GA lop 4 tuan 7

38 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:47

-HS đọc nối tiếp đoạn +Đoạn 1: Lời thoại của Mi–tin với em béthứ nhất +Đoạn 2: Lời thoại của Mi–tin và Tin–tin với em bé thứ nhất và thứ hai +Đoạn 3: còn lại -Cho hs đọc theo cặp -Luyện [r] (1)Ngày soạn: ……./.………/………… Ngaøy daïy: ……./….……/………… MÔN: TẬP ĐỌC TIEÁT: 13 - TUAÀN: Bài: TRUNG THU ĐỘC LẬP I/ MUÏC TIEÂU: - Đọc trơn toàn bài Biết đọc diễn cảm bài văn thể tình cảm yêu mến thiếu nhi, niềm tự hào, ước mơ và hi giọng anh chiến sĩ tương lai tươi đẹp đất nước , thiếu nhi - Hiểu các từ ngữ bài Hiểu ND bài: tình thương yêu các em nhỏ anh chiến sĩ , mơ ước anh tương lai các em đêm trung thu độc lập đầu tiên đất nước - Yêu quý các chú đội II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh hoạ bài đọc, SGK III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Khởi động Kieåm tra baøi cuõ Gọi hs lên bảng đọc bài: Chị em tôi và kết hợp trả lời các câu hỏi Các hoạt động dạy học chủ yếu a/ Giới thiệu bài: Gv ghi tựa bảng –Hs nhắc lại b/ Các hoạt động dạy học TL 12’ Hoạt động dạy Hoạt động 1: Luyện đọc +Muïc tieâu Đọc trơn toàn bài Hiểu các từ ngữ baøi +Caùch tieán haønh -Gọi hs đọc nối tiếp đoạn 2-3 lượt Gv theo dõi sửa lỗi phát âm cho hs và kết hợp giải nghĩa từ -Gv nhắc nhở hs nghỉ đúng các cụm từ và nhấn giọng các từ gợi tả -Gv cho hs đọc theo cặp +Kết luận: Gv đọc diễn cảm, kết hợp nêu cách đọc cụ thể Hoạt động 2: Tìm hiểu bài Hoạt động học -Hs nối tiếp đọc đoạn +đoạn 1: Đêm nay……….của các em +đoạn 2: Anh nhìn trăng …… vui töôi +đoạn 3: còn lại -Luyện đọc theo cặp -1-2 hs đọc toàn bài (2) 10’ +Muïc tieâu: Hieåu ND cuûa baøi vaø TL các câu hỏi +Caùch tieán haønh HS đọc bài và trả lời câu hỏi -Gv gọi hs đọc to đoạn Thời điểm anh chiến sĩ nghĩ tới trung thu vaø caùc em nhoû coù gì ñaëc bieät ? Đứng gác đêm trung thu anh chiến sĩ nghĩ đến điều gì ? Trăng trung thu độc lập có gì đẹp ? -Gv gọi hs đọc to đoạn Anh chiến sĩ tưởng tượng đất nước đêm trăng tương lai ? -Gv gọi hs đọc to đoạn còn lại Hình aûnh traêng mai coøn saùng hôn noùi leân ñieàu gì ? HS suy nghĩ, trả lời Em mơ ước đất nước mai sau phát trieån nhö theá naøo ? +Keát luaän: Choát laïi yù chính vaø ghi noäi dung leân baûng Hoạt động 3: Hướng dẫn đọc diễn cảm 10’ +Mục tiêu: Biết đọc diễn cảm bài văn +Caùch tieán haønh -3HS đọc nối tiếp đoạn -Gv gọi hs tiếp nối đọc đoạn, hướng dẫn hs tìm và thể -Hs luyện đọc đoạn giọng đọc phù hợp với nội dung theo cặp đoạn -HS thi đọc diễn cảm -Gv hướng dẫn hs lớp luyện đọc và thi đọc diễn cảm +Kết luận: Nhận xét, bình chọn HS đọc baøi hay nhaát Cuûng coá: -Gv gọi vài hs thi đua đọc diễn cảm toàn bài -Neâu noäi dung baøi Hoạt động nối tiếp -Về nhà các em đọc lại bài nhiều lần -Nhaän xeùt tieát hoïc Ruùt kinh nghieäm (3) Ngày soạn: ……./.………/………… Ngaøy daïy: ……./….……/………… MOÂN: CHÍNH TAÛ TIEÁT: - TUAÀN: Nhớ viết Bài : GAØ TRỐNG VAØ CÁO I/ MUÏC TIEÂU - Nhớ – Viết lại chính xác, trình bày đúng đoạn trích bài : Gà trống và caùo - Tìm dúng, viết dúng chính tả tiếng bắt đầu tr/ch có vần ươn /ương để điền vào chỗ trống hợp với nghĩa đã cho II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Baûng con, phieáu baøi taäp III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Khởi động 2/ Kieåm tra baøi cuõ hs lên bảng ,hs lớp viết vào bảng Gv đọc cho hs viết : sung sướng, sừng sững, sốt sắng , xôn xao, xanh xao, xao xác Gv nhaän xeùt ghi ñieåm 3/ Các hoạt động dạy học chủ yếu a/ Giới thiệu bài : Nêu mục tiêu bài học b/ Các hoạt động dạy học TL 20’ Hoạt động dạy Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nhớ viết +Muïc tieâu Nhớ – Viết lại chính xác, trình bày đúng đoạn trích bài : Gà trống và caùo +Caùch tieán haønh -Gọi hs đọc thuộc lòng bài thơ Lời lẽ gà nói với cáo thể điều gì? Hoạt động học -2 hs đọc thuộc lòng đoạn viết + Theå hieän gaø laø moät vaät thoâng minh +Gaø tung tin coù moät caëp choù saên , caùo quaép ñuoâi co caúng … Gaø tung tin gì deå cho caùo moät baøi hoïc? +Hãy cảnh giác đừng vội tin Đoạn thơ muốn nói với chúng ta điều gì? lời ngào -phaùch bay, quaép ñuoâi, co caúng -Sau đó Gv y/c hs nêu các từ khó đễ lẫn , khoái chí , phường gian dối,… loän vieát chính taû -Hs đọc các từ khó vừa tìm -Gv gọi hs đọc lại các từ khó vừa tìm (4) -3 hs lên bảng viết, lớp viết -Gv y/c hs viết các từ khó vaøo baûng -Gv nhận xét sửa sai -Hs neâu caùch trình baøy , caùch -Gv y/c hs neâu quy trình vieát chính taû vieát -Gv y/c hs nhớ lại đoạn viết và viết vào -HS viết bài vào vở, chính xác , rõ ràng -Sau hs viết xong Gv y/c hs đọc lại -Hs soát lỗi soát lỗi -Hs soát lỗi chéo -Gv y/c hs đổi soát lỗi -Hs mang lên chấm điểm -Goïi 10 -15 hs chaám ñieåm +Kết luận: Nhận xét bài chấm, chữa lỗi cô baûn 10’ Hoạt động 2: Luyện tập +Muïc tieâu Tìm dúng, viết dúng chính tả tiếng bắt đầu tr/ch có vần ươn /ương để điền vào chỗ trống hợp với nghĩa đã cho +Caùch tieán haønh Baøi taäp 2a -Hs đọc y/c bài -Gv y/c hs đọc đề bài -Hs trao đổi nhóm đôi -Gv y/c hs thaûo luaän nhoùm ñoâi -Hs lên bảng -Gv gọi hs lên bảng làm bài -trí tuệ,phẩm chất, chế ngự, -Gv nhận xét chốt lại lời giải đúng chinh phuïc, vuõ truï, chuû nhaân Baøi 3a -Gọi hs đọc y/c -Hs đọc y/c -Tổ chức trò chơi: “Thi tìm từ nhanh” -HS thi đua tìm từ nhanh -Chốt lại lời giải đúng: vươn lên, tưởng tượng +Keát luaän: Nhaän xeùt phaàn luyeän taäp 4/ Cuûng coá Gọi hs lên bảng viết lại các từ hs vừa viết sai 5/ Hoạt động nối tiếp -Về nhà viết lại các từ viết sai , từ viết dòng, em nào viết sai quá 4-5 loãi vieát laïi baøi -Nhaän xeùt tieát hoïc Ruùt kinh nghieäm (5) Ngày soạn: ……./.………/………… Ngaøy daïy: ……./….