Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Chính trị học: Tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Hồ Chí Minh và vận dụng vào xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay

27 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 21:44

Mục đích nghiên cứu của Luận án nhằm làm rõ những nội dung cơ bản trong tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Hồ Chí Minh, vận dụng tư tưởng đó vào việc đánh giá thực trạng xây dựng Đảng về đạo đức, đề xuất phương hướng và giải pháp xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo! ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VŨ THỊ THANH TÌNH TƯ TƯỞNG NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN CỦA HỒ CHÍ MINH VÀ VẬN DỤNG VÀO XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC HIỆN NAY Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học Mã số: 62 31 02 04 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHÍNH TRỊ HỌC HÀ NỘI – 2020 Cơng trình hồn thành tại: Đại học Khoa học xã hội Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS Trần Thị Minh Tuyết GS, TS Hồng Chí Bảo Phản biện:……………… Phản biện:……………… Luận án bảo vệ trước Hội đồng sở chấm luận án tiến sĩ, họp Trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội Vào hồi ngày tháng năm Có thể tìm hiệu luận án : - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hồ Chí Minh khơng anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất mà cịn nhà tư tưởng lớn dân tộc thời đại Tiếp nhận lý luận Mác – Lênin, Người sáng lập, xây dựng rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam Quá trình xây dựng Đảng Hồ Chí Minh đặc biệt ý tới xây dựng Đảng đạo đức, nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân vấn đề cốt yếu, quan trọng đảm bảo cho Đảng thực sạch, vững mạnh Đây điểm nhấn bật, quán tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức thực hành đạo đức Đảng xã hội Ngay từ năm 1927, Đảng Cộng sản Việt Nam chưa đời, Hồ Chí Minh chăm lo giáo dục tri thức cách mạng đạo đức cách mạng cho đội ngũ chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi Khi Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền, Người nhận thức rõ nguy tha hóa số cán bộ, đảng viên, cán bộ, đảng viên giao trọng trách lãnh đạo, quản lý rơi vào bệnh quan liêu, tham ơ, hủ hóa,… Người viết nhiều tác phẩm để sai lầm, khuyết điểm cán bộ, đảng viên, nhắc nhở họ cách đề phòng, sửa chữa bệnh đó, mà “bệnh gốc”, “bệnh mẹ” chủ nghĩa cá nhân Đến Di chúc (1969), Hồ Chí Minh nhắc nhở: “Đảng ta Đảng cầm quyền Mỗi đảng viên cán phải thật thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật cần kiệm liêm chính, chí cơng vơ tư Phải giữ gìn Đảng ta thật Phải xứng đáng người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành nhân dân” [98, tr.788] Có thể thấy, xây dựng Đảng đạo đức, để Đảng thực “là đạo đức, văn minh” vấn đề Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài tất yếu trình tồn tại, phát triển cầm quyền Đảng Thực tiễn 75 năm cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy, việc chưa trọng xây dựng Đảng đạo đức số thời điểm đưa đến nguy tha hóa thối hóa Đảng Do trỗi dậy chủ nghĩa cá nhân trước cám dỗ tiền bạc, danh vọng, địa vị mà thói quan liêu, tệ tham nhũng, coi thường tổ chức, coi thường kỷ luật, chia rẽ, đoàn kết, xảy đội ngũ cán bộ, đảng viên Hiện tượng diễn lâu Báo cáo Chính trị Đại hội VII (1991), Đảng Cộng sản Việt Nam nhận định: “Sự suy thoái phẩm chất đạo đức phận cán bộ, đảng viên nghiêm trọng” [46] Đến Đại hội XI (2011) Đại hội XII (2011), Nghị Trung ương xây dựng Đảng, Đảng ta nhấn mạnh: “tình trạng suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có phận cịn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn” [19, tr.263] Thực trạng suy thoái đạo đức không tác động mặt trái kinh tế thị trường, mà hệ việc xem nhẹ xây dựng Đảng đạo đức Đã có khơng biểu lệch lạc động vào Đảng, động phấn đấu Đảng điều khơng xa lạ với chất, mục đích Đảng mà cịn làm hoen ố danh Đảng Nguy chậm khắc phục làm cho Đảng tiếp tục suy yếu, đặt sinh mệnh Đảng tồn vong chế độ trước thách thức nghiêm trọng Nghị Đại hội lần thứ XII Đảng đặt nhiệm vụ trọng tâm: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" nội Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ cán cấp chiến lược, đủ lực, phẩm chất uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” [53, tr.217] Hơn lúc hết, việc nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân cán bộ, đảng viên nước ta vấn đề cấp bách Về mặt khoa học, nay, cịn cơng trình nghiên