Quan niệm của i kant về chủ thể tiên nghiệm TT

27 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 07:31

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ THỊ HỒNG NHUNG QUAN NIỆM CỦA I KANT VỀ CHỦ THỂ TIÊN NGHIỆM Ngành: Triết học Mã số: 9.22.90.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC HÀ NỘI - 2021 Cơng trình hoàn thành Học viện Khoa học xã hội Người hướng dẫn khoa học: GS TS Nguyễn Vũ Hảo Phản biện 1: GS, TS Trần Văn Phòng Phản biện 2: PGS, TS Nguyễn Anh Tuấn Phản biện 3: GS, TS Nguyễn Văn Tài Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp Học viện Khoa học xã hội vào hồi … giờ… phút, ngày … tháng … năm 20… Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia Thư viện Học viện Khoa học xã hội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Lúc sinh thời, Ph Ăngghen nhấn mạnh: “ dân tộc muốn đứng vững đỉnh cao khoa học khơng thể khơng có tư lý luận”1.“Nhưng tư lý luận đặc tính bẩm sinh dạng lực người ta mà Năng lực cần phải phát triển hoàn thiện, muốn hồn thiện nay, khơng có cách khác nghiên cứu tồn triết học thời trước”.2 Nghiên cứu toàn triết học thời trước hay nghiên cứu lịch sử triết học, trước hết đánh giá cách khoa học trào lưu triết học, vai trò chúng phát triển tư tưởng nhân loại, cơng việc có ý nghĩa lý luận thực tiễn to lớn Nắm rõ điều kiện đời, hình thành phát triển, vạch chất, nêu rõ ưu điểm khuyết điểm xu hướng vận động biến đổi trào lưu triết học cho phép bước tiếp thu giá trị quý giá, khắc phục hạn chế, tác động trái chiều với tiến trình lịch sử chúng Với ý nghĩa vậy, nghiên cứu lịch sử triết học cổ điển Đức nói chung triết học I Kant nói riêng ngoại lệ Triết học cổ điển Đức từ thập kỷ cuối kỷ XVIII đến nửa đầu kỷ XIX không ba nguồn gốc lý luận cho đời triết học Mác, mà cịn có ảnh hưởng mạnh mẽ sâu sắc tới triết học đương đại, đó, với tư cách người sáng lập triết học cổ điển Đức, I Kant xem nhà tư tưởng vĩ đại có ảnh hưởng không nhỏ Nhiều vấn đề mà I Kant đặt đại biểu Fichte, Schelling, Hegel kế thừa phát triển, mà sau, Mác tiếp thu tinh thần phê phán, “lọc bỏ”, tạo nên cách mạng lịch sử triết học Không thế, nhiều vấn đề triết học I Kant cịn có ảnh hưởng dài lâu tới triết học phương Tây đại kỷ XX, có vấn đề chủ thể tính, I Kant khởi xướng từ lập trường chủ nghĩa tâm tiên nghiệm (Transzendentaler Idealismus) Nhiều triết gia phương Tây đại coi I Kant người thầy, bậc tiền bối, “cội nguồn cảm hứng” xây dựng nên trào lưu, trường phái triết học đại vô phong phú, đủ màu sắc kỷ XX, tượng học Huserl chủ nghĩa sinh Trong số vấn đề C.Mác Ph Ăngghen (1995), “Chống Đuyrinh; Biện chứng tự nhiên”, Tồn tập, tập 20, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr 489 C.Mác Ph Ăngghen (1995), “Chống Đuyrinh; Biện chứng tự nhiên”, Tồn tập, tập 20, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr 487 đó, bật chủ thể tiên nghiệm (Transzendentales Subjeckt)3 vấn đề cốt lõi triết học I Kant Chủ thể tiên nghiệm khái niệm dùng để người chủ thể có trước kinh nghiệm, độc lập với kinh nghiệm cảm nhận giác quan, khác với chủ thể kinh nghiệm chủ thể gắn liền với kinh nghiệm, với thể xác tâm hồn (với yếu tố vật lý tâm lý) người, cảm nhận cảm tính Ở I Kant, chủ thể tiên nghiệm coi có lực đặc trưng cho người gắn liền với chân, thiện, mỹ - chủ đề quan trọng, thể tính chất độc đáo triết học I Kant đồng thời vấn đề vơ khó phức tạp, đó, cịn đề cập, phân tích sâu công trình triết học Việt Nam Có thể nói, với hệ thống triết học đồ sộ mà tập trung chủ yếu tác phẩm thời kỳ phê phán, I Kant có đóng góp quan trọng cho triết học cổ điển Đức nói riêng lịch sử triết học giới nói chung Theo I Kant, nhiệm vụ hàng đầu triết học xác định chất người, hướng vào việc giải vấn đề sống hoạt động thực tiễn người Triết học cần đem lại cho người tảng giới quan vạch nguyên tắc sống lý tưởng nhân văn Trong đó, quan niệm I Kant chủ thể tiên nghiệm coi bước tiến lớn việc đề cao vai trị lý tính người, nghiên cứu người với tư cách chủ thể hoạt động tích cực mối quan hệ với tự nhiên xã hội, tạo bước ngoặt quan trọng lịch sử tư tưởng triết học phương Tây, để từ sau trào lưu triết học nhiều xoay quanh những vấn đề mà I Kant đặt Ở Việt Nam, việc giảng dạy triết học I Kant đưa vào chương trình từ bậc đại học sau đại học Mặc dù có khơng nhà nghiên cứu viết triết học I Kant, nhiên, nay, việc nghiên cứu triết học I Kant cách toàn diện số người thật am hiểu sâu sắc triết học ông nhiều Đặc biệt, nói trên, quan niệm I Kant chủ thể tiên nghiệm vấn đề khó phức tạp, đó, cịn đề cập, phân tích sâu cơng trình triết học Việt Nam chưa nghiên cứu cách hệ thống chuyên sâu Trong đó, giới nay, triết học I Kant nguồn cảm hứng lớn lao cho khơng nhà nghiên cứu; số lượng lớn cơng trình nghiên cứu ông đặn xuất hàng năm, kỳ đại hội triết học giới hai thập kỷ trở lại đây, triết học ông thường xun nằm chương trình nghị Chính vậy, Thuật ngữ “chủ thể tiên nghiệm” I Kant sử dụng xuất phát từ tiếng Đức “Transzendentales Subjeckt” Ở Việt Nam trước năm 2004, thuật ngữ nhiều nhà khoa học sử dụng theo nghĩa chủ thể tiên nghiệm Sau năm 2004, thuật ngữ số nhà khoa học dùng “chủ thể siêu nghiệm” người nghiên cứu, giảng dạy triết học Mác, việc nghiên cứu sâu sắc có hệ thống triết học cổ điển Đức nói chung, triết học I Kant nói riêng, giúp cho việc hiểu sâu không nội dung mà cách thức nhà sáng lập triết học Mác kế thừa vượt qua triết học Đặc biệt, nghiên cứu thành công quan niệm I Kant chủ thể tiên nghiệm không góp phần nâng cao vị tư lý luận triết học, mà đưa gợi ý thiết thực nhằm khẳng định vai trò người với tư cách chủ thể hoạt động nhận thức thực tiễn Bởi lẽ, nghiên cứu vấn đề không giúp hiểu rõ, nắm quan niệm I Kant chủ thể tiên nghiệm, mà điều quan trọng giúp ta tăng cường lực tư lý luận - lực cần thiết cho người nghiên cứu giảng dạy triết học Cùng với đó, việc nghiên