải pháp góp phần hồn thiện pháp luật xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế, giải pháp nâng cao lực người có thẩm quyền hoạt động xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế giải pháp tăng cường hiệu lực phát huy hiệu xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế Việc thực giải pháp góp phần hồn thiện pháp luật xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền quan nhà nước Trung ương, mà trước hết Bộ Y tế; việc thực giải pháp nâng cao lực người có thẩm quyền hoạt động xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế thuộc trách nhiệm chủ yếu địa phương (Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế) sở sửa đổi, bổ sung số quy định định mức, tiêu chuẩn, chế độ có liên quan đến người làm cơng tác xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế; giải pháp tăng cường hiệu lực phát huy hiệu xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế, trách nhiệm đạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, trách nhiệm tổ chức thực thuộc Sở Y tế, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố Trong suốt trình thực hiện, cần ý thực 70 nghiêm quy định phòng, chống tham nhũng; phòng ngừa tham nhũng, hành vi tiêu cực xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế 71 KẾT LUẬN Xét cho cùng, pháp luật xử lý vi phạm hành lĩnh vực y tế phận hệ thống pháp luật nước ta, trình xây dựng, ban hành tổ chức thực phải chịu chi phối xuyên suốt yêu cầu nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa Theo Đào Trí Úc, pháp chế diện hệ thống pháp luật cần đủ để điều chỉnh quan hệ xã hội, làm sở cho tồn trật tự pháp luật kỷ luật, tuân thủ thực đầy đủ pháp luật tổ chức hoạt động nhà nước, quan, đơn vị, tổ chức công dân65 Trong điều kiện lịch sử lập pháp lập quy nước ta chưa phải lâu dài, khơng có quy định bất cập, khơng khả thi nội dung cịn có hạn chế, lỗi kỹ thuật xây dựng văn quy phạm pháp luật; tất cá nhân, tổ chức kịp thời tuân thủ pháp luật cách tuyệt đối, thực tế có trường hợp xảy hậu khó lường, chưa kể có quy định khơng thể thực Đó lý phải xem pháp chế trước hết phải diện hệ thống pháp luật cần đủ Từ thực tiễn công tác nghiên cứu, tác giả Luận văn cho biểu không thực nghiêm minh pháp luật, tùy tiện áp dụng pháp luật, thái độ cửa quyền, hành vi tiêu cực công chức địa phương thực thi cơng vụ trước hết có ngun nhân từ bất cập, từ “kẻ hở” pháp luật Nếu quy định pháp luật hiểu cách rõ ràng, chi tiết thống người dân, doanh nghiệp quan nhà nước, công chức thực thi công vụ; quy định cụ thể pháp luật hiểu cách nhất, không cho phép cách hiểu khác cơng chức thực thi cơng vụ khơng thể diễn giải theo ý người dân, doanh nghiệp khơng có lý phải “lót tay” cho cơng chức; ln nói đến vai trị giám sát Mặt trật Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên việc thực thi pháp luật quan nhà nước, cán bộ, công chức, kể pháp luật xử phạt vi phạm hành chính, làm để giám sát mà quy định pháp luật không minh định 65 Nội Đào Trí Úc (1993), Những vấn đề lý luận pháp luật, Nhà xuất Khoa học xã hội, Hà 72 hiểu cách thống nhất, mà người cơng chức áp dụng pháp luật cảm thấy băn khoăn, lúng túng Thực trạng khơng phải tượng bất thường, nước ta giai đoạn độ, quan hệ xã hội có quan hệ hình thành, có quan hệ phát triển, có quan hệ hoàn thiện, pháp luật ngành luật, lĩnh vực dần hoàn thiện Điều quan trọng phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc phản ánh, góp ý, kiến nghị từ thực tiễn thực thi pháp luật, có chế kịp thời sàng lọc, tổng kết nhanh chóng sửa đổi, bổ sung quy định khơng hợp lý, bất cập, khó thực bãi bỏ quy định pháp luật không hợp pháp, không cần thiết Không thể không thừa nhận pháp luật xử phạt vi phạm hành nói chung xử phạt hành lĩnh vực y tế nói riêng thời gian qua có bước tiến quan trọng trình ngày hồn thiện66 Cơng tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành có tiến to lớn, việc Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước Bộ Y tế Trong thời gian đến, cần thiết tiếp tục hoàn thiện pháp luật xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế; cụ thể tối đa tình tiết mơ tả, xác định hành vi vi phạm hành chính, làm rõ tình tiết định khung mức phạt tiền có tính định tính, trừu tượng; quy định mức phạt cần xét đến điều kiện kinh tế - xã hội vùng; rút ngắn chênh lệch mức phạt thấp mức phạt cao khung tiền phạt Đồng thời, phải thực hệ thống giải pháp nâng cao lực người có thẩm quyền xử phạt hành lĩnh vực y tế địa phương Thực giải pháp tăng cường hiệu lực phát huy hiệu xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế Cuối cùng, cần thiết phải nâng cao nhận thức lãnh đạo quan có chức liên quan vai trò quan trọng cơng tác xử phạt hành lĩnh vực y tế Ví dụ, khoản