Tội buôn lậu trên địa bàn miền đông nam bộ việt nam hiện nay tình hình, nguyên nhân và phòng ngừa

231 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 07:30

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN ĐĂNG PHÚ TỘI BUÔN LẬU TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN ĐÔNG NAM BỘ VIỆT NAM HIỆN NAY: TÌNH HÌNH, NGUN NHÂN VÀ PHỊNG NGỪA Ngành: Tội phạm học phòng ngừa tội phạm Mã số: 9.38.01.05 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa Hà Nội - 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài Luận án tiến sĩ kết trình học tập, nghiên cứu riêng Các số liệu sử dụng Luận án hoàn toàn thu thập từ thực tế, xác, đáng tin cậy, có nguồn gốc rõ ràng, xử lý trung thực khách quan, chưa công bố đâu cơng trình khác Tác giả luận án NGUYỄN ĐĂNG PHÚ DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT BLHS : Bộ luật hình BLTTHS : Bộ luật tố tụng hình VKSND : Viện kiểm sát nhân dân TAND : Tòa án nhân dân GS.TS : Giáo sư, Tiến sĩ PGS.TS : Phó Giáo sư, Tiến sĩ TNHH : Trách nhiệm hữu hạn GDP : Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) Nxb : Nhà xuất GTGT : Giá trị gia tăng XNK : Xuất nhập Cont’ : Container MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Tình hình nghiên cứu nước 1.1.1 Tình hình nghiên cứu lý luận tội phạm học 1.1.2 Những nghiên cứu liên quan đến tội buôn lậu 11 1.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 12 1.2.1 Tình hình nghiên cứu lý luận tội phạm học 12 1.2.2 Tình hình nghiên cứu thực tế, cụ thể phịng ngừa tình hình tội bn lậu 15 1.3 Đánh giá tình hình nghiên cứu 18 1.3.1 Những kết nghiên cứu mà luận án kế thừa tiếp tục phát triển 18 1.3.2 Những vấn đề đặt việc nghiên cứu đề tài luận án 20 1.4 Câu hỏi nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 20 1.4.1 Câu hỏi nghiên cứu 20 1.4.2 Giả thuyết nghiên cứu 22 KẾT LUẬN CHƯƠNG 23 CHƯƠNG TÌNH HÌNH TỘI BN LẬU TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN ĐÔNG NAM BỘ VIỆT NAM 25 2.1 Khái qt lý luận tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ 25 2.1.1 Khái niệm buôn lậu tội buôn lậu 25 2.1.2 Khái niệm tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ 27 2.2 Phần rõ (phần hiện) tình hình tội buôn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ 31 2.2.1 Mức độ (thực trạng) tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ 31 2.2.2 Cơ cấu tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ 35 2.2.3 Diễn biến tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ 48 2.2.4 Tính chất tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ 53 2.3 Phần ẩn tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ 70 KẾT LUẬN CHƯƠNG 85 CHƯƠNG NGUYÊN NHÂN, ĐIỀU KIỆN CỦA TÌNH HÌNH TỘI BUÔN LẬU TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN ĐÔNG NAM BỘ VIỆT NAM 87 3.1 Khái quát lý luận nguyên nhân, điều kiện tình hình tội buôn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ 87 3.1.1 Khái niệm nguyên nhân, điều kiện tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đơng Nam Bộ 87 3.1.2 Phân loại nguyên nhân, điều kiện tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ 90 3.2 Các ngun nhân, điều kiện tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ 93 3.2.1 Nguyên nhân, điều kiện đặc điểm địa lý, tự nhiên 93 3.2.2 Nguyên nhân, điều kiện kinh tế, xã hội 94 3.2.3 Nguyên nhân, điều kiện văn hóa, giáo dục tâm lý xã hội 97 3.2.4 Nguyên nhân, điều kiện pháp luật 102 3.2.5 Nguyên nhân, điều kiện quản lý xã hội 104 3.2.6 Nguyên nhân, điều kiện hạn chế hoạt động phòng ngừa 108 KẾT LUẬN CHƯƠNG 113 CHƯƠNG PHỊNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI BUÔN LẬU TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN ĐÔNG NAM BỘ VIỆT NAM 115 4.1 Khái qt lý luận phịng ngừa tình hình tội buôn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ 115 4.1.1 Khái niệm, đặc điểm phịng ngừa tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ 115 4.1.2 Ngun tắc phịng ngừa tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ 119 4.1.3 Chủ thể biện pháp phòng ngừa tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đơng Nam Bộ 121 4.2 Các giải pháp cụ thể phịng ngừa tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ 128 4.2.1 Giải pháp hạn chế nguyên nhân, điều kiện tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ từ đặc điểm địa lý, tự nhiên 128 4.2.2 Giải pháp khắc phục nguyên nhân, điều kiện kinh tế, xã hội tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ 130 4.2.3 Giải pháp khắc phục nguyên nhân, điều kiện văn hóa, giáo dục tâm lý xã hội tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ 134 4.2.4 Giải pháp khắc phục nguyên nhân, điều kiện pháp luật tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ 139 4.2.5 Giải pháp khắc phục nguyên nhân, điều kiện tổ chức, quản lý tình hình tội buôn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ 141 4.2.6 Giải pháp khắc phục nguyên nhân, điều kiện hạn chế hoạt động phịng ngừa tình hình tội bn lậu chủ thể chuyên trách địa bàn miền Đông Nam Bộ 143 KẾT LUẬN CHƯƠNG 147 KẾT LUẬN 149 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 151 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHẦN PHỤ LỤC PHẦN PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ KHẢO SÁT…… …………………… ……………… PHỤ LỤC 2: TÌNH HÌNH TỘI BN LẬU TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN ĐƠNG NAM BỘ TỪ NĂM 2011 ĐẾN 2020 …………… ………………………………….10 PHỤ LỤC 3: TỔNG HỢP CÁC LOẠI, TRỊ GIÁ HÀNG HÓA BN LẬU, PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN, THU LỢI BẤT CHÍNH TRONG MỘT SỐ VỤ ÁN BUÔN LẬU TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN ĐÔNG NAM BỘ TỪ NĂM 2011 ĐẾN 2020……………………………………………………………………………… 47 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tiến trình đổi kinh tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập ngày sâu rộng với kinh tế giới Đảng Nhà nước ta, bên cạnh thuận lợi bản, phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức Một số tình trạng buôn lậu diễn phức tạp quy mơ, tính chất lẫn phương thức, thủ đoạn hoạt động, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nước, gây thất thu ngân sách, thiệt hại đến chủ thể làm ăn chân người tiêu dùng Khi sản xuất nước cân đối, sản phẩm sản xuất nước chưa đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng số lượng, chất lượng giá cả, với hạn chế quản lý kinh tế nhà nước tạo điều kiện cho người buôn lậu không ngừng lợi dụng để thực hành vi buôn lậu nhằm trục lợi Miền Đơng Nam Bộ nước ta gồm thành phố Hồ Chí Minh – trung tâm kinh tế thương mại lớn nước tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh Theo số liệu năm 2019, tổng dân số miền Đông Nam Bộ 17.828.907 người diện tích 23.564,4 km², mật độ dân số 706 người/km², chiếm 18,5% dân số nước.[95] Đây khu vực kinh tế phát triển Việt Nam, đóng góp 2/3 thu ngân sách hàng năm, có tỷ lệ thị hóa 62,8% Với lợi quan trọng biên giới đường thủy, đường hàng không đường để phát triển kinh tế, miền Đông Nam Bộ nơi có điều kiện thuận lợi để người bn lậu khai thác, xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế Nhà nước Trong thời gian qua, cấp ủy Đảng, quyền địa phương miền Đơng Nam Bộ có nhiều chủ trương, biện pháp tích cực đạo quan chức chủ động phịng ngừa, đấu tranh chống tội bn lậu, tập trung triển khai nhiều biện pháp nhằm thực chủ trương Đảng, pháp luật Nhà nước như: Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 Thủ tướng Chính phủ việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả; Nghị số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 Quốc hội hoạt động phòng, chống vi phạm pháp luật tội phạm, hoạt động Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân hoạt động thi hành án năm 2016 năm tiếp theo; Nghị số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 Chính phủ việc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả tình hình mới; Kế hoạch số 1239/KH-BCĐ389 ngày 13 tháng 12 năm 2017 tăng cường hoạt động phòng, chống bn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, chất lượng; Chỉ thị số 17/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 19 tháng năm 2018 tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu vị thuốc y học cổ truyền; Quyết định số 195/QĐ-BCĐ ngày 23 tháng năm 2020 Ban đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả việc ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý tin báo buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả Sự đạo tích cực cấp ủy Đảng, quyền địa phương đấu tranh phịng chống tội buôn lậu miền Đông Nam Bộ góp phần phục vụ đắc lực cho nghiệp phát triển kinh tế-xã hội vùng, phát huy sức mạnh hệ thống