cứu bản, tồn diện có hệ thống tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh vận dụng tư tưởng vào cơng tác xây dựng Đảng nói chung, xây dựng Đảng đạo đức nói riêng Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết lý luận thực tiễn trên, tác giả lựa chọn vấn đề “Tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh vận dụng vào xây dựng Đảng đạo đức nay” làm đề tài nghiên cứu viết Luận án Tiến sĩ Chính trị học, chuyên ngành Hồ Chí Minh học Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Luận án làm rõ nội dung tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh, vận dụng tư tưởng vào việc đánh giá thực trạng xây dựng Đảng đạo đức, đề xuất phương hướng giải pháp xây dựng Đảng đạo đức giai đoạn 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, khái quát kết đạt vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu - Khái quát số vấn đề lý luận thực tiễn tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh - Làm rõ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân - Đánh giá thực trạng xây dựng Đảng đạo đức theo tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh - Đề xuất phương hướng, giải pháp tiếp tục xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam đạo đức giai đoạn theo tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh vận dụng vào xây dựng Đảng đạo đức 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh thể viết, nói hoạt động đạo thực tiễn Người - Thực trạng xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam đạo đức theo tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh, giai đoạn từ 1986 đến - Phương hướng giải pháp tiếp tục xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam đạo đức theo tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh nay, hướng tới năm 2025 Cơ sở lý luận, thực tiễn phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận Đề tài thực dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng Đảng 4.2 Cơ sở thực tiễn Thực tiễn xây dựng Đảng đạo đức, thời gian từ năm 1986 đến năm 2020, thành tựu hạn chế 4.3 Phương pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác – Lênin, tác giả lựa chọn phương pháp chuyên ngành liên ngành khoa học xã hội nhân văn, có khoa học trị, nhằm thực nhiệm vụ luận án Chương 1, tác giả chủ yếu sử dụng phương pháp phân tich, tổng hợp, nghiên cứu văn bản, để đánh giá tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài: “Tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh vận dụng vào xây dựng Đảng đạo đức nay” Chương 2, tác giả chủ yếu sử dụng nhiều phương pháp khác để làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu Cụ thể, tác giả sử dụng phương pháp khái quát hóa, trừu tượng hóa để xây dựng khái niệm cơng cụ Trong phần q trình phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân phần nội dung tư tưởng Người, tác giả sử dụng phương pháp logic, phương pháp lịch sử, kết hợp phương pháp logic với phương pháp lịch sử nhằm làm rõ phát triển ngày hoàn thiện tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh, đồng thời hệ thống hóa, phân tích nội dung tư tưởng Chương 3, tác giả chủ yếu sử dụng phương pháp so sánh, đối chiếu, phân tích văn để làm rõ thực trạng xây dựng Đảng đạo đức theo tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh theo tiến trình thời gian từ 1986 đến Chương 4, tác giả chủ yếu sử dụng phương pháp dự báo, phân tích, tổng hợp, diễn dịch, phân tích văn để đề xuất phương hướng giải pháp xây dựng Đảng đạo đức theo tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh Đóng góp mặt khoa học Một là, luận án góp phần hệ thống hóa nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân; Hai là, góp phần đánh giá thực trạng xây dựng Đảng đạo đức theo tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh tronng giai đoạn từ 1986 đến nay; Ba là, đề xuất phương hướng số giải pháp có giá trị tham khảo nhằm nâng cao hiệu việc xây dựng Đảng đạo đức giai đoạn theo tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài 6.1 Ý nghĩa lý luận Đề tài góp phần làm sáng tỏ nội dung tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh xây dựng Đảng đạo đức; góp phần đề phương hướng giải pháp, góp phần bổ sung, phát triển lý luận xây dựng Đảng đạo đức giai đoạn 6.2 Ý nghĩa thực tiễn - Kết nghiên cứu luận án dùng làm tài liệu tham khảo nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Vận dụng tư tưởng vào thực tiễn xây dựng Đảng nói chung xây dựng Đảng đạo đức nói riêng - Kết nghiên cứu luận án làm tài liệu tham khảo cho cơng tác nghiên cứu, giảng