Luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty CP đầu tư xây dựng giao thông sài gòn đến năm 2020

117 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 17:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM LƯU MỸ NGUYỆT XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THƠNG SÀI GỊN ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM LƯU MỸ NGUYỆT XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THƠNG SÀI GỊN ĐẾN NĂM 2020 Chun ngành: Quản trị kinh doanh hướng nghề nghiệp Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM XUÂN LAN TP Hồ Chí Minh – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu “Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Giao Thơng Sài Gịn đến năm 2020” cơng trình nghiên cứu Đề tài thực sở nghiên cứu lý thuyết có liên quan, kiến thức chuyên ngành công nhận áp dụng vào thực tế doanh nghiệp Các số liệu, mơ hình kết đề tài trung thực Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn nghiên cứu này, tơi cam đoan tồn phần hay phần nhỏ nghiên cứu chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Đề tài chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Giới thiệu khái quát công ty 1.2 Lý chọn đề tài 1.3 Mục tiêu đề tài nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Nguồn liệu 1.4.2 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Đối tượng nghiên cứu 1.6 Kết chương CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 2.1 Khái niệm chiến lược kinh doanh doanh nghiệp 2.2 Phân loại chiến lược kinh doanh doanh nghiệp 2.2.1 Phân theo cấp độ quản lý 2.2.2 Phân loại theo chức chiến lược 2.3 Môi trường kinh doanh công ty 10 2.3.1 Mơi trường bên ngồi doanh nghiệp 10 2.3.2 Môi trường bên doanh nghiệp, lực 15 2.4 Quy trình cơng cụ xây dựng chiến lược kinh doanh doanh nghiệp 16 2.4.1 Sứ mệnh 16 2.4.2 Mục tiêu 17 2.4.3 Ma trận đánh giá yếu tố bên EFE 17 2.4.4 Ma trận đánh giá yếu tố bên IFE 18 2.4.5 Ma trận hình ảnh cạnh tranh CPM 19 2.4.6 Ma trận SWOT 19 2.4.7 Ma trận QSPM 20 2.4.8 Lựa chọn chiến lược 20 2.5 Kết chương 20 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG KINH DOANH 22 3.1 Phân tích tình hình thị trường, khách hàng cạnh tranh ngành 22 3.1.1 Tình hình thị trường 22 3.1.2 Khách hàng 24 3.1.3 Tình hình cạnh tranh ngành 24 3.2 Phân tích mơi trường tổng thể, môi trường cạnh tranh 25 3.2.1 Phân tích mơi trường tổng thể 25 3.2.2 Phân tích mơi trường cạnh tranh 31 3.2.3 Ma trận EFE 37 3.3 Phân tích nguồn lực, lực 38 3.3.1 Nguồn lực 38 3.3.2 Ma trận IFE 47 3.3.3 Năng lực lõi 48 3.4 Kết chương 50 CHƯƠNG 4: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 51 4.1 Sứ mạng mục tiêu phát triển công ty 51 4.1.1 Sứ mạng 51 4.1.2 Mục tiêu 51 4.2 Chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2015 – 2020 51 4.2.1 Ma trận SWOT công ty giai đoạn 2015 – 2020 51 4.2.2 Lựa chọn chiến lược thông qua ma trận QSPM 55 4.3 Các chiến lược kinh doanh SGC 60 4.3.1 Chiến lược xâm nhập thị trường 60 4.3.2 Chiến lược phát triển thị trường 60 4.3.3 Chiến lược tập trung (Chiến lược cấp kinh doanh) 61 4.3.4 Chiến lược liên doanh liên kết 61 4.4 Giải pháp 62 4.4.1 Đầu tư máy móc, trang thiết bị 62 4.4.2 