0

GIÁO án âm NHẠC 6 kết nối TRI THỨC với CUỘC SỐNG THEO CÔNG văn 5512 (2 cột) năm học 2021 2022

275 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 17:02

GIÁO án âm NHẠC 6 kết nối TRI THỨC với CUỘC SỐNG THEO CÔNG văn 5512 (2 cột) năm học 2021 2022 GIÁO án âm NHẠC 6 kết nối TRI THỨC với CUỘC SỐNG THEO CÔNG văn 5512 (2 cột) năm học 2021 2022 GIÁO án âm NHẠC 6 kết nối TRI THỨC với CUỘC SỐNG THEO CÔNG văn 5512 (2 cột) năm học 2021 2022 GIÁO án âm NHẠC 6 kết nối TRI THỨC với CUỘC SỐNG THEO CÔNG văn 5512 (2 cột) năm học 2021 2022 GIÁO án âm NHẠC 6 kết nối TRI THỨC với CUỘC SỐNG THEO CÔNG văn 5512 (2 cột) năm học 2021 2022 GIÁO án âm NHẠC 6 kết nối TRI THỨC với CUỘC SỐNG THEO CÔNG văn 5512 (2 cột) năm học 2021 2022 GIÁO án âm NHẠC 6 kết nối TRI THỨC với CUỘC SỐNG THEO CÔNG văn 5512 (2 cột) năm học 2021 2022 GIÁO án âm NHẠC 6 kết nối TRI THỨC với CUỘC SỐNG THEO CÔNG văn 5512 (2 cột) năm học 2021 2022 GIÁO án âm NHẠC 6 kết nối TRI THỨC với CUỘC SỐNG THEO CÔNG văn 5512 (2 cột) năm học 2021 2022 GIÁO ÁN ÂM NHẠC KẾT NỐI TRI THỨC GIÁO ÁN ÂM NHẠC KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2021-2022   C H Ủ Đ Ề 1: T Ư Ớ I H Ọ C T R Ò T i ế t 1: H ọ c b i h t : C on đ n g h ọ c trò N g h e n h c : B i h t T h n g n ă m h ọ c trò I M ỤC TIÊU: Kiến thức: Sau học xong tiết học này: -HS hát thuộc lời, cao độ, trường dộ Con dườne học trò -Biết thê hát bàng hình thức khác -Nghe cảm nhận giai điệu, nội dung, sắc thái hát Tháne năm học trò Năng lực - Năng lực chung: lực thê âm nhạc, cảm thụ hiểu biết âm nhạc - Năng lực đặc thù: +Biết thể dúng sác thái hát vàne hình thức hát lĩnh xướng nối tiếp, hịa giọne +Cám nhặn eiai điệu, nội dune, sẳc thái cảu hát Con đườne học trị b hát Tháng năm học trò Phẳm chất: -Qua giai điệu, lời ca hát Con đường học trò, tháns năm học trị, học sinh thêm u trường lóp, bạn vè, có nhừng ước mơ đẹp cùa tuồi học trò II T H IẾ T• BỊ• DẠY• H Ọ C VÀ9 H ỌC 9LIỆU - Giáo viên: SGV, đàn phím điện tử, nhạc cụ eồ, phương tiện nghe - nhin tưliệu/ fie âm phục vụ cho tiết dạy - Học sinh: SGK Âm nhạc 6, nhạc cụ gồ IU T IẾ N T R ÌN H DẠY HỌC GIÁO ÁN ÂM NHẠC A HOẠ I ĐỘNG K H Ở I ĐỘNG (M Ở ĐÀU) a Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS vào học giúp HS có hiểu biết ban đầu học b Nội dung: HS xem video, hát vận động theo yêu cầu c Sản phắm : HS thực theo yêu cầu cùa GV d Tổ chức thực hiện: GV trình chiếu video, HS quan sát hình hát kết hợp vài vận động G V làm mẫu cho HS vận động theo nhạc GV dẫn dắt: Với nhà thơ Đồ Trung Quân, đường học là: “Quẻ hương