Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Đông phương học: Vấn đề giải phóng phụ nữ trong cuộc vận động Văn hóa mới ở Trung Quốc (khảo sát trên các ấn phẩm đầu thế kỷ XX)

27 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 21:42

Mục đích của Luận án là nghiên cứu toàn bộ quan điểm, hoạt động, thành tựu và hạn chế trong vấn đề giải phóng phụ nữ của phong trào Văn hóa mới ở Trung Quốc, đồng thời bước đầu tìm hiểu những ảnh hưởng của phong trào tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo! ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRẦN TRÚC LY VẤN ĐỀ GIẢI PHÓNG PHỤ NỮ TRONG CUỘC VẬN ĐỘNG VĂN HÓA MỚI Ở TRUNG QUỐC (KHẢO SÁT TRÊN CÁC ẤN PHẨM ĐẦU THẾ KỶ XX) DỰ THẢO TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐÔNG PHƯƠNG HỌC Hà Nội – 2020 Cơng trình hồn thành tại: Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Người hướng dẫn khoa học: PGS Nguyễn Văn Hồng TS Nguyễn Thọ Đức Giới thiệu 1:…………………………………………………… Giới thiệu 2:………………… ……………………………… Luận án bảo vệ trước Hội đồng cấp Cơ sở chấm luận án tiến sĩ họp …………………… vào hồi ngày tháng năm 2020 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội MỞ ĐẦU Lý nghiên cứu đề tài Cuộc vận động Văn hóa (1915-1923) với tư cách phong trào cải lương xã hội có tính bước ngoặt Trung Quốc năm đầu kỷ XX xác định giải phóng phụ nữ mục tiêu quan trọng hàng đầu Hàng loạt nội dung lý luận hoạt động thực tiễn nhằm giải phóng phụ nữ trí thức Văn hóa đưa thảo luận thực hành Trung Quốc giai đoạn Tuy vậy, nội dung liên quan đến phong trào giải phóng phụ nữ Văn hóa khoảng trống nghiên cứu lớn Việt Nam Người viết lựa chọn đề tài Vấn đề giải phóng phụ nữ vận động Văn hóa Trung Quốc (khảo sát ấn phẩm đầu kỷ XX) làm đề tài nghiên cứu luận án với hi vọng thông qua việc khảo sát cách có hệ thống nội dung lý luận thực tiễn, thành tựu, hạn chế ảnh hưởng vận động mang khuynh hướng Âu hóa rõ rệt này, thấy phản ứng xã hội Nho giáo phương Đông bước đầu tiếp nhận tư tưởng bình đẳng nam nữ tư tưởng nữ quyền phương Tây Đây không sở để xây dựng nhìn tồn diện, đầy đủ phong trào Văn hóa Trung Quốc, mà cịn giúp có sở để soi chiếu vấn đề phụ nữ xã hội Việt Nam giai đoạn đồng đại Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu Luận án nghiên cứu toàn quan điểm, hoạt động, thành tựu hạn chế vấn đề giải phóng phụ nữ phong trào Văn hóa Trung Quốc, đồng thời bước đầu tìm hiểu ảnh hưởng phong trào Việt Nam Với mục tiêu nghiên cứu nêu trên, luận án đặt bốn câu hỏi nghiên cứu sau: (i) Quan điểm giải phóng phụ nữ phong trào Văn hóa bao gồm nội dung cụ thể gì? (ii) Phong trào Văn hóa có hoạt động nhằm tuyên truyền quan điểm mang tính lý luận vào đời sống xã hội Trung Quốc? (iii) Vấn đề giải phóng phụ nữ phong trào Văn hóa có thành tựu hạn chế nào? (iv) Vấn đề giải phóng phụ nữ phong trào Văn hóa có ảnh hưởng Việt Nam? Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án là: (i) Các quan điểm lý luận phong trào Văn hóa vấn đề phụ nữ; (ii) Các thực hành xã hội phong trào Văn hóa nhằm tuyên truyền, vận động giải phóng phụ nữ; (iii) Thành tựu hạn chế vấn đề giải phóng phụ nữ phong trào Văn hóa phương diện văn hóa-tư tưởng, giáo dục-xã hội, đặc biệt ảnh hưởng phương diện tác động vào việc chế định qui định pháp luật liên quan đến phụ nữ Trung Quốc nửa đầu kỷ XX; (iv) Ảnh hưởng vấn đề giải phóng phụ nữ phong trào Văn hóa nói riêng Việt Nam Về phạm vi văn bản, luận án tiến hành khảo sát viết vấn đề phụ nữ phong trào Văn hóa tồn tạp chí Tân niên gốc, Cầu Ích thư xã, Thượng Hải, 1915-1923 (《新 青年》,上海,求益书社,1915-1923) tạp chí Tân Trào in lại, Thượng Hải thư điếm xuất xã, Thượng Hải, 1986 (《新潮》,上海, 上海书店出版社,1986); viết vấn đề phụ nữ nhân sĩ Văn hóa đăng số báo, tạp chí khác, in lại hai bộ: Trung Hoa toàn quốc phụ nữ liên hợp hội (1990), Tuyển tập viết vấn đề phụ nữ thời Ngũ Tứ, Trung Quốc phụ nữ xuất xã, Bắc Kinh (中华全国妇女联合会编 (1990) ,《五四时期妇女问题文选》,北京,中 国妇女出版社) Trung Quốc phụ nữ quản lý cán học viện (1988), Tổng tập tư liệu văn hiến phong trào giải phóng phụ nữ Trung Quốc, tập (1918-1949), Trung Quốc phụ nữ xuất xã, Bắc Kinh (中国妇 女管理干部学院编(1988), 《中国妇女运动文献资料汇编》第一册 (1918-1949 ),北京,中国妇女出版社); Văn hai luật Đại Thanh luật lệ Trung Hoa Dân Quốc dân pháp: Điền Đào, Trịnh Tần hiệu đính (1999), Đại Thanh luật lệ, Bắc Kinh, NXB Pháp luật(田涛, 郑秦点校 (1999 年),《大清律例》,北京,法律出版社)và Thượng Hải Pháp học biên dịch xã (1937), Trung Hoa Dân Quốc dân pháp, Thượng Hải, Hội Văn Đường tân ký thư cục (上海法学编译社(1937 年),《中華民國 民法》,上海,会文堂新记书局); Văn tiểu thuyết Trở vỏ lửa Phan Khôi, Phổ thông bán nguyệt san, số 41, ngày 16/08/1939; báo Phan Khôi vấn đề phụ nữ đăng Phụ nữ tân văn, Phụ nữ thời đàm Trung lập, Lại Nguyên Ân giới thiệu tuyển chọn, in lại Phan Khôi Vấn đề phụ nữ nước ta (NXB Phụ nữ, Hà Nội, 2018) Về phạm vi không gian thời gian, luận án nghiên cứu giai đoạn diễn phong trào Văn hóa (1915-1923) thành tựu, ảnh hưởng phong trào xã hội Trung Quốc khoảng 10 năm sau Luận án nghiên cứu ảnh hưởng phong trào Văn hóa Việt Nam giai đoạn đồng đại Phương pháp nghiên cứu Xuất phát từ đặc điểm chuyên ngành Trung Quốc học, luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành, kết hợp số phương pháp chuyên ngành truyền thống số lĩnh vực liên quan đến đề tài văn học, lịch sử tư tưởng, sử học, văn hóa học nhằm khảo sát đánh giá quan điểm lý luận hoạt động xã hội, thành tựu hạn chế phong trào Văn hóa vấn đề giải phóng phụ nữ Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp nhằm bước đầu khảo sát ảnh hưởng giải phóng phụ nữ phong trào Văn hóa Việt Nam thơng qua nghiên cứu quan điểm phụ nữ Phan Khôi (1887-1959) Đóng góp luận án Luận án nghiên cứu Việt Nam khảo sát toàn tác phẩm báo chí hai tạp chí Tân niên Tân trào số tác phẩm báo chí đăng tạp chí khác nhằm làm rõ nội dung quan điểm thực hành giải phóng phụ nữ phong trào Văn hóa Luận án nghiên cứu tiến hành nghiên cứu so sánh hai luật Đại Thanh luật lệ Trung Hoa Dân Quốc dân pháp nhằm làm rõ ảnh hưởng phong trào Văn hóa việc chế định điều luật liên quan đến phụ nữ văn pháp luật Luận án nghiên cứu tiến hành khảo sát ảnh hưởng quan điểm thực hành giải phóng phụ nữ phong trào Văn hóa Việt Nam Thơng qua nghiên cứu trường hợp Phan Khôi (1887-1959), luận án phát số dấu cho thấy ảnh hưởng phong trào Văn hóa Việt Nam liên quan đến vấn đề giải phóng phụ nữ Cấu trúc luận án Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo Phụ lục, luận án cấu trúc thành chương CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Lịch sử vấn đề 1.1.1 Khái quát quan niệm phụ nữ xã hội Trung Quốc truyền thống Mục tiến hành khái quát quan niệm phụ nữ xã hội Trung Quốc truyền thống phương diện: ảnh hưởng quan niệm nam tôn nữ ti đến việc xác lập địa vị phụ nữ gia đình xã hội; đòi hỏi khắt khe tiết hạnh nữ giới; qui định phân công công việc phạm vi hoạt động nữ giới; hạn chế quyền tiếp nhận giáo dục nội dung giáo dục nữ giới; tước bỏ quyền hôn nhân tài sản phụ nữ 1.1.2 Diễn biến quan niệm phụ nữ Trung Quốc thời cận đại Các phong trào khởi nghĩa, tân, cải lương xã hội suốt thời cận đại phong trào Dương Vụ (từ năm 60 đến năm 90 kỷ XIX), khởi nghĩa Thái Bình thiên quốc (1851 1864), vận động Duy Tân Mậu Tuất (1898), Cách mạng Tân Hợi (1911) đưa tuyên bố hành động cụ thể nhằm thay đổi quan niệm phụ nữ xã hội Trung Quốc 1.2 Cuộc vận động Văn hóa (Phong trào Văn hóa mới) “Vấn đề giải phóng phụ nữ” phong trào Văn hóa 1.2.1 Cuộc vận động Văn hóa (Phong trào Văn hóa mới) Phong trào Văn hóa (新文化运动) tiến hành gần thập kỷ từ năm 1915 đến năm 1923, với loạt hoạt động như: phát hành báo chí tạo quan ngơn luận thức; thực cải lương văn học, kêu gọi sáng tác văn bạch thoại, gây dựng trào lưu văn học nhằm đưa văn