Giao an lop 2 tuan 4

15 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2021, 23:40

+ §äc tõng c©u Học sinh nối tiếp nhau đọc từng câu trong mỗi đoạn Trong khi theo dõi học sinh đọc, GV uốn nắn t thế đọc cho học sinh.. - HS luyệnđọc từ khó.[r] (1)tuÇn Thø ngµy 12 th¸ng n¨m 2011 Tập đọc BÝm tãc ®u«i sam I Yêu cầu cần đạt: - Biết nghỉ sau các dấu chấm, dấu phẩy, các cụm từ; bớc đầu biết đọc ẽo lời nhân vËt bµi - Hiểu nội dung: Không nên nghịch ác với bạn, cần đối xử tốt với các bạn gái - Trả lời đợc các câu hỏi SGK - KNS: T phª ph¸n II- §å dïng d¹y vµ häc Tranh minh ho¹ bµi häc s¸ch gi¸o khoa Bảng phụ viết sẵn phần luyện đọc III - Hoạt động dạy và học: A Bµi cò: HS đọc thuộc lòng bài: Gọi bạn - Vì đến bây Dê Trắng gọi: “ Bê! Bê!” ? B Bµi míi: GV giới thiệu và ghi đề lên bảng Luyện đọc : a GV đọc mẫu GV đọc diễn cảm toàn bài lựơt Chú ý phát âm rõ, chính xác cảm động b GV hớng dẫn học sinh đọc kết hợp giải nghĩa từ + §äc tõng c©u Học sinh nối tiếp đọc câu đoạn Trong theo dõi học sinh đọc, GV uốn nắn t đọc cho học sinh - Hớng dẫn các em đọc từ khó: - GV ghi b¶ng: bÝm tãc, buéc, lo¹ng cho¹ng, ng· phÞch, lo¹ng cho¹ng, ngîng nghÞu, phª b×nh - HS luyệnđọc từ khó + §äc tõng ®o¹n tríc líp: - HS nối tiếp đọc đoạn trớc lớp - Trong theo dõi học sinh đọc, GV theo dõi học sinh ngắt nghỉ đúng chỗ và thể tình cảm qua giọng đọc + Khi Hà đến trờng,/ bạn gái cùng lớp reo lên:// “Aí chà chà!// Bím tóc đẹp quá!”// + V× vËy,/ mçi lÇn cËu kÐo bÝm tãc./ c« bÐ l¹i lo¹ng cho¹ng/ vµ cuèi cïng/ ng· phÞch xuèng đất.// c Đọc nhóm Lần lợt học sinh nhóm đọc các em khác góp ý GV theo dâi híng dÉn d.Thi đọc các nhóm Các nhóm thi đọc đồng thanh, cá nhân ( đoạn, bài; CN, ĐT) e Cả lớp đọc đồng TiÕt 2: Híng dÉn t×m hiÓu bµi: HS đọc thầm đoạn Gọi em đọc đoạn 1,2 GV nêu câu hỏi.H:Các bạn gái khen Hà nh nào?( ái chà chà! Bím tóc đẹp quá!) HS nèi tiÕp tr¶ lêi.GV gi¶i thÝch thªm Vì Hà khóc?( Tuấn kéo mạnh bím tóc hà làm cho Hà bị ngã Sau đó Tuấn đùa dai n¾m bÝm tãc cña Hµ mµ kÐo) Em nghÜ nh thÕ nµo vÒ trß nghÞch cña TuÊn? HS nèi tiÕp ph¸t biÓu ý kiÕn HS nèi tiÕp tr¶ lêi.GV gi¶i thÝch thªm HS đọc đoạn 3: (2) Thầy giáo làm cho Hà vui lên cách nào?( Thầy khen bím tóc Hà đẹp) V× lêi khen cña thÇy lµm cho Hµ nÝn khãc vµ cêi ngay?( ThÇy khen Hµ thÊy vui vµ tù hµo vÒ m¸i tãc cña m×nh ) Nghe lời thầy Tuấn làm gì? Đến trớc mặt Hà để xin lỗi bạn Luyện đọc lại Tổ chức thi đọc theo kiểu phân vai Cho em đọc lại toàn bài C Cñng cè dÆn dß Bài văn giúp em hiểu điều gì?( Không nên đùa giai làm bạn phiền lòng) NhËn xÐt giê häc Dặn Lan, Lợi, Trang, Đình Hoàng B luyện đọc thêm To¸n 29 + I Yêu cầu cần đạt: - BiÕt thùc hiÖn phÐp céng cã nhí ph¹m vi 100, d¹ng 29 + - BiÕt sè h¹ng, tæng - Biết nối các điểm cho sẵn để có hình vuông - BiÕt gi¶i bµi to¸n b»ng mét phÐp tÝnh - Bµi tËp cÇn lµm: Bµi ( cét 1, 2, 3), bµi ( a, b), bµi - HS kh¸, giái hoµn thµnh tÊt c¶ c¸c bµi tËp II.- §å dïng d¹y - häc - bã chôc que tÝnh vµ 14 que tÝnh rêi - B¶ng gµi III C¸c ho¹t déng d¹y - häc A KiÓm tra bµi cò: Cho HS cña tæ lªn thi ®ua viÕt b¶ng céng: céng víi mét sè C¶ líp nhËn xÐt B Bµi míi: Giíi thiÖu phÐp céng 29 + GV tổ chức hớng dẫn HS hoạt động theo trình tự (tơng tự nh dạy 9+ 5) 29 céng b»ng 14 viÕt 4, nhí +5 thªm lµ 3, viÕt 34 VËy 29 + = 34 Thùc hµnh: Bài 1: Học sinh tự làm bài Đổi cho để kiểm tra bài Bài : Mục đích bài này là : - Cñng cè vÒ tªn gäi : sè h¹ng, tæng - Giúp học sinh tự đặt tính tính GV híng dÉn mÉu phÇn a; HS tù lµm phÇn b vµ c Bµi 3: GV híng dÉn häc sinh tù lµm bµi Muèn cã h×nh vu«ng ta