Tội buôn lậu trên địa bàn miền đông nam bộ việt nam hiện nay tình hình, nguyên nhân và phòng ngừa

272 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 07:25

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN ĐĂNG PHÚ TỘI BUÔN LẬU TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN ĐÔNG NAM BỘ VIỆT NAM HIỆN NAY: TÌNH HÌNH, NGUN NHÂN VÀ PHỊNG NGỪA Ngành: Tội phạm học phòng ngừa tội phạm Mã số: 9.38.01.05 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa Hà Nội - 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài Luận án tiến sĩ kết trình học tập, nghiên cứu riêng Các số liệu sử dụng Luận án hoàn toàn thu thập từ thực tế, xác, đáng tin cậy, có nguồn gốc rõ ràng, xử lý trung thực khách quan, chưa công bố đâu cơng trình khác Tác giả luận án NGUYỄN ĐĂNG PHÚ DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT BLHS : Bộ luật hình BLTTHS : Bộ luật tố tụng hình VKSND : Viện kiểm sát nhân dân TAND : Tòa án nhân dân GS.TS : Giáo sư, Tiến sĩ PGS.TS : Phó Giáo sư, Tiến sĩ TNHH : Trách nhiệm hữu hạn GDP : Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) Nxb : Nhà xuất GTGT : Giá trị gia tăng XNK : Xuất nhập Cont’ : Container MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Tình hình nghiên cứu nước ngồi 1.1.1 Tình hình nghiên cứu lý luận tội phạm học 1.1.2 Những nghiên cứu liên quan đến tội buôn lậu 11 1.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 12 1.2.1 Tình hình nghiên cứu lý luận tội phạm học 12 1.2.2 Tình hình nghiên cứu thực tế, cụ thể phịng ngừa tình hình tội bn lậu 15 1.3 Đánh giá tình hình nghiên cứu 18 1.3.1 Những kết nghiên cứu mà luận án kế thừa tiếp tục phát triển 18 1.3.2 Những vấn đề đặt việc nghiên cứu đề tài luận án 20 1.4 Câu hỏi nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 20 1.4.1 Câu hỏi nghiên cứu 20 1.4.2 Giả thuyết nghiên cứu 22 KẾT LUẬN CHƯƠNG 23 CHƯƠNG TÌNH HÌNH TỘI BN LẬU TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN ĐÔNG NAM BỘ VIỆT NAM 25 2.1 Khái qt lý luận tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ 25 2.1.1 Khái niệm buôn lậu tội buôn lậu 25 2.1.2 Khái niệm tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ .27 2.2 Phần rõ (phần hiện) tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ 31 2.2.1 Mức độ (thực trạng) tình hình tội buôn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ 31 2.2.2 Cơ cấu tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đơng Nam Bộ 35 2.2.3 Diễn biến tình hình tội buôn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ .48 2.2.4 Tính chất tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ 53 2.3 Phần ẩn tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ 70 KẾT LUẬN CHƯƠNG 85 CHƯƠNG NGUYÊN NHÂN, ĐIỀU KIỆN CỦA TÌNH HÌNH TỘI BUÔN LẬU TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN ĐÔNG NAM BỘ VIỆT NAM 87 3.1 Khái quát lý luận nguyên nhân, điều kiện tình hình tội buôn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ 87 3.1.1 Khái niệm nguyên nhân, điều kiện tình hình tội buôn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ 87 3.1.2 Phân loại nguyên nhân, điều kiện tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đơng Nam Bộ 90 3.2 Các nguyên nhân, điều kiện tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ 93 3.2.1 Nguyên nhân, điều kiện đặc điểm địa lý, tự nhiên 93 3.2.2 Nguyên nhân, điều kiện kinh tế, xã hội 94 3.2.3 Nguyên nhân, điều kiện văn hóa, giáo dục tâm lý xã hội 97 3.2.4 Nguyên nhân, điều kiện pháp luật 102 3.2.5 Nguyên nhân, điều kiện quản lý xã hội 104 3.2.6 Nguyên nhân, điều kiện hạn chế hoạt động phòng ngừa 108 KẾT LUẬN CHƯƠNG 113 CHƯƠNG PHỊNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI BUÔN LẬU TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN ĐÔNG NAM BỘ VIỆT NAM .115 4.1 Khái qt lý luận phịng ngừa tình hình tội buôn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ .115 4.1.1 Khái niệm, đặc điểm phòng ngừa tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đơng Nam Bộ 115 4.1.2 Nguyên tắc phòng ngừa tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đơng Nam Bộ 119 4.1.3 Chủ thể biện pháp phịng ngừa tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ 121 4.2 Các giải pháp cụ thể phịng ngừa tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đơng Nam Bộ .128 4.2.1 Giải pháp hạn chế nguyên nhân, điều kiện tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ từ đặc điểm địa lý, tự nhiên 128 4.2.2 Giải pháp khắc phục nguyên nhân, điều kiện kinh tế, xã hội tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ .130 4.2.3 Giải pháp khắc phục nguyên nhân, điều kiện văn hóa, giáo dục tâm lý xã hội tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ .134 4.2.4 Giải pháp khắc phục nguyên nhân, điều kiện pháp luật tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ 139 4.2.5 Giải pháp khắc phục nguyên nhân, điều kiện tổ chức, quản lý tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ .141 4.2.6 Giải pháp khắc phục nguyên nhân, điều kiện hạn chế hoạt động phịng ngừa tình hình tội bn lậu chủ thể chuyên trách địa bàn miền Đông Nam Bộ 143 KẾT LUẬN CHƯƠNG 147 KẾT LUẬN 149 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 151 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHẦN PHỤ LỤC PHẦN PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ KHẢO SÁT…… …………………… ……………… PHỤ LỤC 2: TÌNH HÌNH TỘI BN LẬU TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN ĐÔNG NAM BỘ TỪ NĂM 2011 ĐẾN 2020 …………… ………………………………….10 PHỤ LỤC 3: TỔNG HỢP CÁC LOẠI, TRỊ GIÁ HÀNG HĨA BN