khoản Điều Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định rõ tổ chức, đối tượng xem cá nhân 66 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Các văn quy phạm pháp luật, văn hành Quốc hội (2013), Hiến pháp Nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 Quốc hội (2012), Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2012 Quốc hội (2016), Luật Dược ngày 06/4/2016 Quốc hội (2009), Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009 Quốc hội (2009), Luật Lý lịch tư pháp ngày 17/6/2009 Quốc hội (2010), Luật Thanh tra ngày 15/11/2010 Quốc hội (2012), Luật Xử lý vi phạm hành ngày 20/6/2012 Quốc hội (2020), Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Xử lý vi phạm hành ngày 13/11/2020 Quốc hội (2014), Luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016 sửa đổi, bổ sung Điều Phụ lục Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 10 Chính phủ (2005), Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 Quy định xử phạt hành lĩnh vực y tế 11 Chính phủ (2011), Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thanh tra 12 Chính phủ (2012), Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 Quy định quan giao thực chức tra chuyên ngành hoạt động tra chuyên ngành 13 Chính phủ (2012), Nghị định số 91/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 Quy định xử phạt hành an tồn thực phẩm Chính phủ (2013), Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 Quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành 14 Chính phủ (2013), Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế 15 Chính phủ (2013), Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành an tồn thực phẩm 16 Chính phủ (2015), Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 Chính phủ Quy định việc thực kết luận tra 17 Chính phủ (2016), Nghị số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 18 Chính phủ (2017), Nghị định 54/2017NĐ-CP ngày 08/5/2017 Quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật Dược 19 Chính phủ (2018), Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 Quy định chi tiết thi hành số điều Luật An tồn thực phẩm 20 Chính phủ (2018), Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 Quy định xử phạt hành an tồn thực phẩm 21 Chính phủ (2018), Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước Bộ Y tế 22 Chính phủ (2020), Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 Quy định xử phạt hành lĩnh vực y tế 23 Thủ tướng Chính phủ (2016), Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 Thủ tướng Chính phủ việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước an toàn thực phẩm 24 Thủ tướng Chính phủ (2017), Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 việc chấn chỉnh hoạt động tra, kiểm tra doanh nghiệp 25 Thủ tướng Chính phủ (2017), Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 26 Bộ Tư pháp (2013), Thông tư số 16/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 Bộ trưởng Bộ Tư pháp việc ban hành hướng dẫn sử dụng biểu mẫu mẫu sổ lý lịch tư pháp 27 Bộ Tư pháp (2018), Báo cáo số 09/BC-BTP ngày 08/01/2018 Bộ Tư pháp Tổng kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành 28 Thanh tra Chính phủ (2014), Thơng tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình tra, kế hoạch tra 29 Thanh tra Chính phủ (2017), Kết luận Thanh tra số 283/KL-TTCP ngày 15/02/2017 trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận việc thực pháp luật tra, tiếp công dân, giải khiếu nại phòng, chống tham nhũng 30 Thanh tra Chính phủ (2018), Quyết định số 105/QĐ-TTCP ngày 28/3/2018 Thanh tra Chính phủ việc kiểm tra việc thực Kết luận số 283/KL-TTCP ngày 15/02/2017 Thanh tra Chính phủ kiểm tra việc thực Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 Chính phủ Quy định việc thực kết luận tra 31 Bộ Y tế (2018), Báo cáo số 1133/BC-BYT ngày 23/10/2018 Tổng kết 05 năm thi hành Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế 32 Bộ Y tế (2018), Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 Quy định thực hành tốt sở bán lẻ thuốc 33 Bộ Y tế (2019), Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế 34 Thanh tra Bộ Y tế (2016), Kết luận Thanh tra số 210/KL-TTrB ngày 02/12/2016 công tác quản lý nhà nước việc thực Đề án kiểm soát dân số vùng biển, đảo ven biển Sở Y tế tỉnh Bình Thuận 35 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (2015), Kế hoạch số 560/KH-UBND ngày 27/02/2015 Quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành năm 2015 địa bàn tỉnh Bình Thuận 36 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (2016), Báo cáo số 239/BC-UBND ngày 21/11/2016 Công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành năm 2016 37 