……/………… MÔN: TOÁN TIEÁT: 31 - TUAÀN: Baøi : LUYEÄN TAÄP I/ MUÏC TIEÂU - Kĩ thực phép cộng, phép trừ và biết cách thử lại phép cộng, thử lại phép trừ - Giải bài toán có lời văn (HS khá giỏi) và tìm thành phần chưa biết phép cộng phép trừ - GDHS reøn tính caån thaän, chính xaùc II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Bảng lớp , SGK III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ OÅn ñònh:haùt 2/ Kieåm tra baøi cuõ Gv gọi hs lên bảng thực hiên các bài tập đẫ hướng dẫn nhà , đồng thời gọi số hs khác mang chấm điểm -Gv nhaän xeùt ghi ñieåm 3/ Các hoạt động dạy học chủ yếu a/ Giới thiệu bài : Gv ghi tựa bảng – hs nhắc lại b/ Các hoạt động dạy học TL GV 9’ Hoạt động 1: Bài MT: Rèn kĩ thực phép cộng, biết cách thử lại phép cộng CTH: HÑ caù nhaân -Gv vieát leân baûng pheùp tính 2416 + 5164 , y/c hs đặt tính và thực hieän -Gv hướng dẫn hs thử lại phép tính vừa thực sau: 7580 – 2416 = 5164 -Gv gọi hs hỏi : Muốn thử lại phép coäng ta laøm theá naøo ? -Gv gọi hs lên bảng , lớp làm vào ( Gv y/c hs tính thử lại ) 35462 – 27519; 69108 – 2074; 267345 -31925 9’ Hoạt động 2: Bài HS -Hs lên bảng thực phép cộng -Hs theo doõi -Muốn thử lại phép cộng ta lấy tổng trừ số hạng nế kết là soá haïng coøn laïi thì pheùp tính laøm đúng -3 hs lên bảng , lớp làm vào -Hs lên bảng thực hiện, lớp làm vaøo giaáy nhaùp (6) MT: Rèn kĩ thực phép trừ, - Hs nhận xét biết cách thử lại phép trừ -Gv vieát leân baûng pheùp tính 6839 – 482, y/c hs đặt tính và thực phép tính Hs lên bảng thực phép trừ -Gv hướng dẫn hs thử lại phép tính trừ sau :6357 + 428 = 6839 -Gv gọi hs nhận xét cách thử phép tính trừ -Vậy muốn thử lại phép trừ ta làm -… ta lấy hiệu cộng với số trừ theá naøo ? kết là số bị trừ thì phép tính -Gv gọi hs lên bảng thực và làm đúng thử lại các phép tính :4025-312 , -3 hs lên bảng , lớp làm vào 5901 – 638 ; 7521 – 98 Hoạt động 3: Bài 6’ MT: Tìm thaønh phaàn chöa bieát cuûa -Hs neâu y/c baøi phép cộng phép trừ x + 262 = 4848 x – 707 = 3535 CTH: HÑ nhoùm x = 4848 –262 x =3535 + 707 -Gv goïi hs neâu y/c baøi taäp x =4586 x =4242 -Gv goïi hs nhaéc laïi caùch tìm soá haïng và số bị trừ , sau đó làm vào Hoạt động 4: Bài 4(HS khá giỏi) MT: Biết giải bài toán có lời văn CTH: HĐ lớp -Nuùi Phan –xi –paêng cao hôn nuùi Coân 6’ -Gv gọi hs đọc y/c đề bài và y/c hs tự Lĩnh và cao làm bài vào 3143 – 2428 = 715 (m) 4/ Cuûng coá (3’) - Gv gọi Hs lên bảng chữa bài tập 4, Gv nhaän xeùt tuyeân döông ghi ñieåm 5/ Hoạt động nối tiếp (2’) - Veà nhaø caùc em laøm caùc baøi taäp saùch VBT - Nhaän xeùt tieát hoïc - Ruùt kinh nghieäm …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (7) Ngày soạn: ……./.………/………… Ngaøy daïy: ……./….……/………… MOÂN: KHOA HOÏC TIEÁT: 13 - TUAÀN: Baøi 13: PHOØNG BEÄNH BEÙO PHÌ I/ MUÏC TIEÂU -Nhaän bieát daáu hieäu vaø taùc haïi cuûa beänh beùo phì -Nêu nguyên nhân và cách phòng bệnh béo phì ( chuẩn KTKN) -Có ý thức phòng trị bệnh béo phì Xây dựng thái độ đúng với người béo phì II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Hình 28, 29 SGK phoùng to Phieáu hoïc taäp III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Khởi động Kieåm tra baøi cuõ +Vì trẻ nhỏ bị suy dinh dưỡng? Làm nào để phát trẻ bị suy dinh dưỡng ? Các hoạt động dạy học chủ yếu a/ Giới thiệu bài : Gv neâu muïc tieâu cuûa baøi hoïc b/ Các hoạt động dạy học TL 10’ Hoạt động dạy Hoạt động 1: Tìm hiểu bệnh béo phì +Muïc tieâu: Nhaän bieát daáu hieäu vaø taùc haïi cuûa beänh beùo phì +Caùch tieán haønh Chia nhoùm vaø phaùt phieáu hoïc taäp Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời mà em cho là đúng 1)Dấu hiệu để phát trẻ em bị bệnh beùo phì laø: a.Có lớp mỡ quanh đùi,cánh tay treân , vuù vaø caàm b.Maët to, hai maét phuùng phính, buïng to phởn hay tròn trĩnh c.Cân nặng so với người cùng tuổi và cùng chiều cao từ kg trở lên d.Bị hụt gắng sức 2)Khi còn nhỏ đã bị bệnh béo phì gặp bất lợi là: a.Hay bò baïn beø cheá gieãu Hoạt động học Hoạt động theo nhóm4 Thaûo luaän nhoùm Đại diện nhóm trình bày keát quaû (8) b.Lúc nhỏ đã bị béo phì thì dễ phát triển béo phì lớn c.Khi lớn có nguy bị bệnh tim mạch , cao huyết áp và rối loạn khớp xương d.Tất các ý trên đúng 3)Beùo phì coù phaûi laø beänh khoâng? Vì sao? a.Có Vì béo phì liên quan đến các bệnh tim mạch , cao huyết áp và rối loạn khớp xöông b.Khoâng Vì beùo phì chæ laø taêng troïng cô theå +Kết luận :Tổ chức nhận xét, đưa đáp án Đáp án: 1)a, c, d ; 2) d ; 3) a Hoạt động 2: Nguyên nhân và cách phòng 10’ beänh beùo phì +Mục tiêu: Nêu nguyên nhân và cách Trình bày kết phoøng beänh beùo phì +Caùch tieán haønh -Gv y/c hs quan sát hình minh hoạ trang 28, 29 SGK, thaûo luaän caùc caâu hoûi: Nguyeân nhaân gaây neân beänh beùo phì laø gì? Muoán phoøng beänh beùo phì ta phaûi laøm gì? Thảo luận lớp Cách chữa bệnh béo phì nào? hs quan sát hình minh hoạ +Keát luaän: Nhö muïc baïn caàn bieát trang 28, 29 SGK, thaûo luaän SGK caùc caâu hoûi 10’ Hoạt động 3: Đóng vai +Muïc tieâu: Neâu nguyeân nhaân vaø caùch phòng bệnh ăn thừa chất dinh dưỡng +Caùch tieán haønh Caùc nhoùm thaûo luaän ñöa Tổ chức và hướng dẫn tình huoáng, phaân vai +Keát luaän Hội ý lời thoại và diễn xuất Nhaän xeùt, bình choïn nhoùm dieãn hay nhaát Trình dieãn Cuûng coá -Em hãy nêu dấu hiệu và tác hại bệnh béo phì? -Neâu nguyeân nhaân vaø caùch phoøng beänh beùo phì? -Để tránh bệnh béo phì ta phải làm gì? Hoạt động nối tiếp -Veà nhaø caùc em xem laïi baøi vaø hoïc thuoäc muïc baïn caàn bieát Ruùt kinh nghieäm (9) Ngày soạn: ……./.………/………… Ngaøy daïy: ……./….……/………… MÔN: LỊCH SỬ TIEÁT: - TUAÀN: CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG DO NGÔ QUYỀN LÃNH ĐẠO (Naêm 938) I/ MUÏC TIEÂU Keå ngaén goïn traän Baïch Ñaèng : - Nêu nguyên nhân dẫn đến trận Bạch Đằng - Tường thuât diễn biến trận Bạch Đằng - Hiểu và nêu ý nghĩa trận Bạch Đằng lịch sử dân tộc: Chiến thắng Bạch Đằng và việc Ngô Quyền xưng vương đã chấm dứt hoàn toàn thời kì nghìn năm nhân dân ta sống ách đô hộ phong kiến phương Bắc và mở thời kì độc lập lâu dài cho dân tộc - Biết ơn anh hùng dân tộc II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Hình minh hoạ SGK , phóng to III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Khởi động Kieåm tra baøi cuõ 2-3 HS trả lời câu hỏi nội dung bài học trước Bài a/ Giới thiệu bài: Neâu muïc tieâu cuûa baøi hoïc b/ Các hoạt động dạy học TL 10’ Hoạt động dạy Hoạt động 1: Làm việc cá nhân Hoạt động học +Mục tiêu: Tìm hiểu người ngô quyeàn 10’ +Caùch tieán haønh -Gv y/c Hs đọc SGK và tìm hiểu Ngô Quyền là người đâu ? Ông là người nào ? OÂng laø reå cuûa ? +Keát luaän: Choát yù nhö SGK Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm -Hs đọc SGK và trả lời câu hỏi +Ngô Quyền là người Đường Laâm , Haø Taây … (10) 10’ +Muïc tieâu: Bieát nguyeân nhaân vaø dieãn bieán chính cuûa Traän Baïch Ñaèng -Hs chia thaønh caùc nhoùm thaûo +Caùch tieán haønh luaän roài trình baøy -Gv y/c Hs đọc SGK và thảo luận +Vì Kiều Công Tiễn giết chết nhóm theo các gợi ý : Dương Đình Nghệ … đánh giặc Vì coù traän Baïch Ñaèng ? xâm lược +Trận bạch Đằng diễn trên cửa Trận Bạch Đằng diễn đâu ? Khi sông Bạch Đằng , tỉnh Quảng naøo ? Ninh vaøo cuoái naêm 938 +Ngô Quyền đã dùng kế chôn cọc Ngô Quyền đã dùng cách gì để đánh ……………… không lùi giaëc ? +Quân Nam Hán chết quá nửa, Keát quaû cuûa traän Baïch Ñaèng ? Hoằng Tháo tử trận Cuộc xâm +Kết luận: Nhận xét, bình chọn HS lược quân Nam Hán hoàn toàn tường thuật hay thaát baïi Hoạt động 3: Làm việc lớp +Muïc tieâu: YÙù nghóa cuûa cuoäc chieán thaéng Baïch Ñaèng +Caùch tieán haønh HS đọc SGK và trả lời câu hỏi Sau chieán thaéng Baïch ñaèng Ngoâ Quyền đã làm gì ? Theo em chieán thaéng Baïch Ñaèng vaø vieäc Ngoâ Quyeàn xöng vöông coù yù nghĩa nào lịch sử dân toäc ta ? -Hs đọc phần ghi nhớ +Keát luaän: Gv nhaän xeùt vaø keát luaän nhö SGK Cuûng coá -Gv gọi hs kể lại khởi nghĩa quân ta đánh thắng quân Nam Hán treân soâng Baïch Ñaèng -Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa nào nước ta thời kì giờ? Hoạt động nối tiếp -Veà nhaø caùc em xem laïi baøi vaø chuaån bò baøi sau -Nhaän xeùt tieát hoïc Ruùt kinh nghieäm Ngày soạn: ……./.………/………… (11) Ngaøy daïy: ……./….……/………… MÔN: TOÁN TIEÁT: 32 - TUAÀN: Bài : BIỂU THỨC CÓ CHỨA HAI CHỮ I/ MUÏC TIEÂU - Nhận biết số biểu thức đơn giản có chứa hai chữ - Biết tính giá trị số biểu thức đơn giản có chứa hai chữ - GDHS reøn tính caån thaän, chính xaùc II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Bảng lớp , SGk III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ OÅn ñònh: (1’) haùt 2/ Kieåm tra baøi cuõ(4’) Gv gọi hs lên bảng thực các bài tập hướng dẫn nhà , đồng thời gọi số hs khác mang chấm điểm -Gv nhaän xeùt ghi ñieåm 3/ Các hoạt động dạy học chủ yếu a/ Giới thiệu bài : Gv ghi tựa – hs nhắc lại b/ Các hoạt động dạy học TL GV HS 15’ Hoạt động 1: Bài MT: Giúp hs nhận biết số biểu thức đơn giản có chứa hai chữ CTH: HĐ lớp -Gv giới thiệu biểu thức có chứa hai chữ -Gv keû baûng nhö SGk -Gv y/c hs đọc bài toán ví dụ -Hs đọc bài toán SGk +Muốn biết hai anh em câu bao +Ta thực phép tính cộng nhieâu caù ta laøm theá naøo ? +Nếu anh câu và em câu +Thì hai anh em câu là + cá thì hai anh em câu cá cá? Gv vieát + vaøo coät soá caù cuûa hai anh em -Tương tự các trường hợp còn lại -Gv giới thiệu a + b gọi là biểu -Hs nhắc lại thức có chứa hai chữ -Gv hướng dẫn hs tìm giá trị biểu thức có chứa hai chữ +Neáu a =3 vaø b = thì a +b baèng bao -Neáu a = vaø b = thì a + b = + (12) nhieâu ? -Tương tự +Khi bieát giaù trò cuï theå cuûa a vaøb , muốn tính giấ trị biểu thức a +b ta laøm theá naøo ? +Mỗi lần thay các chữ a và b các số ta tính gì ? 15’ Hoạt động 2: Luyện tập MT: Bieát tính giaù trò cuûa moät soá bieåu thức đơn giản có chứa hai chữ CTH: Bài – HĐ lớp -Gv y/c hs đọc biểu thức bài -Gv gọi hs thực miệng , lớp theo doõi -Gọi 1hs lên bảng , lớp làm vào Baøi 2: ( HSTB laøm baøi a, b)HÑ caù nhaân Y/c HS tự làm bài sửa bài Bài ( HSTB làm cột): HĐ lớp -Gv keû baûng soá baøi taäp a b axb a:b 12 36 28 60 70 10 =5 +Ta thay các số vào chữ a và b tính giá trị biểu thức +Mỗi lần thay chữ a và b số ta tính đựơc giá trị biểu thức a +b -Hs đọc y/c -Neáu c =10 vaø d = 25 thì c + d baèng 10 + 25 baèng 35 -Hs lên bảng ,cả lớp lầm vào - Hs tự làm vào -Hs nêu nội dung dòng a b axb a:b 12 36 28 112 60 360 10 70 10 700 Gv y/c hs neâu noäi dung caùc doøng a 300 3600 24687 54036 baûng b 500 1800 63805 31894 a +b 800 5400 88492 85930 -Gv gọi hs lên bảng thực b +a 800 5400 88492 85930 Baøi ( HS khaù gioûi): HÑ caù nhaân - Y/c Hs tự làm vào (Nếu còn thời gian thì cho HS làm, coù theå cho veà nhaø) 4/ Cuûng coá(3’) - Gv gọi Hs nêu vài ví dụ biểu thức có chứa chữ Gv nhaän xeùt tuyeân döông ghi ñieåm 5/ Hoạt động nối tiếp (2’) - Veà nhaø caùc em laøm caùc baøi taäp saùch VBT - Nhaän xeùt tieát hoïc - Ruùt kinh nghieäm …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: ……./.………/………… (13) Ngaøy daïy: ……./….……/………… MÔN: LUYỆN TỪ VAØ CÂU TIEÁT: 13 - TUAÀN: Bài: CÁCH VIẾT TÊN NGƯỜI, TÊN ĐỊA LÍ VIỆT NAM I/ MUÏC TIEÂU - Nắm quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam; biết vận dụng quy tắc để viết đúng số tên riêng Việt Nam (BT1, 2), tìm và viết đúng vài tên riêng (BT3) HS khá giỏi làm đầy đủ BT3 - Thói quen viết đúng chính tả II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Bảng lớp, SGK Bản đồ địa lí VN III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ OÅn ñònh:haùt (1’) 2/ Kieåm tra baøi cuõ(4’) -Gv gọi hs lên bảng Mỗi hs đặt câu với từ: tự tin, tự ti, tự trọng, tự hào, tự ái Gv nhaän xeùt tuyeân döông 3/ Bài a/ Giới thiệu bài : GV giới thiệu ghi tựa bài – hs nhắc lại b/ Các hoạt động dạy học TL GV HS 12’ -Hoạt động 1: Nhận xét MT: Bieát veà quy taéc vieát hoa teân người, tên địa lí Việt Nam CTH: HĐ lớp -Gv viết sẵn trên bảng lớp, y/c hs quan -Hs quan sát bảng và thảo luận cặp saùt vaø nhaän xeùt caùch vieát ñoâi nhaän xeùt caùch vieát +Tên người: Nguyễn Huệ, Hoàng Văn Thuï, Nguyeãn Thò Minh Khai +Tên địa lí: Trường Sơn, Sóc Trăng, Vaøm Coû Taây +Teân rieâng goàm maáy tieáng ? Moãi tiếng cần viết nào? +Khi viết tên người tên địa lí VN ta caàn phaûi vieát nhö theá naøo? -Gv nhận xét và kết luận: +Khi viết -Hs đọc ghi nhớ tên người, tên địa lí Việt Nam cần viết hoa chữ cái đầu tiếng tạo thành tên đó (14) 7’ 6’ Hoạt động 2: Luyện tập MT: Biết vận dụng hiểu biết quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam để viết đúng số tên rieâng Vieät Nam -Hs đọc y/c bài CTH: Baøi – HÑ caù nhaân -Gọi hs lên bảng lớp làm vào -Gv gọi hs đọc y/c -Gv y/c hs tự làm bài(viết tên em và ñòa chæ gia ñình em) GV nhận xét sửa chữa Baøi 2: HÑ caù nhaân -Gọi hs đọc y/c -Gv y/c hs tự làm bài Hãy viết tên số xã(phường, thị trấn)ở huyeän(quaän, thò xaõ, thaønh phoá)cuûa em 8’ -Hs đọc y/c -Gọi hs lên bảng, lớp làm vào +Xaõ Thaïnh Phuù, huyeän Vónh Thaïnh, thaønh phoá Caàn Thô Baøi 3: Daønh cho HS khaù gioûi Các nhóm trao đổi tìm và ghi Y/c HS laøm vieäc theo nhoùm moãi giaáy nhóm nhìn vào đồ Cần Thơ và laøm baøi Đại diện nhóm trình bày GV nhaän xeùt 4/ Cuûng coá(3’) -Gv gọi hs lên bảng viết tên và tìm trên đồ các quận ,huyện , thị xã thaønh phoá cuûa em -Gv nhaän xeùt tuyeân döông 5/ Hoạt động nối tiếp(1’) -Về nhà các em xem lại bài và viết đoạn văn giới thiệu các thành viên gia ñình cuûa mình -Nhaän xeùt tieát hoïc Ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: ……./.