0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận tây hồ, thành phố hà nội

142 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:44

HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM HỒNG THÙY LINH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60 85 01 03 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Thị Tám NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Hoàng Thùy Linh i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn, giúp đỡ nhiều tập thể, cá nhân Qua xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới giúp đỡ, đóng góp quan, thầy cơ, bạn bè, gia đình, người thân Trước tiên, xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Đỗ Thị Tám, người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu đề tài hồn thiện luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến chân thành thầy giáo, cô giáo khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam Tơi trân trọng cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hà Nội, Phịng Tài ngun Mơi trường Quận Tây Hồ, Văn phòng HĐND-UBND Quận Tây Hồ tạo điều kiện giúp đỡ thời gian nghiên cứu thực đề tài Trân trọng cảm ơn đối tới tất tập thể, người thân gia đình, bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Hoàng Thùy Linh ii MỤC LỤC Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Phần Tổng quan nghiên cứu 2.1 Cơ sở lý luận quy hoạch sử dụng đất 2.1.1 Khái niệm đất đai yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng đất 2.1.2 Khái niệm phân loại quy hoạch sử dụng đất 2.1.3 Nhiệm vụ, nội dung đặc điểm quy hoạch sử dụng đất 12 2.1.4 Những nguyên tắc quy hoạch sử dụng đất .15 2.1.5 Mối quan hệ quy hoạch sử dụng đất với loại hình quy hoạch khác 18 2.1.6 Quy trình quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 19 2.2 Cơ sở lý luận đánh giá tính khả thi hiệu phương án quy hoạch sử dụng đất 20 2.2.1 Khái niệm tiêu chí đánh giá tính khả thi hiệu phương án quy hoạch sử dụng đất 20 2.2.2 Bản chất phân loại tính khả thi phương án quy hoạch sử dụng đất 20 2.2.3 Bản chất phân loại hiệu phương án quy hoạch sử dụng đất 22 iii 2.3 Tình hình lập thực quy hoạch sử dụng đất ngồi nước 23 2.3.1 Cơng tác lập thực quy hoạch sử dụng đất số nước giới 23 2.3.2 Tình hình lập thực quy hoạch sử dụng đất Việt Nam .28 2.3.3 Tình hình thực quy hoạch sử dụng đất Hà Nội 34 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 36 3.1 Nội dung nghiên cứu 36 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội quận Tây Hồ 36 3.1.2 Tình hình quản lý sử dụng đấtquận Tây Hồ 36 3.1.3 Đánh giá tình hình thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Tây Hồ 36 3.1.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu thực phương án quy hoạch sử dụng đất 36 3.2 Phương pháp nghiên cứu 36 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 36 3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 37 3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 37 3.2.4 Phương pháp so sánh, đánh giá 37 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 38 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội quận Tây Hồ 38 4.1.