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (2016), Báo cáo số 271/BC-UBND ngày 15/12/2016 việc thực sách, pháp luật an toàn thực phẩm ngành Y tế địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 – 2016 (phục vụ giám sát theo Kế hoạch số 121/KH-ĐĐBQH ngày 17/10/2016 Đồn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận) 38 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (2017), Quyết định số 02/2017/QĐUBND ngày 18/01/2017 việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức máy mối quan hệ công tác Sở Y tế tỉnh Bình Thuận 39 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (2017), Quyết định số 28/2017/QĐUBND ngày 29/9/2017 việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước an toàn thực phẩm địa bàn tỉnh Bình Thuận 40 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (2017), Báo cáo số 225/BC-UBND ngày 24/10/2017 Công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành năm 2017 41 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (2018), Kế hoạch số 5369/KH-UBND ngày 18/12/2018 Quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019 42 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (2019), Báo cáo số 14/BC-UBND ngày 18/01/2019 Công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành năm 2018 43 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (2019), Quyết định số 1038/QĐUBND ngày 23/4/2019 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận việc thành lập Đồn kiểm tra cơng tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019 44 Đồn Kiểm tra theo Quyết định số 1038/QĐ-UBND Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (2019), Báo cáo số 218/BC-ĐKT1038 ngày 01/10/2019 Kết kiểm tra công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành Sở Y tế tỉnh Bình Thuận 45 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (2019), Kế hoạch số 4775/KH-UBND ngày 13/12/2019 Quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2020 46 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (2020), Báo cáo số 328/BC-UBND ngày 24/12/2020 Công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành năm 2020 47 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (2021), Kế hoạch số 723/KH-UBND ngày 03/3/2021 Tổ chức Tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 Chính phủ Quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành (được sửa đổi, bổ sung Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 Chính phủ) 48 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (2017), Cơng văn số 1311/UBND-NC ngày 13/4/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận việc đạo thực nội dung kiến nghị Kết luận số 283/KL-TTCP ngày 15/02/2017 Thanh tra Chính phủ 49 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (2017), Công văn số 1606/UBND-NC ngày 04/52017 việc tổ chức kiểm điểm hạn chế, thiếu sót Kết luận số 283/KL-TTCP ngày 15/02/2017 Thanh tra Chính phủ 50 Thanh tra tỉnh Bình Thuận (2009), Kết luận Thanh tra số 51/KL-TTBT ngày 15/01/2009 tình hình, hiệu hoạt động Thanh tra Sở Y tế 51 Thanh tra tỉnh Bình Thuận (2016), Kết luận Thanh tra số 32/KL-TTBT ngày 31/8/2016 việc chấp hành quy định pháp luật việc thực quy định pháp luật tiếp công dân, giải đơn thư khiếu nại, tố cáo công tác tra Giám đốc Sở Y tế (thời kỳ tra từ ngày 16/11/2013 đến ngày 15/6/2016) 52 Sở Y tế tỉnh Bình Thuận (2009), Cơng văn số 206/SYT-VP ngày 10/02/2009 việc triển khai thực số nội dung theo Kết luận Thanh tra Thanh tra tỉnh Bình Thuận Kết luận số 51/KL-TTBT 53 Sở Y tế tỉnh Bình Thuận (2012), Báo cáo số 44/BC-SYT ngày 24/02/2012 Tổng kết công tác y tế năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 54 Sở Y tế tỉnh Bình Thuận (2013), Báo cáo số 38/BC-SYT ngày 21/02/2013 Tổng kết công tác y tế năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 55 Sở Y tế tỉnh Bình Thuận (2014), Báo cáo số 23/BC-SYT ngày 19/02/2014 Tổng kết công tác y tế năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 56 Sở Y tế tỉnh Bình Thuận (2015), Báo cáo số 14/BC-SYT ngày 10/02/2015 Tổng kết công tác y tế năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 57 Sở Y tế tỉnh Bình Thuận (2016), Báo cáo số 19/BC-SYT ngày 22/01/2016 Tổng kết công tác y tế năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 58 Sở Y tế tỉnh Bình Thuận (2017), Báo cáo số 36/BC-SYT ngày 10/02/2017 Tổng kết công tác y tế năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 59 Sở Y tế tỉnh Bình Thuận (2018), Báo cáo số 32/BC-SYT ngày 29/01/2018 Tổng kết công tác y tế năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 60 Sở Y tế tỉnh Bình Thuận (2019), Báo cáo số 31/BC-SYT ngày 30/01/2019 Tổng kết công tác y tế năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 