0

GIAO AN TIN 6 TUAN 120132014

4 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 03:56

- Hoạt động thông tin đợc tiến hành VD nhê c¸c gi¸c quan vµ bé n·o: + c¸c - Thực hiện việc xử lý, biến đổi, lu trữ gi¸c quan gióp con ngêi trong viÖc thông tin thu nhận đợc?. tiÕp nhËn t[r] (1)Ngµy so¹n: 16/8/2013 Ngµy gi¶ng: 21/8/2013 Ch¬ng I: Lµm quen víi tin häc vµ m¸y tÝnh ®iÖn tö TiÕt 1: Bµi 1: Th«ng tin vµ tin häc I Môc tiªu - HS biết đợc khái niệm thông tin và hoạt động thông tin ngời - Biết máy tính là công cụ hỗ trợ ngời các hoạt động thông tin - Cã kh¸i niÖm ban ®Çu vÒ tin häc vµ nhiÖm vô chÝnh cña tin häc - Cã kü n¨ng t duy, kü n¨ng lµm viÖc tËp trung - RÌn tÝnh t duy, cÇn cï giê häc II ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n, SGK, SGV, tranh ¶nh minh ho¹ - HS: SGK, tù nghiªn cøu III TiÕn tr×nh bµi gi¶ng ổn định: (1’) KiÓm tra: Bµi míi: Giới thiệu môn học (5’) GV: Chúng ta đã nghe nhiều các từ nh thông tin hay ngành khoa học CNTT nhng nó thực chất là gì thì ta cha đợc biết hiểu biết nó cßn rÊt Ýt Víi sù ph¸t triÓn nhanh chãng nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c«ng nghÖ th«ng tin ®ang næi lªn nh lµ mét lÜnh vùc nghiªn cøu vµ øng dông quan träng Chóng ta sÏ cïng tìm hiểu xem vì ngành khoa học hình thành này lại có tốc độ phát triển mạnh mÏ vµ cã vai trß quan träng nh hiÖn Hoạt động GV & HS tg Néi dung Hoạt động 1: Thông tin là gì? 27’ Th«ng tin lµ g×? - GV: Hµng ngµy c¸c em tiÕp nhËn nhiÒu th«ng tin tõ nhiÒu nguån gèc kh¸c vËy em nµo lÊy VD c¸c em nhËn biÕt th«ng tin tõ ®©u nµo? - HS suy nghÜ theo nhãm (bµn) råi cïng tr¶ lêi - Gọi các nhóm đứng lên trả lời các nhãm kh¸c nhËn xÐt - GV đa thêm đoạn trích bài báo, đĩa ghi câu chuyện, hình ảnh để HS quan sát và cho nhận xét xem đó có phải là c¸ch nhËn biÕt th«ng tin kh«ng? - Th«ng tin lµ tÊt c¶ nh÷ng g× ®em l¹i - C¸c nhãm rót KL th«ng tin lµ g×? sù hiÓu biÕt vÒ thÕ giíi xung quanh - GV giíi thiÖu (sù vËt, sù kiÖn ) vµ vÒ chÝnh ngêi ? Tin häc lµ g×? ghi b¶ng * Tin häc lµ g×? - GV giíi thiÖu - Lµ m«n khoa häc nghiªn cøu qu¸ tr×nh thu thËp, xö lÝ vµ lu tr÷ th«ng tin (2) cách tự động MTĐT Hoạt động 2: Củng cố: (10’) - Ta tiÕp nhËn th«ng tin nhê g×? - LÊy vÝ dô vÒ viÖc tiÕp nhËn th«ng tin ngoµi c¸c gi¸c quan vµ thÝnh gi¸c? Hoạt đông 3: Hớng dẫn nhà (2’) - §äc tiÕp néi dung bµi - Häc bµi cò Ngµy so¹n:17/8/2013 Ngµy gi¶ng:21/8/2013 TiÕt 2: Bµi 1: Th«ng tin vµ tin häc (tiÕp) I Môc tiªu - HS hiểu nào là hoạt động thông tin và tin học - Cã ý thøc tù gi¸c häc hái vµ nghiªn cøu II ChuÈn bÞ (3) - Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n, sgk, h×nh vÏ m« pháng - HS: nghiªn cøu bµi ë nhµ, häc bµi cò III TiÕn tr×nh bµi gi¶ng ổn định: (1’) KiÓm tra: (6’) HS: H·y tr×nh bµy KN th«ng tin? LÊy VD vµ cho biÕt c¸ch thøc nhËn biÕt T đó? Bµi míi: Hoạt động GV & HS TG Néi dung Hoạt động 1: Hoạt động t.tin 14’ Hoạt động t.tin ngời: ngêi: - Hoạt động thông tin là việc tiếp - GV giíi thiÖu nhận, xử lí, lu