0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá biến động và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh

126 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:44

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VŨ VĂN HẢI ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ QUẢNG YÊN TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đào Châu Thu NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình Tơi xin cam đoan rằng, giúp đỡ trình thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn rõ nguồn gốc Hà nội, ngày 27… tháng 09… năm 2018 Tác giả luận văn Vũ Văn Hải i LỜI CẢM ƠN Để hồn thiện luận văn tơi nhận giúp đỡ tận tình, đóng góp quý báu nhiều cá nhân tập thể Trước hết, xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Đào Châu Thu - Giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình hướng dẫn, bảo tơi suốt thời gian thực đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn góp ý chân thành Thầy, Cô giáo Khoa Quản lý đất đai, Ban quản lý đào tạo - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho thực hồn thành đề tài Tơi xin trân trọng cảm ơn Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên, tập thể Phịng Tài ngun Mơi trường, Phịng Kinh tế, chi cục Thống kê, cấp ủy, quyền bà nhân dân xã, thị trấn thị xã Quảng n giúp đỡ tơi q trình thực đề tài địa bàn Tôi xin cảm ơn đến gia đình, người thân, cán đồng nghiệp bạn bè động viên, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi qua trình thực đề tài Một lần xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2018 Tác giả luận văn Vũ Văn Hải ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.4.1 Những đóng góp 1.4.2 Ý nghĩa khoa học: 1.4.3 Ý nghĩa thực tiễn: Phần Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1 Cơ sở xây dựng nông thôn 2.1.1 Một số khái niệm nông nghiệp, nông dân, nông thôn 2.1.2 Vai trị nơng dân xây dựng nông thôn 2.1.3 Nội dung tiêu chí xây dựng nông thôn liên quan đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp 2.2 Đất vai trò đất sản xuất nông nghiệp 2.2.1 Kháı niệm đất đất sản xuất nông nghiệp 2.2.2 Vai trò ý nghĩa đất đai sản xuất nông nghiệp 2.3 Sử dụng đất quan điểm sử dụng đất 2.3.1 Sử dụng đất nhân tố ảnh hưởng đến sử dụng đất 2.3.2 Quan điểm sử dụng đất bền vững 10 2.4 Cơ sở lý luận hiệu đánh giá hiệu sử dụng đất 12 2.4.1 Khái quát hiệu sử dụng đất 12 iii 2.4.2 Sự cần thiết phải đánh giá hiệu sử dụng đất 17 2.4.3 Tiêu chuẩn đánh giá hiệu sử dụng đất 17 2.4.4 Hiệu sử dụng đất nông nghiệp 18 2.5 Tình hình nghiên cứu đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp giới Việt Nam 20 2.5.1 Tình hình nghiên cứu đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp giới 20 2.5.2 Tình hình nghiên cứu đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam 22 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 26 3.1 Địa điểm nghiên cứu 26 3.2 Thời gian nghiên cứu 26 3.3 Đối tượng nghiên cứu 26 3.4 Nội dung nghiên cứu 26 3.4.1 Điều tra đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội có liên quan đến sử dụng đất nông nghiệp thị xã Quảng Yên 26 3.4.2 Biến động trạng sử dụng đất 26 3.4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 26 3.4.4 Đánh giá sản xuất nông nghiệp tác động xây dựng NTM 27 3.4.5 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất NN xây dựng NT 27 3.5 Phương pháp nghiên cứu 27 3.5.1 Phương pháp điều tra số liệu thứ cấp 27 3.5.2 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 27 3.5.3 Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp 28 3.5.4 Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất theo FAO 28 3.5.5 Phương pháp đánh giá tổng hợp hiệu sử dụng đất 31 3.5.6 Phương pháp so sánh, thống kê xử lý số liệu điều tra 31 Phần Kết nghiên cứu 32 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thị xã Quảng Yên 32 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 32 4.