đường học Con rợp bướm vàng bay ” Thì đến với học ngày hôm chúne ta tìm hiểu hát Con đường học trị nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên đê cảm nhận xem đường học trị có điều mà khơi eợi lên tâm sáng tác người nghệ sĩ B H ÌN H THÀ NH KIẾN T H Ứ C M Ớ I ( K hám phá) Hoạt động 1: Học hát Con đưịìig học trị Hoạt động 1.1: Hát mẫu, cảm thụ âm nhạc a Mục ticu : HS nghe nhạc cảm nhận âm nhạc b Nội dung : HS nghe giáo viên hát mẫu hát Con đườne học trò , kết hợp vồ tay theo phách để cảm nhận nhịp điệu c Sản phắm : HS nêu cảm nhận sau nghe hát d T ố chức thực : HOAT ĐÔNG CỦA GV VÀ HS • • - Bước 1: Chuyên giao nhiệm vụ: SẢN P H Á M D ự • KI ÉN 1.1 Hát mẫu," cám ỉhu• âm nhac • - GV hát mẫu hát Con đường học trò , - HS hát hát kết hợp vồ tay theo phách kết hợp vồ tay theo phách : Con dưịng học trị Con đường nim ơuừì hảng c iy D it em a Mac Nịịuníti VlnHice Loi V Iho Tù Ngu>ỉn 1hKh Vua phu Con đương ním ứa hAng É Dểl em ỉn Ih K h V ua phái GV Con đuớng nằm Ouứi hàng cày Dắt em đ - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: + GV gọi số học sinh trình bày theo đoạn - Bước 4: Kết luận, nhặn định: tu rn = i N ọ h iẠ n g J fc j lồ n g O ồn b é n g cười J H - j " - J y — J qua em ¡91 bao ta n ^ tòn H ồn n h * n Em ỉ n hũng bưOc cfiê n hoc A tro + GV nhận xét trả lời nhừng thắc mác HS đưa ( có) Con đường học nhũng mộng mơ tuối ệằ-1 ữứ - jị j trữ Con đường hoc hóng Con đường hoe trữ Đưa em qua trồ Con đuững học „ Đưa em qua nhũng mộng mo tuổi hồng Bái hát Con ớng học trị có g ià điệu vui tươi, nhịp nháng Lởi ca sáng, thè tinh cám vô tư hồn nhién ước mo tưoi đẹp tuổt học trớ Bâi hàt ct»a đoạn Đoan Con ơưởng nắm ƠUÚI M ng căy bước chấn học trú Đoan 2: Con ỡưong học trò mộng mo tuồi hóng Hoạt động 1.4 : Khỏi động giọng a Mục tiêu : HS biết cách khởi dộng eiọng b Nội dung : HS luyện tập khởi dộne giọng theo hướng dần cùa GV c Sản phâm : HS khởi động eiọng theo mẫu tự chọn d Tổ chức thực : SẢN PHẢM D ự KIÉN HOAT CỦA GV VÀ HS • ĐỊNG • - Bưóc 1: Chuyên giao nhiệm vụ: 1.4 : Khỏi động giọng - GV hướng dẫn HS khởi động eiọng theo HS khới động giọng theo mẫu tự chọn mẫu tự chọn - Bưóc 2: T hưc • hiên • nhiêm • vu: • +HS thực yêu cầu GV - Bưóc 3: Báo cáo, thảo luận: + GV gọi bạn khởi dộne giọng - Bưóc 4: Kết luận, nhặn định: + GV nhận xét trá lời nhừng thắc mắc HS đưa ( có) Hoạt động 1.5 : Dạy hát a Mục tiêu : HS học hát câu hát ghép nối câu tiếp theo, ghép doạn 1, đoạn hoàn thiện b i b Nội dung : HS luyện tập HS hát kết họp vồ tay theo phách, theo nhịp 2/4 c Sản phâm : HS