học đến gần với đông đảo tầng lớp nhân dân, góp phần vào việc phổ cập tư tưởng tiến xã hội; tổ chức hoạt động diễn thuyết, giao lưu truyền bá văn hóa Đến năm 1922-1923, có phân hóa đội ngũ lãnh tụ, phong trào dần tan rã 1.2.2 “Vấn đề giải phóng phụ nữ” Phong trào Văn hóa Khái niệm “vấn đề giải phóng phụ nữ phong trào Văn hóa mới” sử dụng luận án toàn quan điểm lý luận phong trào Văn hóa đề xướng báo chí hàng loạt hoạt động thực hành xã hội phong trào Văn hóa tiến hành nhằm đưa nội dung lý luận vào thực tiễn xã hội Trung Quốc giai đoạn diễn phong trào 1.3 Những cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.3.1 Những cơng trình nghiên cứu Trung Quốc nước Các nghiên cứu liên quan đến vấn đề giải phóng phụ nữ Phong trào Văn hóa phân loại sau: (i)Nghiên cứu quan điểm hay số lãnh tụ Văn hóa vấn đề giải phóng phụ nữ (ii)Nghiên cứu tư trào giải phóng phụ nữ Văn hóa phân chia theo nội dung vấn đề (iii)Nghiên cứu ảnh hưởng tư tưởng nữ quyền phương Tây tư tưởng giải phóng phụ nữ phong trào Văn hóa (iv)Nghiên cứu thực hành giải phóng phụ nữ Văn hóa nói riêng thời cận đại Trung Quốc nói chung-chủ yếu phương diện xuất báo chí (v)Nghiên cứu phong trào giải phóng phụ nữ Văn hóa hai phương diện lý luận thực tiễn 1.3.2 Những cơng trình nghiên cứu Việt Nam Ở Việt Nam, nghiên cứu liên quan đến đề tài phân loại sau: (i)Những cơng trình nghiên cứu Phong trào Văn hóa Việt Nam (ii)Những cơng trình nghiên cứu Việt Nam vấn đề giải phóng phụ nữ Phong trào Văn hóa (iii)Những cơng trình nghiên cứu theo hướng liên ngành vấn đề phụ nữ Việt Nam 1.4 Định hướng nghiên cứu đề tài 1.4.1 Một số lý thuyết nghiên cứu giải phóng phụ nữ Lý thuyết nghiên cứu vấn đề giải phóng phụ nữ chủ nghĩa nữ quyền (feminism) xuất phát từ phương Tây, lý thuyết trải qua nhiều giai đoạn phát triển với nội dung khác nhau: (i) Giai đoạn sơ khai hay gọi giai đoạn chủ nghĩa nữ quyền cổ điển (trước kỷ XIX), (ii) Chủ nghĩa nữ quyền sóng thứ (từ kỷ XIX đến đầu kỷ XX), (iii) Chủ nghĩa nữ quyền sóng thứ hai (từ khoảng 1920-1969) (iv) Chủ nghĩa nữ quyền sóng thứ ba (từ 1969 đến nay) Trong xu hướng nghiên cứu giới nay, nhà khoa học cho rằng, muốn nghiên cứu tính phức tạp hành vi người nói chung phát triển vai trị giới nói riêng, cần phải hướng đến kết hợp liên ngành nhiều môn khoa học khác nhau, không sinh học mà tâm lý học, nhân học, xã hội học 1.4.2 Hướng tiếp cận đề tài Nghiên cứu xác định hướng tiếp cận sở lý luận kết hợp từ lý thuyết nữ quyền sóng thứ phương Tây, đặc biệt khuynh hướng tư tưởng nữ quyền tự nữ quyền xã hội chủ nghĩa, kết hợp so sánh, đối chiếu với quan niệm phụ nữ xã hội Trung Quốc truyền thống CHƯƠNG QUAN ĐIỂM CỦA PHONG TRÀO VĂN HÓA MỚI VỀ GIẢI PHÓNG PHỤ NỮ 2.1 Phản biện quan niệm truyền thống vấn đề phụ nữ, đề xướng tư tưởng bình đẳng nam nữ 2.1.1 Phê phán quan niệm nam tôn nữ ti, tuyên truyền tư tưởng bình đẳng nam nữ Cho hệ thống luân lý, đạo đức xây dựng sở quan niệm “nam tôn nữ ti” hệ tư tưởng Nho gia rào cản cho việc xây dựng mối quan hệ bình đẳng công dân xã hội, cản trở Trung Quốc tiến lên đường xây dựng nhà nước dân chủ, phù hợp với xu phát triển giới đại, nhân sĩ Văn hóa không ngần ngại đưa phản biện hệ thống quan niệm này, đồng thời mạnh mẽ tuyên quyền tư tưởng bình đẳng nam nữ xã hội Trung Quốc 2.1.2 Phản đối quan niệm tiết hạnh, đề nghị xây dựng quan niệm luân lý bình đẳng Trong yếu tố mang tính áp đạo Khổng quyền tự cá nhân, đòi hỏi hệ thống luân lý, đạo đức Chứng kiến kiện thực tế xã hội Trung Quốc, đồng thời tiếp thu quan điểm liên quan tư tưởng nữ quyền phương Tây, phong trào Văn hóa kêu gọi thay đổi qui định quyền sở hữu thừa kế tài sản nữ giới, đồng thời mở rộng phạm vi lựa chọn nghề nghiệp sinh kế họ nhằm khuyến khích phụ nữ phấn đấu đạt trạng thái độc lập kinh tế 2.4 Khuyến khích phụ nữ tự lập, nâng cao địa vị xã hội, tham gia