cứu sâu quan niệm I Kant chủ thể tiên nghiệm giúp đánh giá cơng lao, đóng góp, tính độc đáo hạn chế I Kant dòng chảy triết học nhân loại nói chung hiểu rõ kế thừa, từ tảng suy tư ông chủ thể, mà số trào lưu triết học phướng Tây đại “chỉnh lý” I Kant sao, từ đó, chuyển hướng để xác định lại đối tượng phương pháp nghiên cứu triết học Điều này, góp phần khắc phục tính chất đóng kín, giáo điều tư triết học trước đây, góp phần bổ khuyết chủ đề cần tiếp thu có chọn lọc, để tiếp tục góp phần vào tiến trình đổi mới, giảng dạy, nghiên cứu triết học nói chung, triết học Mác nói riêng Việt Nam Hiện nay, bối cảnh Việt Nam tiến hành nghiệp cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước, bên cạnh việc giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống riêng người Việt, cần phải tiếp thu cách có chọn lọc thành tựu văn minh phương Tây có giá trị tư tưởng triết học I Kant Có thể khẳng định rằng, xét từ góc độ này, việc nghiên cứu sâu sắc triết học I Kant nói chung quan niệm I Kant chủ thể tiên nghiệm nói riêng có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc, khám phá có giá trị quan niệm I Kant người nói chung chủ thể tiên nghiệm nói riêng góp phần khơng nhỏ giúp nhìn nhận rõ vai trị, vị trí lực tiềm tàng người Việt Nam với tư cách chủ thể công xây dựng, đổi đất nước Đồng thời, đường hữu hiệu giúp tiếp cận với hệ giá trị văn hóa tinh thần văn minh phương Tây, để từ hướng sống hành động theo giá trị cốt lõi sống, đưa gợi ý thiết thực nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm người bối cảnh sống có nhiều biến động Kế thừa thành tựu trào lưu triết học đối lập trước (chủ nghĩa kinh nghiệm chủ nghĩa lý), I Kant đưa quan niệm độc đáo chủ thể tiên nghiệm, người xem xét không với tư cách chủ thể nhận thức tiên nghiệm, chủ thể đạo đức tiên nghiệm chủ thể thẩm mỹ tiên nghiệm Từ đây, lần lịch sử triết học, I Kant đưa quan niệm toàn diện người, người khơng luận giải từ góc độ lý luận (nhân học tư biện) với giá trị Chân, Thiện, Mỹ, mà cịn phân tích góc độ thực tiễn (nhân học thực tiễn) với giá trị thực tiễn mang tính nhân loại Với lý nêu trên, nghiên cứu sinh chọn “Quan niệm I Kant chủ thể tiên nghiệm” làm đề tài nghiên cứu cho Luận án Tiến sĩ Mục đích, nhiệm vụ luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích luận án phân tích, làm rõ quan niệm Kant chủ thể tiên nghiệm, từ đưa đánh giá giá trị hạn chế ảnh hưởng quan niệm lịch sử triết học phương Tây sau ông 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu trên, luận án thực nhiệm vụ sau: Một là: phân tích điều kiện, tiền đề cho hình thành quan niệm Kant chủ thể tiên nghiệm; Hai là: phân tích cách có hệ thống, làm rõ quan niệm I Kant chủ thể tiên nghiệm, đặc biệt cấu trúc lực chủ thể nhận thức tiên nghiệm, chủ thể đạo đức tiên nghiệm chủ thể thẩm mỹ tiên nghiệm; Ba là: đưa nhận xét, đánh giá giá trị hạn chế quan niệm chủ thể tiên nghiệm triết học I Kant số nhận định ảnh hưởng quan niệm lịch sử triết học phương Tây sau ông Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án là: nội dung quan niệm I Kant chủ thể tiên nghiệm 3.2 Phạm vi nghiên cứu Luận án giới hạn chủ yếu việc nghiên cứu vấn đề chủ thể tiên nghiệm tác phẩm triết học I Kant thời kỳ phê phán “Phê phán lý tính túy”, “Phê phán lý tính thực hành” (hay cịn gọi “Phê phán lý tính thực tiễn”), “Phê phán lực phán đốn” Cơ sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận Luận án dựa sở lý luận quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin lịch sử triết học Đồng thời, luận án kế thừa thành công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài thời gian gần 4.2 Phương pháp nghiên cứu Luận án dựa vào phương pháp mácxít nghiên cứu lịch sử triết học số phương pháp khác như: phương pháp quy nạp diễn dịch, phương pháp lơgic lịch sử, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh… Đóng góp luận án Luận án cơng trình khoa học nghiên cứu chun sâu, có hệ thống tương đối tồn diện quan niệm I Kant chủ thể tiên nghiệm, kết nghiên cứu luận án có đóng góp điểm mặt học thuật, lý luận sau: Thứ nhất, luận án góp phần phân biệt nghĩa phức tạp hệ thuật ngữ triết học I Kant “tiên nghiệm”, “siêu nghiệm”, “thường nghiệm” (hay “kinh nghiệm”), “siêu việt”, “thông giác” giúp hiểu lại chúng tiếng Việt khác so với số cách hiểu dịch chúng trước Thứ hai, luận án trình bày cách có hệ thống nội dung quan niệm chủ thể tiên nghiệm triết học I Kant như: làm sáng tỏ tư tưởng I Kant cấu trúc lực chủ thể nhận thức tiên nghiệm, chủ thể đạo đức tiên nghiệm, chủ thể thẩm mỹ tiên nghiệm Thứ ba, luận án đưa đánh giá giá trị hạn chế ảnh hưởng quan niệm chủ thể tiên nghiệm triết học I Kant phát triển lịch sử triết học Ý nghĩa luận án 6.1 Ý nghĩa lý luận Luận án hồn thành góp phần làm sáng tỏ tư tưởng I Kant cấu trúc lực chủ thể nhận thức tiên nghiệm, chủ thể đạo đức tiên nghiệm, chủ thể thẩm mỹ tiên nghiệm, từ đưa đánh giá giá trị hạn chế quan niệm phát triển lịch sử triết học sau ông 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Luận án làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh chuyên ngành Triết học Kết nghiên cứu luận án góp phần hưởng ứng công tác đổi nghiên cứu lý luận theo chủ trương Đảng Cộng sản Việt Nam Kết cấu luận án Ngoài mở đầu, kết luận, luận án gồm chương 15 tiết Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Các cơng trình nghiên cứu nƣớc điều kiện, tiền đề đời quan niệm I Kant chủ thể tiên nghiệm Tác giả luận án kế thừa số cơng trình tiêu biểu sau đây: 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu giới thiệu khái quát điều kiện kinh tế, trị, xã hội cho đời quan niệm I Kant chủ thể tiên nghiệm * Nhóm cơng trình nghiên cứu Việt Nam - “Lịch sử Triết học cổ điển Đức”, tập thể tác giả Bùi Thị Thanh Hương Nguyễn Đình Trình, Nxb Khoa học Xã hội, năm 2014 - “Lịch sử