………/………… Ngaøy daïy: ……./….……/………… (15) MOÂN: KEÅ CHUYEÄN TIEÁT: - TUAÀN: LỜI ƯỚC DƯỚI TRĂNG I/ MUÏC TIEÂU 1- Dựa vào lời kể Gv và các tranh minh hoạ kể lại đoạn và toàn câu chuyện theo lời kể mình cách hấp dẫn, biết phối hơp với cử chỉ, nét mặt điệu để câu chuyện thêm sinh động - Biết nhận xét lời bạn kể Hiểu nội dung và ý nghĩa truyện: Những điều ước cao đẹp mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người 2- Chăm chú theo thầy cô kể chuyện, nhớ chuyện - Theo dõi bạn kể chuyện, nhận xét đúng lời kể bạn, kể tiếp lời bạn 3-Biết thông cảm, giúp đỡ người khác GDMT: GV kết hợp với vẻ đẹp ánh trăng để thấy giá trị môi trường thiên nhiên với sống người II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC -Tranh minh hoạ đoạn câu chuyện phóng to -Bảng lớp ghi sẵn các câu hỏi gợi ý cho đoạn III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Khởi động(1’) Kieåm tra baøi cuõ(4’) 1HS kể câu chuyệnvề lòng tự trọng mà em đã nghe đọc Bài a/ Giới thiệu bài(1’) Neâu muïc tieâu cuûa baøi hoïc b/ Các hoạt động dạy học TL Hoạt động dạy Hoạt động học 13’ Hoạt động1: GV kể chuyện +Muïc tieâu: Chaêm chuù theo thaày coâ keå chuyện, nhớ chuyện +Caùch tieán haønh -Gv y/c hs quan sát hình minh hoạ đọc lời -HS quan sát tranh, trả lời tranh và thử đoán xem câu chuyện keå veà Noäi dung truyeän laø gì ? -Gv choát laïi: Caâu chuyeän keå veà coâ gaùi teân Ngàn bị mù Cô cùng các bạn cầu ước điều gì đó thiêng liêng và cao đẹp, để hiểu rõ các em hãy lắng nghe coâ keå chuyeän: - Gv keå chuyeän 2-3 laàn -Nghe keå chuyeän (16) -Lần Gv vừa kể, vừa vào tranh +Kết luận: GDMT: GV kết hợp với vẻ 22’ đẹp ánh trăng để thấy giá trị môi trường thiên nhiên với sống người Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs kể chuyện, trao đổi ý nghĩa câu chuyện +Muïc tieâu: Kể lại đoạn và toàn câu chuyeän +Caùch tieán haønh -G v chia hs laøm nhoùm moãi nhoùm keå veà nội dung tranh , sau đó kể toàn truuyện -Gv quan sát giúp đỡ nhóm gặp khoù khaên -Gv tổ chức cho hs thi kể trước lớp đoạn -Gv y/c hs thi kể toàn truyện +Keát luaän: Nhaän xeùt, bình choïn HS keå chuyeän hay nhaát, HS hieåu chuyeän nhaát -Hs keå chuyeän theo nhoùm, trao đổi ý nghĩa câu chuyện -4 hs tieáp noái keå theo noäi dung tranh - hs thi kể toàn truyện, trao đổi ý nghĩa câu chuyện Cuûng coá (3’) Qua caâu chuyeän em hieåu ñieàu gì ? Hoạt động nối tiếp(2’) -Về nhà kể lại truyện cho người thân nghe và tìm câu chuyện kể ước mơ đẹp -Nhaän xeùt tieát hoïc Ruùt kinh nghieäm Ngày soạn: ……./.………/………… Ngaøy daïy: ……./….……/………… MÔN: TẬP ĐỌC (17) TIEÁT: 14 - TUAÀN: Bài: Ở VƯƠNG QUỐC TƯƠNG LAI I/ MUÏC TIEÂU: - Biết đọc trơn , trôi chảy đúng với văn kịch; bước đầu biết đọc lời nhân vật với giọng hồn nhiên - Hiểu ND màn kịch: Ước mơ các bạn nhỏ sống đầy đủ hạnh và phúc, đó trẻ em là các nhà phát minh giàu trí sáng tạo, góp sức mình phục vụ sống.( TL các câu hỏi) - Có trí tưởng tượng phong phú II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh hoạ bài đọc, SGK III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Khởi động Kieåm tra baøi cuõ Gọi hs lên bảng đọc bài Trung thu độc lập và kết hợp trả lời các câu hỏi Bài a/ Giới thiệu bài: Neâu muïc tieâu cuûa baøi hoïc b/ Các hoạt động dạy học TL 12’ 10’ GV Hoạt động dạy Hoạt động 1: Luyện đọc +Mục tiêu: Biết đọc trơn , trôi chảy +Caùch tieán haønh -Gọi hs đọc nối tiếp đoạn 2-3 lượt Gv theo dõi sửa lỗi phát âm cho hs và kết hợp giải nghĩa từ -Gv nhắc nhở hs nghỉ đúng các cụm từ và đọc đúng giọng các câu hỏi HS Hoạt động học -HS đọc nối tiếp đoạn +Đoạn 1: Lời thoại Mi–tin với em béthứ +Đoạn 2: Lời thoại Mi–tin và Tin–tin với em bé thứ và thứ hai +Đoạn 3: còn lại -Cho hs đọc theo cặp -Luyện đọc theo cặp -Gọi 1-2 hs đọc toàn bài -1-2 hs đọc toàn bài +Kết luận: Gv đọc diễn cảm, kết hợp -Cả lớp lắng nghe nêu cách đọc cụ thể Hoạt động 2: Tìm hiểu bài +Muïc tieâu: Hieåu ND cuûa maøn kòch vaø TL các câu hỏi +Caùch tieán haønh -Gv y/c hs quan sát tranh minh hoạ và -Hs quan sát và trao đổi nhóm giới thiệu nhân vật có mặt đôi và trả lời câu hỏi (18) -Gv gọi hs đọc to đoạn Câu chuyện diễn đâu ? Tin-tin và Mi–tin đến đâu và gặp ? -Gv gọi hs đọc to đoạn Vì nơi đó có tên Vương Quốc tương lai ? -Gv gọi hs đọc to đoạn còn lại Các bạn nhỏ công xưởng xanh sáng chế gì ? Các phát minh ước mơ gì người ? - Hs nhaéc laïi noäi dung Qua câu chuyện em thích gì vương quoác töông lai ? Vì ? +Keát luaän: Gv choát laïi yù chính ghi noäi dung baûng Hoạt động 3: Hướng dẫn đọc diễn cảm -Hs đoc đoạn , 10’ +Mục tiêu: Biết đọc đúng với văn lớp theo dõi baûn kòch -Luyện đọc theo nhóm +Caùch tieán haønh -Hs đóng vai thể kịch -Gv gọi hs tiếp nối đọc đoạn Gv hướng dẫn hs tìm giọng đọc phù hợp -Gv hướng dẫn hs lớp luyện đọc diễn caûm theo caùch phaân vai +Keát luaän: Nhaän xeùt, bình choïn nhoùm đọc kịch hay Cuûng coá: -Gv gọi vài hs thi đua đọc diễn cảm -Neâu noäi dung Hoạt động nối tiếp -Về nhà các em đọc lại bài nhều lần -Nhaän xeùt tieát hoïc Ruùt kinh nghieäm Ngày soạn: ……./.………/………… Ngaøy daïy: ……./….