thực hành hát kết họp vồ tay theo phách, theo nhịp 2/4 d Tổ chức thực : HOA• I ĐỔNG CỦA GV VÀ HS • SẢN PHÁM D ự KIÉN - Bưóc 1: Chuyên giao nhiệm vụ: 1.5 : Day • V hát - GV hát mẫu câu đầu - lần, bẳt nhịp cho - HS học hát câu hát ehép nối cà lớp hát câu tiếp theo, ghép đoạn 1, doạn - GV Hướng dẫn HS học hát câu hát hoàn thiện ehép nối câu tiếp theo, ghép đoạn 1, đoạn - HS hát kết hợp vỗ tay theo phách, hoàn thiện GV sửa chồ HS theo nhịp 2/ hát sai (nếu có) - GV Hướng dẫn HS hát kết họp vồ tay theo phách, theo nhịp 2/4 - Bước 2: T hực nhiệm vụ: +HS hát kết họp vồ tay theo phách, theo nhịp /4 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: + GV gọi số bạn lên biểu diền h t - Bước 4: Kết luận, nhặn định: + GV nhận xét trả lời nhừng thắc mắc HS đưa ( có) c HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP • • • • Hoạt động : H át theo hình thức nối tiếp, lĩnh xướng, hồ giọng a Mục tiêu : HS học hát HS theo phần chia câu SGK, hát theo hình thức nối tiếp, lĩnh xướng, hoà eiọng b Nội dung : HS luyện tập hát theo hình thức nối tiếp, lĩnh xướng, hoà eiọng c Sản phâm : HS thực hành hát theo hình thức nối tiếp, lĩnh xướne, hồ giọne trước lớp d Tổ chức thực : HOA• I ĐỔNG CỦA GV VÀ HS • - Btrớc 1: Chuyên giao nhiệm vụ: - G V tổ chức luyện tập cho HS theo phần chia câu SGK + Hát lĩnh xướng: G V hát chọn HS lĩnh xướng + Hát đối đáp: Nhóm 1, nhóm thực SẢN PHẤM D ựK IÉ iN H át theo hình thức nơi ticp, lĩnh xưóìig, hồ giọng - HS Hát theo hình thức nối tiếp, lĩnh xướne, hồ giọng © Hát theo hinh thức Nối tiơp: Nhốm 1: Con (Xrớng gton tan Nhốm 2: Em qua bc chén học ưó Hồ giọng: Con đưúng học trú tuổi hồng + Hát hoà eiọng: lớp - GV láng nghe phát lồi sai yêu cầu HS tự nhận xét nhận xét GVsừa sai nhóm bạn - Bước 2: T hực nhiệm vụ: +HS thực hành luyện tập Hát theo hình thức nối tiếp, lĩnh xướng, hồ giọne - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: + GV gọi số bạn lên biểu diền h t - Bước 4: Kết luận, nhặn định: + GV nhận xét trả lời nhừng thẳc mác HS đưa ( có) Hoạt động 2.3 : Hát kết họp vận động thê theo nhịp điệu a Mục tiêu : HS biết kết hợp vận dộng thể theo nhịp điệu b Nội dung : HS học hát HS theo phần chia câu SGK c Sản phấm : HS thể hát kết hợp vận động thể theo nhịp điệu d Tổ chức thực : H O Ạ T ĐỘNG CỨA GV VÀ HS SÁN PHÂM D ự K IÊN - Bước 1: Chuyên giao nhiệm vụ: 2.3 H át kct họp vặn động thê theo nhịp -GV hướng dẫn HS điệu Bước : Ồn luyện lại động tác giậm - Các nhóm trình bày trước lớp Hát kết hợp vặn chân, vồ tay, vồ vai, vỗ đùi (ứng với dộng thể theo nhịp