triết học: Triết học cổ điển Đức” Viện Hàn Lâm khoa học Liên Xô dịch tiếng Việt xuất năm 1962 (Nxb Sự thật, Hà Nội) - “Triết học Imanuin Cantơ (Immanuel Kant)” Nguyễn Văn Huyên (Nxb Khoa học Xã hội, năm 1997) - “Triết học đạo đức Immanuel Kant ảnh hưởng triết học Đức kỷ XIX” tác giả Ngô Thị Mỹ Dung (Trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, năm 2007, xuất thành sách năm 2018) v.v * Các công trình nghiên cứu nước ngồi - “Phê phán lý tính túy” (Kant and The Critique of Pure Reason), tác giả Sebastian Gradner, Routledge, London, 1999 - “Chủ nghĩa tâm tiên nghiệm siêu hình học Kant (Kant’s Transcendental and Metaphysical Idealism, Under the Direction of Julie R Klein ii, May 2013) tác giả Michael J Olson 1.1.2 Những cơng trình nghiên cứu có liên quan đến tiền đề khoa học tự nhiên tiền đề tư tưởng triết học cho hình thành quan niệm Kant chủ thể tiên nghiệm * Những cơng trình nghiên cứu tiền đề khoa học tự nhiên cho hình thành quan niệm chủ thể tiên nghiệm triết học Kant - “Lịch sử Triết học” Nguyễn Hữu Vui chủ biên, (Nxb Chính trị Quốc gia, tái lần thứ ba năm 2006), - “Học thuyết phạm trù triết học I Kant” tác giả Lê Công Sự, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2007 - “Đạo đức học I Kant giá trị, hạn chế nó”, Viện Khoa học xã hội Việt Nam năm 2010, tác giả Vũ Thị Thu Lan * Những công trình nghiên cứu tiền đề tư tưởng cho hình thành quan niệm chủ thể tiên nghiệm triết học Kant - “Vấn đề thể luận Triết học tâm cổ điển Đức cuối kỷ XVIII - nửa đầu kỷ XIX”, Trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2010 - tức cơng trình Bản thể luận Triết học cổ điển Đức, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội, năm 2014 tác giả Nguyễn Chí Hiếu - “Chủ thể nhận thức triết học Immanuel Kant ý nghĩa thời nó” (Luận án Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2017), tác giả Nguyễn Vân Hạnh - “Chủ nghĩa tâm tiên nghiệm nhận thức luận I Kant” tác giả Khuất Duy Dũng, Luận văn Thạc sỹ Triết học, Viện Triết học, Hà Nội, năm 2006 Các cơng trình trình bày cách chi tiết tiền đề hình thành triết học I Kant nói chung Tác giả chọn lọc kế thừa sở liên quan trực tiếp tới hình thành quan niệm I Kant chủ thể tiên nghiệm 1.2 Các công trình nghiên cứu triết học Kant quan niệm I Kant chủ thể tiên nghiệm Tác giả luận án kế thừa số cơng trình tiêu biểu sau đây: 1.2.1 Các nghiên cứu triết học Kant - “Triết học Kant” Nguyễn Đình Thi, Nxb Tân Việt xuất bản, năm 1942 - “Lịch sử tư tưởng trước Mác”, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, năm 1995 tác giả Trần Đức Thảo - “Triết học I Kant” Trần Thái Đỉnh, Nxb Văn Mới, năm 1974 Nxb Văn hóa Thơng tin tái năm 2005 tái năm 2005 - “I Cantơ - Người sáng lập triết học cổ điển Đức” tập thể tác giả Viện Triết học - Trung tâm khoa học xã hội nhân văn quốc gia, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1997 - “Triết học cổ điển Đức - Những vấn đề nhận thức luận đạo đức học’, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2006 - “Đâu nguyên tư tưởng? hay đường triết lý từ Kant đến Heidegger”, Nxb Văn học, tái năm 2007 tác giả Lê Tôn Nghiêm - Lịch sử phép biện chứng mácxít (tập 3), Lơgic học biện chứng E.V Ilencơv 1.2.2 Các cơng trình nghiên cứu quan niệm I Kant chủ thể tiên nghiệm * Thứ nhất, cơng trình liên quan đến quan niệm I Kant chủ thể nhận thức tiên nghiệm - “Đại cương lịch sử phương Tây”, Nxb Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, năm 2006 tập thể tác giả Đỗ Minh Hợp - Nguyễn Thanh - Nguyễn Anh Tuấn - “Tư tưởng I Kant thống lý luận nhận thức, đạo đức nhân học” cơng trình “Triết học cổ điển Đức: Những vấn đề nhận thức luận đạo đức học, (Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2006) tác giả Nguyễn Vũ Hảo - “Quan niệm người số trào lưu triết học phương Tây đại”, Nxb Thế giới, Hà Nội, năm 2016 tác giả Nguyễn Vũ Hảo - Tác giả Âu Dương Khang với viết “Phương thức tư chủ thể tính I Kant gợi mở đương đại” cơng trình “Triết học cổ điển Đức: Những vấn đề nhận thức luận đạo đức học, (Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2006 - “Quan niệm I Cantơ tính tích cực chủ thể nhận thức” Nguyễn Trọng Chuẩn “I Cantơ người sáng lập triết học cổ điển Đức”, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1997 - Tác giả Hồ Sỹ Q với cơng trình “Từ triết học phê phán đến nghiên cứu người” cơng trình “Triết học cổ điển Đức: Những vấn đề nhận thức luận đạo đức học, (Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2006 - Tác giả Nguyễn Văn Sanh luận án Tiến sỹ Triết học “Vấn đề tự ý thức lịch sử triết học phương Tây (từ triết học Hy Lạp cổ đại đến triết học Mác)”, Hà Nội, năm 2003 - “Góp thêm lời bàn cho vấn đề nội dung hình thức tư duy)” triết học siêu nghiệm Kant Fichte” Nguyễn Anh Tuấn, cơng trình “Triết học cổ điển Đức: Những vấn đề nhận thức luận đạo đức học, (Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2006 * Thứ hai, cơng trình liên quan đến quan niệm I Kant chủ thể đạo đức tiên nghiệm - “Tư tưởng triết học người” Vũ Minh Tâm chủ biên, Nxb Giáo dục, Hà Nội, năm 2006 - Tác giả Vũ Thị Thu Lan với công trình “Tự đạo đức chủ thể đạo đức học Cantơ”, Tạp chí Triết học, số 9, năm 2003 - “Phương thức tư chủ thể tính I Kant gợi mở đương đại” cơng trình “Triết học cổ điển Đức: Những vấn đề vấn đề sau: Thứ nhất, luận án làm rõ điều kiện, tiền đề cho hình thành quan niệm Kant chủ thể tiên nghiệm chủ yếu tập trung vào điều kiện kinh tế - xã hội - trị tiền đề tư tưởng triết học, khoa học tự nhiên thời kỳ Đồng thời, luận án phần làm rõ mối liên hệ, ảnh hưởng điều kiện, tiền đề hình thành quan niệm I Kant chủ thể tiên nghiệm Thứ hai, luận án phải làm sáng tỏ cách tồn diện, có hệ thống quan niệm Kant chủ thể tiên nghiệm như: khái niệm chủ thể tiên nghiệm - đối tượng triết học tâm tiên nghiệm Kant; cấu trúc lực chủ thể tiên