0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá khả năng sinh trưởng và sinh sản của 2 dòng gà mái VP4, VP5 thế hệ 4 tại trại thực nghiệm liên ninh

71 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:45

HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ THÌN ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA DÒNG GÀ MÁI VP4, VP5 THẾ HỆ TẠI TRẠI THỰC NGHIỆM LIÊN NINH Ngành: Chăn nuôi Mã số: 8620105 Người hướng dẫn khoa học: TS Hồ Xuân Tùng PGS.TS Phan Xuân Hảo NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan số liệu kết thu luận văn thân trực dõi, thu thập với thái độ hoàn toàn khách quan trung thực Những kết nghiên cứu tác giả khác sử dụng luận văn trích dẫn ghi rõ nguồn gốc phần Tài liệu tham khảo Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thìn i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn nghiên cứu này, tơi xin bày tỏ lịng cảm ơn sâu sắc tới TS.Hồ Xuân Tùng,Giám đốc trung tâm Nghiên cứu huấn luyện chăn nuôi;PGS.TS Phan Xuân Hảo, Phó trưởng ban đào tạo, Học Viện Nơng nghiệp Việt Nam, hai thầy hướng dẫn tạo điều kiệngiúp đỡ hướng dẫn suốt thời gian học tập, thực luận văn Bên cạnh đó, tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc tập thể cán Phịng Khoa học chuyển giao cơng nghệ, Trung tâm Nghiên cứu Huấn luyện chăn nuôi, Bộ môn Di truyền Giống vật nuôi, giúp đỡ, tạo điều kiện thời gian, sở vật chất để tơi tiến hành thí nghiệm hồn thành Luận văn Nhân dịp này, xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới nhà khoa học, thầy giáo, gia đình bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ, tạo điều kiện cho nâng cao kiến thức, hoàn thành Luận văn Cuối cho phép gửi lời cảm ơn chân thành tới người thân gia đình, người mang lại cho tự tin ngày hôm Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thìn ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình vii Trích yếu luận văn viii Thesis abstract ix Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Ý nghĩa khoa học đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.2 Tính trạng sản xuất 2.1.3 Cơ sở khoa học việc lai kinh tế 13 2.2 Tình hình nghiên cứu giới nước 15 2.2.1 Tình hình nghiên cứu phát triển chăn nuôi gia cầm giới 15 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 17 Phần Đối tượng nội dung phương pháp nghiên cứu 26 3.1 Đối tượng nghiên cứu 26 3.2 Nội dung nghiên cứu 26 3.2.1 Đặc điểm ngoại hình hai dịng gà mái VP4, VP5 26 3.2.2 Đánh giá khả sản xuất hai dòng gà mái VP4, VP5 26 3.3 Phương pháp nghiên cứu 27 3.3.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 27 3.3.2 Phương pháp đánh giá tiêu theo dõi 27 3.3.3 Phương pháp xử lý số liệu 30 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 31 iii 4.1 Đặc điểm ngoại hình 31 4.2 Khả sản xuất dòng gà mái VP4 , VP5 32 4.2.1 Khả sinh trưởng dòng gà mái VP4, VP5 32 4.2.2 Khả sinh sản gà mái VP4, VP5 39 Phần Kết luận kiến nghị 50 5.1 Kết luận 50 5.2 Kiến nghị 51 Tài liệu tham khảo 52 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt ♀ Mái, ♂ Trống, đực CS Cộng ĐVT Đơn vị tính G Gram KL Khối lượng NST Năng suất trứng NT Ngày tuổi TLNS Tỷ lệ nuôi sống TT Tuần tuổi TTTĂ Tiêu tốn thức ăn v DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Màu lông 01 ngày tuổi gà mái VP4, VP5 31 Bảng 4.2 Màu lông 20 tuần tuổi gà mái VP4, VP5 32 Bảng 4.3 Tỷ lệ nuôi sống đàn gà thí nghiệm giai đoạn 1-20 tuần tuổi 33 Bảng 4.4 Khối lượng thể – 20 tuần tuổi (gam) 35 Bảng 4.5 Lượng thức ăn tiêu thụ giai đoạn – 20 tuần tuổi 38 Bảng 4.6 Tuổi thành thục sinh dục 40 Bảng 4.7 Tỷ lệ đẻ 41 Bảng 4.8 Năng suất trứng 43 Bảng 4.9 Tiêu tốn thức ăn /10 trứng gà thí nghiệm (kg) 45 Bảng 4.10 Khối lượng chất lượng trứng gà VP4, VP5 38 tuần tuổi (n=30) 46 Bảng 4.11 Tỷ lệ trứng có phơi kết ấp nở 48 vi DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Gà mái VP4 lúc ngày tuổi 32 Hình 4.2 Gà mái VP5 lúc ngày tuổi 32 Hình 4.3 Gà mái VP4 56 ngày tuổi 32 Hình 4.4 Gà mái VP5 56 ngày tuổi 32 Hình 4.5 Đồ thị sinh trưởng tích lũy gà thí nghiệm 37 Hình 4.6 Đồ thị tỷ lệ đẻ gà thí nghiệm 42 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Thị Thìn Tên luận văn: Đánh giá khả sinh trưởng sinh sản hai dòng gà mái VP4, VP5 hệ trại Thực nghiệm Liên Ninh Ngành: Chăn nuôi Mã số: 8620105 Tên sở đào tạo: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu: -Xác định khả sinh trưởng sinh sản hai dòng gà mái VP4, VP5 hệ Phương pháp nghiên cứu: - Nghiên cứu khả sinh sản đàn gà thí nghiệm Đối tượng nghiên cứu: tiến hành tổng số 300 ♀VP4 300 ♀VP5 Phương pháp nghiên cứu: Thu thập theo dõi tiêu đặc điểm ngoại hình, tỷ lệ nuôi sống, khối lượng thể, lượng thức ăn tiêu thụ, tuổi thành thục, tỷ lệ đẻ suất trứng, hiệu sử dụng thức ăn cho 10 trứng, khối lượng chất lượng trứng, tiêu ấp nở Kết kết luận: + Đặc điểm ngoại hình: Ở 01 ngày tuổi gà mái VP4 VP5 có màu vàng đốm đầu, vàng sọc lưng, xám đen màu vàng sọc lưng chiểm tỉ lệ cao 67,33% , VP4 69,33% VP5 Ở 20 tuần tuổi, gà mái VP4 VP5 có nhóm màu lơng nâu vàng đốm đen vàng đốm đen, nhóm màu lơng vàng đốm đen chiếm tỷ lệ chủ yếu 83,33% VP4 86,66% VP5 + Gà mái VP4 có tỷ lệ ni sống giai đoạn – 20 tuần tuổi 94%, khối lượng gà mái lúc lên đẻ 1648,67 g, thức ăn thu nhận giai đoạn hậu bị 8129,73 g, tuổi đẻ trứng đầu 141 ngày tuổi, đẻ đỉnh cao tuần tuổi thứ 29 đạt 70,75%, khối lượng trứng 38 tuần tuổi đạt 55,32g; suất trứng/mái/52 tuần tuổi 124,35 quả, tiêu tốn thức ăn/10 trứng 2,2kg, tỷ lệ trứng có phơi 92,73%, tỷ lệ gà loại I/tổng trứng ấp 80,53% + Gà mái VP5 có tỷ lệ ni sống giai đoạn – 20 tuần tuổi 92,33%, khối lượng gà mái lúc lên đẻ 1566,33 g, thức ăn thu nhận giai đoạn hậu bị 8057,89 g, tuổi đẻ trứng đầu 144 ngày tuổi, đẻ đỉnh cao tuần tuổi thứ 30 đạt 75,68%, khối lượng trứng 38 tuần tuổi đạt 56,27 g; suất trứng/mái/52 tuần tuổi 128,61 quả, tiêu tốn thức ăn/10 trứng 2,03kg, tỷ lệ trứng có phơi 93,42%, tỷ lệ gà loại I/tổng trứng ấp 83,70% viii THESIS ABSTRACT Master candidate: Nguyen Thi Thin Thesis title: Evaluating the growth and production ability of two generations of VP4 and VP5 hen lines at Lien Ninh Experimental Farm Major: Animal Science Code: 8620105 Educational organization: Vietnam National University of Agriculture (VNUA) Research Objectives - Determine the growth and production ability of two generations of VP4 and VP5 hen lines Research Methods - Study fertility of experimental chicken flock -Research subjects: conducted on a total of 300 hens of VP4 line and 300 hens of VP5 line -Research methods: Collecting and monitoring indicators of survival rate, body weight, feed efficiency, maturity age, farrowing rate and egg yield, effective use of feed for 10 eggs, weight of eggs, hatching indicators Main results and conclusions - Appearance characteristics: At day of age, the chickens of VP4 and VP5 have colors: yellow spots, yellow back stripes, dark gray, in which yellow back stripes accounted for the highest rate of 67,33% in VP4 and 69, 33% at VP5 At 20 weeks of age, VP4 and VP5 hens have two main color groups: yellowish brown spots and yellow black spots, of which the yellow spotted black spots account for 83,33% for VP4 and 86, 66% for VP5 - VP4 chickens have the survival rate of stage - 20 weeks of age was 94%, the weight of hens at calving was 1648,67g, the feed received for gilts was 8129,07g, farrowing age first egg at 141 days of age, peaking at 29 weeks of age reached 70,75%, egg weight at 38 weeks of age reached 55,32g; egg production/roof/52 weeks of age was 124,35 eggs, consume food/10 eggs was 2,2kg, the rate of eggs with