ph¶i nèi mÊy ®iÓm víi nhau? - Dùng bút và thớc nối cặp điểm để có đoạn thẳng Từ đó vẽ hình vuông - Cho häc sinh nªu tªn tõng h×nh vu«ng: H×nh vu«ng ABCD ; h×nh vu«ng MNPQ C Cñng cè dÆn dß: NhËn xÐt tiÕt häc LuyÖn TiÕng ViÖt Luyện đọc: Bím tóc đuôi sam I Yêu cầu cần đạt: - Rèn kĩ đọc thành tiếng - BiÕt nghØ h¬i hîp lÝ sau dÊu chÊm, dÊu phÈy - §äc ph©n biÖtlêi kÓ vµ lêi nh©n vËt II- Hoạt động dạy học: HĐ1:Luyện đọc câu đoạn bài: “Bím tóc đuôi sam” HS nối tiếp đọc câu Cần chú ý đến Lê, Hiền (3) HS nối tiếp đọc đoạn GV kết nêu số câu hỏi SGK và củng cố lại sè tõ ng÷ bµi HS đọc theo nhóm Thi đọc các nhóm HS đọc bài H§2:§äc ph©n vai GV chia nhãm häc sinh tù ph©n vai (ngêi dÉn chuyÖn, Hµ, TuÊn, thÇy gi¸o, nhãm b¹n g¸i) Các nhóm thi đọc phân vai - GV và HS quan sát các nhóm đọc nhận xét và tuyên dơng nhóm đọc tốt - Sau đó nhóm đọc hay nhấ đọc lại cho lớp nghe III- NhËn xÐt – dÆn dß: ? Néi dung cña bµi nµy lµ g× ? NhËn xÐt tiÕt häc Dặn HS yếu luyện đọc thêm LuyÖn to¸n: LuyÖn 29 + I Yêu cầu cần đạt: - LuyÖn c¸ch tÝnh céng cã nhí sang hµng chôc - LuyÖn lµm c¸c bµi tËp vÒ céng cã nhí sang hµng chôc II C¸c H§ d¹y häc: H§1: ¤n lÝ thuyÕt - GV ®a mét sè vÝ dô sau: 39 + 5; 29 + ; 29 + - Gọi HS lên đặt tính tính( HS nói rõ cách đặt tính tính) - C¶ líp nhËn xÐt- GV kÕt luËn H§2: LuyÖn tËp - HS lµm mét sè bµi tËp sau: 1.TÝnh nhÈm: 9+1+2= 9+1+8= 8+2+4= + + = §Æt tÝnh råi tÝnh: Cho HS nêu cách đặt tính và cách tính 39 + 18 ; 69 + 23 ; 49 + 47 ; 59 + 26 Tổ trồng đợc 19 cây, tổ trồng đợc 25 cây Hỏi tổ trồng đợc bao nhiêu cây? HS tãm t¾t vµ gi¶i TÝnh nhanh: a, 19 + + 31 + 14 b, 31 + + + 22 HD HS ghÐp tõng cÆp sè cã tæng lµ sè trßn chôc Hoạt động 2: HS lµm bµi GV quan s¸t vµ híng dÉn mét sè em ChÊm , ch÷a bµi III- NhËn xÐt – dÆn dß: - NhËn xÐt tiÕt häc - VÒ «n l¹i d¹ng to¸n: 49 + 25 LuyÖn viÕt: Bµi: BÝm tãc ®u«I sam I Yêu cầu cần đạt: - LuyÖn viÕt c¶ bµi: BÝm tãc ®u«i sam - Viết đúng tốc độ yêu cầu II C¸c H§ d¹y häc: H§1: Híng dÉn HS viÕt bµi - GV đọc lại bài viết lần- HS lắng nghe - em đọc bài ? Ch÷ ®Çu cña ®o¹n v¨n nªn viÕt nh thÕ nµo ? ? Tªn riªng cÇn viÕt thÕ nµo ? - HS luyÖn viÕt mét sè tõ khã vµo giÊy nh¸p (4) H§2: HS viÕt bµi vµo vë « li - GV đọc chậm rãi câu HS láng nghe viết bài vào - GV thu bµi chÊm nhËn xÐt chung Thø ba ngµy 13 th¸ng n¨m 2011 To¸n .49 +25 I Yêu cầu cần đạt: - BiÕt thùc hiÖn phÐp céng cã nhí ph¹m vi 100, d¹ng 49 + 25 - BiÕt gi¶i bµi to¸n b»ng mét phÐp tÝnh - Bµi tËp cÇn lµm: Bµi ( cét 1, 2, ), bµi - HS kh¸, giái hoµn thµnh tÊt c¶ c¸c bµi tËp II- §å dïng: Bộ đồ dùng học toán lớp 2, bảng cài, bảng III- Hoạt động dạy - học: Bµi cò: §Æt tÝnh råi tÝnh: 63 + ; 47 + 91 HS lªn b¶ng lµm, c¶ líp lµm vµo b¶ng con.NhËn xÐt HS lµm bµi.) Bµi míi: H§ 1: Giíi thiÖu phÐp céng 49+ 25 - GV cµi 49 que tÝnh trªn b¶ng Hái: C« cã bao nhiªu que tÝnh? ( 49 que tÝnh) ? 49 gồm chục và đơn vị? (Gồm chục và đơn vị) C« cã thªm 25 que tÝnh n÷a (GV nãi vµ cµi ë hµng díi) ? Sè 25 c« viÕt vµo cét nµo? ? VËy 49 que tÝnh thªm 25 que tÝnh n÷a thµnh mÊy que tÝnh? ? Làm nào để có 74 que tính? - GV nªu l¹i c¸ch lµm cña HS ? B©y giê c« gép que tÝnh rêi ë hµng trªn víi que tÝnh rêi ë hµng díi lµ bao nhiªu que tÝnh? - GV thay 10 que tÝnh b»ng thÎ vµ g¾n lªn b¶ng ? VËy 49 + 25 = ? ( 74 que tÝnh) - GV viết vào cột chục và vào cột đơn vị - HD đặt tính và tính - Cho1 em lên bảng đặt, lớp làm vào bảng - GV chèt l¹i sè h¹ng vµ tæng H§ 2: Thùc hµnh GV gióp HS n¾m v÷ng yªu cÇu cña tõng bµi Bµi tËp 1:Y/c tÝnh Cho HS lµm vµo b¶ng + 39 22 + 69 24 19 + 53 + 29 34 Bµi tËp Dµnh