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế xã hội thị xã 35 4.1.3 Đánh giá thuận lợi khó khăn địa bàn thị xã Quảng Yên tác động đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp 39 iv 4.2 Biến động trạng sử dụng đất nông nghiệp 41 4.2.1 Cơ cấu đất nông nghiệp Thị xã Quảng Yên 41 4.2.2 Biến động diện tích cấu sử dụng đất nơng nghiệp địa bàn thị xã xây dựng NTM giai đoạn 2014 - 2017 42 4.2.3 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp 44 4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 48 4.3.1 Đặc điểm loại hình sử dụng đất thị xã Quảng Yên Tỉnh Quảng Ninh 48 4.3.2 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp thị xã Quảng Yên 52 4.4 Đánh giá sản xuất nông nghiệp tác động xây dựng NTM 75 4.4.1 Quy mơ diện tích đất nơng nghiệp xây dựng NTM 75 4.4.2 Phương thức sản xuất nông nghiệp xây dựng NTM 76 4.4.3 Thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản xây dựng NTM 78 4.4.4 Đánh giá chung mức độ tác động NTM đến sản xuất nông nghiệp tiểu vùng địa bàn thị xã Quảng Yên 78 4.5 Lựa chọn lut có hiệu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất xây dựng nông thôn 79 4.5.1 Lựa chọn loại hình sử dụng đất nơng nghiệp có hiệu 79 Phần Kết luận đề nghị 84 5.1 Kết luận 84 5.2 Đề nghị 85 Tài liệu tham khảo 86 Phụ lục 89 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường CPTG Chi phí trung gian GTNC Gía trị ngày cơng GTSX Gía trị ngày cơng HQĐV Hiệu đồng vốn KT Kinh tế LĐ Lao động LUT Loại hình sử dụng đất LX - LM Lúa xuân - Lúa mùa MT Môi trường NĐ Nghị định NNP Đất nông nghiệp NTM Nông thôn QĐ Quyết định TNHH Thu nhập hỗn hợp TT Thông tư UBND Uỷ ban nhân dân XH Xã hội vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất .29 Bảng 3.2 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu xã hội 29 Bảng 3.3 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu môi trường 30 Bảng 4.1 Hiện trạng phân bổ dân số, lao động năm 2017 36 Bảng 4.2 Giá trị sản xuất qua năm (giá cố định) 38 Bảng 4.3 Tỷ lệ sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2015 - 2017 41 Bảng 4.4 So sánh biến động diện tích đất cấu đất nông nghiệp thị xã Quảng Yên năm (2014- 2017) 42 Bảng 4.5 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp địa bàn Thị xã năm 2017 44 Bảng 4.6 Một số loại hình sử dụng đất tiểu vùng 49 Bảng 4.7 Một số loại hình sử dụng đất tiểu vùng 50 Bảng 4.8 Một số loại hình sử dụng đất tiểu vùng 51 Bảng 4.9 Hiệu kinh tế trồng tiểu vùng 52 Bảng 4.10 Hiệu kinh tế trồng, vật nuôi tiểu vùng 53 Bảng 4.11 Hiệu kinh tế trồng,vật nuôi tiểu vùng 54 Bảng 4.12 Hiệu kinh tế LUT tiểu vùng 56 Bảng 4.13 Hiệu kinh tế LUT tiểu vùng 57 Bảng 4.14 Hiệu kinh tế LUT tiểu vùng 58 Bảng 4.15 Hiệu xã hội loại hình sử dụng đất tiểu vùng 60 Bảng 4.16 Hiệu xã hội loại hình sử dụng đất tiểu vùng 62 Bảng 4.17 Hiệu xã hội loại hình sử dụng đất tiểu vùng 63 Bảng 4.18 So sánh mức đầu tư phân bón thực tế địa phương với sở nơng nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh 65 Bảng 4.19 Mức độ sử dụng số loại thuốc bảo vệ thực vật 68 Bảng 4.20 Tổng hợp điểm hiệu môi trường LUT kiểu sử dụng đất địa bàn thị xã Quảng Yên 70 Bảng 4.21 Tổng hợp hiệu KT - XH - MT kiểu sử dụng đất địa bàn thị xã Quảng Yên 73 