đóng góp xã hội 2.4.1 Khuyến khích phụ nữ xây dựng tinh thần tự lập nhân cách độc lập Cùng với kêu gọi thay đổi quan niệm xã hội vấn đề phụ nữ, phong trào Văn hóa kêu gọi người phụ nữ Trung Quốc tự thức tỉnh độc lập mình, cho điều kiện quan trọng để xây dựng hệ cơng dân có đủ tri thức lực đóng góp xã hội 2.4.2 Kêu gọi xóa bỏ chế độ ca kỹ Cho tồn ca kỹ chà đạp lên phẩm giá lòng tự trọng nữ giới, với việc kêu gọi xóa bỏ chế độ tì thiếp gia đình, lãnh tụ Văn hóa liệt đề nghị xóa bỏ chế độ ca kỹ xã hội 2.4.3 Địi quyền giao tiếp cơng khai xã hội Quan niệm luân lý truyền thống Trung Quốc giới hạn phạm vi sinh hoạt nữ giới cánh cửa gia đình, việc tiếp xúc nam nữ bị coi điều cấm kỵ Với mục tiêu xây dựng hệ niên độc lập, tự chủ, Phong trào Văn hóa coi việc thúc đẩy nam nữ giao tiếp xã hội công khai điều kiện tất yếu để 11 phá vỡ phân chia ranh giới nam nữ, nâng cao nhân cách người nam người nữ 2.4.4 Địi quyền tham quyền đóng góp xã hội Phong trào địi quyền bình đẳng mặt trị cho nữ giới, nhìn nhận phụ nữ với tư cách quốc dân khởi xướng từ thời Cách mạng Tân Hợi Tuy vậy, đến vận động giải phóng phụ nữ lần phong trào Văn hóa phát động, phong trào phụ nữ tham trở thành đề tài thảo luận sơi hệ thống báo chí Trung Quốc đương thời CHƯƠNG NHỮNG HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI CỦA PHONG TRÀO VĂN HÓA MỚI NHẰM TUYÊN TRUYỀN TƯ TƯỞNG GIẢI PHÓNG PHỤ NỮ 3.1 Hoạt động trước tác, xuất báo chí tun truyền giải phóng phụ nữ 3.1.1 Tạp chí Tân niên với vấn đề giải phóng phụ nữ Tạp chí Tân Thanh niên(新青年)phát hành với tên gọi ban đầu Tạp chí Thanh niên (青年杂志), tên tiếng Pháp La Jeunesse, tạp chí có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ Trung Quốc năm đầu kỷ XX, coi quan ngôn luận phong trào Văn hóa Trong suốt thời gian diễn phong trào, vấn đề phụ nữ nội dung quan trọng thảo luận tạp chí Trong mục này, luận án tiến hành lập bảng khảo sát chi tiết nội dung đề xướng thảo luận 56 báo có nội dung liên quan đến vấn đề phụ nữ đăng tải Tân niên 3.1.2 Tạp chí Tân trào với vấn đề giải phóng phụ nữ 12 Tạp chí Tân trào(新潮, tên tiếng Anh The Renaissance), số ngày 01 tháng 01 năm 1919, nhóm “Tân trào xã” thuộc hội sinh viên Đại học Bắc Kinh biên soạn, NXB Đại học Bắc Kinh phát hành Trong suốt năm diễn phong trào Văn hóa mới, sát cánh Tân niên, Tân trào đăng tải 13 viết 10 truyện ngắn có nội dung liên quan đến vấn đề phụ nữ Trong mục này, luận án tiến hành khảo sát chi tiết nội dung viết sáng tác nói 3.1.3 Vấn đề giải phóng phụ nữ tạp chí khác Dưới sức ảnh hưởng từ quan điểm giải phóng phụ nữ phong trào Văn hóa đăng tải thường xuyên Tân niên Tân trào, chuyên mục, số báo chuyên đề phụ nữ tạp chí cấp tiến khác phát hành liên tục Trung Quốc Đặc biệt, hai năm 1919, 1920, giai đoạn cao trào phong trào Văn hóa mới, viết phụ nữ báo chí nở rộ hết, đưa vấn đề phụ nữ trở thành trọng tâm thảo luận giới tư tưởng Trung Quốc 3.2 Hoạt động dịch thuật, giao lưu văn hóa tuyên truyền giải phóng phụ nữ 3.2.1 Dịch thuật, giới thiệu tư tưởng tiến phụ nữ từ phương Tây Nhật Bản Các nhân sĩ Văn hóa tích cực dịch thuật, truyền bá tư tưởng nữ quyền phương Tây Tân niên, Tân trào tạp chí cấp tiến đương thời Theo khảo sát luận án, số 56 viết có nội dung tuyên truyền tư tưởng giải phóng phụ nữ đăng tải Tân niên, có 10 dịch trích dịch trực tiếp từ trước tác 13 nhà tư tưởng phương Tây Nhật Bản, chiếm 18% Một phận không nhỏ viết cịn lại có trích dẫn gián tiếp phát triển sở tư tưởng nữ quyền tác giả nước 3.2.2 Hoạt động giao lưu văn hóa giới thiệu tư tưởng giải phóng phụ nữ đến công chúng Trung Quốc Trong giai đoạn diễn phong trào Văn hóa mới, nhiều học giả, nhà nghiên cứu, nhà văn nước đến thăm thực nhiều hoạt động diễn thuyết, giảng dạy, tọa đàm trường đại học nhiều quan văn hóa thị lớn Trung Quốc Trong đó, chuyến thăm diễn thuyết Magaret Sanger (桑格,1879-1966) mở nội dung hoàn toàn mẻ cho thảo luận phong trào Văn hóa giải phóng phụ nữ, vấn đề kiểm soát sinh đẻ, quyền lập kế hoạch sinh tránh thai phụ nữ 3.3 Hoạt động diễn thuyết, kêu gọi giải phóng phụ nữ 3.3.1 Hoạt động diễn thuyết lãnh tụ Văn hóa giải phóng phụ nữ Khơng dừng lại phát ngôn, đề xướng phương tiện báo chí, phong trào Văn hóa cịn tổ chức nhiều buổi diễn giảng gây tiếng vang lớn trường đại học, cao đẳng Trung Quốc vấn đề giải phóng phụ nữ Các diễn thuyết sau lại đăng tải lại báo chí, gây tiếng vang lớn giới niên, sinh viên thành thị, tạo số thay đổi dư luận xã hội Trung Quốc vấn đề phụ nữ 3.3.2 Hoạt động kêu gọi giải phóng phụ nữ xuất phát từ kiện thực tế xã hội 14 Phong trào Văn hóa thường xuyên tổ chức ủng hộ tầng lớp niên, sinh viên tổ chức chuỗi hoạt động biểu đạt thái độ kiện thực tế liên quan đến vấn đề phụ nữ xã hội Trung Quốc Các hoạt động thu hút ý giới báo chí, số quan hữu quan dư luận xã hội, nhờ phổ cập nội dung giải phóng phụ nữ tranh thủ ủng hộ phận công chúng lớn khu vực thành thị CHƯƠNG THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA PHONG TRÀO VĂN HÓA MỚI TRONG VẤN ĐỀ GIẢI PHÓNG PHỤ NỮ 4.1 Thành tựu phương diện văn hóa, tư tưởng, giáo dục, xã hội 4.1.1 Phá vỡ quan niệm nam tơn nữ ti, hình thành ý thức tự lập Dưới ảnh hưởng phong trào giải phóng phụ nữ Văn hóa phong trào phụ nữ khoảng những năm 1920, 1930, ý thức độc lập, tự chủ quan niệm quyền lợi nghĩa vụ quốc dân vai trị trị, xã hội nữ giới có ảnh hưởng mạnh mẽ phận phụ nữ Trung Quốc Họ nhận thức việc tự giác gánh vác nghĩa vụ công dân quốc gia, dân tộc tiền đề cho việc giành quyền bình đẳng với nam giới 4.1.2 Thúc đẩy bình đẳng nam nữ tiếp nhận giáo dục Xuất phát từ Đại học Bắc Kinh, phong trào “Đại học xóa bỏ ngăn cấm nữ giới” lan rộng khắp Trung Quốc Ngày 12 tháng năm 1919, Bộ Giáo dục Trung Hoa Dân Quốc ban bố “Quy trình mở cửa trường cao đẳng Sư phạm nữ giới” gồm chương 35 điều, thức cho phép thành lập trường cao đẳng sư phạm cho nữ giới Ngày 23 tháng năm 1919, “Trường Sư phạm nữ Bắc Kinh” nâng 15 cấp thành “Trường Cao đẳng Sư phạm nữ Bắc Kinh” Sau đó, nhiều thành phố khác Trung Quốc thành lập trường cao đẳng sư phạm dành cho nữ giới Năm 1922, Chính phủ Bắc Dương ban hành chế độ giáo dục lấy tên gọi Nhâm Tuất học chế (壬戌学制), xác lập hệ thống giáo dục khơng phân biệt giới tính, khẳng định quyền bình đẳng nam nữ hội tiếp nhận giáo dục 4.1.3 Khẳng định lực xã hội phụ nữ Trong q trình diễn phong trào Văn hóa mới, nhờ việc phát triển giáo dục mở rộng phạm vi nghề nghiệp nữ giới, phận phụ nữ có học vấn khỏi ràng buộc lễ giáo phong kiến, chủ động tham gia vào phong trào xã hội, sát cánh phận nam niên tiến đòi quyền giao tế xã hội cơng khai, quyền tham cho thân Các hoạt động đấu tranh yêu nước, chống đế quốc phong kiến niên, sinh viên thời kỳ hội để nam nữ niên có dịp tiếp xúc, đấu tranh mục tiêu, lý tưởng chung, xóa bỏ giới vực ngăn cấm tiếp xúc nam nữ 4.1.4 Gia tăng số lượng phụ nữ có nghề nghiệp độc lập Những năm 20 kỷ XX, trường học dành cho nam giới hệ thống giáo dục bậc cao bước đầu tuyển dụng giáo viên nữ, phận phụ nữ tiếp nhận vào làm ngành tài chính, ngân hàng Có thể thấy, đề xướng phong trào Văn hóa quyền bình đẳng phạm vi lựa chọn nghề nghiệp cho phụ nữ đạt số thành tựu đáng kể 4.2 Thành tựu phương diện pháp luật 16 Những đề xuất mang tính cách tân quan niệm phụ nữ phong trào Văn hóa tạo tiền đề cho số quyền bình đẳng phụ nữ với nam giới phương diện pháp lý, thể rõ luật Trung Hoa Dân Quốc dân pháp Về nhân, người phụ nữ có có quyền tự việc lập ước, kết hôn, li hôn tái hôn Chế độ đa thê bị nghiêm cấm, quyền lợi người vợ người chồng quan hệ hôn nhân qui định tương đối bình đẳng Về tài sản, phụ nữ xác lập địa vị tài sản bình đẳng với nam giới quyền thừa kế Trong quan hệ hôn nhân, quyền quản lý tài sản chủ yếu nằm