embryos was 92,73%, the percentage of chicks type I/total incubated eggs was 80,53% - VP5 chickens have the survival rate of stage - 20 weeks of age was 92,33%, the weight of hens at calving was 1566,33g, the feed gained in the gilts stage was 8057,29 g, farrowing age first egg at 144 days of age, peaking at 30 weeks of age reached 75,68%, egg weight at 38 weeks of age reached 56,27g; egg production/roof /52 weeks of age was 128,61 eggs, consume food/10 eggs was 2,03kg, the rate of eggs with embryos was 93,42%, the percentage of chicks type I/total incubated eggs was 83,70% ix Kết theo dõi đàn gà thí nghiệm cho thấy suất trứng đến 38 tuần tuổi gà VP4 đạt 69,1 quả, gà VP5 đạt 71,05 quả, suất trứng gà VP4 gà VP5 nghiên cứu thấp – so với kết nghiên cứu Hồ Xuân Tùng (2008) gà Lương Phượng (75,23 quả/mái) Năng suất trứng gà VP4 VP5cao – so với kết nghiên cứu Nguyễn Bá Mùi Phạm Kim Đăng (2016) đàn RSL 65,40 quả/mái, cao – so với nghiên cứu Hồ Xuân Tùng (2008) đàn F1(♂Ri x ♀LP) 60,70 quả/mái Năng suất trứng cộng dồn gà VP4, VP5 đến 52 tuần tuổi 124,35 128,61 Năng suất trứng gà VP4 VP5 tương đương Theo Hồ Xuân Tùng (2008) kết nghiên cứu đàn Lương Phượng (127,74 quả/mái) cao quả/mái so vớí gà VP4 thấp quả/mái so với gà VP5 nghiên cứu So với kết nghiên cứu Nguyễn Bá Mùi Phạm Kim Đăng (2016) gà RSL có suất trứng/mái/52 tuần tuổi 110,75 quả, suất trứng/mái/52 tuần tuổi gà VP4, VP5 cao 14 – 18 4.2.2.4 Tiêu tốn thức ăn giai đoạn đẻ trứng Trong giai đoạn đẻ trứng, hiệu sử dụng thức ăn đánh giá tiêu tốn thức ăn để sản xuất 10 trứng Trong chăn nuôi gia cầm nói chung chăn ni gà nói riêng tiêu tốn thức ăn/10 trứng tiêu vừa có ý nghĩa mặt kỹ thuật vừa có ý nghĩa mặt kinh tế, tiêu đánh giá hiệu kinh tế đàn bố mẹ chăn nuôi Từ bảng 4.9 cho thấy gà VP4 VP5 có tiêu tốn thức ăn giai đoạn đầu cao thời điểm đàn gà bước vào giai đoạn đẻ, số lượng trứng mà lượng thức ăn cung cấp cho đàn gà phải đảm bảo để đàn gà phát triển sản xuất Ở 21 tuần tuổi , tiêu tốn thức ăn/10 trứng VP4 27,89 kg/10 trứng, gà VP5 28,86 kg/10 trứng Sau mức tiêu tốn thức ăn/10 trứng giảm dần đạt thấp tuần thứ 29 gà VP4 (1,63kg/10 trứng); tuần thứ 30 gà VP5 (1,52kg/10 trứng), sau lại có xu hướng tăng dần tuần tuổi Có thể giải thích biến đổi tiêu tốn thức ăn /10 trứng đàn gà thí nghiệm tiêu tốn thức ăn/10 trứng tỷ lệ nghịch với suất trứng, suất trứng cao mức tiêu tốn thấp 44 Bảng 4.9 Tiêu tốn thức ăn /10 trứng gà thí nghiệm (kg) Tuần tuổi 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 21-52 Giai đoạn 21 – 52 tuần tuổi tiêu tốn thức ăn/10 trứng gà VP4 1,99kg/10 trứng, gà VP5 1,93kg/10 trứng Kết nghiên cứu Hồ 45 Xuân Tùng (2008) gà Ri, gà Lương Phượng lai F1 (♂Ri x ♀Lương Phượng) mức tiêu tốn thức ăn/10 trứng 2,89kg; 2,55kg; 2,75kg Như tiêu tốn thức ăn gà VP4 VP5 thấp giống gà 4.2.2.5 Khối lượng trứng chất lượng trứng Đế đánh giá sức sản xuất trứng gà loại gia cầm tiêu chất lượng trứng thường quan tâm, khơng mang ý nghĩa giống mà giá trị thực phẩm Khi giống gà có suất trứng chất lượng trứng nhóm tốt hơn, biểu thị có suất cao giá trị làm giống giá trị thực phẩm Chất lượng trứng có liên quan chặt chẽ đến tỷ lệ ấp nở chất lượng gia cầm non Chất lượng trứng gia cầm thường thể qua câc tiêu khối lượng trứng, số hình thái, độ dày vỏ, số lòng đỏ, số lòng trắng, độ chịu lực vỏ trứng, đơn vị Haugh… Để đánh giá chất lượng trứng đàn thí nghiệm tiến hành khảo sát 30 trứng 38 tuần tuổi Kết khảo sát trình bày bảng 4.10 Bảng 4.10 Khối lượng chất lượng trứng gà VP4, VP5 38 tuần tuổi (n=30) Chỉ tiêu theo dõi Khối lượng trứng (g) Độ chịu lực (kg/cm ) Chỉ số hình dạng Chỉ số lịng đỏ Chỉ số lòng trắng Tỷ lệ lòng đỏ (%) Độ dày vỏ (mm) Đơn vị Haugh (Hu) Qua phân tích số tiêu chất lượng trứng 38 tuần tuổi cùa gà VP4, VP5 cho thấy tiêu: Khối lượng