vii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Vị trí thị xã Quảng n 32 Hình 4.2 Nhiệt độ trung bình tháng năm từ năm 2014 -2017 33 Hình 4.3 Lượng mưa trung bình tháng năm 34 Hình 4.4 Biểu đồ thể thay đổi diện tích đất nơng nghiệp địa bàn thị xã Quảng Yên năm 2014 - 2017 43 Hình 4.5 Biểu đồ thể hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp địa bàn thị xã Quảng Yên 45 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Vũ Văn Hải Tên luận văn: “Đánh giá biến động hiệu sử dụng đất nông nghiệp xây dựng nông thôn địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh” Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Tên sở đào tạo: Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu - Xác định biến động diện tích đất nơng nghiêp giai đoạn 2014 - 2017 hiệu loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn thị xã Quảng Yên - Tác động xây dựng NTM đến sản xuất nông nghiệp địa bàn thị xã Quảng Yên - Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hiệu cho năm tới thị xã Quảng Yên Nội dung phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu: - Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội có liên quan đến sử dụng đất sản xuất nông nghiệp thị xã Quảng Yên - Đánh giá biến động diện tích cấu đất nông nghiệp, xây dựng NTM giai đoạn 2014 – 2017 - Đánh giá trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp thị xã Quảng Yên - Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất - Đánh giá tác động xây dựng NTM đến sản xuất nông nghiệp thị xã Quảng Yên Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: thu thập phịng, ban chun mơn thị xã Quảng Yên - Phương pháp chọn điểm nghiên cứu: chọn xã Hiệp Hịa, Liên Vị Hồng Tân đại diện cho tiểu vùng nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: điều tra nhanh nông thôn theo phiếu điều tra; - Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp: theo phương pháp cho điểm dựa vào kết tính tốn tiêu: GTSX, TNHH, HQĐV, GTNC, ….; - Phương pháp đánh giá tổng hợp hiệu sử dụng đất ix - Hiệu mặt kinh tế: Loại hình sử dụng đất cho hiệu kinh tế cao, sản phẩm thị trường chấp nhận - Hiệu mặt xã hội: Tạo công ăn việc làm cho người dân, nâng cao trình độ canh tác áp dụng tiến khoa học kỹ thuật sản xuất - Hiệu mặt môi trường: Bảo vệ đất tốt, nâng cao độ che phủ đất, bảo vệ nguồn nước Xuất phát từ kết đánh giá hiệu LUT địa bàn thị xã Quảng Yên nhận thấy: Đối với LUT chuyên lúa hiệu kinh tế đem lại thấp vấn đề đảm bảo an ninh lương thực chỗ cho nhân dân xã hội chấp nhận nên lựa chọn Tuy nhiên, định hướng năm tới nên chuyển dần diện tích lúa vùng úng trũng, có suất thấp, khơng ổn định sang LUT khác để có hiệu kinh tế cao LUT chuyên rau màu có nguy gây nhiễm mơi trường cao lượng thuốc bảo vệ thực vật lượng phân bón người dân sử dụng cho LUT tương đối nhiều Lượng thuốc BVTV dư thừa bám lại lá, thân trí quả, người động vật ăn phải có nguy bị ngộ độc ảnh hưởng lớn đến sức khỏe nguy hại Bên cạnh LUT lại mang lại hiệu kinh tế cao, cần sử dụng liều lượng thuốc BVTV lượng phân bón hợp lý để giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường sức khỏe người LUT ăn quả, cho hiệu kinh tế khơng q cao Nhưng bên cạnh LUT có ý nghĩa quan trọng, góp phần chống xói mịn, giảm thiểu nhiễm mơi trường sống, giúp cân sinh thái… cần mở rộng LUT nuôi trồng hải sản cho giá trị kinh tế cao, chi phí sản xuất lớn gây ảnh hưởng mơi trường lớn Vì cần phải giảm chi phí sản xuất để phù hợp với hộ gia đình có kinh tế thấp cần có biện pháp nghiên cứu cụ thể giảm tác hại gây ô nhiễm môi trường từ LUT Định hướng loại