tay người chồng, song phụ nữ bước đầu trao quyền sở hữu quyền quản lý tài sản số trường hợp cụ thể 4.3 Hạn chế vấn đề giải phóng phụ nữ phong trào Văn hóa 4.3.1 Hạn chế phương diện giáo dục-xã hội Bên cạnh thành đạt được, quan điểm hoạt động giải phóng phụ nữ phong trào Văn hóa thể khơng hạn chế Đầu tiên, đối tượng mà đề xuất hướng tới giới hạn phận niên tư sản thành thị Bên cạnh đó, tổ chức- kết cấu xã hội Trung Quốc chưa hồn thiện để đón nhận phụ nữ sống theo lối Nhiều phụ nữ gặp khó khăn lựa chọn theo đuổi đường học vấn, sau học xong, đặc biệt sau kết hôn, lại buộc phải quay với lối sống kiểu cũ, quanh quẩn phạm vi gia đình, khơng thể tham gia lao động đóng góp xã hội 4.3.2 Hạn chế phương diện văn hóa- tư tưởng 17 Các nhân sĩ Văn hóa đứng lập trường nam giới để kêu gọi giải phóng phụ nữ, đó, đề xuất đơi thể tính chủ quan, nhiều khuyến nghị cịn mang tính lý thuyết, xa rời thực tiễn, không lường trước rào cản văn hóa- tư tưởng hàng ngàn năm xã hội hạn chế phấn đấu giành quyền bình đẳng phụ nữ đến 4.3.3 Hạn chế phương diện pháp luật Ngoài thay đổi mang tính tiến quyền lợi nhân tài sản nữ giới, nhiều quyền lợi mà người phụ nữ đáng hưởng nhiều mặt khác đời sống chưa người làm luật quan tâm đến điều kiện xã hội mà chưa thể đạt đồng thuận để đưa vào luật Trung Hoa Dân Quốc dân pháp CHƯƠNG ẢNH HƯỞNG CỦA CUỘC VẬN ĐỘNG GIẢI PHÓNG PHỤ NỮ TRONG PHONG TRÀO VĂN HÓA MỚI TẠI VIỆT NAM (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP PHAN KHÔI) 5.1 Dấu ấn phong trào Văn hóa Việt Nam giai đoạn trước năm 1945 Ở Việt Nam, nghiên cứu phong trào Văn hóa hầu hết tập trung vào hai khía cạnh: kêu gọi cách tân phương diện văn học hoạt động đấu tranh yêu nước, cách mạng phong trào Trong giai đoạn trước 1945, vấn đề giải phóng phụ nữ phong trào Văn hóa đề cập điểm xuyết số báo có nội dung liên quan đến vấn đề phụ nữ Phan Khơi 5.2 Vấn đề phụ nữ báo chí Việt Nam giai đoạn trước năm 1945 18 Một số nội dung vấn đề phụ nữ Việt Nam giai đoạn thể nhiều điểm tương đồng với nội dung mà phong trào Văn hóa đề xướng như: vấn đề giải phóng phụ nữ khỏi lễ giáo phong kiến, vấn đề trinh tiết, thủ tiết, vấn đề hôn nhân tự do, phê phán đa thê, đề xướng đẩy mạnh giáo dục nữ giới, mở mang nghề nghiệp nữ giới 5.3 Quan điểm giải phóng phụ nữ Phan Khôi-đối chiếu với quan điểm phong trào Văn hóa 5.3.1 Về vấn đề tiết hạnh Những nội dung liên quan đến tiết hạnh nữ giới mà Phan Khôi đề xướng bao gồm: đề cao phẩm cách, đoan phụ nữ với tư cách người tự do; khẳng định quyền tự họ việc hay cải giá; phê phán việc áp đặt đòi hỏi tiết trinh nữ giới Những quan điểm thể nhiều nét tương đồng với quan điểm nhân sĩ Văn hóa mới, xét cho cùng, việc đề cao nhân cách, phẩm giá quyền tự người nữ đời 5.3.2 Về vấn đề nhân gia đình Những phản biện Phan Khôi vấn đề hôn nhân gia đình chủ yếu thể phương diện phê phán chuyên chế gia đình việc sống chung nhiều hệ Những biện luận Phan Khôi phương diện phê phán chuyên chế gia đình tương đồng với quan điểm phong trào Văn hóa mới, đặc biệt phê phán áp quyền gia trưởng lên cá nhân khác gia đình 5.3.3 Về vấn đề giáo dục, nghề nghiệp kinh tế 19 Một số quan điểm vấn đề giáo dục nghề nghiệp nữ giới Phan Khôi gần trùng khít với quan điểm phong trào Văn hóa Tuy vậy, từ năm 1918-1919, nhân sĩ Văn hóa khẳng định lợi ích tính tất yếu việc nam nữ học chung trường việc mở cửa hệ thống giáo dục bậc cao nữ giới, giành nhiều thành tựu cụ thể, năm 1929, đề xướng Phan Khôi dừng lại việc vận động phủ mở thêm trường dạy học cho gái, vận động quyên góp từ thiện để mở thêm lớp học bổ túc cho phụ nữ có chồng, lập hội đồng làm sách giáo khoa tặng bán với giá rẻ cho nữ giới 5.4 Những dấu cho thấy tiếp xúc với tư liệu giải phóng phụ nữ từ phong trào Văn hóa Phan Khơi Bên cạnh việc phân tích đối chiếu quan điểm cụ thể Phan Khôi nhân sĩ Văn hóa thực mục 5.3, mục