……/………… MÔN: TOÁN TIEÁT: 33 - TUAÀN: (19) Bài : TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG I/ MUÏC TIEÂU - Biết tính chất giao hoán phép cộng - Bước đầu sử dụng tính chất giao hoán phép cộng thực hành tính - GDHS reøn tính caån thaän, chính xaùc II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Bảng lớp , SGK III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1/ OÅn ñònh:haùt (1’) 2/ Kieåm tra baøi cuõ (4’) Gv gọi hs lên bảng thực hiên các bài tập hướng dẫn nhà , đồng thời gọi số hs khác mang chấm điểm - Gv nhaän xeùt ghi ñieåm 3/ Bài a/ Giới thiệu bài : Gv nêu mục tiêu ghi tựa – hs nhắc lại b/ Các hoạt động dạy học TG GV HS 13’ Hoạt động 1: bài MT: Giúp hs chính thức nhận biết tính chất giao hoán phép cộng CTH: HĐ lớp -Gv keû baûng a b a +b b+a 20 30 350 250 1208 2764 -Gv y/c hs thực tính giá trị các biểu thức a +b và b + a để điền vaøo baûng -Hs quan saùt baûng -Hs thực a b a +b b+a 20 30 50 50 350 250 600 600 1208 2764 3972 3972 -Giá trị biểu thức a + b và b + a -Gv y/c hs nhaän xeùt giaù trò cuûa caùc luoân luoân baèng biểu thức a + b và b + a -Ta coù theå vieát a + b = b + a -Vậy đổi chổ các số hạng -Khi đổi chổ các số hạng tổng cho thì giá trị tổng tổng thì tổng không thay đổi nhö theá naøo 17’ Hoạt động 2: Luyện tập MT: Bước đầu sử dụng tính chất giao hoán phép cộng số trường hợp đơn giản CTH: Bài – HĐ lớp -Gv y/c hs đọc đề bài , sau đó nối -Hs đọc y/c (20) tieáp neâu keát quaû caùc pheùp coäng baøi -Vì ta khoâng caàn tính maø ta bieát keát quaû Baøi 2: HÑ nhoùm Baøi taäp y/c chuùng ta laøm gì ? -Gv y/c cặp hs đố a/ 48 + 12 = 12 + …… 65 +297 = …… +65 …… + 89 = 89 +177 Baøi (HS khaù gioûi): HÑ caù nhaân -Y/ c HS laøm - HS neâu keát quaû -Vì đổi chổ các số hạng tổng thì tổng không thay đổi - HS trả lời b/ m + n = n + …… 84 + = …… + 84 a + = ….+ a = … -Hs tự làm vào - HS tự làm bài , đổi tập chấm điểm theo đáp án GV 4/ Cuûng coá (2’) - Y/ cầu HS nhắc lại tính chất giao hoán phép cộng 5/ Hoạt động nối tiếp (2’) -Veà nhaø caùc em laøm caùc baøi taäp saùch VBT -Nhaän xeùt tieát hoïc - Ruùt kinh nghieäm …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: ……./.………/………… Ngaøy daïy: ……./….……/………… MÔN: ĐẠO ĐỨC TIEÁT: - TUAÀN: Baøi 4: TIEÁT KIEÄM TIEÀN CUÛA (21) I/ MUÏC TIEÂU Hoïc xong baøi naøy hs coù khaû naêng: - Nhận thức cần phải tiết kiệm nào Vì cần tiết kiệm tiền - Hs biết tiết kiệm, giữ gìn sách vở, đồ dùng, đồ chơi,………trong sinh hoat - Biết đồng tình ủng hộ hành vi việc làm tiết kiệm, không đồng tình với hành vi, việc làm lãng phí tiền - GDHSBVMT: Sử dụng tiết kiệm sách vở, quần áo, đồ dùng, điện, nước,…trong cuoäc soáng haøng ngaøy cuõng laø bieän phaùp BVMT vaø taøi nguyeân thieân nhieân II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Bìa xanh, đỏ, vàng III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Khởi động Kieåm tra baøi cuõ 1-2 HS nêu vấn đề có liên quan đến thân em, đến gia đình em Bài a/ Giới thiệu bài Neâu muïc tieâu cuûa baøi hoïc b/ Các hoạt động dạy học Tieát TL 10’ 10’ Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin +Mục tiêu: Nhận thức cần phải tieát kieäm nhö theá naøo Vì caàn tieát kieäm tieàn cuûa +Caùch tieán haønh -Gv y/c hs đọc các thông tin SGK/11 -Gv tổ chức cho hs thảo luận nhóm các -Hs thảo luận nhóm trình thoâng tin baøy -Vậy họ tiết kiệm để làm gì? -Tieàn cuûa ñaâu maø coù ? -Hs trả lời, Hs nhận xét +Keát luaän: Tieát kieäm laø thoùi quen toát Có tiết kiệm có thể có nhiều vốn để giàu có Tiền là công sức lao động người có Hoạt động 2: BT1-Hoạt động lớp +Mục tiêu: Biết bày tỏ thái độ-Thế nào laø tieát kieäm tieàn cuûa (22) +Caùch tieán haønh -Gv nêu ý kiến BT1,tổ chức cho hs: tán thành phiếu -Hs suy nghĩ , giơ thẻ và giải maøu xanh, khoâng taùn thaønh phieáu maøu thích đỏ, phân vân phiếu màu vàng +Kết luận: Các ý c, d là đúng, các ý a, b laø sai 10’ Hoạt động 3: BT2- Làm việc theo nhóm cá nhân +Muïc tieâu: Em coù bieát tieát kieäm +Caùch tieán haønh -Gv chia nhoùm vaø giao nhieäm vuï cho các nhóm thực BT -Hs thảo luận việc nên làm cột, việc không nên làm -Tổ chức cho các nhóm trình bày moät coät vieát giaáy +Kết luận việc nên làm và -Đại diện nhóm trình bày, lớp không nên làm để tiết kiệm tiền nhaän xeùt, boå sung caùc yù kieán Cuûng coá Theá naøo laø tieát kieäm tieàn cuûa? Tieát kieäm tieàn cuûa giuùp cho chuùng ta ñieàu gì? - GDHSBVMT: Sử dụng tiết kiệm sách vở, quần áo, đồ dùng, điện, nước,… cuoäc soáng haøng ngaøy cuõng laø bieän phaùp BVMT vaø taøi nguyeân thieân nhieân Hoạt động nối tiếp -Về nhà các em học thuộc ghi nhớ và sưu tầm các truyện ,tấm gương tiết kieäm tieàn cuûa -Nhaän xeùt tieát hoïc Ruùt kinh nghieäm Ngày soạn: ……./.………/………… Ngaøy daïy: ……./….……/………… I.MUÏC TIEÂU MOÂN: KÓ THUAÄT TIEÁT: - TUAÀN: KHAÂU GHEÙP HAI MEÙP VAÛI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG ( Tiết 2) (23) - Kiến thức: -HS biết cách khâu ghép hai mép vải mũi khâu thường - Kĩ năng: -Khâu ghép hai mép vải mũi khâu thường(HS khéo tay: Khâu ghép hai mép vải mũi khâu thường các mũi khâu tương đối nhau.đườngkhâu ít bị dúm) 3- Thái độ: -Có ý thức rèn luyện kĩ khâu thường để áp dụng vào sống II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC GV: -Mẫu đường khâu ghép hai mép vải các mũi khâu thường có kích thước đủ lớn để HS quan sát Và số sản phẩm có đường khâu ghép hai meùp vaûi(aùo, quaàn, voû goái) -Vaät lieäu vaø duïng cuï caàn thieát: +Hai mảnh vải hoa giống nhau, mảnh vải có kích cỡ 20 x 30cm +Len (hoặc sợi) khâu +Kim khâu len kim khâu chỉ, thước may, kéo, phấn vạch HS: SGK + Vải , kéo + phấn vạch+ thước + thêu III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Khởi động: ( 1’) Baøi cuõ: ( 3’ ) Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp Bài mới: a Giới thiệu bài: ( 1’ ) Khâu ghép hai mép vải mũi khâu thường b Các hoạt động TL Hoạt động dạy Hoạt động học -HS laéng nghe 22’ Hoạt động 3: HS thực hành khâu ghép hai mép vải mũi khâu thường + Mục tiêu: Khâu ghép hai mép vải -HS thực hành mũi khâu thường + Caùch tieán haønh : -HS nhaéc laïi quy trình - HS theo doõi khâu ghép mép vải.