0

Giải pháp gia tăng huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh 12

98 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 17:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH VÕ THỊ THÙY TRANG GIẢI PHÁP GIA TĂNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH 12 Chuyên ngành: Tài - Ngân Hàng Hướng đào tạo: Ứng dụng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HOÀNG HẢI YẾN TP Hồ Chí Minh – 2021 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Những kết luận khoa học luận văn chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học khác Tác giả luận văn Võ Thị Thùy Trang MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Sự cần thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .4 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa khoa học đề tài nghiên cứu 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH 12 TP HCM VÀ XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .7 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh 12 TPHCM 2.2 Xác định vấn đề nghiên cứu 14 CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .18 3.1.Khái niệm huy động vốn ngân hàng thương mại .18 3.2 Các yếu tố ảnh hưởng huy động vốn ngân hàng thương mại 19 3.3 Các cơng trình nghiên cứu huy động vốn ngân hàng thương mại 26 3.4 Phương pháp nghiên cứu 29 CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH 12 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 34 4.1 Thực trạng huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam–Chi nhánh 12 Thành phố Hồ Chí Minh .34 4.2 Huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam– Chi nhánh 12 Thành phố Hồ Chí Minh 40 4.3 Đánh giá huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam–Chi nhánh 12 Thành phố Hồ Chí Minh .59 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP GIA TĂNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM– CHI NHÁNH 12 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 62 5.1 Kết luận 62 5.2 Giải pháp gia tăng huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam–Chi nhánh 12 Thành phố Hồ Chí Minh 62 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt BCTC EFA KHCN NHTM PGD TMCP TPHCM Từ đầy đủ Báo cáo tài Phân tích Khám Phá Nhân tố Khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại Phòng giao dịch Thương mại cổ phần Thành phố Hồ Chí Minh DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Kết lợi nhuận Vietinbank Chi nhánh 12 TPHCM từ năm 2016 đến năm 2019 13 Bảng 2 Nguồn vốn tín dụng Vietinbank Chi nhánh 12 TPHCM .15 Bảng Biến động nguồn vốn huy động phân theo loại tiền năm 2016 -2019… 35 Bảng Nguồn huy động vốn phân theo kỳ hạn năm 2016-2019 37 Bảng Nguồn vốn huy động phân theo thành phần kinh tế năm 2016-2019 .38 Bảng 4 Thang đo thức nghiên cứu 43 Bảng Thông tin chung mẫu khảo sát 47 Bảng Thống kê mô tả biến quan sát 49 Bảng Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo 52 Bảng Kết phân tích EFA cho biến độc lập .54 Bảng Ma trận xoay nhân tố biến độc lập 54 Bảng 4.10 Kết phân tích EFA cho biến phụ thuộc 56 Bảng 11 Ma trận hệ số tương quan 57 Bảng 12 Kết hồi quy đa biến .59 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Hình Sơ đồ tổ chức điều hành Vietinbank Hình 2 Cơ cấu tổ chức máy điều hành Sở giao dịch, Chi nhánh cấp 1, Chi nhánh cấp Hình Sơ đồ tổ chức VietinBank Hình Mơ hình nghiên cứu Hình Quy trình thực nghiên cứu Biểu đồ Nguồn vốn Vietinbank Chi nhánh 12 chi nhánh khác Biểu đồ Biến động quy mô nguồn vốn 2016-2019 Biểu đồ Tỷ trọng nguồn vốn huy động phân theo loại tiền năm 2016-2019 Biểu đồ Tỷ trọng nguồn vốn huy động phân theo kỳ hạn năm 2016-2019 Biểu đồ 4 Tỷ trọng nguồn vốn huy động theo thành phần kinh tế năm 2016-2019 TÓM TẮT Nghiên cứu thực với mục đích: (1) xác định yếu tố ảnh hưởng đến huy động vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam–Chi nhánh 12 TP.HCM; (2) phân tích mức độ ảnh hưởng yếu tố đến hoạt động huy động vốn; (3) đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hoạt động huy động vốn NHTM Cổ Phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 12 Để đạt mục tiêu trên, tác giả sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính định lượng thông qua phần mềm SPSS 20 Kết nghiên cứu cho thấy 05 yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn, là: nhân tố sản phẩm huy động vốn, nhân tố tính bảo mật, nhân tố hình ảnh ngân hàng, nhân tố sở vật chất, nhân tố chất lượng dịch vụ, sở tác giả đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao huy động vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Cơng Thương Việt Nam–Chi nhánh 12 TP.HCM Từ khóa: huy động vốn; ngân hàng thương mại, vietinbank ABSRACT The study was conducted with the purpose of: (1) identifying factors affecting deposit mobilization in Vietnam Joint Stock Commercial bank for Industry and Trade–Ho Chi Minh city branch 12; (2) analyzing the influence of these factors on capital mobilzation; (3) proposing solutions to improve capital mobilization To achieve this goal, the author has used a combination of qualitative and quantitative research methods through SPSS 20 software Research results show that 05 factors affecting capital mobilization are arranged according to the degree of diminishing impact, namely capital mobilization products, secutiry, prestige, infrastructure, and service quality Accordingly, the author proposes solutions to improve capital mobilization in Vietnam Joint Stock Commercial bank for Industry and Trade–Ho Chi Minh city branch 12 Keywords: capital mobilization; commercial bank, vietinbank CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Sự cần thiết đề tài Trong kinh tế thị trường, nguồn vốn huy động Ngân hàng Thương mại (NHTM) có vai trị vô quan trọng hoạt động kinh doanh Ngân hàng phát triển kinh tế xã hội đất nước Các NHTM muốn nâng cao lực cạnh tranh vể sản phẩm, dịch vụ hệ thống kênh phân phối ngân hàng phải tăng vốn, tăng lực tài Do việc mở rộng nguồn vốn huy động mối quan tâm hàng đầu hệ thống Ngân hàng Việt Nam Vốn đóng vai trị quan trọng hoạt động NHTM Đó khoản hình thành nên tài sản ngân hàng, giúp cho ngân hàng hoạt động hiệu Vốn ngân hàng giá trị tiền tệ NHTM tạo lập dùng vay, đầu tư thực dịch vụ kinh doanh khác Để gia tăng nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh, ngân hàng cần trọng vào công tác huy động vốn, có kế hoạch cụ thể để phát triển kênh huy động thật hiệu quả, thiết kế triển khai áp dụng sản phẩm, dịch vụ có tính cạnh tranh cao, thu hút nhiều khác hàng Ngoài ra, vốn huy động từ sản phẩm tiền gửi thường chiếm phần lớn tổng nguồn vốn huy động NHTM Việt Nam Tuy nhiên việc huy động từ cá nhân doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh gây gắt từ đối thủ tổ chức kinh tế khác Vì thế, ngân hàng cần có chiến lược kinh doanh hữu hiệu để ứng biến với tình hình kinh tế Tính đến tháng 6/2020, Việt Nam có NHTM trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu; 31 NHTM cổ phần; 61 Ngân hàng 100% vốn nước chi nhánh, văn phịng đại diện ngân hàng nước ngồi Việt Nam; Ngân hàng liên doanh Việt Nam Trong đó, Ngân hàng Cơng Thương Việt Nam (Vietinbank) NHTM cổ phần có tổng cộng 140 chi nhánh phòng giao dịch đặt 23 quận huyện Thành Phố Hồ Chí Minh Với số lượng lớn ngân hàng chi nhánh ngân hàng hoạt động, ngân hàng phải đương đầu với cạnh tranh ngày gay gắt hoạt động huy động Cơ sở vật chất 3.1 Ngân hàng có hệ thống máy móc, phần mềm đại 3.2 Cơ sở vật chất ngân hàng khang trang, 3.3 Ngân hàng có mạng lưới điểm giao dịch rộng khắp thuận tiện giao dịch 4.1 Ngân hàng có uy tín danh tiếng thị trường 4.2 Ngân hàng ln giữ chữ tín, đặt lợi ích tơi lên hàng đầu 4.3 Ngân hàng tuyển dụng đào tạo đội ngũ nhân viên xuất sắc, có chun mơn cao 4.4 Thương hiệu ngân hàng biết đến rộng rãi thân thiết 5.1 Nhân viên quan tâm giải thỏa đáng vấn đề 5.2 Nhân viên niềm nở, ân cần với 5.3 Nhân viên ln sẵn sàng nhiệt tình giúp đỡ, tư vấn cho 5.4 Nhân viên xử lý nghiệp vụ xác, nhanh chóng lần thực giao dịch 5.5 Ngân hàng ln có nhiều chương trình khuyến chăm sóc tơi Hình ảnh ngân hàng Chất lượng dịch vụ Huy động vốn 6.1 Hiện tại, ngân hàng nơi đáng tin cậy để gửi tiền 6.2 Tôi tiếp tục gửi tiền ngân hàng 6.3 Tôi giới thiệu bạn bè, người thân đến gửi tiền ngân hàng có nhu cầu Xin chân thành cám ơn giúp đỡ quý khách! PHỤ LỤC 02: THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC THANG ĐO PHỤ LỤC 03: PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO CRONBACH’S ALPHA (1) Thang đo sản phẩm huy động vốn (2) Thang đo tính bảo mật (3) Thang đo sở vật chất (4) Thang đo hình ảnh ngân hàng (5) Thang đo chất lượng dịch vụ (6) Thang đo huy động vốn PHỤ LỤC 04: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA (1) Phân tích nhân tố cho biến phụ thuộc (2) Phân tích nhân tố cho biến độc lập PHỤ LỤC 05: PHÂN TÍCH HỆ SỐ TƯƠNG QUAN PHỤ LỤC 06: PHÂN TÍCH HỒI QUY PHỤ LỤC 07 BIÊN BẢN PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA Ngày 02 tháng 10 năm 2020, Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh 12 thành phố Hồ Chí Minh Tơi tên Võ Thị Thùy Trang nhân viên phịng kế tốn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh 12 TPHCM Hiện sinh viên cao học khoa Ngân hàng – K28 Trường đại học kinh tế TPHCM, thực để tài nghiên cứu: “Giải pháp gia tăng huy động vốn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh 12 TPHCM” Sau vấn chuyên gia, xin tổng hợp lại thông tin sau : Danh sách chuyên gia bao gồm: + 01 Giám đốc chi nhánh : trình độ thạc sĩ kinh tế + 03 Phó giám đốc chi nhánh: trình độ thạc sĩ kinh tế + 01 Trưởng phịng kế tốn: trình độ thạc sĩ kinh tế Địa điểm thời gian: phòng làm việc chuyên gia, thời gian vấn 10 đến 15 phút Câu hỏi thảo luận Theo anh/ chị, huy động vốn Vietinbank CN12 so với chi nhánh khác nào? Theo anh/ chị, yếu tố ảnh hưởng đến huy động vốn Vietinbank CN12 yếu tố nào? Theo anh/ chị, yếu tố lãi suất huy động, tính bảo mật, số lượng chi nhánh, hình ảnh ngân hàng, chất lượng dịch vụ, yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất, yếu tố ảnh hưởng nhất? Theo anh/ chị, yếu tố phù hợp để đưa vào mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng huy động vốn Vietinbank chi nhánh 12? Ý kiến chuyên gia Các chuyên gia cho rằng, huy động vốn chi nhánh 12 năm 2018, 2019 chưa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, số lượng thực thấp so với chi nhánh địa bàn bình qn tồn hệ thống Yếu tố ảnh hưởng đến huy động vốn chi nhánh 12 chất lượng dịch vụ, sở vật chất, sản phẩm huy động, tính bảo mật, lãi suất, hình ảnh ngân hàng Trong chất lượng dịch vụ yếu tố quan trọng Theo Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Vietinbank CN12 năm 2019, chất lượng dịch vụ CN12 xếp thứ 79 147 chi nhánh tồn quốc, điều ảnh hưởng nhiều đến huy động vốn kết hoạt động kinh doanh chi nhánh Các chuyên gia cho yếu tố chất lượng dịch vụ tác động nhiều đến huy động vốn, khách hàng hài lòng với dịch vụ ngân hàng cung cấp phần lớn gắn kết với ngân hàng lâu sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng Cũng theo chuyên gia, yếu tố lãi suất yếu tố tác động nhất, lãi suất biến động theo mặt chung thị trường bị khống chế lãi suất Ngân Hàng Nhà Nước, chênh lệch lãi suất ngân hàng không lớn Theo chuyên gia, yếu tố phù hợp để đưa vào mơ hình sản phẩm huy động, tính bảo mật, sở vật chất, hình ảnh ngân hàng chất lượng dịch vụ Với yếu tố sản phẩm huy động, tùy thuộc vào mục tiêu kinh doanh ngân hàng sản phẩm huy động khác khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu họ để tham gia Ngồi ra, yếu tố tính bảo mật, sở vật chất, hình ảnh ngân hàng chất lượng dịch vụ ngân hàng có điểm khác ảnh hưởng đến huy động vốn chi nhánh yếu tố phù hợp để đưa vào mơ hình nghiên cứu ... trạng huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam? ? ?Chi nhánh 12 Thành phố Hồ Chí Minh .34 4.2 Huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam? ?? Chi nhánh 12. .. TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH 12 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 4.1 Thực trạng huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam? ? ?Chi nhánh. .. giá huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam? ? ?Chi nhánh 12 Thành phố Hồ Chí Minh .59 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP GIA TĂNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp gia tăng huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh 12 , Giải pháp gia tăng huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh 12