LẬU, PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN, THU LỢI BẤT CHÍNH TRONG MỘT SỐ VỤ ÁN BN LẬU TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN ĐÔNG NAM BỘ TỪ NĂM 2011 ĐẾN 2020……………………………………………………………………………… 47 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tiến trình đổi kinh tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập ngày sâu rộng với kinh tế giới Đảng Nhà nước ta, bên cạnh thuận lợi bản, phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức Một số tình trạng bn lậu diễn phức tạp quy mơ, tính chất lẫn phương thức, thủ đoạn hoạt động, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nước, gây thất thu ngân sách, thiệt hại đến chủ thể làm ăn chân người tiêu dùng Khi sản xuất nước cân đối, sản phẩm sản xuất nước chưa đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng số lượng, chất lượng giá cả, với hạn chế quản lý kinh tế nhà nước tạo điều kiện cho người buôn lậu không ngừng lợi dụng để thực hành vi buôn lậu nhằm trục lợi Miền Đông Nam Bộ nước ta gồm thành phố Hồ Chí Minh – trung tâm kinh tế thương mại lớn nước tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh Theo số liệu năm 2019, tổng dân số miền Đông Nam Bộ 17.828.907 người diện tích 23.564,4 km², mật độ dân số 706 người/km², chiếm 18,5% dân số nước.[95] Đây khu vực kinh tế phát triển Việt Nam, đóng góp 2/3 thu ngân sách hàng năm, có tỷ lệ thị hóa 62,8% Với lợi quan trọng biên giới đường thủy, đường hàng không đường để phát triển kinh tế, miền Đông Nam Bộ nơi có điều kiện thuận lợi để người buôn lậu khai thác, xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế Nhà nước Trong thời gian qua, cấp ủy Đảng, quyền địa phương miền Đơng Nam Bộ có nhiều chủ trương, biện pháp tích cực đạo quan chức chủ động phịng ngừa, đấu tranh chống tội bn lậu, tập trung triển khai nhiều biện pháp nhằm thực chủ trương Đảng, pháp luật Nhà nước như: Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 Thủ tướng Chính phủ việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả; Nghị số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 Quốc hội hoạt động phòng, chống vi phạm pháp luật tội phạm, hoạt động Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân hoạt động thi hành án năm 2016 năm tiếp theo; Nghị số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 Chính phủ việc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả tình hình mới; Kế hoạch số 1239/KH-BCĐ389 ngày 13 tháng 12 năm 2017 tăng cường hoạt động phịng, chống bn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, chất lượng; Chỉ thị số 17/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 19 tháng năm 2018 tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu vị thuốc y học cổ truyền; Quyết định số 195/QĐ-BCĐ ngày 23 tháng năm 2020 Ban đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả việc ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý tin báo buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả Sự đạo tích cực cấp ủy Đảng, quyền địa phương đấu tranh phịng chống tội bn lậu miền Đơng Nam Bộ góp phần phục vụ đắc lực cho nghiệp phát triển kinh tế-xã hội vùng, phát huy sức mạnh hệ thống trị, khối đại đồn kết tồn dân tham gia hoạt động phịng chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung, tội bn lậu nói riêng, đảm bảo trật tự an tồn xã hội Tuy vậy, năm qua địa bàn miền Đơng Nam Bộ tình hình tội bn lậu tồn diễn biến phức tạp, độ ẩn cao với tính chất, mức độ hành vi phạm tội ngày nguy hiểm, tinh vi, có vụ bn lậu lớn, có tổ chức đường dây, có tiếp tay, giúp sức số cán thoái hóa, biến chất quan nhà nước, trị giá hàng lậu lên đến hàng chục tỷ đồng, chí hàng trăm tỷ đồng, xảy thời gian dài bị phát hiện, điều tra, xử lý gây thiệt hại nghiêm trọng kinh tế, trị, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự địa bàn, làm giảm lòng tin quần chúng nhân dân Đảng, Nhà nước hệ thống trị địa phương Vì tăng cường đấu tranh phịng, chống tội buôn lậu nhiệm vụ hàng đầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung miền Đơng Nam Bộ nói riêng Để phịng ngừa hiệu tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đơng Nam Bộ, trước hết cần phải phân tích để làm sáng tỏ tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đơng Nam Bộ; qua đó, xác định nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tình hình tội buôn lậu địa bàn xây dựng hệ thống giải pháp phòng ngừa phù hợp với đặc điểm tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ Từ lý nêu, nghiên cứu sinh chọn đề tài nghiên cứu “Tội buôn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ Việt Nam nay: Tình hình, ngun nhân phịng ngừa” yêu cầu cấp thiết, đáp ứng đòi hỏi phát triển kinh tế xã hội ổn định giai đoạn miền Đơng Nam Bộ nói riêng nước nói chung Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu luận án Trên sở đánh giá, phân tích tình hình tội bn lậu, xác định ngun nhân điều kiện tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ, Luận án kiến giải hệ thống biện pháp phịng ngừa tội bn lậu phù hợp với đặc điểm điều kiện miền Đông Nam Bộ 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu luận án Các nhiệm vụ nghiên cứu sau cần phải thực để đạt mục đích nghiên cứu đề tài luận án, là: Thứ nhất: Nghiên cứu lý luận pháp luật, nhiệm vụ bao gồm hoạt động cụ thể như: tìm, thu thập nghiên cứu tài liệu lý luận tội phạm học, tình hình tội phạm, nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm phịng ngừa tình hình tội phạm nói chung tình hình tội bn lậu nói riêng; nghiên cứu quy định pháp luật tài liệu khác liên quan đến tội bn lậu sách, chủ trương, kế hoạch phịng ngừa tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ Các nhiệm vụ cụ thể phần bao gồm: làm sáng tỏ vấn đề lý luận tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ, vấn đề lý luận ngun nhân, điều kiện tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ vấn đề lý luận, pháp lý phịng ngừa tình hình tội buôn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ Thứ hai: Nghiên cứu thực tế, bao gồm hoạt động sau: Tìm, thu thập, xử lý, phân tích, so sánh số liệu thống kê thường xuyên số quan tư pháp, đặc biệt số liệu thống kê xét xử sơ thẩm hình từ năm 2011 đến năm 2020 Tòa án nhân dân cấp địa bàn bàn miền Đông Nam Bộ từ số liệu thống kê thường xuyên Viện kiểm sát nhân dân tối cao Tìm, thu thập án xét xử tội buôn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2020 xử lý, phân tích, so sánh theo tiêu chí tội phạm học cần thiết - container thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng Ensure, trị giá 3.133.711.880 đồng 36 - 9.676,56 kg yến loại, trị giá 63.147.261.206,67 đồng 37 1.8 Gỗ, thông, sừng tê giác, súng hơi38 - 68,644 m gỗ xẻ nhóm I, trị giá 1.023.236.250 đồng 39 - 30,027 m gỗ cẩm lai, giáng hương, trị giá 610.000.000 đồng - 06 thông Nhật (Tùng La Hán), trị giá 910.000.000 đồng 40 41 - 02 sừng tê giác từ Nam Phi có trọng lượng 3,2 kg, trị giá 161.000.000 đồng 42 - 80 súng kèm 14 ống giảm 11 hộp đạn, trị giá 40.000.000 đồng 43 - 12.27 m gỗ căm xe mật chuông, trị giá 130.100.000 đồng 44 1.9 Hạt điều thơ Nhập 11.072.571kg hạt điều chưa bóc vỏ xuất xứ từ nước Châu Phi để sản xuất hàng xuất khẩu, trị giá 416.140.316.000 đồng 45 PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN HOẠT ĐỘNG BUÔN LẬU Qua nghiên cứu, khảo sát vụ án buôn lậu xảy địa bàn miền Đông Nam Bộ giai đoạn từ năm 2011 đến 2020, tác giả tổng hợp phương thức, thủ đoạn hoạt động đối tượng buôn lậu thành nhóm sau: 2.1 Khơng khai báo, khai báo gian dối, khai giảm số lượng hàng nhập (hoặc lập hồ sơ giả để giảm số lượng hàng hóa) nhằm trốn thuế, trốn tránh kiểm tra, kiểm sốt hải quan hàng hóa qua cửa thể qua vụ án sau: - Năm 2015, Nhữ Quốc Toản chuyến bay từ Liên Bang Nga sân bay Tân Sơn Nhất mang theo 19 kiện hành lý, kiện 32 kg Đến sân bay Tân Sơn Nhất 36 37 38 Bản án số: 379/2019/HSST, ngày 10/10/2019 Bản án số: 317/2015/HSST, ngày 26/8/2015 Trước đây, thực tiễn áp dụng BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), việc buôn bán hàng cấm (những loại hàng hóa khơng tách thành tội danh riêng) bị xử lý Tội buôn lậu BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có thay đổi quy định xử lý trường hợp Căn vào điểm k khoản Điều 190, việc buôn bán hàng cấm (những loại hàng cấm không tách thành tội danh riêng) bị xử lý Tội buôn bán hàng cấm với dấu hiệu định khung tăng “Buôn bán qua biên giới, trừ hàng hóa thuốc điếu nhập lậu” Xem điểm k khoản Điều 190 Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm 39 Bản án số: 48/2012/HSST, ngày 18/9/2012 40 41 42 43 44 45 Bản án số: 101/2013/HSST, ngày 02/8/2013 Bản án số: 397/2012/HSST, ngày 13/12/2012 Bản án số: 239/2014/HSST, ngày 18/6/2014 Bản án số: 316/2014/HSST, ngày 12/8/2014 Bản án số: 58/2018/HSST, ngày 17/7/2018 Bản án số: 43/2019/HSST, ngày 26/11/2019 50 (TSN), Toản làm thủ tục nhập cảnh người không khai báo hải quan số hành lý mang theo Khi Toản đưa 19 kiện hành lý qua máy soi chiếu hải quan sân bay TSN phát 18 kiện hành lý có chứa hàng hóa nhập có điều kiện số lượng vượt định mức người nhập cảnh Cơ quan hải quan cửa sân bay quốc tế TSN tiến hành kiểm tra thực tế toàn 18 kiện hành lý lập biên việc Toản nhập trái phép số hàng hóa gồm: 259 thuốc nhãn hiệu Parliament; 224 chai rượu nhãn hiệu Macallan 18 năm 108 chai rượu Beluga (sau trừ định mức người nhập cảnh) nước sản 46 xuất - Công ty TNHH thành viên Kim Thanh Thịnh Sun Shang Xin (quốc tịch Trung Quốc) thành lập, quản lý điều hành; thuê bà Nguyễn Thị Niệm làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật công ty Trụ sở công ty đặt 180, đường số 7, phường Bình trị Đơng, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh; ngành nghề kinh doanh: mua bán vải, thảm, đệm, chăn, màn… Ngày 09/02/2010, Cơ quan cảnh sát điều tra – công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hải quan cửa cảng Sài Gòn KV1 tiến hành kiểm tra container DFSU-2222593 công ty TNHH Kim Thanh Thịnh (theo hợp đồng công ty TNHH Kim Thanh Thịnh mua vải may công ty ZHEJIANG QIANDA IMP & EXP CO LTD) phát số vải nhập thực tế 371 cuộn, tương đương 22.284m vải công ty Kim Thanh Thịnh khai báo tờ khai Hải quan 366 cuộn tương đương 6.800m vải, số lượng vải khơng khai báo 15.484m Ngồi ra, quan điều tra phát tờ khai nhập trước nhập vải may rèm loại cơng ty TNHH Kim Thanh Thịnh mua công ty ZHEJIANG QIANDA IMP & EXP CO LTD với tổng số lượng 33.442m qua Cảng Cát Lái không khai báo Hải quan Cơ quan chức thu giữ công ty TNHH Kim Thanh Thịnh 32.262m, số lại 1.180m tiêu thụ không thu hồi Tổng trị giá hàng phạm pháp 3.156.932.000 đồng Sun Shang Xin thuê số đối tượng trung gian bên ngồi (khơng rõ lai lịch) lập hồ sơ giả, khai báo Hải quan với số lượng vải nhập thấp thực tế nhằm trốn 47 thuế nhập khẩu, trục lợi 46 47 Bản án số: 458/2018/HSST, ngày 23/11/2018 Bản án số: 375/2011/HSST, ngày 28/11/2011 51 - Năm 2008, Võ Ngọc Phượng kinh doanh nhỏ lẻ mặt hàng yến nuôi nước sạp 326 Trần Bình, chợ Bình Tây Năm 2010, Phượng đăng ký hộ kinh doanh Yến Sào Phúc Thịnh số 68 Tháp Mười, phường 2, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh Phượng mua yến từ nguồn hàng nước mua ơng Jony, Hugo, Xíu, Kinh, Tồn, Cánh, Lái, Lím, Kui