nghiệm thể qua quan niệm Kant chủ thể nhận thức tiên nghiệm, chủ thể đạo đức tiên nghiệm chủ thể thẩm mỹ tiên nghiệm Thứ ba, từ kết nghiên cứu trên, luận án đưa nhận xét, đánh giá giá trị hạn chế quan niệm I Kant chủ thể tiên nghiệm số ảnh hưởng quan niệm lịch sử triết học phương Tây sau ông Chƣơng NHỮNG ĐIỀU KIỆN, TIỀN ĐỀ CHO SỰ HÌNH THÀNH QUAN NIỆM CỦA I KANT VỀ CHỦ THỂ TIÊN NGHIỆM 2.1 Những điều kiện lịch sử - xã hội tiền đề khoa học cho hình thành quan niệm chủ thể tiên nghiệm triết học I Kant 2.1.1 Những điều kiện lịch sử - xã hội hình thành quan niệm I Kant chủ thể tiên nghiệm I Kant sinh lớn lên bối cảnh lịch sử châu Âu có bước chuyển mạnh mẽ sang phương thức sản xuất tư chủ nghĩa cuối kỷ XVIII Đức quốc gia quân chủ phong kiến lạc hậu Giai cấp tư sản Đức non trẻ, chưa đủ mạnh, chưa có điều kiện giành quyền Tuy lạc hậu kinh tế trị nước Đức thời kỳ lại đạt thành tựu chưa có văn hóa, nghệ thuật, triết học Giai cấp tư sản Đức chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng giai cấp tư sản tây Âu Do tư tưởng Đức cuối kỷ XVIII, mặt nội dung tiến bộ, lập trường tư tưởng lạc hậu, tiến lập trường tâm mà Điều cho thấy quan niệm I Kant chủ thể tiên nghiệm đánh dấu bước ngoặt triết học chưa thoát khỏi giới quan tâm 11 2.1.2 Những tiền đề khoa học hình thành quan niệm chủ thể tiên nghiệm triết học I Kant Thời kỳ Cận đại phát triển mạnh mẽ khoa học đặc biệt phương pháp nhận thức khoa học nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới triết học quan niệm Kant chủ thể tiên nghiệm Do nhu cầu phát triển sản xuất, cách mạng khoa học diễn kỷ XVI, XVII đặc biệt kỷ XVIII làm thay đổi giới quan phương pháp luận khoa học Các khoa học phát triển phải kể đến học, vật lý học, toán học, thiên văn học, v.v với loạt nhà khoa học xuất sắc lên thời kỳ như: Nicolaus Copernicus; Giordano Bruno, Galileo Galilei, René Descartes, Isaac Newton, Johann Kepler, … Thông qua thành tựu khoa học ngành khoa học tự nhiên nói trên, ngày chứng tỏ hạn chế phương pháp tư siêu hình thống trị tư tưởng Tây Âu suốt kỷ XVII, XVIII, đồng thời, tạo nên động lực to lớn cho phát triển triết học đặc biệt định hướng cho triết học mục đích, nhiệm vụ phương pháp nhận thức mới, phù hợp để người khám phá sâu sắc giới Và Kant số nhà triết học I Kant nhận thấy sức mạnh to lớn người, người chủ thể hoạt động 2.2 Những tiền đề tƣ tƣởng hình thành quan niệm chủ thể tiên nghiệm triết học I Kant 2.2.1 Chủ nghĩa kinh nghiệm sở lý luận cho quan niệm I Kant chủ thể tiên nghiệm Có thể thấy rằng, với triết gia sống thời Cận đại Kant bối cảnh tinh thần thời đại có ảnh hưởng trực tiếp, sâu sắc tới tư tưởng triết học ông Với vị khẳng định vai trò giai cấp tư sản Anh, phát triển mạnh mẽ sản xuất cơng nghiệp khoa học thực nghiệm có tác động không nhỏ đến lập trường tư tưởng nhà triết học Anh Họ nhà tư tưởng đưa phương pháp khoa học cho việc phát triển tri thức cố gắng sử dụng phương pháp cho hoạt động triết học Do vậy, số họ, nhiều nhà triết học thời kỳ đề cao vai trò thực nghiệm, cảm tính nhận thức đặc biệt vai trò chủ thể tư Kế thừa tư tưởng triết học triết gia thuộc chủ nghĩa kinh nghiệm như: tư tưởng đề cao việc xây dựng phương pháp nhận thức nhằm hướng tư trí tuệ người vào việc khái quát diễn giải tư liệu cảm tính đem lại F.Bacon; quan niệm kinh nghiệm Locke khả hoạt động nhận thức người; quan niệm nhận thức luận Berkeley; tinh thần “hồi nghi có phương pháp” Hume với tư cách tiền đề lý luận (phản tiền đề) cho hình 12 thành quan niệm Kant chủ thể tiên nghiệm 2.2.2 Quan niệm chủ nghĩa lý chủ thể tư triết học Tây Âu thời kỳ Cận đại Mặc dù triết học đổi hướng thái độ cách đột ngột triệt để, có thời kỳ, đó, tư tưởng triết học có phân cách rõ rệt với khứ trực tiếp Đây điều xảy châu Âu vào kỷ XVII với chủ nghĩa lý Cận đại mà người khai sinh R Descartes chương trình khởi đầu triết học Cận đại Tuy đánh giá thấp cảm tính chủ quan nhiệt tình phương tiện khám phá chân lý họ tin cấu tạo trí tuệ khiến cần hoạt động theo phương pháp thích hợp, từ khám phá chất vũ trụ Đây quan niệm lạc quan lý trí người, xóa cố gắng thời trước Montaigne Charron họ muốn phục hưng chủ nghĩa hoài nghi thời cổ Tuy nhiên, lạc quan chủ nghĩa lý khơng hồn tồn thành cơng, khác biệt ba hệ thống mà chủ nghĩa lý phát sinh Các nhà lý giải thích giới tự nhiên theo mẫu máy móc vật lý học coi kiện vật lý có tính tất định Descartes mơ tả thực thể nhị nguyên bao gồm hai thực thể tư quảng tính Spinoza chủ trương thuyết nguyên, cho có thực tế tự nhiên, với thuộc tính trạng thái khác Leibniz chủ trương thuyết đa nguyên, cho có loại thực thể đơn tử (monad) có nhiều loại đơn tử tạo nên yếu tố khác tự nhiên Mặc dù vậy, nói rằng, dù có hạn chế việc không đánh giá mức vai trị nhận thức cảm tính q đề cao vai trị lý tính lơgic khoa học, quan niệm Descartes, Spinoza, Leibniz đặc biệt tư tưởng khả tư vai trị người nhận thức đóng vai trò to lớn việc xây dựng hệ thống lý luận triết học, việc phát triển tư lý luận nhân loại nói chung 2.3 Vài nét khái quát đời tác phẩm Immanuel Kant I Kant sinh ngày 22/4/1724 Koenigsberg thuộc nước Phổ gia đình thợ thủ công Thuở nhỏ, cậu bé Kant chịu ảnh hưởng lớn từ người mẹ - người Thanh giáo Đức giàu tình cảm nghiêm khắc, kỷ luật việc giáo dục tuân theo đức tin hành đạo Chính vậy, suốt thời thơ ấu, với đắm chìm tơn giáo từ sáng đến tối ảnh hưởng không nhỏ đến đời Kant Tuy nhiên, trưởng thành tri thức khoa học khiến ông nhận điều cuồng tín, phi lý tơn giáo Đây nguyên nhân tạo nên nhiều mâu thuẫn chủ thể nhận thức ơng Ơng đạt vinh dự lớn lao nghiệp, song hầu hết vinh quang đến muộn Cuộc đời tự lập sống 13 nhiều tạo nên nét đặc thù độc đáo triết học I Kant nói chung quan niệm ơng chủ thể tiên nghiệm nói riêng Tiểu kết chƣơng Bối cảnh kinh tế, trị, văn hóa xã hội Tây Âu Cận đại nói chung nước Đức nói riêng, quan điểm