ga sinh 6

1 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:58

Trô gi÷a cã chøc n¨ng vËn chuyÓn níc, muèi kho¸ng vµ chøa chÊt dù tr÷.. Hót níc vµ muèi kho¸ng hoµ tan.[r] (1)Họ tên : đề kiểm tra số 1 Lớp Môn sinh hc I Trắc nghiệm khách quan: (5 điểm) * Khoanh tròn vào đầu câu trả lời câu sau: Câu 1: Trong tế bào sau đây, tế bào có khả phân chia: a TÕ bµo non b TÕ bµo trëng thµnh c TÕ bµo giµ d TÕ bµo giµ tế bào non Câu 2: Cây mớp thuộc loại th©n: a Thân bị b Thân leo (tua cuốn) c Thân leo (thân quấn) d Thân cột (thân đứng) Câu 3: Cấu tạo thân non: a Trụ có chức dự trữ tham gia quang hợp b Trụ có chức vận chuyển chất hữu cơ, nứơc, muối khoáng chất dự trữ c Trụ có chức vận chuyển nớc, muối khoáng chứa chất dự trữ d Trụ có chức dự trữ bảo vệ Câu Thân to do: a TÇng sinh rƠ b TÇng sinh trụ c Tầng sinh d.Tầng sinh Câu 5: Hãy ghép cấu tạo miền hút rễ với chức bảng sau: CÊu t¹o miền hút Chức năng Phơng án trả lời 1 Miền trởng thành a Hút nớc muối khoáng hoà tan 2 MiỊn hót b Che chë cho đầu rễ 3 Miền sinh trởng c DÉn trun c¸c chÊt 4 MiỊn chãp rƠ d Lµm cho rƠ dµi II Phần tự luận: (6 điểm) Câu 1: Nêu cấu tạo chức miền hút rễ?
- Xem thêm -

Xem thêm: ga sinh 6, ga sinh 6