61 Sở Y tế tỉnh Bình Thuận (2020), Báo cáo số 07/BC-SYT ngày 14/01/2020 Tổng kết công tác y tế năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 62 Sở Y tế tỉnh Bình Thuận (2021), Báo cáo số 50/BC-SYT ngày 01/02/2021 Tổng kết công tác y tế năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 63 Sở Y tế tỉnh Bình Thuận (2012), Báo cáo số 177/BC-SYT ngày 27/7/2012 Tổng kết 10 năm thực Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 22/01/2002 Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về củng cố hoàn thiện mạng lưới y tế sở” 64 Sở Y tế tỉnh Bình Thuận (2014), Kế hoạch số 720/KH-SYT ngày 15/4/2014 việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tra 65 Sở Y tế tỉnh Bình Thuận (2014), Báo cáo số 185/BC-SYT ngày 08/12/2014 Tổng kết 10 năm thực Nghị số 46-NQ/TW, ngày 23/02/2005 Bộ Chính trị “Về cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình mới” 66 Sở Y tế tỉnh Bình Thuận (2016), Báo cáo số 160/BC-SYT ngày 04/10/2016 Kết công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo phòng, chống thamn nhũng từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/6/2016 (Báo cáo phục vụ làm việc với Đoàn Thanh tra Thanh tra Chính phủ) 67 Sở Y tế tỉnh Bình Thuận (2018), Báo cáo số 78/BC-SYT ngày 09/4/2018 kết triển khai thực Kết luận số 283/KL-TTCP ngày 15/02/2017 Thanh tra Chính phủ Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 Chính phủ 68 Sở Y tế tỉnh Bình Thuận (2020), Báo cáo số 378/BC-SYT ngày 31/12/2020 Tổng kết công tác dược mỹ phẩm năm 2020, kế hoạch cơng tác năm 2021 69 Chi cục An tồn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Thuận (2017), Báo cáo số 35/ATTP-Ttra ngày 10/01/2017 Tổng kết cơng tác an tồn thực phẩm ngành Y tế năm 2016 70 Chi cục An tồn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Thuận (2019), Báo cáo số 44/ATTP-Ttra ngày 25/01/2019 Kết triển khai dự án An toàn thực phẩm năm 2018 71 Chi cục An tồn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Thuận (2020), Báo cáo số 05/BC-ATTP ngày 03/01/2020 Tổng kết công tác an toàn thực phẩm năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 72 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Thuận (2021), Báo cáo số 38/BCATTP ngày 26/01/2021 Tổng kết cơng tác an tồn thực phẩm ngành Y tế năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 Tài liệu sách, cơng trình, viết 1.Bùi Thị Đào, Hoàng Thị Lan Phương (2019), Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành theo pháp luật hành Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 23 (399), tháng 12/2019 Cao Vũ Minh (2020), Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật thẩm quyền xử phạt vi phạm hành Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 01 (401), tháng 01/2020 Đào Hồng Ngọc (2018), Xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế từ thực tiễn tỉnh Yên Bái Luận văn Thạc sĩ, Viện Khoa học Xã hội Đào Trí Úc (1993), Những vấn đề lý luận pháp luật Nhà xuất Khoa học xã hội, Hà Nội Nguyễn Nhật Khanh (2019), Hoàn thiện quy định biện pháp khắc phục hậu xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 06 (382), 2019 Trần Ngọc Duy (2014), Xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế Việt Nam Luận văn Thạc sĩ Luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Trịnh Thị Thỏa (2017), Xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế từ thực tiễn thành phố Hà Nội Luận văn Thạc sĩ -Viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Trương Thế Nguyên, Trần Thanh Tú (2019), Tính răn đe hình thức phạt tiền xử phạt vi phạm hành Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 22 (398), tháng 11/2019 Nghị Đảng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (2007), Nghị số 17-NQ/TW ngày 01/8/2007 đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước./ ... luận vi phạm hành xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế Chương Thực trạng áp dụng pháp luật xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế tỉnh Bình Thuận số giải pháp 9 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ VI PHẠM HÀNH CHÍNH... xử phạt vi phạm hành có hành vi vi phạm hành pháp luật quy định Một hành vi vi phạm hành bị xử phạt lần; nhiều người thực hành vi vi phạm hành người vi phạm bị xử phạt hành vi vi phạm hành Một... thực 12 hành vi vi phạm hành mà theo quy định pháp luật xử phạt vi phạm hành phải bị xử phạt hành Từ quy định trên, định nghĩa xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế vi? ??c người có thẩm quyền xử phạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế từ thực tiễn tại tỉnh bình thuận , Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế từ thực tiễn tại tỉnh bình thuận