diệu nhạc cụ tiết tấu nốt đen đếm 1,2,3,4 cho mồi dộne tác) - Bước 2: Ghép động tác vào âm hình tiết tấu âm hình tiết tấu (trong SHS) Ảm hinh - Bước 3: Ghép hát kết họp động tác vận động thể theo nhịp điệu dẻ hồn thiện Ảm hinh Con đường nấm ơuơì hồng c iy Con đưủng học trò tuổi hồng ùươc chán học tró JJ J J t X I }J J J J B l * Ví 1 - Bước 2: T hực nhiệm vụ: + HS thực hành luyện tập theo nhỏm - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: - GV yêu cầu nhóm trình bày trước lớp HS tự nhận xét, nhận xét cho nhóm bạn sứa sai ( có) - Bước 4: Kết luận, nhận định: + GV nhận xét trả lời nhừng thắc mác HS đưa ( có) - GV sửa nhừng chồ HS hát vặn động chưa NGHE NHẠC H oạt động : Nghe h t : T h n g năm học trò a M ục ticu : HS nghe nhạc cam nhận âm nhạc b Nội d u n g : Nghe h t : Tháng năm học trò trả lời số câu hòi c Sản p h ấ m : HS cảm nhận âm nhạc hiểu nội dung hát H O A• T ĐỒNG CỦA GV VÀ HS • SẢN PH Ấ M D ự KIÊN - Bước 1: Chuyên giao nhiệm vụ: H oạt động : Nghe h t : T h n g Nhiệm vụ : n ăm hoc # trò - GV cho HS nghe h t : Tháng năm - Bài hát câu chuyện nhừng I thăng khúc khái hoàn ca ngày non sông dải, ôm trọn tình đất mẹ Việt Nam - HS láne nghe, nhận xét bồ sung cho - GV đệm dàn bát nhịp lớp hát lại hát Như cỏ Bác ngày đại thang cùne với nhạc đệm - Bước 2: T hực nhiệm vụ: +HS thực nhiệm vụ theo nhóm - Bước 3: Báo cáo, tháo luận: - GV gọi đại diện học sinh trình bày - HS láng nghe, nhận xét, bồ sung cho - Bước 4: Kết luận, nhận định: - GV nhận xét phần trình bày HS, bồ sung kiến thức cần ehi nhớ c HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP • • • • Hoạt động : - Ô n hát Bác Hồ - N gười cho em tất - H át theo hình thức lĩnh xưóng, đối đáp, hoà giọng a Mục tiêu : Học sinh ôn lại h t , biết cách hát bàng hình thức dã học b Nội dung : Các nhóm ơn luyện trình bày hat bàng hình thức học c Sản phắm : Ỏ n hát Bác Hồ - N gười cho em tất - Hát theo hình thức lĩnh xướng, đối đáp, hoà giọng d Tố chức thực hiện: H O Ạ T ĐỘNG CÚA GV VẢ HS SẢN PHÂM D ự KIÊN - Bước 1: Chuyên giao nhiệm vụ: Hoạt động : - O n h át B ác Hô - - GV đệm đàn hát mở He nhạc N gười cho em tất Bác Hồ —Người cho em tất HS láng nghe, vồ tay theo nhịp điệu hát - GV yêu cầu nhóm cừ HS phân chia nhóm ôn ỉuyện theo hình thức hát lĩnh xướne, đối đáp, hồ giọne + Lĩnh xướne: Cử bạn có giọng hát tốt (Cho ảnh nắng ban m chị Hang tươi xinh) + Hát đối đáp: Nhóm 1, nhóm thực (Cây cho trải xóm làng thiết tha) + Hát hồ eiọng: Cả lóp (Cùng em vượt dườne xa Bác HỊ Chí Minh) - Bước 2: T hưc hicn nhiêm vu: • • • • - Các