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 62 4.4.3 Xây dựng thương hiệu 62 4.4.4 Giữ chân nhân viên 63 4.4.5 Xây dựng quy trình làm việc gọn nhẹ 64 4.4.6 Kiểm sốt chi phí 64 KẾT LUẬN 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT SGC : Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Giao Thơng Sài Gịn CNCTTV : Chi nhánh Công ty Tư vấn Triển khai công nghệ Xây dựng Giao thông UTC2 : Công ty CP UTC2 PA : Công ty CP Xây Dựng Thương Mại Thiết Kế Phương Anh Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh CP : Cổ phần Las – XD : Phịng thí nghiệm xây dựng QĐ-BXD : Quyết định Bộ xây dựng ISO : Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế BQL : Ban quản lý TNHH : Trách nhiệm hữu hạn MTV : Một thành viên CBCNV : Cán công nhân viên GDP : Tổng sản phẩm quốc nội GNP : Tổng sản phẩm quốc gia FDI : Đầu tư trực tiếp nước ODA : Đầu tư nước ngồi, khoản cho vay khơng tính lãi QLXD : Quản lý xây dựng ROA : Tỉ số lợi nhuận tài sản ROE : Lợi nhuận vốn chủ sở hữu ĐH GTVT : Đại học Giao Thông Vận Tải HĐQT : Hội đồng quản trị DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Bảng liệt kê số lượng người tham gia khảo sát Bảng 3.1 Kết ma trận CPM 33 Bảng 3.2 Kết ma trận EFE 36 Bảng 3.3 Tình hình tài SGC năm 2012 – 2013 38 Bảng 3.4 So sánh nguồn nhân lực SGC, UTC2 CNCTTV 44 Bảng 3.5 Kết ma trận IFE 46 Bảng 4.1 Ma trận SWOT SGC 52 Bảng 4.2 Ma trận QSPM nhóm S/O 54 Bảng 4.3 Ma trận QSPM nhóm S/T 56 Bảng 4.3 Ma trận QSPM nhóm W/T 57 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Sơ đồ tổ chức SGC Hình 2.1 Mơ hình năm áp lực cạnh tranh 13 Hình 3.1 Nhóm chiến lược 35 Hình 3.2 Sơ đồ quy trình làm việc SGC 41 Tham khảo ý kiến chuyên gia góp phần hỗ trợ xây dựng ma trận CPM Xin Q Ơng/Bà vui lịng đánh giá tác động yếu tố bên dưới, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh công ty hoạt động ngành, ảnh hưởng yếu tố đến công ty bên STT 10 11 12 Các yếu tố ảnh hưởng Khả cạnh tranh giá Khả cạnh tranh chất lượng sản phẩm Lợi thương hiệu Khả tài Khả cơng nghệ, máy móc Lợi nguồn nhân lực chuyên môn Lợi lực quản lý Lợi mối quan hệ Lợi quy trình giải công việc gọn nhẹ, logic Lợi quy mô Khả giải công việc CBCNV chủ động Lợi kinh nghiệm thực cơng trình cơng trình lớn mà cơng ty nhận Mức độ quan trọng Bảng đánh giá ảnh hưởng yếu tố đến công ty, phân loại từ – 4: – Cạnh tranh yếu – Cạnh tranh trung bình – Cạnh tranh – Cạnh tranh tốt STT 10 11 12 Các yếu tố ảnh hưởng Khả cạnh tranh giá Khả cạnh tranh chất lượng sản phẩm Lợi thương hiệu Khả tài Khả cơng nghệ, máy móc Lợi nguồn nhân lực chun mơn Lợi lực quản lý Lợi mối quan hệ Lợi quy trình giải cơng việc gọn nhẹ, logic Lợi quy mô Khả giải công việc CBCNV chủ động Lợi kinh nghiệm thực cơng trình SGC PA CNCTTV UTC2 cơng trình lớn mà cơng ty nhận Tham khảo ý kiến chuyên gia góp phần hỗ trợ xây dựng ma trận QSPM Xin Q Ơng/Bà vui lịng đánh giá mức độ hấp dẫn yếu tố tác động đến hoạt động kinh doanh SGC – Không hấp dẫn – Có hấp dẫn khơng đáng kể – Khá hấp dẫn – Rất hấp dẫn Ma trận QSPM nhóm chiến lược S/O STT Các yếu tố Chiến lược phát triển thị trường Các điểm mạnh Nhân lực có chun mơn trách nhiệm cơng việc Quan hệ tốt với đối