dạy trường trị, Đại học Cao đẳng Việt Nam Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục cơng trình nghiên cứu tác giả cơng bố liên quan đến luận án, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận án bao gồm chương, 10 tiết Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1.1 Tình hình nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng, chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Các cơng trình nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng, chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân bao gồm: Giáo trình xây dựng Đảng tư tưởng đạo đức; Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi sáng cho muôn đời; Thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; Đạo đức Hồ Chí Minh mãi tỏa sáng; Thực hành tiết kiệm, trừ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; Về xây dựng Đảng phương diện đạo đức; Tư tưởng Hồ Chí Minh nhận diện đấu tranh với biểu suy thoái tư tưởng, trị, đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên; Tư tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa cá nhân đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân; Thực hành chống chủ nghĩa cá nhân Đảng máy nhà nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Giá trị lý luận thực tiễn tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân; Về tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân; Ý nghĩa thực tiễn có tính thời sâu sắc tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân; Vai trò ý nghĩa lịch sử tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân; Giá trị ý nghĩa tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân; Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” – Lịng tin dân vai trò nêu gương người lãnh đạo; Quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân – Nhìn từ góc độ văn hóa; “Nâng cao đạo đức cách mạng” – Vấn đề tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; Tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân học cán bộ, đảng viên nay; Nâng cao đạo đức cách mạng quét chủ nghĩa cá nhân Bác Hồ, suy nghĩ thêm tiêu chí đạo đức cán thời kỳ mới; Quan điểm Hồ Chí Minh rèn luyện đạo đức cách mạng, đánh bại chủ nghĩa cá nhân; Nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân – Một số vấn đề lý luận thực tiễn; Hồ Chí Minh, ngơi bầu trời cách mạng; Đồng chí Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh, đời 1.1.2 Tình hình nghiên cứu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng chống chủ nghĩa cá nhân Các công trình nghiên cứu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng chống chủ nghĩa cá nhân bao gồm: Học tập đạo đức Bác Hồ; Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đơi với làm; Nhận thức thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vô tư theo tư tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh; Giải pháp văn hóa nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân; Nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân điều kiện Đảng cầm quyền; Đẩy mạnh đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng Hồ Chí Minh – cách thiết thực để kỷ niệm ngày thành lập Đảng; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân giáo dục đạo đức, cán bộ, đảng viên nay; Xây dựng Đảng đạo đức vấn đề lý luận thực tiễn; Xây dựng Đảng mặt đạo đức bối cảnh nhiệm vụ cấp thiết để củng cố niềm tin dân tăng cường sức mạnh Đảng; Bàn chuẩn mực đạo đức Đảng – Lịch sử yêu cầu đặt nay; Mấy vấn đề tiên xây dựng Đảng đạo đức, bảo đảm nâng cao sức mạnh, uy tín trách nhiệm cầm quyền Đảng nay; Nhận diện chủ nghĩa cá nhân đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân xây dựng Đảng đạo đức; Xây dựng Đảng đạo đức giai đoạn nay; Quan điểm, nguyên tắc xây dựng Đảng đạo đức bối cảnh nay; Những yếu tố tác động đến xây dựng Đảng đạo đức giai đoạn nay; Vấn đề đạo đức xây dựng Đảng nay; Vận dụng tư tưởng cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư Hồ Chí Minh vào việc xây dựng Đảng đạo đức giai đoạn nay; Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng, chỉnh đốn Đảng vận dụng xây dựng Đảng đạo đức nay; Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh; Chống chủ nghĩa cá nhân cán bộ, Đảng viên nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh 1.2 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO LUẬN ÁN 1.2.1 Đánh giá tình hình nghiên cứu Thứ nhất, cơng trình nghiên cứu với góc độ tiếp cận khác bước đầu khái quát, phân tích, làm rõ nguồn gốc, trình hình thành, khái niệm nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng, chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Thứ hai, cơng trình nghiên cứu đưa số nhận định, đánh giá giá trị lý luận thực tiễn tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh Thứ ba, cơng trình nghiên cứu yêu cầu khách quan việc vận dụng tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh vào xây dựng Đảng nói chung, xây dựng Đảng đạo đức nói riêng Bước đầu làm rõ thực trạng của xây dựng Đảng nay, đề xuất số định hướng, giải pháp cho việc vận dụng tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh vào xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam Đây thành tựu quan trọng, tiền đề, sở để luận án tiếp thu, chọn lọc hệ thống hóa, phục vụ cho cơng tác nghiên cứu 10 thân, với công việc với xã hội Sự phát triển đạo đức cách mạng gắn liền với trưởng thành giai cấp công nhân lãnh đạo cách mạng XHCN Đạo đức cách mạng đối lập với chủ nghĩa cá nhân không xem nhẹ hay thủ tiêu lợi ích cá nhân mà tạo điều kiện cho phát triển hài hòa, bền vững cá nhân cộng đồng 2.2.2 Cá nhân chủ nghĩa cá nhân 2.2.2.1 Cá nhân Cá nhân quan niệm Hồ Chí Minh người riêng lẻ, có tính cách, sở trường đời sống riêng Cấu trúc nhân cách cá nhân bao gồm: đức tài, “hồng” “chuyên” Sự phát triển cá nhân bị quy định chất hình thái kinh tế - xã hội định Dưới chế độ XHCN cá nhân tạo điều kiện cho phát triển, dựa sở lợi ích cá nhân thống với lợi ích tập thể, phát triển người người 2.2.2.2 Chủ nghĩa cá nhân Tư tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa cá nhân quan điểm quán, sâu sắc Người nguồn gốc, nội dung, chất, tác hại biểu chủ nghĩa cá nhân Theo Hồ Chí Minh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân đấu tranh chống lại ác, xấu tồn ngự trị thân người chế độ tư hữu sinh Bản chất chủ nghĩa cá nhân đối lập với đạo đức cách mạng Do vậy, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân quy luật tất yếu cách mạng XHCN Việt Nam 2.2.3 Nâng cao đạo đức cách mạng quét chủ nghĩa cá nhân 2.2.3.1 Nâng cao đạo đức cách mạng Tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao đạo đức cách mạng hệ thống quan điểm Hồ Chí Minh tầm quan trọng, chất, chủ thể, nội dung, nguyên tắc phương pháp để nâng cao nhận thức thực hành phẩm chất đạo đức cách mạng như: trung với nước, hiếu với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư; u thương người, sống có tình nghĩa tinh thần quốc tế sáng nhằm làm 13 cho đạo đức cách mạng thấm sâu vào Đảng, trở thành văn hóa Đảng, để Đảng hồn thành vai trị chiến sĩ tiên phong trước Tổ quốc nhân dân, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH 2.2.3.2 Quét chủ nghĩa cá nhân Tư tưởng Hồ Chí Minh quét chủ nghĩa cá nhân hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc Hồ Chí Minh nguồn gốc, chất, nội dung, chủ thế, nguyên tắc giải pháp phòng, chống tiến tới loại bỏ chủ nghĩa cá nhân để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ đức, đủ tài nhằm đáp ứng với yêu cầu nghiệp cách mạng XHCN Đảng nhân dân ta 2.2.4 Tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc Hồ Chí Minh yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung, nguyên tắc phương pháp để nâng cao nhận thức thực hành Đảng đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư, ý thức tinh thần phục vụ nhân dân, xây dựng xã hội XHCN Đó cịn quan điểm Hồ Chí Minh đấu tranh phịng chống chủ nghĩa cá nhân Đảng xã hội nguyên tắc phương pháp luận chủ nghĩa Mác – Lênin để nhận thức, sửa đổi, trừng trị bệnh chủ nghĩa cá nhân sinh nhằm tạo động lực niềm tin cho nhân dân vào lãnh đạo Đảng nghiệp cách mạng XHCN 2.2.5 Xây dựng Đảng đạo đức Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng đạo đức hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc Hồ Chí Minh vị trí, vai trò xây dựng Đảng đạo đức; nội dung phương thức xây dựng Đảng đạo đức; nguyên tắc giải pháp để xây dựng đạo đức cách mạng cho tổ chức đảng đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng; hướng tới xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam sạch, vững mạnh, phục vụ thắng lợi cho nghiệp độc lập dân tộc CNXH nước ta 2.3 NỘI DUNG TƯ TƯỞNG NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC 14 CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN CỦA HỒ CHÍ MINH 2.3.1 Quan điểm Hồ Chí Minh nâng cao đạo đức cách mạng 2.3.1.1 Quan điểm Hồ Chí Minh tầm quan trọng đạo đức cách mạng Đạo đức gốc người cách mạng Quan điểm Hồ Chí Minh mối quan hệ đạo đức tài Đạo đức làm nên sức mạnh, chất ưu việt CNXH, Đảng Cộng sản cầm quyền 2.3.1.2 Quan điểm Hồ Chí Minh chuẩn mực đạo đức cách mạng