nhóm ơn ỉuyện Bước 3: Báo cáo, thảo luận: - GV gọi đại diện 1-2 nhóm trình bày - H át theo hình thức lĩnh xướng, đối đáp, hồ giọng - HS lăne nghe, nhặn xét, bô sung cho - Bước 4: Kết luận, nhặn định: - GV nhận xét, đánh giá, góp ý cho phần biểu diền nhóm D HOẠ I ĐỘNG VẬN DỤNG a Mục tiêu : HS vận dụng- sáng tạo hiểu biết kiến thức, kĩ năna tích cực thể thân hoạt dộng trình bày b Nội dung : HS trình bày, biểu diền hát c Sản phấm : HS động, tích cực biêu diền âm nhạc, cảm thụ trình bày hiếu biết âm nhạc d Tổ chức thực hiện: H O Ạ T ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHÁM D ự KI ÉN • - Btrớc 1: Chuyên giao nhiệm vụ: Hoạt động : Vận dụng - GV yêu cầu HS Kể lại câu chuyện HS Kê lại câu chuyện cánh dời, ý nghĩa cành đời, ỷ nghĩa lịch sừ lịch sử cúa hát N hư có Bác ngày đại hát N hư có Bcic ngày đại thắng cho bạn bè người thân nghe thắng cho bạn bè người thân nghe - Btrớc 2: Thực nhiệm vụ: - HS thực nhiệm vụ Birớc 3: Báo cáo, thảo luận: - GV gọi HS trình bày - Bước 4: Kết luận, nhặn định: - GV nhận xét, đánh giá, eóp ý T I É T 33 NHẠC CỤ Đ ệm bàỉ hát Ntĩir có Bác ngày vui đại thắng I MỤC TIÊU: Kiến thức: Recorder kèn phím: - Luyện tập kĩ thuật cao độ, trường độ Luyện mẫu âm - U ng dụng mẫu âm vào đệm hát Như có Bác ngày đại thắng Năng lực: Hiểu biết cảm thụ: Đệm phần điệp khúc hát Như có Bác ngày đại thăng Phấm chất: Rèn luyện tính chăm chi, kiên trì tập luyện cá nhân làm việc nhóm II T H IẾ T Bị DẠY H ỌC VẢ HỌC LIỆU: • • • w - Giáo viên : SGV, recorder kèn phím, máy đánh nhịp ( đàn phím điện từ), fle âm (beat nhạc) phục vụ cho tiết dạy - Học sinh: SGK Âm nhạc 6, recorder kèn phím, tự ơn luyện luyện mẫu âm đà học III TI ÉN TRÌN H DẠY H ỌC A H O Ạ T ĐỘNG K H Ở I ĐỘNG (M Ở ĐÀU) a Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS vào học giúp HS có hiểu biết ban dầu học b Nội dung: HS xem video, hát vận động theo yêu cầu c Sản phâm: HS thực theo yêu cầu GV d Tổ chức thực hiện: - GV bật nhạc dệm, HS hát N hư có Bác ngày đại thắng B HÌNH THÀNH KIÉN T H Ứ C MỞ1 ( K hám phá) Hoạt động : Luyện m ẫu âm - R ecorder kèn phím a Mục tiêu : HS biết luyện mẫu âm b Nội dung : HS thực thổi luyện tập nét nhạc ghép nối b i c Sản phắm : Luyện mẫu âm - Recorder kèn phím d Tổ chức thực SÁN PH Â M D ự• K IẾN H O A• I' ĐỒNG CỦA GV VÀ • HS - Bước 1: C huyên giao nhiệm vụ: Hoạt động : Luyện mẫu âm - R ecordcr kèn phím - GV u cầu HS phân tích, tìm hiểu bài luyện mẫu âm trá lời câu hỏi GV: + Bài viết nhịp gì? Nhác lại khái niệm? 2/4 + Kế tên nốt nhạc Luyện mẫu âm (Si trắng, Son