Malaysia, Indonesia mà Phượng quen biết từ trước Khi có hàng, họ điện thoại để Phượng trực tiếp cử người sang Malaysia, Indonesia xem chất lượng thoả thuận giá Tuỳ trọng lượng chuyến hàng mà Phượng cử thêm người vận chuyển yến Việt Nam cho Phượng Mỗi chuyến có từ 01 đến 02 03 người, người mang từ 01 đến 02 vali yến, vali chứa từ 15 đến 20kg yến nguyên liệu Để mang hàng hố qua cửa sân bay, Võ Ngọc Phượng tìm gặp nhờ Nguyễn Minh Đức (công chức Hải quan cửa sân bay quốc tế Nội Bài) Nguyễn Quang Hưng (Đội phó Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu) tạo điều kiện giúp cho việc vận chuyển qua cổng kiểm sốt mà khơng khai báo hải quan Từ ngày 20/05/2011 đến ngày 19/12/2012, Võ Ngọc Phượng nhập lậu vào 48 Việt Nam 9.676,56kg trị giá 63.147.261.206,67 đồng không khai báo hải quan - Công ty TNHH Vĩnh Hảo có chức sửa chữa, mua bán máy vi tính linh kiện, lắp ráp máy vi tính Lý Qn Kiệt (giám đốc cơng ty) có hành vi gian dối, với thủ đoạn nhập bàn phím máy vi tính từ Hồng Kơng Việt Nam loại hàng có giá trị thấp Kiệt mua 300 máy laptop có giá trị cao đóng vào phần container lập hồ sơ mua bán, vận chuyển khai báo hải quan Kiệt đạo cho nhân viên đánh máy vào tờ khai với quan Hải quan cửa không kê khai 300 laptop nêu không làm văn bổ sung hồ sơ 49 kê khai hàng hoá trước làm thủ tục hải quan - Võ Thị Hằng Ni giám đốc công ty Lập Cường liên lạc thuê Huỳnh Chí Cường làm thủ tục Hải quan nhờ Cường tìm cách khai báo số lượng hàng hoá 50 giảm xuống khoảng 50% để trốn thuế - Phạm Văn Thành thuê Công ty TNHH TMDV Giao nhận QNN làm thủ tục nhập phế liệu Việt Nam Nhưng kiểm tra Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực phát 36 mặt hàng có mặt hàng khai báo, là: 48 49 50 Bản án số: 317/2015/HSST, ngày 26/8/2015 Bản án số: 237/2010/HSST, ngày 25/8/2011 Bản án số: 305/2011/HSST, ngày 19/9/2011 52 400 kg phế liệu nhựa trị giá 933.200 đồng, lại 35 loại hàng hố khơng khai báo gồm 22 hạt nhựa nguyên sinh PP, phụ tùng xe ô tô, 13 mặt hàng xe ô tô loại 100%, 07 mặt hàng xe ô tô loại qua sử dụng, 14 mặt hàng đồ dùng trẻ sơ sinh Phạm Văn Thành khai khai báo gian dối hàng hóa trị giá 1.524.270.410 đồng, Thành mua nhiều mặt hàng khai báo nhựa phế liệu nhằm 51 mục đích trốn thuế nhập - Phan Quang Vinh Phan Thị Dạ Hương thành viên nhóm làm dịch vụ giao nhận hàng hóa kho hàng công ty TNHH dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất (Kho TCS) Khi có khách hàng đến nhờ nhận hàng hóa từ nước ngồi gửi nhóm Vinh nhận làm dịch vụ từ khâu: mở tờ khai hải quan, nhận hàng từ kho TCS, bước kiểm tra hải quan theo quy định thay cho khách hàng Trong vụ án này, Phan Quang Vinh người phụ nữ tên Hoa nhờ làm dịch vụ nhận 13 kiện hàng từ Hồng Kông Việt Nam Sau 13 kiện hàng đến kho TCS, Phan Quang Vinh Phan Thị Dạ Hương đứng làm thủ tục giao nhận toàn lơ hàng Trong đó, Vinh người trực tiếp làm thủ tục giấy tờ cho việc nhận hàng kê khai quà biếu (như giày dép, quần áo, dầu nóng, túi xách, đồ chơi trẻ em,…) thay kê khai mặt hàng thực tế 844 điện thoại di động máy tính bảng trị giá tỷ đồng nhằm mục đích trốn thuế Phan Thị Dạ Hương người thực việc nhận hàng từ kho TCS Tinh vi hơn, bọn chúng mượn tên người khác (Kiền Mai) để sử dụng làm thủ tục nhận hàng có bàn bạc giúp sức Nguyễn Hồng Minh nhân viên cơng ty TNHH dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất, Minh lấy hàng khỏi kho TCS không qua khu vực kiểm hóa ký giả chữ ký chủ hàng vào phiếu xuất kho mục người nhận hàng Các tờ khai hải quan Vinh điền thông tin người nhận hàng (Kiền Mai), địa thường trú người nhận hàng, chữ “Gift” (quà tặng), mục khác bỏ trống 52 thông tin, mục chữ ký người khai báo, Vinh tự ký tên Kiền Mai Hành vi cất giấu hàng hóa người, phương tiện vận tải, trốn tránh kiểm tra, kiểm soát hải quan qua biên giới, cửa Thủ đoạn thường đối tượng buôn lậu áp dụng hàng hóa nhỏ gọn, giá trị cao (như vàng bạc, thuốc ngoại, ngoại tệ, điện thoại di động, sừng tê giác) thường xảy 51 52 Bản án số: 312/2016/HSST, ngày 29/8/2016 Bản án số: 402/2017/HSST, ngày 01/12/2017 53 tuyến biên giới đường bộ, đường hàng khơng Sau bọn chúng tập kết hàng địa điểm nội địa để phân phối thị trường nước Điển hình vụ Nguyễn Thị Thuỳ Dung đồng phạm nhập lậu tiêu thụ thành phố Hồ Chí Minh tỉnh lân cận từ tháng 08/2004 đến bị phát (tháng 6/2005) với số lượng lớn 17.953 điện thoại di động hiệu Samsung, Sony Ericson, 53 Motorola… trị giá triệu USD - Mai Thị Kim Thoa làm việc cho người Camphuchia tên Key Thye với công việc nhận vàng nữ trang đưa trái phép từ Campuchia vào Việt Nam bị Phịng Cảnh sát Kinh tế - Cơng an thành phố Hồ Chí Minh bắt tang tồn tang vật 01 thùng carton có quấn băng keo bên ngoài, bên vàng 54 nữ trang trị giá tỷ đồng - Thang Kuy Kev Keng Pichy (đều mang quốc tịch Campuchia) xe Suzuki Smash, biển kiếm soát 1AA-8481 Pnumpeenh đem theo 526.880.000 VNĐ, 11 vòng, 08 đoạn dây, 02 khoen, 02 tai, 04 mặt dây chuyền vàng 58.500 RIA (tiền Campuchia) đến cửa Hoa Lư để làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam Để tránh bị quan chức Việt Nam kiểm tra trước qua cửa khẩu, Kuy Kev nhờ Keng Pichy cất giữ 60.000.000VNĐ, Kuy Kev cất giữ người 90.000.000 VNĐ, số tiền lại 376.880.000 VNĐ, 03 điện thoại di dộng hiệu Nokia N73, 1200, 2626 (trong N73 Keng Pichy), 58.500 RIA 11 vòng vàng, 08 đoạn dây, 02 khoen, 02 tai 04 mặt dây chuyền vàng Kuy 55 Kev dấu cốp xe môtô - Ngày 25/06/2007, đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lúc làm thủ tục nhập cảnh Hồng Văn Chung khơng khai báo hải quan Qua kiểm tra hành lý, Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát 02 sừng tế