cho HSKG - HS nªu yªu cÇu bµi tËp ? §Ó t×m tæng ta lµm thÕ nµo? ( LÊy sè h¹ng céng víi sè h¹ng) - Cho HS lµm vµo nh¸p råi nªu kÕt qu¶ Bài tập 3: Gọi học sinh đọc đề bài - HD học sinh tìm hiểu đề - HS tù tãm t¾t råi gi¶i vµo vë NhËn xÐt giê häc DÆn HS yÕu vÒ lµm bµi1,2 ë SGK KÓ chuyÖn bÝm tãc ®u«i sam (5) I Yêu cầu cần đạt: - Dựa theo tranh kể lại đợc đoạn 1, đoạn câu chuyện ( BT1) - Bớc đầu kể đợc đoạn lời mình ( BT 2) - KÓ nèi tiÕp tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn - HS kh¸, giái biÕt ph©n vai, dùng l¹i c©u chuyÖn ( BT 3) II- §å dïng d¹y - häc: - Tranh minh ho¹ truyÖn phãng to III- Hoạt động dạy - học: 1.Bµi cò: Gäi HS ph©n vai kÓ l¹i chuyÖn “B¹n cña Nai nhá” Bµi míi: a Giíi thiÖu bµi: b Híng dÉn kÓ chuyÖn: + KÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh +GV đọc yêu cầu bài - KÓ chuyÖn nhãm - GV khuyÕn khÝch HS kÓ b»ng lêi cña m×nh - KÓ chuyÖn tríc líp - GV cã thÓ nªu c©u hái cho nh÷ng HS cßn lóng tóng Ch¼ng h¹n: - Hµ nhê mÑ lµm g×? Sau mçi lÇn kÓ HS vµ gi¸o viªn nhËn xÐt + KÓ toµn bé c©u chuyÖn - Chỉ định học sinh kể lại toàn câu chuyện - Sau mçi lÇn kÓ HS vµ gi¸o viªn nhËn xÐt Chia nhóm và HD học sinh đóng vai.( Ngời dẫn chuyện, Hà, Tuấn, thầy giáo, nhóm bạn n÷) HSKG - C¸c nhãm thi ®ua kÓ 3.Cñng cè dÆn dß DÆn vÒ nhµ luyÖn kÓ l¹i c©u chuyÖn Tập đọc: Trªn chiÕc bÌ I Yêu cầu cần đạt: - Biết nghỉ đúng sau các dấu chấm, dấu phẩy các cụm từ Hiểu ND: Tả chuyến du lịch thú vị trên sộng Dế Mèn và Dế Trũi ( trả lời đợc câu hỏi 1, 2) - HS khá giỏi trả lời đợc câu hỏi II- §å dïng d¹y - häc: - Tranh minh ho¹ bµi häc s¸ch gi¸o khoa - Bảng phụ viết sẵn phần luyện đọc III- Hoạt động dạy - học A Bài cũ: - HS đọc bài: Bím tóc đuôi sam - Nªu néi dung cña bµi B Bµi míi: Gíi thiÖu bµi: GV giíi thiÖu vµ ghi môc bµi lªn b¶ng Luyện đọc : - GV đọc mẫu - GV đọc diễn cảm toàn bài lựơt Chú ý phát âm rõ, chính xác cảm động - GV hớng dẫn học sinh đọc kết hợp giải nghĩa từ + §äc tõng c©u - Học sinh nối tiếp đọc câu đoạn - Trong theo dõi học sinh đọc, GV uốn nắn t đọc cho học sinh - Hớng dẫn các em đọc từ khó: - GV ghi b¶ng: Lµng gÇn nói xa,b·i lÇy, b¸i phôc, ©u yÕm, l¨ng x¨ng, v¾t,hoan nghªnh, b¨ng b¨ng + §äc tõng ®o¹n tríc líp: - HS nối tiếp đọc đoạn trớc lớp (6) - HDHS đọc câu dài +, Mùa thu chớm/ nhng nớc đã vắt,/ trông thấy hòn cuội trắng tinh nằm dới đáy.// +, Những anh gọng vó đen sạm,/ gầy và cao/ nhênh cặp chân gọng vó đứng trên bãi lầy/ bái phôc nh×n theo chóng t«i.// - Trong theo dõi học sinh đọc, GV theo dõi học sinh ngắt nghỉ đúng chỗ và thể tình cảm qua giọng đọc - Đọc nhóm Lần lợt học sinh nhóm đọc các em khác góp ý - GV theo dâi híng dÉn - Thi đọc các nhóm - Các nhóm thi đọc đồng thanh, cá nhân ( đoạn, bài; CN, ĐT) - Cả lớp đọc đồng 3.T×m hiÓu bµi: - Yêu cầu học sinh đọc đoạn và ? DÕ MÌn vµ DÕ Tròi rñ ®i ®©u?(§i ngao du thiªn h¹) ? Ngao du thiªn h¹ cã nghÜa lµ g×?( §i d¹o kh¾p n¬i) ? DÕ mÌn vµ dÕ tròi ®i ch¬i xa b»ng c¸ch nµo?( b¹n ghÐp c¸i bÌo sen l¹i thµnh chiÕc bÌ) ? Trên đờng bạn thấy cảnh vật sao? ? Kể tên các vật mà đôi bạn đã gặp? ? Tìm từ ngữ thái đọ các vật mà đôi bạn đã gặp? ? Theo em cuéc ®i ch¬i cã thó vÞ g×? GV ghi lªn b¶ng 4.Còng cè, dÆn dß: Cho HS nh¾c l¹i néi dung chÝnh cña bµi Dặn HS yếu luyện đọc lại bài ChÝnh t¶:(TËp chÐp) BÝm tãc ®u«i sam I Yêu cầu cần đạt: - Chép lại chính xác bài chính tả, biết trình bày đúng lời nhân vật bài - Làm đợc BT2, BT ( 3) a II- Hoạt động dạy- học: KiÓm tra: - Cho HS lªn b¶ng - GV đọc cho HS viết: nghiêng ngã, nghi ngờ, nghe ngóng, Dê trắng, Bê Vàng Bµi míi: Hoạt động 1: Hớng dẫn tập chép - GV viÕt ®o¹n v¨n ? Trong ®o¹n v¨n cã nh÷ng ai? (ThÇy gi¸o vµ Hµ) ? ThÇy gi¸o vµ Hµ ®ang nãi víi vÒ chuyÖn g×? ( VÒ bÝm tãc cña Hµ) ? T¹i Hµ kh«ng khãc n÷a? ( V× thÇy khen bÝm tãc cña Hµ) Hoạt động 2: Hớng dẫn cách trình bày - Cho HS đọc câu có dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm cảm ? Ngoµi ®o¹n v¨n cßn cã dÊu nµo? ( dÊu g¹ch ngang) ? Dấu gạch ngang đặt đâu? ( Đặt đầu dòng) Hoạt động3: Hớng dẫn viết từ khó HS viÕt tõ khã - HS viÕt bµi - So¸t lçi - ChÊm bµi Hoạt động 4: Hớng dẫn làm bài tập - HS lµm bµi tËp vµo vë - Ch÷a bµi - YC lớp đọc bài sau chữa Còng cè dÆn dß: - GV nhËn xÐt tiÕt häc (7) - DÆn vÒ nhµ viÕt l¹i bµi vµo vë ë nhµ LuyÖn to¸n LuyÖn vÒ: 49 + 25 I Yêu cầu cần đạt: - HiÓu c¸ch thùc hiÖn c¸c phÐp céng d¹ng : 49 + 25 - Cñng cè hiÓu biÕt vÒ sè h¹ng, tæng II- Hoạt động dạy học: Hoạt động 1: GV hớng dẫn HS làm BT GV ghi đề lên bảng 1.TÝnh nhÈm: 9+1+2= 9+1+8= 8+2+4= + + = §Æt tÝnh råi tÝnh: Cho HS nêu cách đặt tính và cách tính 39 + 18 ; 69 + 23 ; 49 + 47 ; 59 + 26 Tổ trồng đợc 19 cây, tổ trồng đợc 25 cây Hỏi tổ trồng đợc bao nhiêu cây? HS tãm t¾t vµ gi¶i TÝnh nhanh: a, 19 + + 31 + 14 b, 31 + + + 22 HD HS ghÐp tõng cÆp sè cã tæng lµ sè trßn chôc Hoạt động 2: - HS lµm bµi GV quan s¸t vµ híng dÉn mét sè em - ChÊm , ch÷a bµi III- NhËn xÐt – dÆn dß: - NhËn xÐt tiÕt häc - VÒ «n l¹i d¹ng to¸n: 49 + 25 LuyÖn tiÕng viÖt LuyÖn kÓ chuyÖn: BÝm tãc ®u«i sam I Yêu cầu cần đạt: - LuyÖn kÜ n¨ng nãi: Dùa vµo tranh minh ho¹ luyÖn kÓ néi dung ®o¹n 1, cña c©u chuyÖn - LuyÖn kÓ l¹i c©u chuyÖn theo vai( Ngêi dÉn chuyÖn, Hµ, TuÊn, ThÇy gi¸o) II c¸c H§ d¹y häc: H§1: LuyÖn kÓ c©u chuyªn theo tranh - Yªu cÇu HS quan s¸t tõng tranh SGK, cã thÓ nªu c©u hái gîi ý - 2, HS thi kÓ ®o¹n theo tranh - 2, HS thi kÓ ®o¹n theo tranh - Cả lớp và GV nhận xét, động viên HS kể hay - Víi ®o¹n 3, yªu cÇu HS kÓ b»ng lêi cña em lµ kÓ kh«ng lÆp l¹i nguyªn v¨n tõng tõ ng÷ SGK - NÕu kÓ kÕt hîp víi giäng ®iÖu, cö chØ, nÐt mÆt th× cµng tèt - GV kể mẫu cho HS- sau đó HS luyện kể đoạn - HS tËp kÓ nhãm - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn kÓ ®o¹n 3- c¶ líp vµ GV nhËn xÐt H§2: LuyÖn ph©n vai kÓ l¹i c©u chuyÖn ? C©u chuyÖn cã nh÷ng nh©n vËt nµo ? - HS kÓ l¹i c©u chuyÖn theo vai - 2, nhãm thi kÓ theo vai - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, b×nh chän c¸ nh©n, nhãm kÓ hay nhÊt III Cñng cè, dÆn dß: - GV nhËn xÐt tiÕt luyÖn kÓ chuyÖn - VÒ nhµ kÓ l¹i cho ngêi th©n nghe Hoạt động ngoài Tìm hiểu truỳên thống tốt đẹp trờng I Yêu cầu cần đạt: - Giúp HS tìm hiểu truyền thống tốt đẹp trờng (8) - HS yªu ng«i trêng cña m×nh - BiÕt gi÷ g×n truyÒn thèng vµ b¶o vÖ ng«i trêng th©n yªu cña m×nh II- Hoạt động dạy học: H§1 : Cho HS th¶o luËn nhãm Chia líp thµnh nhãm Dùa vµo chuyÕn tham quan trêng lÇn tríc, c¸c nhãm th¶o luËn H: Tên trờng em là gì? Vì mang tên đó? Trêng cã mÊy líp häc? Ngoµi c¸c líp häc cßn cã c¸c phßng lµm viÖc nµo? Em biết gì hoạt động trờng trớc đây và nay? GV giúp HS thấy đợc các hoạt động , phấn đấu lên trờng, thành tựu mà trờng đã đạt Thø t ngµy 14 th¸ng n¨m 2011 To¸n: LuyÖn tËp I Yêu cầu cần đạt: - BiÕt thùc hiÖn phÐp céng d¹ng + 5, thuéc b¶ng céng céng víi mét sè - BiÕt thùc hiÖn phÐp céng cã nhí ph¹m vi 100, d¹ng 29 + 5; 49 + 25 - Biết thực phép tính cộng với số để so sánh hai số phạm vi 20 - BiÕt gi¶i bµi to¸n b»ng mét phÐp tÝnh - Bµi tËp cÇn lµm: Bµi ( cét 1, 2, 3); bµi 2, bµi ( cét 1), bµi - HS kh¸, giái hoµn thµnh tÊt c¶ c¸c bµi tËp II.Hoạt động dạy học: Bµi cò: T×m tæng