trị, khối đại đồn kết tồn dân tham gia hoạt động phịng chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung, tội bn lậu nói riêng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội Tuy vậy, năm qua địa bàn miền Đông Nam Bộ tình hình tội bn lậu tồn diễn biến phức tạp, độ ẩn cao với tính chất, mức độ hành vi phạm tội ngày nguy hiểm, tinh vi, có vụ bn lậu lớn, có tổ chức đường dây, có tiếp tay, giúp sức số cán thối hóa, biến chất quan nhà nước, trị giá hàng lậu lên đến hàng chục tỷ đồng, chí hàng trăm tỷ đồng, xảy thời gian dài bị phát hiện, điều tra, xử lý gây thiệt hại nghiêm trọng kinh tế, trị, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự địa bàn, làm giảm lòng tin quần chúng nhân dân Đảng, Nhà nước hệ thống trị địa phương Vì tăng cường đấu tranh phịng, chống tội bn lậu nhiệm vụ hàng đầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung miền Đơng Nam Bộ nói riêng Để phịng ngừa hiệu tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đơng Nam Bộ, trước hết cần phải phân tích để làm sáng tỏ tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đơng Nam Bộ; qua đó, xác định ngun nhân, điều kiện làm phát sinh tình hình tội bn lậu địa bàn xây dựng hệ thống giải pháp phịng ngừa phù hợp với đặc điểm tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đơng Nam Bộ Từ lý nêu, nghiên cứu sinh chọn đề tài nghiên cứu “Tội buôn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ Việt Nam nay: Tình hình, ngun nhân phịng ngừa” u cầu cấp thiết, đáp ứng đòi hỏi phát triển kinh tế xã hội ổn định giai đoạn miền Đơng Nam Bộ nói riêng nước nói chung Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu luận án Trên sở đánh giá, phân tích tình hình tội buôn lậu, xác định nguyên nhân điều kiện tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ, Luận án kiến giải hệ thống biện pháp phịng ngừa tội bn lậu phù hợp với đặc điểm điều kiện miền Đông Nam Bộ 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu luận án Các nhiệm vụ nghiên cứu sau cần phải thực để đạt mục đích nghiên cứu đề tài luận án, là: Thứ nhất: Nghiên cứu lý luận pháp luật, nhiệm vụ bao gồm hoạt động cụ thể như: tìm, thu thập nghiên cứu tài liệu lý luận tội phạm học, tình hình tội phạm, nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm phịng ngừa tình hình tội phạm nói chung tình hình tội bn lậu nói riêng; nghiên cứu quy định pháp luật tài liệu khác liên quan đến tội buôn lậu sách, chủ trương, kế hoạch phịng ngừa tình hình tội buôn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ Các nhiệm vụ cụ thể phần bao gồm: làm sáng tỏ vấn đề lý luận tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đơng Nam Bộ, vấn đề lý luận nguyên nhân, điều kiện tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ vấn đề lý luận, pháp lý phịng ngừa tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ Thứ hai: Nghiên cứu thực tế, bao gồm hoạt động sau: Tìm, thu thập, xử lý, phân tích, so sánh số liệu thống kê thường xuyên số quan tư pháp, đặc biệt số liệu thống kê xét xử sơ thẩm hình từ năm 2011 đến năm 2020 Tòa án nhân dân cấp địa bàn bàn miền Đông Nam Bộ từ số liệu thống kê thường xuyên Viện kiểm sát nhân dân tối cao Tìm, thu thập án xét xử tội buôn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2020 xử lý, phân tích, so sánh theo tiêu chí tội phạm học cần thiết ... phịng ngừa tội bn lậu địa bàn miền Đơng Nam Bộ 24 CHƯƠNG TÌNH HÌNH TỘI BUÔN LẬU TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN ĐÔNG NAM BỘ VIỆT NAM 2.1 Khái quát lý luận tình hình tội buôn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ 2.1.1... sinh, tồn tội buôn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ - Trên sở đánh giá tình hình tội bn lậu; ngun nhân, điều kiện tình hình tội bn lậu; thực trạng phịng ngừa tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ; thành... trạng) tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ 31 2.2.2 Cơ cấu tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ 35 2.2.3 Diễn biến tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đơng Nam Bộ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tội buôn lậu trên địa bàn miền đông nam bộ việt nam hiện nay tình hình, nguyên nhân và phòng ngừa , Tội buôn lậu trên địa bàn miền đông nam bộ việt nam hiện nay tình hình, nguyên nhân và phòng ngừa