giác mà Chung cất giấu vali hành lý chuyến bay từ Nam Phi Việt Nam để bán lại 56 kiếm lời 2.2 Thành lập giải thể nhiều công ty, thuê người làm giám đốc, làm giả giấy tờ hồ sơ xuất nhập khẩu, mua chuộc, đưa, nhận hối lộ công chức hải quan tiếp tay cho hành vi buôn lậu; xuất khống hóa đơn nhằm hợp thức hóa hàng lậu; 53 54 55 56 Bản án số: 422/2012/HSST, ngày 27/12/2012 Bản án số: 356/2017/HSST, ngày 29/9/2017 Bản án số: 34/2010/HSST, ngày 18/8/2011 Bản án số: 239/2014/HSST, ngày 18/6/2014 54 thành lập công ty “ma”… lợi dụng nhiệm vụ giao, lợi dụng danh nghĩa công ty khác để buôn lậu thể qua vụ án sau: - Tháng 03/2013, Trần Minh Luận thành lập Công ty TNHH giao nhận ABC Việt Nam (Công ty ABC) kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập Luận thuê Nguyễn Trung Kiệt (con trai Nguyễn Văn Khiêm, lái xe Luận) đứng tên giám đốc công ty, giao cho Nguyễn Thị Ngọc Hà làm thủ tục thành lập công ty giữ chức vụ kế toán; sử dụng nhà riêng số 23 Vân Côi, Phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh làm trụ sở công ty Tháng 03/2015, Luận đạo Hà Khiêm thành lập Công ty TNHH DCL (Công ty DCL), thuê Huỳnh Kim Dũng (em vợ Khiêm) đứng tên giám đốc, Khiêm thành viên góp vốn, Hà mạo danh Huỳnh Kim Dũng để ký giấy tờ pháp lý công ty Mọi hoạt động 02 công ty Luận đạo, điều hành Luận bàn bạc với Nguyễn Cường Thành Tín thành lập cơng ty TNHH thương mại dịch vụ xuất Jos Tín Nguyễn (Cơng ty Jos Tín Nguyễn) vào tháng 08/2014 đứng tên giám đốc Ngày 18/07/2015, Tín làm thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty, lấy tên Huỳnh Kim Dũng người đại diện theo pháp luật cơng ty, thực chất Tín chủ sở hữu, điều hành hoạt động công ty, ký mạo danh Huỳnh Kim Dũng giấy tờ pháp lý công ty Khoảng tháng 07/2015, sau mua gom hàng hóa Nhật Bản (Luận đồng phạm khai chủ hàng không xác định được), thuê hãng tàu vận chuyển Việt Nam, Luận đạo Hà sử dụng pháp nhân Công ty ABC khai báo khai hàng hóa để nhập 12 cont’ hàng hóa (cấm nhập khẩu) cho công ty: DLC Cao Dương, Khải Lợi (Tín cung cấp thơng tin pháp lý 02 cơng ty Cao Dương, Khải Lợi cho Hà) Tín cung cấp thông tin cho hãng tàu T.S Lines khai báo Bản khai hàng hóa nhập 06 cont’ hàng (cấm nhập khẩu) cho Cơng ty Jos Tín Nguyễn, DLC Để che giấu hành vi nhập trái phép, Hà Tín khai báo hải quan, cung cấp thông tin cho hãng tàu T.S Lines khai báo hải quan hàng hóa nhập loại hàng phép nhập khẩu, như: Máy móc cũ thuộc diện nhập khẩu, bột cao lanh, giấy dán tường, bột đất sét,… Từ ngày 21/08/2015 đến ngày 25/09/2015, hãng tàu T.S Lines vận chuyển 18 cont’ hàng hóa Luận, Tín đồng phạm từ Nhật Bản Việt Nam qua Cảng thành phố Hồ Chí Minh; gửi hàng công ty Nhật Bản, nhận hàng 55 Công ty DLC (11 cont’), Cao Dương (02 cont’), Khải Lợi (02 cont’), Jos Tín Nguyễn (03 cont’) Tồn hàng hóa 18 cont’ gồm: điều hòa, máy giặt, tủ lạnh, nồi cơm điện qua sử dụng (thuộc hàng cấm nhập theo quy định luật pháp Việt Nam) Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phát tồn hàng hóa 18 cont’ hàng vi phạm Như vậy, từ tháng 07/2015 đến tháng 09/2015, Trần Minh Luận đạo Nguyễn Thị Ngọc Hà, Nguyễn Văn Khiêm Nguyễn Cường Thành Tín (Giám đơc Cơng ty Joss Tín Nguyễn) sử dụng pháp nhân Công ty ABC để làm dịch vụ xuất nhập hàng hố, sử dụng pháp nhân Cơng ty DCL, Cao Dương, Khải Lợi Jos Tín Nguyễn để kê khai chủ lô hàng trái phép 18 cont’ gồm hàng điện tử, hàng điện lạnh qua sử dụng (hàng cấm nhập khẩu) từ nước Việt Nam tiêu thụ Theo kết luận định giá tài sản tố tụng hình sự, trị giá 18 cont’ hàng hóa phạm pháp 9.540.976.264 đồng Tiếp đến, Luận đạo Hà sử dụng pháp nhân Công ty TNHH thương mại dịch vụ Nam Hà Sơn (Công ty Nam Hà Sơn Luận thành lập) để đăng ký tờ khai hải quan, lập hợp đồng ngoại (sales contract), hóa đơn thương mại (commercial invoice), phiếu liệt kê hàng hóa (packing list) chứng từ pháp lý khác, đồng thời ký giả tên người bán hàng chứng từ, tài liệu để hợp thức hồ sơ nhập lơ hàng có 111 mặt hàng gồm: thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, phụ gia hóa chất tẩy rửa từ Nhật Bản Việt Nam tiêu thụ, có 05 mặt hàng Cơng ty Nam Hà Sơn kê khai tờ khai hải quan, trị giá hàng hóa kê khai 791.387.110 đồng; 96 mặt hàng cịn lại khơng khai báo tờ khai hải quan, trị giá hàng hóa phạm pháp khơng khai báo nhập trái phép 6.407.264.890 đồng Từ ngày 29/4/2014 đến 4/6/2014, Cơng ty Bảo Trí (do Luận thành lập) nhập cont’ công ty Blue Ocean Express Dat Nguyen, làm thủ tục hải quan cảng cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh đăng ký làm thủ tục kiểm tra nhà nước an tồn thực phẩm Trung tâm Hàng hố nhập có nhiều loại khác nhau, gồm: Thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng, bút bi, đá bật lửa, giấy Trong có thực phẩm dinh dưỡng Ensure ghi nhãn “Not tobe sold in Vietnam or Mexico” chưa Cục an tồn thực phẩm (ATTP) cấp “Xác nhận cơng bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm” theo quy định Luận đạo, giao cho Hà, Khiêm làm thủ tục hải quan, đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hoá Hà 56 khai báo, mở tờ khai hải quan, tự lập hợp đồng ngoại…Toàn hàng hoá Trung tâm Chi cục Hải quan Cát Lái giải quyết, bàn giao cho doanh nghiệp đem hàng kho để bảo quản, làm thủ tục kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm trước xem xét thơng quan Q trình làm thủ tục hải quan, muốn cơng chức hải quan tạo điều kiện thuận lợi q trình kiểm hóa, Luận đạo Hà, Khiêm tìm cách tiếp cận đưa hối lộ cho Nguyễn Hồng Sơn (cơng chức Chi cục Hải quan cảng Cát Lái) 90.000.000 đồng để Sơn tạo điều kiện thông quan 02 lô hàng Công ty Bảo Trí Tuy nhiên, sau quan Hải