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên cảnh quan môi trường 38 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội quận Tây Hồ 42 4.2 Tình hình quản lý sử dụng đất quận Tây Hồ 45 4.2.1 Đánh giá tình hình quản lý nhà nước đất đai 45 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất quận Tây Hồ năm 2016 51 4.2.3 Tình hình biến động đất đai địa bàn quận giai đoạn 2010 - 2016 55 4.3 Đánh giá kết thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Tây Hồ 59 4.3.1 Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Tây Hồ 59 4.3.2 Kết thực quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 quận Tây Hồ 63 4.3.3 Kết thực dự án, cơng trình theo phương án quy hoạch sử dụng đất quận Tây Hồ đến năm 2015 67 iv 4.3.4 Kết thực chuyển mục đích sử dụng đất từ năm 2011 đến năm 2015 theo quy hoạch sử dụng đất duyệt địa bàn quận Tây Hồ 70 4.3.5 Đánh giá việc thực kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Tây Hồ 71 4.3.6 Đánh giá chung tình hình thực phương án quy hoạch đến năm 2020 quận Tây Hồ 74 4.4 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực phương án quy hoạch sử dụng đất quận Tây Hồ 77 4.4.1 Giải pháp việc lập điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất hàng năm 77 4.4.2 Giải pháp nâng cao chất lượng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất hàng năm 78 4.4.3 Giải pháp đánh giá tính khả thi dự án đầu tư dự kiến đưa vào kỳ quy hoạch 79 4.4.4 Giải pháp bố trí nguồn lực nguồn vốn 79 4.4.5 Giải pháp quản lý, giám sát thực quy hoạch 80 Phần Kết luận kiến nghị 82 5.1 Kết luận 82 5.2 Kiến nghị 83 Tai liêu tham khao 84 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BNN Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường CNHXCNVN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất HĐND Hội đồng nhân dân KQTH Kết thực KHSDĐ Kế hoạch sử dụng đất KTXH Kinh tế xã hội PAQH Phương án quy hoạch PTNMT Phịng Tài ngun Mơi trường QĐ Quyết định QH Quy hoạch QHSDĐ Quy hoạch sử dụng đất QSDĐ Quyền sử dụng đất SDĐ Sử dụng đất TH Thực TTCN Tiểu thủ công nghiệp THĐ Thu hồi đất UBND Ủy ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Cơ cấu kinh tế quận Tây Hồ giai đoạn 2010-2016 42 Bảng 4.2 Hiện trạng sử dụng đất quận Tây Hồ năm 2016 53 Bảng 4.3 Biến động sử dụng đất quận Tây Hồ giai đoạn 2010 - 2016 56 Bảng 4.4 Phương án quy hoạch sử dụng đất quận Tây Hồ đến năm 2020 60 Bảng 4.5 Chỉ tiêu phương án quy hoạch sử dụng đất quận Tây Hồ đến năm 2015 63 Bảng 4.6 Kết thực tiêu sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2015 quận Tây Hồ 64 Bảng 4.7 Kết thực tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp đến năm 2015 quận Tây Hồ 66 Bảng 4.8 Các cơng trình, dự án quận Tây Hồ thực theo phương án quy hoạch đến năm 2015 68 Bảng 4.9 Các cơng trình, dự án chưa thực theo phương án quy hoạch đến năm 2015 địa bàn quận Tây Hồ 70 Bảng4.10 Kết thực chuyển mục đích sử dụng đất từ năm 2011 đến năm 2015 theo quy hoạch duyệt 71 Bảng 4.11 Kết thực kế hoạch sử dụng đất năm 2016quận Tây Hồ 72 vii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Diện tích, cấ Hình 2.2 Diện tích, cấ Hình 4.1 Sơ đồ vị trí quậ Hình 4.2 Cơ cấu sử dụn Hình 4.3 Cơ cấu sử dụ sử dụng đấ Hình 4.4 Biến động sử 2016 Hình 4.5 Biến động sử 2016 Hình 4.6 Phương án quy Hình 4.7 Kết thực h viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả:Hồng Thùy Linh Tên luận văn: “Đánh giá tình hình thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội” Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60 85 01 03 Tên sở đào tạo: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu - Đánh giá tình hình thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015 quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu tổ chức thực quy hoạch sử dụng đất địa bàn quận Tây Hồ Nội dung phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu: - Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội quận Tây Hồ - Tình hình quản lý, sử dụng đất quận Tây Hồ - Đánh giá kết thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Tây Hồ - Đề xuất số giải pháp thực quy hoạch sử dụng đất địa bàn quận Tây Hồ Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp điều tra, thu thập số liệu tài liệu thứ cấp - Phương pháp điều tra, thu thập số liệu tài liệu sơ cấp - Phương pháp xử lý số liệu - Phương pháp minh họa đồ - Phương pháp so sánh, đánh giá Kết kết luận QuậnTây Hồ trung tâm dịch vụ – du lịch - văn hóa, vùng cảnh quan thiên nhiên thủ Hà Nội Quận có diện tích 2.439,02 ha, dân số 15.800 người Quận có hệ thống giao thông đồng tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội Công tác quản lý đất đai quận thực tương đối tốt Tổng diện tích tự nhiên quận Tây Hồ năm 2016 2.439,02 ha, đó: đất nơng nghiệp cịn ix Phụ lục 08 Kế hoạch sử dụng đất theo năm Thứ Chỉ tiêu tự Đất nông nghiệp 1.1 Đất trồng hàng năm Đất lúa nước 1.2 Đất trồng lâu năm 1.5 Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất phi nông nghiệp 2.1 Đất XD trụ sở cquan, ctrình nghiệp 2.2 Đất quốc phòng 2.3 Đất an ninh 2.4 Đất khu công nghiệp 2.5 Đất sở sản xuất kinh doanh 2.6 Đất sx vật liệu xây dựng gốm sứ 2.7 Đất cho hoạt động khống sản 2.8 Đất có di tích danh thắng 2.10 Đất tơn giáo, tín ngưỡng 2.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2.12 Đất có mặt nước chuyên dùng 2.13 Đất phát triển hạ tầng Phụ lục 09 Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép kỳ kế hoạch TT Mã NNP/PNN 1.1 CHN/PNN DLN/PNN 1.6 NTS/PNN 103 Phụ lục 10 Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng kỳ kế hoạch ĐVT: STT Mục đích sử dụng đất Đất nơng nghiệp Năm 2015 32,00 Trong đó: 1.1 Đất trồng hàng năm 1.2 Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất phi nơng nghiệp Trong đó: 2.1 Đất cho hoạt động khống sản 2.2 Đất tơn giáo, tín ngưỡng Đất phát triển hạ tầng 2.4 Đất đô thị 2.5 Đất phi nông nghiệp khác 104 32,00 Phụ lục 11 Các cơng trình, dự án thực theo phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Tây Hồ (thực đến năm 2015) STT Danh mục cơng trình, dự án XD trường THCS An Dương XD tuyến đường vườn hoa Lý Tự Trọng kết nối với đường Thanh Niên DA mở rộng vườn hoa LLQ DA GPMB di chuyển hộ dân khỏi vùng bảo vệ di tích đền Đồng Cổ Mã đất DGD BQL D DGT TTPTQ DSH BQL D TIN BQL D Khu xanh, nhà điều hành, tổ chức kiện vui chơi giải trí cơng cộng Tây Hồ Chùa Tảo Sách XD tuyến đường ngõ 45 Võng Thị XD tuyến đường ngõ 612 Lạc Long Quân 9XD HTKT đấu giá QSD đất tổ 7-8 Ao Dài 10 Hợp phần A, hành lang đường thủy số (WB6) 11 Dự án cống hóa mương Xuân La 12 DA XD 03 tuyến đường khung quảng trường 13 trung tâm KĐTM Tây Hồ Tây DA tuyến số vào TT KĐTM Tây Hồ Tây 14 Đường Văn Cao - Hồ Tây 15DA bãi đỗ xe khu đất cạnh Ao Sen Cơng đồn Cty C TMD Xanh TIN BQL D DGT BQL D DGT BQL D ODT BQL D DTL DTL UBND DGT Cty TN DGT Cty TN DGT TMD 105 Diện tích quy STT Danh mục cơng trình, dự án hoạch (ha) Địa điểm DA cải tạo môi trường vệ sinh KDC xung quanh 16 mương thoát nước Thụy Khuê (dốc La Pho- cống