nhà triết học kinh nghiệm; điều kiện, tiền đề khách quan tạo nên triết học I Kant nói chung quan niệm ơng chủ thể tiên nghiệm nói riêng Cuộc đời nhiều khác biệt trí tuệ uyên bác nhân tố chủ quan góp phần khơng nhỏ cho việc hình thành quan niệm I Kant chủ thể tiên nghiệm nói Chƣơng NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG QUAN NIỆM CỦA I KANT VỀ CHỦ THỂ TIÊN NGHIỆM 3.1 Chủ thể tiên nghiệm - đối tƣợng triết học tâm tiên nghiệm I Kant 3.1.1 Một số khái niệm triết học tâm tiên nghiệm I Kant Như biết, trước I Kant chủ nghĩa lý Leibniz – Wolff bị nhà hoài nghi luận Hume bác bỏ triết học lý với tư cách hệ thống triết học thống trị thời đứng trước nguy khơng cịn chỗ đứng Song, với ảnh hưởng hệ thống triết học Hume mà I Kant thừa nhận, đánh thức ông khỏi “cơn mê giáo điều” kết đời triết học I Kant hay chủ nghĩa tâm tiên nghiệm (Transzendenteler Idealismus) với loạt khái niệm như: tiên nghiệm, kinh nghiệm (thường nghiệm), hậu nghiệm, siêu nghiệm, siêu việt Khái niệm “kinh nghiệm” theo Kant, hữu hạn, chế định không gian thời gian, kinh ngiệm người, lồi người Khái niệm “tiên nghiệm” (chữ la tinh: A priori - trước kinh nghiệm, trước vật), hệ thống triết học mình, I Kant sử dụng khái niệm “tiên nghiệm” theo tiếng Đức “transzendental” đóng vai trị chìa khóa mà nắm nội dung nó, mở tồn tịa lâu đài triết học ơng Khái niệm “siêu nghiệm” (tiếng Latinh: transcendens, transcendentia, transcendentalis; tiếng Đức: transzendent) I Kant sử dụng dùng để vượt lên kinh nghiệm loài người, tức tính chân thực khơng bị bác bỏ kinh nghiệm thời gian, không gian cụ thể, nhờ siêu nghiệm dẫn dắt nhận thức kinh nghiệm diễn Khái niệm “siêu việt” (tiếng Đức: transzendent) I Kant sử dụng 14 hệ thống triết học ơng khơng cịn vượt lên tính quy định phạm trù triết học kinh viện nữa, mà vượt khỏi kinh nghiệm Thông qua việc xem xét cách I Kant sử dụng khái niệm công cụ tồn hệ thống triết học ơng thấy triết học tâm tiên nghiệm I Kant thực chất triết học đặt khái niệm “tiên nghiệm” phần khái niệm “siêu nghiệm”, “siêu việt” vào trung tâm nghiên cứu mình, làm sáng tỏ điều kiện giới hạn nhận thức, điều kiện tính khách quan tính liên chủ nhận thức đồng thời chuyển trọng tâm nghiên cứu khơng cịn nghiên cứu “các đối tượng nói chung” học thuyết triết học trước mà nghiên cứu “các khái niệm tiên nghiệm ta” hay phương cách nhận thức tiên nghiệm ta “các đối tượng nói chung”, tức triết học tâm tiên nghiệm không mô tả người cụ thể (con người kinh nghiệm), mà mơ tả mơ hình “con người nói chung” - chủ thể tiên nghiệm 3.1.2 Khái niệm chủ thể tiên nghiệm với tư cách đối tượng nghiên cứu triết học tâm tiên nghiệm I Kant Chủ nghĩa tâm tiên nghiệm I Kant (hay triết học tâm tiên nghiệm I.Kant) học thuyết khả nhận thức kinh nghiệm chừng mực đối tượng kinh nghiệm xuất sở hình thức tiên nghiệm chủ quan Theo đó, triết học tiên nghiệm thể thể luận phác thảo từ chủ thể tức quan niệm I Kant người với tư cách chủ thể tiên nghiệm (transzendentales Subjekt) - Đây khái niệm dùng để người chủ thể có trước kinh nghiệm, độc lập với kinh nghiệm cảm nhận giác quan, khác với chủ thể kinh nghiệm chủ thể gắn liền với kinh nghiệm, với thể xác tâm hồn (với yếu tố vật lý tâm lý) người, cảm nhận cảm tính Theo I Kant, chủ thể tiên nghiệm có lực đặc trưng cho người gắn liền với chân, thiện, mỹ, vậy, xem xét ba phương diện với tính cách chủ thể nhận thức tiên nghiệm, chủ thể đạo đức tiên nghiệm chủ thể thẩm mỹ tiên nghiệm Chủ thể nhận thức tiên nghiệm bao gồm lực cấu trúc tiên nghiệm bên chủ thể nhận thức cảm tính, giác tính, tự ý thức lý tính); chủ thể đạo đức tiên nghiệm xem chủ thể sử dụng lực tiên nghiệm lý tính để điều khiển lý tính lĩnh vực hoạt động thực tiễn; chủ thể thẩm mỹ tiên nghiệm coi có lực phán đốn tiên nghiệm vốn có chủ thể q trình chiêm ngưỡng đánh giá đối tượng hoạt động nhận thức thực tiễn Có thể nói, với khái niệm “chủ thể tiên nghiệm”, I Kant xác định đối 15 tượng nghiên cứu triết học tâm tiên nghiệm mơ tả mơ hình người nói chung ba phương diện nhận thức, đạo đức thẩm mỹ 3.2 Chủ thể nhận thức tiên nghiệm triết học I Kant 3.2.1 Cuộc cách mạng Copernicus nhận thức luận I Kant Kant thực cách mạng Copernicus nhận thức luận việc chuyển trọng tâm nghiên cứu triết học ông nói chung lý luận nhận thức nói riêng từ khách thể, từ đối tượng nhận thức sang thân chủ thể nhận thức, sang nhiệm vụ làm rõ khả năng, giới hạn nhận thức chủ thể Thực chất cách mạng Copernicus triết học mà Kant thực cách mạng đường lối tư triết học đặc biệt nhận thức luận mà điểm mấu chốt chỗ, Kant đảo ngược từ chủ trương “tri thức phải phù hợp với đối tượng” nhận thức luận trước ông thành “đối tượng phải phù hợp với tri thức”; đồng thời, Kant cho rằng, hình thức túy lực nhận thức chủ thể có nguồn gốc khơng phải bên ngồi chủ thể nhận thức, mà bên chủ thể nhận thức, thuộc cấu trúc tiên nghiệm bên chủ thể nhận thức Đặc biệt nữa, bước ngoặt cách mạng Copernicus Kant cịn thể thơng qua việc ông cho đối tượng phản tư triết học giới tự nhiên mà người xem xét góc độ tiên nghiệm - tức người với tư cách chủ thể tiên nghiệm Như vậy, thấy rằng, quan niệm Kant chủ thể tiên nghiệm - đối tượng chủ nghĩa tâm tiên nghiệm (transzendentaler Idealismus) sợi đỏ xuyên suốt toàn triết học phê phán ông 3.2.2 Cấu trúc lực chủ thể nhận thức tiên nghiệm triết học I Kant Trong hệ thống triết học I Kant, lý luận nhận thức coi có vai trị chủ đạo Ở đó, ơng đưa nhiều câu hỏi khác nhằm trả lời cho câu hỏi lớn nhất: Con người gì? Chính qua đây, I Kant nhấn mạnh đến vị trí người với tư cách chủ thể nhận thức, trung tâm hoạt động Và người lĩnh vực nhận thức luận I Kant đề cập đến người với tư cách chủ thể nhận thức tiên nghiệm – tức tiên nghiệm (transzendentales Ich), tơi tự ý thức thân hoạt động nhận thức Khi nghiên cứu chủ thể nhận thức tiên nghiệm khơng khác ngồi