(phần ghi nhớ) -GV nhận xét và nêu lại các bước khâu ghép hai mép vải mũi khâu thường: -Kiểm tra chuẩn bị HS và nêu thời gian yêu cầu HS thực hành -GV chæ daãn theâm cho caùc HS coøn luùng tuùng và thao tác chưa đúng -HS trình baøy saûn phaåm * Keát luaän choát yù: quan saùt maãu cuûa HS Hoạt động4: Đánh giá kết học tập HS 8’ -HS tự đánh giá các sản + Mục tiêu: HS trình bày sản phẩm tự đánh phaåm theo tieâu chuaån giaù caùc saûn phaåm theo tieâu chuaån + Cách tiến hành : -GV tổ chức HS trưng bày sản phẩm thực hành -GV nêu các tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm: (24) +Khâu ghép hai mép vải theo cạnh dài mảnh vải Đường khâu cách mép vải +Đường khâu mặt trái hai mảnh vải ghép và tương đối thẳng +Các mũi khâu tương đối cách và baèng +Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian quy ñònh -Đánh giá sản phẩm HS * Kết luận chốt ý: -Đánh giá sản phẩm HS Cuûng coá: (4’) HS thi ñua nhaéc laïi caùc thao taùc kó thuaät + Giáo dục:Ý thức lao động IV.Hoạt động nối tiếp: Tröng baøy saûn phaåm: - Cho HS xem số sản phẩm đúng, đẹp 2.Hướng dẫn tự học: (1’) -Nhận xét chuẩn bị, tinh thần học tập HS -Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ theo SGK để học bài “Khâu đột thưa” - Nhaän xeùt tieát hoïc ruùt kinh nghieäm Ngày soạn: ……./.………/………… Ngaøy daïy: ……./….……/………… MOÂN: TAÄP LAØM VAÊN TIEÁT: - TUAÀN: Bài: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN I/ MUÏC TIEÂU (25) - Dựa trên thông tin nội dung đoạn văn đã học, bước đầu biết xây dựng hoàn chỉnh đoạn văn câu chuyện Vào nghề gồm nhiều đoạn (đã cho saün coát truyeän) - Sử dụng tiếng việt hay, lời văn sáng tạo sinh động - Biết đánh giá bài văn mình II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Tranh minh hoạ truyện Ba lưỡi rìu, truyện vào nghề III / CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1/ OÅn ñònh: haùt (1’) 2/ Kieåm tra baøi cuõ (4’) - Gv gọi 3hs lên bảng , hs kể tranh truyện Ba lưỡi rìu - Một hs kể toàn truyện - Gv nhaän xeùt ghi ñieåm 3/ Bài a/ Giới thiệu bài(1’) : GV giới thiệu ghi tựa – hs nhắc lại b/ Các hoạt động dạy học TL GV HS 14’ Hoạt động 1: Bài MT: HS nêu các việc chính coát truyeän CTH: HĐ lớp -Gv gọi hs đọc cốt truyện -3 hs đọc thành tiếng, lớp -Gv y/c hs đọc thầm và nêu việc chính đọcthầm đoạn Mỗi đoạn là lần - HS nêu các việc xuoáng doøng Gv ghi nhanh leân baûng chính đoạn +Đoạn1: Va –li-a ước mơ trở thành diễn - Hs khác nhận xét bổ sung viên xiết biểu diễn tiết mục phi ngựa đánh đàn +Đoạn 2: Va-li-a xin học nghề rạp xiết và giao việc quét dọn chuồng ngựa +đoạn 3: Va-li –a đã giữ chuồng ngựa và làm quen với chú gựa diễn +Đoạn 4: Va-li-a đã trở thành diễn viên giỏi em mong ước -Gọi hs đọc lại các việc chính -Hs đọc to trước lớp 15’ Hoạt động 2: Bài MT: Dựa trên thông tin nội dung đoạn văn đã học, bước đầu biết xây dựng hoàn chỉnh đoạn văn câu chuyện Vào nghề gồm nhiều đoạn (26) (đã cho sẵn cốt truyện) -4 hs đọc thành tiếng CTH: HÑ nhoùm -Gọi hs đọc nối tiếp đoạn chưa -Hs chia nhóm thảo luận hoàn chỉnh truyện -Gv y/c hs thảo luận nhóm trao đổi thực _Hs caùc nhoùm nhaän xeùt boå sung hoàn chỉnh đoạn văn -Gv gọi các nhóm trình bày đoạn -Hs theo dõi , sửa bài văn hoanø chỉnh trước lớp -Gv chỉnh sửa lỗi dùng từ, lỗi câu cho nhóm 4/ Cuûng coá (4’) - Goïi hs thi ñua keå laïi caâu chuyeän vaøo ngheà - Gv nhaän xeùt tuyeân döông 5/ Hoạt động nối tiếp (2’) - Về nhà các em viết lại đoạn văn theo cốt truyện vào nghề và chuẩn bị bài sau - Nhaän xeùt tieát hoïc Ruùt kinh nghieäm …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: ……./.………/………… Ngaøy daïy: ……./….……/………… MÔN: TOÁN TIEÁT: 34 - TUAÀN: Bài :BIỂU THỨC CÓ CHỨA BA CHỮ I/ MUÏC TIEÂU (27) - Nhận biết số biểu thức đơn giản có chứa ba chữ - Biết tính giá trị số biểu thức đơn giản có chứa ba chữ - GDHS reøn tính caån thaän, chính xaùc II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Bảng lớp ,SGK III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1/ OÅn ñònh:haùt 2/ Kieåm tra baøi cuõ (4’) Gv gọi hs lên bảng thực hiệân các bài tập hướng dẫn nhà -Gv nhaän xeùt ghi ñieåm 3/ Bài a/ Giới thiệu bài : Gv ghi tựa – hs nhắc lại b/ Các hoạt động dạy học TL 14’ GV HS Hoạt động 1: Bài MT: Giúp hs nhận biết số biểu thức đơn giản có chứa ba chữ CTH: HĐ lớp -Gv gọi hs đọc bài toán ví dụ -Hs đọc bài toán +Muốn biết bạn câu bao nhiêu +Ta thực phép tính cộng số cá caù ta laøm theá naøo ? ba bạn với -Gv keû baûng nhö SGk soá caù An soá caù Bình 1 ………… …… a b soá caù Bình …… c soá caù baïn Neáu An caâu caù , Bình caâu cá và cường câu cá thì ba bạn câu bao nhiêu cá? -Gv vieát vaøo coät soá caù caû ba baïn +2+4 caù -Gv giới thiệu a + b + c gọi là biểu thức có chứa ba chữ -Gv hướng dẫn hs tính giá trị biểu thức +Neáu a = 2, b = vaø c = thì a + b + c baèng bao nhieâu ? -Gv nói là giá trị biểu thức a + b +c… KL: Mỗi lần thay chữ số ta tính +Cả ba bạn câu + + cá soá caù An soá caù Bình 1 ………… …… a b soá caù Bình …… c soá caù baïn + +4 a+b +c - -Hs nhaéc laïi +Neáu a = , b= vaø c = thì a + b + c = +3 + = (28) giá trị số biểu thức Hoạt động 2: Luyện tập MT: Bieát tính giaù trò cuûa moät soá bieåu thức đơn giản có chứa ba chữ CTH: Bài – HĐ lớp 16’ -Gv y/c hs đọc biểu thức bài -Hs ñoc y/c -Gv gọi hs nêu miệng bài làm , sau đó a/ Nếu a = , b = và c = 10 thì giá trị gọi hs lên bảng thực lớp làm biểu thức a + b + c = + +10 =22 vào b/ a = 12 ,b = 15 vaø c = Baøi , baøi (HS khaù gioûi): HÑ caù nhaân - GV neâu baøi maãu -Gv y/c hs tự làm vào - HS nhìn theo bài mẫu tự làm bài Tổ chức HS nêu kết GV nhận xét chốt đáp án Baøi (HS khaù gioûi): HÑ nhoùm -Gv y/c hs đọc y/c bài -Hs đọc y/c a/ Gv gọi hs nhắc lại công thức tính +Ta cộng các cạnh tam giác đó chu vi cuûa hình tam giaùc vaø goïi hs a + b + c lên bảng viết công thức đó b/ Gv y/c hs dựa vào công thức để tính - a = 5cm , b= cm vaø c = 3cm chu vi cuûa hình tam giaùc - a =10cm , b = 10 cm vaø c = 5cm Yêu cầu cặp trao đổi làm bài - a = 6dm , b = dm vaø c = 6dm trình baøy 4/ Cuûng coá (3’) - Gv gọi Hs lên bảng chữa bài tập 4, Gv nhận xét tuyên dương ghi điểm 5/ Hoạt động nối tiếp (2’) - Veà nhaø caùc em laøm caùc baøi taäp saùch VBT - Nhaän xeùt tieát hoïc - Ruùt kinh nghieäm …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: ……./.………/………… Ngaøy daïy: ……./….