Đõ) DA thương mại, DV y tế Tây Hồ Tây nhà 17 thấp tầng 1,7768 Thụy Khuê 1,3900 Xuân La Dự án sản xuất nông nghiệp (trồng hoa, cảnh 18 19 Ct y C P c â y c ả n h B ả o Li n h) Tr ng Mầm non TD Scho ol 20 Dự án hồ Bụn g Cá DA xây dựng khu xanh, kết hợp thể thao 21 CTDVCC Tuyến B=17,5m đoạn từ cầu Nhật Tấn đến phía 22 Đơng cầu Thăng Long 23 Tuyến đường ngõ 50 Đặng Thái Mai NNK DGD DTL DTT DGT DGT 106 Phụ lục 12 Các công trình, dự án chưa thực theo phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Tây Hồ(thực đến năm 2015) Stt Hạng mục Đường vành đai II Đường Xuân Diệu Đường Đặng Thai Mai Đường đế bối bãi sông Hồng Trạm biến áp 220kV Hành lang đường dây 220kV Chèm- An Dương Hành lang đường dây 220kV An Dương- Mai Động Trạm biến áp 110kV Hành lang đường dây 110kV nhánh rẽ TBA Nam Thăng Long 10 11 12 Hành lang đường dây 110kV nhánh rẽ TBA Tây Hồ- Công viên Thủ Lệ Xây dựng trạm biến ap phân phối Cải tạo môi trường VSKDC xung quanh mương nước Thụy Kh 13 Tuyến đường sắt thị số 14 Trục 6-6 THT ( 1.050mx30m) song song đường NVH 107 Stt Hạng mục VĐ2 15 Trục 7A-7A THT ( 500mx25m) 16 Đượng nội 10-10 (1.220x15m) 17 Đường TT 8-8 ( 1.250x23.5m) 18 Đường TT 8-8 ( 710x23.5m) 19 Đường TT 9-9 ( 355x21.5m) 20 tuyến trục 5-5 (2.400x40m) 21 Đường nội 10-10 (1.250x15m) 22 Đường nội 10-10 (525x15m) 23 Đường Nguyễn Văn Huyên nối dài 4B-4B 24 Đường Nguyễn Văn Huyên nối dài với Vành đai 1-1 (275mx64m) 25 Ngõ 23 Xuân La 26 Ngõ 23/12 Xuân La 27 Ngõ 77 Xuân La 28 Ngõ 77/47 Xuân La 29 Ngõ 445/46-23/36 Xuân La 30 Đường Tổ 5A, 5B 31 Ngõ 38 Xuân La 32 Ngõ 596 Hoàng Hoa Thám 33 Ngõ 282 Lạc Long Quân Stt Hạng mục 34 Đường dẫn cầu Tứ Liên 35 Đường BT-TN tổ 45 cụm 36 Bãi đỗ xe ( Cty SX Bao bì) 37 Dự án kè hồ nhỏ ven Hồ Tây đường giáp ao đình 38 Ngõ 67 Tơ Ngọc Vân 39 Đường Tơ Ngọc Vân (13,5-17,5) 40 Ngõ 124 Âu Cơ 41 Ngõ 310 Nghi Phàm 42 Ngõ 72 Thụy Khuê 43 Ngõ 123A Thụy Khuê 44 Nhà văn hóa P Tứ Liên 45 Nhà sinh hoạt cụm 46 Nhà sinh hoạt cụm 47 Nhà sinh hoạt KDC10 Tổ 34 48 Nhà sinh hoạt Tổ 30 49 Nhà sinh hoạt Tổ 21 50 Nhà sinh hoạtTổ 19 51 Nhà sinh hoạt Tổ 18 52 Nhà sinh hoạt, sân chơi Tổ 7+9 53 Vườn hoa, cơng trình VH phố 54 Vườn hoa, cơng trình VH phố Stt Hạng mục 55 Nhà sinh hoạt KDC 1B 56 Nhà sinh hoạt KDC 4B 57 Nhà sinh hoạt KDC 5B 58 Nhà văn hóa P Xn La 59 Khu văn hịa hồ Đồng Tâm 60 Khu ăn hóa ao An Thành 61 Nhà sinh hoạt cụm 1A 62 Cơng trình văn hóa cơng cộng Tổ 23 C4 63 Xây dựng trường THPT 64 Trường dạy nghề 65 Trường mầm non Phú Thượng 66 Trường Tiểu học Tứ Liên ( đầm Cụm 1) khu 4ha 67 Trường Mầm non CỤm (dầm Cụm 1) khu 4ha 68 Trường THCS Tứ Liên ( đầm Cụm 1) khu 4ha 69 Mở rộng trường mầm non Quảng An 70 Trường Mầm non THT ( khu vực Viện KHVN) 71 Trường HTPT KĐT THT ( phần thuộc Tây Hồ) 72 Trường THCS Kkhu TTTM THT 73 Trường Mầm non khu TTTM THT 74 Trường THCS ( phần lớn lại thuộc Xuân Đỉnh) 75 Mở rộng trường tiểu học Xuân La Stt Hạng mục 76 Trường Tiểu học Nhật Tân GĐII 77 Bệnh viện Khu phố Mới 78 Trạm y tế Tứ Liên ( đầu Cụm 1) khu 4ha 79 Công viên TDTT (khu Chợ) 80 CVCX phía Đơng đường LLQn 81 CVCX trước nhà khách Thành phố 82 Vườn hoa cảnh khu T79 trường đào tạo lái xe 83 Đất xanh cách ly đường Nguyễn Văn Huyên nối dài 84 Đất xanh nội khu TTTM 85 Đất xanh nội khu TTTC 86 Đất xanh nội khu TTTC 87 Công viên Trung tâm 88 Sân chơi trẻ em Tổ 26 89 Khu vui chơi giải trí, bãi xe Đạc 12 90 Sân TDTT giải