trứng 55,32g 56,27g Như khối lượng trứng dòng mái tương đương Độ dày vỏ trứng tiêu có tính di truyền, có ảnh hưởng đến kết ấp nở vận chuyển Nó phụ thuộc vào giống, tuổi, thức ăn, điều kiện chăm sóc, 46 ni dưỡng.Nhiệt độ chuồng ni cao, tuổi già hay tình trạng sức khỏe đàn gà tốt hay xấu, có phải dùng thuốc kháng sinh hay không giảm độ dày vỏ trứng Độ dày trứng biến động khoảng 0,2 – 0,6mm.Dùng thước micromet đo độ dày vỏ trứng bóc bỏ màng dai vị trí khác (đầu lớn, vùng xích đạo, vùng nhỏ) Độ dày vỏ trứng trung bình vị trí tương ứng gà VP4, VP5 0,34 mm 0,33 mm Kết tương đương với kết nghiên cứu Trần Công Xuân cs.(2004) gà Kabir với độ dày vỏ 0,34 mm, đồng thời vỏ đảm bảo vận chuyển trứng xa Độ chịu lực vỏ trứng tiêu liên quan đến khả bảo quản trứng vận chuyển ấp nở Độ chịu lực vỏ trứng gà VP4 4,03 kg/cm 2 VP5 4,1 kg/cm Kết nghiên cứu công bố Nguyễn Huy Đạt cs (2005) đàn Ri, Ai Cập, lai F1(AR), F1(RA) cho biết độ chịu lực tương 2 2 ứng 4,17 kg/cm ; 4,3 kg/cm ; 4,33 kg/cm 3,8 kg/cm Trịnh Xuân Cư (2001) cho biết gà Mía độ chịu lực 2,88 kg/cm Như vậy, vỏ trứng gà VP4 VP5 có độ chịu lực tương đương với gà Ri, cao gà Mía, gà lai F1 (RA) thấp gà Ai Cập, lai F1(AR) Chỉ số hình dạng trứng liên quan đến tỷ lệ ấp nở Bình thường trứng gà có hình bầu dục hình van, số hình dạng thường 1,25 – 1,35 Chỉ số hình dạng gà VP4 1,28, gà VP5 1,26 Như số hình dạng gà VP4, VP5hoàn toàn phù hợp Nghiên cứu Hồ Xuân Tùng(2008) cho biết số hình dạng trứng gà Ri 1,35; Lương Phượng 1,34 Theo Nguyễn Huy Đạt cs (2009), trứng Lương Phượng M1A 1,32; M1B 1,29 Chỉ số lòng trắng tiêu đánh giá chất lượng lòng trắng, tỷ số chiều cao đường kính trung bình lịng trắng đặc Theo Nguyễn Thị Mai cs (2009) cho biết số lòng trắng nằm khoảng 0,08 – 0,09 trứng tươi Nghiên cứu trứng gà VP4 gà VP5 số lòng trắng 0,09tương đương với số lòng trắng trứng gà VP2 hệ 1là 0,09 (Nguyễn Huy Đạt, 2007) Như trứng gà VP4 VP5 có trạng thái chất lượng tốt khảo sát trứng tươi Chỉ số lòng đỏ tiêu đánh giá chất lượng lòng đỏ, số lòng đỏ gà VP4 đạt 0,48 0,47 gà VP5 So với số lòng đỏ gà Ri 0,45 Ai Cập 0,46 (Vũ Chí Thiện, 2012), Hồ Xuân Tùng(2008) đàn F1 (Ri x LP) 0,43 LP 0,45 Chỉ số lòng đỏ Ri vàng rơm 0,43; gà Ri lai 0,42 nghiên cứu (Nguyễn Huy Tuấn, 2013) Như số lòng đỏ gà VP4, 47 VP5 cao so với nghiên cứu công bố tác giả Đơn vị Haugh, tiêu tổng hợp để đánh giá chất lượng trứng, phụ thuộc vào chiều cao lịng trắng đặc khối lượng trứng Đơn vị Haugh cao chất lượng trứng tốt Đơn vị Haugh thay đổi theo thời gian điều kiện bảo quản trứng, điều lý giải khả ấp nở trứng gà phụ thuộc vào thời gian điều kiện bảo quản trứng Kết kiểm tra cho thấy đơn vị Haugh trứng gà gà VP4 88,8, gà VP5 86,63 Theo Lê Hồng Mận cs (1993) trứng coi đảm bảo chất lượng phải có đơn vị Haugh từ 75 trở lên trứng gà VP4, VP5 khảo sát đảm bảo chất lượng 4.2.2.6 Kết ấp nở Trong chăn ni gà sinh sản kết ấp nở tiêu quan trọng để đánh giá khả sinh sản Trong tỷ lệ trứng có phơi, tỷ lệ nở, tỷ lệ gà loại I tiêu quan trọng để đánh giá kết ấp nở Tỷ lệ trứng có phơi phản ánh chất lượng đàn gà giống, tỷ lệ ghép trống mái Còn tỷ lệ nở tỷ lệ gà loại I thước đo phát triển phôi sức sống gà Kết ấp nở gia cầm phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như: chất lượng đàn giống, tỷ lệ trống mái, chất lượng trứng, thời gian bảo quản, quy trình ấp nở Hơn tỷ lệ phơi cịn ảnh hưởng bới yếu tố tuổi đàn gà, tỷ lệ trống mái, mùa vụ, dinh dưỡng… Kết theo dõi kết ấp nở đàn gà mái VP4, VP5 38 tuần tuổi, đàn gà tự giao thể qua bảng 4.11 Bảng 4.11 Tỷ lệ trứng có phơi kết ấp nở Chỉ tiêu Tổng số trứng đưa vào ấp Số trứng có phơi Tỷ lệ trứng có phơi Số gà nở Tỷ lệ nở/trứng ấp Tỷ lệ nở/ trứng có phơi Số gà loại Tỷ lệ nở gà loại 1/trứng ấp 48 Qua bảng 4.11 cho thấy kết ấp nở gà VP4 VP5 tương đối cao Tỷ lệ trứng có phơi gà VP5 (93,42%) cao sơ với gà VP4 (92,73%) Tỷ lệ nở/trứng ấp gà VP4 đạt 82,44%, gà VP5 đạt 84,79% Tỷ lệ nở/trứng có phơi gà VP4, VP5 88,90%; 90,75% Tỷ lệ gà loại 1/trứng ấp gà VP4, VP5 80,53% 83,70% Như vậy, tiêu tỷ lệ trứng có phơi, tỷ lệ nở/trứng ấp, tỷ lệ nở/ trứng có phôi, tỷ lệ nở gà loại 1/trứng ấp gà VP5 cao gà VP4 Theo Nguyễn Bá Mùi cs (2016) đàn RSL cho tỷ lệ trứng có phơi, tỷ lệ nở, tỷ lệ gà loại 92,34%; 82,88 %và 78,88% Kết nghiên cứu Nguyễn Huy Tuấn (2013) đàn Ri Lai tương ứng 91,24%, 77,95% 77,00% Như kết theo dõi thí nghiệm đạt cao kết nghiên cứu tác giả 49 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN - Đặc điểm ngoại hình: Ở 01 ngày tuổi gà mái VP4 VP5 có màu vàng đốm đầu, vàng sọc lưng, xám đen màu vàng sọc lưng chiểm tỉ lệ cao 67,33% VP4 69,33% VP5 Ở 20 tuần tuổi, gà mái VP4 VP5 có nhóm màu lơng nâu vàng đốm đen vàng đốm đen, nhóm màu lơng vàng đốm đen chiếm tỷ lệ chủ yếu 83,33% VP4 86,66 % VP5 - Khả sinh trưởng +Tỷ lệ nuôi sống giai đoạn 1- 20 tuần tuổi gà VP4 94%, gà VP5 92,33% + Khối lượng thể gà mái 20 tuần tuổi VP4 đạt 1648,67 g, gà VP5 đạt 1566,33 g +Tiêu tốn thức ăn giai đoạn 1- 20 tuần tuổi gà mái VP4 8129,73g; gà VP5 8057,89 g - Khả sinh sản + Tuổi thành thục sinh dục gà VP4 141 ngày; gà VP5 144 ngày, tỷ lệ đẻ đỉnh cao VP4 29 tuần; gà VP5 30 tuần, tỷ lệ đẻ trung bình giai đoạn 21 -52 tuần tuổi VP4 55,51%; VP5 57,04% + Năng suất trứng cộng dồn gà VP4 124,35 quả; gà VP5 128,61 + Ở tuần 52, tiêu tốn thức ăn/10 trứng gà VP4 2,2kg; gà VP5 2,03kg Trung bình giai đoạn 21 – 52 tuần gà VP4 1,99kg; gà VP5 1,93 kg + Chất lượng trứng gà VP4, VP5 có chất lượng tốt, cụ thể gà VP4 có đơn vị Haugh 88,8; số lòng trắng 0,09; số lòng đỏ 0,48; độ dày vỏ trung bình 0,34mm; khối lượng trứng 55,32g; độ chịu lực 4,03kg/cm Gà VP5 có đơn vị Haugh 86,63; số lịng trắng 0,09; số lòng đỏ 0,47; độ dày vỏ trung bình 0,33mm; khối lượng trứng 56,27g; độ chịu lực 4,1kg/cm + Các tiêu ấp nở gà VP4: tỷ lệ trứng có phơi 92,73%; tỷ lệ nở 82,44%; tỷ lệ gà đạt tiêu chuẩn loại 80,53% Gà VP5: tỷ lệ trứng có phơi 93,42%; tỷ lệ nở 84,79%; tỷ lệ gà đạt tiêu chuẩn loại 83,70% 50 5.2 KIẾN NGHỊ Tiếp tục theo dõi khả sản xuất dòng gà mái đến năm đẻ đánh giá khả sản xuất hệ 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt: Brandsch H Biilchel H (1978) Cơ sở nhân giống di truyền giống gia cầm Cơ sở sinh học nhân giống nuôi dưỡng gia cầm (Nguyễn Chí Bảo dịch) Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Tr 7, 129-158 Bùi Đức Lũng Nguyễn Huy Đạt ( 2001) Nghiên cứu số đặc điểm sinh học tính sản xuất giống gà Ri qua đời chọn lọc Báo cáo khoa học năm 2001, Viện Chăn nuôi tr 54 - 57 Bùi Quang Tiến, Nguyễn Hoài Tao (1985) Kết nghiên cứu tạo giống gà Rhoderi tr 47-48 Bùi Thị Oanh (1996) Nghiên cứu ảnh hưởng mức lượng, tỷ lệ protein, lysine, methionine cystine thức ăn hỗn hợp đến suất gà sinh sản hướng thịt gà broiler theo mùa vụ Luận án tiến sỹ khoa học nông nghiệp, Viện Chăn nuôi tr 36-37- 60-95 Đào Văn Khanh (2001) Nghiên cứu khả sinh trưởng, suất chất lượng thịt đàn gà thịt lông màu Kabir, Lương Phượng, Tam Hồng ni bán chăn thả mùa vụ khác Thái Nguyên Luận án Tiến sỹ Nơng nghiệp Tr Đồn Xn Trúc cs (2009) Nghiên cứu khả sản xuất gà ông bà gà bố mẹ Sasso nuôi xí nghiệp gà giống Tam Đảo Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Vạn Phúc Tuyển tập cơng trình nghiên cứu khoa học – công nghệ gia cầm 1997 -2007 tr 66 -77 Giangmisengu (1983) Những ứng dụng di truyền học (Nguyễn Quang Thái dịch) Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội tr 58 Hoàng Kim Loan (1973) Công tác giống ngành chăn nuôi gia cầm theo qui mô công nghiệp Liên Xô Viện Thông tin Khoa học Kỹ thuật Trung ương tr 4-5 Hoàng Văn Lộc (1993) Nghiên cứu số tính trạng sản xuất dịng gà Goldline