tác, nhà cung cấp Sự nhiệt tình CBCNV làm hài lịng KH, đối tác Kiểm sốt tài tốt Nhân trẻ, khỏe, động, ham học hỏi cà chấp nhận xa Lãnh đạo động việc giữ mối quan hệ với đối tác tìm kiếm mối quan hệ Có liên doanh, liên kết với đối tác có vị thị trường Sản phẩm, dịch vụ công ty cung cấp thời gian thực ngắn, thu hồi vốn nhanh Các hội Ổn định trị 10 Nguồn vốn ODA đầu tư vào nước có tính khả quan cho ngành 11 Nhà nước trọng đầu tư hệ thống giao thông 12 Lãi suất cho vay thấp khuyến khích phát triển hồi phục kinh tế Chiến lược thâm nhập thị trường Chiến lược phát triển sản phẩm Kinh tế bắt đầu hồi phục, dấu hiệu tốt cho ngành giao thông, nhu cầu sở hạ tầng tăng theo 13 Luật đấu thầu có ảnh hưởng tích cực đến cơng ty nhỏ 14 Tình hình thị hóa ngày phát triển dẫn đến nhu cầu đường xá, sở hạ tầng cần nâng cấp 15 Công nghệ đại giúp cho kết kiểm định, thử tải, thí nghiệm xác nhanh chóng 16 Ma trận QSPM nhóm chiến lược S/T STT 10 11 Các yếu tố Chiến lược chi phí thấp Các điểm mạnh Nhân lực có chun mơn trách nhiệm công việc Quan hệ tốt với đối tác Sự nhiệt tình CBCNV làm hài lịng KH, đối tác Kiểm sốt tài tốt Nhân trẻ, khỏe, động, ham học hỏi, chấp nhận xa Lãnh đạo động việc giữ mối quan hệ với đối tác tìm kiếm mối quan hệ Có liên doanh, liên kết với đối tác có vị thị trường Phần lớn sản phẩm, dịch vụ công ty cung cấp thời gian thực ngắn, thu hồi vốn nhanh Các thách thức Sức mạnh mặc yêu cầu khách hàng cao Chi phí nguyên vật liệu nhiều biến động Nhiều nhà cung cấp thiếu chất lượng, lừa đảo, trốn thuế hoạt Chiến lược tập trung Chiến lược phản ứng nhanh động mạnh có xu hướng gia tăng thị trường Nhiều đối thủ cạnh tranh Cạnh tranh giá, đáp ứng nhu cầu nhanh vấn đề gay gắt Chính sách giảm lạm phát, thắt chặt tiền tệ, giảm tình trạng nợ xấu gây khó khăn cho đầu tư kinh tế 12 13 14 Ma trận QSPM nhóm chiến lược W/T Các chiến lược thay STT Chiến lược liên doanh Các yếu tố Nhóm điểm yếu Chưa xây dựng thương hiệu thị trường Chưa trọng phát triển phận Marketing Chưa có sách giữ chân nhân viên Bộ máy tổ chức chồng chéo, phận chưa phối hợp tốt Hạn chế đầu tư máy móc thiết bị Trụ sở làm việc chưa ổn định chưa đầu tư cách nghiêm túc Chưa tính tốn chi phí cho hợp đồng chuẩn bị thực Cịn th ngồi nhiều hoạt động Tài eo hẹp 10 Mạng quan hệ hẹp 11 Chất lượng sản phẩm chưa kiểm tra cách trước gửi cho khách hàng Nhóm thách thức Chiến lược liên kết phía sau 12 13 14 15 16 17 Sức mạnh mặc yêu cầu khách hàng cao Chi phí nguyên vật liệu nhiều biến động Nhiều nhà cung cấp thiếu chất lượng, lừa đảo, trốn thuế hoạt động mạnh có xu hướng gia tăng thị trường Nhiều đối thủ cạnh tranh Cạnh tranh giá, đáp ứng nhu cầu nhanh vấn đề gay gắt Chính sách giảm lạm phát, thắt chặt tiền tệ, giảm tình trạng nợ xấu gây khó khăn cho đầu tư kinh tế PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHUYÊN GIA NHẬN PHỎNG VẤN STT Tên chuyên gia Đơn vị công tác Chức vụ Nguyễn Anh Tuấn SGC Tổng Giám đốc Đỗ Quang Tưởng SGC Phó Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Thanh Nhàn SGC Trưởng phịng thí nghiệm Nguyễn Văn Nhẫn UTC2 Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Phong UTC2 Trưởng phịng thí nghiệm Nguyễn Thị Hiền