trí 91 DĐất quan hỗn hợp 92 Đất trụ sở (phần thuộc Tây Hồ) 93 Khu trụ sở ven VĐ2 (đối diện UB P Xuân La) 94 Khu trụ sở ven đường Nguyễn Hồng Tơn (gồm đất hỗ trợ quan tư pháp) 111 Stt Hạng mục 95 96 Trụ sở đại sứ qn Đất Văn phịng -TTTM ngồi Khu TT (có trụ sở Bộ VHTTDL) 97 Đất Văn phịng -TTTM ngồi Khu TT 98 Đất Văn phịng -TTTM (khu viện KHVN) 99 Đất Văn phịng -TTTM ngồi Khu TT 100 Đất Văn phòng -TTTM Khu TTTC 101 Đất Văn phòng -TTTM Khu TTTC 102 Đất trụ sở, Thương mại khu TTTC 103 Đất trụ sở, Thương mại khu TTTC 104 Đất trụ sở, Thương mại khu TTTC 105 Đất trụ sở, Thương mại khu TTTC 106 Đất trụ sở, Thương mại khu TTTC 107 Đất Văn phịng -TTTM ngồi Khu TTTC 108 Kho tàng (khu Chợ) 109 Kho tàng (cty SX Bao bì) 110 Đất cơng trình TMDV 111 Đất DVTM TT khu (khu trường THPT) 112 Khu CVCX, nhà điều hanh, tổ chức kiện phục vụ vui chơi giải trí cơng cộng Tây Hồ 112 Stt Hạng mục 113 Nhà khách A (BQP) dự án 264 Thụy Khuê 114 Đất xen kẹt 115 Khu nhà kinh doanh Cty cổ phần Lắp máy (2.616 m2 đất ở) 116 Đất biệt thự Khu trung tâm THT 117 Đất CCCT Khu trung tâm THT Dự án hồn hợp trụ sở Trung tâm nghiệp vụ Cục Ngoại tuyến 118 kỹ thuật (C51- Bộ Công an) phần làm nhà cho CBCS C51 Dự án hỗn hợp trụ sở trung tâm nghiệp vụ thuộc Cục C16 (nay C44- Bộ Công an) kết hợp xây dựng nhà để bán cho CBCS C44 xây dựng nhà trẻ 119 Đất cải tạo KDC cũ (1.68ha bên trái đường NVH) 120 Đất ven KĐT (giáp Nghĩa Đô khu CCCT) 121 Đất ven KĐT (phía Bắc) 122 Đất ven đường VDD2 (sau UBND Quận) 123 Đất ven đường VDD2 (sau trường Tiều học) 124 Đất đấu giá Tổ 29 C4 125 Đất đấu giá Tổ 40 C5 126 Đấu giá đất Tổ 35 cụm Quáng Bá 113 Stt Hạng mục 127 Khách sạn kết hợp văn phòng, nhà 128 Mở rộng chợ Nhật Tân 129 Khu kỹ thuật XLNT Ciputra 130 Hạ tầng vùng trồng đào Phú Thượng 131 Các dự án xây dựng HTKT phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất 132 Trường Mầm non 133 Giao thơng tĩnh 134 Các cơng trình hạ tần Khu du lịch Hồ Tây phụ cận 135 Trường THCS tư thục Chìa Khóa Vàng 136 Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây 137 Nhà hát Thăng Long 138 KS Tràng An 139 HTKT Khu TĐC phường Xuân La phục vụ xây dựng KĐTM THT 140 HTKT quanh Hồ Tây 18km 141 Trường TH Chu Văn An 142 Ngõ 248 Thụy Khuê 143 Ngõ 399 Âu Cơ 144 Ngõ 343 An Dương Vương 145 Trường Mầm non Tứ Liên 146 Trường Mầm non Nhật Tân 114 Stt Hạng mục 147 Trung tâm GD thường xuyên 148 Tổ hợp cơng trình VP, dịch vụ hộ cao cấp 149 Thụy Khuê HI-END Residece 150 CH xăng dầu Phú Thượng 151 CH xăng dầu Lạc Long Quân 152 CH xăng dầu bãi xe khu VHTT 153 XD trụ sở BCHQS phường Tổng 115 ... quy hoạch sử dụng đất đến năm quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội? ?? cần thiết 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Đánh giá tình hình thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm. .. - Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội phê duyệt - Kết thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 202 0quận Tây Hồ - Các văn liên quan đến việc lập, thực. .. đến năm 2020 quận Tây Hồ 3.1.3.1 Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Tây Hồ 3.1.3.2 Kết thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Tây Hồ đến năm 2015 3.1.3.3 Kết thực
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận tây hồ, thành phố hà nội , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận tây hồ, thành phố hà nội