Viện Chăn Nuôi Luận án Thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội tr 46 10 Hồ Xuân Tùng (2008) Nghiên cứu lai tạo gà Lương Phượng Hoa gà Ri nhằm chọn tạo giống gà thả vườn phục vụ cho chăn nuôi nông hộ Luận án tiến sĩ nông nghiệp viện KHNN Việt Nam 52 11 Hồ Xuân Tùng, Nguyễn Huy Đạt, Hoàng Thị Nguyệt Phan Hồng Bé (2011) Nghiên cứu đặc điểm ngoại hình, khả sản xuất gà VP2 qua hệ Báo cáo Khoa học năm 2011 12 Hồ Xuân Tùng, Nguyễn Huy Đạt, Trần Văn Phượng Vũ Chí Thiện (2009) Bảo tồn nguồn gen gà nội (Hồ, Mía Móng) Báo cáo kết nguồn gene vật nuôi Việt Nam (2005-2009) Viện Chăn nuôi tr 82-95 13 Hồ Xuân Tùng, Nguyễn Huy Đạt, Vũ Chí Thiện, Nguyễn Huy Tuấn (2008) Kết khảo sát tổ hợp lai gà VP2 với gà Ri cải tiến (R1) Báo cáo Khoa học năm 2008 14 Hutt F.B (1978) Di truyền học động vật (người dịch Phan Cự Nhân) Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, Hà Nội tr 349 15 Kushner K.F (1974) Các sở di truyền học lựa chọn giống gia cầm Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp (141) Phần thông tin khoa học nước tr 222-227 16 Khavecman (1972) Sự di truyền suất gia cầm Cơ sở di truyền suất chọn giống động vật, tập 2, Johansson chủ biên, Phan Cự Nhân, Trần Đình Miên, Trần Đình Trọng dịch Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội tr 31, 34-37, 49, 51, 53, 70, 88 17 Lê Thị Thu Hiền, Phùng Đức Tiến, Nguyễn Hữu Cường, Nguyễn Quý Khiêm, Nguyễn Thị Tình, Nguyễn Thị Kim Oanh, Phạm Thùy Linh, Phùng Văn Cảnh, Phạm Sỹ Tiệp Dương Trí Tuấn(2015) Chọn lọc nhân giống gà Chọi Tạp chí khoa học Cơng nghệ Chăn ni (57) tr 39-47 18 Ngô Giản Luyện (1994) Nghiên cứu số tính trạng sản xuất dịng V1, V3, V5 giống gà thịt cao sản Hybro nuôi điều kiện Việt Nam Luận án PTS Khoa học Nông nghiệp, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội tr 8-12 19 Ngô Thị Kim Cúc (2016) Báo cáo tổng kết kết khoa học công nghệ đề tài: Khai thác, phát triển nguồn gen giống gà Mía Móng Bộ Khoa học Cơng Nghệ 20 Nguyễn Ân, Hoàng Gián, Lê Viết Ly, Nguyễn Văn Thiện, Trần Xuân Thọ (1983) Di truyền học động vật Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp Hà Nội tr 86-200 21 Nguyễn Bá Mùi Phạm Kim Đăng (2016) Khả sản xuất gà Ri lai ( Ri – Sasso – Lương Phượng) nuôi An Dương, Hải Phịng Tạp chí Khoa Học Nơng nghiệp Việt Nam 14 (3) tr 392 – 399 www.Vnua.edu.vn 53 22 Nguyễn Duy Hoan, Bùi Đức Lũng, Nguyễn Thanh Sơn Đoàn Xn Trúc (1999) Chăn ni gia cầm (Giáo trình dùng cho cao học nghiên cứu sinh chăn nuôi) Trường đại học Nông lâm Thái Nguyên Nhà xuất nông nghiệp tr 3-11, 30-34 23 Nguyễn Đức Trọng, Phạm Văn Chung, Nguyễn Thị Thúy Nghĩa, Lương Thị Bột, Đồng Thị Quyên, Đặng Thúy Vui (2012) Kết khảo nghiệm gà hướng trứng Dominant Báo cáo khoa học – Phần Di truyền giống vật nuôi Viện Chăn nuôi 24 Nguyễn Huy Đạt, Nguyễn Văn Đồng, Lê Thị Ân Hồ Xuân Tùng (2000) Nghiên cứu chọn lọc nhân giống gà Lương Phượng Trại thực nghiệm Liên Ninh Báo cáo kết nghiên cứu khoa học Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Tr 75 – 90 25 Nguyễn Huy Đạt Hồ Xuân Tùng (2005) Kết bước đầu nghiên cứu tổ hợp lai gà Đông Tảo với gà Ri cải tiến ni nơng hộ Tuyển tập cơng trình nghiên cứu Khoa học - Công nghệ gia cầm 1997-2007 26 Nguyễn Huy Đạt, Nguyễn Văn Đồng, Vũ Ngọc Sơn, Nguyễn Như Liên Hoàng Thị Nguyệt (2006) Nghiên cứu chọn tạo dòng gà thịt chất lượng cao VP2 phục vụ chăn nuôi gia trại Báo cáo khoa học năm 2006 Tr 1-7 27 Nguyễn Huy Đạt, Vũ Thị Hưng Hồ Xuân Tùng (2005) Nghiên cứu chon lọc nâng cao suất gà Ri vàng rơm Báo cáo khoa học năm 2005 Trung tâm nghiên cứu gia cầm Vạn phúc tr 203-213 28 Nguyễn Huy Đạt, Vũ Thị Hưng, Hồ Xuân Tùng Vũ Chí Thiện (2006) Khả sản xuất tổ hợp lai gà Ai Cập gà Ri vàng rơm điều kiện nuôi bán chăn thả Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Chăn ni (10) Năm 2008 29 Nguyễn Huy Tuấn (2013) Khả sản xuất tổ hợp lai gà Ri vàng rơm gà lai (7/8 Ri vàng rơm 1/8 Lương Phượng) nuôi trai thực nghiệm gia cầm Liên Ninh Luận án Thạc sĩ Nông nghiệp,Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 30 Nguyễn Mạnh Hùng, Hoàng Thanh, Nguyễn Thị Mai, Bùi Hữu Đồn (1994) Chăn ni gia cầm Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội tr 11-12, 15-17, 24-25 31 Nguyễn Quý Khiêm, Phạm Thùy Linh, Phùng Đức Tiến, Lê Ngọc Tân, Nguyễn Thị Tình, Nguyễn Thị Kim Oanh, Trần Ngọc Tiến, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Trọng Thiện Phùng Văn Cảnh (2017) Chọn tạo bốn dòng gà chuyên trứng cao sản Báo cáo khoa học – Phần Di truyền giống vật nuôi Viện Chăn nuôi 32 Nguyễn Thanh Sơn, Hồ Xuân Tùng Vũ Chí Thiện (2017) Đặc điểm ngoại hình khả sản xuất dịng gà lơng màu VP3, VP4 VP5 qua hệ chọn lọc lai tạo Báo cáo khoa học – Phần Di truyền giống vật nuôi Viện Chăn nuôi 54 33 Nguyễn Thị Khanh, Trần Cơng Xn, Hồng Văn Lộc Vũ Quang Ninh (2001) Kết chọn lọc nhân gà Tam Hồng dịng 882 Jiangcun vàng Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thuỵ Phương Báo cáo Khoa học chăn nuôi thú y thành phố Hồ Chí Minh tr 3-11 34 Nguyễn Thị Mai, Bùi Hữu Đoàn Hoàng Thanh (2009) Giáo trình chăn ni gia cầm NXB Nơng nghiệp, Hà Nội 35 Nguyễn Văn Bắc, Dương Xuân Tuyển, Phạm Văn Thìn, Hồng Văn Thắng, Trần Cơng Xn (2004) Nghiên cứu chọn tạo dòng gà Lương Phượng trại thực nghiệm gia cầm Thống Nhất – Đồng Nai Báo cáo kết nghiên cứu khoa học – Trung tâm nghiên cứu chuyển giao tiến kỹ thuật chăn nuôi thành phố Hồ Chí Minh 36 Nguyễn Văn Thiện (1995) Di truyền số lượng Giáo trình cao học Nơng nghiệp Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội tr 191-194 37 Phạm Cơng Thiếu, Vũ Ngọc Sơn, Hồng Văn Tiệu, Nguyễn Viết Thái Trần Kim Nhàn(2010) Chọn lọc nâng cao suất chất lượng gà H’Mông Báo cáo khoa học - Phần Di truyền giống vật nuôi Viện Chăn nuôi tr.269-279 38 Phan Cự Nhân Trần Đình Miên (1998) Di truyền học tập tính Nhà xuất Giáo dục Hà Nội tr 60 39 Phùng Đức Tiến (1996) Nghiên cứu số tổ hợp lai gà broiler dòng gà hướng thịt Ross 208 Hybro HV 85 Luận án tiến sỹ khoa học nông nghiệp Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội tr 20-23, 83 40 Phùng Đức Tiến, Nguyễn Qúy Khiêm Đỗ Thị Sợi (2004) Nghiên cứu khả sản xuất tổ hợp lai gà trống dòng X44(Sasso) với gà mái Lương Phượng Hoa Tuyển tập cơng trình nghiên cứu khoa học công nghệ chăn nuôi gà, Phần Di truyền chọn tạo giống NXB nông nghiệp Hà Nội, 2004 tr 266 – 151 41 Phùng Đức Tiến, Lê Thị Thu Hiền, Phạm Thùy Linh, Nguyễn Quý Khiêm, Đào Thị Bích Loan, Trần Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Kim Oanh(2017) Chọn lọc nâng cao suất dịng gà lơng màu hướng thịt TP4, TP1, TP2 Báo cáo khoa học – Phần Di truyền giống vật nuôi Viện Chăn nuôi 42 Phùng Đức Tiến, Nguyễn Quý Khiêm, Dương Thị Oanh, Đào Thị Bích Loan, Nguyễn Thị Mười, Trần Thị Thu Hằng (2012) Nghiên cứu khả sản xuất gà TM1 TM2 Báo cáo khoa học – Phần Di truyền giống vật nuôi Viện Chăn nuôi 55 43 Roberts (1998) Di truyền động vật (Phan Cự Nhân dịch) Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội tr 242 44 Tạ An Bình (1973) Những kết bước đầu lai kinh tế gà Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp tr 598-603 45 Trần Công Xuân (2004) Kết chọn tạo ba dòng gà LV1, LV2, LV3 Tuyển tập cơng trình nghiên cứu Khoa học cơng nghệ chăn nuôi gà Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 46 Trần Đình Miên (1994) Di truyền học quần thể Di truyền chọn giống động vật Nhà xuất Nơng nghiệp, Hà Nội tr 60-101 47 Trần Đình Miên Nguyễn Văn Thiện (1995) Chọn nhân giống vật ni Giáo trình cao học Nơng nghiệp, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội tr 32, 73-74, 80, 94-95 48 Trần Đình Miên, Nguyễn Kim