này, luận án phân tích trích dẫn trực tiếp nhắc đến vấn đề giải phóng phụ nữ phong trào Văn hóa viết Phan Khơi, từ Phan Khơi có tiếp xúc với tư liệu giải phóng phụ nữ phong trào Văn hóa Đây sở để củng cố nhận định người viết việc tư tưởng Phan Khôi vấn đề giải phóng phụ nữ có tham khảo phần chịu ảnh hưởng phong trào Văn hóa KẾT LUẬN Quan điểm giải phóng phụ nữ phong trào Văn hóa chịu ảnh hưởng trào lưu nữ quyền sóng thứ nhất, đặc biệt hai khuynh hướng nữ quyền tự nữ quyền xã hội chủ nghĩa từ 20 phương Tây Nhật Bản Trên sở lý thuyết này, đồng thời phản biện quan niệm liên quan đến phụ nữ tư tưởng Nho gia truyền thống, nhân sĩ Văn hóa phê phán mạnh mẽ luân lý Nho gia, đồng thời đề xuất nhiều quan điểm táo bạo giải phóng phụ nữ Nội dung quan điểm giải phóng phụ nữ phong trào Văn hóa đề xuất thảo luận bao gồm: Phê phán yêu cầu xóa bỏ quan niệm nam tôn nữ ti, quan niệm tiết hạnh, chế độ chuyên chế gia đình; tuyên truyền tư tưởng nam nữ bình đẳng, kêu gọi xây dựng mơ hình gia đình mới, kêu gọi kiểm sốt sinh đẻ, địi quyền bình đẳng cho phụ nữ phương diện: giáo dục, kinh tế, xã hội, tham Các nhân sĩ Văn hóa khơng đưa đề xuất mang tính lý thuyết mà cịn thực nhiều hoạt động thực tiễn nhằm tuyên truyền, tạo ảnh hưởng, đưa nội dung đề xuất vào thực tiễn xã hội Trung Quốc Các thực hành cụ thể bao gồm: - Trước tác, xuất báo chí tuyên truyền tư tưởng giải phóng phụ nữ: Trong giai đoạn diễn phong trào, nhân sĩ Văn hóa xuất tạp chí Tân niên làm quan ngơn luận chính, đồng thời họ ủng hộ hỗ trợ Hội sinh viên trường Đại học Bắc Kinh xuất tạp chí Tân trào với mục đích tuyên truyền tư tưởng phong trào giới học sinh, sinh viên niên thành thị Ngoài ra, nhân sĩ Văn hóa thường xuyên đăng viết có nội dung liên quan đến giải phóng phụ nữ nhiều báo tạp chí cấp tiến khác Thơng qua hoạt động báo chí sơi nổi, phong trào Văn hóa tạo luồng dư luận xã hội quan tâm đến vấn đề giải phóng phụ nữ, từ khuếch trương ảnh hưởng tư 21 tưởng giải phóng phụ nữ xã hội Trung Quốc Dưới ảnh hưởng này, nhiều tạp chí cấp tiến Trung Quốc đương thời mở chuyên mục vấn đề phụ nữ, thảo luận xoay quanh vấn đề trở thành nội dung quan trọng thu hút quan tâm giới tư tưởng Trung Quốc - Dịch thuật, tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa tuyên truyền tư tưởng giải phóng phụ nữ: Các nhà hoạt động Văn hóa tích cực tiến hành dịch thuật, truyền bá tư tưởng nữ quyền phương Tây Nhật Bản Tân niên, Tân trào tạp chí cấp tiến đương thời Trong số 56 báo có nội dung liên quan đến vấn đề phụ nữ Tân niên, có 10 dịch trích dịch trực tiếp từ trước tác nhà tư tưởng phương Tây Nhật Bản, chiếm 18% Một phận khơng nhỏ viết cịn lại có trích dẫn gián tiếp phát triển sở tư tưởng nữ quyền tác giả nước Đặc biệt, số dịch mở cho thảo luận số nội dung cụ thể phong trào giải phóng phụ nữ như: kịch nhà soạn kịch người Na Uy Henrik Ibsen mở thảo luận sôi nhân cách độc lập hình tượng người phụ nữ dám từ bỏ gia đình để phát triển sống độc lập; hay dịch viết “Bàn tiết hạnh” nhà hoạt động xã hội Nhật Bản Yosano Akiko mở cho thảo luận vấn đề tiết hạnh nữ giới - Diễn thuyết, tổ chức hoạt động xã hội thể thái độ kiện thực tế liên quan đến phụ nữ: Các nhân sĩ Văn hóa thường xuyên có giảng, diễn thuyết trường đại học lớn số quan, đơn vị liên quan, họ tổ chức 22 số hoạt động thể thái độ quan điểm số kiện liên quan đến phụ nữ phát sinh đời sống xã hội, kênh tuyên truyền hiệu thúc đẩy tư tưởng giải phóng phụ nữ phong trào vào thực tiễn xã hội Trong thời gian diễn phong trào Văn hóa mới, nhiều học giả, nhà hoạt động xã hội nước đến thăm, diễn thuyết giảng dạy Trung Quốc Thông qua hoạt động này, nhiều quan điểm dân chủ, khoa học, nhân quyền, quan niệm tôn trọng người cá nhân quyền tự công dân, quan niệm tiến giáo dục, gia đình, xã hội giới thiệu trực tiếp đến cơng chúng Trong đó, chuyến thăm diễn