biÕt c¸c sè h¹ng cña tæng lÇn lît lµ: vµ ; 36 vµ ; 29 vµ 45 Bµi míi: H§1: Giíi thiÖu bµi H§2: LuyÖn tËp Bài 1: Yêu cầu học sinh đọc kết phép tính - HS ghi kÕt qu¶ vµo vë bµi tËp 9+6= 9+8= 9+5= 9+4= 9+3= 9+7= Bài 2: HS đọc yêu cầu bài Gäi HS lªn b¶ng lµm, c¶ líp lµm vµo vë Ch÷a bµi: HS lÇn lît nªu l¹i phÐp tÝnh vµ c¸ch tÝnh Bài 3: HS đọc YC bài Bµi to¸n yªu cÇu ta lµm g×? Gäi HS lªn b¶ng lµm, c¶ líp lµm vµo b¶ng Lu ý cách đặt tính và cách tính Bµi 3: HS lÇn lît nªu c¸ch ®iÒn dÊu Muèn ®iÒn dÊu tríc hÕt ta ph¶i lµm g×? Khi so s¸nh + vµ + ta cã cÇn thùc hiÖn phÐp tÝnh kh«ng? V× sao? Bài :HS tự tóm tắt và làm bài sau đó đổi chéo cho để kiểm tra Bài 5: HS đọc YC bài Bµi to¸n yªu cÇu ta lµm g×? C¶ líp lµm bµi vµo vë – em lµm vµo b¶ng phô Ch÷a bµi trªn b¶ng phô (Cã ®o¹n th¼ng) Còng cè dÆn dß NhËn xÐt tiÕt häc - Dặn Lợi, Lan, Giáp đọc thuộc bảng cộng với số - Xem tríc bµi ngµy mai LuyÖn tõ vµ c©u (9) Tõ chØ sù vËt tn vÒ Ngµy, th¸ng , n¨m I Yêu cầu cần đạt: - Tìm đợc số từ ngữ ngời, đồ vật, con, cây cối ( ( BT1) - Biết đặt trả lời câu hỏi thời gian( BT2) - Bíc ®Çu biÕt ng¾t ®o¹n v¨n ng¾n thµnh c¸c c©u trän ý ( BT3) II- Ph¬ng tiÖn d¹y häc: - B¶ng phô, giÊy cì lín, bót d¹ II- Hoạt động dạy học: Bµi cò: Gäi em lªn b¶ng YC đặt câu theo mẫu: Ai,( gì, cái gì, là gì?) Bµi míi: - Cho HS nªu yªu cÇu tõng bµi tËp vµ HD HS lµm tõng BT Bµi tËp - Thi tìm nhanh đồ vật - Tìm các từ đồ vật, vật cây cối - Chia líp thµnh nhãm, ph¸t giÊy cì lín cho c¸c nhãm - Đại diện các nhóm lên trình bày, nhóm nào tìm đợc nhiều từ đúng nhóm đó thắng Bµi tËp - Gọi học sinh đọc đề bài - Gọi học sinh đọc mẫu - Gäi cÆp häc sinh tùc hµnh theo mÉu VD: H: B¹n sinh vµo n¨m nµo? ( M×nh sinh vµo n¨m 2000) - Gäi mét sè cÆp tr×nh bµy Bµi tËp - Gọi học sinh đọc đề bài và đọc liền đoạn văn sách ? Em vừa đọc bài thấy có mệt không? ( Rất mệt) ? Nếu đọc liền mạch nh thì có hiểu ý đoạn văn này không? (khó nắm đợc hết ý ®o¹n v¨n) - Để giúp ngời đọc hiểu đợc hết ý đoạn văn chúng ta cần phải ngắt thành các câu ? Khi ng¾t c©u cuèi c©u ph¶i cã dÊu g×? (dÊu chÊm) ? Ch÷ c¸i ®Çu c©u ph¶i viÕt nh thÕ nµo? ( viÕt hoa) - §o¹n v¨n cã c©u, h·y ng¾t thµnh c©u Ch÷a bµi Trêi ma to Hµ quªn mang ¸o ma Lan rñ b¹n ®i chung ¸o ma víi m×nh §«i b¹n vui vÎ vÒ Còng cè dÆn dß: NhËn xÐt tiÕt häc TËp viÕt Ch÷ hoa C I Yêu cầu cần đạt: - Viết đúng chữ hoa C ( dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng dụng: Chia ( mét dßng cì võa, mét dßng cì nhá) Chia ngät sÎ bïi ( lÇn) II- §å dïng: - Chữ hoa C đặt khung chữ - Vë tËp viÕt vµ b¶ng III- Hoạt động dạy học: A Bµi cò: Cho HS viÕt b¶ng con: B , B¹n GV nhËn xÐt B Bµi míi: GV giíi thiÖu bµi HD häc sinh viÕt ch÷ C hoa (10) a) HD häc sinh quan s¸t vµ nhËn xÐt ch÷ mÉu GV vào chữ mẫu khung hỏi: Chữ này cao đơn vị, gồm đờng kẻ ngang? §îc viÕt bëi mÊy nÐt? - HS trả lời, GV và các bạn nhận xét đúng sai - GV chØ vµo ch÷ mÉu: Ch÷ C hoa gåm mét nÐt lµ kÕt hîp cña nÐt c¬ b¶n : cong díi vµ cong tr¸i nèi liÒn t¹o thµnh vßng xo¾n to ë ®Çu ch÷ mÉu b) Híng dÉn c¸ch viÕt:GV híng dÉn c¸ch viÕt ë trªn ch÷ mÉu §Æt bót ë §K6 viÕt nÐt cong díi råi chuyÓn híng viÕt tiÕp nÐt cong tr¸i t¹o thµnh vßng xo¾n to ë ®Çu nÐt cong tr¸i vµ lîn vµo Dõng bót trªn §K - GV viÕt mÉu vµ nh¾c l¹i qui tr×nh viÕt c) Híng dÉn häc sinh viÕt lªn b¶ng HS viÕt lªn b¶ng con, GV nhËn xÐt bæ sung HD viÕt c©u øng dông a) Giíi thiÖu c©u øng dông - GV cho HS đọc câu ứng dụng - Giúp HS đọc câu ứng dụng: Giáo dục chúng ta phải biết giúp đỡ lúc khó khăn b) HD quan s¸t vµ nhËn xÐt GV giíi thiÖu ch÷ mÉu “ Chia” HS