……/………… MOÂN: KHOA HOÏC TIEÁT: 14 - TUAÀN: Bàiø 14: PHÒNG MỘT SỐ BỆNH LÂY QUA ĐƯỜNG TIÊU HOÁ (29) I/ MUÏC TIEÂU - Kể tên số bệnh lây qua đường tiêu hoá: tiêu chảy, lị và nhận thức mối nguy hieåm cuûa caùc beänh naøy - Nêu nguyên nhân và cách đề phòng số bệnh lây qua đường tiêu hoá - GDBVMT: Thực vệ sinh ăn uống để phòng bệnh - Có ý thức giữ gìn vệ sinh phòng bệnh và vận động người cùng thực II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Hình 30, 31 SGK phoùng to III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Khởi động Kieåm tra baøi cuõ -Em hãy nêu dấu hiệu và tác hại bệnh béo phì? -Neâu nguyeân nhaân vaø caùch phoøng beänh beùo phì? -Để tránh bệnh béo phì ta phải làm gì? Bài a/ Giới thiệu bài Neâu muïc tieâu cuûa baøi hoïc b/ Các hoạt động dạy học TL 10’ 10’ Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: Tác hại các bệnh lây qua đường tiêu hoá +Muïc tieâu: Keå teân moät soá beänh laây qua dường tiêu hoá và nhận thức moái nguy hieåm cuûa caùc beänh naøy +Caùch tieán haønh -Gv y/c hs thảo luận cặp đôi hỏi -2 hs ngồi cùng bàn trao đổi theo cảm giác bị đau bụng ,tiêu các câu hỏi Gv đã gợi ý chaûy, taû lò,……… vaø taùc haïi cuûa moät soá bệnh đó -Đại diện trình bày kết -Gv gọi –4 cặp trình bày trước lớp +Các bệnh lây qua đường tiêu hoá nguy hieåm nhö theá naøo? +Khi bị mắc bệnh lây qua đường tiêu hoá cần phải làm gì? +Keát luaän: Nhö muïc baïn caàn bieát Hoạt động2: Nguyên nhân và cách đề phòng các bệnh lây qua đường tiêu hoá +Muïc tieâu: Neâu nguyeân nhaân vaø caùch (30) 10’ đề phòng số bệnh lây qua đường tiêu hoá +Caùch tieán haønh -Gv y/c hs quan sát các hình minh hoạ trang 30, 31 SGK Caùc baïn hình ñang laøm gì? Laøm nhö vaäy coù taùc duïng vaø taùc haïi gì? Nguyeân nhaân naøo gaây caùc beänh laây qua đường tiêu hoá? Các bạn nhỏ hình đã làm gì để đề phòng các bệnh lấy qua đường tiêu hoá? Chúng ta cần làm gì để phòng các bệnh lây qua đường tiêu hoá? +Keát luaän: Nhö muïc baïn caàn bieát GDBVMT: Thực vệ sinh ăn uống để phòng bệnh Hoạt động 3: Vẽ tranh cổ động +Mục tiêu: Có ý thức giữ gìn vệ sinh phòng bệnh và vận động người cùng thực +Caùch tieán haønh -Gv chia nhoùm vaø giao nhieäm vuï cho caùc nhoùm Hs quan sát hình minh hoạ và trả lời câu hỏi Hs chọn nội dung: Giữ vệ sinh ăn uống, Giữ vệ sinh cá nhân, giữ vệ sinh môi trường để veõ Cuûng coá -Nêu tên số bệnh lây qua đường tiêu hoá -Nêu nguyên nhân và cách đề phòng số bệnh lây qua đường tiêu hoá Hoạt động nối tiếp -Veà nhaø xem laïi baøi vaø hoïc thuoäc muïc baïn caàn bieát -Nhaän xeùt tieát hoïc Ruùt kinh nghieäm Ngày soạn: ……./.………/………… Ngaøy daïy: ……./….……/………… MOÂN:ÑÒA LÍ TIEÁT: - TUAÀN: Bài : MỌÂT SỐ DÂN TỘC Ở TÂY NGUYÊN I/ MUÏC TIEÂU: Sau baøi naøy, HS coù khaû naêng: (31) - Biết Tây Nguyên có nhiều dân tộc cùng sinh sống, lại lànơi thưa dân nước ta - Sử dụng tranh ảnh để mô tả, sinh hoạt trang phục và lễ hội số dân tộc sống Tây Nguyên - HS khá giỏi: Mô tả nhà rông Tây Nguyên - Reøn luyeän kó naêng quan saùt - Tôn trọng truyền thống văn hoá các dân tộc Tây Nguyên II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC -Tranh, ảnh nhà ở, buôn làng, các hoạt động, trang phục, lễ hội các dân tộc Tây Nguyên III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Khởi động 2.Kieåm tra baøi cuõ Gọi 2-3 HS trả lời câu hỏi nội dung bài học trước 3.Bài a/ Giới thiệu bài Neâu muïc tieâu cuûa baøi hoïc b/ Các hoạt động dạy học TL 10’ 10’ Họat động dạy 1.Taây Nguyeân-nôi coù nhieàu daân toäc chung soáng Hoạt động 1: Hoạt động lớp +Mục tiêu: Biết đặc điểm dân cư Taây Nguyeân +Caùch tieán haønh -Gv y/c hs đọc mục SGK -Hỏi : theo em, dân cư tập trung Tây Nguyên có đông không và đó thường là daân toäc naøo ? Có dân tộc nào sống lâu đời? Những dân tộc nào từ nơi khác đến? +Keát luaän : Nhaän xeùt, choát yù 2.Nhà rông Tây Nguyên Hoạt động 2: Hoạt động nhóm đôi +Mục tiêu: Mô tả nhà rông Tây Nguyeân +Caùch tieán haønh -Yêu cầu HS quan sát tranh, ảnh dựa vào vốn hiểu biết, trả lời các câu hỏi sau: Hoạt động học -HS đọc SGK, trả lời: dân cư tập trung Tây Nguyên không đông và thường là các dân tộc: Ê đê, Gia–rai, ba–na , Xô – ñaêng ,… -Tieán haønh thaûo luaän nhoùm ñoâi -Đại diện các nhóm trình bày ý kieán (32) Mỗi buôn Tây Nguyên thường có ngôi -Hs lớp nhận xét , bổ sung nhà gì đặc biệt? Nhà rông thường -Hs mô tả dùng để làm gì? -Y/c quan sát hình , mô tả đặc - HS khá giỏi trả lời ñieåm noåi baät cuûa nhaø roâng +Keát luaän: Nhaän xeùt, choát yù 3.Trang phuïc, leã hoäi 10’ Hoạt động 3: Hoạt động nhóm +Mục tiêu: Biết sinh hoạt trang phục và lễ hội số dân tộc sống Tây Nguyeân +Caùch tieán haønh -Gv y/c các nhóm dựa vào mục -Hs đọc SGK, thảo luận nhóm roài trình baøy SGK và các hình để thảo luận Người dân tây nguyên nam nữ thường +Đơn giản, nam thường đóng khố, nữ thường quấn váy, có maëc nhö theá naøo ? Lễ hội Tây Nguyên thường tổ nhiều màu sắc … +Lễ hội thường tổ chức chức nào ? Kể tên số lễ hội đặc sắc tây vào mùa xuân sau vụ thu hoạch nguyeân ? Ở Tây Nguyên người dân thường sử +Hội đua voi, lễ hội cồng dụng nhạc cụ độc đáo nào chiêng, hội đâm trâu,…… +Coàng chieâng leã hoäi -Gv tổ chức cho hs trình bày kết +Keát luaän: Gv nhaän xeùt vaø keát luaän Cuûng coá -Kể tên dân tộc ít người Tây Nguyên -Hãy mô tả nhà Tây Nguyên , kể tên các lễ hội có Tây Nguyên Hoạt động nối tiếp -Veà nhaø caùc em xem laïi baøi vaø chuaån bò baøi sau -Gv nhaän xeùt tieát hoïc Ruùt kinh nghieäm Ngày soạn: ……./.………/………… Ngaøy daïy: ……./….……/………… MÔN: LUYỆN TỪ VAØ CÂU TIEÁT: 14 - TUAÀN: Bài: LUYỆN TẬP VIẾT TÊN NGƯỜI , TÊN ĐỊA LÍ VIỆT NAM (33) I/ MUÏC TIEÂU - Biết vận dụng kiến thức hiểu biết quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Viết Nam để viết đúng số tên riêng Việt Nam (BT1); viết đúng vài teân rieâng theo yeâu caàu BT2 - Thói quen viết đúng chính tả II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Bảng lơp, SGK , đò địa lí Việt Nam III / CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ OÅn ñònh:haùt 2/ Kieåm tra baøi cuõ +Em hãy nêu quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam? Viết ví dụ +Goïi hs vieát teân vaø ñòa chæ gia ñình em? 3/ Bài a/ Giới thiệu bài : GV giới thiệu , ghi tựa bài – hs nhắc lại b/ Các hoạt động dạy học TL GV HS 15’ -Hs đọc y/c và nội dung Hoạt động 1: Bài -Hs trao đổi bạn ngồi bàn MT: Biết vận dụng kiến thức hiểu biết quy tắc viết hoa tên người, +Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai, tên địa lí Viết Nam để viết đúng Haøng Thieác, Haøng Haøi, Maõ Vó, soá