hình sử dụng đất đến năm tới địa bàn thị xã Quảng Yên Căn vào kết đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp phần định hướng sử dụng đất nông nghiệp thị xã Quảng Yên sau : 80 LUT chuyên lúa nên giảm diện tích có biện pháp cải tạo áp áp dụng kỹ thuật khoa học cao để tăng suất lúa LUT chuyên rau, màu nên mở rộng diện tích có lựa chọn thích hợp cho kiểu sử dụng đất có hiệu cao mặt kinh tế, xã hội môi trường LUT ăn giữ ngun diện tích, LUT khơng cho hiệu kinh tế cao LUT lại mang lại hiệu môi trường cao( giảm thiểu xói mịn, tạo lớp che phủ mặt đất, cân sinh thái… ) LUT nuôi trồng hải sản nên mở rộng diện tích LUT cho hiệu kinh tế hiệu xã hội cao, đồng thời nên có giải pháp sâu nghiên cứu giảm thiểu môi trường từ LUT 4.5.2 Các giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp xây dựng NTM địa bàn thị xã Quảng Yên 4.5.2.1 Giải pháp thị trường tiêu thụ nơng sản Qua tìm hiểu thực tế chúng tơi thấy Quảng n có thị trường tiêu thụ nơng sản rộng lớn huyện chưa có chợ đầu mối thu mua nông sản, phần lớn sản phẩm nông nghiệp người dân bán cho tiểu thương chợ nhỏ lẻ nên người nông dân bị ép giá Vì vậy, thời gian tới hướng tổ chức theo chúng tơi là: Nhanh chóng hình thành chợ đầu mối, tổ chức hợp tác tiêu thụ, chế biến nông sản nơng thơn theo ngun tắc tự nguyện, hình thành trung tâm nơng nghiệp để từ tạo mơi trường cho giao lưu hàng hóa, giúp nơng dân có nhiều kênh tiêu thụ sản phẩm nơng sản sản phẩm nơng sản có tính chất mùa vụ loại rau, củ, vụ đông Mặt khác cung cấp thông tin thị trường nông sản tại, phải có dự báo trước cho tương lai để người dân mạnh dạn đầu tư sản xuất nơng nghiệp có hiệu kinh tế cao 4.5.2.2 Giải pháp vốn đầu tư - Cải tiến phương thức cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để hộ dân vay vốn với lãi suất ưu đãi - Cần có biên pháp hỗ trợ hộ nông dân vay vốn với lãi suất thấp tăng thời hạn trả lãi suất, điều giúp người dân yên tâm sản xuất - Đa dạng hố hình thức cho vay, huy động vốn nhàn rỗi dân, khuyến khích hình thức quỹ tín dụng nơng thơn 81 - Cần có quan tâm phối hợp cấp quyền, tổ chức đồn thể như: Hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội nông dân để nơng dân nghèo có điều kiện vay vốn phát triển sản xuất 4.5.2.3 Giải pháp khoa học công nghệ Áp dụng tiến khoa học kỹ thuật chuyển giao công nghệ, đặc biệt kỹ thuật giống cây, giống con, bảo vệ thực vật, phân bón, thú y vào sản xuất nơng nghiệp Khuyến khích đầu tư có chiều sâu, đổi cơng nghệ cơng nghiệp chế biến để tạo sản phẩm có giá trị cao Chuyển đổi cấu sản xuất theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp Chuyển đổi cấu trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, thâm canh tăng vụ cải tạo đất, nâng cao hiệu sử dụng đất Gắn sản xuất nông nghiệp với công nghệ sau thu hoạch Thường xuyên mở lớp tập huấn học tập kinh nghiệm sản xuất, tập huấn, hướng dẫn tiến khoa học cho người nông dân với chủ đề cụ thể Cần tăng cường mối liên hệ người dân sở 4.5.2.4 Giải pháp phát triển sở hạ tầng Qua tìm hiểu thực tế số địa phương thị xã Quảng Yên số phần đường giao thông nội đồng đường đất, kênh mương chưa bê tơng hóa, mương đất Vì thời gian tới thị xã cần đầu tư xây dựng, nâng cấp sở hạ tầng để phục vụ sản xuất, trước hết cần tập trung xây dựng nâng cấp hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng (cải tạo hệ thống trạm bơm, kiên cố hóa hệ thống kênh mương tưới tiêu ) cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông có để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, tiêu thụ nông sản người dân thị xã huyện khác tỉnh 4.5.2.5 