đen, Đô den, La đen) + Tập đọc kết hợp vồ theo phách - GV chia Luyện mẫu âm thành nét nhạc: Nét nhạc 1: Ô nhịp 1,2,3,4; Nét nhạc 2: Ỏ nhịp 5,6,7,8 - GV yêu cầu HS thực thổi luyện tập nét nhạc ghép nối b i —J m ^ ãp - ì i i H 3 Ị m jp d.p - Bước 2: T hưc hiên nhiêm vu: • • • • +HS thực nhiệm vụ - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: - GV gọi đại diện HS trình bày - HS láne nghe, nhận xét, bồ sung cho - Bước 4: Kết luận, nhặn định: - GV nhận xét phần trình bày HS, bồ sung kiến thức cần ehi nhớ c HOẠ• I ĐỘNG LUYỆN TÂP • • • Hoạt động : T hựe hành đệm trích đoạn hát N h có Bác ngày đại thắng R ecordcr kcn phím a Mục tiêu : Học sinh biết thực hành đệm trích đoạn hát N hư có Bác ngày đại thủng b Nội dung : Lóp thành nhóm: Nhóm hát, nhóm thơi bè nhạc cụ c Sản phám : Thực hành đệm trích đoạn hát N hư cỏ Bác ngày đại thắng Recorder kèn phím d Tổ chức thực hiện: HOẠ I ĐỘNG CỦA GV SẢN P H Â M D ự KIÊN VÀ HS - Bước 1: Chuyên giao Hoạt động : T hực hành đệm trích đoạn hát N h nhiệm vụ: cỏ Bác ngày đại thắng - R ecorder kèn phím - GV yêu cầu HS đọc nhạc bè nhạc cụ giai điệu đâ chọn học (đúng cao độ, trườne độ) - GV thồi mẫu bè cùa nhạc cụ Như c ó Bác ngày đại tháng s Sảng IK Pham Tuyỉ n Phôi ảm M inh Chinh - /ý uĩ g - HS ứng dụng bè vừa tJ luyện tập vào hát ỵ - GV Chia lóp thành nhóm: Nhóm hát, nhóm \ Việt Nam' HỔ Chi Minh i HS, nhác nhở HS ý lấy đúne chồ, thổi nhẹ nhàng, điều chinh thổi thể sác thái hát - Bước 2: T hực nhiệm vụ: - Các nhóm ơn luyện Bước 3: Báo cáo, thảo luận: - GV gọi đại diện 1-2 nhóm trình bày - HS láne nehe, nhận xét, bồ sung cho - Bước 4: Kết luận, nhặn định: - GV nhận xét, dánh giá, = f= ỉ Vlột Namị Hồ Chi Minh Việt rr ỉ 2 3 (ĩ À Nam' thổi bè nhạc cụ - GV quan sát sửa sai cho =*= 1 -1 r - tý r - • HỒ Chi Minh Việt Nam' Hồ Chi Minh r - p* -4 4 5 eóp ý cho phần biểu diễn nhóm D HOẠ I ĐỘNG VẬN DỤNG a Mục tiêu : HS vận dụng- sáng tạo hiểu biết kiến thức, kĩ năne tích cực thề thân hoạt động trình bày b Nội dung : HS trình bày, biểu diền hát c Sản phấm : HS năne động, tích cực biểu diền âm nhạc, cảm thụ trình bày hiểu biết âm nhạc d Tổ chức thực hiện: HOA CỦA GV VÀ HS • I ĐƠNG • SẢN PHẢM D ự KIÊN - Bước 1: Chuyên giao nhiệm vụ: Hoạt động : Vận dụng - GV triển khai lớp thành tồ HS tập luyện N hư cỏ Bcic ngày đại hợp tiết mục: nhóm diễn tấu, thắng chất lư ợng, nâne cao mức dộ biểu diền nhỏm vận dộng, động tác chân để biểu diễn trone hoạt dộne tập thế, Lễ ki bước theo nhịp sane trái, niệm ngày sinh Chú tịch Hồ Chí Minh 19/5 sang phải - Khuyến khích nhóm