teân rieâng Vieät Nam Haøng Giaáy, Haøng Coùt, Haøng Maây, Gọi hs đọc nội dung và y/c Hàng Đàn, Phúc Kiến, Hàng Than, Haøng Maõ, Haøng Maém, Ngang… -Gv y/c hs thaûo luaän nhoùm ñoâi, gaïch -Hs nhaän xeùt, boå sung chân tên viết saivà sửa lại -Hs đọc lại bài ca dao Haøng -Gv gọi hs lên bảng trình bày -Gv nhận xét và đưa lời giải đúng Hoạt động 2: Bài 15’ MT: Tìm trên đồ và viết đúng tên ñòa danh CTH: HÑ nhoùm Gọi hs đọc y/c -Gv tổ chức hs thảo luận nhóm -Gv treo đồ địa lí Việt Nam lên baûng -Hs đọc y/c -Hs chia thaønh nhoùm -Hs quan sát đồ và viết các tên theo y/c đã nêu viết vào giấy A0 (34) -Caùc em seõ ñi du lòch khaép moïi mieàn -Hs daùn phieáu leân baûng trên đất nước ta Đi đến đâu các em vieât lái teđn tưnh thaønh phoẫ , caùc danh -Hs nhaôn xeùt bình chón nhoùm xuaât lam thắng cảnh ,các di tích lịch sử,… saéc -Sau thời gian quy định Gv y/c Hs dán caùc phieáu leân baûng -Caùc nhoùm nhaän xeùt xem nhoùm naøo ñi tham quan nhieàu nôi nhaát vaø vieát laïi các tên đúng quy tắc và bình chọn nhoùm haïng nhaát 4/ Cuûng coá(2’) -Khi viết tên người, tên địa lí Việt Nam cần viết nào? Gv nhaän xeùt tuyeân döông 5/ Hoạt động nối tiếp(2’) -Về nhà các em ghi nhớ tên địa danh vừa tìm và viết lại -Nhaän xeùt tieát hoïc Ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: ……./.………/………… Ngaøy daïy: ……./….……/………… MOÂN: TAÄP LAØM VAÊN TIEÁT: 14 - TUAÀN: Baøi: LUYEÄN TAÄP PHAÙT TRIEÅN CAÂU CHUYEÄN (35) I/ MUÏC TIEÂU - Bước đầu làm quen với thao tác phát triển câu chuyện dựa theo trí tưởng tượng - Biết xếp các việc theo trình tự thời gian - Có ước mơ đẹp II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bảng lớp viết sẵn đề bài, câu hỏi gợi ý III / CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1/ OÅn ñònh: haùt (1’) 2/ Kieåm tra baøi cuõ (4’) - Gv goi hs lên bảng: Mỗi hs đọc đoạn văn đã viết hoàn chỉnh truyện vào ngheà - GV nhaän xeùt ghi ñieåm 3/ Bài a/ Giới thiệu bài(1’) : GV nêu mục tiêu ghi tựa – hs nhắc lại b/ Các hoạt động dạy học TL GV HS 10’ Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu đề MT: phát triển câu chuyện dựa theo trí tưởng tượng -2 hs đọc thành tiếng CTH: HĐ lớp -Gọi hs đọc đề bài , phân tích đề bài dùng phấn màu gạch chân các từ: - HS trả lời câu hỏi giấc mơ, bà tiên cho điều ước, trình - HS nhaän xeùt boå sung tự thời gian GV ñöa heä thoáng caâu hoûi giuùp HS keå chuyeän +Em mô thaáy mình gaëp baø tieân hoàn cảnh nào? Vì bà tiên cho em ba điều ước? +Em thực điều ước nào +Em nghĩ gì thức giấc? 20’ Hoạt động 2: HS kể chuyện MT: phaùt trieån caâu chuyeän theo trình tự thời gian CTH: HÑ caù nhaân -Hs thi ñua keå chuyeän -Gv tổ chức cho hs thi kể -Hs nhaän xeùt baïn -Goïi hs nhaän xeùt veà noäi dung truyeän và cách thực +Meï em ñi coâng taùc xa Boá em oám (36) nặng phải nằm viện Ngoài học , em vaøo vieän chaêm soùc boá Moät buoåi trưa bố em đã ngủ say Em mệt quá cuõng thieáp ñi vaø boång thaáy baø tieân nắm lấy tay em khen em là đứa hiếu thảo và bà cho em ba điều ước +Đầu tiên em ước cho bố khỏi bệnh để làm Điều ước thứ hai em mong người thoát khỏi bệnh tật Điều ước thứ ba em mong ước sau này em trở thành nhà nghiên cứu khoa học +Em tỉnh giấc và thật tiếc đó là giấc mơ em tự nhủ mình cố gắng để thực điều ước đó -Gv nhaän xeùt tuyeân döông 4/ Cuûng coá(3’) - Gv chia lớp thành nhóm nhóm cử bạn đại diện thi kể lại câu chuyện - Gv nhaän xeùt tuyeân döông 5/ Hoạt động nối tiếp (2’) - Về nhà các em viết lại câu chuyện thật hoàn chỉnh và kể lại cho người thân nghe - Nhaän xeùt tieát hoïc Ruùt kinh nghieäm …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: ……./.………/………… Ngaøy daïy: ……./….……/………… MÔN: TOÁN TIEÁT: 35 - TUAÀN: BAØI : TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG (37) I/ MUÏC TIEÂU - Biết tính chất kết hợp phép cộng - Bước đầu vận dụng tính chất giao hoán và kết hợp phép cộng để tính caùch thuaän tieän nhaát - GDHS reøn tính caån thaän, chính xaùc II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Bảng lớp , SGK III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1/ OÅn ñònh:haùt (1’) 2/ Kieåm tra baøi cuõ(4’) Gv gọi hs lên bảng thực các bài tập nhà -Gv nhận xét ghi điểm 3/ Bài a/ Giới thiệu bài : Gv giới thiệu ghi tựa – hs nhắc lại b/ Các hoạt động dạy học TL GV 13’  Hoạt động 1: Bài MT: Hs nhận biết tính chất kết hợp pheùp coäng CTH: HĐ lớp -Gv keû baûng nhö SGK -Gv y/c hs thực tính giá trị các biểu thức ( a+ b ) + c và a + ( b + c ) trường hợp để điền vào bảng và y/c hs so sánh kết biểu thức +Vậy ta thay chữ số thì giá trị biểu thức ( a + b) + c luôn luôn nào so với giá trị biểu thức a + ( b +c) -Vaäy ta coù theå ghi (a +b )+ c = a +( b + c) Kết luận: Khi cộng tổng hai số với số thứ ba, ta có thể lấy số thứ cộng với tổng số thứ hai và số thứ 16’  Hoạt động 2: Luyện tập MT: Vận dụng tính chất giao hoán và kết hợp phép cộng để tính cách thuaän tieän nhaát CTH:Baøi (HSTB: a/ doøng 2,3; b/doøng 1,3) – HĐ lớp -Gv gọi hs nêu cách thực HS -Hs quan saùt baûng -Hs lên bảng thực +Khi ta thay chữ số thí gí trị biểu thức (a+b )+c luôn luôn giá trị biểu thức a + (b + c) -Hs đọc -Hs nhaéc laïi (38) -Hs tự làm vào Baøi 2: HÑ caù nhaân 3254 + 146 + 1698 = 3400 + 1698 Gv y/c hs đọc đề bài = 5098 +Muốn biết ba ngày nhận bao 4367 +199 + 501 = 4367 +700 = nhieâu tieàn , chuùng ta laøm theá naøo ? 5067 -Gv gọi hs lên bảng , lớp làm vào -Hs đoc đề bài + chúng ta thực tính tổng số tiền ba ngày với Baøi 3: ( HS khaù gioûi) HÑ nhoùm -Gv y/c hs trao đổi nhóm 2ï làm bài vào Số tiền ba ngày quỹ tiết kiệm nhận là a/ a + = ………+ a = …… 75500000 +86950000 + 14500000 b/ + a = …… + = 176950000 (đồng ) c/ (a + 28 ) + = a +( 28 + ……)= a + ……… a/ a + = …0… + a = …a… b/ + a = a… + c/ (a + 28 ) + = a +( 28 + 2)= a +30 4/ Cuûng coá (3’) -Gv goïi Hs leân baûng thi ñua tính nhanh: 76 + 98 + 24 +2 Gv nhaän xeùt tuyeân döông ghi ñieåm 5/ Hoạt động nối tiếp(2’) -Veà nhaø caùc em laøm caùc baøi taäp saùch VBT -Nhaän xeùt tieát hoïc - Ruùt kinh nghieäm …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Khối trưởng duyệt Kiểm tra Ban Giám Hiệu (39)
- Xem thêm -

Xem thêm: GA lop 4 tuan 7, GA lop 4 tuan 7