viÕt vµo b¶ng c) HD häc sinh viÕt vµo vë tËp viÕt - GV nªu yªu cÇu viÕt - HS viÕt vµo vë - GV quan s¸t vµ híng dÉn qui tr×nh viÕt, t thÕ ngåi ChÊm ch÷a bµi DÆn dß: VÒ nhµ luyÖn viÕt vµo vë Đạo đức BiÕt nhËn lçi vµ söa lçi( TiÕt 2) I Yêu cầu cần đạt: - Thùc hiÖn nhËn lçi vµ s÷a lçi m¾c lçi - HSKG biÕt nh¾c b¹n bÌ nhËn lçi vµ söa lçi m¾c lçi - KNS: Kĩ định II- §å dïng: - PhiÕu th¶o luËn nhãm - Vở bài tập đạo đức III- Hoạt động dạy học: KiÓm tra: BiÕt nhËn lçi vµ söa lçi cã lîi g×? Bµi míi: Hoạt động 1: Đóng vai tìn Môc tiªu: Gióp cho häc sinh biÕt lùa chän vµ thùc hiÖn hµnh vi biÕt nhËn lçi vµ söa lçi C¸ch tiÕn hµnh:GV giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm GV kÕt luËn a) TuÊn xin lçi b¹n v× kh«ng gi÷ lêi høa vµ gi¶i thÝch râ lÝ b) Hoµ cÇn xin lçi mÑ vµ dän dÑp nhµ cöa c) Trêng cÇn xin lçi b¹n vµ d¸n l¹i s¸ch cho b¹n d) Xu©n nhËn lçi víi c« gi¸o, víi c¸c b¹n vµ lµm l¹i bµi tËp vÒ nhµ Hoạt động 2: Thảo luận GV chia nhãm GV kÕt luËn: CÇn bµy tá ý kiÕn cña m×nh bÞ ngêi kh¸c hiÓu lÇm Nên lắng nghe để hiểu ngời khác, không trách lỗi lẫn Biết thông cảm và giúp đỡ bạn sửa lỗi nh là bạn tốt Hoạt động 3: Tự liên hệ GV mời số em lên kể lại mình đã mắc lỗi và sửa lỗi nh nào (11) KÕt luËn chung: Ai còng cã m¾c lçi, ®iÒu quan träng lµ ph¶i biÕt nËhn lçi vµ söa lçi.Nh đợc ngời yêu mến và mau tiến Cñng cè, dÆn dß: - BiÕt nhËn lçi vµ söa lçi cã t¸c dông g×? ( Giúp ta mau tiến và đợc ngời yêu mến) - Các nhóm chuẩn bị đóng vai - C¸c nhãm lªn tr×nh bµy c¸ch øng xö cña m×nh - Líp nhËn xÐt - DÆn HS thùc hiÖn tèt viÖc nhËn lçi vµ söa lçi Thø ngµy 15 th¸ng n¨m 2011 TËp lµm v¨n: I Yêu cầu cần đạt: C¶m ¬n - xin lçi - Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp với tình giao tiếp đơn giản ( BT 1, BT2) - Nói đợc 2, câu ngắn nội dung tranh, đó có dùng lời cảm ơn, xin lỗi ( BT3) - HS khá, giỏi làm đợc bài tập - KNS: Giao tiÕp II Ph¬ng tiÖn d¹y häc: Tranh minh ho¹ bµi tËp SGK A KiÓm tra: HS lµm bµi tËp 1: S¾p xÕp l¹i thø tù bøc tranh Dùa theo tranh kÓ l¹i c©u chuyÖn: Gäi b¹n B Bµi míi: H§1: Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp - HS đọc yêu cầu bài( Nói lời cảm ơn) - HS trao đổi nhóm nói lời cảm ơn phù hợp với tình a,b,c - GV nªu tõng t×nh huèng - HS nèi tiÕp nãi lêi c¶m ¬n Ch¼ng h¹n: C¶m ¬n b¹n! C¶m «n b¹n nhÐ! M×nh c¶m ¬n b¹n nhiÒu! - Líp nhËn xÐt - GV nhËn xÐt vµ khen ngîi nh÷ng häc sinh biÕt nãi lêi c¶m ¬n lÞch sù hîp t×nh hîp lÝ H§2: Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp T¬ng tù BT1 - Nhắc nhở HS: Khi nói lời xin lỗi em cần có thái độ thành khẩn VD: Tí xin lçi, tí kh«ng cè ý! B¹n cã ®au kh«ng cho tí xin lçi nhÐ! Tí xin lçi cËu, tí v« ý qu¸! H§3: Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp HD học sinh quan sát kĩ tranh, đoán xem việc gì xảy Sau đó kể lại việc mçi tranh b»ng - c©u H§4: Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp GV nªu yªu cÇu cña bµi: Chän mét nh÷ng bøc tranh em võa kÓ Nhí vµ viÕt l¹i C Còng cè dÆn dß: - Tæng kÕt tiÕt häc - DÆn HS nhí thùc hiÖn nãi lêi c¶m ¬n vµ xin lçi cuéc sèng h»ng ngµy To¸n céng víi mét sè: + I Yêu cầu cần đạt: - Biết cách thực phép cộng dạng + 5, lập đợc bảng cộng với số - NhËn biÕt trùc gi¸c vÒ tÝnh chÊt giao ho¸n cña phÐp céng - BiÕt gi¶i bµi to¸n b»ng mét phÐp céng - Bµi tËp cÇn lµm: Bµi 1, 2, - HS kh¸, giái hoµn thµnh tÊt c¶ c¸c bµi tËp II- Ph¬ng tiÖn d¹y häc: 20 que tÝnh vµ b¶ng cµi que tÝnh (12) III- Hoạt động dạy học KiÓm tra: Gäi HS lªn b¶ng lµm bµi tËp Bµi míi: H§1 Nªu bµi to¸n: Cã que tÝnh, thªm que tÝnh n÷a Hái cã tÊt c¶ bao