UTC2 Trưởng phịng kinh doanh Ngô Châu Phương UTC2 Giám đốc Nguyễn Minh Nhật Trần Hữu Chí CNCTTV Phó Giám đốc 10 Lê Minh Lâm CNCTTV Trưởng phịng thí nghiệm Cơng ty CP An Sơn Tổng Giám đốc PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT Bảng tính mức độ quan trọng yếu tố bên SGC Mức độ quan trọng STT Tổng số người trả lời Các yếu tố bên Tổng điểm Mức độ quan trọng Nhân lực có chuyên môn trách nhiệm công việc 0 15 63 0.056 Quan hệ tốt với đối tác, nhà cung cấp 0 15 52 0.046 0 12 15 63 0.056 0 10 15 63 0.056 0 15 67 0.060 0 15 53 0.047 0 13 15 62 0.055 0 15 63 0.056 2 15 58 0.052 15 45 0.040 10 Sự nhiệt tình CBCNV làm hài lịng KH, đối tác Kiểm sốt tài tốt Nhân trẻ, khỏe, động, ham học hỏi cà chấp nhận xa Lãnh đạo động việc giữ mối quan hệ với đối tác tìm kiếm mối quan hệ Có liên doanh, liên kết với đối tác có vị thị trường Sản phẩm, dịch vụ công ty cung cấp thời gian thực ngắn, thu hồi vốn nhanh Chưa xây dựng thương hiệu thị trường Chưa trọng phát triển phận Marketing 11 Chưa có sách giữ chân nhân viên 0 15 65 0.058 12 Bộ máy tổ chức chồng chéo, phận chưa phối hợp tốt 0 15 63 0.056 13 Hạn chế đầu tư máy móc thiết bị 0 15 64 0.057 15 45 0.040 0 11 15 60 0.054 0 15 56 0.050 16 Trụ sở làm việc chưa ổn định chưa đầu tư cách nghiêm túc Chưa tính tốn chi phí cho hợp đồng chuẩn bị thực Cịn th ngồi nhiều hoạt động 17 Tài eo hẹp 0 15 61 0.054 18 Mạng quan hệ hẹp Chất lượng sản phẩm chưa kiểm tra cách trước gửi cho khách hàng 0 15 55 0.049 0 15 62 0.055 1120 14 15 19 TỔNG CỘNG Bảng tính điểm phân loại yếu tố bên SGC Phân loại STT Các yếu tố bên Tổng số người trả lời Tổng điểm Điểm trung bình Làm trịn 11 15 43 2.867 15 34 2.267 15 38 2.533 15 38 2.533 10 15 40 2.667 15 37 2.467 6 15 42 2.800 10 15 42 2.800 13 0 15 28 1.867 15 38 2.533 10 0 15 20 1.333 15 25 1.667 10 10 0 20 30 1.500 15 35 2.333 15 38 2.533 15 41 2.733 16 Nhân lực có chun mơn trách nhiệm cơng việc Có mối quan hệ tốt với đối tác, nhà cung cấp Sự nhiệt tình CBCNV làm hài lịng KH, đối tác Kiểm sốt tài tốt Nhân trẻ, khỏe, động, ham học hỏi cà chấp nhận xa Lãnh đạo động việc giữ mối quan hệ với đối tác tìm kiếm mối quan hệ Có liên doanh, liên kết với đối tác có vị thị trường Sản phẩm, dịch vụ công ty cung cấp thời gian thực ngắn, thu hồi vốn nhanh Chưa xây dựng thương hiệu thị trường Chưa trọng phát triển phận Marketing Chưa có sách giữ chân nhân viên Bộ máy tổ chức chồng chéo, phận chưa phối hợp tốt Hạn chế đầu tư máy móc thiết bị Trụ sở làm việc chưa ổn định chưa đầu tư cách nghiêm túc Chưa tính tốn chi phí cho hợp đồng chuẩn bị thực Cịn th ngồi nhiều hoạt động 17 Tài eo hẹp 10 15 29 1.933 18 Mạng quan hệ hẹp Chất lượng sản phẩm chưa kiểm tra cách trước gửi cho khách hàng 0 15 23 1.533 10 15 35 2.333 2 10 11 12 13 14 15 19 Bảng tính mức độ quan trọng yếu tố bên SGC STT Các yếu tố Ổn định trị Nguồn vốn ODA đầu tư vào nước có tính khả quan cho ngành Nhà nước trọng đầu tư hệ thống giao thơng Lãi suất cho vay thấp khuyến khích phát triển hồi phục kinh tế Kinh tế bắt đầu hồi phục, dấu hiệu tốt cho ngành giao thông, nhu cầu sở hạ tầng tăng theo Luật đấu thầu có ảnh hưởng tích cực đến cơng ty nhỏ Tình hình thị hóa ngày phát triển