quan cho Công ty đem hàng kho để bảo quản, chờ kết kiểm tra chuyên ngành làm thủ tục thơng quan Luận, Hà Khiêm đem toàn số thực phẩm sữa Ensure ghi nhãn “Not to be sold in Vietnam and Mexico” nêu bán cho đối tượng tiêu thụ nước Trị giá hàng hoá vi phạm xác định theo trị giá hải quan 3.133.711.880 đồng Như vậy, Trần Minh Luận đồng phạm thành lập nhiều công ty với chức năng, lĩnh vực kinh doanh khác nhau, trực tiếp đứng tên giám đốc thuê người khác làm giám đốc công ty, đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty, thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty V/v thực chất hoạt động công ty Luận điều hành Từ năm 2010 đến năm 2014 Luận Nguyễn Cường Thành Tín thành lập cơng ty Bảo Trí, Nam Hà Sơn, ABC, DLC (Luận thành lập) Công ty Jos Tín Nguyễn (Tín thành lập) sử dụng pháp nhân công ty Cao Dương, Khải Lợi để buôn lậu Hành vi buôn lậu Luận đồng phạm diễn thời gian dài với trị giá hàng phạm pháp đặc biệt lớn bị phát xử lý xuất phát từ thủ đoạn hoạt động buôn lậu chúng như: không khai báo; khai báo gian dối; giả mạo chữ ký; bị phát lấy lý gửi nhầm để xin xuất hàng hóa trở lại; hàng hóa đưa kho công ty để bảo quản, chờ kết kiểm tra để thơng quan bán thị trường nội địa để trục lợi; đưa nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn thi hành công vụ V/v 57 - Nguyễn Văn Sinh (Việt kiều Mỹ) Đoàn Đức Thắng (đang bị A92 truy nã tội buôn lậu, thường sử dụng tên giả Trần Minh Thắng, Trần Văn Thắng Nguyễn Văn Thắng) thuê Vũ Mạnh Dũng làm giám đốc Đỗ Thị Diệu Lợi – nhân 57 Bản án số: 379/2019/HSST, ngày 10/10/2019 57 viên kế tốn thành lập Cơng ty TNHH DV XNK KAL để làm trung gian cho việc nhập hàng hóa trái phép Sinh Thắng Năm 2010, Nguyễn Văn Sinh thành lập Công ty An Khang Lạc làm giám đốc Công ty An Khang Lạc đến ngày 21/3/2012 thay đổi đăng ký kinh doanh, th Vũ Mạnh Dũng đối tượng khơng có nghề nghiệp làm giám đốc Để tránh bị quan chức phát thuận tiện cho việc tiêu hủy tài liệu chứng liên quan đến phi vụ buôn lậu, Sinh tiến hành giải thể Công ty TNHH MTV An Khang Lạc thành lập Công ty TNHH Nông ngư Thắng Lợi hoạt động đến tháng 7/2013 ngưng hoạt động để thành lập Cơng ty KAL Cả 02 công ty thành lập sau Sinh, Thắng thuê Vũ Mạnh Dũng làm giám đốc Ngoài Vũ Mạnh Dũng Đỗ Thị Diệu Lợi Nguyễn Văn Sinh tuyển dụng dã làm việc cho công ty mà Sinh đồng phạm lập nhằm mục đích bn bán phụ tùng xe đầu kéo Lợi có vai trị bán hàng, quản lý thu chi tài công ty, báo cáo, gửi email, chuyển tiền sang Mỹ cho Sinh làm công việc cụ thể khác Sinh đạo Với thủ đoạn này, Sinh Thắng nhập lậu tổng công 27 cont’ phụ tùng xe đầu kéo qua sử dụng trị giá 5.618.395.000 đồng khai báo với hải quan máy xúc, máy phát điện qua sử dụng, cần trục, máy tiện, máy hàn… Đây vụ án bn lậu có tổ chức, bị cáo thực hành vi phạm tội diễn thời gian dài, điều hành đối tượng nước mà bị cáo Vũ Mạnh Dũng, Đỗ Thị Diệu Lợi, Lê Cơng Hớn, Nguyễn Văn Bình 58 đồng phạm giúp sức tích cực - Tháng 6/1996 Công ty Thiên Minh (chức mua bán, đại lý hàng ký gửi, cung ứng xuất khẩu, hàng kim khí điện máy, điện lạnh, điện tử, công nghệ phẩm, văn phịng phẩm… ơng Lê Kiên Thành làm giám đốc; trụ sở Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh) tuyển dụng Nguyễn Trọng Kỳ làm cửa hàng trưởng, sau Phó giám đốc Cơng ty Thiên Minh - kiêm giám đốc chi nhánh Sau phát chi nhánh cơng ty thua lỗ, ơng Thành có ý định giải thể chi nhánh Nguyễn Trọng Kỳ xin ơng Thành cho Kỳ nhận khốn kinh doanh độc lập với cơng ty sử dụng pháp nhân, tài khoản công ty để hoạt động, tháng Kỳ nộp cho cơng ty 10.000.000 đồng quản lý phí Do đó, kể từ tháng 01/2001 đến tháng 7/2006 chi nhánh kinh doanh độc lập Kỳ người đạo, định hoạt động chi 58 Bản án số: 250/2015/HSST, ngày 27/7/2015 58 nhánh sử dụng pháp nhân tài khoản công ty để giao dịch Từ năm 2001 đến năm 2007, Nguyễn Trọng Kỳ lợi dụng chuyến Singapore để dự hội thảo, tập huấn sử dụng mẫu hàng mới, dự triển lãm hội chợ để mua số mặt hàng máy văn phòng máy photocpy, máy đèn chiếu phụ kiện chia nhỏ hàng nhờ khách du lịch mang sân bay không khai báo hải quan mang Việt Nam bán thu lời bất Để che giấu hành vi phạm tội mình, Kỳ bỏ vốn thành lập công ty Hạ Đan, thuê người đứng tên giám đốc, phó giám đốc cơng ty xuất khống hóa đơn bán hàng để hợp thức hóa số hàng bn lậu; sử dụng hố đơn GTGT cơng ty khác nhằm hợp thức hoá đầu vào hoá đơn xuất khống cho công ty Thiên Minh Bằng thủ đoạn này, tính riêng 10 chuyến Singgapore khoảng thời gian từ 2004 đến 2005, Kỳ buôn lậu loại máy chiếu phụ kiện, máy photocopy phụ kiện, máy tính tiền, máy fax, mực máy photo, mực máy fax… hiệu Sharp vào Việt Nam không khai báo Hải quan trị giá 59 2.237.805.000 đồng - Trần Thanh Thảo rủ Bành Sĩ Thắng nhập hàng hoá qua sử dụng (cấm nhập khẩu) từ Nhật Bản Việt Nam để tiêu thụ thu lợi Tháng 07/2016, Thắng liên hệ với Hạnh (bạn Thắng định cư Nhật Bản) để mua 01 cont’ hàng hố gồm: máy lạnh, máy giặt, máy xử lý khơng khí, chén đĩa ly sành sứ (hàng hố qua sử dụng) Khi hàng tới cảng Hiệp Phước, Trần Thanh Thảo cung cấp tài liệu lô hàng không với số hàng thực tế nhập có cont’ thuê Lê Quang Phúc thực dịch vụ nhập Phúc soạn thảo Tờ khai hải quan cont’ hàng nêu sử dụng pháp nhân Công ty Huỳnh Khang (do Thảo cung cấp thông tin) làm đại lý giao nhận, đơn vị nhập Công ty TNHH Giấy Kraft Vina (trụ sở Lô D-6A-CN, KCN Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, Bình Dương), hàng hóa khai báo giấy bìa (theo yêu cầu Thảo) Ngay sau hàng vận chuyển tới kho, Trần Thanh Thảo thuê xe tải đến vận chuyển hàng hoá bốc từ Cont’ WFHU 5142305 tiêu thụ bị Phịng Cảnh sát kinh tế - Cơng an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp lực lượng Bộ đội biên phòng thành phố Hồ Chí Minh phát bắt giữ Số hàng hố Trần Thanh Thảo Bành Sĩ Thắng vi phạm gồm: 2.774 chén, đĩa, ly sành sứ; 09 tủ lạnh, 60 máy xử lý khơng khí; 209 cục lạnh máy lạnh, 208 cục nóng máy lạnh, 08 máy giặt, 20 loa, dàn âm thanh; 120 máy 59 Bản án số: 359/2010/HSST, ngày 27/12/2011 59 scan (tất loại hàng hoá hàng ngoại qua sử dụng thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu) trị giá 1.320.854.000 đồng Điều đáng nói vụ án kết xác minh Phòng Cảnh sát kinh tế Cơng an thành phố Hồ Chí Minh: cảng vụ Hiệp Phước khơng có thơng tin, tài liệu đại diện công ty Giấy Kraft Vina đến làm việc cảng để nhận cont’ hàng trên; xác minh Công ty TNHH Giấy Kraft Vina, kết quả: công ty không nhập hàng theo tờ khai hải quan công ty Huỳnh Khang nêu trên; xác minh công ty Huỳnh Khang, kết quả: địa đăng ký khơng có cơng ty hoạt động, người đứng tên giám đốc cơng ty Huỳnh Tấn Trung Ơng Trung giáo viên tỉnh Quảng Ngãi khai: lần vào thành phố Hồ Chí Minh bị chứng minh nhân dân Bản thân ông không làm thủ tục thành lập khơng biết Cơng ty Huỳnh Khang Như vậy, vụ án này, Thảo Thắng sử dụng nhiều công ty với chức kinh doanh khác công ty sử dụng phù hợp với mục đích khâu q trình thực hành vi bn lậu: sử dụng công ty TNHH Giấy Kraft Vina để nhập hàng lậu (máy lạnh, máy giặt, máy xử lý không khí, chén đĩa ly sành sứ qua sử dụng khai báo hải quan nhập “giấy bìa”); đơn vị nhập Công ty TNHH Giấy Kraft Vina, sử dụng pháp nhân công ty Huỳnh Khang làm đại lý giao nhận hàng hóa xuất nhập thực tế công ty “ma” không tồn V/v phương thức thủ đoạn bọn chúng qua mặt quan quản lý nhà nước như: Chi cục hải quan hàng 60 đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, cụm cảng Hiệp Phước, … - Nguyễn Thị Xuân Dung, tuyển dụng làm Trưởng phịng XNK Cơng ty may mặc xuất Pao Yuan Việt Nam, Dung lợi dụng nhiệm vụ giao, móc nối với Trần Trọng Cẩn bàn bạc, thoả thuận dùng hợp đồng may gia công công ty Pao Yuan nhập nguyên phụ liệu may gia công theo dạng hàng tạm nhập tái xuất nộp thuế nhập thuế GTGT để nhập lậu vải cho Trần Trọng Cẩn 61 tiêu thụ thị trường nước nhằm trục lợi 2.3 Lợi dụng hình thức tạm nhập – tái xuất hay nhập nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất để buôn lậu thể qua vụ án sau: 60 61 Bản án số: 388/2018/HSST, ngày 26/10/2018 Bản án số: 179/2013/HSST, ngày 23/5/2013 60 - Trong khoảng thời gian từ tháng 03/2014 đến tháng 01/2015, Thái Huy (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH DNF Global) sử dụng pháp nhân công ty gồm: Thứ nhất, Công ty Tất Đạt việc xin mở tờ khai tạm nhập lốp ô tô qua sử dụng từ Hoa Kỳ để tái xuất theo hợp đồng ký kết Công ty Tất Đạt với Công ty HMN INVESTMENT GROUP CO., LTD (Campuchia) Theo đó, 09 cont’ chứa 2.250 lốp xe ô tô qua sử dụng thông quan, đồng thời lập biên bàn giao hàng hoá cho công ty Tất Đạt để thực việc tái xuất Chi cục Hải quan cửa cảng Hoa Lư, tỉnh Bình Phước sang Campuchia Tuy nhiên, Thái Huy không làm thủ tục tái xuất mà liên hệ bán tồn số lốp tơ qua sử dụng cho Công ty DVA trị giá 621.000.000 đồng Cơng ty DVA tốn hết số tiền cho Thái Huy tiền mặt xử lý toàn số lốp xe mua đốt ép lấy dầu Thứ hai, Công ty TNHH Lê Gia việc tạm nhập 4.250 lốp ô tô qua sử dụng (tương đương 429,58 tấn), hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập bàn giao hàng chuyển cửa ngày 25/7/2014 để tái xuất chi cục hải quan cửa Mộc Bài, Tây Ninh sang Campuchia Tuy nhiên, với thủ đoạn trên, Thái Huy thuê công ty TNHH TMDV Vận tải Tuấn Hiệp vận chuyển toàn số lốp khỏi Cảng Sài Gòn KV4 để tiêu thụ thị trường Việt Nam Cụ thể Thái Huy bán cho ông Lê Tiến Dũng (chủ sở Duy Chiến) 72,36 tấn, trị giá 195.392.000 đồng bán cho Công ty DVA 357,22 tấn, trị giá 1.071.660.000 đồng Thứ ba, Công ty Dịch vụ Việt việc tạm nhập 10 container lốp xe ô tô qua sử dụng tiêu thụ 10 container chứa 2.000 lốp ô tô qua sử dụng (tương đương 254,4 tấn) thị trường Việt Nam, trị giá 789.280.000 đồng; sử dụng pháp nhân Công ty DNF Global thực hành vi tạm nhập 99 cont’ lốp xe qua sử dụng tiêu thụ hết 9.994 lốp ô tô qua sử dụng (tương đương 2.249,08 tấn) thị trường Việt Nam, trị giá 5.291.840.000 đồng Tổng số tiền thu bán lốp xe ô tô cho chủ thể kinh doanh nước 7.969.172.000 đồng Như vậy, Thái Huy (Chủ tịch Hội đồng thành viên Cơng ty TNHH DNF Global) lợi dụng hình thức tạm nhập tái xuất hàng hóa sử dụng pháp nhân 61 nhiều công ty khác để làm thủ tục tạm nhập hàng thay phải tái xuất theo quy định Huy liên hệ bán hàng cho doanh nghiệp nước 62 để trục lợi - Thái Bình Duơng với ý định thành lập công ty cổ phần xuất nhập nơng sản Thái Bình (cơng ty Thái Bình) để kinh doanh nơng sản, khơng có cổ đơng góp vốn, nên tháng 02/2015, Dương nhờ thêm Nguyễn Ngọc Bình Nguyễn Ngọc Chinh đứng tên cổ đơng góp vốn danh nghĩa để thành lập cơng ty Thái Bình Ngày 09/02/2015, công ty Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp mã số thuế: 0313133738 Sau đó, cơng ty Thái Bình thay đổi địa kinh doanh, tư cách thành viên, vốn điều lệ lần Dương kinh doanh đến khoảng tháng 07/2016, nhận thấy hình thức nhập hạt điều từ Châu Phi để sản xuất, xuất miễn thuế nhập Dương nảy sinh ý định lợi dụng loại hình để thực hành vi nhập hạt điều nguyên liệu sản xuất phần, phần bán thị trường nước mà không khai báo với quan Hải quan Đến tháng 08/2016, để thực ý định trên, Dương thuê khu đất ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước ơng Phạm Trần Minh Đức, mua, lắp đặt máy móc chế biến điều Sau đó, thơng báo sở sản xuất, nơi giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị sản phẩm xuất gửi Chi cục Hải quan Chơn Thành để bảo đảm điều kiện nhập hạt điều sản xuất, xuất Qua kiểm tra, Chi cục Hải quan Chơn Thành nhận thấy cơng ty Thái Bình nhập u cầu công ty thực quy định quản lý hàng hoá nhập để sản xuất xuất Từ ngày 08/09/2016 đến 15/01/2018, Dương sử dụng tư cách pháp nhân cơng ty Thái Bình nhiều lần mở tổng cộng 70 tờ khai hải quan nhập theo loại hình E31 (nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu) Chi cục Hải quan Chơn Thành để nhập 11.072.571kg hạt điều chưa bóc vỏ xuất xứ từ nước Châu Phi Tổng trị giá hàng hoá 440.109.362.821,15 đồng Sau số lượng điều thông quan, đường vận chuyển vận chuyển kho Dương bán cho nhiều người 62 Bản án số: 281/2019/HSST, ngày 29/7/2019 62 Với mục đích ban đầu nhập điều nguyên liệu sản xuất để xuất phần, bán thị trường phần, Dương thuê người chế biến phần điều nhân xuất để Chi cục Hải quan Chơn Thành không phát hành vi bán hạt điều nguyên liệu thị trường nội địa Đến cuối năm 2017, Dương bán hết máy móc chế biến điều Cơng ty Thái Bình Dương mở 02 tờ khai (ngày 30/11/2016 23/11/2017) theo loại hình E62 (xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu) xuất 20.275,92kg nhân hạt điều với tổng trị giá 4.728.931,10 đồng Số hạt điều tồn kho sở sản xuất cơng ty Thái Bình 441.389kg, trị giá 19.240.115.091 đồng Tổng trị giá hàng hố cơng ty Thái Bình mở tờ khai nhập 440.109.362.821,15 đồng Như vậy, trị giá hàng hố bn lậu là: 440.109.362.821,15 đồng - 4.728.931.728,10 đồng - 19.240.115.091 đồng = 416.140.316.002,5 đồng Dương xác định việc mua bán hạt điều Châu Phi sau nhập Việt Nam mua bán sang tay, khơng làm hợp đồng, khơng xuất hố đơn, giá mua bán lên xuống thất thường nên có lời, có lỗ khơng ghi chép sổ sách theo dõi nên Dương ước lượng thu lợi bất khoảng gần tỷ đồng số tiền Dương dùng hết vào việc tiêu xài cá nhân chi trả lương cho công nhân Việc chuyển số điều nguyên liệu nhập sang tiêu thụ nội địa Dương tự định, tự thực hiện, không bàn bạc, không chia số tiền thu lợi cho thành viên khác cơng ty, Dương nhờ đứng tên thành viên người khơng góp vốn, không tham gia vào hoạt động công ty Dương nhờ người đứng tên dùm để thành lập công ty cổ phần, người Dương nhờ khơng góp vốn vào cơng ty, khơng biết việc Dương tự ý chuyển mục đích sử dụng hàng hố thuộc đối tượng miễn thuế khơng mục đích mà không khai báo Lợi nhuận thu Dương khơng chia cho thành viên cơng ty Tồn hoạt động điều hành công ty Dương thực chịu trách nhiệm, nên theo Điều 75 BLHS khơng đủ sở truy cứu trách 63 nhiệm hình pháp nhân thương mại cơng ty Thái Bình 63 Bản án số: 43/2019/HSST, ngày 26/11/2019 63 THU LỢI BẤT CHÍNH TỪ HOẠT ĐỘNG BUÔN LẬU Trong tổng số 43 vụ án bn lậu khảo sát có vụ quan chức có đủ chứng chứng minh người phạm tội thu lợi bất số người thu lợi bất vụ án 10 người với tổng số tiền chưa đến tỷ đồng Cụ thể sau: 64 - Tịch thu số tiền Nguyễn Trọng Kỳ thu lợi bất 433.132.000 đồng - Tịch thu số tiền Nguyễn Hoàng Mỹ thu lợi bất 3.000.000 đồng - Tịch thu số tiền Đặng Yến Khang thu lợi bất 30.000.000 đồng - Tịch thu số tiền Phan Thanh Giang thu lợi bất 30.000.000 đồng - Tịch thu số tiền Võ Ngọc Phượng thu lợi bất 1.801.280.400 đồng - Tịch thu số tiền Nguyễn Trung Cơng thu lợi bất 68.850.000 đồng Tịch thu số tiền Nguyễn Quang Hưng thu lợi bất 1.719.778.910 - 65 66 67 68 69 70 đồng 71 - Tịch thu số tiền Nguyễn Minh Đức thu lợi bất 741.621.090 đồng - Tịch thu số tiền Nguyễn Hoàng Sơn thu lợi bất 90.000.000 đồng 72 73 Tịch thu số tiền Thái Bình Dương thu lời bất 830.000.000 đồng Có thể thấy rằng, số tiền mà người phạm tội thu lời bất mà quan - chức chứng minh chiếm tỷ lệ nhỏ so với trị giá tang vật phạm pháp mà quan chức bắt giữ nhiều so với trị giá hàng lậu quan chức phát hiện, thu giữ, xử lý Chẳng hạn, vụ Võ Ngọc Phượng tổ chức buôn lậu yến sào với trị giá hàng lậu lên đến 63 tỷ đồng tài liệu, chứng chứng minh số tiền thu lợi bất vào khoảng 1,8 tỷ đồng; vụ Thái Bình Dương lợi dụng hình thức kinh doanh nhập hạt điều chưa bóc vỏ từ nước Châu Phi để sản xuất xuất trị giá 416 tỷ đồng quan chức chứng minh số tiền thu lợi bất 830 triệu đồng 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Bản án số: 359/2010/HSST, ngày 27/12/2011 Bản án số: 222/2012/HSST, ngày 27/12/2012 Bản án số: 375/2011/HSST, ngày 28/11/2011 Bản án số: 375/2011/HSST, ngày 28/11/2011 Bản án số: 317/2015/HSST, ngày 26/8/2015 Bản án số: 317/2015/HSST, ngày 26/8/2015 Bản án số: 317/2015/HSST, ngày 26/8/2015 Bản án số: 317/2015/HSST, ngày 26/8/2015 Bản án số: 379/2019/HSST, ngày 10/10/2019 Bản án số: 43/2019/HSST, ngày 26/11/2019 64 ... pháp phòng ngừa tội buôn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ 24 CHƯƠNG TÌNH HÌNH TỘI BN LẬU TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN ĐÔNG NAM BỘ VIỆT NAM 2.1 Khái quát lý luận tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ 2.1.1... tình hình tội buôn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ 31 2.2.2 Cơ cấu tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đơng Nam Bộ 35 2.2.3 Diễn biến tình hình tội buôn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ. .. phịng ngừa tình hình tội buôn lậu địa bàn miền Đông Nam Bộ: - Những vấn đề lý luận phòng ngừa tình hình tội bn lậu địa bàn miền Đơng Nam Bộ? Có chủ thể tham gia vào phịng ngừa tình hình tội bn lậu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tội buôn lậu trên địa bàn miền đông nam bộ việt nam hiện nay tình hình, nguyên nhân và phòng ngừa , Tội buôn lậu trên địa bàn miền đông nam bộ việt nam hiện nay tình hình, nguyên nhân và phòng ngừa