thuyết Bắc Kinh Thượng Hải nhà hoạt động nữ quyền người Mỹ Margaret Sanger (1879-1966) vào tháng năm 1922 mở nội dung hoàn toàn mẻ cho thảo luận phong trào Văn hóa giải phóng phụ nữ, vấn đề kiểm soát sinh đẻ, quyền lập kế hoạch sinh tránh thai phụ nữ Phong trào giải phóng phụ nữ Văn hóa đạt nhiều thành tựu bật phương diện văn hóa, tư tưởng, giáo dục, xã hội như: Phá vỡ quan niệm nam tơn nữ ti, hình thành ý thức tự lập quan niệm nhân cách độc lập nữ giới; thúc đẩy bình đẳng nam nữ tiếp nhận giáo dục; khẳng định lực xã hội phụ nữ; thúc đẩy gia tăng số lượng phụ nữ có nghề nghiệp độc lập Trên phương diện pháp luật, ảnh hưởng phong trào đời sống văn hóa, tư tưởng Trung Quốc phần tác động vào việc chế định số qui định luật pháp liên quan đến phụ nữ, giúp phụ nữ Trung Quốc đạt quyền lợi có tính bước ngoặt 23 nhân tài sản, việc xác lập chế độ nhân vợ chồng, công nhận quyền tự vấn đề kết hôn li hôn, công nhận quyền thừa kế quyền sở hữu tài sản người phụ nữ Mặc dù vậy, vấn đề giải phóng phụ nữ phong trào Văn hóa tồn khơng hạn chế Thứ nhất, đối tượng mà phong trào hướng tới giới hạn phận niên tư sản thành thị, phụ nữ thuộc tầng lớp xã hội Nhiều đề xuất phong trào cịn mang tính lý thuyết, khó phổ cập toàn xã hội Đặc biệt, điều kiện xã hội Trung Quốc bị giằng xé luồng tư tưởng cũ-mới đan xen, tổ chức- kết cấu xã hội chưa hoàn thiện, sở pháp lý dù có tiến chưa tồn diện, khiến phận phụ nữ thức tỉnh theo kêu gọi phong trào gặp phải nhiều khó khăn trình thực hành tư tưởng lối sống Quan điểm giải phóng phụ nữ phong trào Văn hóa có nhiều nội dung tương đồng với số quan điểm vấn đề phụ nữ báo chí Việt Nam giai đoạn trước năm 1945 Thông qua nghiên cứu trường hợp Phan Khôi, luận án số dấu cho thấy ông tiếp xúc chịu ảnh hưởng từ tư tưởng giải phóng phụ nữ phong trào Văn hóa Chúng cho việc sâu nghiên cứu phạm vi tư liệu rộng ảnh hưởng giải phóng phụ nữ phong trào Văn hóa Việt Nam hướng nghiên cứu có giá trị triển vọng 24 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Trần Trúc Ly, Nguyễn Anh Tuấn (2015), “Những biến chuyển quyền hôn nhân tài sản phụ nữ Trung Quốc thời cận đại từ góc độ pháp luật (qua “Đại Thanh luật lệ” “Trung Hoa dân quốc dân pháp”) ”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học cán trẻ học viên sau đại học năm học 2014-2015 “Nghiên cứu liên ngành Khoa học Xã hội Nhân văn: tiếp cận từ góc độ lý thuyết thực tiễn”, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội, tr 176-192 (chỉ số ISBN: 978-60462-4251-2) Trần Trúc Ly (2017): “Phong trào Văn hóa Ngũ Tứ (19151923) vấn đề giải phóng phụ nữ”, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc (01), tr 55-65 (Chỉ số ISSN: 0868-3670) Trần Trúc Ly (2018): “Phụ nữ quan niệm Nho gia Trung Quốc truyền thống”, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ Châu Á (07), tr 37-42 (Chỉ số ISSN: 0866-7314) 25 ... chọn đề tài Vấn đề giải phóng phụ nữ vận động Văn hóa Trung Quốc (khảo sát ấn phẩm đầu kỷ XX) làm đề tài nghiên cứu luận án với hi vọng thông qua việc khảo sát cách có hệ thống nội dung lý luận. .. Các quan điểm lý luận phong trào Văn hóa vấn đề phụ nữ; (ii) Các thực hành xã hội phong trào Văn hóa nhằm tuyên truyền, vận động giải phóng phụ nữ; (iii) Thành tựu hạn chế vấn đề giải phóng phụ. .. hóa (Phong trào Văn hóa mới) ? ?Vấn đề giải phóng phụ nữ? ?? phong trào Văn hóa 1.2.1 Cuộc vận động Văn hóa (Phong trào Văn hóa mới) Phong trào Văn hóa (新文化运动) tiến hành gần thập kỷ từ năm 1915 đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Đông phương học: Vấn đề giải phóng phụ nữ trong cuộc vận động Văn hóa mới ở Trung Quốc (khảo sát trên các ấn phẩm đầu thế kỷ XX), Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Đông phương học: Vấn đề giải phóng phụ nữ trong cuộc vận động Văn hóa mới ở Trung Quốc (khảo sát trên các ấn phẩm đầu thế kỷ XX)