u thương người, sống có tình nghĩa Trung với nước, hiếu với dân Cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư Tinh thần quốc tế sáng 2.3.1.3 Chủ thể nâng cao đạo đức cách mạng Đội ngũ cán bộ, đảng viên Tổ chức Đảng Quần chúng nhân dân 2.3.1.4 Phương pháp nâng cao đạo đức cách mạng Phát huy vai trò Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hành nâng cao đạo đức cách mạng Dựa vào dân, lấy dân làm gốc Thực hành phương pháp nêu gương, nói đơi với làm Nâng cao đạo đức cách mạng gắn với quét chủ nghĩa cá nhân, đảm bảo thực hành phương pháp “xây” đôi với “chống” Năm là, coi trọng trình tự tu dưỡng, tự rèn luyện 2.3.2 Quan điểm Hồ Chí Minh quét chủ nghĩa cá nhân 2.3.2.1 Sự nguy hại biểu chủ nghĩa cá nhân Nguồn gốc chủ nghĩa cá nhân: Do đội ngũ cán đảng viên yếu phẩm chất trị lực thực tiễn, thiếu tu 15 dưỡng, rèn luyện dẫn đến việc xa rời quần chúng, rời thực tiễn đời sống nhân dân; Đảng yếu lực lãnh đạo, quản lý, đặc biệt công tác đấu tranh chống tiêu cực xử lý trường hợp vi phạm chưa nghiêm; cơng tác giáo dục đạo đức cịn nhiều hạn chế… Sự nguy hại của chủ nghĩa cá nhân: Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ơ, hủ hóa, lãng phí, xa hoa, tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đường lối, sách Đảng Nhà nước, làm hại đến lợi ích cách mạng, nhân dân 2.3.2.2 Chủ thể quét chủ nghĩa cá nhân Đối với tổ chức vai trị hệ thống trị đấu tranh quét chủ nghĩa cá nhân quan trọng Đối với cán bộ, đảng viên: chủ thể tích cực, tự giác đấu tranh quét chủ nghĩa cá nhân Chủ thể xã hội rộng lớn có tầm quan trọng đặc biệt trình đấu tranh quét chủ nghĩa cá nhân tầng lớp nhân dân 2.3.2.3 Nguyên tắc quét chủ nghĩa cá nhân Quét chủ nghĩa cá nhân cần đảm bảo tính hệ thống, toàn diện, hiệu Quét chủ nghĩa cá nhân phải đảm bảo tính thường xuyên, liên tục, đồng tâm, tâm cao độ Tôn trọng, tạo điều kiện phát huy động lực cá nhân đáng người lao động Kết hợp nhuần nhuyễn nâng cao đạo đức cách mạng quét chủ nghĩa cá nhân 2.3.2.4 Phương pháp quét chủ nghĩa cá nhân Sửa đổi lối làm việc Đảng, nâng cao hiệu giáo dục đạo đức cách mạng, phát huy vai trò Đảng để quét chủ nghĩa cá nhân Dựa vào Dân, phát huy dân chủ XHCN phòng, chống đấu tranh quét chủ nghĩa cá nhân Tăng cường kỷ luật Đảng pháp chế XHCN, đảm bảo tính 16 nghiêm minh pháp luật, xét xử người, tội Nâng cao ý thức tự tu dưỡng, tự rèn luyện, tính tích cực, tự giác đấu tranh quét chủ nghĩa cá nhân đội ngũ cán bộ, đảng viên Phát huy vai trò giám sát báo chí 2.3.3 Mối quan hệ nâng cao đạo đức cách mạng quét chủ nghĩa cá nhân Về nội dung, nâng cao đạo đức cách mạng với quét chủ nghĩa cá nhân biểu thống nhất, quán nói đôi với làm, lý luận gắn liền với thực tiễn Về tính chất, mối quan hệ nâng cao đạo đức cách mạng với quét chủ nghĩa cá nhân lấy sức mạnh nêu gương đạo đức cách mạng để chống lại chủ nghĩa cá nhân, biểu tha hóa nhũng lạm quyền lực cán bộ, đảng viên thối hóa, biến chất Về phương pháp, nâng cao đạo đức cách mạng gắn với quét chủ nghĩa cá nhân trình thống xây chống, xây dựng đạo đức cách mạng đôi với chống chủ nghĩa cá nhân Thực chất nâng cao đạo đức cách mạng quét chủ nghĩa cá nhân tu dưỡng đạo đức cách mạng suốt đời cán bộ, đảng viên toàn Đảng Tiểu kết chương Trong chương 2, tác giả hệ thống hóa số vấn đề lý luận thực tiễn tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh Trước hết, phương pháp phân kỳ lịch sử phân tích văn học, tác giả khái quát trình phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh qua số tác phẩm tiêu biểu Người Thứ hai, qua phân tích, so sánh cặp khái niệm: đạo đức đạo đức cách mạng; nhân chủ nghĩa cá nhân; nâng cao đạo đức cách mạng quét chủ nghĩa cá nhân, tác giả luận án khẳng định: nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân hệ thống quan điểm tồn diện sâu sắc Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng, chủ nghĩa cá nhân mối quan hệ nâng cao đạo đức cách 17 mạng quét chủ nghĩa cá nhân Đảng cán bộ, đảng viên Sự thống chủ thể, nội dung, nguyên tắc phương pháp nâng cao đạo đức cách mạng quét chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh sở đảm bảo hiệu cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạo đức Thứ ba, cần nhận thức sâu sắc rằng: sức mạnh tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân chứng thực mẫu mực sinh động nhân cách Hồ Chí Minh, gương suốt đời thực hành đạo đức cách mạng, kiên chống chủ nghĩa cá nhân Người Vì vậy, vận dụng phát triển sáng tạo tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh q trình đổi u cầu cấp thiết xây dựng Đảng đạo đức Chương THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC HIỆN NAY 3.1 THỰC TRẠNG XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC HIỆN NAY 3.1.1 Thành tựu xây dựng Đảng đạo đức 3.1.1.1 Sự phát triển nhận thức Đảng xây dựng Đảng đạo đức Đảng Cộng sản Việt Nam nhận thức ngày rõ vị trí, vai trị xây dựng Đảng đạo đức., Đảng nhận thức có hệ thống nội dung, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng đạo đức 3.1.1.2 Thành tựu xây dựng Đảng đạo đức thực tế Cơng tác cán có bước phát triển đáng kể Cơng tác giáo dục trị, tư tưởng đổi nội dung, phương thức đạt kết tích cực Cơng tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng đạt kết quan trọng Kết bật cơng tác phịng chống tham nhũng Việc phát huy vai trị nhân dân đạt kết tích cực 18 Đấu tranh phòng chống quan điểm sai trái lực thù địch đảm bảo vững cho nghiệp xây dựng phát triển đất nước 3.1.2 Hạn chế xây dựng Đảng đạo đức 3.1.2.1 Về nhận thức Đảng xây dựng Đảng đạo đức Trình độ lý luận Đảng có bước phát triển quan trọng, đáp ứng với yêu cầu thực tiễn đổi phát triển đất nước Đảng chưa ý mức vấn đề giáo dục, rèn luyện phẩm chất trị đạo đức cán bộ, đảng viên Đảng chưa thấy hết tầm quan trọng xây dựng văn hóa, đạo đức Đảng; chưa coi trọng mức xây dựng đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên 3.1.2.2 Hạn chế xây dựng Đảng đạo đức thực tế Đội ngũ cán đông chưa đủ mạnh, thiếu đồng giới tính, vùng miền, độ tuổi Cơng tác giáo dục tư tưởng trị cho cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân nhiều hạn chế, yếu Những hạn chế định kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng Đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí biểu tiêu cực tồn nhiều bất cập Hạn chế xây dựng mối quan hệ Đảng với dân Cơng tác đấu tranh phịng chống quan điểm sai trái, chống phá lực thù địch lơ là, cảnh giác 3.1.3 Nguyên nhân hạn chế xây dựng Đảng đạo đức 3.1.3.1 Nguyên nhân khách quan Tác động từ khủng hoảng CNXH giới sau sụp đổ Liên Xô nước XHCN Đông Âu Mặt trái kinh tế thị trường xuất phát điểm thấp Việt Nam xây dựng CNXH tạo điều kiện cho chủ nghĩa cá nhân có hội nảy sinh, phát triển 19 Các lực thù địch, phản động đẩy mạnh thực chiến lược "diễn biến hoà bình", lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", 3.1.3.2 Nguyên nhân chủ quan Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có thời điểm chưa đề cao, cơng tác đạo nội dung xây dựng Đảng đạo đức cịn nhiều khiếm khuyết Cơng tác xây dựng Đảng tư tưởng, tổ chức công tác cán chưa hỗ trợ vững tạo lực đẩy mạnh mẽ để nâng cao hiệu xây dựng Đảng đạo đức Một phận cán bộ, đảng viên thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, sa vào chủ nghĩa cá nhân Những hạn chế đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân làm ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu xây dựng Đảng đạo đức 3.2 NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA Thứ nhất, nhận thức Đảng tầm quan trọng xây dựng Đảng đạo đức mối liên hệ không tách rời với xây dựng Đảng trị, tư tưởng, tổ chức cần sát hợp với yêu cầu, nhiệm vụ tình hình Thứ hai, vấn đề giáo dục Đảng, đặc biệt giáo dục đạo đức, công tác bảo vệ trị nội bộ, đặc biệt thực hành đạo đức cách mạng đội ngũ cán bộ, đảng viên yếu Thứ ba, chất lượng tổ chức sở đảng, đảng viên thấp, vấn đề xây dựng đội ngũ cán cấp chiến lược, cán nguồn - quy hoạch, cán lãnh đạo, người đứng đầu quan, tổ chức đảng chưa tương xứng với yêu cầu đặt Thứ tư, vai trò nhân dân xây dựng Đảng chưa coi trọng phát huy mức thực tiễn Thứ năm, cơng tác đấu tranh phịng chống quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng nghiệp cách mạng cịn đơi lơ là, cảnh giác, thiếu đồng Tiểu kết chương Trong chương 3, luận án đánh giá thành tựu hạn chế xây dựng Đảng đạo đức theo tư tưởng nâng cao đạo đức cách 20 mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh Theo đó, thành tựu xây dựng Đảng đạo đức thể qua trình đổi tư phương thức lãnh đạo từ Đại hội VI (1986) nhiệm kỳ Đại hội XII (2016) Đảng Có thể khẳng định: Đảng ban hành nhiều văn đạo xây dựng Đảng đạo đức tích cực tổ chức triển khai thực thực tế, bước đầu đạt kết quan trọng, tạo bước chuyển biến tích cực rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân cho đội ngũ cán bộ, đảng viên Tuy nhiên, xây dựng Đảng đạo đức tồn hạn chế, bất cập, đặc biệt đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đặc quyền, đặc lợi… Thực trạng đặt nhiều vấn đề cần phải giải nhận thức lý luận thực tiễn xây dựng Đảng, đòi hỏi Đảng phải tiếp tục giữ vững lĩnh để tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ngày