Giải pháp môi trường Vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng người dân vứt bừa bãi bờ ruộng kênh mương, lượng bón phân hóa học khơng cân đối N, P, K Vì cần có chế quản lý chặt chẽ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhằm giảm dư lượng thuốc BVTV để đảm bảo môi trường đất, nước, không khí Xây dựng quy trình bón phân cân đối N, P, K Mặt khác cán khuyến nông 82 thường xuyên thăm đồng kiểm tra dịch bệnh phát kịp thời tình hình sâu bệnh hại để thơng báo hệ thống phương tiện thông tin đại chúng cho người dân biết phun thuốc kịp thời, tránh tình trạng lạm dụng thuốc BVTV Cán khuyến nông phải bám sát địa bàn, phối hợp với người dân việc bón phân, sử dụng thuốc trừ sâu, phối hợp với người dân giải vấn đề vướng mắc trình sản xuất 4.5.2.6 Giải pháp nhân lực Hiện nguồn lao động nông nghiệp địa phương chưa qua đào tạo phần lớn học hết phổ thơng việc tiếp cận ứng dụng khoa học kỹ thuật gặp nhiều khó khăn Vì cần mở lớp tập huấn nâng cao trình độ cho người lao động, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất Trong năm tới huyện cần tập trung đào tạo nguồn nhân lực chỗ, có sách khuyến khích nguồn lao động có kỹ thuật cao từ nơi khác đến Tiếp tục đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ sử dụng yếu tố đầu vào hợp lý, trọng nâng cao chất lượng kỹ thuật sử dụng yếu tố đầu vào vấn đề cần thiết Vì để nâng cao trình độ hiểu biết khoa học kỹ thuật nhạy bén thị trường cho người dân cán lãnh đạo, ban ngành cần tổ chức buổi hội thảo, lớp tập huấn buổi tổng kết hay thăm quan vùng sản xuất điển hình 83 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Quảng Yên thị xã ven biển nằm phía tây nam tỉnh Quảng Ninh, thuộc Vùng Đông Bắc Bộ có đặc điểm địa hình đất đai đồng cửa sơng ven biển, có tiềm lớn phát triển nông nghiệp nuôi trồng thuỷ sản Thị xã Quảng n có loại hình sử dụng đất nông nghiệp, với 24 kiểu sử dụng đất, LUT có diện tích lớn LUT nuôi trồng hải sản với kiểu sử dụng đất nuôi Tơm với diện tích 4644,43 ha, chiếm 23,60% diện tích đất nơng nghiệp, loại hình sử dụng đất nhỏ chuyên rau, màu với diện tích 371,36 ha, chiếm 1,89% diện tích đất nơng nghiệp Trong đó, kiểu sử dụng đất ngơ mùa - cà chua có diện tích nhỏ 9,97 ha, chiếm 0,05% diện tích đất nơng nghiệp Biến động diện tích cấu đất nông nghiệp xây dựng NTM giai đoạn 2014 - 2017 Từ kết nghiên cứu, thấy cấu đất nơng nghiệp thị xã có chuyển đổi loại đất nông nghiệp Và diện tích đất nơng nghiệp có xu hướng giảm diện tích từ năm 2014 đến 2017 Kết nghiên cứu hiệu sử dụng đất nông nghiệp xây dựng NTM địa bàn thị xã cho thấy: Trong năm vừa qua, với công xây dựng NTM địa bàn thị xã đạt nhiều thành tựu Hiệu sử dụng đất nông nghiệp tăng nên đáng kể so với năm trước Các kiểu sử dụng đất loại trồng phong phú đa dạng trước, hiệu suất tăng nên nhiều Các loại hình sử dụng đất cho hiệu cao như: rau màu cho thu nhập hỗn hợp từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng/ 580 triệu đồng đến 690 triệu đồng/ha đối nuôi trồng hải sản Tác động xây dựng NTM đến sản xuất nông nghiệp địa bàn thị xã: Theo số liệu kiểm kê năm 2017, thu nhập người dân khu vực nông thôn Quảng Yên đạt 41,88 triệu đồng/năm, tăng 102,2% so với năm 2016 84 Tồn thị xã có 5/8 xã đạt tiêu chí thu nhập, 4/8 xã đạt tiêu chí hộ nghèo, 8/8 xã đạt tiêu chí tỷ lệ lao động có việc làm, 7/8 xã đạt tiêu chí tổ chức sản xuất Trong năm 2017, thị xã huy động 59,36 tỷ đồng để đầu tư phát triển hạ tầng, tập trung lĩnh vực giao thông, thủy lợi, điện nông thôn, đầu tư nâng cấp sở hạ tầng trường học, nhà văn hóa, cấp nước hợp vệ sinh cho khu vực nông thôn Thị xã tích cực vận động người dân tăng gia sản xuất, nâng cao thu nhập, tiếp tục xây dựng thương hiệu rau an toàn địa bàn thị xã xã Về xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển dịch cấu trồng, vật nuôi phát triển kinh tế Năm 2017, mức thu nhập bình quân người dân đạt 47 triệu đồng/người/năm Hiện thị xã tiếp tục rà soát hộ kinh doanh để thành lập tổ thu gom, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất Định hướng đa dạng hóa trồng, vật ni, hình thành vùng sản xuất tập trung, đưa giống có giá trị kinh tế, trì ổn định diện tích lương thực, giảm chi phí nuôi trồng hải sản Để thực tốt định hướng nêu cần phải thực số giải pháp chủ yếu về: Thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; nguồn lực khoa học công nghệ; hệ thống sách tác động đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp giải pháp khác 5.2 ĐỀ NGHỊ - Trong thời gian tới thị xã cần trọng đầu tư phát triển loại hình sử dụng đất cho hiệu kinh tế, xã hội, môi trường cao như: ăn quả, lấy gỗ, chuyên rau màu nuôi trồng hải sản Đồng thời nghiên cứu giảm chi phí sản xuất cho loại hình ni trồng hải sản Cần có nghiên cứu, giải pháp môi trường sâu để nâng cao hiệu môi trường sống - Đề tài cần tiếp tục nghiên cứu sâu để bổ sung thêm tiêu đánh giá hiệu môi trường xã hội để hướng tới nông nghiệp bền vững xây dựng NTM 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt: Báo cáo trạng sử dụng đất nông nghiệp thị xã Quảng yên năm 2017( Phịng Tài ngun Mơi trường thị xã) Báo cáo thống kê kinh tế - xã hội – môi trường tỉnh Quảng Ninh năm 2017( Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh ) Bộ Tài nguyên Môi trường (2013) Luật Đất đai NXB Tài nguyên - Môi trường Bản đồ Việt Nam, Hà Nội Bộ Xây dựng Ban hành Thông tư số 31/2009/TT – BXD ngày 10/09/2009 Tiêu chuẩn Quy hoạch xây dựng nông thôn Quy hoạch chuẩn kỹ thuật Quốc gia quy hoạch xây dựng nông thôn Bộ Xây dựng Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT – BXD- BNNPTNT BTNMT ngày 28/10/2011 quy định, thẩm định quy hoạch xây dựng nông thôn Các Mác (2004) Tư luận, tập III NXB Sự thật Hà Nội Cao Liêm, Đào Châu Thu, Trần Thị Tú Ngà (1990) Phân vùng sinh thái nông nghiệp Đồng sông Hồng Đề tài 52D.0202, HàNội Đào Châu Thu, Nguyễn Khang (1998) Đánh giá đất NXB Nông nghiệp Đường Hồng Dật (2008) Kỹ thuật bón phân cân đối hợp lý cho trồng NXB Khoa học tự nhiên Công nghệ, Hà Nội 10 Đỗ Nguyên Hải (1999) Xác định tiêu đánh giá chất lượng môi trường quản lý sử dụng đất đai bền vững cho sản xuất nông nghiệp NXB Nông nghiệp, Hà Nội 11 Đỗ Thị Tám (2001) Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Văn Giang - tỉnh Hưng Yên, Luận văn thạc sĩ nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp I, HàNội 12 Đỗ Thị Tám, Nguyễn Thị Hải (2013) Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Tạp chí Khoa học Phát triển 11 (3) 13 Đỗ Văn Nhạ, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Khắc Việt Ba (2016) Đánh giá hiệu số mơ hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp hàng hóa địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, Tạp chí KH Nơng nghiệp Việt Nam 14 (9) 86 14 Lương Văn Hinh cs (2003) Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất NXB Nông nghiệp, Hà Nội 15 Lê Văn Khoa, Lê Đức (2015) Tham luận Đất Việt Nam: Hiện trạng sử dụng, thách thức giải pháp khắc phục, Hội thảo Quốc gia Đất Việt Nam trạng sử dụng thách thức NXB Nông nghiệp, Hà Nội 16 Lê Vũ Tuấn Anh (2015) Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, Luận văn thạc sĩ Nơng nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 17 Nguyễn Thế Đặng, Nguyễn Thế Hùng (1999) Giáo trình Đất NXB Nơng nghiệp, Hà Nội 18 Nguyễn Đình Bồng (2002) Quỹ đất quốc gia- Hiện trạng dự báo sử dụng đất Tạp Chí khoa học đất (16) 19 Nguyễn Văn Bích (2007) Nông nghiệp nông thôn Việt Nam hai mươi năm đổi khứ NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 20 Nguyễn Đình Hợi (1993) Kinh tế tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp NXB Thống kê, Hà Nội 21 Nguyễn Duy Tính (1995) Nghiên cứu hệ thống trồng vùng đồng sông hồng Bắc Trung Bộ NXB Nông nghiệp, HàNội 22 Nguyễn Thị Vòng (2001) Nghiên cứu xây dựng quy trình cơng nghệ đánh giá hiệu sử dụng đất thông qua chuyển đổi cấu trồng Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng cục, Hà Nội 23 Nguyễn Hữu Hoàng (2014) Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 24 Phạm Vân Đình, Đỗ Kim Chung (1997) Kinh tế nơng nghiệp NXB Nông nghiệp, Hà Nội 25 Phạm Văn Vân, Nguyễn Thanh Trà (2010) Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Chương Mỹ - Hà Nội Tạp chí Khoa học Phát triển (5) 26 Phạm Tiến Dũng (2009) Bài giảng quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp NXB Nông nghiệp, Hà Nội 27 Vũ Thị Phương Thụy (2000) Thực trạng giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác ngoại thành Hà Nội Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Nông nghiệp I Hà Nội 87 28 Vũ Năng Dũng (1997) Đánh giá hiệu số mơ hình đa dạng hóa trồng vùng đồng sông Hồng NXB Nông nghiệp, Hà Nội II Tài liệu tiếng Anh: 29 FAO (1976), A Framework for Land Evaluation,Rome 30 FAO (1990) Land evaluation and fearming systems analysis for land use planing 31 Smyth A Jand Dumaski (1993), FESLM An International Framework for aluation Sustainable Land Management, World soil Report, FAO, Rome 88 PHỤLỤC PHỤ LỤC Giá số mặt hàng nơng sản, phân bón thị xã Quảng Yên năm 2017 STT I Nông Phẩm 10 11 12 13 14 15 Lúa Ngô Đậu tương Khoai lang Cà pháo Su hào Lạc Cà chua Mồng tơi Bắp cải Bí xanh Ổi Na Quất Tơm 16 17 18 19 Cua Cá Hầu Hà Phân bón Đạm Urê Supe Lân Kali Clorua Phân tổng hợp NPK II 89 PHỤ LỤC Hình Cây lúa địa bàn xã Hiệp Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh Hình Vườn rau mồng tơi kỹ thuật cao xã Hiệp Hịa – Quảng n 90 Hình Vườn cà chua gia đình chị Hồng, xã Hiệp Hịa – Quảngn Hình Cây quất phong bì, xã Hiệp Hịa – Quảng n 91 Hình Cây na, xã Hiệp Hịa – Quảng n Hình Vườn keo, phường Minh Thành – Quảng Yên 92 Hình Mơ hình ni hầu, xã Hồng Tân – Quảng n Hình Mơ hình ni hà, xã Hồng Tân – Quảng n 93 Hình Mơ hình ni tơm thâm canh công nghệ cao, xã Liên Vị - Quảng Yên Hình 10 Người dân thu hoạch cua xã Liên Vị - Quảng Yên 94 ... hiệu sử dụng đất nông nghiệp xây dựng nông thôn địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh? ?? 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI - Đánh giá biến động diện tích đất đất nơng nghiệp địa bàn thị xã Quảng Yên. .. điểm loại hình sử dụng đất thị xã Quảng Yên Tỉnh Quảng Ninh 48 4.3.2 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp thị xã Quảng Yên 52 4.4 Đánh giá sản xuất nông nghiệp tác động xây dựng NTM 75... bàn thị xã Quảng Yên ,tỉnh Quảng Ninh 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đánh giá biến động sử dụng đất xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2014 – 2017 - Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 địa bàn
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá biến động và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá biến động và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh