0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá các phương thức cho vay hộ gia đình tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện lương tài tỉnh bắc ninh

137 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:43

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN XUÂN HÙNG ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG THỨC CHO VAY HỘ GIA ĐÌNH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN LƯƠNG TÀI TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 23110418 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Quốc Oánh NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NƠNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Tất nguồn số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa dùng để bảo vệ học vị khoa học Các thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Xuân Hùng ii LỜI CẢM ƠN Trong q trình thực đề tài, tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình đóng góp quý báu nhiều tập thể cá nhân tạo điều kiện để tơi hồn thành luận văn Trước hết xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Quốc Oánh thầy giáo trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm Khoa Kế tốn & Quản trị kinh doanh, Bộ mơn Kế tốn tài giúp tơi hồn thành q trình học tập thực luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện Lương Tài tạo điều kiện cho thu thập số liệu, thơng tin cần thiết để hồn thành luận văn Cảm ơn gia đình tồn thể bạn bè động viên giúp đỡ tơi q trình học tập thực luận văn./ Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Xuân Hùng iii MỤC LỤC Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục iv Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Danh mục biểu đồ ix Trích yếu luận án x Thesis abstract xii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi nghiên cứu 1.3.2 Đối tượng nghiên cứu Phần Cơ sở lý luận thực tiễn 2.1 Tín dụng phương thức cấp tín dụng ngân hàng 2.1.1 Tín dụng, chất chức tín dụng 2.1.2 Vai trị tín dụng ngân hàng với phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn 2.1.3 Đặc điểm chủ yếu thị trường tín dụng nơng thơn 11 2.1.4 Vai trò tín dụng hộ gia đình 13 2.1.5 Lãi suất tín dụng & phương thức tín dụng 14 2.1.6 Các phương thức cho vay tín dụng nơng nghiệp, nơng thơn Việt Nam .17 2.2 Cơ sở thực tiễn cho vay với hộ gia đình 33 2.2.1 Kinh nghiệm cho vay ngân hàng nước ngân hàng liên doanh 33 2.2.2 Kinh nghiệm cho vay ngân hàng thương mại nhà nước 34 2.2.3 Phương thức cho vay ngân hàng thương mại cổ phần 34 2.2.4 Bại học kinh nghiệm phương thức cho vay Ngân hàng rút từ thực tiễn 37 iv Phần Đặc điểm địa bàn phương pháp nghiên cứu 3.1 Địa điểm nghiên cứu 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 3.1.3 Khái quát Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Thu thập tài liệu 3.2.2 Phương pháp thống kê kinh tế 3.2.3 Phương pháp phân tích tài 3.2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu Phần Kết nghiên cứu thảo luận 4.1 Thực trạng cho vay hộ gia đình theo phương thức 4.1.1 Doanh số cho vay theo phương thức NHNo&PTNT Lương Tài 4.1.2 Thực trạng cho vay hộ gia đình theo phương thức vay tạ nhánh huyện Lương Tài 4.1.3 Đánh giá