sạch, vững mạnh nhằm đáp ứng với yêu cầu nghiệp đổi mới, hội nhập, phát triển bền vững đại hóa đất nước Đảng lãnh đạo Đảng chịu trách nhiệm cao trước nhân dân tổ chức thực thắng lợi nghiệp vẻ vang Muốn vậy, Đảng phải thực sạch, vững mạnh Hơn hết, xây dựng Đảng đạo đức đặt yêu cầu quan trọng hàng đầu Đảng ta Chương PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC HIỆN NAY 4.1 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC 4.1.1 Tình hình quốc tế Xu tồn cầu hóa hội nhập quốc tế ngày mạnh mẽ, sâu sắc Sự phát triển chủ nghĩa xã hội giới vấn đề có tính tất yếu, khách quan nước 21 Cuộc cách mạng khoa học cơng nghệ đại (CMCN4.0) có tác động mạnh mẽ đến tất nước, lĩnh vực, có cơng tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam đạo đức 4.1.2 Tình hình nước Các giá trị truyền thống dân tộc Sự lãnh đạo Đảng điều kiện Đảng cầm quyền Thực tiễn công đổi đất nước Bài học công tác xây dựng Đảng 4.2 PHƯƠNG HƯỚNG VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC 4.2.1 Xây dựng gắn với chỉnh đốn Đảng 4.2.2 Xây dựng Đảng đạo đức gắn bó chặt chẽ với xây dựng Đảng trị - tư tưởng – tổ chức 4.2.3 Đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhu cầu văn hóa 4.2.4 Thực tốt mối quan hệ nâng cao đạo đức cách mạng với quét chủ nghĩa cá nhân 4.3 GIẢI PHÁP VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC 4.3.1 Đổi mới, nâng cao chất lượng cơng tác giáo dục trị - tư tưởng 4.3.2 Tăng cường kỷ luật đảng, tiếp tục thực có hiệu cao nguyên tắc tự phê bình phê bình, kiểm tra, giám sát Đảng 4.3.3 Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường tính nghiêm minh pháp luật nâng cao chất lượng tra nhà nước 4.3.4 Phát huy mạnh mẽ vai trò tự tu dưỡng, tự giác rèn 22 luyện nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân cán bộ, đảng viên 4.3.5 Phát huy vai trò giám sát nhân dân 4.3.6 Phát huy vai trị giám sát báo chí, truyền thơng kết hợp với tăng cường hợp tác quốc tế chống tội phạm tham nhũng Tiểu kết chương Xây dựng Đảng sạch, vững mạnh đạo đức yêu cầu, nhiệm vụ Đảng nghiệp cách mạng XHCN nhân dân ta Trên sở tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh vấn đề đặt xây dựng Đảng đạo đức nay, tác giả luận án đề xuất phương hướng, giải pháp để nâng cao chất lượng xây dựng Đảng đạo đức Các phương hướng cụ thể là: xây dựng gắn với chỉnh đốn Đảng; Xây dựng Đảng đạo đức gắn bó chặt chẽ với xây dựng Đảng trị - tư tưởng – tổ chức; Đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhu cầu văn hóa; Thực tốt mối quan hệ nâng cao đạo đức cách mạng với quét chủ nghĩa cá nhân Các giải pháp cụ thể là: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục trị - tư tưởng; Tăng cường kỷ luật đảng, tiếp tục thực có hiệu cao nguyên tắc tự phê bình phê bình, kiểm tra, giám sát Đảng; Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường tính nghiêm minh pháp luật nâng cao chất lượng tra nhà nước; Phát huy mạnh mẽ vai trò tự tu dưỡng, tự giác rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân cán bộ, đảng viên; Phát huy vai trò giám sát nhân dân; Phát huy vai trị giám sát báo chí, truyền thơng kết hợp với tăng cường hợp tác quốc tế chống tội phạm tham nhũng Sự kết hợp thống nhất, đồng phương hướng, giải pháp với tín tâm, tâm tồn Đảng, tồn dân điều kiện để nâng cao chất lượng xây dựng Đảng đạo đức thực tế đổi phát triển đất nước 23 KẾT LUẬN Nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân tư tưởng quan trọng hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh Đây tư tưởng cốt lõi, có giá trị lý luận thực tiễn sâu sắc công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam sạch, vững mạnh Từ sau Đại hội XII Đảng, việc đẩy mạnh nghiên cứu, làm rõ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân nhà khoa học quan tâm tiếp cận góc độ khác Đặc biệt, việc Đảng ta 27 biểu tự diễn biến, tự chuyển hóa nội Đảng xác định chuyên đề hàng năm để báo cáo, định hướng học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thấy mức độ tàn phá nghiêm trọng suy thoái đạo đức gây Đảng Việc nhận thức vận dụng tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh vào xây dựng Đảng đạo đức, để Đảng thực sạch, vững mạnh trở thành vấn đề cấp bách hết Trên sở nguồn tư liệu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tác giả hệ thống hóa số vấn đề lý luận thực tiễn tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh để xây dựng khung lý thuyết vững cho nghiên cứu Trước hết, phương pháp phân kỳ lịch sử văn học, tác giả khái quát trình phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh qua số tác phẩm tiêu biểu Người Thứ hai, qua phân tích, so sánh cặp khái niệm: đạo đức đạo đức cách mạng; nhân chủ nghĩa cá nhân; nâng cao đạo đức cách mạng quét chủ nghĩa cá nhân, tác giả luận án khẳng định: nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng, chủ nghĩa cá nhân mối quan hệ nâng cao đạo đức cách mạng quét chủ nghĩa cá nhân Đảng cán bộ, đảng viên Thứ ba, cần nhận thức sâu sắc rằng: sức mạnh tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân 24 đảm bảo nhân cách đạo đức Hồ Chí Minh Vì vậy, vận dụng phát triển sáng tạo tư tưởng Người trình đổi yêu cầu cấp thiết xây dựng Đảng đạo đức Xuất phát từ việc thu thập tài liệu, báo cáo Đảng Cộng sản Việt Nam công tác xây dựng Đảng từ Đại hội VI (1986) đến trước thềm Đại hội XIII (2021) Đảng, luận án khái quát thành tựu hạn chế xây dựng Đảng đạo đức yêu cầu vận dụng tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh để xây dựng Đảng sạch, vững mạnh đạo đức Có thể khẳng định: Đảng ban hành nhiều văn đạo xây dựng Đảng đạo đức tích cực tổ chức triển khai thực thực tế, bước đầu đạt kết quan trọng, tạo bước chuyển biến tích cực rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân cho đội ngũ cán bộ, đảng viên Tuy nhiên, nhiều yếu tố khách quan chủ quan, xây dựng Đảng đạo đức tồn hạn chế, bất cập, đặc biệt đấu tranh phịng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đặc quyền, đặc lợi… Thực trạng đặt nhiều vấn đề cần phải giải nhận thức thực tiễn xây dựng Đảng đạo đức Do đó, yêu cầu vận dụng tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh vừa nhiệm vụ khách quan, vừa giải pháp có ý nghĩa đột phá để nâng cao chất lượng xây dựng Đảng đạo đức Trên sở tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh vấn đề đặt xây dựng Đảng đạo đức nay, tác giả luận án đề xuất phương hướng, giải pháp để nâng cao chất lượng xây dựng Đảng đạo đức Các phương hướng cụ thể là: Xây dựng gắn với chỉnh đốn Đảng; Xây dựng Đảng đạo đức gắn bó chặt chẽ với xây dựng Đảng trị - tư tưởng – tổ chức; Đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhu cầu văn hóa; Thực tốt mối quan hệ nâng cao đạo đức cách mạng với quét chủ nghĩa cá nhân Các giải pháp cụ thể là: Đổi mới, nâng cao chất lượng cơng tác giáo dục trị - tư tưởng; Tăng 25 cường kỷ luật đảng, tiếp tục thực có hiệu cao ngun tắc tự phê bình phê bình, kiểm tra, giám sát Đảng; Xây dựng, hồn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường tính nghiêm minh pháp luật nâng cao chất lượng tra nhà nước; Phát huy mạnh mẽ vai trò tự tu dưỡng, tự giác rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân cán bộ, đảng viên; Phát huy vai trò giám sát nhân dân; Phát huy vai trò giám sát báo chí, truyền thơng kết hợp với tăng cường hợp tác quốc tế chống tội phạm tham nhũng Tóm lại, nhận thức vận dụng sáng tạo tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh để nâng cao hiệu xây dựng Đảng đạo đức học quan trọng bậc nhằm giữ vững phát huy vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nghiệp cách mạng 26 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Vũ Thị Thanh Tình (2020), “Quét chủ nghĩa cá nhân cán bộ, đảng viên theo tư tương Hồ Chí Minh”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, (đăng tháng 10/2020) Vũ Thị Thanh Tình (2020), Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân, Tạp chí Giáo dục lý luận trị quân sự, Số (183) Vũ Thị Thanh Tình (2020), Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân, Tạp chí Lý luận trị Truyền thơng, Số tháng – 2020 Vũ Thị Thanh Tình (2020), “The combination of eastern western culture in ho chi minh’s ideology in morality and individualism”, International Journal of Social Science and Humanities Research, Vol 8, Issue 3, pp: (43-50) 27 ... 2.2.4 Tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc Hồ Chí Minh. .. đề lý luận thực tiễn tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh - Làm rõ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân - Đánh giá... luận tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh Đánh giá thực trạng, nguyên nhân vấn đề đặt xây dựng Đảng đạo đức theo tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Chính trị học: Tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Hồ Chí Minh và vận dụng vào xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay, Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Chính trị học: Tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Hồ Chí Minh và vận dụng vào xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay