Giao an chu diem truong tieu hoc

4 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2021, 22:45

Cho trẻ chơi đồ chơi tự chọn Cô trò chuyện với trẻ về thay đổi của tranh chủ điểm, trò chuyện về ngày nghỉ của trẻ, xem băng hình và trò chuyện về trờng tiểu học, đồ dùng học tập của học[r] (1)Chñ ®iÓm: trêng tiÓu häc ( Tõ 10/5  14/5/2011) ¤n tËp cuèi n¨m tõ 17/5 31/5/2011 MôC TI£U: I- PH¸T TRIÓN NHËN THøC - TrÎ thÝch t×m hiÓu vÒ trêng TiÓu häc, nhËn sù kh¸c gi÷a trêng tiÓu häc vµ trêng mÇm non - Biết địa điểm trờng tiểu học, số đồ dùng học tập và cách sử dụng chúng - NhËn biÕt c¸c ch÷ sè, c¸c biÓu tîng vÒ sè lîng, thªm bít ph¹m vi 10 - Phân biệt đợc hình, khối tròn, vuông, tam giác, chữ nhật qua các đặc điểm - Sö dông c¸c tõ: to nhÊt, nhá h¬n, nhá nhÊt; cao nhÊt, thÊp h¬n, thÊp nhÊt II- PH¸T TRIÓN NG¤N NG÷ - Biết nhận xét mô tẩ trờng tiểu học và địa danh trẻ đợc thăm qua thực tế qua tranh ¶nh, b¨ng h×nh - Có khả lắng nghe ngời khác nói, biết sử dụng từ ngữ rõ ràng, mạch lạc để kể lại truyÖn - Có kỹ chuẩn bị cho việc học: giở vở, cầm bút, cách ngồi, cách đọc, cách viết vµ nhËn d¹ng c¸c ch÷ c¸i III- PH¸T TRIÓN THÈM Mü - ThÓ hiÖn c¶m xóc vui síng h¸t móa c¸c bµi h¸t ca ngîi m¸i trêng th©n yªu - Sử dụng thành thạo các dụng cụ vật liệu tạo hình để tạo sản phẩm vẽ, nặn, cắt xé dán, xếp hình đa dạng có bố cục kích thớc hình khối, mầu sắc hài hoà cân đối IV- PH¸T TRIÓN THÓ CHÊT - B¶o vÖ ch¨m sãc c¸c bé phËn cña c¬ thÓ vµ c¸c gi¸c quan BiÕt phßng bÖnh, gi÷ g×n vÖ sinh m«i trêng - Hào hứng tham gia vào các hoạt động phát triển vận động và thực các vận động đã häc mét c¸ch chÝnh x¸c, khÐo lÐo vµ nhanh nhÑn - Phát triển trẻ khả vận động thô, vận động tinh kết hợp với khéo léo đôi bàn tay - BiÕt ¨n uèng hîp vÖ sinh - BiÕt sö dông dông cô häc tËp: kÐo, bót ch×, thíc - Có thể khoẻ mạnh, các kỹ vận động, học tập tốt để chuẩn bị vào lớp V- Ph¸t triÓn t×nh c¶m – x· héi - Mong muốn đợc học trờng tiểu học - Có ý thức giữ gìn đồ chơi lớp sach sẽ, gọn gàng - Tích cực hợp tác với bạn bè hoạt động chung lớp - Biết làm theo yêu cầu dẫn cô giáo, thực các quy định chung lớp học (2) II m¹ng Néi dung - Tên trờng tên lớp và địa trờng - C¸c khu vùc trêng ( phßng b¶o vÖ, s©n ch¬i, nhà để xe, phòng học, phòng ban giám hiệu, khu vệ sinh - Hoạt động học sinh ( học và vui chơi) - Hoạt động thầy cô giáo ( giảng dạy, chấm bài) Trêng tiÓu häc trêng tiÓu häc BÐ chuÈn bÞ vµo líp - BÐ sÏ häc trêng nµo? - Bé và bố mẹ chuẩn bị gì bé học lớp - §å dïng häc tËp; CÆp s¸ch bót, vë - Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập - BÐ sÏ häc g× ë trêng tiÓu häc Mạng hoạt động *Kh¸m ph¸ khoa häc: - Thăm quan, quan sát, trò chuyện, đàm thoại hoạt động trờng tiểu học - Làm quen với số cđồ dùng học tập học sinh líp * Lµm quen víi to¸n: - Đo các đối tợng có kích thớc khác đơn vị đo - ¤n tËp - Đọc các bài thơ, kể chuyện, câu đố, ca dao, đồng dao trờng tiểu học + Th¬: C« gi¸o cña em, qu¶ t¸o, Gµ t¬ ®i häc - Lµm album, s¸ch truyÖn vÒ trêng tiÓu häc - Ôn các nhóm chữ cái đã học: cách phát âm, nhËn biÕt vµ tËp t«, viÕt c¸c ch÷ c¸i - LQCV; ¤n tËp (3) Ph¸t triÓn ng«n ng÷ Ph¸t triÓn nhËn thøc Trêng tiÓu häc Ph¸t triÓn thÓ chÊt * GD Dinh dìng: - C¸c mãn ¨n víi søc khoÎ cña trÎ - VÖ sinh c¸ nh©n, phßng bÖnh, vÖ sinh m«i trêng - ¤n tËp - T/CDG: - T/CV§: Ho¹t động §ãn trÎ TDS Ph¸t triÓn thÈm mü Ph¸t triÓn t×nh c¶m - XH - Trò chuyện toạ đàm trờng tiểu học gần nơi trẻ sống ( hoạt động cña c« gi¸o, cña häc sinh) - Trß chuyÖn vÒ nguyÖn väng cña trÎ vµo trêng tiÓu häc) Mét sè quy định trờng tiểu học - Trß ch¬i: X©y dùng trêng tiÓu häc Cô giáo, Gia đình - Häc vµ nghe c¸c bµi h¸t trêng tiÓu häc + Ch¸u vÉn nhí trêng mÇm non, trêng em, ®i häc - Vận động minh hoạ: múa, vỗ tay theo tiÕt tÊu chËm, phèi hîp, vËn động sáng tạo - Biểu diễn các bài hát đã học h×nh thøc diÔn v¨n nghÖ T¹o h×nh - VÏ vÒ trêng tiÓu häc - Cắt dán đồ dùng học tập - VÏ theo ý thÝch IV KÕ HO¹CH TUÇN Trêng tiÓu häc Thùc hiÖn tõ:10/5- 14/5/2011 Thø Thø Thø Thø Thø Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân.Trao đổi với phụ huynh Cho trẻ chơi đồ chơi tự chọn Cô trò chuyện với trẻ thay đổi tranh chủ điểm, trò chuyện ngày nghỉ trẻ, xem băng hình và trò chuyện trờng tiểu học, đồ dùng học tập học sinh líp Môc tiªu: + Kiến thức: Trẻ biết đợc tác dụng việc tập thể dục, biết thực hiên động tác theo yªu cÇu cña c« + Kü n¨ng: Ph¸t triÓn sù nhanh nhÑn linh ho¹t cña trÎ.Ph¸t triÓn c¸c gi¸c quan cho trẻ Trẻ biết thay đổi vận động theo hiệu lệnh + Thái độ: Yêu thích môn thể dục, có nhu cầu luyện tập cho thể khoẻ mạnh H×nh thµnh tinh thÇn ®oµn kÕt tËp thÓ - §éng t¸c h« hÊp : Thæi n¬ - §éng t¸c tay vai 3: Hai tay ®a lªn cao, phÝa tríc, dang ngang (4) - §éng t¸c ch©n : §øng khuþu gèi - §éng t¸c bông lên 3: §øng nghiªng ngêi sang bªn kÕt hîp ®a tay sau g¸y - §éng t¸c bËt 3: BËt t¸ch khÐp ch©n PTNT: To¸n PTNN PTTM: ¢.N: PTNN: V¨n H§H PTTC: TD BËt qua 4-5 ¤n LQCV Ch¸u vÉn nhí tr- häc vong, l¨n ¤n êng MN Th¬ : C« gi¸o bãng 4m, TT D¹y h¸t cña em ch¹y nhanh Nghe: 15m TC: H§ NT H§CC§: Tù chän V§: ChuyÒn bãng b»ng hai ch©n; Tự do: Chơi với phấn, đồ chơi ngoài trời HĐG Góc phân vai: Gia đình, khu du lịch, cửa hàng bán nớc giải khát, ,phòng khám, Gãc XD-LG: X©y trêng tiÓu häc Góc NT: Biểu diễn các bài múa hát chủ đề, vẽ, tô mầu trờng tiểu ọc, đồ dïng häc tËp Gãc Häc tËp-s¸ch truyÖn: KÓ chuyÖn theo tranh vÒ chñ ®iÓm; Lµm bé su tËp vÒ trờng Tiểu học, đồ dùng học tập Góc khám phá khoa học:Chăm sóc cây -hoa, đong và đếm nớc, làm thí nghiệm H§VS: PTNT H§L§: BiÓu diÔn v¨n H§C T¹o h×nh: nghệ, đọc đồng VÏ miÒn KPKH: Lµ quen NGCN H§ tù chän dao ca dao vÒ chñ nói víi mét sè đồ VSTT NGCN ®iÓm dïng cña häc sinh VSTT -TCDG NGCN NGCT tiÓu häc VSTT VSTT NGCN VSTT (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an chu diem truong tieu hoc, Giao an chu diem truong tieu hoc