việc nghiên cứu lực nhận thức cấu trúc bên trong, cấu trúc tiên nghiệm sẵn có thân chủ thể I Kant chia lực chủ thể nhận thức tiên nghiệm thành: cảm tính, giác tính, thơng giác lý tính Ứng với loại lực chủ thể nhận thức tiên nghiệm, theo Cantơ, q trình nhận thức người có cấu trúc gồm giai đoạn sau: giai đoạn trực quan cảm tính, giai đoạn giác tính, giai đoạn thơng 16 giác cuối giai đoạn lý tính Các giai đoạn nhận thức biểu thị cho cấp độ nhận thức từ thấp đến cao Trong đó, giai đoạn nhận thức trực quan cảm tính giai đoạn cảm học tiên nghiệm; giai đoạn giác tính q trình phân tích pháp tiên nghiệm; giai đoạn thơng giác nguyên tắc tối cao sử dụng giác tính Nói cách khác, phân biệt, thống tổng hợp nguyên thủy thông giác (quan tâm chủ yếu đến vấn đề tơi tiên nghiệm tơi kinh nghiệm) Cịn lý tính cấp độ cao tư túy biện chứng tiên nghiệm 3.2.3 Chủ thể nhận thức kinh nghiệm chủ thể nhận thức tiên nghiệm Khi khảo sát thông giác, I Kant chủ yếu nhấn mạnh phân biệt thông giác kinh nghiệm (empirische Apperzeption) thông giác tiên nghiệm (transzendentale Apperzeption) túy, tức ơng có phân chia cách rạch ròi chủ thể nhận thức Theo đó, ứng với hai loại thơng giác hai loại chủ thể nhận thức: chủ thể nhận thức kinh nghiệm (cái kinh nghiệm - empirisches Ich) chủ thể nhận thức tiên nghiệm (cái tiên nghiệm - transzendentales Ich) Theo I Kant, chủ thể nhận thức kinh nghiệm với tư cách kinh nghiệm hay ý thức kinh nghiệm tôi, loại tự ý thức có khả biến đổi mặt nội dung Cịn chủ thể nhận thức tiên nghiệm hay “cái tiên nghiệm” tức tự ý thức có bất biến đổi mặt nội dung để phân biệt hai loại thơng giác góp phần nâng cao vai trị tri thức tiên nghiệm Chủ thể nhận thức tiên nghiệm I Kant ông quy “cái tiên nghiệm” “hay thông giác tiên nghiệm”, tức khả tự ý thức ý thức ý thức đối tượng mà có khả ý thức ý thức 3.3 Chủ thể đạo đức tiên nghiệm triết học I Kant 3.3.1 Tự - xuất phát điểm đạo đức học I Kant Có thể thấy rằng, tự - khát vọng lý tưởng đạo đức cao đẹp mà người muốn hướng tới Với I Kant, phạm trù “tự do”, có vị trí đặc biệt quan trọng trở thành phạm trù tảng, xuất phát điểm cho đạo đức học ông Tự I Kant hiểu theo hai nghĩa: thứ nhất, I Kant hiểu tự theo nghĩa “so sánh, tương đối” (Komparative Bedeutung der Freiheit) có giới tượng; thứ hai, tự tiên nghiệm (tự khả tiên nghiệm đặc biệt cho phép giác tính hoạt động độc lập với quy luật tất yếu tự nhiên lĩnh vực tượng luận) Có thể coi tự theo nghĩa thứ tự tương đối nghĩa thứ hai tự tuyệt đối Tự tương đối tồn cách tương đối giới tượng, chế máy móc tự nhiên Cịn tự đích thực tự phải hiểu tự theo nghĩa tự tiên nghiệm (Freiheit a apriori) 17 3.3.2 Mệnh lệnh tuyệt đối - sở cho luật đạo đức chủ thể đạo đức tiên nghiệm triết học I Kant Mệnh lệnh tuyệt đối (quy luật đạo đức) coi nguyên tắc tối cao giữ vị trí trung tâm, tảng chỗ dựa để giải tất vấn đề lại đạo đức học ơng; đồng thời, sở để xác định tiêu chuẩn đánh giá đạo đức để từ xác định mục tiêu việc giáo dục đạo đức đạo đức học I Kant Theo I Kant, hành động người muốn có giá trị đạo đức phải tn thủ nghiêm ngặt đạo mệnh lệnh tuyệt đối, nguyên tắc thực tiễn tuyệt đối mệnh lệnh tuyệt đối đòi hỏi giá trị phổ biến, tất yếu vượt qua thời gian, vượt qua hoàn cảnh chủ quan khách quan Điều tìm thấy người hành động theo quy luật đạo đức Nhưng người hành động theo quy luật đạo đức thơi chưa đủ Bên cạnh yêu cầu người phải hành động theo quy luật đạo đức, mệnh lệnh tuyệt đối yêu cầu người phải gạt bỏ hoàn toàn điều kiện khác khát vọng, ước muốn, tình cảm chủ quan hay tác động điều kiện ngoại cảnh Nguyên tắc không cho phép chủ thể hành động dung hợp quy luật đạo đức với yếu tố khác Có thể thấy rằng, quy luật luân lý (quy luật đạo đức) sở quy định ý chí chủ thể hành động Và vậy, hành động theo mệnh lệnh tuyệt đối hành động theo quy luật đạo đức cách vô điều kiện 3.3.3 Những đặc trưng chủ thể đạo đức tiên nghiệm triết học I Kant Khác với chủ thể nhận thức tiên nghiệm - chủ thể sử dụng lực tiên nghiệm vốn có mình: cảm tính, giác tính lý tính để nhận thức hay điều khiển lý tính với tư cách nhân tố tích cực phương diện lý luận, cịn chủ thể đạo đức tiên nghiệm chủ thể sử dụng lực tiên nghiệm lý tính để điều khiển lý tính lĩnh vực hoạt động thực tiễn Nói cách khác, chủ thể đạo đức tiên nghiệm khảo cứu mối quan hệ với đối tượng với tư cách bên ngồi tạo nó, xem bên nội Khi xây dựng siêu hình học đạo đức mình, Kant cho người với tư cách chủ thể đạo đúc tiên nghiệm muốn có hạnh phúc đạt tự phải xuất phát từ châm ngơn đạo đức thân hay xuất phát từ nguyên tắc bổn phận lý tính thực tiễn Tuy nhiên, châm ngôn đạo đức nguyên tắc phải mang tính phổ quát, đồng thời phù hợp với cá nhân hay có giá trị cách tiên nghiệm cho tất người 18 3.4 Chủ thể thẩm mỹ tiên nghiệm triết học I Kant 3.4.1 Bản chất phán đoán thẩm mỹ tiên nghiệm Phán đoán thẩm mỹ với tư cách phương tiện kết nối hai phận triết học phê phán I Kant: siêu hình học siêu hình học đạo đức thành chỉnh thể hồn chỉnh Theo I Kant, phán đốn thẩm mỹ lực thưởng thức đánh giá chủ thể thẩm mỹ vật, tượng giới Năng lực vốn có, mang tính “tiên nghiệm”, có tính tất yếu phổ quát chủ thể Trước đối tượng giới “hiện tượng”, người với tư cách chủ thể nhận thức tiên nghiệm không hiểu, đối tượng gì, thưởng thức đánh giá chủ thể người lành mạnh, phát triển bình thường, khơng có dị tật cấu trúc giác quan não (đương nhiên khác cá nhân khác tùy theo trình độ trạng thái tâm sinh lý) làm Thế giới “vật tự nó”, người khơng thể nhận thức thơng qua giác quan, chiêm ngưỡng, nhìn ngắm, thưởng thức đánh giá mặt thẩm mỹ Như vậy, phán đoán thẩm mỹ phán đoán mang tính chủ quan vơ tư chủ thể thẩm mỹ chiêm ngưỡng đối tượng thẩm mỹ, thống lí trí tình cảm, chủ quan khách quan Phán đoán thẩm mỹ tiên nghiệm có hai hình thức khác nhau: phán đốn theo cảm giác thơng thường phán đốn theo thẩm