dẫn đến nhu cầu đường xá, sở hạ tầng cần nâng cấp Công nghệ đại giúp cho kết kiểm định, thử tải, thí nghiệm xác nhanh chóng Sức mạnh mặc yêu cầu khách hàng cao Chi phí nguyên vật liệu nhiều biến động Nhiều nhà cung cấp thiếu chất lượng, lừa đảo, trốn thuế hoạt động mạnh có xu hướng gia tăng thị trường Nhiều đối thủ cạnh tranh Cạnh tranh giá, đáp ứng nhu cầu nhanh vấn đề gay gắt Chính sách giảm lạm phát, thắt chặt tiền tệ, giảm tình trạng nợ xấu gây khó khăn cho đầu tư kinh tế TỔNG CỘNG 10 11 12 13 14 0 26 Tổng số người trả lời 34 140 Điểm trung bình 0.071 19 11 34 142 0.072 0 17 11 34 141 0.071 0 21 34 141 0.071 0 16 15 34 148 0.075 0 16 14 34 146 0.074 0 17 14 34 147 0.074 0 13 20 34 155 0.079 0 21 13 34 149 0.075 23 34 138 0.070 13 34 107 0.054 0 18 13 34 146 0.074 0 24 10 34 146 0.074 0 13 16 34 128 0.065 Mức độ quan trọng Tổng điểm 1974 Bảng tính điểm phân loại yếu tố bên SGC STT Các yếu tố Phân loại Tổng số người Tổng trả lời điểm 34 131 Điểm trung bình 3.853 Làm trịn Ổn định trị 0 29 Nguồn vốn ODA đầu tư vào nước có tính khả quan cho ngành 16 15 33 112 3.394 3 Nhà nước trọng đầu tư hệ thống giao thông 12 21 34 122 3.588 23 10 34 111 3.265 19 14 34 115 3.382 15 17 34 117 3.441 0 25 34 127 3.735 4 Lãi suất cho vay thấp khuyến khích phát triển hồi phục kinh tế Kinh tế bắt đầu hồi phục, dấu hiệu tốt cho ngành giao thông, nhu cầu sở hạ tầng tăng theo Luật đấu thầu có ảnh hưởng tích cực đến cơng ty nhỏ Tình hình thị hóa ngày phát triển dẫn đến nhu cầu đường xá, sở hạ tầng cần nâng cấp Công nghệ đại giúp cho kết kiểm định, thử tải, thí nghiệm xác nhanh chóng 26 34 127 3.735 Sức mạnh mặc yêu cầu khách hàng cao 27 34 99 2.912 10 Chi phí nguyên vật liệu nhiều biến động 14 16 34 89 2.618 19 12 34 109 3.206 22 34 95 2.794 3 20 11 34 110 3.235 0 28 34 108 3.176 11 12 13 14 Nhiều nhà cung cấp thiếu chất lượng, lừa đảo, trốn thuế hoạt động mạnh có xu hướng gia tăng thị trường Nhiều đối thủ cạnh tranh Cạnh tranh giá, đáp ứng nhu cầu nhanh vấn đề gay gắt Chính sách giảm lạm phát, thắt chặt tiền tệ, giảm tình trạng nợ xấu gây khó khăn cho đầu tư kinh tế Bảng đánh giá mức độ quan trọng yếu tố cạnh tranh công ty hoạt động lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn thí nghiệm, kiểm định, thử tải STT 10 11 12 Tổng số người trả lời 0 20 26 122 0.11 0 14 26 114 0.10 0 0 11 10 10 26 26 99 108 0.09 0.10 0 11 10 26 98 0.09 13 26 92 0.08 15 26 73 0.07 15 4 26 87 0.08 16 26 76 0.07 16 26 76 0.07 13 11 26 67 0.06 12 25 86 0.08 1098 Mức độ quan trọng Các yếu tố Khả cạnh tranh giá Khả cạnh tranh chất lượng sản phẩm Lợi thương hiệu Khả tài Khả cơng nghệ, máy móc Lợi nguồn nhân lực chuyên môn Lợi lực quản lý Lợi mối quan hệ Lợi quy trình giải cơng việc gọn nhẹ, logic Lợi quy mô Khả giải công việc CBCNV chủ động Lợi kinh nghiệm thực cơng trình cơng trình lớn mà cơng ty nhận Tổng cộng Tổng điểm Điểm trung bình Bảng đánh giá khả cạnh tranh SGC Tổng số người trả lời 22 26 99 3.808 0 19 26 97 3.731 Khả cạnh tranh giá Khả cạnh tranh chất lượng sản phẩm Lợi thương hiệu 22 26 74 2.846 Khả tài 14 26 82 3.154 Khả công nghệ, máy móc Lợi nguồn nhân lực chun mơn Lợi lực quản lý 13 26 84 3.231 0 19 26 