trữ và trao đổi thông - GV lÊy vÝ dô: S¸ch vë, b¸o chÝ lµ phtin ¬ng tiÖn lu tr÷ th«ng tin-> ®a kh¸i niÖm h® th«ng tin - HS nghe vµ ghi chÐp - GV ph©n tÝch tÇm quan träng cña ho¹t - Trong hoạt động thông tin, xử lí động thông tin ? Trong hđ thông tin thì thông tin đóng vai trò quan trọng h® nµo lµ quan träng nhÊt? V× sao? nhÊt v× nã ®em l¹i sù hiÓu biÕt cho - HS suy nghÜ tr¶ lêi ngời mà từ đó có kết luận - GV nhËn xÐt ->lÊy VD gi¶i thÝch: và định cần thiết Trong hđ thông tin, xử lí thông tin đóng vai trß quan träng nhÊt v× nã ®em l¹i sù hiểu biết cho ngời VD: Khi đọc lời nhËn xÐt cña c« gi¸o chñ nhiÖm: “Em A ngoan, ch¨m chØ vµ häc giái” ghi sæ liªn l¹c, bè mÑ cña A cã th«ng tin vÒ viÖc häc hµnh trªn líp cña m×nh Tõ đó đa định đúng đắn (động viªn, khen thëng ) - GV lÊy vÝ dô vµ hái HS ®©u lµ th«ng tin vµo, ®©u lµ th«ng tin ra, xö lÝ? a M« h×nh qu¸ tr×nh xö lÝ th«ng tin - HS th¶o luËn nhãm Lµm bµi to¸n th× d÷ kiÖn bµi to¸n lµ th«ng tin vµo, kÕt qu¶ lµ th«ng tin ra, xö lÝ lµ c¸ch tÝnh to¸n - Th«ng tin vµo: th«ng tin tríc - GV treo sơ đồ trên bảng xö lÝ - HS nghe vµ ghi chÐp - Thông tin ra: thông tin nhận đợc GV nªu VD: sau xö lÝ + Vô thức: tiếng chim hót vọng đến tai, b Cã c¸ch tiÕp nhËn th«ng tin: tia n¾ng chiÕu vµo m¾t qua cöa sæ + v« thøc + có ý thức: đọc sách, thăm quan viện + cã ý thøc b¶o tµng (4) ? Trong hoạt động hàng ngày thì chúng ta thu nhËn th«ng tin b»ng c¸ch nµo lµ chñ yÕu?- V« thøc c Lu trữ, trao đổi thông tin: làm cho GV phân tích, nhấn mạnh đến giá trị thông tin và hiểu biết đợc tích thông tin thu nhận đợc cách có ý luü vµ nh©n réng thøc ? C¸c gi¸c quan gióp g× cho ta h® th«ng tin? VÝ dô? - Gióp tiÕp nhËn th«ng tin VD: Mòi gióp ph©n biÖt mïi, lìi gióp ph©n biÖt vÞ Hoạt động 2: Hoạt động thông tin và tin häc 12’ Hoạt động thông tin và tin học ? Cßn bé n·o gióp g× h® th«ng tin? - Hoạt động thông tin đợc tiến hành VD nhê c¸c gi¸c quan vµ bé n·o: + c¸c - Thực việc xử lý, biến đổi, lu trữ gi¸c quan gióp ngêi viÖc thông tin thu nhận đợc tiÕp nhËn th«ng tin - GV ®a nh÷ng kh¶ n¨ng h¹n chÕ cña + bé n·o thùc hiÖn viÖc xö lÝ, biÕn ngời để nhấn mạnh việc máy tính đổi và lu trữ thông tin đời là công cụ hỗ trợ cho việc tính - Tuy nhiªn kh¶ n¨ng cña c¸c gi¸c to¸n cña ngêi quan vµ bé n·o chØ cã h¹n -> ? NhiÖm vô chÝnh cña Tin häc lµ g×? ngêi kh«ng ngõng s¸ng t¹o c¸c - HS suy nghÜ tr¶ lêi ph¬ng tiÖn gióp m×nh vît qua nh÷ng - GV nhËn xÐt, kÕt luËn -> ghi b¶ng giíi h¹n Êy -> m¸y tÝnh ®iÖn tö - GV nªu sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña đời ngµnh Tin häc hiÖn vµ ph©n tÝch lÝ - Mét nh÷ng nhiÖm vô chÝnh cña tin häc lµ nghiªn cøu viÖc thùc các hoạt động thông tin cách tự động trên sở sử dụng MTĐT Hoạt động Củng cố: (10’) Lµm bµi tËp 3, 4, Hoạt động 4: Hớng dẫn nhà (2’) - Đọc bài mới, đọc bài đọc thêm số - Häc bµi cò §äc tríc bµi: Th«ng tin vµ biÓu diÔn th«ng tin (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN TIN 6 TUAN 120132014, GIAO AN TIN 6 TUAN 120132014