mỹ 3.4.2 Năng lực phán đoán thẩm mỹ chủ thể thẩm mỹ tiên nghiệm Chủ thể thẩm mỹ tiên nghiệm theo quan niệm I Kant thực chất ơng đề cập đến lực phán đoán tiên nghiệm vốn có chủ thể q trình chiêm ngưỡng đánh giá đối tượng vật Theo đó, Kant giả định, người có lực trí tuệ “tiên nghiệm”, kết hợp với phạm trù “tiên nghiệm” tạo công cụ nhận thức Trong phán đốn thẩm mỹ tiên nghiệm, ơng giả định, người sinh vốn có sẵn lực cảm giác thẩm mỹ, mang tính “tiên nghiệm”, ông gọi tên “năng lực cảm giác chung” Năng lực cảm giác chung nghĩa sinh hàm chứa lực trí tuệ hướng tới đẹp, chiêm ngưỡng đẹp, chế tạo đồ vật theo quy luật đẹp Cái gọi “năng lực cảm giác chung” phương thức phán đốn thẩm mỹ Các lực cụ thể lực cảm thụ thẩm mỹ, lực đánh giá thẩm mỹ lực thỏa mãn thẩm mỹ Chỉ chủ thể thẩm mỹ tiên nghiệm hội tụ đủ ba lực họ đánh giá thẩm định đầy đủ vật 3.5 Mối quan hệ chủ thể nhận thức tiên nghiệm, chủ thể đạo đức tiên nghiệm chủ thể thẩm mỹ tiên nghiệm Như vậy, cách mạng I Kant thực triết học không 19 liên quan đến chủ thể nhận thức tiên nghiệm mà liên quan đến chủ thể đạo đức tiên nghiệm chủ thể thẩm mỹ tiên nghiệm Việc xem xét người với tư cách chủ thể ba khía cạnh nhận thức luận, đạo đức học thẩm mỹ đưa đến trạng thái người bị “lưỡng phân” mặt, thành chủ thể tượng, mặt khác, thành chủ thể tiên nghiệm (được hiểu không chủ thể nhận thức tiên nghiệm mà chủ thể đạo đức tiên nghiệm chủ thể thẩm mỹ tiên nghiệm) Với tư cách thực thể tự nhiên, người tất sinh vật tự nhiên tồn không gian thời gian tuân theo quy luật tất định tự nhiên, nghĩa người bị lệ thuộc vào bên Với tư cách thực thể có lý tính, người lại tuân theo quy luật lý tính, người tự tự chủ Con người với tư cách chủ thể tiên nghiệm theo cách quan niệm Kant biểu thơng qua ba khía cạnh: chủ thể nhận thức luận, chủ thể đạo đức học chủ thể lĩnh vực thẩm mỹ I Kant thống với điểm tất học thuyết tư biện chủ thể Đây kết tinh toàn giá trị hoạt động người lý luận thực tiễn, đồng thời mục đích cuối triết học Tiểu kết chƣơng Chủ thể tiên nghiệm triết học I Kant quan niệm độc đáo Theo ông chủ thể tiên nghiệm Kant xem xét không với tư cách chủ thể nhận thức tiên nghiệm mà với tính cách chủ thể đạo đức tiên nghiệm chủ thể thẩm mỹ tiên nghiệm gắn với lực lý tính thiên bẩm người Ứng với ba dạng lực tri thức - ý chí - tình cảm tâm trí ba phạm trù thể kết vận dụng lực ấy: chân (chân lý), thiện (đạo đức) mỹ (cái đẹp) Chƣơng NHỮNG GIÁ TRỊ, HẠN CHẾ VÀ ẢNH HƢỞNG CỦA QUAN NIỆM VỀ CHỦ THỂ TIÊN NGHIỆM TRONG TRIẾT HỌC I KANT 4.1 Những giá trị quan niệm I Kant chủ thể tiên nghiệm Chủ nghĩa tâm tiên nghiệm từ Kant đưa trở thành bước ngoặt cách mạng lịch sử triết học, đồng thời mở cho nhân loại cách nhìn nhiều lĩnh vực như: tự nhiên, xã hội, người, đạo đức học, mỹ học Vì vậy, khơng phải ngẫu nhiên mà triết học Kant nói chung, quan niệm ơng chủ thể tiên nghiệm nói riêng đánh giá có vị trí to lớn lịch sử tư tưởng nhân loại với giá trị to lớn sau: Thứ nhất, lần lịch sử triết học, Kant đưa quan niệm 20 người cách tồn diện thơng qua quan niệm ơng chủ thể tiên nghiệm (tức người không với tư cách chủ thể nhận thức tiên nghiệm mà với tính cách chủ thể đạo đức tiên nghiệm chủ thể thẩm mỹ tiên nghiệm) hoạt động nhận thức thực tiễn Thứ hai, quan niệm I Kant chủ thể tiên nghiệm, đặc biệt quan niệm ông cấu trúc lực chủ thể nhận thức tiên nghiệm chứa đựng yếu tố biện chứng sâu sắc Thứ ba, quan niệm I Kant chủ thể tiên nghiệm thể cách độc đáo đề cao trí tuệ người 4.2 Những hạn chế quan niệm I Kant chủ thể tiên nghiệm Bên cạnh giá trị to lớn, đánh giá tư tưởng Kant chủ thể tiên nghiệm, ta thấy rõ điểm hạn chế mà quan niệm ông mắc phải, cụ thể sau: Thứ nhất, chủ thể tiên nghiệm quan niệm I Kant chưa phải chủ thể hoạt động thực tiễn thực mà dường dừng lại mơ hình lý luận phổ quát người Thứ hai, quan niệm chủ thể tiên nghiệm I Kant chưa khỏi hạn chế phương pháp siêu hình Thứ ba, quan niệm I Kant chủ tiên nghiệm xây dựng tảng giới quan chủ nghĩa tâm tiên nghiệm 4.3 Những ảnh hƣởng quan niệm chủ thể tiên nghiệm triết học I Kant 4.3.1 Nhận định chung ảnh hưởng quan niệm I Kant chủ thể tiên nghiệm Với tư cách người sáng lập triết học cổ điển Đức, Kant triết gia Đức tiếng mà triết gia tiếng thời, với tư tưởng mang tinh thần đổi mới, sâu sắc, làm nên “một cách mạng Copernicus triết học” Học thuyết triết học ông hệ thống lớn, bao trùm nhiều lĩnh vực: triết học tự nhiên, triết học xã hội, mỹ học, đạo đức học, lơgic học Vì người mở đầu lại sống giai đoạn có phân cực mạnh triết học khai sáng nên giới quan phương pháp luận ơng cịn đậm màu sắc nhị nguyên: vừa vật, vừa tâm; vừa biện chứng, vừa siêu hình; vừa triết học, vừa tơn giáo; vừa trí tuệ, vừa lịng tin… Điều tạo nên mâu thuẫn triết học ông Học thuyết đầy mâu thuẫn Kant ảnh hưởng lớn tới phát triển sau tư tưởng khoa học triết học Khi phê phán Kant, nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin nguyên nhân xã hội ý kiến sai lầm, mâu thuẫn thiếu triệt để ông tình 21 trạng lạc hậu yếu ớt giai cấp tư sản Đức thời Sau Kant qua đời dấy lên phong trào “Kant mới”, người ta tranh cãi ông, học thuyết ơng, phê phán ơng từ nhiều phía kế thừa ông nhiều điều quý giá 4.3.2 Những ảnh hưởng quan niệm chủ thể tiên nghiệm triết học I Kant hình thành quan niệm người triết học Mác Mặc dù khó tìm thấy ảnh hưởng trực tiếp mang tính kế thừa từ quna niệm Kant chủ thể tiên nghiệm triết học Mác, lập luận ông vấn đề xuất phát từ giới quan phương pháp luận lập trường triết học hoàn toàn khác Tuy nhiên, quan niệm I Kant người với tư cách chủ thể tiên nghiệm, đặc biệt cách tiếp cận ông vấn đề chất người, xem người sinh vật lý tính, việc xem xét người chủ thể hoạt động tích cực nhằm hướng người sống hành động người tương lai lồi người, có tác động định đến C Mác Ph Ăngghen 4.3.3 Những ảnh hưởng quan niệm chủ thể tiên nghiệm triết học I Kant triết học phương Tây sau ơng Có thể khẳng định Immanuel Kant triết gia trào lưu triết học phương Tây đại nghiên cứu luận giải nhiều Điều thể qua hàng nghìn cơng trình phát hành năm 2004 nhân kỉ niệm 200 ngày ông Với việc đặt vị trí ưu tiên thực tiễn, ý thức đạo đức vươn lên bên ý thức lý luận trừu tượng Kant, thấy theo Kant tất hoạt động suy tư, lý luận người, kể lĩnh vực nhận thức lý luận thực định hướng nhu cầu thực tiễn người, tức phụ thuộc vào việc người theo đuổi mục đích đạt tới lợi ích đời sống thực tiễn mối quan hệ qua lại người với giới xung quanh Tiểu kết chƣơng Chủ thể tiên nghiệm triết học I Kant vừa có giá trị hạn chế Những giá trị to lớn mà ơng mang lại là: lầ lần lịch sử triết học, Kant đưa quan niệm người cách tồn diện thơng qua quan niệm ông chủ thể tiên nghiệm; chủ thể tiên nghiệm chủ thể mang tính nhân văn nhân đạo sâu sắc, đề cao trí tuệ cách khác biệt Những hạn chế quan niệm là: chủ thể tiên nghiệm I Kant xây dựng lập trường chủ nghĩa tâm tiên nghiệm nên chưa thoát khỏi phương pháp siêu hình, đồng thời, chủ thể tiên nghiệm chưa phải chủ thể hoạt động thực tiễn thực mà dường dừng lại mơ hình lý luận phổ quát người 22 KẾT LUẬN Như thấy rằng, từ ba tác phẩm Phê phán I Kant đời, tiếng nổ Big bang giới triết học Mọi thứ bắt đầu làm lại hoàn hảo dựa chất liệu mảnh vỡ bị phá hủy trước chất liệu I Kant sáng tạo I Kant đưa quan niệm chủ thể tiên nghiệm có đóng góp vơ quan trọng lịch sử nhận thức nhân loại Lần lịch sử, I Kant tạo bước đột phá ông người dám đặt cho triết học nhiệm vụ phê phán chủ nghĩa kinh nghiệm lẫn chủ nghĩa lý cực đoan để từ mở hướng giải cho nhận thức luận với phương châm “tư tưởng thiếu nội dung trống rỗng, trực quan thiếu khái niệm mù quáng” Bằng lối lập luận đó, I Kant cấu trúc lực chủ thể nhận thức tiên nghiệm, lực cảm tính, lực giác tính, thơng giác lý tính, đồng thời, ông rõ giới hạn nhận thức mà người vượt qua ông khẳng định “vật tự nó” khơng thể nhận thức Bên cạnh đó, với sức sáng tạo mới, I Kant thiết lập nên Siêu hình học mà trước dạng tiềm ẩn định đề chưa phát biểu Và hiển nhiên, không điều tạo hồn tồn mà khơng phải dựa có trước Nhờ học thuyết nghiệm, lý, vật, tâm, xem xét qua cơng cụ lăng kính tiên nghiệm, I Kant thiết lập nên học thuyết - học thuyết phê phán, mà đối tượng lý tính người Bởi, lý tính, đặc ân, khả vốn có ln tồn hữu người Nó cơng cụ xây dựng hạnh phúc cho người; nó, khơng phải đấng tồn mang lại hạnh phúc thực cho người Xét cho cùng, dù người có làm gì, có đề ý tưởng hướng đến mục tiêu Nhưng hạnh phúc, người - với vị cao mn lồi phải làm để thành tựu nghĩa? Những nội dung trình bày đủ nói lên ý nghĩa Như nói trên, đối tượng mà I Kant hướng đến để xem xét lý tính Ơng thực bước đột phá lối tư cho khoa học nhân vũ trụ Nhưng quan trọng hết đạo đức học môn cần thiết cấp bách xã hội Có thể nói, khoa học đạo đức hai vấn đề lớn mà ông quan tâm nhất, qua câu nói mang tính nghệ thuật hố sau đây: “Hai điều tràn ngập tâm tư với ngưỡng mộ kính sợ ln ln mẻ gia tăng nghĩ đến, bầu trời đầy đầu quy luật luân lý [đạo đức] tôi” “Bầu trời đầy sao” đối tượng mà I Kant ngưỡng mộ, mục tiêu khoa học hướng đến Nhưng “quy 23 luật đạo đức tơi” điều khiến ơng kính sợ, đưa đến hạnh phúc Thiện toàn hảo Nghiên cứu chủ thể tiên nghiệm Kant thừa hưởng gia tài phương pháp luận chặt chẽ Kant thiết lập tảng mà từ xây dựng giới hồ bình vĩnh cửu Tuy rằng, người, với giới hạn tri thức đạt tồn hảo có quyền hi vọng việc Mỗi cá nhân tự đặt châm ngơn cho mình, đồng thời hành động cho biến thành quy luật thực hành phổ biến Đây trách nhiệm không riêng cá nhân mà trách nhiệm toàn xã hội Khoa học mang lại tiện nghi vật chất cho đời sống chưa phải điều kiện đủ để người sống hạnh phúc; có đạo đức giúp người làm điều Tóm lại, khẳng định rằng, bỏ qua hạn chế có tính chất lịch sử khơng thể phủ nhận điểm tích cực quan niệm I Kant chủ thể tiên nghiệm ơng nhấn mạnh đến tích cực chủ thể tiên nghiệm nói chung chủ thể nhận thức tiên nghiệm nói riêng, thơng qua việc nhấn mạnh tư tưởng tính tích cực phạm trù, tính quy định phạm trù ý thức người Và I Kant người đột phá phá vỡ quan niệm siêu hình phương pháp tư siêu hình Kant coi chất ý thức phản ánh thụ động khách thể, vậy, ơng nhấn mạnh đến tính tích cực, đến hoạt động sức mạnh ý thức người 24 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Vũ Thị Hồng Nhung (2013), Cấu trúc lực chủ thể nhận thức tiên nghiệm triết học I.Cantơ, Tạp chí Triết học, số 2, tr.79-88 Vũ Thị Hồng Nhung (2017), Chủ thể thẩm mỹ tiên nghiệm triết học I.Kant, Tạp chí Triết học, số 2, tr.66 - 72 Vũ Thị Hồng Nhung (2020), Về khái niệm chủ thể tiên nghiệm lịch sử triết học phương Tây trước Mác, Tạp chí Lý luận Chính trị Truyền thơng, số 6, tr.61- 65 Vũ Thị Hồng Nhung (2021), Phạm trù “tự do” đạo đức học I Kant - giá trị hạn chế nó, Tạp chí Lý luận Chính trị Truyền thông, số 4, tr.45 - 50 Vũ Thị Hồng Nhung (2019), Giá trị triết học cổ điển Đức giới đương đại, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở, Học viện Báo chí Tuyên truyền ... quan niệm I Kant chủ thể tiên nghiệm n? ?i Chƣơng NHỮNG N? ?I DUNG CƠ BẢN TRONG QUAN NIỆM CỦA I KANT VỀ CHỦ THỂ TIÊN NGHIỆM 3.1 Chủ thể tiên nghiệm - đ? ?i tƣợng triết học tâm tiên nghiệm I Kant 3.1.1... ngư? ?i n? ?i chung” - chủ thể tiên nghiệm 3.1.2 Kh? ?i niệm chủ thể tiên nghiệm v? ?i tư cách đ? ?i tượng nghiên cứu triết học tâm tiên nghiệm I Kant Chủ nghĩa tâm tiên nghiệm I Kant (hay triết học tâm tiên. .. l? ?i triết học I Kant Chủ thể tiên nghiệm kh? ?i niệm dùng để ngư? ?i chủ thể có trước kinh nghiệm, độc lập v? ?i kinh nghiệm cảm nhận giác quan, khác v? ?i chủ thể kinh nghiệm chủ thể gắn liền v? ?i kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan niệm của i kant về chủ thể tiên nghiệm TT , Quan niệm của i kant về chủ thể tiên nghiệm TT