nhiªu que tÝnh? GV: NhËn xÐt c¸ch lµm cña HS vµ híng dÉn: gép que tÝnh víi que tÝnh lµ mét chôc que tÝnh chôc víi que tÝnh lµ 13 que tÝnh VËy + = 13 - Cho HS đặt tính vào bảng con, HS lên bảng đặt tính - Lu ý cho HS c¸ch ghi kÕt qu¶ - HDHS tù lËp b¶ng céng: céng víi mét sè GV ghi b¶ng Hớng dẫn đọc thuộc H§ Thùc hµnh Bµi 1: cho HS lµm miÖng - HS vận dụng bảng cộng để nêu - GV ghi bµi trªn b¶ng Bµi 2: Cho HS lµm ë b¶ng - GV lu ý HS viÕt c¸c ch÷ sè th¼ng cét, nhÊt lµ c¸ch ghi kÕt qu¶ - Ch÷a bµi trªn b¶ng Bµi Dµnh cho HSKG Híng dÉn HS tÝnh nhÈm 8+5 = 8+2+3= Bài 4:HS đọc đề, cho HS tóm tắt và giải vào Tãm t¾t Bµi gi¶i Hµ : tem Sè tem cña hai b¹n cã lµ: Mai : tem + = 15(con tem) C¶ hai b¹n: tem? §¸p sè: 15 tem ChÊm, ch÷a bµi Cñng cè, dÆn dß: - GV nhËn xÐt tiÕt häc ChÝnh t¶( Nghe viÕt) Trªn chiÕc bÌ I Yêu cầu cần đạt: - Nghe viết chính xác, trình bày đúng bài chính tả - Làm đợc bài tập 2, BT 3a II- Ph¬ng tiÖn d¹y häc: B¶ng phô viÕt néi dung bµi tËp III- Hoạt động dạy học: 1) KiÓm tra HS viết bảng con: Giúp đỡ, nhảy dây, bờ rào 2) Bµi míi Hoạt động 1: Hớng dẫn nghe viết GV đọc bài chính tả - Dế Mèn và Dế Trũi rủ đâu? (Đi ngao du thiên hạ, dạo chơi đó đây) - §«i b¹n ®i ch¬i xa b»ng c¸ch nµo? (GhÐp 3,4 l¸ bÌo sen l¹i thµnh chiÕc bÌ) - Bµi chÝnh t¶ cã nh÷ng ch÷ nµo viÕt hoa?V× sao? (HS nªu) - Sau dÊu chÊm xuèng dßng chóng ta ph¶i lµm g×? (ViÕt hoa lïi vµo mét «) Hoạt động 2: Hớng dẫn viết từ khó Viết vào bảng con: Dế Trũi, ngao du, say ngắm, dới đáy Hoạt động3: Viết chính tả + GV đọc bài, HS nghe viết vào + HS đổi cho để khảo bài + ChÊm mét sè vë Hoạt động 4: Làm bài tập Bµi2: T×m ch÷ cã iª, ch÷ cã yª (13) - HS t×m vµ nªu theo h×nh thøc tiÕp søc Bµi 3: Cho HS ph©n biÖt nghÜa: dç vµ giç ; dßng vµ rßng Dỗ em: Dùng lời nói nhẹ nhàng tình cảm để em lòng nghe theo mình Giỗ ông: Lễ cúng tởng nhớ ông đã Dßng s«ng: Khèi chÊt láng ch¶y ngoµi Rßng r·: Liªn tôc Cho HS tìm hiểu số từ có tiếng “dỗ” và “giỗ” ; “dòng” và “ròng” để phân biệt các cặp từ đó Tù nhiªn vµ x· héi Làm gì để xơng và phát triển tốt? I Yêu cầu cần đạt: - Biết đợc tập thể dục hàng ngày, lao động vừa sức, ngồi học đúng cách và ăn uống đầy đủ sÏ gióp cho hÖ c¬ vµ x¬ng ph¸t triÓn tèt - Biết đi, đứng, ngồi đúng t và mang vác vừa sức để phòng tránh cong vẹo cột sống - HS khá, giỏi: Giải thích đợc không nên mang vác vật quá nặng - KNS: Kĩ định II- §å dïng d¹y häc: C¸c h×nh SGK( trang 10, 11) III- Hoạt động dạy học: Bµi cò: GV nªu tªn c¸c c¬, cho HS lªn chØ vÞ trÝ c¸c c¬ Cho HS đọc BT3 VBT Bµi míi: Khởi động: Trò chơi: Xem khéo H§1: Lµm viÖc theo nhãm - GV ph¸t phiÕu häc tËp cho HS lµm ë phiÕu - Cho HS quan s¸t tranh vµ t×m hiÓu néi dung tõng tranh - §¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ H1: Bạn ăn, bữa ăn có đủ chất dinh dỡng nh: tôm, cá, trứng, cơm, rau, H2: B¹n ngåi sai t thÕ H3: B¹n ®ang b¬i ë bÓ, b¬i gióp cho c¬ thÓ khoÎ m¹nh, H4: X¸ch x« võa søc H5: X¸ch x« qu¸ nÆng GV kÕt hîp cho HS liªn hÖ b¶n th©n H§2: Trß ch¬i: NhÊc mét vËt - Cho HS quan s¸t H6 vµ nhËn xÐt c¸ch nhÊc mét vËt - GV phæ biÕn luËt ch¬i - Gäi HS lªn tham gia ch¬i - GV cho HS thấy rõ cách nhấc đúng, cách nhấc sai Cñng cè – dÆn dß: - NhËn xÐt tiÕt häc - Dặn HS thực tốt việc cần làm xơng và phát triển Thø ngµy 16 th¸ng n¨m 2011 to¸n: 28 + I Yêu cầu cần đạt: - BiÕt thùc hiÖn phÐp céng cã nhí ph¹m vi 100, d¹ng 28 + - Biết vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trớc - BiÕt gi¶i bµi to¸n b»ng mét phÐp céng - Bµi tËp cÇn lµm: Bµi ( cét 1, 2, 3), bµi 3, bµi - HS kh¸, giái hoµn thµnh tÊt c¶ c¸c bµi tËp II- §å dïng d¹y häc: bã chôc que tÝnh vµ 13 que tÝnh rêi III- Hoạt động dạy học: (14) Bµi cò: Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi tËp NhËn xÐt häc sinh lµm bµi Bµi míi: Giíi thiÖu phÐp céng 25 + Hoạt động 1: GV nêu phép tính: Có 28 que tính, thêm que tính Hỏi có tất que tÝnh? - HS thao t¸c trªn que tÝnh vµ nªu c¸ch tÝnh - GV hớng dẫn cách làm học sinh và hớng dẫn gộp que tính với que tính để đợc 1chôc que tÝnh vµ cßn que tÝnh rêi chôc que thªm chôc que lµ chôc que, l¹i thªm que tÝnh rêi nh vËy cã tÊt c¶ lµ 33 que tÝnh VËy 28 + = 33 Hoạt động 2: - GV hớng dẫn cách đặt tính và viết tính từ phải sang trái Hoạt động 3:HD thực hành Bµi 1: Häc sinh nªu c¸ch tÝnh vµ lµm vµo vë em lµm vµo phiÕu häc tËp - Ch÷a bµi trªn phiÕu Bµi 2: Dµnh cho HSKG - Hớng dẫn học sinh tnhs nhẩm và đọc kết bài làm Bài 3: Gọi em đọc bài và nêu yêu cầu bài - C¶ líp lµm vµo vë , em lµm vµo b¶ng phô - Ch÷a bµi trªn b¶ng phô Cñng cè, dÆn dß: NhËn xÐt giê häc LuyÖn TiÕng ViÖt: LuyÖn: c¶m ¬n, xin lçi I Yêu cầu cần đạt: - RÌn cho HS kÜ n¨ng nãi lêi c¶m ¬n vµ xin lçi ngêi kh¸c - Luyện nói đợc lời cảm ơn, xin lỗi các tình II Hoạt động dạy học: Hoạt động 1: Cho HS nói lời cảm ơn dựa theo bài học buổi sáng các tình sau: - Khi c« gi¸o gi¶ng thªm cho em bµi to¸n em cha hiÓu - Khi em ngã chị lại đỡ em dậy - Em ®i häc quªn bót, b¹n cho em mîn Hoạt động 2: Nói lời xin lỗi theo nhóm các tình sau ( nói theo nhóm đôi- em nªu t×nh huèng, em nãi lêi xin lçi vµ bgîc l¹i) - Em lỡ tay làm đổ lọ mực bạn - Em m·i ch¬i quªn lµm viÖc «ng nhê - Em đùa nghịch, làm vỡ kính cửa sổ nhà hàng xom + c¸c nhãm lªn tr×nh bµy Hoạt động 3: HS dựa vào tranh bài tập SGK để viết lại 3, câu đó có lời cảm ơn hoÆc xin lçi vµo vë Hoạt động 4: Nhận xét, dặn dò Hoạt động tập thể : Sinh ho¹t líp I Yêu cầu cần đạt: - Nhận xét, đánh giá u, khuyết điểm tuần - TriÓn khai kÕ ho¹ch tuÇn tíi II- Hoạt động dạy học: HĐ1: GV đánh giá tình hình học tập tuần qua lớp: - Tất HS lớp học đúng - Một số em mặc đồng phục cha đúng quy định, vệ sinh cá nhân cha sạch, quần áo bẩn, đầu tãc cha gän gµng - Một số em ý thức giữ vệ sinh trờng lớp cha cao, còn vứt rác bừa bãi, cha đúng nơi quy định (15) - Một số em ý thức học tập cha cao, lời ôn bài đặc biệt là HS còn yếu - NhiÒu em ch÷ viÕt cßn cÈu th¶, sai lçi chÝnh t¶ nhiÒu H§2: KÕ ho¹ch tuÇn tíi: - §Õn líp ¨n mÆc ph¶i gén gµng, nghiªm tóc, vÖ sinh c¸ nh©n s¹ch sÏ - Những HS yếu cần ôn trớc đến lớp - Nh÷ng HS viÕt ch÷ cßn xÊu vÒ cÇn luyÖn viÕt thªm - VÖ sinh phong quang s¹ch sÏ - Sinh ho¹t 15 phót nghiªm tóc - Thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch nhµ trêng - §Õn líp nghe c« gi¸o gi¶ng bµi Thñ c«ng GÊp m¸y bay ph¶n lùc ( T2) I Yêu cầu cần đạt: - BiÕt c¸ch gÊp m¸y bay ph¶n lùc - Gấp máy bay phản lực Các nếp gấp tơng đối phẳng, thảng - HS khá, giỏi: Gấp đợc máy bay phản lực, các nếp thẳng, phẳng máy bay sử dụng đợc II Hoạt động dạy học: KiÓm tra: Sù chuÈn bÞ cña häc sinh Bµi míi: Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: HS thực hành gấp máy bay phản lực - HS thực và nhắc lại các thao tác gấp máy bay phản lực đã học tiết Bíc 1: GÊp t¹o th©n c¸nh m¸y bay ph¶n lùc Bíc 2: T¹o m¸y bay ph¶n lùc vµ sö dông - HS thùc hµnh gÊp - GV theo giái vµ híng dÉn nh÷ng em cßn lóng tóng gÊp Hoạt động 3: HD học sinh trang trí nh vẽ thêm ngôi viết chữ Việt Nam lên c¸nh m¸y bay HS thi phãng m¸y bay HD häc snh d¸n vµo vë bµi tËp 3) ChÊm bµi vµ nhËn xÐt (16)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an lop 2 tuan 4, Giao an lop 2 tuan 4