phương thức cho vay hộ gia đình NHNo&P 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến phương thức cho vay hộ gia đình 4.2.1 Năng lực cán ngân hàng 4.2.2 Công tác tuyên truyền phương thức cho vay 4.3 Định hướng - mục tiêu - giải pháp sử dụng phương thức nông dân 4.3.1 Định hướng NHNo&PTNT huyện Lương Tài 4.3.2 Mục tiêu cho vay hộ gia đình NHNo&PTNT huyện Lươ 2015 - 2020 4.3.3 Một số giải pháp cho vay hộ gia đình NHNo&PTNT huy Phần Kết luận kiến nghị 5.1 Kết luận 5.2 Kiến nghị Tài liệu tham khảo v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt ACB : Asia Commercial Bank ANZ : Australia & New Zealand Bank ATM : Automatic Tranfer Money - Máy rút tiền tự động CN TTCN : Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp CN-SXNN : Chăn nuôi sản xuất nông nghiệp GDP : Giá trị sản phẩm nước HMTD : Hạn mức tín dụng IVB : IndoVinaBank - Ngân hàng liên doanh Việt Nam Đài Loan NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHNo&PTNT : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn NHTM : Ngân hàng thương mại SACOMBANK : Ngân hàng Sài Gịn Thương tín SXKD : Sản xuất kinh doanh TB : Trung bình TCTD : Tổ chức tín dụng Techcombank : Ngân hàng thương mại CP Kỹ thương Việt Nam TM-DV : Thương mại - Dịch vụ TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ : Tài sản cố định UBND : Uỷ ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Các phương thức cho vay nông nghiệp, nông thôn - tiêu chí phân biệt 19 Bảng 2.2: Các phương thức vay vốn: đối tượng, ưu điểm hạn chế 28 Bảng 3.1 Cơ cấu kinh tế huyện Lương Tài 39 Bảng 3.2 Dân số lao động huyện Lương Tài 40 Bảng 3.4 Mẫu điều tra 46 Bảng 4.1 Doanh số cho vay theo phương thức NHNo&PTNT Lương Tài 50 Bảng 4.2 Doanh số cho vay hộ gia đình theo phương thức Ngân hàng NN&PTNT Lương Tài 53 Bảng 4.3 Số hộ gia đình vay theo phương thức Ngân hàng 55 Bảng 4.4 Các phương thức cho vay hộ gia đình theo thời hạn tín dụng NHNo&PTNT Lương Tài 56 Bảng 4.5 Doanh số cho vay phương thức theo khu vực địa lý 58 Bảng 4.6 Doanh số phương thức cho vay hộ gia đình theo mục đích kinh tế 60 Bảng 4.7 Số hộ vay vốn theo phương thức mục đích kinh tế 62 Bảng 4.8 Giá trị khoản vay thời hạn vay vốn mong muốn thực tế hộ gia đình 63 Bảng 4.9 Chi phí vay vốn từ NHNo&PTNT Lương Tài 65 Bảng 4.10 Phí suất tín dụng số vay từ NHNo&PTNT Lương Tài hộ 65 Bảng 4.11 Đánh giá hộ gia đình phương thức cho vay vốn Ngân hàng NN&PTNT Lương Tài 66 Bảng 4.12 Đánh giá số điều kiện để vay vốn hộ gia đình 73 Bảng 4.13 Đánh giá cán ngân hàng phương thức vay vốn phù hợp với hộ gia đình NH NN&PTNT Lương Tài74 vii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Sự hình thành trình vận động vốn tín dụng Hình 3.1 Bản đồ hành huyện Lương Tài 38 Hình 3.2: Sơ đồ máy tổ chức Ngân hàng NN& PTNT Lương Tài 44 viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1 Dịng tiền nhóm hộ sản xuất nông nghiệp 69 Biểu đồ 4.2 Dịng tiền nhóm hộ tiểu thủ công nghiệp 71 Biểu đồ 4.3 Dịng tiền nhóm hộ thương mại - dịch vụ 72 ix TRÍCH YẾU LUẬN ÁN Tên tác giả: Nguyễn Xuân Hùng Tên luận văn: Đánh giá phương thức cho vay hộ gia đình chi nhánh ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 23110418 Tên sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hố sở lý luận thực tiễn phương thức vay vốn hộ gia đình Việt Nam - Đánh giá thực trạng yếu tố ảnh hưởng phương thức cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Lương Tài hộ gia đình - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu phương thức cho vay đến hộ gia đình Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh Phương pháp nghiên cứu Thu thập tài liệu - Thu thập số liệu thứ cấp Những tài liệu thứ cấp bao gồm số liệu tình hình thực cho vay theo phương thức khác hộ gia đình NHNo&PTNT chi nhánh huyện Lương Tài, sách tín dụng nơng nghiệp, nơng thơn Đảng Chính phủ ban hành từ trước tới Các thơng tin khác có liên quan thu thập từ loại báo chí, tạp chí có liên quan, hay trang web báo cáo khoa học công bố - Thu thập số liệu sơ cấp Việc thu thập số liệu sơ cấp điều tra hộ đại diện để phân tích đánh giá Phương pháp thống kê kinh tế Phương pháp thống kê sử dụng chủ yếu thống kê so sánh để đánh giá động thái cấu trúc việc thực cho vay theo phương thức tín dụng khác theo đối tượng khách hàng Phương pháp phân tích tài Dựa sở thu chi hộ gia đình, chúng tơi xây dựng bảng phân tích dòng tiền (cash-flow) bao gồm dòng thu (cash inflow) dòng chi (cash outflow) x 95 Thu - chi hoạt động khác hộ (1000đ) Tháng Tổng thu 10 11 12 Cả năm VI/ Tình hình vay sử dụng vốn vay cho sản xuất năm 2015 hộ Diễn giải Nhu cầu cần vay Thực tế vay 3.Phương thức vay …… Thời hạn vay vay 96 ( Đầu tư cho trồng trọt: 1.1 Lúa; 1.2 Ngô; 1.3 Rau đậu… Đầu tư cho chăn nuôi: 2.1 Mua gạo, ngô, cám, t/ăn tổng hợp; 2.2 Con giống; Thú y… Cho tiêu dùng: 3.1 Giáo dục; 3.2 Y tế; 3.3 Hiếu hỷ; 3.4 Mua sắm TS; 3.5 Xây dựng… Trả nợ: 4.1 Ngân hàng; 4.2 Đại lý vật tư; 4.3 Trả nợ vay khác KD dịch vụ, nghề phụ: 5.1 Dịch vụ; 5.2 Ngành nghề ( Thế chấp: khơng; 2.Sổ đỏ; Trâu bị; Đồ dùng có giá trị; Khác VII Tình hình vốn tiền hộ Tình hình vốn kinh doanh tiền hộ năm 2015 Chỉ tiêu Số tiền mặt, tiền gửi đầu kỳ Nợ phải thu Nợ phải trả - 97 Tình hình tốn nợ năm 2015 Chỉ tiêu Nợ phải thu Nợ phải trả - VIII Xin ông bà cho biết thêm số thơng tin sau đây: Ơng bà có mong muốn vay thêm vốn cho sản xuất không? Có Khơng Nếu có cần vay bao nhiêu……trđ? Mục đích vay để làm gì? ……………………………………………………………………………… Phương thức vay Thời hạn vay…….tháng Lãi suất chấp nhận được…… %/tháng Thời gian vay nào? Việc vay vốn có đạt mục đích không? 98 Đã ông bà nộp đơn xin vay vốn mà khơng đáp ứng? Có Khơng Nếu có lý làm ơng bà khơng vay? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Ơng (bà) có rơi vào tình cảnh khơng trả nợ vay? Có Khơng Nếu có lý sao? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Tháng năm ông (bà) thiếu tiền mặt nhất? Tháng… sao? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Năm qua ông (bà) vay vốn từ nguồn nào? Ngân hàng Các đoàn thể Quỹ TDND Tư nhân Khác Phương thức vay ơng bà thích vay nhất?Lý Từng lần Hạn mức TD Dự án ĐT Hợp vốn Khác Thời gian kể từ nộp đơn xin vay đến nhận tiền bao nhiêu? ngày ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Ơng (bà) thường chấp việc vay vốn? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 99 Ông (bà) có mua chịu vật tư chưa? Có Khơng Nếu có loại vật tư gì? ? Mức độ chịu có mong muốn khơng? Có Khơng 10 Ơng bà cho biết ưu điểm nhược điểm hay thuận lợi khó khăn Phương thức vay ♦ Chính thống Đối tượng Thủ tục vay Điều kiện vay Thời gian có vốn Chi phí giao dịch Phương thức toán 11 Những đề xuất hộ cho tăng cường tiếp cận tín dụng (thủ tục, điều kiện, thời gian, lãi suất, lượng vốn,…) ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 12 Tín dụng có vai trị gia đình: Nâng cao thu nhập Tạo việc làm Xố đói giảm nghèo 13 Gia đình cần có thêm vốn để mở rộng diện tích thâm canh khoai tây khơng? Có Khơng 14 Ông (bà) có biết tổ chức hay quan cho vay tín dụng: ……………………………………………………………………………… Khi cần vay ơng bà tìm đến đâu? Xin chân thành cảm ơn! 100 PHỤ LỤC 2: Thu - Chi bình qn/ tháng nhóm hộ sản xuất nơng nghiệp Tháng Chỉ tiêu Chi phí sản xuất nông 715 nghiệp Làm đất - Giống - Phân bón, thuốc sâu - Thuê cấy (gieo trồng) - Thuê gặt (thu hoạch) 620 Vận chuyển 95 Các khoản phí, thuế - Khác Thu nhập SX từ nơng 6.640 nghiệp Chi phí chăn ni - Giống - Thức ăn - Thú y - Khác - 101 Thu nhập từ chăn ni 26.334 Chi phí sinh hoạt 7.600 Lương thực, thực phẩm 3.500 Điện, nước Giáo dục Y tế Hiếu, hỷ, giỗ tết Thăm quan Khác 150 1.200 2.500 250 Thu nhập từ làm thuê 4.500 thu nhập khác Dòng tiền vào 37,474 Dòng tiền 8,315 Dòng tiền 29,159 102 PHỤ LỤC 3: Thu - Chi bình qn/ tháng nhóm hộ tiểu thủ cơng nghiệp Tháng Chỉ tiêu Chi phí SX tiểu thủ 487.500 công nghiệp Chi nguyên vật liệu 429.000 Chi nhân công 48.750 Chi điện nước 7.313 Khác 2.438 Thu nhập từ SX tiểu thủ cơng nghiệp Chi phí sinh hoạt Lương thực, thực phẩm Điện, nước Giáo dục Y tế Hiếu, hỷ, giỗ tết Thăm quan Khác 9.570 4.200 180 1.440 3.500 250 Dòng tiền vào - Dòng tiền 497,070 Dòng tiền (497,070) 103 PHỤ LỤC 4: Thu - Chi bình qn/ tháng nhóm hộ tiểu thủ cơng nghiệp Tháng Chỉ tiêu Chi phí thương mại, dịch vụ 188.961 Chi mua hàng hóa, dịch vụ 184.000 Chi nhân công Chi nộp thuế Khác 4.500 201 261 Thu nhập thương mại, dịch vụ 200.560 Chi phí sinh hoạt Lương thực, thực phẩm Điện, nước Giáo dục Y tế Hiếu, hỷ, giỗ tết Thăm quan Khác Dòng tiền vào Dòng tiền Dòng tiền 9.235 4.032 173 1.382 3.360 288 200,560 198,196 2,364 104 ... 4.11 Đánh giá hộ gia đình phương thức cho vay vốn Ngân hàng NN&PTNT Lương Tài 66 Bảng 4.12 Đánh giá số điều kiện để vay vốn hộ gia đình 73 Bảng 4.13 Đánh giá cán ngân hàng phương thức vay vốn... hệ thống ngân hàng thương mại nói chung Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn huyện Lương Tài – Bắc Ninh nói riêng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Lương Tài - Bắc Ninh trọng... - Đánh giá thực trạng yếu tố ảnh hưởng phương thức cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Lương Tài hộ gia đình - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu phương thức cho vay đến hộ gia
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá các phương thức cho vay hộ gia đình tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện lương tài tỉnh bắc ninh , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá các phương thức cho vay hộ gia đình tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện lương tài tỉnh bắc ninh