97 3.731 21 26 77 2.962 Lợi mối quan hệ Lợi quy trình giải cơng việc gọn nhẹ, logic Lợi quy mô 0 25 26 103 3.962 16 26 78 3.000 17 26 69 2.654 12 26 74 2.846 0 18 26 86 3.308 Phân loại STT 10 11 12 Các yếu tố Khả giải công việc CBCNV chủ động Lợi kinh nghiệm thực cơng trình cơng trình lớn mà cơng ty nhận Tổng điểm Điểm trung bình Làm trịn Bảng đánh giá khả cạnh tranh CNCTTV Phân loại S TT Các yếu tố Tổng số người trả lời Điểm Tổng trung điểm bình Làm trịn Khả cạnh tranh giá Khả cạnh tranh chất lượng sản phẩm Lợi thương hiệu Khả tài Khả cơng nghệ, máy móc Lợi nguồn nhân lực chuyên môn 0 26 26 104 4.000 0 25 25 100 4.000 0 0 0 2 25 24 24 26 26 26 103 102 102 3.962 3.923 3.923 4 0 25 26 103 3.962 Lợi lực quản lý 0 26 26 104 4.000 Lợi mối quan hệ Lợi quy trình giải công việc gọn nhẹ, logic Lợi quy mô Khả giải công việc CBCNV chủ động Lợi kinh nghiệm thực công trình cơng trình lớn mà cơng ty nhận 0 24 26 102 3.923 0 26 26 104 4.000 0 24 25 99 3.960 0 25 26 103 3.962 0 25 26 103 3.962 4 10 11 12 Bảng đánh giá khả cạnh tranh PA Phân loại STT 10 11 12 Các yếu tố Tổng số người trả lời Tổng điểm Điểm trung bình Làm trịn Khả cạnh tranh giá Khả cạnh tranh chất lượng sản phẩm Lợi thương hiệu Khả tài Khả cơng nghệ, máy móc Lợi nguồn nhân lực chun mơn Lợi lực quản lý 0 17 26 87 3.346 0 20 26 84 3.231 0 19 18 26 26 71 78 2.731 3.000 3 19 26 79 3.038 16 26 78 3.000 3 19 26 79 3.038 Lợi mối quan hệ Lợi quy trình giải cơng việc gọn nhẹ, logic Lợi quy mô Khả giải công việc CBCNV chủ động Lợi kinh nghiệm thực cơng trình cơng trình lớn mà công ty nhận 21 26 77 2.962 0 16 10 26 88 3.385 20 26 74 2.846 20 26 80 3.077 19 26 83 3.192 Bảng đánh giá khả cạnh tranh UTC2 STT 10 11 12 0 22 Tổng số người trả lời 26 0 25 26 103 3.962 0 0 24 25 26 26 102 103 3.923 3.962 4 0 24 25 99 3.960 0 25 26 103 3.962 0 0 24 25 26 25 102 100 3.923 4.000 4 0 21 26 99 3.808 18 26 95 3.654 0 22 26 100 3.846 4 10 12 26 86 3.308 Phân loại Các yếu tố Khả cạnh tranh giá Khả cạnh tranh chất lượng sản phẩm Lợi thương hiệu Khả tài Khả cơng nghệ, máy móc Lợi nguồn nhân lực chuyên môn Lợi lực quản lý Lợi mối quan hệ Lợi quy trình giải công việc gọn nhẹ, logic Lợi quy mô Khả giải công việc CBCNV chủ động Lợi kinh nghiệm thực cơng trình cơng trình lớn mà cơng ty nhận Tổng điểm Điểm trung bình Làm trịn 100 3.846 ... chọn đề tài ? ?Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Giao Thơng Sài Gịn đến năm 2020? ?? cho luận văn tốt nghiệp thạc sĩ góp phần cơng sức cho phát triển công ty 1.3 Mục... chọn đề tài ? ?Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Giao Thơng Sài Gịn đến năm 2020? ?? để thực luận án thạc sĩ, với mục tiêu góp phần đưa chiến lược phù hợp cho SGC, nhằm... doanh, Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Giao Thơng Sài (SGC) thức đời Để hiểu rõ hoạt động kinh doanh công ty, cần điểm lại nét q trình thành lập hoạt động công ty từ năm 2010 đến Năm 2010, Công ty CP Đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty CP đầu tư xây dựng giao thông sài gòn đến năm 2020 , Luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty CP đầu tư xây dựng giao thông sài gòn đến năm 2020

Mục lục

Xem thêm