Đường (1992) Chọn giống nhân giống gia súc Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội tr 40-41-8-4-99-116 49 Trần Long (1994) Xác định đặc điểm di truyền số tính trạng sản xuất lựa chọn phương pháp chọn giống thích hợp với dòng gà thịt Hybro HV85 (Luận án PTS Khoa học Nông nghiệp), Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội tr 36, 90-114 50 Vũ Đình Tơn(2015) Báo cáo tổng kết nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương khoa học công nghệ: “Chọn lọc nhằm bảo tồn bền vững giống gà Hồ” Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn 51 Vương Đống (1968) Dinh dưỡng động vật tập (người dịch: Vương Văn Khể), Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật tr 14-16 52 Vũ Ngọc Sơn (1999) Nghiên cứu đặc điểm ngoại hình tính sản xuất gà Lương Phượng Luận văn Thạc sỹ Trang 21, 32, 66 53 Vũ Chí Thiện (2012) Khả sản xuất tổ hợp lai gà Ri Ai Cập điều kiện nuôi bán chăn thả Luận văn thạc sỹ nông nghiệp Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội II Tài liệu tiếng Anh: 54 Chambers J.R., Bernon D.E and Gavora J.S (1984) Synthesis and parameter of new populations of meat type chickens theoz Apply Genet 69 pp 23-30 55 Chambers J.R (1990) Genetic of growth meat production in chicken Poultry breeding and genetics, R.D.Cawford, Amsterdam, Holland pp 627-628 56 56 Gavora J.F (1990) Disease genetic in poultry breeding and genetic R.P Cawford ed Elsevier Amsterdam pp 806-809 57 Hill F., Dickerson G.E and Kempster H.L (1954) Some relationships between hatchability egg production adult minacity, Poultry Science 33 pp 1059-1060 58 Ivy R.E and Gleaves F.V (1976) Protein requirement of layer Poultry Science 55 pp 2160-2171 59 Jaap R.G and Moris (1973) Genetically differences in eight week weight feathering, Poultry Science 16 pp 44-48 60 Lange G.D and Linde G.V.D (2000) From egg today-old-chick, IPC livestock, Barneveld the Netherlands pp 38 61 Letner T.M and Asmundsen V.S (1938) Genetics of growth constants in domestic fowl, Poultry Science 17 pp 286-294 62 Lewis P.D., Perry G.C and Morris T.R (1992) Effect of timing and size of light increase on sexual maturity in two breeds of domestic hen Proceedings worlds Poultry congress, Volume 1, 19th, Holland pp 689-692 63 North M.O., Bell P.D (1990) Commercial chicken production manual (Fourth edition), Van Nostrand Reinhold, New York 64 Robertson A., Lerner I.M (1949) The heritability of al-or-none traits viability of poultry genetics, Poultry Science 34 pp 395-411 65 Willson S.P (1969) Genetic aspect of feed efficiency in broiler, Poultry Science 48 pp 495 66 Hy-lineInternational,http://www.hyline.com/aspx/products/products.aspx?navid=3 (25/5/2011) 67 Kabir chicks Ltd., http://www.kabir.co.il/ (25/5/2011) 68 Management guide parent stock Chinese Luong Phuong 69 Dominant CZ http://www.dominant-cz.cz/?lang=en&q=uvod (20/5/2013) 57 ... 31 iii 4. 1 Đặc điểm ngoại hình 31 4 .2 Khả sản xuất dòng gà mái VP4 , VP5 32 4 .2. 1 Khả sinh trưởng dòng gà mái VP4, VP5 32 4 .2. 2 Khả sinh sản gà mái VP4, VP5 ... tiến hành: ? ?Đánh giá khả sinh trưởng sinh sản hai dòng gà mái VP4, VP5 hệ Trại thực nghiệm Liên Ninh? ?? 1 .2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI - Xác định khả sinh trưởng sinh sản hai dòng gà mái VP4, VP5 hệ 1.3.Ý... 32 Hình 4 .2 Gà mái VP5 lúc ngày tuổi 32 Hình 4. 3 Gà mái VP4 56 ngày tuổi 32 Hình 4. 4 Gà mái VP5 56 ngày tuổi 32 Hình 4. 5 Đồ thị sinh trưởng tích lũy gà thí nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá khả năng sinh trưởng và sinh sản của 2 dòng gà mái VP4, VP5 thế hệ 4 tại trại thực nghiệm liên ninh , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá khả năng sinh trưởng và sinh sản của 2 dòng gà mái VP4, VP5 thế hệ 4 tại trại thực nghiệm liên ninh