0

So Ban TTND

14 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 08:22

Kết thúc cuộc họp phải có chữ ký và họ tên của thư ký lập biên bản).. Kết thúc cuộc họp phải có chữ ký và họ tên của thư ký lập biên bản).. Kết thúc cuộc họp phải có chữ ký và họ tên của[r] (1)LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CẦN ĐƯỚC CƠNG ĐỒN GIÁO DỤC -   SỔ HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỜNG……… (2)CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN THANH TRA NHÂN DÂN 1 Đ/c: Trưởng ban, phụ trách: Đ/c : Ủy viên, phụ trách : Đ/c : Ủy viên, phụ trách : Đ/c : Ủy viên, phụ trách : Đ/c : Ủy viên, phụ trách : TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ BAN THANH TRA NHÂN DÂN STT Họ tên Năm sinh Đảngviên Văn hóa Tình độ Chun mơn 1 (3)(4)(5)ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH Tháng 9-10-11 Năm 201… 1.Đánh giá kết đạt được: 2 Những tồn tại, hạn chế: (6)(7)ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH Tháng 12/201 01,02 Năm 201… 1.Đánh giá kết đạt được: 2 Những tồn tại, hạn chế: (8)(9)ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH Tháng 3-4-5 Năm 201… 1.Đánh giá kết đạt được: 2 Những tồn tại, hạn chế: (10)CĐCS TRƯỜNG…… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN THANH TRA NHÂN DÂN Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP BAN THANH TRA NHÂN DÂN Hôm vào lúc ngày tháng năm Tại: Thành phần tham dự: – – – – – NỘI DUNG (11)CĐCS TRƯỜNG…… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN THANH TRA NHÂN DÂN Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP BAN THANH TRA NHÂN DÂN Hôm vào lúc ngày tháng năm Tại: Thành phần tham dự: – – – – 10.– NỘI DUNG (12)CĐCS TRƯỜNG…… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN THANH TRA NHÂN DÂN Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP BAN THANH TRA NHÂN DÂN Hôm vào lúc ngày tháng năm Tại: Thành phần tham dự: 11.– 12.– 13.– 14.– 15.– NỘI DUNG (13)CĐCS TRƯỜNG…… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN THANH TRA NHÂN DÂN Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP BAN THANH TRA NHÂN DÂN Hôm vào lúc ngày tháng năm Tại: Thành phần tham dự: 16.– 17.– 18.– 19.– 20.– NỘI DUNG (14)CĐCS TRƯỜNG…… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN THANH TRA NHÂN DÂN Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP BAN THANH TRA NHÂN DÂN Hôm vào lúc ngày tháng năm Tại: Thành phần tham dự: 21.– 22.– 23.– 24.– 25.– NỘI DUNG
- Xem thêm -

Xem thêm: So Ban TTND, So Ban TTND