HS tập luyện N hư có Bác ngày đại thắng chất lượne , nâng cao mức độ biểu diền để biểu diễn hoạt động tập thể, Lễ kĩ niệm neày sinh Chù tịch Hồ Chí Minh 19/5 - Bước 2: Thực nhiệm vụ: - HS thực nhiệm vụ Bước 3: Báo cáo, thảo luận: - GV gọi HS trình bày - Bước 4: Kết luận, nhặn định: - GV nhận xét, đánh giá, góp ý T IÉ T 34 Vận dụng - sáng tạo C hủ đề 8: Bác Hồ với thiếu nhi Giải ch đe tìm từ khoá theo gọi ý *Câu hỏi đáp án cho chữ ỏ’ hàng ngang: - Số 1: Có ô chừ, tên tác eià viết thơ cho lời hát Bác Hồ - Người cho em tắt cá ai? => PHONG THU - Số 2: Có ô chừ: Nhịp 2/4 nhịp có phách nhịp? => HAI PHÁCH - Số 3: Có ô chừ: Những người sáng tác ca khúc bán nhạc eọi => NHẠC Sĩ - Số 4: Có 20 chừ - Tên hát dược học chủ đề 8.=> BÁC HÒ NGƯỜI CHO EM TẤT CÀ - Số 5: Có 25 chừ - Bài hát dược vang ỉên ngày Giải phóng hồn tồn miền Nam, thống đất nước => Như có Bác ngày đại thắng - Số 6: Có chừ - Tên nhạc sĩ sáng tác hát Tuồi trẻ hệ Bác Hồ.=> TRIỀU DÂNG - Số 7: Có 11 chừ - Tên hát tiếng cùa nhạc sĩ Phạm Tuyên, thơ Diệp Minh Tuyền (GV cho nghe trích đoạn hát cho HS nghe đốn) => MÀU CỜ TƠI U - Số 8: Có 15 chừ - Tên hát nối tiếng cùa nhạc sĩ Phạm Tuyên nói tâm tiến lên phía trước cùa nhừng đồn viên (GV cho nghe trích đoạn hát cho HS nghe đốn).=> TIẾN LÊN ĐỒN VIÊN - Số 9: Tên tác giá hát Bác Hồ - Người cho em tắt cả.=> HOÀNG LONG HOÀNG LÂN * Đáp án ô chữ hàng dọc: PHẠM TUYÊN p H o N G T H A I p H Á c N H A c s B Á c H Ồ N G • N H Ư c T H H ĩ Ó B Á c Ờ I c T R o H o E M T Â T N G N G c Ả À Y Đ Ạ I * T H Ằ A Ề u D Â N G M À c T T N L Ê N Đ o R I A I Ế A I Y À N V I Ê N A H o À N G L o N G H o À N G L — ĩ— N -— - Các nhóm HS trình diễn phần đệm trích đoạn hát N hư có Bác ngày đại tháng nhạc cụ giai điệu luyện tập - HS tự nhận xét nhận xét lẫn - GV nhận xét, dánh giá Tuyên dươne nhóm có phần trình diền tốt (có thể cho điểm) Biếu diễn hát Bác Hồ - A'girời cho em tắt hình thức khác - GV dàn, cá lóp hát ơn lần - Tồ chức cho HS biểu diễn: Các nhóm từ - HS lựa chọn trình bày hát theo 1trong hình thức đây: + Nối tiếp, hoà giọne + Lĩnh xướne, đối đáp, hoà giọng + Hát kết hợp vận dộng phụ hoạ cho hát - HS nhận xét phần biểu diền cùa - GV nhặn xét, dánh giá Tuyên dươne nhóm có phần trình diễn tốt (có thê lấy điểm) *Trống kết chủ đề: N G - GV HS nhắc lại nội dune dă học nhừne nội dung kiến thức cần ghi nhớ - HS nêu cảm nhận nội dune học qua chủ đề Bác Hồ với thiếu nhi ? - Sau học chủ đề Bác Hồ với thiếu nhi, em thấy bàn thân cần học tập đức tính Bác đê giúp ích cho bàn thân, quê hương dất nước ? *C huẩn bị mói - Luyện tập, hồn thiện nội dune học học kì II đế chuẩn bị cho tiết Ôn tập - Kiềm tra cuối năm - Viết giới thiệu chủ dề âm nhạc học (độ dài 1,5 trane) thê MC kiện (Bài viết tốt thay phần thực hành cộne điểm khuyến khích) T IẾ T 35 ƠNTẬP I MỤC TIÊU - Hệ thốne nội dung học hình thức tồ chức hoạt dộng cùa đề đà học (bám theo nội dung viết SHS tiết ơn tập cuối kì II (trane 66) - Hát: Biết trình diền hát: bàng hình thức đă học - Nehe nhạc: Nhặn biết, hiểu nội dung cảm nhận dược tính chất cùa nghe - Âm nhạc thường thức: + Nhận biết, hiểu biết nhạc cụ sáo, khèn + Trình bày hiểu biết nhạc sĩ Johannes Bramhs nhạc sĩ Phạm Tuyên, nghệ sĩ Nhân dân Đặng Thái Sơn - Đọc nhạc: Chuân xác đọc nhạc kết hợp gồ theo phách, nhịp đánh nhịp - Lí thuyết âm nhạc: Nhận biết thuộc tính bán cùa âm có tính nhạc; Nhớ kí hiệu nốt nhạc chừ Latin; Nhớ khái niệm cách đánh nhịp 4/4 - Nhạc cụ: Biết thực hành nốt Đô, Rê recorder Biết kĩ thuật luồn ngón, bắt ngón eiọng Đơ trưởne kèn phím Biết đệm cho hát N hư có Bcic ngày đại thẳng II HÌNH T H Ứ C T Ố C H Ú C GV dộng lên kế hoạch dạy học hai hình thức: Hình thức kiểm tra thực hành • (các nhóm, cá nhân bốc thăm, đăng kí lựa chọn nội dung thể tuỳ theo lực cá nhân) GV bám theo nội dung viết SHS tiết ôn tập cuối giừa kì I đê đưa nội dung kiểm tra (thực soạn đề kiểm tra cấu trúc dề minh hoạ cuối Học kì I) Hình thức kiểm tra viết, (dự kiến 30 phút) - GV xây dựne đề cấu trúc phần: I Phần 1: Trác nghiệm ; II Phần 2: Tự luận (nội dung xoay quanh kiến thức cùa chủ dề 4,5,6,7) - GV bám theo nội dung viết SHS tiết Ơn tập - Kiêm tra, đánh giá Học kì II trang 66 đề đưa nội dung kiểm tra (thực soạn đề kiểm tra cấu trúc đề minh hoạ cuối Học kì I) ... 9LIỆU - Giáo viên: SGV, đàn phím điện tử, nhạc cụ eồ, phương tiện nghe - nhin tưliệu/ fie âm phục vụ cho tiết dạy - Học sinh: SGK Âm nhạc 6, nhạc cụ gồ IU T IẾ N T R ÌN H DẠY HỌC GIÁO ÁN ÂM NHẠC... đọc nhạc có hát, đọc nhạc có tính chất tính chất nhịp nhịp - GV khuyến khích HS tự sáng tạo đọc - HS tự sáne tạo đọc nhạc kết hợp vận nhạc kết họp vận dộne thể theo nhịp với dộne thể theo nhịp với. .. tập đọc nhạc số kết họp đánh nhip 2/4 tiết tấu đàn/ fle âm theo nhỏm b Đọc nhạc két hợp đánh nhíp ? Tay trái Tay trái I 'ay phái 13/ - GV tổ chức ơn tập theo hình thức nhóm đọc nhạc, nhóm đánh nhịp
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án âm NHẠC 6 kết nối TRI THỨC với CUỘC SỐNG THEO CÔNG văn 5512 (2 cột) năm học 2021 2022, GIÁO án âm NHẠC 6 kết nối TRI THỨC với CUỘC SỐNG THEO CÔNG văn 5512 (2 cột) năm học 2021 2022